فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پیاپی 95 (پاییز 1394)

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
پیاپی 95 (پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/08/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • وحید منصف کسمایی، پیمان اسدی، سید معصومه ملکی ضیابری * صفحات 1-6
  مقدمه
  همواره وقوع بلایای طبیعی به عنوان سدی در راه گسترش اقتصادی، اجتماعی و عمرانی کشورها و دیرکرد اقدام درمانی به آسیب دیدگان بوده و این قبیل پیشامدها یکی از مهمترین علل آسیب هستند. و زمان رسیدن بر بالین بیمار عامل مهمی در ارزیابی کارکرد اورژانس پیش بیمارستانی است
  هدف
  بررسی فاصله زمانی و عوامل همراه در خدمت رسانی اورژانس
  مواد و روش ها
  این پژوهش case series و مقطعی به بررسی 141 مورد پیشامدهای زمستانی امداد رسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان در سال های 1392-1390 پرداخته است. متغیرهای پژوهش، میانگین زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمار و عوامل همراه آن که عبارتست از: جنس، سن، نوع حادثه، وضع مصدوم، نام پایگاه، ماه وقوع پیشامد. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  94 مورد (7/66%) مرد و اکثر افراد (3/21%) در گروه سنی 39-30 سالگی بودند. بیشترین پیشامدهای زمستانی مسمومیت با گاز منوکسیدکربن با 79 مورد (56 %) بوده است و به علت بارش برف سنگین در سال های 90 و 92 پیشامدهای دیگری نیز رخ داده که شایع ترین آن تروما به کمر بود: در مردان 11 مورد (7/11%) و در زنان 4 مورد (5/8%). میانگین زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیماران در پیشامدهای جاده ای 8 دقیقه و در پیشامدهای شهری 6 دقیقه بوده است. در مجموع، 114 مورد (8/80 %) بستری، 5 مورد (5/3 %) سرپایی درمان شده و 22 مورد (6/15 %) نیز فوت کرده بودند. بیشترین ماه وقوع پیشامدهای زمستانه در ماه بهمن با 91 مورد (5/64 %) بوده است.
  نتیجه گیری
  میانگین رسیدن آمبولانس گیلان به محل حادثه در جاده های شهری و خارج شهری در مقایسه به استاندارد آن رضایت بخش است.
  کلیدواژگان: اورژانس پیش بیمارستانی، میانگین زمان، بلایای طبیعی
 • ایرج شاکری نیا * صفحات 7-15
  مقدمه
  استفاده کنترل نشده از اینترنت موجب می شود که خواب دانشجویان دستخوش مشکل و آسیب شود. تاخیر در خوابیدن، داشتن خواب ناکافی و خستگی های ناشی از آن، ممکن است موجب بروز آسیب به سلامت جسمانی و روان شناختی دانشجو شود.
  هدف
  بررسی رابطه وضعیت خواب و استفاده از اینترنت در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان.
  مواد و روش ها
  پژوهش با رویکرد توصیفی- مقطعی انجام شد، پژوهشگر وضعیت خواب و مولفه های آن و همچنین میزان ساعت های استفاده از اینترنت 189 دانشجو(90 دانشجوی پسر و 99 دانشجوی دختر) را با دو پرسشنامه سنجید؛ 1-پرسشنامه جمعیت شناختی و 2-پرسشنامه اختلال خواب علی محمدی، دادخواه، مظفری و مولایی(1388). داده ها با آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون، آزمون t برای گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس و با کمک نرم افزار 17spss- تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  در میزان ساعات استفاده از اینترنت بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد (دانشجویان پسر مدت بیشتری صرف استفاده از اینترنت می کردند) و این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار بود(01/0P<). دانشجویان دختر و پسر از نظر وضعیت خواب و مولفه های آن (شروع و ادامه خواب) با یکدیگر تفاوت داشتند (دانشجویان پسر وضعیت ناپسند تری داشتند) و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود(01/0P<).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش، بر یافته های پژوهش های پیشین تاکید می کند و اهمیت ساعات استفاده از اینترنت و نقش آن را در اختلال خواب مورد تایید قرار می دهد. وضعیت خواب دانشجویان را می توان از روی مدت استفاده از اینترنت، رشته تحصیلی(حقوق، ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی و مدیریت) و جنس آنها پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: اینترنت، خواب، دانشجویان
 • محمد مهدی کرم بین *، آبتین حیدر زاده، هادی نوروزی صفحات 16-23
  مقدمه
  داده های کمی در مورد میزان منیزیم توتال در نوزادان و ارتباط آن با میزان بیلی روبین در زردی دوران نوزادی موجود است.
  هدف
  مقایسه ی میزان سرمی منیزیم توتال پیش و پس از فتوتراپی در نوزادان دچار زردی
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تحلیلی مقطعی، 65 نوزاد دچار زردی که در بخش نوزادان بیمارستان 17 شهریور شهر رشت از شهریور تا اسفند سال 1391 بستری شده بودند، بررسی شدند. معیار های ورود به مطالعه عبارت بودند از سن کمتر از 4 هفته، هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم، بیلی روبین مستقیم کمتر از 5/1 میلی گرم در دسی لیتر، نداشتن اختلال مادرزادی متابولیسم، نداشتن شواهد سپسیس نوزادی، دریافت نکردن سولفات منیزیم در مادر بیمارانی که بیلی روبین توتال آغاز ورودشان mg/dl20 یا بالاتر بودو مورد فتو تراپی دست کم 12 لامپه و بیشتر قرار می گرفتند وارد مطالعه شدند. یک نمونه خون جهت سنجش منیزیم پیش از فتوتراپی و یک نمونه 24 ساعت پس از فتوتراپی گرفته می شد. اطلاعات دموگرافی دربردانده سن، جنس، سن داخل رحمی، سن نوزاد در شروع زردی، مدت زردی، وزن نوزاد در هنگام بستری گرفته و در پرسشنامه ای ثبت و با نرم افزار آماریSPSS Ver 19 تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین سن نوزادان 78/3 ±15/6 روز بود و نزدیک دو سوم ایشان کمتر از 5 روز سن داشته و 9/56 درصد آنان پسر بودند. میانگین وزن نوزادان 5/442 ± 5/3221 گرم بوده و بیشتر نوزادان با سن بارداری 38 هفته بدنیا آمده بودند. حدود 90 درصد نوزادان در سن کمتر از 5 روز دچار زردی شده و در بیشتر آنان مدت بروز زردی تا مراجعه کمتر از 2 روز بودند. میانگین میزان بیلی روبین توتال 67/1 ± 48/21 میلی گرم در دسی لیتر بود و 8/73 درصد در هنگام مراجعه بیلیروبین توتال کمتر یا مساوی 22 میلی گرم در دسی لیتر داشتند. میانگین منیزیوم خون نوزادان پیش از فتوتراپی(mg/dl33/0±07/2)به صورت معنی دار بیش از پس از فتوتراپی (mg/dl27/0±81/1) بود (0001/0P<)که به تفکیک گروه سنی، جنس، میزان بیلی روبین، مدت زردی تا مراجعه، سن بروز زردی و وزن بدو تولد نیز ارتباط معنی دار دیده شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  میانگین منیزیوم خون نوزادان پس از فتوتراپی به صورت معنی داری کمتر از پیش از فتوتراپی بود. این مطالعه پیشنهاد می کند مطالعات گسترده تری با در نظر گرفتن علت زردی در آینده انجام شود.
  کلیدواژگان: منیزیم، نوردرمانی، نوزاد، یرقان نوزادی
 • مریم صانعی، احمد اسماعیل زاده *، عمار حسن زاده کشتلی، پروانه صانعی، امید صوابی، پیمان ادیبی صفحات 24-33
  مقدمه
  مطالعات اندکی ارتباط از دست دهی دندان با اختلال معدی و قسمت فوقانی روده مانند سوء هاضمه کارکردی و اختلال رفلاکس معدی روده ای را ارزیابی کرده است.
  هدف
  ارزیابی ارتباط از دست دادن دندان ها با سوء هاضمه عملکردی و اجزای آن و رفلاکس معدی روده ای در گروه بزرگی از بزرگسالان اصفهانی
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی که بر 4109 نفر از بزرگسالان اصفهانی انجام شد، وضعیت دندانی ارزیابی شد و شرکت کنندگان به سه گروه اصلی: افراد دارای همه دندان ها، 5-1 دندان از دست داده، و بیش از 5 دندان از دست داده، تقسیم شدند. سوء هاضمه عملکردی و اجزای آن (شامل احساس پری پس از غذا، سیری زودرس و درد یا سوزش اپی گاستر) و رفلاکس معدی روده ای بر پایه سنجه هایRome III ارزیابی شد. رابطه وضعیت دندان و اختلال گوارشی با رگرسیون لجستیک (در الگوهای های گوناگون) آزمون و P کمتر از 05/0 سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  نتایج
  پس از کاستن عوامل مخدوشگر، ارتباط معنی دار بین وضعیت دندانی با سوء هاضمه عملکردی و رفلاکس معدی روده ای در کل جمعیت دیده نشد. در حالی که افراد 5-1 دندان از دست داده 34/1 برابر و افراد با بیش از 5 دندان از دست داده 09/2 برابر شانس بیشتر برای سیری زودهنگام داشتند. افزون بر آن، افرادی که 5-1 دندان از دست داده بودند، 24/1 برابر پری پس از غذا و درد اپی گاستر بیشتری داشتند. همچنین، آنالیز طبقه بندی شده بر اساس جنس ارتباط معنی داری بین وضعیت دندانی با سوء هاضمه عملکردی و رفلاکس معدی روده ای در زنان نشان داد؛ به طوری که افرادی که 5-1 دندان از دست داده بودند 33/1 برابر شانس بیشتری برای رفلاکس معدی روده ای داشتند و افرادی که بیش از 5 دندان از دست داده بودند نسبت به افراد با دندان های کامل 01/2 برابر احتمال بیشتری برای ابتلای به سوء هاضمه عملکردی داشتند.
  نتیجه گیری
  ارتباط مثبت معنی داری بین از دست دهی دندان با سوء هاضمه عملکردی و رفلاکس معدی روده ای در زنان (و نه در مردان) دیده شد. همچنین، ارتباط معنی داری بین از دست دادن دندان با اجزای سوء هاضمه عملکردی بویژه سیری زودرس در همه جمعیت بدست آمد.
  کلیدواژگان: از دست دادن دندان، جویدن، رفلوی مری، رفلوی معده به مری، سوء هاضمه
 • سیده هاجر شارمی، فروزان میلانی، زیبا ظهیری، سیده فاطمه دلیل حیرتی * صفحات 34-39
  مقدمه
  چون در مراحل نخست ابتلای به مقاومت به انسولین بیماران بیشتر بدون نشانه هستند. کنترل آزمون تحمل گلوگز در افراد پرخطر همچون افراد دچار نشانگان تخمدان پلی کیستیک (PCOS) آزمون تشخیصی سودمندی محسوب می شود.
  هدف
  بررسی ارتباط نشانگان تخمدان پلی کیستیک با متابولیسم گلوگز با داشتن گروه کنترل در شرکت کنندگان شهر رشت
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی بر 159 بیمار 35-15 ساله دچار PCOS و 53 زن سالم انجام شد. سن، وزن و قد همه بیماران ثبت شد. قندخون ناشتا و گلوگز 2 ساعته پس از مصرف 75 گرم گلوگز خوراکی در کلیه بیماران اندازه گیری شد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 آنالیز گردید.
  نتایج
  بین دو گروه مورد و شاهد از نظر سن و نمایه توده بدنی اختلافی دیده نشد. میانگین قندخون ناشتا در دو گروه اختلاف آماری معنی دار نداشت در حالی که قندخون دوساعته در بیماران PCOS به طور چشمگیر بالاتر از افراد سالم بود و بین دو گروه اختلاف معنی دار بدست آمد. 6 نفر(7/3%) از گروه مورد، قندخون ناشتای بالای125 و 6 نفر (9/4%) قند خون دوساعته بالای 200 داشتند.
  نتیجه گیری
  بیماران PCOSبیشتر در معرض ایجاد تحمل گلوکز و دیابت نوع2 هستند. بنابراین، باید از نظر تحمل گلوکز و دیابت غربالگری شوند.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، گلوگز خون
 • فرحناز جوکار، آبتین حیدرزاده *، مهرناز اصغرنژاد، سهیل سلطانی پور، میرمحمد جلالی، مریم مرادی صفحات 40-51
  مقدمه
  گزارش نتیجه پژوهش باید به طور موثر، سریع و کافی در دسترس دیگران قرار گیرد. مهم ترین نوع مطالعات پزشکی به منظور پاسخ به پرسش های درمانی، کارآزمایی های شاهددار تصادفی (RCT) هستند، بنابراین، طراحی مناسب و گزارش ریزبینانه آنها اهمیت ویژه ای دارد.
  هدف
  ارزیابی چکیده مقالات RCT درج شده در مجلات ایرانی با استفاده از فهرست بالینی C ONSORT (معیار گزارش کارآزمایی ها) 2010 بود.
  مواد و روش ها
  در یک روش توصیفی 88 چکیده مقاله RCT سال های 91-90 از 47 مجله علمی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران توسط دو ارزیاب مستقل از راه فهرست بازبینی کانسرت(اشاره به واژه تصادفی سازی در عنوان مقاله، ذکر ویژگی های کامل نویسنده مسئول، بیان معیارهای انتخاب شرکت کنندگان و معیارهای محل جمع آوری داده ها، ذکر نوع مداخله، تعیین هدف های ویژه یا فرضیه ها، بیان پیامد اولیه، ذکر روش تصادفی سازی، اشاره به نوع کورسازی، ذکر تعداد مشارکت کنندگان در هر گروه، شرایط کارآزمایی و پیگیری، آنالیز تعداد شرکت کنندگان در هر گروه از نظر پیامد اولیه، اشاره به نتایج اولیه مطالعه، وقایع ناپسند مهم و عوارض جانبی، نتیجه گیری نهایی و کاربردی، ذکر شماره ثبت کارآزمایی بالینی، معرفی منبع تامین بودجه) بررسی شدند. اشاره روشن به هر مورد بلی و واضح نبودن یا گزارش نکردن خیر تلقی میشد و به موارد بلی و خیر امتیاز یک و صفر داده می شد و درصد هر مورد به صورت مجموع چکیده مقالات اشاره کننده به آن مورد نسبت به 88 محاسبه می شد. به هر مقاله امتیاز نهایی از 18مورد فهرست بالینی چکیده کانسرت داده شد. نسبت کارآزمایی هایی که هر مورد را به طور مناسب گزارش کرده بودند با فاصله اطمینان 95% محاسبه شد.
  نتایج
  هیچ مقاله های به طور کامل به همه موارد موجود در فهرست بالینی اشاره نکرده بودند. بیشترین و کمترین امتیاز کسب شده توسط مقالات از 18 عبارت مورد موجود در فهرست بالینی، 14 (62-100 CI95%) و 5 (60-9 CI95%) بود. 13(8/14%) مقاله کمتر از 50%، 52(1/59%) مقاله بین 50-60% و 23(1/26%) مقاله بیش از 60% آیتم های چک لیست را گزارش دادند. حدود یک سوم از موارد فهرست بالینی کمتر از 20%گزارش شده بود که دربردارنده اشاره به نوع طراحی کارآزمایی در عنوان (5/4%)، ذکر تعداد مشارکت کنندگان در آنالیز مطالعه (5/4%)، پیشنهاد وقایع نامطلوب مهم و عوارض جانبی (8/6%)، منبع بودجه (1/9%)، ذکر روش تصادفی سازی(6/13%) و اشاره به واژه تصادفی سازی در عنوان مقاله(1/17%) بود.
  نتیجه گیری
  لزوم رعایت سنجه های کانسرت در هنگام نگارش و داوری مقالات RCT ها موجب ارتقای گزارش های منتج این تحقیقات می شود. لذا تاکید مجلات به نویسندگان و داوران مبنی بر رعایت این معیارها در گزارش کارآزمایی ها بایسته است.
  کلیدواژگان: پژوهش، فهرست بالینی کانسرت، کارآزمایی شاهددار تصادفی
 • مریم حسن زاده *، اکبر فرهودی نژاد، شاهرخ یوسف زاده صفحات 52-62
  مقدمه
  تروما شایع ترین سبب مرگ و میر در جهان است که بیشتر بر اثر پیشامدهای جاده ای رخ می دهد و شناسایی به هنگام بیماران با آسیب دیدگی حاد، باعث اتخاذ درست اقدام پزشکی و در نتیجه نجات جان آنان و پرهیز از صرف هزینه های هنگفت درمانی خواهد شد.
  هدف
  یافتن بهترین الگوریتم داده کاوی برای شناسایی اختلال پاراکلینیکی موثر در مرگ و میر بیماران ترومایی
  مواد و روش ها
  این پژوهش بر 1073 بیمار ترومایی و 52 ویژگی ثبت شده در سیستم بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت انجام شد. برای یافتن عوامل موثر و الگوی ارتباطی بین متغیرها، تکنیک های داده کاوی دسته بندی و روش هایی مانند درخت تصمیم، k نزدیک ترین همسایه و شبکه عصبی بر داده ها پیاده سازی و دقت پیشگویی آنان به روش 10-fold ارزیابی و مقایسه شد.
  نتایج
  از 1073 بیمار ترومایی، 185 نفر(2/17%) زن و 888 نفر(8/82%) مرد بودند. 237 نفر)1/22%(فوت شدند که بیشترین آنان (30% معادل 71 نفر) کمتر از یک هفته بستری و 56 نفر (6/23%) تا یک روز بستری بودند که ارتباط معنی داری بین مدت بستری و مرگ بیماران وجود داشت(0001/0p=). از الگوریتم های اجرا شده داده کاوی، درخت تصمیم و k نزدیک ترین همسایه بالاترین دقت، به ترتیب 91% و 89% در دسته بندی و پیشگویی پیامد بیماران(مرگ یا بهبود) را داشت. به همین سبب به روش Best First (بهترین اولین) در درخت تصمیم از 52 ویژگی بررسی شده، 18 ویژگی از عوامل موثر در مرگ بیماران تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به دقت بالای الگوریتم های داده کاوی مانند درخت تصمیم، عوامل موثر در مرگ و میر بیماران ترومایی پیشگویی و بدین وسیله با شناسایی افراد در معرض خطر، جان آنان نجات داده شد.
  کلیدواژگان: داده کاوی، ضربه، میزان مرگ و میر
 • فرناز سیفی اسگ شهر، ارسلان دمیرچی، منوچهر فرجامی نژاد، پروین بابایی * صفحات 63-72
  مقدمه
  آمینوتیول های پلاسما و گلبول قرمز خون به ترتیب به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو و تندرستی استفاده می شوند. سطح فعالیت بدنی هر فرد با اثرگذاری بر میزان تولید گونه های فعال اکسیژن و نیتروژن و یا توانایی دفاع ضداکسایشی بدن منجر به تندرستی یا بیماری فرد می گردند.
  هدف
  مقایسه تاثیر سطوح مختلف فعالیت بدنی بر وضعیت آمینوتیول های پلاسما و نسبت گلوتاتیون احیا به گلوتاتیون اکسیده درون گلبول قرمز در مردان بالغ
  مواد و روش ها
  سی نفر از افراد با سطح فعالیت بدنی بالا، متوسط و افراد با سطح فعالیت بدنی پایین با میانگین سنی 72/1±10/21؛ 88/1±70/21 و 44/1±10/20 سال به صورت تصادفی انتخاب شده و در 3 گروه مطالعه شدند. مقادیر گلوتاتیون احیا و اکسیده گلبول های قرمز و پلاسما، مقادیر پلاسمایی سیستئین و سیستین و نیز سطح سرمی آنزیم کراتین کیناز در نمونه خونی اندازه گیری شد.
  نتایج
  بالاترین نسبت گلوتاتیون احیا به اکسیده درون گلبول قرمز و پلاسما و نسبت سیستئین به سیستین پلاسما مربوط به گروه مردان با سطح فعالیت بدنی متوسط بود. گروه مردان با سطح فعالیت بدنی بالا نسبت گلوتاتیون احیا به اکسیده درون گلبول قرمز کمتر از گروه مردان با سطح فعالیت بدنی متوسط داشتند. مقادیر سرمی آنزیم کراتین کیناز سه گروه تفاوت معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  وضعیت آمینوتیول های پلاسما و گلبول قرمز وابسته به سطح فعالیت بدنی افراد است. فعالیت بدنی با شدت متوسط با کاهش استرس اکسیداتیو در حفظ سلامت فرد مهم است در حالی که فعالیت بدنی با شدت بالا و پایین به دلیل افزایش استرس اکسیداتیو فرد را مستعد بیماری می کند.
  کلیدواژگان: آمین ها، استرس اکسیداتیو، بهداشت و تندرستی، فعالیت بدنی
 • یوسف علیزاده، هومان هاشمیان، مریم خوشبخت، رضا سلطانی مقدم *، محمد جواد محمدی، نسترن توکلی صفحات 73-80
  مقدمه
  رتینوپاتی نارسی، عامل نهفته کم بینایی و نابینایی در درصد چشمگیری از شیرخواران است. ارجاع بهنگام نوزادان نارس در معرض این بیماری، در تشخیص و درمان موارد پیشرفته آن تعیین کننده است.
  هدف
  بررسی کارکرد متخصصان اطفال استان گیلان در مورد معیارهای غربالگری رتینوپاتی نارسی
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی برای بررسی کارکرد متخصصان اطفال استان گیلان در مورد معیار های غربالگری رتینوپاتی نارسی با مراجعه حضوری به همه متخصصان اطفال استان گیلان با استفاده از پرسشنامه در سال 1389 انجام شد.
  نتایج
  78 نفر (8/78 %) از متخصصان اطفال استان در این مطالعه شرکت کردند.40 نفر(3/51%) تنها نارس بودن نوزاد را به عنوان معیار کافی جهت ارجاع غربالگری رتینوپاتی نارسی کافی دانستند. 38 نفر (7/48%) یک یا چند عامل دیگر را معیار مورد نظر خود جهت ارجاع نوزادان ذکر کردند. در مورد زمان مناسب ارجاع جهت غربالگری 7 نفر(9%) از پزشکان بی درنگ پس از تولد، 15 نفر (2/19%) بلافاصله بعد از ترخیص از بیمارستان، 34 نفر (6/44%) پایان هفته 4 تولد،7 نفر (9%) پایان 2 ماهگی و 8 نفر(3/10%) بعد از 2 ماهگی را مناسب دانستند. تنها 21 نفر(9/26%) از متخصصان اطفال، نوزادان را به چشم پزشک اطفال یا فلوشیپ شبکیه ارجاع می دادند. 69 نفر از پزشکان (5/88%) خواستار جواب کتبی معاینه چشم پزشکی بودند و از این میان 47 پزشک (1/68%) گزارش کتبی را در پرونده طبی بیمار ثبت می کردند. جهت آنالیز داده ها از آزمون های توصیفی و تحلیلی (کای دو و فیشر) استفاده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، بهبود کارکرد متخصصان کودکان کمک بیشتری به تشخیص و درمان به موقع نوزادان در معرض خطر رتینوپاتی نارسی نماید.
  کلیدواژگان: ارجاع و مشاوره، بیماری های شبکیه نوزاد نارس، غربالگری در نوزادی
|
 • Dr V. Monsef, Dr P. Asadi, Sm Maleki Ziabari * Pages 1-6
  Abstract
  Introduction
  Natural disasters have always blocked countries’ civil and socioeconomic development and are considered as the main reason of delay in providing victims with proper medical care. Moreover, such disasters are one of the notable causes of injuries.
  Objective
  The time of visiting patients is a considerable factor in evaluating performance of pre-hospitalization emergency services. Thus, the paper aims to investigate time period and associated factors in providing emergency services.
  Materials And Methods
  The case series, cross-sectional research studies 141 winter accidents assisted by Guilan 115 Emergency Services from 2011 to 2013. Research variables include average time it takes for an ambulance to reach patients and associated factors such as gender, age, type of accident, status of injured individuals, station name and month in which the accident occurred. Collected data were analyzed using SPSS software.
  Results
  94 patients (66.7 %) were males. The majority of patients (21.3 %) were in the age group of 30-39 years. The most common winter events was Carbon monoxide gas poisoning [79 cases (56 %)]. Due to heavy snowfall in 2011 and 2013, other incidents also occurred that back injuries was the most common (11 men (11.7 %) and 4 women (8.5 %)). The mean time of arriving to incident site in urban and road accidents was 8 and 6 minutes respectively. Overall, 114 cases (80.8 %) were hospitalized, 5 patients (3.5 %) were outpatients and 22 cases (15.6 %) were died. The most common months of winter events was February with 91 cases (64.5 %).
  Conclusion
  The time of arriving to incident site of Guilan EMS in urban and extra -urban roads was satisfactory in comparing to the standard value.
  Keywords: Emergency Medical Services, Natural Disasters, Prehospital Emergecy Care
 • Dr I. Shakerinia * Pages 7-15
  Introduction
  Internet can cause sleep problems and injury to students. Delayed sleep, having insufficient sleep and fatigue caused by it, may causing damage to the physical and psychological health of the students.
  Objective
  Investigateion of the relationship between sleep and the use of the Internet in the science faculty of humanities, University of Guilan.
  Materials And Methods
  Approach of this study was cross- sectional, in this study, Sleep status and number of hours of use of Internet, in 189 students (90 male students and 99 female students) was evaluated, the study was performed tow Questionnaires; 1-Demographic Questionnaire and 2- Sleep Disorder Questionnaire(Ali Mohammadi, Dadkhah, and Mowlaii (1388). The data were analyzed with correlation, regression, t-test for independent samples and ANOVA. The analysis was conducted with software SPSS-17.
  Results
  The results showed that there is difference the number of hours of Internet use between male and female students(Male students spend more time using the Internet) and this difference was statistically significant(p<0/001). There is difference between Male and female students in terms of sleep and its components (sleep onset and sleep continuity) and this difference was statistically significant (p<0/001). Time using the Internet, Discipline(Law, Persian literature, English literature and management), and gender, can predicted Student's sleep status.
  Conclusions
  The findings, have emphasized previous studies, and approved importance of hours of use of the Internet and its role in sleep disorders.
  Keywords: Internet, Sleep, students
 • Dr Mm Karambin *, Dr A. Heidarzadeh, Dr H. Norouzi Pages 16-23
  Introduction
  Jaundice is one of the most common findings in medical examination and treatment in neonates. Given the lack of information about the total level of magnesium in neonates and its relationship with neonatal bilirubin levels in neonatal hyperbilirubinemia, this study aimed to compare the total magnesium levels before and after phototherapy in hyperbilirubinemia in neonates.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 65 neonates with jaundice hospitalized at the 17 Shahrivar hospital of Rasht from September 2011 to September 2012 were evaluated. Inclusion criteria included age less than 4 weeks, indirect hyperbilirubinemia, direct bilirubin less than 1.5 mg/dL, absence of congenital metabolic disorders, no evidence of neonatal sepsis and not receiving magnesium sulfate in mothers. Included neonates with total bilirubin above 20 mg/dL, underwent phototherapy with 12 Lamps. The magnesium level was assessed before phototherapy and 24 hours after it. Demographic data including age, gender, gestational age, neonate age at the jaundice imitation, duration of jaundice, weight at admission and the data were recorded and analyzed using statistical software SPSS version 19.
  Results
  The mean age of neonates was 6.15± 3.78 days; about two-thirds of them were less than 5 days old and 56.9 % were male. Mean weight of neonates was 3221.5 ± 442.5 grams and majority of them were born with gestational age of 38 weeks. The mean total bilirubin level was 21.48 ± 1.67 mg/dL and it was equal or less than 22 mg/dL in 73.8 % of neonates. The mean magnesium level before phototherapy (2.07 ± 0.33) was significantly greater than that after it (1.81 ± 0.27) (P<0.0001) and a significant relationship was also seen (P<0.05) among age, gender, total bilirubin levels, duration of jaundice, age of jaundice imitation and birth weight.
  Conclusion
  This study showed that the mean magnesium level after phototherapy was significantly lower than that before phototherapy. It is also suggestive of further research with focus on the etiology of hyperbilirubinemia.
  Keywords: Infant, Jaundice, Neonatal, Magnesium, Phototherapy
 • Dr M. Saneei, Dr A. Esmaillzadeh *, Dr A. Hassanzadeh Keshteli, P. Saneei, Dr O. Savabi, Dr P. Adibi Pages 24-33
  Introduction
  Few studies have assessed the relationship between tooth loss and upper gastro-intestinal (GI) disorders including functional dyspepsia (FD) and gastro-esophageal reflux disease (GERD).
  Objective
  This study aimed to investigate the relationship between dental status and FD, its components and GERD among a large group of Iranian adults.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study on 4109 Isfahanian adults, dental status was evaluated and participants were categorized into three main groups: those with full dentition, individuals who had lost 1-5 teeth and those who had lost >5 teeth. FD, its components (early satiation, postprandial fullness and epigastric pain) and GERD were defined using Rome III criteria. The relationship between dental status and gastrointestinal disorders was examined using logistic regression in different models and P-values less than 0.05 were considered statistically significant.
  Results
  After adjustment for potential confounders, we found no significant association between dental status, FD and GERD. However, individuals who had lost 1-5 teeth and >5 teeth had 1.34 and 2.09 times the risk of early satiation, respectively. In addition, individuals who had lost 1-5 teeth were 1.24 times more likely to have postprandial fullness and epigastric pain. Stratified analyses by gender also revealed a significant association between dental status and GERD as well as FD in females; such that those who had lost 1-5 teeth had 1.33 times the chance for GERD and those who had lost >5 teeth were 2.01 times more likely to have FD, compared with those with full dentition.
  Conclusion
  We found significant positive associations between tooth loss, GERD and FD in women, but not in men. We also found significant relationships between tooth loss and components of FD, especially early satiety in whole population.
  Keywords: Dyspepsia, Esophageal Reflux, Gastroesophagel Reflux, Mastication, Tooth Loss
 • Dr Sh Sharami, Dr F. Milani, Dr Z. Zahiri, Sf Dalil Heirati * Pages 34-39
  Introduction
  Given the early stages of developing insulin resistance, most patients are asymptomatic, controlling glucose tolerance test in high risk patients such as those with PCOS can serve as a useful diagnostic test.
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the association between polycystic ovary syndrome and glucose metabolism in the participating patients from Rasht, northern Iran.
  Materials And Methods
  This case- control study was conducted on 159 patients, aged 35-15 years old with PCOS and 53 healthy women. Age, weight and height were recorded for all patients. Fasting and 2-hour glucose after oral ingestion of 75 g glucose were measured in all patients. The collected data were analyzed using SPSS version 16.
  Results
  The two groups did not differ in age and body mass index. The two groups showed no significant difference in mean fasting blood glucose, whereas in patients with PCOS the 2-hour glucose levels, were significantly higher than that in normal counterparts and significant differences were observed between the two groups. As revealed, in 6 (7/3 %) cases, fasting blood sugar higher than 125 and in 6 patients (9/4 %), the two-hour blood glucose levels were above 200
  Conclusions
  PCOS patients are more at risk of developing glucose intolerance and type 2 diabetes. So screening for impaired glucose tolerance and diabetes seems necessary.
  Keywords: Blood Glucose, Polycystic Ovary Syndrom
 • F. Joukar, Dr A. Heidarzadeh *, M. Asgharnezhad, Dr S. Soltanipour, Dr Mm Jalali, M. Moradi Pages 40-51
  Introduction
  The report of the research results should be effectively, quickly and easily accessible to others. The most important type of medical studies in order to answer medical questions is Randomized Controlled Trial (RCT). Therefore, proper design and accurate reporting are particularly important.
  Objective
  The aim of this study was to evaluate the published Iranian Journals abstracts using clinical list of CONSORT (taken criteria to report trials) in 2010.
  Materials And Methods
  Eighty-eight RCT Abstracts Between 2011-2012 from 47 Journals of Iran University of Medical Sciences were evaluated in a descriptive study by two independent assessors through the CONSORT checklist which was included (referring to randomized term in the article title, full mentioning of the corresponding author details, explaining the participants selection criteria and place of data collection criteria, mentioning the applied intervention, determining the specific targets or assumptions, primary outcome expression, referring to the type of blinding, mentioning the number of participants in each group, The conditions of trials and follow-up, analysis of the number of participants in each group in terms of the primary outcome, referring to the preliminary results of the study, significant adverse events and side effects, final applied conclusion, mentioning the registration number of the clinical trial, introducing the source of the funding). Obvious referring to each case is considered as yes and any ambiguity or lack of report is considered as no. the Yes and No cases were rated by one and zero. Also, the percentage of each case was calculated as the sum of pointing Abstracts to it Than 88. A final score was given from the 18 available items in the clinical List of CONSORT abstracts to each article. The ratio of the trials which were reported each cases appropriately; was calculated with the 95% confidence intervals.
  Results
  None of the articles mentioned all of the clinical list items completely. The maximum and minimum of the achieved scores by articles from 18 items of the clinical were, 14(%95 CI 62-100) and 5(95%CI9-60). Thirteen reported trials (14.8%) were at least <50% of the items, fifty-two articles (59.1%) were within 50–60% and twenty-three (26.1%) of them were more than 60%. About a third of cases were reported less than 20% of clinical List which were contained: mentioning the type of trial design in the title (4.5%), mentioning the number of participants in the study analysis (4.5%), recommendations of the important adverse events and side effects (6.8%), the Funding resource (9.1%), mentioning the randomization method (13.6%) and Referring to the random term in the article title (17.1%).
  Conclusion
  The necessity of compelling the criteria at the time of writing and reviewing RCT articles will be promoted according to the results of this research. Therefore, the emphasis of the journals to the authors and reviewers based on the compliance of these criteria in reporting trials is imperative.
  Keywords: Consort Checklist, Randomized Controlled Trial, Research
 • M. Hassanzadeh *, Dr A. Frhoudinejad, Dr Sh Yousefzadeh Pages 52-62
  Introduction
  Trauma is one of the most common causes of death in the world, which often occurs as a result of road accidents. Prompt identification of patients with acute injury, leads to take the appropriate medical actions and thus, save lives and also avoid enormous cost of treatment.
  Objective
  Finding the best data mining algorithms to identify clinical disorders resulting in death in trauma patients.
  Materials And Methods
  1,073 trauma patients hospitalized in Poursina Hospital in Rasht with their 52 recorded clinical conditions (features) have been analyzed in this research. In order to automatically identify emergency cases, a number of classification algorithms have been modified for the task, such as decision tree, K-nearest neighbor, and neural network methods. These algorithms have been trained over a wide range of features and their performance has been investigated using 10-fold cross validation.
  Results
  Totally, 82.8% (888) of the surveyed patients were male and17.2% (185) were female. 22.1% died, most of them (30%) in the first week after their hospitalization and 23.6% on the first day. No significant relationship has been found between the duration of hospitalization and mortality. Among the classification algorithms, decision tree and k-nearest were able to recognize death cases with higher precision, (i.e. 91% and 89%, respectively). In order to find effective factors on training a better Decision Tree classifier, the Best First algorithm was used which then selected and could identify 18 effective features (of 52 initial features).
  Conclusion
  Given the high accuracy of some data mining algorithms, like Decision Tree algorithm, we are able to differentiate severe trauma cases which may lead to death from those with mild injuries. Hence, their application to predict mortality in trauma patients and identify those at life risk can be investigated in real environment.
  Keywords: Data Mining, Mortality, Trauma
 • Dr F. Seifi, Skishahr, Dr A. Damirchi, Dr M. Farjaminezhad, Dr P. Babaei * Pages 63-72
  Introduction
  The concentrations of aminothiols in plasma and red blood cells (RBC) are used as an oxidative stress and health markers, respectively. The level of physical activity is an important factor affecting individual health by changing the power of antioxidant defense system.
  Objective
  This study was designed to compare the role of different levels of physical activities on plasma and RBCs reduced glutathione (GSH) to oxidized glutathione (GSSG), cysteine (CYS) to cystine (CYSS) ratio in in male adults.
  Materials And Methods
  Thirty voluntary male subjects with high-level (HL), moderate- level (ML) and low-level (LL) of physical activity were randomly divided into three groups in this cross-sectional study. The levels of GSH, GSSG in plasma and RBCs, and (CYS), (CYSS) in plasma and also serum level of creatine kinase (CK) were measured.
  Results
  The highest plasma and RBCs levels of GSH/GSSG and also plasma level of CYS/CYSS were detected in ML group. The RBCs level of GSH/GSSG in the men from HL group was lower than that in ML group. The serum levels of creatin kinase did not show any significant difference between groups.
  Conclusion
  According to the results, the level of physical activity of individuals determines the redox status of plasma and RBCs. Individuals with moderate level of physical activity showed high level of redox status, however, the high and low level of physical activity showed poor level of redox. This study suggests that both groups of individuals with high and low level of physical activity lifestyle might be predisposed to diseases due to increased stress oxidative.
  Keywords: Amins, Health, Motor Activity, Oxidative Stress
 • Dr Y. Alizadeh, Dr H. Hashemian, M. Khoshbakht, Dr R. Soltani Moghaddam *, Dr Mj Mohammadi, N. Tavakoli Pages 73-80
  Introduction
  Retinopathy of Prematurity (ROP) potentially leads to blindness and low vision in small but significant percentage of infants. Timely referral of the high risk infants is critical to diagnose and treat advanced stages of the disease.
  Objective
  Evaluation of practice of Guilan province pediatricians about screening criteria for ROP.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, Guilan province pediatricians practice about screening criteria for ROP have been evaluated by face to face method (using a questionnaire).
  Results
  78 Cases (78.8%)of the pediatricians participated in this study. 40 Cases (51.3%) considered prematurity alone as the sufficient criterion to refer infant for ROP screening. 38 pediatricians (48.7%) declared one or more risk factors to refer infant for ROP screening. About the appropriate time for screening,7 pediatricians (9%) voted for immediately after birth, 15(19.2%) immediately after hospital discharge, 34 (44.6%) end of 4 weeks of birth,7 (9%) at the end of second months of age, and 8 (10.3%) after 2 months of age. only 21 (26.9%) pediatricians referred infants to the pediatric ophthalmologists or fellow of retina. 69 (88.5%) pediatricians requested for written reports of eye examination of which 47 cases (68.1%) recorded the written reports in medical records of the patients. Data analyzed by using chi-square and fisher exact test.
  Conclusion
  it seems that upgrading of pediatricians practice helps for early diagnosis and treatment of infants at risk of ROP.
  Keywords: Neonatal Screening, Referral, Consultation, Retinopathy of Prematurity