فهرست مطالب

اخلاق در علوم و فناوری - سال دهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1394)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرشته آهنگری*، معصومه محلوجی زاده مهابادی صفحه 1
  زمینه
  کتاب، جایگاه عرضه اندیشه های بکر از ژرفای تفکر و احساس است و چون از روح و روان گوینده در شرایط خاص خود نشات می گیرد در شرایط مشابه بر خواننده، اثر می گذارد؛ به مصداق «سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند». از آغاز، علت تالیف کتاب، راهنمایی و پرورش روح آدمی با هدف حفظ تجارب گذشتگان بوده است؛ آنچه که امروزه بدان «کتاب درمانی» می گویند. در فرهنگ قدیم و غنی ایران همواره از کتاب برای درمان مشکلات روحی، ایجاد انگیزه برای مبارزه با سختی های زندگی و نیز به عنوان وسیله ای در جهت رشد اندیشه و خرد بهره برده اند؛ چنانکه ماجرای شهرزاد و پادشاه، خردنامه اسکندری و نگارش سیاست نامه و قابوسنامه از مثال ها و مصداق های آن است. در این مقاله به بررسی کتاب درمانی در فرهنگ ایران پرداخته شده است.
  نتیجه گیری
  کتاب می تواند در پرورش و تعالی اخلاق در جامعه امروزی بسیار موثر باشد. متون ادب پارسی پر از کتاب هایی است که هدف آن رشد اخلاقی است هم در جنبه فردی و هم در جنبه اجتماعی. ازاین رو باید از کتاب به عنوان یک منبع ارزشمند در درمان استفاده کرد. کتاب درمانی در دو بخش کتاب درمانی رشدی و کتاب درمانی بالینی قابل بررسی است. تمام کتاب های حوزه ادبیات تعلیمی، نوعی کتاب درمانی رشدی هستند و از بازنویسی داستان های تمثیلی می توان به عنوان کتاب درمانی بالینی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اخلاق، کتاب درمانی، ادب فارسی
 • مجید ذکی دیزجی، علی صابر*، سید محمد اکرمی، محمد کرامتی پور، علیرضا میلانی فر صفحه 11
  زمینه
  بانک های زیستی بزرگ به عنوان منابع اطلاعاتی مهم برای تحقیقات زیست پزشکی هستند. کشورها در سراسر دنیا سرمایه گذاری های سنگینی برای ایجاد چنین سیستم های تحقیقاتی می کنند. بانک های زیستی برای درک نقش عوامل پیچیده و مربوط به هم محیطی و ژنتیکی در بیماری های انسانی ضروری به نظر می رسند. این ساختارها استفاده مجدد و طولانی مدت از نمونه ها را فراهم می کنند، و به همین ترتیب نیازمند مشارکت طولانی مدت شرکت کنندگان در تحقیقات و ارتباط مداوم بین بانک زیستی و اطلاعات سلامت، سبک زندگی، تبارشناختی و جمعیت شناختی شرکت کنندگان هستند. چنین رویکردی در عمل چالش های مختلف اخلاقی ایجاد کرده است. علاوه براین، با به وجود آمدن بانک های زیستی جدید که نمونه و داده را در سطح بین المللی تبادل می کنند و همچنین ورود فناوری های مختلف در سطح ژنوم، این چالش ها وسیع تر هم شده اند.
  نتیجه گیری
  اگرچه اغلب سود اجتماعی حاصل از ایجاد بانک های زیستی برای توجیه تغییر نرم های تثبیت شده اخلاقی استفاده می شود. بااین وجود همگام با پیشرفت بانک های زیستی، ضرورت نظارت و صیانت دقیق تر کمیته های اخلاق برجنبه های اخلاقی این پروژه ها به ویژه حریم خصوصی بیشتر احساس می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، بانک زیستی، رضایت آگاهانه، حریم خصوصی
 • سیده خدیجه معافی مدنی، ابراهیم صالحی عمران*، ترانه عنایتی، رضا یوسفی سعیدآبادی صفحه 21
  زمینه
  به نظر می رسد که در عصر حاضر، کارکنان در جست وجوی چیزی فراتر از مسایل مالی در سازمان ها هستند، تجاربی که کار آنها را بامعنا و هدف دار می کند. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف تحلیل معنویت در محیط کار دانشگاه ها براساس مولفه های معنویت در سازمان انجام پذیرفت.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1393 می باشد و نمونه تحقیق 278 نفر تعیین شد که به وسیله نمونه گیری خوشه ایاز جامعه مورد نظر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه گرایش به معنویت می باشد. برای تحلیل یافته ها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاکی از وجود هشت مولفه اصلی معنویت به نام های؛ اعتقاد به ماوراءالطبیعه، دقت و تعامل در کار به همراه اعتماد به نفس، همدلی و همسویی با ارزش ها همراه با ادراک ماورای حسی، کار برای رضای خدا و اعتماد به دیگران، هدفمندی کار در جهت کمک به جامعه، زندگی بامعنا، اعتقاد به زندگی اخروی و دوست داشتن دیگران در واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه بود. همچنین تحلیل یافته ها نشان داد که میزان معنویت در محیط کار واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه بالاتر از سطح متوسط می باشد.
  نتیجه گیری
  امروزه معنویت واقعیتی انکارناپذیر است که نه تنها نقش بسیار مهمی در زندگی سازمانی افراد دارد بلکه تعیین کننده موفقیت و راه دستیابی به بالندگی در سازمان محسوب می شود و بایستی به آن توجه ویژه نشان داد و آن را تقویت نمود.
  کلیدواژگان: اخلاق، معنویت در محیط کار، مولفه های معنویت
 • مرتضی مرادی*، پری حفیظی، ناصر توره صفحه 29
  زمینه
  یک از عوامل مهم در کاهش تعارضات در درون سازمان، ارتباطات اثربخش است که عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارد. تحقیقات مختلف به نوعی به این عوامل اشاره کرده اند. هدف این مقاله، تبیین اثرگذاری اصول اخلاقی بر ارتباطات اثربخش کارکنان است که در این میان به نقش متغیرهای میانجی نیز اشاره خواهد شد.
  روش
  پژوهش از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان بخش نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بود. تعداد 134 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که مشتمل بر پنج بخش اخلاق، حکمت، معنویت، فضیلت و ارتباطات بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس خروجی مدل مسیر و اعداد معناداری، یافته ها نشان داد بین متغیرهای اخلاق، حکمت، معنویت، فضیلت و ارتباطات اثربخش در سازمان رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، از 10 رابطه دو به دو بین متغیرهای موجود در مدل، 9 رابطه معنی دار و فقط رابطه بین متغیر فضیلت و ارتباطات اثربخش معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه می توان به برنامه ریزی سازمان در جهت افزایش میزان بهره وری با استفاده از شاخص های اخلاقی موثر بر ارتباطات اثربخش کمک کرد؛ تا با توجه به اصول مهم اخلاقی و اثرگذار فرهنگ اسلامی- ایرانی جامعه، شرایط را برای ایجاد بستر لازم در جهت نزدیک شدن مدیران با ویژگی های اسلامی فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: ارتباطات، اخلاق، حکمت، فضیلت، معنویت
 • سیروس قنبری*، محمدرضا اردلان، رقیه بهشتی راد، وحید سلطانزاده صفحه 39
  زمینه
  برخوداری و رعایت استاندارد های اخلاق حرفه از سوی اعضای هیات علمی می تواند در کیفیت فرایند و برونداد سیستم نظام آموزش عالی موثر واقع شود، در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای اساتید و رابطه آن با کیفیت نظام آموزش عالی انجام شده است.
  روش
  روش تحقیق توصیفی از نوع رابطه ای(همبستگی) است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان می باشد، 252 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای و کیفیت خدمات استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری LISREL، SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص رعایت استاندارد های اخلاق حرفه ای اساتید در سطح به نسبت مطلوب ارزیابی شد ولی از نظر آنان بین وضعیت موجود و مطلوب رعایت استاندارد های اخلاق حرفه ای شکاف وجود دارد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که: اثر مستقیم اخلاق حرفه ای بر تضمین کیفیت مثبت ومعنی دار است.
  نتیجه گیری
  توجه به استانداردهای اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی می تواند یکی از راهبردهای اساسی جهت بهبود تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اعضای هیات علمی، کیفیت نظام آموزش عالی
 • مصطفی هادوی نژاد*، منصور شریفی اصل صفحه 51
  زمینه
  اعتماد بین فردی یکی از گونه های اعتماد در سازمان است که نبود یا کمبود آن در سازمان می تواند پیامدهایی منفی را به دنبال داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اعتماد بین فردی در سازمان و پویایی های آنها انجام شده است.
  روش
  روش انجام این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی کارکنان سازمان های دولتی دزفول است. نمونه آماری 365 نفری به طور تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود و برای بررسی فرضیه های پژوهش، نخست مدل های اندازه گیری برآورد و آزمون شدند و سپس، برازش داده ها به مدل های معادله ساختاری انجام شد.
  یافته ها
  معلوم شد در سطح اطمینان 95 درصد، نخست مسیر اعتماد بین فردی عمودی به رفتارهای نوآور، هویت یابی سازمانی و تعلق خاطر کاری، به طور مستقیم و به رضایت شغلی و تعهد سازمانی به طور غیرمستقیم و مثبت معنی دار است. دوم اینکه اعتماد بین فردی افقی به طور مستقیم با رضایت شغلی و تعلق خاطر کاری، و به طور غیرمستقیم با تعهد سازمانی پیوند مثبت معنی داری دارد. سوم اینکه علی رغم رابطه مستقیم تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی، پیوند اعتماد بین فردی عمودی با این رفتارها معنادار نیست. همچنین بین اعتماد بین-فردی افقی و عمودی رابطه مثبت معناداری برقرار است.
  نتیجه گیری
  انتظار می رود با تقویت پیشایندهای هر یک از اعتمادهای بین فردی افقی یا عمودی، هر دو گونه بهبود یابند و پیامدهای مثبت مستقیم و غیرمستقیم رفتار سازمانی آنها (رضایت شغلی، تعلق خاطرکاری، تعهد سازمانی، هویت یابی سازمانی و رفتارهای نوآور) امیدوارانه تر حاصل شوند.
  کلیدواژگان: اخلاق، اعتماد بین فردی، اعتماد بین فردی افقی، اعتماد بین فردی عمودی
 • دکترحسن قلاوندی*، زهرا مرادی صفحه 63
  زمینه
  حضور منفعلانه کارکنان و عدم گرایش آنها به دخالت در امور سازمان از پدیده های مورد توجه و شایع در سازمان هاست. نگرش ها و ادراکات نیروی انسانی یک سازمان و برداشت آنها از ویژگی های درون سازمان بر عملکرد آنها و مشارکت یا سکوت آنها در امور سازمانی تاثیر می گذارد. بنابراین این پژوهش با توجه به مفاهیم دخیل در شکل گیری نگرش افراد نسبت به سازمان درصدد یافتن رابطه بین جوهای اخلاقی سه گانه موجود در سازمان، هویت سازمانی، و سکوت سازمانی بوده است.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه ارومیه بود که 220 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه بوده و الگوی مفهومی پیشنهادی با استفاده از آزمون تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد جو اخلاقی خودخواهانه با مولفه احساس همبستگی و حمایت از سازمان رابطه ای منفی دارد و جو اخلاقی دلسوزانه با هر سه مولفه هویت سازمانی رابطه مستقیم و معنی داری دارد و جو نظام مند با هیچ یک از مولفه های هویت سازمانی رابطه معنی دار نداشت. نتایج همچنین حاکی از آن بود که تنها جو اخلاقی خود خواهانه ارتباط معنی داری با سکوت سازمانی دارد. در خصوص رابطه هویت سازمانی با سکوت نیز هر سه مولفه احساس همبستگی، حمایت از سازمان، و ادراک مشخصه های مشترک، رابطه معنی داری با سکوت سازمانی داشتند. البته در این میان ارتباط دو مولفه احساس همبستگی، و حمایت از سازمان معکوس بود اما رابطه ادراک مشخصه های مشترک با سکوت سازمانی مستقیم بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت جو اخلاقی دلسوزانه کمترین ارتباط را با سکوت سازمانی دارد و جو خودخواهانه بیشترین پیش بینی کننده انواع سکوت است.
  کلیدواژگان: اخلاق، جو اخلاقی سازمان، هویت سازمانی، سکوت سازمانی
 • سید محمد جواد رزمی، شراره کاوسی* صفحه 73
  زمینه
  تبیین نقش اخلاق مالیاتی در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی از حیطه های پژوهشی مهمی به شمار می رود، زیرا شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد تصمیم برای پرداخت ما لیات باید متاثر از عواملی غیر از موارد ذکر شده در رهیافت اقتصاد جرم باشد. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گر اخلاق مالیاتی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را 715 نفر از مودیان مالیاتی صنوف لوازم خانگی و زرگران شهرستان رشت تشکیل می دهند که 163 نفر آنها از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزارهای SPSS و LISREL، تحت روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد متغیر سرمایه اجتماعی با ضریب استاندارد (49/0) و معناداری(03/5) با متغیر اخلاق مالیاتی افراد رابطه دارد. همچنین اخلاق مالیاتی با تخمین استاندارد (86/0) و معناداری (16/6) با پذیرش مالیاتی رابطه مثبت دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش رابطه معنادار سرمایه اجتماعی بر پذیرش مالیاتی و همچنین نقش میانجی اخلاق مالیاتی در رابطه میان این دو را در جامعه پژوهش تایید می کند.
  کلیدواژگان: اخلاق مالیاتی، سرمایه اجتماعی، پذیرش ما لیاتی
 • حسن درویش، علیرضا عقیقی* صفحه 83
  زمینه
  با توجه به تمرکز پارادایم های جدید سازمان و مدیریت بر مفاهیمی همانند: اخلاق، ایمان، معنویت، مسئولیت اجتماعی و فضیلت، جامعه علمی کشور برای بومی سازی و ارائه الگو های مناسب سازمانی با جامعه ایرانی – اسلامی تلاش می کند. هدف از پژوهش حاضر، علاوه بر تعیین شاخص های جو کاری اخلاقی تکلیف مدار، بررسی رابطه متغیرهای معنویت، الزامات تکلیف، سبک رهبری اخلاق مدار و معنویت سازمانی به عنوان پیش بین های جو کاری اخلاقی تکلیف مدار بوده است.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت در ایران بودند. در فرایند انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. بدین ترتیب، پانل مذکور با مشارکت 35 نفر از نخبگان دانشگاهی و حوزوی، تشکیل گردید. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های پژوهشگر ساخته بوده است و الگوی ارائه شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد مدل به کار گرفته شده، مدل نظری مناسبی در فرایند شکل گیری جو کاری اخلاقی تکلیف مدار بوده و تمامی روابط مستقیم میان متغیرهای مدل، معنادار بوده اند. همچنین، نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان دادند که؛ معنویت 71 درصد الزامات تکلیف، الزامات تکلیف 79 درصد معنویت سازمانی، الزامات تکلیف 82 درصد رهبری اخلاق مدار و معنویت سازمانی و رهبری اخلاق مدار 83 درصد واریانس جو کاری اخلاقی تکلیف مدار را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، معیار قانون، معیار مناسبی برای عمل براساس جوکاری اخلاقی وظیفه مدار نمی باشد. اصول سه گانه، فرمان الهی، عدالت و احسان شکل دهنده جو کاری اخلاقی با رویکرد تکلیف مدار است.
  کلیدواژگان: اخلاق، جو کاری، رویکرد تکلیف مداری
 • امیر سیدی، الهام پاک نژاد* صفحه 99
  زمینه
  کسب وکارهای موفق پیوسته به دنبال افزایش رضایت مشتریان و سایر برخورداران خود بوده و راه رسیدن به این هدف را در به اجرا گزاردن معیارهای اخلاقی یافته اند. رعایت اخلاقیات از سوی تولیدکنندگان می تواند عامل مهمی در مهم ترین سرمایه تجارت، یعنی اعتماد مشتریان باشد. این پژوهش در صدد بوده که رعایت ارزش های اخلاقی همچون (مسئولیت اجتماعی، تولید محصول سبز، صداقت، شفافیت و رقابت سالم با رقبا) ازسوی تولیدکنندگان و رابطه آن با رفتار مصرف کنندگان را مورد بررسی قرار دهد.
  روش
  با توجه به ماهیت پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع رابطه ای است. جامعه در این تحقیق تمامی مصرف کنندگان محصولات سامسونگ در شهر کرمانشاه بوده که384 نفر از مشتریان محصولات شرکت سامسونگ به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند، نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. در این تحلیل از ضریب همبستگی اسپیرمن برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش، از مدل رگرسیون برای بررسی رابطه میان متغیرها و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه ها (در نرم افزار SPSS) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رعایت ارزش های اخلاقی از سوی تولیدکنندگان رابطه مثبت و مستقیم بر روی رفتار مصرف کنندگان دارد و در رتبه بندی مولفه های اخلاقی اصل صداقت بیشترین رابطه را با رفتار مصرف کنندگان دارد.
  نتیجه گیری
  رعایت ارزش های اخلاقی از سوی شرکت سامسونگ بر روی رفتار مصرف کنندگان تاثیرگذار است به طوری که می تواند مصرف کنندگان را در انتخاب برند سامسونگ ترغیب کند.
  کلیدواژگان: اخلاق، ارزش های اخلاقی، رفتار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان
 • سمیرا رازی، مرتضی اکبری*، حجت شکیبا، شیرمراد مرزبان صفحه 109
  زمینه
  معنویت در محیط کار می تواند نیروی قدرتمند مثبتی برای زندگی افراد باشد، زیرا افراد با تلفیق و یکپارچه ساختن کار و زندگی معنوی شان، کاری لذت بخش تر، متوازن تر و معنادارتر ایجاد می کنند و روح و روان خود را پرورش می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه تهران بود.
  روش
  تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی و با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 1840 نفر از کارکنان دانشگاه تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 230 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه الکترونیکی بود که برای ارزیابی روایی آن از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و استنباطی (تحلیل همبستگی جزیی و رگرسیون) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که 74/0 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب توسط معنویت در کار، توسعه و کارآیی، مشارکت در تصمیم گیری و نوآوری تبیین می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد این سه زمینه دارای رابطه متقابل هستند، بنابراین توجه به این زمینه ها می تواند در بهبود کارآفرینی سازمانی موثر باشد.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، معنویت در کار، کارآفرینی سازمانی، بهبود عملکرد
 • دکترمحمود معین الدین، شهناز نایب زاده*، الهام یاوری، محمد میرمحمدی صدرآبادی صفحه 119
  زمینه
  رفتار غیراخلاقی مدیریت سود می تواند عامل شکست اخلاقی در شرکت ها باشد. از این رو، پژوهش حاضر بر آن شد تا رابطه اخلاق با رفتار مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهد.
  روش
  پژوهش حاضر در جرگه پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری در برگیرنده دو گروه است: مدیران مالی شرکت های خصوصی بزرگ استان یزد و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. نمونه های آماری این تحقیق 110 نفر از مدیران شرکت خصوصی و نیز 180 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری در نظر گرفته شدند که به صورت تصافی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و در تجزیه و تحلیل آنها از تکنیک تحلیل عاملی، آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد: بین اخلاق آرمان گرایی و نسبی گرایی تفاوتی وجود ندارد و فرضیه های آنها تایید نمی شود. طبق فرضیه دوم (وضعیت جمعیت شناختی) جنسیت و اصول اخلاق حرفه ای در شغل رابطه معناداری با مدیریت سود نشان نداده و فرضیه های آنها تایید نمی شود. ولی وضعیت فعلی (مدیر مالی، دانشجو)، تحصیلات، سن، مدت زمان اخذ مدرک دانشگاهی، اصول اخلاق حرفه ای در دانشگاه، تجربه حسابداری، رابطه معناداری با مدیریت سود نشان دادند و مورد تایید واقع شدند.
  نتیجه گیری
  رفتار غیراخلاقی مدیریت سود، چه در بین نسبی گراها و آرمان گراها، می تواند عامل شکست اخلاقی در شرکت ها و ورشکستگی باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق، مدیریت سود، ویژگی های جمعیت شناختی
|
 • F. Ahangari*, M. Mahlujizadeh, Mahabadi Page 1
  Background
  Book is where original thoughts originates from the depth of the feelings, and as it rises from the spirit of the narrator in its special conditions, in similar circumstances, can influence the reader. For example, word that rises from the heart, inevitably sits on the heart. From the beginning, the reason for writing the book was to guide and train the human spirit in order to preserve past experiences and nowadays, it is called book therapy. In the ancient and rich culture of Iran, book was used for the following
  Purposes
  As a means to develop wisdom and ideas. The stories of Shahrzad and Shah (the king), Ahmad Ebne Abdullah Khajestani and Writing of Syasatnameh and Ghabusnameh are examples of it. The history of book Therapy in Iranian culture has been discussed in this article. The method of the research is descriptive review.
  Conclusion
  The book can be very effective in the development and excellence of morality in the recent modern society. Persian literary texts are full of books that aim to develop the ethical aspects either in individual or social level. Therefore, book should be used as a valuable resource in the treatment. Book therapy is considerable in two parts: developmental book therapy and clinical book therapy. All books in the field of educational literature are a type of developmental book therapy. Rewriting of the allegory stories can be used as clinical book therapy.
  Keywords: Ethics, Book Therapy, Persian Literature
 • M. Zaki Dizaji, A. Saber*, S. M. Akrami, M. Keramatipour, A. R. Milanifar Page 11
  Background
  Large scale biobanks have emerged as a central data resource for biomedical research. Countries of all over the world have invested heavily in the establishment of these research infrastructures. They are regarded as necessary to elucidate the complex and interrelated genetic and environmental factors that contribute to human disease. The repeated and long term use of samples is allowed by these platforms. Therefore, they need the long term contribution of research participants and continued connection between the biobank and the participant’s health, lifestyle, genealogical and demographic information. In practice, these approaches have generated enormous ethical debates. In addition, development of modern biobanks with international sample and data exchange, and availability of whole genome technologies have expanded these ethical challenges.
  Conclusion
  Although the social benefit of biobanking has been used to justify altering well-established ethical norms. However, along with progress of bio-banks, the close monitoring and protecting of ethical aspects, especially privacy, by ethical committee seems necessary. This article reviews the recent ethical challenges of biobanks.
  Keywords: Biobank, Informed Consent, Medical Ethics, Privacy
 • Sk. Moafi Madani, E. Salehi Omran*, T. Enayati, R. Yusefi Saidabadi Page 21
  Background
  It appears that in the present era, people are looking for something beyond the financial issues in organizations; experiences that make them more meaningful and targeted. Accordingly, the present study aimed at analyzing professional spirituality in universities based on university spirituality components.
  Method
  The study adopted a descriptive approach to conduct the study. The statistical population comprised all staffs at Islamic Azad University of Mazandaran in 2014 of whom 278 subjects were selected using cluster random sampling. The data collection tool was the tendency to spirituality questionnaire. The exploratory factor analysis and one sample t-test were used to analyze the results.
  Results
  The results of the study indicated that there were eight main components of spirituality at universities including believing in the supernaturalism, engaging in work with precision and confidence, understanding and aligning with the values associated with the trans-sensory perception, working for the sake of God and trusting others, having purposes in work to help the community, living objectively, believing in the afterlife and loving others. Moreover, the data analysis showed that the spirituality in workplace in universities is above average.
  Conclusion
  Spirituality is an undeniable fact that not only plays an important role in individuals’ organizational life but it also determines the success and growth of an organization which should be specially considered and strengthened.
  Keywords: Ethics, Workplace Spirituality, Spirituality Components
 • M. Moradi*, P. Hafizi, N. Tavrah Page 29
  Background
  One of the most important factors in reducing organizational conflict is effective communication that several factors might affect it. Several studies have pointed to these factors. This article aims to explain the impact of ethics on effective communication staff will also refer to the role of mediator variables.
  Method
  The method of study is correlation. The population of the research staff of the hot-rolled Steel Complex. 134 samples were selected using simple random sampling formula. A questionnaire was used to collect data, which consists of five sections: ethics, wisdom, spirituality, virtue, and communication. In addition to data analysis, descriptive statistics, inferential statistics and path analysis model in LISREL software was used.
  Results
  Based on the output path model and t-values, results showed that between ethics, wisdom, spirituality, virtue and effective communication within the organization there is a significant relationship. In other words, the 10 relationship between the variables mutually were determined, that 9 relationship was significant and only relationship between virtue and effective communication was not significant.
  Conclusion
  Based on acquired result, we can help planning organization in order to increase productivity with using ethical parameters influencing effective communication, also, based on the principles of ethics and social impact of Iranian-Islamic culture; conditions provide to create relationship between managers with Islamic characteristics.
  Keywords: Communication, Ethics, Wisdom, Virtue, Spirituality
 • S.Ghanbari, Mr. Ardalan, R. Beheshtirad, V. Soltanzade Page 39
  Background
  The observance of professional standards and ethics by the university staff members affects the process and products of higher education. Hence, the present study aims to analysis of the student’s perspectives about the professor's professional ethics and standards and its relation with the higher education quality assurance.
  Method
  The research method was descriptive-correlation. 252 students were chosen through stratified random selection procedure out of the whole population of higher education students of Bu-Ali Sina University. Two questionnaires of professional ethics and quality assurance were applied in this study, and the obtained data were analyzed using SPSS and LISREL software.
  Results
  The analyses show that students approved the professor's professional ethics as "Relatively desirable". However, a significant gap was found between the optimum level and the current existing level of the professor's professional ethics. Structural equation modeling analyses revealed that the direct effect of professional ethics on quality assurance is positive and significant.
  Conclusion
  Attention to staff member's professional ethics can be one of the basic strategies for quality assurance in higher education system.
  Keywords: Professional Ethics, Faculty Members, Quality of Higher Education System
 • M. Hadavinejad*, M. Sharifiasl Page 51
  Background
  Interpersonal trust is a kind of organizational trust that its decline or reduction causes negative consequences in organization. In this regard, this study was aimed to examine interpersonal trust outcomes and its dynamics in organization through a structural equation modeling.
  Method
  Research method of this study is correlation. Population of study includes all employees of Dezful public organizations. 365 members of sample were selected randomly and then questionnaires related to research variables were prepared and after ensuring their reliability and content validity were distributed. In order to test the hypotheses, first of all, measurement models were estimated and tested. Finally, data were fitted to structural equation.
  Results
  It was discovered that the direct paths of vertical interpersonal trust to innovative behavior, organizational identity, and work engagement, and also its indirect paths to organizational commitment and job satisfaction are significantly positive (α=0.05). Second, the horizontal interpersonal trust has a significant positive impact on work engagement and job satisfaction directly, and an indirectly positive impact on organizational commitment. Third, despite the directly organizational commitment impact on organizational citizenship behavior, horizontal interpersonal trust has no significant effect on these behaviors. Also, there is a meaningful positive relationship between vertical and horizontal trust.
  Conclusion
  It is expected that both types of interpersonal trust will be improved through reinforcing their distinct antecedents and then their direct and indirect outcomes like job satisfaction, job engagement, organizational commitment, organizational identification, and innovative behavior be obtained.
  Keywords: Ethics, Interpersonal Trust, Vertical Interpersonal Trust, Horizontal Interpersonal Trust
 • H. Ghalavandi*, Z. Moradi Page 63
  Background
  Employee's passive presence and their reluctance to interfere with the affairs is the interest and common phenomena in organizations. Attitudes and perceptions of human resources of an organization and their perceptions have influence on their performance and contribution or silence in corporate affairs. Thus, the study according to the concepts involved in making the attitude toward of organization trying to find patterns between triple moral queries in the organization, organizational identity, and organizational silence.
  Method
  The study is descriptive-correlation. The study sample comprised all employees of Urmia University. The study sample comprised all employees of the University. The study sample comprised all employees of the University. The Used data collected of209 employees who have been selected randomly using a questionnaire and the proposed conceptual model has been tested using path analysis.
  Results
  The results showed that egoistic climate has negative relations with Sense of solidarity and Support the organization components and benevolent climate has direct and significant relation with all three components of organizational identity. Principled climate had no significant relation with none of the components of organizational identity. The results also suggest that the only egoistic climate have significant correlation with organizational silence. About the relationship between organizational identity and silence all three components of solidarity, support and understanding of the common characteristics had significant relation with organizational silence. However, the relation of two components; a feeling of solidarity and support was reversed but relation of understanding of the common characteristics with organizational silence was direct.
  Conclusion
  According to the findings, we can conclude that The Benevolent climate have the least relationships with organizational silence and Egoistic climate silence is the greatest predictor of types of silence.
  Keywords: Ethic, Ethical Climate of the Organization, Organizational Identity, Organizational Silence
 • Mj. Razmi, Sh. Kavosi* Page 73
  Background
  Explaining the role of tax morale in the relationship between social capital and tax compliance is the most important research area. Because, there are many evidences showing that the decision to pay the taxes to be influenced by factors other than mentioned in the economics of crime approach. The main goal of this research is to investigate the mediator role of tax morale in the relationship between social capital and tax compliance.
  Method
  This is an applied research in terms of aim and descriptive-correlation in terms of data collection. Research population consists of 715 tax payers in fraternity of home appliances and jewelers that 163 of them were selected through random sampling. Data were collected through questionnaire. Structural equation modeling was used to analyze the data through LISREL and SPSS software.
  Results
  Results show social capital with standardized coefficient of 0.49 and significance of 5.03 had positive effect on tax morale. Also, tax morale had positive effect on tax compliance with standardized coefficient of 0.86 and significance of 6.16
  Conclusion
  The present study confirmed the significant effect of social capital on tax compliance and mediator role of tax morale between their relationships.
  Keywords: Tax Morale, Social Capital, Tax Compliance
 • H. Darvish, A. Aghighi* Page 83
  Background
  Due to the focus of new organization and management paradigms on the concepts like ethics, faith, spirituality, social responsibility and virtue, attempts of country’s scientific community is for domestication and presentation of organizational model suitable for Iranian-Islamic society. This research aims to determine the indicators of ethical work climate and to study the relationship of spirituality variables, obligation requirements, ethical leadership style and organizational spirituality as predictors of obligatory ethical work climate.
  Method
  This is descriptive-correlation study. Population of this research includes all experts and elites in management field. In sample selection process, snowball sampling method was used. Therefore, the research panel was formed by participation of 35 academic elites and religious scholars. Research tools were questionnaires that made by Delphi method. Presented model was analyzed by structural equations modeling method (SEM).
  Results
  Results of the study showed that applied model was a suitable theoretical model in the process of forming ethical climate and all direct relationships among the model’s variables were significant. Results of structural equations modeling showed that spirituality accounts for 71% of obligation requirements variation, obligation requirements account for 97% of organizational spirituality variation, obligation requirements account for 82% of ethical leadership variations and organizational spirituality and ethical leadership explains 83% of ethical work climate variance.
  Conclusion
  Based on the findings, regulation criterion is not a suitable criterion for acting based on ethical work climate. Three principles divine command; justice and beneficence form the ethical work climate with obligation-oriented approach.
  Keywords: Ethics, Work Climate, Obligation, Oriented Approach
 • A. Seyedi, E. Paknezhad* Page 99
  Background
  Successful businesses are continually looking for increasing their customer satisfaction and other stakeholders and the way to achieve this objective in implementing moral standards found. Ethics observance by the producers can be an important factor in the most important business assets, is the trust of our customers. This study sought to observe moral values such as social responsibility, green product manufacturing, trust, transparency and healthy competition with competitors by the producers and its relationship with consumer behavior have been examined.
  Method
  This study describes the kind of relationship. population of study includes all of the consumers Samsung products in Kermanshah. Among all, 384 people of Samsung consumers in Kermanshah are selected as a sample size. Sampling was done by stratified random method. questionnaire was used For collect data. in this analysis, The Spearman correlation coefficient for answer the research questions, regression model to investigate the relationship between variables and Friedman test to rank the components(SPSS software) was used.
  Results
  Results showed that observed ethic values of the producers Has a direct and positive relationship on consumer behavior and in ranking Components of ethical Principle of honesty have the highest relationship with behavior of consumers
  Conclusion
  Observance of moral values by Samsung on consumer behavior is influenced so that it can encourage consumers to choose the Samsung brand.
  Keywords: Ethic, Ethic Values, Consumer's Behavior, Manufacturers
 • S. Razi, M. Akbai*, H. Shakiba, S. Marzban Page 109
  Background
  Spirituality in the Work can be a positive powerful force for living of the people, because they will create a more enjoyable, balanced and meaningful work by integration it with their spiritual life and will foster their soul. The purpose of this research was study the relation between spirituality and organizational health with organizational entrepreneurship in the University of Tehran.
  Method
  Statistical population of this research was 1840 staffs of the University of Tehran who 230 samples were selected by simple random sampling method. The main Instrument was an electronic questionnaire by which data was collection, the faculty members of University of Tehran assessed its validity, and its reliability was calculated by Cranach's alpha coefficient.
  Results
  Results of the regression show that 74 percent of factors that affect on the organizational entrepreneurship, they are explained by the spirituality in the work, development and efficiency, participation in decision-making and innovation respectively.
  Conclusion
  It can be concluded that these three areas have a positive interactions relationship, thus have an attention to them can be effective in improvement of the organizational entrepreneurship.
  Keywords: Organizational Health, Spirituality, Organizational Entrepreneurship, Performance Improvement
 • M. Moein Addin, Sh. Nayebzadeh*, E. Yavari, M. Mirmohammadi Sadrabadi* Page 119
  Background
  The recent bankruptcies of large corporations and financial crises brought a serious loss to all stakeholders and investors lost a lot of opportunities. According to researchers, non-ethical behavior in corporate earnings management can be a moral failure. The main purpose of this paper is investigation of relationship between ethics behavior and earnings management.
  Method
  The research method is applicable-descriptive survey. The population includes two groups, including financial directors of large private companies in Yazd province and Postgraduate students of Islamic Azad University of Yazd. The sample includes 110 private companies that should be more than 50 personnel and 180 graduate accounting students studying at Islamic Azad University of Yazd spend the last year of his academic year. Data were collected through a questionnaire and in the analysis, Variables measured parameters were determined using factor analysis in SPSS Software. To examine the relationship between variables (continuous and abnormal), the spearman correlation test was used.
  Results
  The results indicate that there is no difference between ethics, idealism and relativism and their hypothesis is not confirmed. According to The second hypothesis, (the demographic) Gender and professional ethics in business have not shown a significant relationship with earnings management and their hypothesis is not confirmed. But the current situation (financial managers, students), education, age, duration of academic degree, professional ethics at the University, accounting experience, showed a significant relationship with earnings management And were approved.
  Conclusion
  Unethical behavior of earnings management; whether the relativism and the idealists; may cause moral failure and bankruptcy of the company.
  Keywords: Ethic, Earning Management, Demographic Characteristics