فهرست مطالب

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 67، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 26
|
 • فاطمه راکعی* صفحات 1-9
  زمینه

  موضوع سرقت ادبی در مفهوم اندیشه، کلام، مضمون و شعر کسی را به خود نسبت دادن از باب خویشتن بزرگ جلوه دادن و مکابره، امری تازه نیست و از دیرباز  با سرزنش و نکوهش نگریسته شده است، اما امروزه سرقت ادبی به سبب توسع یافتن امکانات دسترسی به منابع مختلف و بهره گیری از آرا و اندیشه های آن منابع، بدون ذکر منبع، رواج و گستردگی بیش تری پیدا کرده، به طوری که دولت ها را واداشته به منظور بازدارندگی، مجازات هایی فراتر از  نکوهش، تا حبس و جرایم نقدی گزاف برای سارقان ادبی در نظر بگیرند.

  نتیجه گیری

  به منظور روشن شدن مفهوم دقیق سرقت ادبی، مقاله حاضر، به تعاریف این جرم از زبان عربی، زیر عنوان «انتحال» و از زبان انگلیسی تحت واژه “plagiarism” پرداخته، آنگاه با بهره گیری از منابع فارسی و انگلیسی، آثار غیراخلاقی و مجازات هایی را که قانون برای این جرم ادبی در نظر گرفته، بیان کرده است. یکی از نکات مهم مطرح در مقاله این است که اگر شاعری مضمونی را از آثار شاعری دیگر بردارد و به آن مضمون، زیبایی و شکوهی تازه بخشد، آیا می توان آن را سرقت ادبی تلقی کرد؟ برای پاسخ به این سوال نیز باید نگاهی دقیق تر به مسیله ی سرقت ادبی داشت.

  کلیدواژگان: سرقت ادبی، تاثیرپذیری، اقتباس، المام، توارد، اقتراح
 • فرشاد مرادی*، علرضا فهیم صفحات 10-16
  زمینه

  یکی از مسایل اساسی در فلسفه اخلاق  رابطه میان معرفت و فضیلت اخلاقی است. برای تحلیل این موضوع از دیدگاه ملاصدرا، تحلیل نگرش صدرایی حرکت جوهری مراتب نفس انسانی (معرفت مثالی و عقلانی) با عوالم (مثالی و عقلانی) درباره ارتباط معرفت با فضیلت ذیل مبانی و نتایج این نظریه بسیار اهمیت دارد. در این مقاله با بررسی موضوع چگونگی معرفت انسانی در عالم مثالی و عقلانی ارتباط این معرفت با فضیلت اخلاقی نزد ملاصدرا و قرچغای خان بررسی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان دادند که ملاصدرا برای تحلیل موضوع ارتباط معرفت با فضیلت از نظر منطقی به اقسام گزاره های اخلاقی توجه داشته و آن ها را ذیل معقولات ثانیه فلسفی مطرح کرده که در ادراک خیالی بصورت جزیی و معرفت عقلانی بصورت کلی مصداق می یابند. این امر در آراء قرچغای خان دیده نمی شود. اما از لحاظ هستی شناختی، هر دو متفکر ضمن همسنخ دانستن معرفت با فضیلت در مراتب نفس و عالم از این نظریه در جهت نتایج معادشناسی و معاد جسمانی انسان سود برده اند. بر اساس این نظریه فضایل و رذایل در مرتبه مثالی و عقلانی همسنخ با نفس و متحد با آن می شوند و به همین دلیل در قیامت بصورت لذت و عذاب برای انسان ظاهر می شوند.

  کلیدواژگان: معرفت، فضیلت، گزاره های اخلاقی، عالم مثالی و عقلانی، ملاصدرا، قرچغای خان
 • مریم بنی طی*، حامد حیاتی صفحات 17-30
  زمینه

  بازار ایرانی به عنوان مهد اقتصادی_اجتماعی و فرهنگی در اکثر جوامع از ارزش والایی برخوردار بوده و نیز با صفات خاصه خود دارای هویت برجسته ای می باشد. امروزه به دلیل تغییر در ساختار فضاهای شهری، دگرگونی الگوهای اخلاقی1 زندگی مردم و عدم انطباق مناسب با فضای کالبدی سنتی، بازار درمعرض خطر تبدیل به فضایی جدا افتاده بدون توجه به جنبه های کالبدی و عملکردی گذشته آن، با رویکرد اخلاقی قرار گرفته است. این پژوهش بر آن است تا با مطالعه بازار سنتی، ضمن تبیین جایگاه آن به بررسی و استخراج معنا و کالبد با استفاده از مولفه های اثر گذار اخلاقی منبعث از آموزه های اسلامی بپردازد. نمونه های بررسی شده در این مقاله بازار سمنان و بازار کرمان می باشد.  شیوه توصیفی_ تحلیلی با رویکرد کیفی و نگرش کالبدی در این تحقیق مورد استفاده گرفته است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، میدانی و بررسی اسناد تاریخی و در بخش تحلیل با منطق قیاسی اطلاعات در بخش ادبیات و پیشینه پژوهش گردآوری شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد ارزش های فضایی و معنایی در قسمت های مختلف بازار، با توجه به نقش هر قسمت تفاوت های اساسی دارد. لذا لزوم توجه به تغییرات و پیامدهای حاصل از جنبه کالبدی و عملکردی، برای افزایش ویژگی اجتماع2 پذیری بازار مشهود و ضروری است. بر اساس نتایج به دست آمده، این اصول با رویکرد اخلاقی در دو بخش سلبی و ایجابی قابل تفکیک است که از مهم ترین آنها می توان به ضرورت پرهیز از تظاهر3 بازار، تعریف حداقلی از نقش فراغتی بازار، ترکیب نقش اجتماعی- فرهنگی در بازار با مسجاد و قابلیت بازار برای تعظیم شعایر دینی و... اشاره کرد. این اصول به خوبی در شهرهای سنتی قابل مشاهده است.

  کلیدواژگان: بازار، معماری، اخلاق، بازار سمنان، بازار کرمان
 • جواد کلهری، محمد رضائی*، مرضیه پیله ور صفحات 31-36
  زمینه

  شرط عدم مسیولیت نوعی قرارداد است که طی آن توافق می شود که طرفین نسبت به مسیولیت های اخلاقی احتمالی که در آینده ممکن است ایجاد شود معاف شوند یا مسیولیت آنها کاهش یابد. بدین ترتیب می توان گفت شرط عدم مسیولیت شرطی است که در متن قرارداد گنجانده می شود و هدف آن از بین بردن مسیولیتی است که در صورت عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن و یا اجرای ناقص قرارداد متوجه متعهد می گردد. لذا هدف این تحقیق بررسی بعد اخلاقی این شرط، در حقوق ایران و بین الملل می باشد که  با روش توصیفی تحلیلی با فن کتابخانه ای انجام شد.

  نتیجه گیری

  شرط عدم مسیولیت شرطی است که با هدف رفع مسیولیت قراردادی یا غیر قراردادی یک طرف نسبت به جبران خسارت در قرارداد گنجانده می شود. طبق یک نظر شرط عدم مسیولیت باطل است. طبق نظر دیگر، شرط عدم مسیولیت معتبر است. مقایسه وضعیت شرط عدم مسیولیت در حقوق بین الملل با حقوق ایران، با توجه به ابعاد آن در حقوق و تعهدات اخلاقی طرفین قرارداد، در معاهدات داخلی و بین المللی و تعهدات اخلاقی آنها تاثیر گذار بوده است. هرگاه شرط عدم مسیولیت به طور صحیح واقع شود مسیولیت اخلاقی متعهد را از بین می برد و دیگر زیان دیده نمی تواند از وارد کننده ی زیان مطالبه ی خسارت نماید. شرط عدم مسیولیت در محدوده ی مسیولیت های مدنی قراردادی که ناشی از اشتباه و خطا باشد، نافذ می باشد.

  کلیدواژگان: شرط عدم مسئولیت، حقوق، حقوق ایران، حقوق بین الملل، اخلاق
 • افسانه گرشاسبی، جلیل مالکی*، مجتبی اصغریان صفحات 37-43
  زمینه

  قرارداد داوری مانند هر قرارداد دیگر بین طرفین لازم الوفا می باشد .طرفین شخصی را برای حل اختلاف خود برمی گزینند و مکتوم ترین اسرار خود را در اختیار او قرار میدهند. اینک اوست که باید چنین اعتمادی را با التزام به اصول اخلاقی پاسخگو باشد و تعهد به قواعد مزبور را بخشی از وظیفه ای بدانند که طرفهای اختلاف و جامعه انسانی بر عهده آنان قرار داده است. داور در برابر طرفین اختلاف عهده دار تعهداتی اخلاقی است که رعایت آنها، بیش از هر چیز، موجب شفاف شدن روابط میان داوران و طرفین و داوران با یکدیگر می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی چالش های اخلاقی داوری در حقوق ایران شکل گرفت.

  نتیجه گیری

  در سالهای اخیر، جرح داوران افزایش چشمگیری یافته است. یکی از دلایل عمده افزایش موارد جرح داوران این است که طرفین اختلاف به داور منصوب طرف مقابل اعتمادی ندارند و معمولا با مشاهده عدم بی طرفی داور مذکور، خواهان حذف او از دیوان داوری هستند. با وجود اینکه چالش عدم رعایت اصول اخلاقی از لحاظ نظری مشکل ساز میشود اما مشکلی که در عمل گریبانگیر داوران می گردد این است که ماهیت تعهدات اخلاقی لازم ال رعایه و محدوده تقید به تعهدات مزبور برای داوران چندان روشن نیست و همین امر موجب جرح داور یا ابطال رای داوری از جانب دادگاه می گردد. برای فایق آمدن بر این مشکلات اخیر تلاشهایی توسط سازمانهای بین المللی صورت گرفته است و مجموعه هایی همچون منشورهای اخلاقی و توصیه نامه های رفتاری برای داوران تدوین شده است. این منشورها و توصیه نامه ها عموما شامل چند تعهد اخلاقی مهم همچون بی طرفی، استقلال، رازداری، افشاء و سختکوشی هستند.

  کلیدواژگان: داوری، چالش، حقوق ایران، اخلاقی، لزوم استقلال و بیطرفی
 • سمیه حیران، عباس احمدی سعدی*، محمد علی اخگر صفحات 44-50
  زمینه

  اولین شرط مسیولیت اخلاقی اختیار است. ابن سینا برای تبیین اختیار در اخلاق به مبانی عقلی حسن و قبیح برای چگونگی متخلق شدن به فضایل در انسان می پردازد. نزد ابن عربی این موضوع چنین است که فضایل اخلاقی همان اتحاد با اعیان ثابته انسان است که مظهر یکی از اسماء می شود. در پژوهش حاضر سعی شده دیدگاه این دو فیلسوف اسلامی در زمینه اختیار انسان در قلمرو مسیولیت اخلاقی مورد مقایسه قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  ابن سینا تاکید دارد حسن و قبح از این لحاظ که وجوه هستی شناختی دارند می توانند از طریق شریعت و بواسطه عقل فعال و توسط وحی به پیامبر الهام شوند و بنیان قوانین عملی و اخلاقی باشند. پاسخ به مسیله جبرانگاری در اراده انسان که بواسطه الزام به شریعت الهی برای انسان پدید می آید چنین است که کمالات حدود اخلاقیات از شریعت یافته می شود اما سپس قوای نظری انسان در آن تصرف می کند که از طریق شناختن قوانین و بکار بستن آنها در جزییات میسر می شود. در دیدگاه ابن عربی، جبر وجهی هستی شناختی دارد، اما معرفت انسان درباره عین ثابت خود و اراده برای اتحاد با آن نوعی از اختیار را برای متخلق شدن به فضایل اخلاقی به انسان می دهد. تفاوت نظریه ابن سینا و ابن عربی در رویکرد فلسفی، "علم و اراده عنایی" ابن سینا و رویکرد کلامی-عرفانی، "وحدت شخصیه وجود" ابن عربی است.

  کلیدواژگان: مسئولیت اخلاقی، اختیار، جبرانگاری، ابن سینا، ابن عربی
 • سیف الله عثمان حسن الخورانی، سیامک جعفرزاده*، رضا نیکخواه سرنقی صفحات 51-55
  زمینه

  اصل حسن نیت و رعایت اخلاق در قراردادهای تجاری بین المللی، جوهر و روح قرارداد است که باید در هر مرحله حاکم باشد، این اصل نیز مانند سایر اصول کلی حقوق که در نتیجه توسعه سریع دولتها و جوامع به عنوان نیاز و توجه به آنها پدیدار شده است، منبع پرباری برای ظهور قواعد حقوقی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حسن نیت و اخلاق در قراردادهای تجاری بین المللی و تحلیل آن از منظر قانون مدنی در کشور عراق شکل گرفت.

  نتیجه گیری

  اصل حسن نیت یک اصل حاکم بر اجرای قراردادها است و مادامی که صراحتا تصریح نشده باشد تعهداتی را برای طرف قرارداد در پی دارد. قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان مهمترین ابزار مبادلات تجاری بین المللی محسوب می شوند، زیرا این قراردادها پرکاربردترین ابزار قانونی در زمینه معاملات بین المللی هستند.اصل حسن نیت در قراردادهای تجاری بین المللی به این معناست که هر یک از دو طرف متعاقد، منافع دیگری را در نظر بگیرند. و یکی از اصول کلی حقوقی است که توسط ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است و با توسعه و گسترش این اصل به عنوان جزء لاینفک نظام های حقوقی پذیرفته شده است.

  کلیدواژگان: اصل حسن نیت، انصاف، سوء استفاده از حق، اظهار خلاف واقع، قرارداد تجاری بین المللی
 • محمداسلم رئیسی، مرتضی کشاورز، محمد علی اخگری* صفحات 56-62
  زمینه

  از نوآوری های سهروردی در علم اخلاق در این است که ضمن بحث درباره حکمت ذوقی و شهود در جهت استکمال نفس و سعادت انسان گام برمی دارد، امری که توسط ملاصدرا نیز در ارتباط مراتب استکمال در عقل نظری و عملی پیگیری شده است. این مقاله با هدف بررسی دیدگاه اخلاقی سهروردی و ملاصدرا، در راستای تاثیر عقل عملی در استکمال عقل نظری انجام یافته است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد که برخلاف شباهتهای دیدگاه این دو متفکر در پذیرش تاثیر عقل عملی در استکمال عقل نظری، سهروردی این نظریه را در راستای نظریه خود درباره شهود و علم شهودی و حکمت ذوقی پرورش می دهد. در حالی که نظریه ملاصدرا در راستای نظریه خود درباره کمال نفس از طریق حرکت جوهری آن را بکار می برد؛ بنابراین این موضوع در نظریه ملاصدرا برای اثبات تاثیر عمل در پدید آمدن صورت جسمانی آن در عالم قیامت است. روش تحقیق روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا است. در این مورد تحلیل منطقی برای پاسخ به مسایل اصلی تحقیق مدنظر است.

  کلیدواژگان: علم اخلاق، عقل عملی، عقل نظری، حکمت ذوقی، سهروردی، ملاصدرا
 • یعقوب علیزاده*، فاطمه السادات قریشی محمدی صفحات 63-68
  زمینه

  شوراهای حل اختلاف که در قبل از انقلاب اسلامی در قالب خانه های انصاف فعالیت داشته اند پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شرح وظایف نوپا مجدد تشکیل و شروع به کار نمودند.  با توجه به تدوین قانون مجازات اسلامی جدید در سال1392 تغییرات و تاثیر به سزایی در سازمان و نحوه عملکرد این نهاد مشاهده شد. در این مقاله تلاش گردیده صلاحیت شوراهای حل اختلاف از منظر دادرسی اخلاقی و عادلانه مورد بررسی قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  با تشکیل شورای حل اختلاف به نحوه قابل توجهی از مراجعات مردم به دادگستری کاسته شده و بسیاری از دعاوی مردم در این شوراها منجر به صلح و سازش شده و یا اینکه این دعاوی توسط افرادی از بین خود مردم انتخاب شده اند حل و فصل می گردد. اما معایب آن باعث مخدوش شدن  یک داوری اخلاقی و عادلانه می شود. امید می رود که برای سامان دهی بیشتر شورا، از حضور قضات جوان یا باز نشسته و یا از وکلای دادگستری باسابقه و هم چنین از کار شناسان مجرب وکارآزموده به طوری که بتوانند از تراکم پرونده ها و اطاله آن به دادگستری بکاهند و یا به حد پایین برساننداستفاده شود. و همچنین ارتقاء سطح کیفی شوراها از طریق تشکیل جلسات آموزشی برای اعضاء تعیین ضوابط خاص در به کارگیری اعضاء در شوراها و تخصصی کردن آنها و پیش بینی حقوق برای اعضا می تواند موجب کاهش ایرادات شورای حل اختلاف شود.

  کلیدواژگان: شورای حل اختلاف، دادرسی اخلاقی و عادلانه، صلح و سازش
 • صمد رحیمی اقدم*، بهاره چروم خیرآبادی، فرزانه فاطمی صفحات 69-76
  زمینه

  رفتارهای انحرافی کاری، رفتارهای ارادی هستند که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامت سازمان و کارکنانش یا هر دو را تهدید می کنند، در این میان نظارت درست بر رفتار کارکنان و ایجاد جو اخلاقی در سازمان ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، این پژوهش با هدف تحلیل رابطه نظارت الکترونیکی بر رفتارهای انحرافی کارکنان با نقش تعدیل کننده  جو اخلاقی صورت گرفت.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت  توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان کارخانجات شهر تبریز است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نظارت الکترونیکی تاثیر منفی بر رفتار انحرافی کارکنان (بتا= 151/0-) و جو اخلاقی تاثیر منفی بر رفتارهای انحرافی داشت (بتا= 333/0-).  نظارت الکترونیکی بر رفتارهای انحرافی کارکنان با نقش تعدیل گری جو اخلاقی در کارخانجات شهر تبریز تاثیر معنی داری دارد (بتا= 104/0-).

  نتایج

  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت نظارت الکترونیکی همراه با جو اخلاقی حاکم بر سازمان باعث کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان نسبت به سازمان می شود.

  کلیدواژگان: نظارت الکترونیکی، رفتارهای انحرافی، جو اخلاقی
 • اعظم رضایی کرامت، فرامرز محمدی پویا*، عظیمه السادات خاکباز صفحات 77-87
  زمینه

  با شروع بیماری کرونا و توسعه محیط های آموزش الکترونیکی و عدم تطابق رشد اخلاق مبتلا به این محیط، پرداختن به مباحث اخلاقی در حوزه آموزش الکترونیکی ضروری به نظر می رسد. با درک این مهم، پژوهش حاضر با هدف  بررسی تجربه زیسته اخلاق آموزش الکترونیکی انجام شده است.

  روش

   پژوهش حاضر با رویکرد کیفی از نوع  پدیدارشناسی انجام شده است جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا ورودی (97، 98، 99) که نمونه گیری هدفمند و ملاک گذراندن یک ترم به صورت الکترونیکی و در دسترس انتخاب و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته که در مصاحبه 25 اشباع انجام شد . داده های حاصل از مصاحبه با نرم افزار مکس کیودا (12) کدگذاری و مقوله بندی شدند. 

  یافته ها

  با تجزیه و تحلیل یافته ها 23 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی در بعد یاددهندگان، 7 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی در بعد یادگیرندگان، 4 مقوله فرعی و 1 مقوله اصلی در بعد تکنولوژی، 25 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی در بعد دانشگاه بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد داشتن رویکرد تدریس فرایند محور، فراهم آوردن زمینه های تعاملات (شناختی، اجتماعی، عاطفی) و همچنین سابقه کار با فناوری در اخلاق آموزش الکترونیکی اثرگذار می باشد. در نهایت بین دیدگاه دانشجویانی که شروع تحصیل ایشان با آموزش الکترونیکی بوده با دیدگاه دانشجویانی که در حین تحصیل و به علت پاندمی کرونا  از آموزش حضوری به آموزش الکترونیکی منتقل شده اند، به لحاظ ارزیابی اخلاق در آموزش الکترونیکی تفاوت هایی وجود داشت؛ به طوری که گروه دوم آموزش الکترونیکی را با تجارب زیسته خود در طول آموزش حضوری مقایسه می کردند.

  کلیدواژگان: اخلاق، تجربه زیسته، آموزش الکترونیکی
 • فاطمه برجی نیا، بهزاد مشعلی*، ناصر عسگری صفحات 88-93
  زمینه

  اکنون بدلیل رقابت بسیار شدید در صنعت بانکداری، جذب و نگهداشت نیروهای انسانی متخصص، مستعد و کارآمد به چالشی جدی در این بانک تبدیل شده است. تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی تقویت برند اخلاقی در جهت جذب و نگهداشت منابع انسانی به انجام رسیده است.

  روش

  این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان (شامل اساتید دانشگاه و مشاورین حوزه مدیریت منابع انسانی و متخصصین علوم رفتاری و روانسنجی و مدیران ارشد بانک تجارت) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 9 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تیوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختاریافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، الگوی پیشنهادی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد.

  یافته ها

  در مجموع 9 مصاحبه صورت گرفته، 123 مفهوم اولیه استخراج گردید که بعد از بررسی و کنار هم قراردادن آنها و حذف مفاهیم تکراری، 36 مفهوم نهایی شناسایی شد و در 12 مقوله اصلی قرار گرفت. در نهایت مدل تحقیق ترسیم شد.

  نتیجه گیری

  یک برند اخلاقی میراثی از ارزش ها، استراتژی ها و اقداماتی را به جا می گذارد که می توانند از نظر اخلاقی درست و اخلاقی تلقی شوند. در حقیقت یک برند بانکی اخلاقی به طور مسیولانه، مثبت و پایدار به جامعه کمک می کند به مشتریان احترام می گذارد و با رعایت انصاف، احترام و عدالت در برابر کارکنان خود می تواند در نگهداشت نیروی انسانی خود به طور موثر عمل کند.

  کلیدواژگان: برند اخلاقی، جذب و نگهداشت نیروی های مستعد و متخصص، صنعت بانکداری
 • احمد عزیزی، سیروس قنبری*، محمود تعجبی، افشین افضلی صفحات 94-102
  زمینه

  توجه به کیفیت آموزش مجازی مدارس یکی از ابعاد مستمر کیفیت فرایندهای آموزشی است که برای بهبود آن باید مقولات رهبری همنوا و اخلاق حرفه ای تدریس دبیران مورد توجه قرار گیرد. با درک این مهم هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری همنوا در کیفیت آموزش مجازی مدارس با میانجی گری اخلاق حرفه ای تدریس دبیران بود.

  روش

  پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کوواریانس محور است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره متوسطه دوم استان همدان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 1797 نفر بودند. حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و فرمول کوکران 316 دبیر برآورد شد. ابزارهای گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه های استاندارد رهبری همنوا، اخلاق حرفه ای تدریس و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت آموزش مجازی مدارس بود. پایایی و روایی پرسشنامه ها با تکنیک های آلفای کرونباخ، روایی محتوایی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی بررسی شدند، جهت تحلیل داده ها از مدل سازی ساختاری در نرم افزارهای SPSS22 و Lisrel10.30 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد رهبری همنوا مدیران مدارس اثر مثبت بر کیفیت آموزش مجازی مدارس دارد، رهبری همنوا مدیران مدارس به واسطه اخلاق حرفه ای تدریس دبیران اثر مثبت غیرمستقیم بر کیفیت آموزش مجازی مدارس دارد؛ اخلاق حرفه ای تدریس دبیران دارای اثر مثبت و معنادار بر کیفیت آموزش مجازی مدارس است؛ همچنین رهبری همنوا مدیران مدارس و اخلاق حرفه ای تدریس دبیران قادر به تبیین 18 درصد واریانس کیفیت آموزش مجازی مدارس هستند.

  نتیجه گیری

  در نتیجه از عواملی که می تواند بر کیفیت آموزش مجازی مدارس موثر باشد رهبری همنوا و اخلاق حرفه ای تدریس می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری همنوا، اخلاق حرفه ای تدریس، کیفیت آموزش مجازی
 • روح الله رحیمی*، فرحناز جلویاری، فاطمه جلویاری، مهین میرزایی صفحات 103-110
  زمینه

  نگرش ها و کنش های اعتقادی و اخلاقی در روند زندگی زناشویی تاثیر داشته و گاه موجب تسهیل و گاهی نیز سبب بغرنج شدن روابط زناشویی می شود.  هدف پژوهش حاضر، کشف نگرش ها و کنش های اعتقادی- اخلاقی مژثر بر زندگی زناشویی زوج های هر دو شاغل بود.    

  روش

  این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمام زوج های هر دو شاغل دارای رضایت و تعارض زناشویی شهر نورآباد بود که از میان آنان، پژوهشگران 12 زوج شاغل دارای رضایت زناشویی (که ضمن اذعان خود به برخورداری از رضایت زناشویی در پرسشنامه ی Enrich نمره بالاتر از 161 که نشانگر رضایت زناشویی زیاد و فوق العاده است، کسب کرده باشند) و 12 زوج شاغل دارای تعارضات زناشویی (بر اساس اذعان آنها به داشتن تعارض زناشویی و نمره ی بالا در پرسشنامه ی MCQ) را  با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب کرده و مورد مصاحبه قرار دادند. برای کدگذاری و تحلیل داده ها از روش دیکلمن، آلن و تانر و نرم افزار MAXQDA12  استفاده شد.   

  یافته ها

  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منجر به شناسایی 2 درون مایه اصلی شامل آفت های اعتقادی- اخلاقی (با درون مایه های فرعی: آفت های اعتقادی و آفت های اخلاقی) و ثمره های اعتقادی- اخلاقی (با درون مایه های فرعی: ثمره های اعتقادی و ثمره های اخلاقی) شد.

  نتیجه گیری

  مرور تجارب زیسته زوج های هر دو شاغل در این پژوهش نشان داد که نگرش ها و کنش های اعتقادی- اخلاقی زوجین نیز با تاثیرپذیری از اشتغال همزمان زوج می تواند رضایت و تعارضات میان زوج هر دو شاغل را تحت تاثیر قرار دهد

  کلیدواژگان: تجارب زیسته، زوج های هر دو شاغل، کنش ها و نگرش های اعتقادی- اخلاقی، رضایت زناشویی، تعارضات زناشویی
 • امین راجی*، جلال یاراحمدی، فهیمه مومنی فر صفحات 111-118
  زمینه

  پیوند میان دانش و اطلاعات نظری و کاربردی با قابلیت ها و ظرفیت های پژوهشی، بدون توجه به اخلاق پژوهشی حلقه مفقودی است که راه به جایی نمی برد و نیازمند ورود محققان به حوزه اخلاق پژوهشی و رابطه ی آن با سایر متغیرها می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد اطلاعاتی و قابلیت های پژوهشی با نقش میانجی اخلاق پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی انجام گرفت.

  روش

  روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه‏های تهران و علامه طباطبایی به تعداد 1100 نفر بود که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،  نمونه‏ای به حجم 285 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه های سواد اطلاعاتی، اخلاق پژوهشی و قابلیت های پژوهشی  برای جمع آوری داده‏ها مورد استفاده قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کایمو و بارتلت) و برای مدل سازی روابط بین متغیرها از نرم افزار Lisrel استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد سواد اطلاعاتی بر اخلاق پژوهشی اثر مستقیم دارد، همچنین اخلاق پژوهشی بر قابلیت های پژوهشی اثر مستقیم و معنادار دارد و سواد اطلاعاتی نیز بر قابلیت های پژوهشی اثر مثبت و مستقیم دارد. همچنین سواد اطلاعاتی از طریق اخلاق پژوهشی بر قابلیت های پژوهشی اثر غیرمستقیم دارد. 

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت سواد اطلاعاتی و اخلاق پژوهشی از متغیرهای مهم و موثر بر قابلیت های پژوهشی می باشند.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، اخلاق پژوهشی، قابلیت های پژوهشی
 • امیرحسین اسدالله زاده، محمدعلی کرامتی*، جلال حقیقت منفرد صفحات 119-124
  زمینه

  اقتصاد رفتاری مبتنی بر این ایده است که افزایش شواهد روانشناختی واقعگرایانه در تحلیل های اقتصادی، توانایی علم اقتصاد در تحلیل و پیش بینی واقعیت های زندگی انسان را بهبود می بخشد. در پژوهش حاضر هدف آن است که میزان اثربخشی نتایج زندگی اجتماعی(سلامتی، رضایت از زندگی، دستمزد و تحصیلات) از ترجیحات اقتصادی و اجتماعی،اخلاقی و کانون کنترل مورد بررسی قرار گیرد. 

  روش

  پژوهش حاضر در زمره تحقیقات شبه آزمایشی بود. جامعه تحقیق را دانشجویان دانشگاه های تهران تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس 1000 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ارزیابی سنجه های ترجیحات اجتماعی،  اخلاقی و اقتصادی از آزمایش های طراحی شده توسط بکر و همکاران استفاده گردید و برای کانون کنترل از پرسشنامه راتر استفاده شد. داده ها با روش رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مولفه احساس سلامتی با ترجیحات اقتصادی (ریسک و زمان) و اخلاقی (اعتماد، و نوع دوستی) و اجتماعی (مقابله به مثل مثبت، مقابله به مثل منفی) و کانون کنترل رابطه معنادار دارد که البته با تمامی آنها به جز مقابله به مثل منفی رابطه مستقیم معنادار داشت. برآمد زندگی با ریسک، اعتماد، مقابله به مثل مثبت و کانون کنترل رابطه مستقیم و با زمان، مقابله به مثل منفی و نوع دوستی رابطه معکوس دارد.

  نتیجه گیری

  ریشه مشکلات تصمیم گیری افراد در چارچوب به حداکثرکردن مطلوبیت است و مطلوبیت افراد، به وسیله ترجیحاتی همچون ریسک پذیری، زمان، اعتماد به سایرین، مقابله به مثل مثبت و منفی و نوع دوستی به وجود می آیند. ترجیحات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در کنار کانون کنترل مکمل یکدیگر در تعریف نتایج زندگی افراد هستند.

  کلیدواژگان: ترجیحات اقتصادی، ترجیحات اخلاقی، تر جیحات اجتماعی، کانون کنترل، نتایج زندگی
 • غلامحسین فاخر، ثمینه بهادری جهرمی*، عبدالحمید دلشاد صفحات 125-130
  زمینه

  حکمرانی در هر جامعه با نظام اخلاقی و ارزش های جامعه پیوندی ناگسستنی دارد. هدف این پژوهش ارایه مولفه های حکمرانی خوب مبتنی بر سرمایه اجتماعی می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کیفی است که با رویکرد داده بنیاد انجام شد. جامعه اماری این پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت و علوم اجتماعی بود که 15 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختارمند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کد گذاری انجام گرفت.

  یافته ها

  در کد گذاری مقوله های اصلی و فرعی از داده های مصاحبه استخراج شد. پدیده محوری شامل دو مقوله حکمرانی خوب مبتنی بر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بود. شرایط علی دارای سه مقوله اصلی عوامل محیطی، عوامل سیاستگذاری و عوامل ساختاری، ، شرایط زمینه ای که شامل دو مقوله عوامل سازمانی و عوامل آموزشی می باشد، راهبردها دارای دو مقوله مدیریت و رهبری و مقوله ارتباطات اجتماعی و در نهایت پیامدها دارای چهار مقوله توسعه و ارتقاء جایگاه پارس جنوبی، توسعه سازمانی، افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود پاسخگویی و افزاییش مسیولیت  اجتماعی پارس جنوبی بدست آمدند.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر این است که کارکرد حکمرانی خوب مبتنی بر سرمایه اجتماعی با کشف واقعیات ها، مکملی برای بهره وری در شرکت پارس جنوبی است.

  کلیدواژگان: اخلاق، حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی
 • ارسلان حسن پور، عبدالخالق غلامی چنارستان*، فواد مکوندی صفحات 131-137
  زمینه

  یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای کارکنان شاغل است تا با حس مسیولیت و تعهدکامل به مسایل جامعه و حرفه خود بپردازند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای در مدیریت منابع انسانی در صندوق کارآفرینی امید می باشد.

  روش

  با توجه به این که تحقیق حاضر بر شناسایی و رتبه بندی متغیرها تمرکز دارد، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی(کمی و کیفی) می باشد. در بخش کیفی جامعه آماری شامل اساتید، متخصصین و نخبگان دانشگاهی می باشد. نمونه برداری‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎نظری‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎تعداد‎‏ ‎‏16نفر‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎روش ‎های‎ ‎غیر‎احتمالی‎ ‎قضاوتی‎ ‎و‎ ‎گلوله برفی ‏انجام‎ ‎شد. و از روش دلفی برای تحلیل استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری، مدیران و کارشناسان صندوق کارآفرینی امید بود و با روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه 240 نفره انتخاب گردید. ابزار پرسشنامه محقق ساخته بخش کیفی بود و داده ها با روش معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  در بخش کیفی، پرسش نامه ای حاوی 137 سوال (6 مولفه اصلی 38 مولفه فرعی) تنظیم شد و مدل تحقیق طراحی شد. در بخش کمی  نتایج T-value متغیرهای مدل، همگی از 96/1 بیشتر بود. بنابراین کلیه سوالات برای مدل معادلات ساختاری مد نظر قرارمی گیرد. همچنین مقدار R2 بالای 0.6 بود. بنابراین مدل پژوهش، دارای مقدار R2 در سطح قوی است و با توجه به مقدار Q2 به دست آمده برای متغیر وابسته ی مدل قدرت پیش بینی مدل برای متغیرهای مستقل در سطح قوی قرار دارد.

  نتیجه گیری

  عواملی که برخی از آنها فردی و مشتمل بر شاخص هایی همچون تقویت روحیه اخلاقی خود، و برخی دیگرسازمانی است که از طریق سیاستگذاری های صحیح می توان آنها را در راستای اتخاد تصمیم های اخلاقی و نهادینه شدن رفتارهای مربوطه، کنترل نمود.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، مسئولیت اخلاقی، مدیریت منابع انسانی
 • محمد جمالادینی، بابک حسین زاده*، علی اصغر شجاعی صفحات 138-144
  زمینه

  مدیریت مبتنی بر وب یک فلسفه و استراتژی مدیریتی نوین است که توسط یک سیستم و یک فناوری پشتیبانی می شود که برای ایجاد یک رابطه تعاملی در یک محیط مشارکتی با محیط به منظور دستیابی به منافع متقابل ایجاد شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی- اخلاقی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 201 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. سپس داده ها با استفاده از معادلات ساختاری در نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده گویای آن است که مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی رابطه دارد و مشخص شد که مدیریت مبتنی بروب با نقش واسطه ای روابط انسانی- اخلاقی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  می توان بیان نمود که شبکه های مدیریت مبتنی بروب قابلیت دستیابی در تمامی ساعات شبانه روز و در هر مکانی را دارند و به سهولت می توان به آنها دسترسی پیدا کرد و از طریق آن با افراد زیادی در کوتاه ترین زمان ارتباط برقرار کرد، بنابراین با توجه به قابلیت مدیریت مبتنی بروب در توسعه روابط و مدیریت زمان باید اهمیت روابط انسانی - اخلاقی را در این حیطه مورد توجه قرار داد

  کلیدواژگان: مدیریت مبتنی بر وب، مدیریت زمان، روابط انسانی-اخلاقی
 • پریسا جلیلی دیلمقانی، فتاح ناظم*، علیرضا چناری صفحات 145-152
  زمینه

  بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی می تواند نقش موثری در طراحی برنامه های بهبود عملکرد سازمان و ایجاد مزیت رقابتی داشته باشد. در نتیجه، هدف این مطالعه ارایه مدل نوآوری سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در دانشگاه های دولتی بود.

  روش

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی به تعداد 1525 نفر بودند که تعداد 320 نفر از آنها بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته نوآوری سازمانی و پرسشنامه های استاندارد رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بودند. داده ها با روش های تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بار عاملی همه مولفه ها یا عامل ها بالاتر از 60/0، میانگین واریانس استخراج شده همه آنها بالاتر از 50/0 و پایایی همه آنها با روش های آلفای کرونباخ و ترکیبی بالاتر از 80/0 بود. همچنین، مدل نوآوری سازمانی بر اساس رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در دانشگاه های دولتی برازش مناسبی داشت. علاوه بر آن، هر سه متغیر رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر نوآوری سازمانی در دانشگاه های دولتی اثر مستقیم و معنادار داشتند (001/0 <p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده نقش موثر رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در نوآوری سازمانی در دانشگاه های دولتی بودند. بنابراین، برای ارتقای نوآوری سازمانی آنان می توان زمینه را برای بهبود رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی فراهم کرد.

  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی
 • حسام قربانعلی، مرتضی موسی خانی*، کرم الله دانش فرد صفحات 153-161
  زمینه

  دو دهه گذشته مهاجرت از ایران به سایر کشورها به نحو بی سابقه ای موضوع تصمیم گیری حیاتی تعداد درخور توجهی از متخصصان و کارکنان حرفه ای حوزه های مختلف بوده است. تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی شکل گیری خط مشی های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه ای با توجه به مولفه های اخلاقی صنعت هوانوردی ایران به انجام رسیده است.

  روش

  این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی، و از لحاظ نوع، کیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مشاورین مجرب در حوزه مدیریت منابع انسانی و همچنین مدیران ارشد منابع انسانی در صنعت هوانوردی ایران بودند که با نمونه گیری هدفمند، 11نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرارگرفتند. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با آنها، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. رویکرد اتخاذ شده در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، تحلیل تم بود.

  یافته ها

  در مجموع 11 مصاحبه صورت گرفته، 134 مفهوم اولیه استخراج گردید که بعد از بررسی و کنارهم قراردادن آنها و ادغام مفاهیم مشابه، 59 مفهوم نهایی شناسایی شد و منجر به ارایه یک الگویی شامل 27 تم فرعی و 9 تم اصلی گردید.

  نتیجه گیری

  در بعد اخلاقی و سازمانی عواملی چون عدالت سازمانی، شاخص گذاری های معیوب در فرایند گزینش، نظارت های سنگین حین خدمت، و عدم توجه به شایسته سالاری در فرایندهای ارتقاء شغلی اهمیت بسیاری در نگهداشت کارکنان حرفه ای دارند. از بعد شغلی و روانی، در مقایسه با استانداردهای بین المللی صنعت هوانوردی، عدم رضایت از مسیر شغلی، عدم رضایت از جایگاه اجتماعی، و ارزش شدن مقوله مهاجرت در جامعه و افزایش انگیزه های درونی کارکنان جهت مهاجرت، افزایش اقدامات عملی کارکنان جهت مهاجرت، و خلاء محسوس دانش و تجربه بعد از مهاجرت اهمیت بسیاری در نگهداشت کارکنان حرفه ای دارند.

  کلیدواژگان: اخلاق، جذب و نگهداشت، کارکنان حرفه ای، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد
 • غلامحسین ترابیان بادی، ایرج سلطانی*، حمید دوازده امامی صفحات 162-171
  زمینه

  هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی سلامت سازمانی با تاکید بر ارزش های اخلاقی در صنعت هواپیمایی ایران می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه پژوهش های توسعه ای - کاربردی قرار دارد و از نظر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری گروه خبرگان شامل اساتید متخصص و مجرب حوزه مدیریت و همچنین مدیران و کارشناسان با تجربه صنعت حمل و نقل هوایی کشور است. نمونه انتخابی خبرگان در این پژوهش به صورت نمونه گیری غیراحتمالی بوده و بر این اساس 20 نفر از اعضای گروه خبرگان، انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. در نهایت داده ها با روش کدگذاری تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تعداد 218 کد آزاد از مصاحبه ها به دست آمد سپس تعداد 32 کد محوری از کدگذاری باز استخراج گردید. در نهایت با کدگذاری انتخابی الگوی مفهومی تحقیق ارایه شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشانگر این بود که شرایط علی، شرایط زمینه ای ، شرایط مداخله گر  و راهبردها در الگوی سلامت سازمانی صنعت هواپیمایی می بایست در بر گیرنده ارزش های اخلاقی باشند تا بتوانند منجر به پیامدهای مثبت در ارتباط با مشتریان، سازمان، کارکنان و مدیران شوند و اعتماد اجتماعی را برای سازمان رقم زنند.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، ارزش های اخلاقی، اعتماد اجتماعی
 • زهرا ساسانیان اصل، حمیدرضا سعیدنیا*، زهرا علیپور درویش، شادان وهاب زاده صفحات 172-181
  زمینه

  این پژوهش با هدف بررسی عوامل اخلاقی و اجتماعی موثر بر خیانت و ایجاد نگرش منفی نسبت به برند در مصرف کننده در کسب وکارهای الکترونیکی صورت گرفت.

  روش

   پژوهش حاضر با روش آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفته است. در بخش کیفی جامعه اماری متخصصین و خبرگان دانشگاهی در حوزه کسب و کار بودن که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی15 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته بود. داده ها با روش  کد گذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. در بخش کمی جامعه اماری متشکل از مشتریان فروشگاه دیجی کالا بود که  384 نمونه نفر از آنها با روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود و در نهایت داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SmartPLS.3 انجام شد.

  یافته ها

  در بخش کیفی نتایج کد گذاری حاکی از 174 کد باز بود که در 17 کد محوری طبقه بندی و با کد گذاری گزینشی در قالب مدل فرآیندی ارایه شد. در بخش کمی نتایج نشان داد الگو از برازش مناسب برخوردار است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مصاحبه و استخراج معانی نشان داده است که خیانت مصرف کننده به برند از پنج مقوله اصلی در قالب شرایط علی، شرایط مداخله ای، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها ناشی می شوند که در بر گیرنده مجموعه ای از عوامل اخلاقی، اجتماعی و سازمانی است.

  کلیدواژگان: اخلاق، خیانت مصرف کننده به برند، نگرش منفی، وفاداری
 • مهدی علیزاده سیدآبادی، ابراهیم چیرانی*، محمدرضا آزاده دل، سید محمود شبگو منصف صفحات 182-191
  زمینه

  توسعه اخلاق حرفه ای در شرکت های دانش بنیان به منظور تجاری سازی محصول، یکی از ضرورت هایی است که نیازمند توجه می باشد، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی اخلاق حرفه ای در طراحی و تبیین مدل تجاری سازی محصولات شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان با تجربه عملی در زمینه تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری شهر ساری بودند، که از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر بعنوان مطلعین کلیدی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و کدگذاری مجدد توسط خبرگان به دست آمد. داده ها بوسیله کد گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و در نهایت  مدل پارادایمی پژوهش ارایه گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان که پدیده محوری الگوی اخلاق حرفه در تجاری سازی محصولات شرکت های مستقر در پارک علم فناوری شامل (برندسازی محصول)، شرایط علی(تحول پذیری دیجیتالی شرکت، فناوری پیشرفته و ویژگی های اخلاقی سرمایه انسانی)، شرایط زمینه ای، (رهبری اخلاقی و عوامل درون سازمانی)، عوامل مداخله گر(دولت، دانشگاه، مراکز حمایتی)، راهبردها، (راهبردهای مالی، بازارگرایی اخلاقی و تبلیغات) و پیامد(موفقیت کسب و کار) می باشد.

  نتیجه گیری

  اخلاق حرفه ای می تواند به عنوان یک راهبرد در راستای تجاری سازی محصولات شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تجاری سازی محصول، شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری و مراکز رشد
 • علیه مقیمی خراسانی* صفحات 192-196
  زمینه

  انتخاب شیوه رهبری مناسب توسط مدیران علاوه بر بهبود عملکرد آن ها می تواند بهبود اخلاق حرفه ای کارکنان و در نتیجه تحقق اهداف سازمانی را بدنبال داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و اخلاق حرفه ای کارکنان است. سبک رهبری مدیران شامل سه بعد سبک رهبری خودکامه (دستور دهنده)، دموکرات (مشارکتی) و واگذار کننده (غیردستور دهنده) می باشد و رابطه هر مولفه در اخلاق حرفه ای کارکنان این سازمان مورد سنجش قرار گرفته است.

  روش

  روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 100 نفر از کارکنان راه آهن شاهرود می باشد که به علت تعداد محدود جامعه، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های 30 گویه ای سبک رهبری و 40 گویه ای اخلاق حرفه ای است و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون می باشد.

  یافته ها

  سه مولفه سبک رهبری مدیران شامل سبک رهبری خودکامه، دموکرات و واگذار کننده با اخلاق حرفه ای کارکنان رابطه معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  با انتخاب مناسب مولفه های سبک رهبری مدیران، اخلاق حرفه ای کارکنان در سازمان افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: سبک رهبری، اخلاق حرفه ای، خودکامه، دموکرات، واگذار کننده
 • محمد صادق اسماعیلی سراجی، محمد صالحی*، رضا یوسفی سعیدآبادی صفحات 197-203
  زمینه

  بررسی عوامل موثر بر بلوغ سازمانی با تاکید بر مدیریت دانش و اخلاق مداری ذی نفعان می تواند به طور موثری در تعالی نظام آموزش و پرورش نقش موثری را ایفا کند، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف ارتباط مدیریت دانش بر بلوغ سازمانی آموزش و پرورش با تاکید بر نقش میانجی اخلاق مداری ذی نفعان انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونین و روسای گروه های ادارات آموزش و پرورش و مدیران و معاونین مدارس استان مازندران می باشد، 338 نفر با استفاده از روش نمونه گیری  خوشه ای تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش، بلوغ سازمانی و اخلاق مداری ذی نفعان استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم افزارهای آماری SSPS22 و Pls   تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بررسی نشان داد که ارتباط مدیریت دانش و اخلاق مداری ذی نفعان بر بلوغ سازمانی مثبت و معنی دار می باشد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه برای توسعه بلوغ سازمانی آموزش و پرورش می توان به ابعاد مدیریت دانش و اخلاق مداری ذی نفعان توجه کرد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، اخلاق مداری ذی نفعان، بلوغ سازمانی
|
 • Fatemeh Rakei* Pages 1-9
  Background

  Plagiarism is to ascribe the ideas, thoughts, themes and words of someone else to himself /herself to escalate his/her own dignity and position. Such a deviation is not a new issue and it has been regarded poignantly from very early times. But today due to the expansion and the enhance of the sources of information which are easily at reach, it has become popular to exploite them without mentioning the origin of the source or naming the creator. Such popularity has forced the governments to place some impediments against these deviations and even some governments have penalized the ones who commit such rule breaking to heavy penalties and imprisonment.

  Conclusion

  To clarify the meaning and the specifications of plagiarism, the essayist has referred to reliable Persian, Arabic and English sources and has defined it as well as the punishments which have been attributed to it.The main question which has been broached in this essay is when a poet takes a theme from another poet and creates a poem much more beautiful and impressing than the first poet is it plausible to call such beautification as plagiarism? Therefore, labeling the name of plagiarism should be done very prudently.

  Keywords: Plagiarism, Impression, Excerption, Transcription, Joint inspiration, Improvisation
 • Farshad Moradi* Pages 10-16
  Background

  One of the basic issues in moral philosophy is the relationship between knowledge and moral virtue. To analyze this issue from Mulla Sadra's point of view, it is very important to analyze Sadra's view of the essential movement of the levels of the human soul (cognitive and rational) with the worlds (ideal and rational) about the connection between knowledge and virtue under the foundations and results of this theory. In this article, by examining the issue of how human knowledge of the world is in an example and rational way, the relationship of this knowledge with moral virtue was investigated by Mulla Sadra and Gharchghai Khan.

  Conclusion

  The results of the study showed that Mulla Sadra paid attention to the types of moral propositions in order to analyze the connection between knowledge and virtue from a logical point of view and put it under philosophical reasonings which are exemplified in imaginary perception in a partial form and rational knowledge in a general form. This is not seen in Qarchghai Khan's votes. But from the cognitive point of view, both thinkers have benefited from this theory in terms of the results of metaphysics and human physical mines, while considering knowledge to be the same as virtue in the levels of the self and the world. According to this theory, the virtues and vices in the exemplary and rational level are synonymous with the soul and accompany it, and for this reason, they appear in the form of pleasure and torment for humans in the Day of Resurrection.

  Keywords: Knowledge, Virtue, ethics, Scientific, rational propositions, Mulla Sadra, Qarchaghai Khan
 • Pages 17-30
  Background

  The Iranian market as a socio-economic and cultural cradle has a high value in most societies and also has a prominent identity with its special characteristics. Today, due to changes in the structure of urban spaces, changes in people's ethical life patterns and lack of proper adaptation to traditional physical space, the market is at risk of becoming a secluded space regardless of its past with ethical approach physical and functional aspects. This study intends to study the traditional market, while explaining its position, to study and extract the effective ethical branch off Islamic doctrines components in creating meaning and body. The examples reviewed in this article are the Kerman market and Semnan market.

  Conclusion

  The results show that spatial and semantic values ​​in different parts of the market are fundamentally different according to the role of each part. Therefore, the need to pay attention to changes and consequences resulting from the physical and functional aspects, to increase the sociability of the market is obvious and necessary.the results show that we can separated these principles with ethical approach in privation and affirmation that we can call most important of them such as necessity abstinence of affectation of market, minimal definition about market leisure role, combination of economic- cultural in market with mosques, the ability of market to homage religious rituals and so on. These principles are clearly visible in traditional cities.

  Keywords: Bazaar, Architecture, Ethic, Semnan bazaar, Kerman bazaar
 • J Kalhori, M Rezaei*, M. Pileh Var Pages 31-36
  Background

  A non-responsibility clause is a type of contract in which it is agreed that the parties are exempted or their liability is reduced from possible moral responsibilities that may arise in the future. In this way, it can be said that the non-responsibility condition is a condition that is included in the text of the contract, and its purpose is to eliminate the responsibility that is faced by the obligor in case of non-performance of the contract or delay in its performance or incomplete performance of the contract. Therefore, the purpose of this research is to examine the ethical dimension of this condition in Iranian and international law, which was done with a descriptive analytical method with a library technique.

  Conclusion

  The non-responsibility clause is a clause that is included in the contract with the purpose of eliminating the contractual or non-contractual liability of one party for compensation. According to one opinion, the condition of non-responsibility is invalid. According to another opinion, the disclaimer clause is valid. Comparing the condition of non-liability in international law with Iranian law, considering its dimensions in the rights and moral obligations of the parties to the contract, in domestic and international treaties and their moral obligations, has been effective. If the condition of non-responsibility is fulfilled correctly, it eliminates the moral responsibility of the obligee, and the injured party can no longer claim damages from the causer of the damage. The non-responsibility condition is valid in the scope of contractual civil responsibilities that are caused by mistakes and errors.

  Keywords: Non-responsibility clause, Law, Iranian law, International law, Ethics
 • Pages 37-43
  Background

  The arbitration agreement is binding between the parties like any other agreement. The parties choose a person to resolve their dispute and provide him with their most confidential secrets. Now, he is the one who must be responsible for such trust by adhering to the highest moral principles and consider the commitment to the aforementioned rules as part of the duty that the parties to the dispute and the human society have placed upon them. The arbitrator has moral obligations towards the parties to the dispute, the observance of which, more than anything else, makes the relations between the arbitrators and the parties clear, on the one hand, and the arbitrators with each other, on the other hand. The present study was formed with the aim of examining the ethical challenges of arbitration in Iranian law.

  Conclusion

  In recent years, referee injuries have increased significantly. One of the main reasons for the increase in cases of injury to arbitrators is that the parties to the dispute do not trust the arbitrator appointed by the other party, and usually, seeing the arbitrator's lack of impartiality, they want to remove him from the arbitration court. Although the challenge of non-observance of ethical principles becomes a problem in theory, the problem that besets judges in practice is that the nature of moral obligations and the scope of compliance with said obligations are not very clear for judges, and this causes the judge to be offended or invalidated. The arbitration decision is made by the court. Efforts have been made by international organizations to overcome these recent problems, and collections such as ethical charters and behavioral recommendations for referees have been compiled. These charters and recommendations generally include several important ethical obligations such as neutrality, independence, confidentiality, disclosure and hard work.

  Keywords: Arbitration, Challenge, Iran's rights, Ethics, Need for independence, impartiality
 • Pages 44-50
  Background

  The first condition of moral responsibility is discretion. In order to explain free will in ethics, Ibn Sina deals with the intellectual foundations of goodness and badness for how virtues are created in humans. According to Ibn Arabi, this is the case that moral virtues are the union with the fixed virtues of man, which is the manifestation of one of the names. In the present study, an attempt has been made to compare the viewpoints of these two Islamic philosophers in the field of human agency in the realm of moral responsibility.

  Conclusion

  Ibn Sina emphasizes that goodness and badness in the sense that they have ontological aspects can be inspired by the Sharia and active intellect and by revelation to the Prophet and be the basis of practical and moral laws. The answer to the problem of reparation in the will of man, which arises for man due to the obligation to the divine Sharia, is that the perfections of moral limits are found from the Sharia, but then the theoretical powers of man take possession of it through knowing the laws and applying them in detail. Is possible. In Ibn Arabi's view, predestination has an ontological aspect, but man's knowledge of his fixed object and the will to unite with it gives man a kind of free will to create moral virtues. The difference between Ibn Sina's and Ibn Arabi's theories is in the philosophical approach, Ibn Sina's "science and will of mercy" and the theological-mystical approach, Ibn Arabi's "personal unity of existence".

  Keywords: Moral responsibility, Authority, Compensation, Ibn Sina, Ibn Arabi
 • Pages 51-55
  Background

  The principle of good faith and observance of ethics in international trade agreements is the essence and spirit of the contract that should prevail at every stage. Is a fertile source for the emergence of legal rules. Therefore, the present study was formed with the aim of examining the role of good faith and ethics in international trade agreements and analyzing it from the perspective of civil law in Iraq.

  Conclusion

  The principle of good faith is a principle governing the implementation of contracts and as long as it is not explicitly stated, it entails obligations for the contracting party. International trade agreements are considered as the most important tools of international trade, because these agreements are the most widely used legal instruments in the field of international transactions. To consider. And it is one of the general principles of law that has been recognized by civilized nations and has been accepted as an integral part of legal systems with the development and expansion of this principle.

  Keywords: Principle of good faith, fairness, Abuse of rights, False statement, International trade agreement
 • Pages 56-62
  Background

  One of Sohrawardi's innovations in ethics is that while discussing the wisdom of taste and intuition, he takes steps towards the perfection of the soul and the happiness of man, a matter that was also pursued by Mulla Sadra in relation to the perfection levels in theoretical and practical reason. This article is done with the aim of investigating the ethical views of Suhravardi and Mulla Sadra, in line with the effect of practical reason in the completion of theoretical reason.

  Conclusion

  The results of the research show that, contrary to the similarities of the views of these two thinkers in accepting the influence of practical reason in the completion of theoretical reason, Sohrvardi develops this theory in line with his theory about intuition, intuitive science and taste wisdom. While Mulla Sadra's theory uses it in line with his theory about the perfection of the soul through essential movement; Therefore, in Mulla Sadra's theory, this issue is to prove the effect of action in the emergence of its physical form in the world of resurrection. The research method is a qualitative method based on content analysis. In this case, logical analysis is considered to answer the main research questions.

  Keywords: Ethics, Practical reason, Theoretical reason, Taste wisdom, Suhravardi, Mulla Sadra
 • Pages 63-68
  Background

  The dispute resolution councils, which were active before the Islamic revolution in the form of houses of justice, were re-formed and started working after the victory of the Islamic revolution with new tasks. Due to the drafting of the new Islamic Penal Code in 2012, significant changes and effects were observed in the organization and functioning of this institution. In this article, an attempt has been made to examine the competence of dispute resolution councils from the point of view of ethical and fair proceedings.

  Conclusion

  With the establishment of the Dispute Resolution Council, the number of people's appeals to the judiciary has been significantly reduced, and many of the people's claims in these councils have led to peace and compromise, or these claims have been chosen by people from among the people themselves. becomes but its disadvantages cause a moral and fair judgment to be distorted. It is hoped that in order to further organize the council, the presence of young or retired judges, or experienced lawyers, as well as experienced and experienced professionals, will be used so that they can reduce the density of cases and their delays in the judiciary, or reduce them to a minimum. to be Also, improving the quality level of the councils through holding training sessions for the members, determining specific criteria for employing members in the councils and making them specialized and predicting the rights for the members can reduce the problems of the dispute resolution council.

  Keywords: Dispute resolution council, Ethical, fair proceedings, Peace, compromise
 • S Rahimiaghdam*, F Charom Kheirabadi, F Fatemi Pages 69-76
  Background

  Deviant work behaviors are voluntary behaviors that violate organizational norms and threaten the health of the organization and its employees or both. Therefore, this research was conducted with the aim of analyzing the relationship between electronic monitoring of employees' deviant behaviors and the moderating role of ethical climate.               

  Method

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature. The statistical population of this research is all employees of factories in Tabriz city. Based on Cochran's formula, the sample size was determined to be 384 people due to the unlimited statistical population. The sampling method was random. Questionnaire was used to collect data and structural equation method with SPSS and SMART PLS software was used to analyze data and test hypotheses.

  Results

  The results showed that electronic monitoring had a negative effect on deviant behavior of employees (Beta=-0.151) and moral climate had a negative effect on deviant behavior (Beta=-0.333). Electronic monitoring has a significant effect on the deviant behaviors of employees with the role of moderating moral climate in the factories of Tabriz city (Beta = -0.104).

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it can be concluded that electronic monitoring along with the moral atmosphere governing the organization reduces the deviant behaviors of the employees towards the organization.

  Keywords: Electronic surveillance, Deviant behaviors, Ethical climate
 • Pages 77-87
  Background

  With the onset of the corona disease and the development of e-learning environments and the incompatibility of moral development with this environment, it seems necessary to address ethical issues in the field of e-learning. With the understanding of this importance, the present study was conducted with the aim of investigating the lived experience of e-learning ethics.               

  Method

  The current research was conducted with a qualitative approach of the phenomenological type, the research population was all the incoming Bo Ali Sina University master's degree students (97, 98, 99), which was a purposive sampling and the criterion of passing a semester was electronically available for selection and tools. A semi-structured interview that was conducted in 25 saturation interviews. The data obtained from the interview were coded and categorized with Maxqda software.

  Results

  By analyzing the findings, 23 sub-categories and 7 main categories in the teachers' dimension, 7 sub-categories and 2 main categories in the learners' dimension, 4 sub-categories and 1 main category in the technology dimension, 25 sub-categories and 7 categories in university dimention were obtained.

  Conclusion

  The results show that having a process-oriented teaching approach, providing the fields of interactions (cognitive, social, emotional) and also the experience of working with technology are effective in e-learning ethics. Finally, there were differences between the views of students who started their studies with electronic education and the views of students who were transferred from face-to-face education to electronic education during their studies and due to the Corona pandemic, in terms of evaluating ethics in electronic education; So that the second group compared electronic education with their lived experiences during face-to-face education.

  Keywords: Ethics, Lived experience, e-learning
 • Pages 88-93
  Background

  Currently, due to the intense competition in the banking industry, attracting and retaining specialized, talented and efficient human resources has become a serious challenge in this bank. The current research has been done with the aim of providing a model of strengthening the ethical brand in order to attract and maintain human resources.               

  Method

  This research is applied in terms of purpose, and in terms of survey-exploratory approach. The statistical population of this research was a group of experts (including university professors and consultants in the field of human resources management, experts in behavioral sciences and psychometrics, and senior managers of Tejarat Bank) who were selected as samples using the snowball sampling method. In this research, since the data-based theory method was used, the main tool for data collection was deep and unstructured interviews with experts. Finally, after three open, central and selective coding, the proposed research model was designed based on the paradigm model.

  Results

  A total of 9 interviews were conducted, 123 initial concepts were extracted, after examining and putting them together and removing duplicate concepts, 36 final concepts were identified and placed in 12 main categories. Finally, the research model was drawn.

  Conclusion

  An ethical brand leaves a legacy of values, strategies and actions that can be considered morally correct and ethical. In fact, an ethical banking brand helps the society in a responsible, positive and sustainable way, respects the customers, and by observing fairness, respect and justice towards its employees, it can maintain its human resources effectively.

  Keywords: Ethical brand, Attracting, retaining talented, expert personnel, Banking industry
 • Pages 94-102
  Background

  Paying attention to the quality of virtual education in schools is one of the continuous dimensions of the quality of educational processes, for its improvement, the categories of leadership and professional ethics of teachers should be taken into consideration. Understanding this importance, the aim of the present study was to investigate the role of peer leadership in the quality of virtual school education through the mediation of teachers' professional teaching ethics.                

  Method

  The research is a type of correlation studies and a covariance-based structural equation modeling approach. The statistical population included all the second secondary teachers of Hamedan province in the academic year of 1400-1401 in the number of 1797 people. The sample size was estimated by proportional stratified random sampling and Cochran's formula of 316 teachers. The tools of research data collection were the standard questionnaires of Hamnava leadership, professional ethics of teaching and the researcher-made questionnaire of the quality of virtual education in schools. The reliability and validity of the questionnaires were checked with Cronbach's alpha techniques, content validity, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Structural modeling was used in SPSS22 and Lisrel 10.30 software to analyze the data.

  Results

  The results showed that the consistent leadership of school principals has a positive effect on the quality of virtual school education, the consistent leadership of school principals has an indirect positive effect on the quality of virtual school education through the professional teaching ethics of teachers; The professional teaching ethics of teachers has a positive and meaningful effect on the quality of virtual education in schools; Also, the consistent leadership of school principals and the professional teaching ethics of teachers are able to explain 18% of the variance in the quality of virtual education in schools.

  Conclusion

  As a result, one of the factors that can affect the quality of virtual education in schools is consistent leadership and professional teaching ethics.

  Keywords: Consistent leadership, Professional ethics of teaching, Quality of virtual education
 • Pages 103-110
  Background

  Belief and ethical attitudes and actions have an effect on the process of marital life and sometimes make it easier and sometimes make marital relations more complicated. The aim of the current research was to discover the attitudes and belief-ethical actions that affect the marital life of dual-career couples.               

  Method

  This study was conducted with a qualitative approach and using interpretive phenomenology method. The statistical population in the current study was all the dual-career couples with marital satisfaction and marital conflict in Noorabad city, among them, the researchers found 12 dual-career couples with marital satisfaction (who, while admitting that they have marital satisfaction, scored higher than 161 in the Enrich questionnaire, which indicates satisfaction marriage is great and wonderful) and 12 dual-career couples with marital conflicts (based on their acknowledgment of having marital conflict and a high score in the MCQ questionnaire) were selected and interviewed by purposive sampling method. Dickelman, Allen and Tanner method and MAXQDA12 software were used for data coding and analysis.

  Results

  The analysis of the data from the interviews led to the identification of 2 main themes including belief-ethical plagues (with sub-themes: belief plagues and ethical plagues) and belief-ethical results (with sub-themes: belief results and ethical results).

  Conclusion

  The review of the lived experiences of dual-career couples in this study showed that Belief-ethical attitudes and actions of the couples can also affect the satisfaction and conflicts between the dual-career couples by being influenced by the simultaneous employment of the couple.

  Keywords: Lived experiences, Dual-career couples, Belief-ethical attitudes, actions, Marital satisfaction, Marital conflicts
 • Pages 111-118
  Background

  The link between theoretical and applied knowledge and information with research abilities and capacities, regardless of research ethics, is a missing link that does not lead anywhere and requires researchers to enter the field of research ethics and its relationship with other are variables. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the relationship between information literacy and research capabilities with the mediating role of research ethics among graduate students of physical education.               

  Method

  The method of conducting the present research was descriptive correlation type based on structural equation method. The statistical population of this research included all the students of Tehran and Allameh Tabatabai universities in the number of 1100 people who were selected based on the Morgan table and using the available sampling method, a sample size of 285 people was selected. Questionnaires of information literacy, research ethics and research capabilities were used to collect data. SPSS software, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, Kimo and Bartlett test) were used for data analysis, and Lisrel software was used to model relationships between variables.

  Results

  The results showed that information literacy has a direct effect on research ethics, research ethics has a direct and significant effect on research capabilities, and information literacy has a positive and direct effect on research capabilities. Also, information literacy has an indirect effect on research capabilities through research ethics.

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that information literacy and research ethics are important and effective variables on research capabilities.

  Keywords: Information literacy, Research ethics, Research capabilities
 • Pages 119-124
  Background

  Behavioral economics is based on the idea that increasing realistic psychological evidence in economic analysis improves the ability of economics to analyze and predict the realities of human life. In this research, the aim is to investigate the effectiveness of social life results (health, life satisfaction, salary and education) from economic and social preferences, moral and locus of control.               

  Method

  The current research was quasi-experimental research. The research community was made up of students of Tehran universities, who were selected as a sample using available sampling. To evaluate social, moral and economic preferences, the experiments designed by Becker and colleagues were used, and for the center of control, Rutter's questionnaire was used. Data were analyzed by linear regression method.

  Results

  The results showed that the feeling of health component has a significant relationship with economic (risk and time), moral (trust, and altruism) and social preferences (countering positive example, countering negative example) and locus of control, which of course with all of them. Except for negative comparison, there was a significant direct relationship. Life outcome has a direct relationship with risk, trust, positive reciprocity and locus of control, and an inverse relationship with time, negative reciprocity and altruism.

  Conclusion

  The root of people's decision-making problems is in the framework of maximizing utility, and the utility of people is created by preferences such as risk-taking, time, trusting others, positive and negative reciprocity, and altruism. Economic, social and moral preferences along with locus of control complement each other in defining people's life outcomes.

  Keywords: Economic preferences, Moral preferences, Social aspects, Locus of control, Life outcomes
 • Pages 125-130
  Background

  Governance in every society is inextricably linked with the moral system and values ​​of the society. The purpose of this research is to present the components of good governance based on social capital.               

  Method

  The current research is one of the qualitative types of research that was conducted with the foundation's data approach. The statistical community of this research included experts in the field of management and social sciences, 15 of whom were selected as a sample using the snowball method. Data collection tool, semi-structured interview and data analysis were done using three stages of coding.

  Results

  In coding, main and secondary categories were extracted from the interview data. The central phenomenon included two categories of good governance based on social capital and human capital. Causal conditions have three main categories of environmental factors, policy factors and structural factors, background conditions which include two categories of organizational factors and educational factors, strategies have two categories of management and leadership and the category of social communication, and finally the consequences have four categories of development. and improving the status of South Pars, organizational development, increasing social capital and improving accountability and increasing social responsibility of South Pars.

  Conclusion

  The results show that the function of good governance based on social capital by discovering facts is a supplement for productivity in South Pars Company.

  Keywords: Ethics, Good governance, Social capital
 • Pages 131-137
  Background

  Web-based management is a new management philosophy and strategy supported by a system and a technology that is created to create an interactive relationship in a collaborative environment with the environment in order to achieve mutual benefits. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between the management based on behavior and organizational time management with the mediating role of human-ethical relations.               

  Method

  The research method is descriptive correlation type. The statistical population is all managers of the Islamic Azad University of Hormozgan province, and 201 people were selected as a statistical sample by simple random sampling. A standard questionnaire was used to collect data. Then the data were analyzed using structural equations in SPSS statistical software.

  Results

  The obtained results show that there is a relationship between robot-based management and organizational time management, and it was found that robot-based management has a positive and significant relationship with organizational time management with the mediating role of human-ethical relations.

  Conclusion

  It can be stated that web-based management networks are accessible at all hours of the day and at any place, and they can be accessed easily and communicate with many people in the shortest time. Therefore, according to the ability of management based on the relationship development and time management, the importance of human-ethical relationships in this field should be considered.

  Keywords: Web-based management, Time management, Human-ethical relations
 • Pages 138-144
  Background

  Web-based management is a new management philosophy and strategy supported by a system and a technology that is created to create an interactive relationship in a collaborative environment with the environment in order to achieve mutual benefits. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between the management based on behavior and organizational time management with the mediating role of human-ethical relations.               

  Method

  The research method is descriptive correlation type. The statistical population is all managers of the Islamic Azad University of Hormozgan province, and 201 people were selected as a statistical sample by simple random sampling. A standard questionnaire was used to collect data. Then the data were analyzed using structural equations in SPSS statistical software.

  Results

  The obtained results show that there is a relationship between robot-based management and organizational time management, and it was found that robot-based management has a positive and significant relationship with organizational time management with the mediating role of human-ethical relations.

  Conclusion

  It can be stated that web-based management networks are accessible at all hours of the day and at any place, and they can be accessed easily and communicate with many people in the shortest time. Therefore, according to the ability of management based on the relationship development and time management, the importance of human-ethical relationships in this field should be considered.

  Keywords: Web-based management, Time management, Human-ethical relations
 • Pages 145-152
  Background

  Examining the effective factors on organizational innovation can play an effective role in designing programs to improve the organization's performance and create a competitive advantage. As a result, the aim of this study was providing the model of organizational innovation based on ethical leadership, organizational justice and organizational commitment in public universities.               

  Method

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was cross-sectional from type of correlation. The research population was employees and faculty members of public university with number 1525 people, which 320 people of whom were selected as a sample based on Cochran's formula and by stratified random sampling method. The research tools were the researcher-made questionnaire of organizational innovation and the standard questionnaires of ethical leadership, organizational justice and organizational commitment. Data were analyzed by factor analysis and structural equation modeling method in SPSS and Smart PLS software.

  Results

  The findings showed that the factor load of all components or factors was higher than 0.60, the average variance extracted of all of them was higher than 0.50 and the reliability of all of them by Cronbach and combined methods was higher than 0.80. Also, the model of organizational innovation based on ethical leadership, organizational justice and organizational commitment in public universities had a good fit. In addition, all three variables of ethical leadership, organizational justice and organizational commitment had a direct and significant effect on organizational innovation in public universities (P<0.001).

  Conclusion

  The results indicated the effective role of ethical leadership, organizational justice and organizational commitment in organizational innovation in public universities. Therefore, to promote their organizational innovation it is possible to provide the basis for improving ethical leadership, organizational justice, and organizational commitment.

  Keywords: Organizational innovation, Ethical leadership, Organizational justice, Organizational commitment, Universities
 • Pages 153-161
  Background

  In the past two decades, migration from Iran to other countries has been the subject of critical decision-making by a considerable number of experts and professional workers in various fields. The present research has been carried out with the aim of providing a model for the formation of evidence-based policies in the field of attracting and retaining professional employees, considering the ethical components of Iran's aviation industry.               

  Method

  This research is applied in terms of purpose, in terms of survey-exploratory approach, and in terms of type, it is qualitative. The statistical population of this research was a group of experts, including university professors and experienced consultants in the field of human resources management, as well as senior managers of human resources in Iran's aviation industry, and based on the purposeful sampling method, 11 of them were selected as a statistical sample and interviewed. were placed Selection of experts and conducting interviews with them continued until theoretical saturation was reached. The approach adopted in this research to analyze the interviews was theme analysis.

  Results

  A total of 11 interviews were conducted, 134 initial concepts were extracted, and after examining and putting them together and merging similar concepts, 59 final concepts were identified and led to the presentation of a model including 27 sub-themes and 9 main themes.

  Conclusion

  In the ethical and organizational dimension, factors such as organizational justice, faulty indexing in the selection process, heavy and cumbersome supervision during service, and lack of attention to meritocracy in job promotion processes are very important in keeping professional employees. From the occupational and psychological aspect, dissatisfaction compared to the international standards of the aviation industry, dissatisfaction with the career path, dissatisfaction with the social status, and the appreciation of the category of immigration in the society and the increase of the internal motivation of the aviation industry specialist employees to migrate, the increase of the practical actions of the employees Aviation industry specialist for migration, and the noticeable vacuum of knowledge and experience of aviation industry specialist employees after migration are very important in maintaining professional employees.

  Keywords: Ethics, Recruitment, retention, Professional staff, Evidence-based policy making
 • Pages 162-171
  Background

  The purpose of this research is to provide a model of organizational health with an emphasis on ethical values ​​in Iran's airline industry.               

  Method

  In terms of the purpose, the present research is in the group of developmental-applied researches, and in terms of the qualitative method, it is foundational data. The statistical population of the expert group includes expert and experienced professors in the field of management, as well as managers and experts with experience in the country's air transportation industry. The selected sample of experts in this research was non-probability sampling and based on this, 20 members of the expert group were selected. A semi-structured interview was used to collect data. Finally, the data was analyzed by coding method.

  Results

  The results showed that 218 free codes were obtained from the interviews, then 32 core codes were extracted from open coding. Finally, the conceptual model of the research was presented by selective coding.

  Conclusion

  The results showed that causal conditions, contextual conditions, intervening conditions and strategies in the organizational health model of the airline industry should include moral values ​​so that they can lead to positive outcomes in relation to customers, organizations, employees and managers. and establish social trust for the organization.

  Keywords: Organizational health, Ethical values, Social trust
 • Pages 172-181
  Background

  The purpose of this research is to provide a model of organizational health with an emphasis on ethical values ​​in Iran's airline industry.               

  Method

  In terms of the purpose, the present research is in the group of developmental-applied researches, and in terms of the qualitative method, it is foundational data. The statistical population of the expert group includes expert and experienced professors in the field of management, as well as managers and experts with experience in the country's air transportation industry. The selected sample of experts in this research was non-probability sampling and based on this, 20 members of the expert group were selected. A semi-structured interview was used to collect data. Finally, the data was analyzed by coding method.

  Results

  The results showed that 218 free codes were obtained from the interviews, then 32 core codes were extracted from open coding. Finally, the conceptual model of the research was presented by selective coding.

  Conclusion

  The results showed that causal conditions, contextual conditions, intervening conditions and strategies in the organizational health model of the airline industry should include moral values ​​so that they can lead to positive outcomes in relation to customers, organizations, employees and managers. and establish social trust for the organization.

  Keywords: Organizational health, Ethical values, Social trust
 • Pages 182-191
  Background

  The development of professional ethics in knowledge-based companies for the purpose of product commercialization is one of the necessities that require attention, with the understanding of this importance; the current research aims to provide a model of professional ethics in designing and explaining the commercialization model of companies' products. In growth centers and science and technology parks.               

  Method

  This research is a type of qualitative study that uses foundational data theory. The participants included experts with practical experience in the field of commercialization of the products of knowledge-based companies in Sari Science and Technology Park, who were selected as key informants through the purposeful sampling method. Data were collected through semi-structured interviews. The reliability and validity of the data were obtained from the two methods of reviewing the participants and recoding by experts. The data were analyzed by open, axial and selective coding, and finally, the research paradigm model was presented.

  Results

  The results show that the central phenomenon of professional ethics model in commercialization The products of the companies located in Science and Technology Park include (product branding), causal conditions (company's digital transformation, advanced technology and ethical characteristics of human capital), background conditions (ethical leadership and internal organizational factors), intervening factors (government , university, support centers), strategies, (financial strategies, ethical marketing and advertising) and consequences (business success).

  Conclusion

  Professional ethics can be considered as a strategy for the commercialization of products of companies located in growth centers and science and technology parks.

  Keywords: Professional ethics, Product commercialization, Knowledge-based companies, Science, technology park, growth centers
 • Pages 192-196
  Background

  Choosing the appropriate leadership method by managers, in addition to improving their performance, can improve the professional ethics of employees and, as a result, achieve organizational goals. The purpose of this research is to investigate the relationship between the leadership style of managers and the professional ethics of employees. The leadership style of managers includes the three dimensions of autocratic (commanding), democratic (participatory) and delegating (non-commanding) leadership style, and the relationship of each component in the professional ethics of the employees of this organization has been measured.               

  Method

  The research method is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of data collection. The statistical population includes 100 employees of Shahrood Railway, and due to the limited number of the population, the entire statistical population was selected as the final sample of the research. The data collection tool is 30-item leadership style and 40-item professional ethics questionnaires, and the method of data analysis is Pearson's correlation test.

  Results

  The three components of managers' leadership style, including autocratic, democratic and delegating leadership style, have a significant relationship with the professional ethics of employees.

  Conclusion

  By choosing the right components of the leadership style of managers, the professional ethics of employees in the organization increases.

  Keywords: Leadership style, Professional ethics, Autocratic, Democratic, Delegating
 • Pages 197-203
  Background

  Investigating the factors affecting organizational maturity with emphasis on knowledge management and stakeholder ethics can play an effective role in the excellence of the education system. Understanding this important study, the present study was conducted with the aim of the relationship of knowledge management on the organizational maturity of education with emphasis on the mediating role of stakeholder ethics.               

  Method

  The research method is descriptive-correlation. The statistical population of the study includes all managers, Deputies and heads of departments of education and managers of the school deputies of Mazandaran province, 338 people were selected for the study using random cluster sampling method. Three researcher-made questionnaires of knowledge management, organizational maturity and stakeholder ethics were used to collect research data. Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation model in SSPS22 and Pls statistical software.

  Results

  The results showed that the relationship of knowledge management and stakeholder ethics with organizational maturity is positive and significant.

  Conclusion

  As a result, to develop the organizational maturity of education, we can pay attention to the dimensions of knowledge management and ethics of stakeholders.

  Keywords: Knowledge management, Stakeholder ethics, Organizational maturity, Education