فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و هشتم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال سی و هشتم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی - پژوهشی
 • فریبا سهرابی، محمد مدرسی، سید جواد حسینی صفحات 1-12
  شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick یکی از مخرب ترین آفات گوجه فرنگی در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران است. در این تحقیق اثر حشره کش های آبامکتین، ایندوکساکارب، امامکتین بنزوات و استامی پراید روی مراحل مختلف تخم، سن اول لاروی، شفیره و حشره کامل T. absoluta در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مراحل نابالغ به روش غوطه وری و حشرات کامل به روش تماسی با استفاده از قفس های در معرض قراردهی در معرض حشره کش ها قرارگرفتند. تیمارها شامل دو غلظت از هر حشره کش و شاهد بود و برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس با طرح فاکتوریل نشان داد که اثر دو فاکتور مرحله رشدی آفت و نوع سم هر کدام به تنهایی و نیز اثر متقابل این دو فاکتور روی درصد مرگ و میر T. absoluta معنی دار بود. مقایسه حساسیت مراحل مختلف رشدی شب پره مینوز گوجه فرنگی به حشره کش ها نشان داد که مرحله لاروی بیشترین و مرحله تخم کمترین حساسیت را در برابر حشره کش ها دارا می باشند و از بین حشره کش های مورد آزمایش، آبامکتین بیشترین تاثیر و ایندوکساکارب کمترین کارایی را روی آفت داشتند. نتایج آنالیز اثرات متقابل دو فاکتور مرحله رشدی آفت و نوع سم نیز نشان داد که کاربرد هر 4 حشره کش مورد آزمایش در مرحله لاروی و استامی پراید در مرحله حشره کامل باعث بیشترین درصد تلفات آفت شد. این حشره کش ها در صورت داشتن کارایی مشابه در شرایط گلخانه و مزرعه و در صورت عدم تاثیر سوء روی دشمنان طبیعی، می توانند در برنامه های مدیریت تلفیقی علیه این آفت استفاده شوند.
  کلیدواژگان: Tuta absoluta، آبامکتین، ایندوکساکارب، امامکتین بنزوات، استامی پراید
 • روح انگیز قنبری نژاد، محمد قدمیاری*، رضا حسن ساجدی، مولود غلام زاده چیتگر صفحات 13-24

  کفشدوزک خربزه (.Epilachna chrysomelina (F یکی از مهم ترین آفات گیاهان خانواده کدوئیان است. این آفت در تمام سنین لاروی و حشره کامل از گیاه میزبان تغذیه نموده و خسارت جدی به این محصولات وارد می سازد. با بررسی ویژگی های بیوشیمیایی کربوهیدرازهای گوارشی اطلاعات لازم برای استفاده از گیاهان مقاوم حاوی بازدارنده های مناسب فراهم می شود. به همین دلیل در تحقیق حاضر ویژگی های بیوشیمیایی گالاکتوزیدازها در کفشدوزک خربزه مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری فعالیت این آنزیم ها در لوله گوارش سنین 2، 3 و 4 لاروی و حشرات کامل نر و ماده نشان داد که بیش ترین فعالیت این آنزیم در لاروهای سن 3 بوده و فعالیت آن در حشرات نر و ماده اختلاف معنی داری از نظر آماری با یکدیگر نداشت. پی اچ و دمای بهینه برای فعالیت هر دو آنزیم آلفا- و بتا-گالاکتوزیدازها در لوله گوارش به ترتیب 5 و 40 درجه سلسیوس بدست آمد. مقادیر Kmآلفا- و بتا-گالاکتوزیدازدر لوله گوارش E. chrysomelinaبهترتیببرابربا013/ 0 و 02/ 0 میلیمولاربود. نتایج زایموگرام روی ژل نشان داد که آنزیم های آلفا- و بتا-گالاکتوزیداز در لوله گوارشE. chrysomelina یک ایزوفرم داشت.

  کلیدواژگان: کفشدوزک خربزه، آلفا، و بتا، گالاکتوزیداز، ویژگی های بیوشیمیایی
 • سیدعلی اصغر فتحی، رویا بهرو بنمار صفحات 25-36
  تحقیق حاضر برای ارزیابی میزان آلودگی بوته های شش رقم تجاری سیب زمینی به نام های ایمپالا (Impala)، آگریا (Agria)، ساوالان (Savalan)، فلوریدا (Florida)، امراد (Emeraude) و مارکز (Markies) نسبت به شب پره مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)، تحت شرایط مزرعه ای در منطقه اردبیل در دو سال 1392 و 1393 انجام شد. تعداد دالان ها و لاروهای زنده به ازای یک بوته، تعداد دالان ها به ازای یک برگ، وزن خشک اندام های هوایی و غده ها و درصد کاهش وزن خشک اندام های هوایی و غده ها به ازای یک بوته در شش رقم سیب زمینی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تجزیه واریانس شدند. نتایج حاصل نشان داد که در بین شش رقم سیب زمینی مورد مطالعه، رقم های امراد و مارکز با بیشترین تعداد دالان ها و لاروها و بیشترین درصد کاهش وزن خشک اندام های هوایی و غده ها بیشترین مطلوبیت نسبی را نسبت به شب پره مینوز گوجه فرنگی داشتند. درصورتیکه، رقم فلوریدا با کمترین تعداد دالان و لارو و کمترین درصد کاهش وزن خشک اندام های هوایی و غده ها کمترین مطلوبیت نسبی را نسبت به این شب پره داشت. در رقم ساوالان با وجود تعداد متوسط دالان ها و لاروها، درصد کاهش وزن خشک اندام های هوایی و غده ها به همراه رقم فلوریدا به طور معنی داری نسبت به سایر ارقام کمتر بود. این نتایج احتمالا نشان دهنده بیشترین تحمل نسبی رقم ساوالان نسبت به شب پره مینوز گوجه فرنگی در بین شش رقم سیب زمینی مورد مطالعه می باشد. بنابراین، رقم های ساوالان (با بیشترین تحمل نسبی) و فلوریدا (با کمترین مطلوبیت نسبی) پتانسیل استفاده در برنامه های مدیریت پایدار مینوز گوجه فرنگی در مزارع سیب زمینی را دارند.
  کلیدواژگان: شب پره مینوز گوجه فرنگی، تراکم دالان ها و لاروها، وزن خشک، رقم های سیب زمینی
 • عذرا هاشمی طسوجی، محمدحسن صفر علیزاده، شهرام آرمیده، زهرا هاشمی طسوجی صفحات 37-48
  شب پره ی مینوز گوجه فرنگیTutaabsoluta (Meyrick)یکی از آفات مهم گوجه-فرنگی می باشد کهخسارت شدیدی به گوجه فرنگی و سایر گیاهان خانوادهSolanaceae وارد می کند. با توجه به خطرات باقی مانده ی سموم و آسیب های زیست محیطی، استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک به ویژه باکتری Bacillusthuringiensisمورد توجه می باشد. در این تحقیق ازپودر حنا به عنوان یک ماده ی گیاهی افزایش دهنده اثر استفاده گردید. بدین منظور 50LCو 25LC حاصل از تاثیر غلظت های باکتری و حنا روی سنین لاروی تعیین شد. به منظور بررسی اثر توام باکتری و حنا اثرات تیمار های50LCباکتری، 50LCحنا و مخلوط 25LC حنا و 25LC باکتری و تیمار شاهد در قالب طرح کرت کاملا تصادفی و در محیط برگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد در هر سه سن لاروی اختلاط باکتری و حنا در مقایسه با تاثیر جداگانه باکتری و حنا اثر افزایشی داشته است. به طوری که میانگین درصد تلفات لارو سن یک با مقادیر 50LC حنا، 50LCباکتریو مخلوط 25LCحنا و 25LC باکتری به ترتیب در 24، 48 و 72 ساعت(20، 67/ 26 و 50)، (33/ 23، 30 و 33/ 63) و (67/ 26، 33/33 و 67/ 66)، در سن دوم لاروی (20، 67/ 26 و 67/ 56)، (33 /23، 30 و 60) و(67/ 26، 33/33 و 33/ 63) و در سن سوم لاروی (20، 33/ 23 و 67/ 56)، (33/ 23، 30 و 60) و (67/ 26، 33/33 و 33/ 63) درصد به دست آمد. مطالعه اخیر نشان داد کاربرد توام باکتریوحنا، افزایش تلفات در سنین مختلف لاروی دارد و تلفیق عوامل بیولوژیک با روش های دیگر کنترلی بویژه با عوامل قابل قبول از نظر زیست محیطی اقبال بیشتری برای استفاده در مدیریت تلفیقی بر علیه آفات دارند.
  کلیدواژگان: Bacillus thuringiensis، حنا، اثر افزایشی، شب پره ی مینوز گوجه فرنگی
 • مریم عجم حسنی صفحات 49-62
  سلولهای خونی شاخص مهم ایمنی حشرات در برابر بیمارگرها و پارازیتوئیدها می باشند. با شناخت دقیق سلولهای خونی و واکنش آنها در برابر عوامل بیگانه ای که به همولنف وارد می شوند، بهتر می توان جنبه های دفاع سلولی حشره را بررسی کرد. در این تحقیق، سلولهای خونی مراحل مختلف لاروی، شفیره و بالغ شب پره Hyles euphorbiae با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نوع هموسیت در لاروها، شفیره و بالغ این حشره شناسایی شد که شامل پروهموسیتها، گرانولوسیتها، پلاسموتوسیتها، اونوسیتوئیدها و اسفرولوسیتها می باشند. همه انواع سلولهای خونی در مراحل مختلف رشدی این حشره مشاهده شد ولی پراکندگی آنها در مراحل مختلف، متفاوت بود. شمارش کل سلولهای خونی نشان داد که با افزایش سن لاروی، به تدریج بر تعداد سلولهای خونی افزوده می شود و در مراحل شفیرگی و بلوغ کاهش می یابد. تفرقی سلولهای خونی نشان داد که پلاسموتوسیتها و گرانولوسیتها در لاروهای سنین چهارم و پنجم بیشترین فراوانی را نسبت به سایر مراحل رشدی داشتند. تقسیم میتوزی بعضی هموسیتها در سنین اولیه لاروی مشاهده شد. شناخت سلولهای خونی این حشره برای اولین بار انجام شده است و می تواند زمینه مطالعه ایمنی این حشره را در برابر پارازیتوئیدهای آن فراهم کند.
  کلیدواژگان: سلولهای خونی، شناسایی، Hyles euphorbiae
 • حسین حسن زاده، مهدی اسفندیاری*، پرویز شیشه بر، علی رجب پور صفحات 63-74

  کنه تارتن توت فرنگی (etranychus turkestani) از جمله آفات مهم محصولات کشاورزی در ایران است. سنک (Orius albidipennis(Reuterنیز یکی از شکارگران فعال کنه های تارتن تترانیخیده در اکوسیستم های کشاورزی در ایران است. یکی از شاخص-هایی که در ارزیابی کارایی شکارگران مورد استفاده قرار می گیرد واکنش آنها نسبت به تغییر تراکم طعمه (واکنش تابعی) است. واکنش تابعی مراحل مختلف رشدی سنکO. albidipennis با تغذیه از کنه تارتن توت فرنگی در شرایط دمایی 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±60 درصدودوره روشنایی به تاریکی 16:8 ساعت در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش درون پتری با قطر 10 سانتی متر و روی برگ لوبیا و با تراکم های 5، 10، 20، 30، 50 و 70 عدد کنه بالغ ماده انجام شد. متوسط حداکثر میزان تغذیه ی مراحل سنین اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم پورگی و سنک بالغ ماده و نر روی بیشترین تراکم طعمه (70 کنه بالغ ماده) به ترتیب برابر با 6/ 9، 23، 8/ 34، 2 /39، 1/ 48، 4/ 56 و 1/ 49 عدد کنه ی بالغ ماده بود. واکنش تابعی کلیه ی مراحل رشدی مطالعه شده (به جز مرحله ی پوره ی سن چهارم که نوع سوم هولینگ را نشان داد) از نوع دوم هولینگ بود. بر اساس معادله راجرز پارامتر قدرت جستجو (a) برای مراحل رشدی فوق به ترتیب 0654/ 0، 0678/ 0، 0750 /0، 0098/ 0، 1834/ 0، 1691/ 0 و 1650 / 0 ساعت و زمان جستجو (Th) به ترتیب 3048 /2، 8259/ 0، 4684/ 0، 6585/ 0، 3666/ 0، 2484/ 0 و 3336/ 0 ساعت برآورد گردید.

  کلیدواژگان: واکنش تابعی، قدرت جستجوگری، زمان دستیابی، Orius albidipennis، Tetranychus turkestani
 • نفیسه ابن العلم، فرحان کچیلی، قدرت الله صباحی، محمدسعید مصدق صفحات 75-84
  لمبه گندم (Trogoderma granarium (Everts یکی از مهم ترین آفات در محصولات انباری است و به عنوان یکی از صد آفت مهاجم جهانی به شمار می آید. این حشره به ترکیبات تنفسی مرسوم از جمله متیل بروماید و فسفین مقاوم شده است. اسانس های گیاهی به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست می تواند جایگزین مناسبی برای ترکیبات تنفسی در کنترل آفات انباری باشد. در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس برگ پونه Mentha pulegium L.، برگ اکالیپتوس Eucalyptus microtheca F.Muell و پوست سبز گردو Juglans regia L. روی حشرات کامل لمبه گندم در شرایط دمایی 2±30 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 5±60 درصد و تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتیجه حاصل از بررسی، حشره کامل لمبه گندم نسبت به سه اسانس گیاهی، حساسیت بالایی داشت. مقادیر LC50 محاسبه شده برای حشرات کامل در مدت زمان 48 ساعت در اسانس اکالیپتوس، گردو و پونه به ترتیب 66/ 6028، 48/ 6383 و 20/ 5498 پی پی ام بود. بنابراین اسانس پونه با میزان LC50 کمتر (با حدود اطمینان07/ 6482-17/ 4646)، دارای خاصیت حشره کشی بیشتری نسبت به اسانس آکالیپتوس (32 /7731-6/ 4983) و گردو (6/ 7523-23/ 5435) علیه لمبه گندم می باشد. اختلاف بین مقادیر LC50 درسطح 5% معنی دار بود(P<0/05). همچنین مقدار LT50 در آزمایشات دوام سمیت تنفسی برای اسانس اکالیپتوس، گردو و پونه به ترتیب 69/ 8، 54/ 8 و 71/ 9 روز محاسبه شد. بنابراین دوام سمیت تنفسی اسانس پونه)با حدد اطمینان10/ 11-44/ 8) روی حشره کامل بیشتر از دوام دو اسانس دیگر روی این مرحله از زندگی حشره ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: آفات انباری، مدیریت، خاصیت حشره کشی، لمبه گندم، LC50
 • فاطمه مختاری دستنایی، مجید اولیا صفحات 85-104
  امروزه مهار زیستی عوامل مختلف بیماری زای گیاهی از جمله نماتدها به طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از امید بخش ترین عوامل کنترل کننده، قارچPochonia chlamydosporiaمی باشد که توان بالایی در کاهش جمعیت نماتد های ریشه گرهی و سیستی دارد. در این بررسی، اثر چهار جدایه از قارچ chlamydosporiavar.P. chlamydosporiaروی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای مورد بررسی واقع شد. در مطالعات آزمایشگاهیاثر فیلتره حاصل از کشت قارچ ها روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanicaدر سه زمان 24، 48 و 72 ساعت پس از کاربرد غلظت صد در صد، 1-10 و 2-10 رقت از ترکیبات مذکور و پارازیتیسم توده تخم در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی واقع شد. در شرایط گلخانه ای تاثیر جدایه های مختلف قارچ chlamydosporiavar.P. chlamydosporia روی فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی و جمعیت نماتد ریشه گرهی مورد آزمون قرار گرفت. مقایسه میانگین های شاخص های رشدی و آلودگی گیاه گوجه فرنگی بر اساس آزمون LSD صورت گرفت.نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که هر 4 جدایه نسبت به شاهد اثر نماتدکشی داشته و مانع تفریخ تخم نماتد شدند و تمام جدایه ها توانایی کلونیزه کردن تخم نماتد M. javanicaرا داشتند. بر اساس آنالیز آماری در هر سه آزمون انجام شده جدایه های IRAN 1131C و IRAN 504C نسبت به دو جدایه ی دیگر موثر تر بودند. بر اساس مطالعات گلخانه ای هم مشخص شد، جدایه ها باعث توقف رشد نماتد روی گیاه شدند و درصد تکثیر نماتد نسبت به شاهد کاهش یافت به طوریکه در مقایسه با شاهد اختلاف آماری 5% را نشان داد وکمترین آلودگی گیاه گوجه فرنگی مربوط به گیاهان تیمار شده با جدایه های IRAN 504CوHAMEDAN بود.
  کلیدواژگان: مهار زیستی، P، chlamydosporia var، chlamydosporia، Meloidogyne javanica، نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی
|
 • Pages 1-12
  Tuta absoluta (Meyrick) is one of the most destructive pests of tomato in many parts of the world including Iran. In this research، the effects of abamectin، indoxacarb، emamectin benzoate and acetamiprid were studied on the egg، first instar larvae، pupae and adults of T. absoluta under laboratory conditions. Bioassay tests were carried out on immature stages using dipping method and on adults by contact residue method using exposure cages. Treatments consisted of two concentrations of each insecticide and control with three replications in each treatment. Factorial analysis results showed that the percentage mortality of T. absoluta was significantly affected by developmental stage of the pest and treatment. Developmental stage and treatment interaction effects were also significant. Comparison of the susceptibility of different developmental stages of tomato leafminer moth to insecticides showed that larval and egg stages were the most and least susceptible stages to insecticides، respectively. Abamectin and indoxacarb had the most and least efficacy on this pest between tested insecticides، respectively. Analysis of developmental stage and treatment interaction effects revealed that four tested insecticides at the larval stage and acetamiprid at the adult stage caused the most mortality on the pest. These insecticides could be used in integrated pest management programs against this pest if they have a similar efficacy in the field and greenhouse conditions and in the absence of adverse effects on natural enemies.
  Keywords: Tuta absoluta, abamectin, indoxacarb, emamectin benzoate, acetamiprid
 • Rouhangiz Ghanbarinezhad, Mohammad Ghadamyari, Reza Hasan Sajedi, Molood Gholamzadeh, Chitgar Pages 13-24

  Melon ladybird, Epilachna chrysomelina (F.) is one of major pests of cucurbitaceous plants. Larvae and adults feed on host plants and cause serious damage to them. Study of the digestive enzymes is necessary for engineering resistant host plants to pests. By determination of the biochemical characteristics of the digestive carbohydrases, the necessary information can be supplied for application of resistant plants containing inhibitors. In the present study, biochemical properties of galactosidases were studied in the alimentary canal of melon ladybird. The measuring of the enzymes activity in the digestive system of the 2nd, 3rd and 4th instars, female and male adults showed that the highest specific activity of digestive enzymes was in the digestive system of the 3rd instar and the enzyme activities in the male and female digestive systems did not show any significant difference. The optimal pH and temperature for galactosidases activity in the alimentary canal were found to be 5 and 40°C, respectively. The Km values of α and β galactosidases in the gut of E. chrysomelina were 0.013 and 0.02 mM, respectively. The results of zymogram pattern in the native gel revealed that α- and β-galactosidases had one isoform in the alimentary canal of E. chrysomelina.

  Keywords: Melon ladybird, α, β galactosidase, Biochemical characterization
 • Seyed Ali Asghar Fathi, Roya Behroo, Benamar Pages 25-36
  This study was conducted for evaluation of the infestation levels in plants of six commercial cultivars of potato including: Impala, agria, savalan, florida, emeraude and markies to the tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) under field condition in Ardabil region during 2013 and 2014. The number of mines and live larvae per plant, the number of mines per leaf, dry weight of foliage and tubers, and the percent reduction in dry weight of foliage and tubers per plant in six potato cultivars were analyzed as a randomized complete block design. Our results indicated that amongst the six tested cultivars, emeraude and markies with the highest number of mines and larvae, and the greatest percent reduction in dry weight of foliage and tubers have the greatest relative suitability to the tomato leafminer. Whereas, florida with the lowest number of mines and larvae, and the lowest percent reduction in dry weight of foliage and tubers had the lowest relative suitability to the tomato leafminer. In savalan, with the medium number of mines and larvae, the percent reduction in dry weight of foliage and tubers was significantly lower than other cultivars (with florida). These results likely reflect the highest relative tolerance of savalan to tomato leafminer among the six tested cultivars of potato. Therefore, savalan (with the highest relative tolerance) and florida (with the least relative suitability) have potential for use in the sustainable management of T. absoluta in potato fields.
  Keywords: tomato leafminer, densities of mines, larvae, dry weight, potato cultivars
 • Shahram Aramideh Pages 37-48
  The tomato leafminer moth (Tutaabsoluta M.) has been identified as a major pest of Solanaseous especially tomato crops. According to risks of pesticide residue and environmental damage using biological control agents, especially‌Bacillusthuringiensis is considered. In this study, the henna powder was used for enhancing effects. In this research work the interaction between bacterium and henna were assessed by using LC50 and LC25 values of both agents on different larval stages. After determining the LC50 and LC25 values of both agents, to evaluate the combined effects of bacterium and henna, an experiment was conducted in the form of completely randomized design with four treatments including LC50 (He), LC50 (Bt), LC25 (B) plus LC25 (H) and control. The result showed that in three larval stages additive effects was observed; percentage of mortality mixture of bacteria and henna treatments was increased in compare bacteria and henna alone. So that the average mortality in1st larval stage with Henna LC50, bacterial LC50 and LC25 mixture of bacteria and henna, after 24, 48 and 72 h were calculated (20, 26.67and 50), (23.33, 30 and 63.33) and (26.67, 33.33 and 66.67), in 2nd instar larvae (20, 26.67 and 56.67), (23.33, 30, 60) and (26.67, 33.33 and 63.33) and in 3rd instar larvae (20, 23.33and 56.67), (23.33, 30, 60) and (26.67, 33.33 and 63.33) percentage, respectively. Our current study indicated that the integrating B. thuringiensis with henna and other control tactics, especially with environmentally acceptable agents has opened further opportunities for their uses as integrated pest management.
  Keywords: Bacillus thuringiensis, Henna, Additive effect, Tomato leafminer moth
 • Pages 49-62
  Hemocytes are the important immune index against entomopathogens and parasitoides. Exact identification of hemocytes and reaction to foreign agent in which induce to hemolymph, cause better study on different aspects of cellular defence. In this research, hemocytes of all stages Hyles euphorbiae were examined by light microscopy. Five identified types of hemocyte in this insect were; Prohemocyte, Plasmotocyte, Granulocyte, Oenocytoide and Spherulocyte. All hemocytes types were detected in each stage but frequency of them in each stage was different. THC showed that Total hemocyte count increase with increase in larval instars gradually. Then THC decrease in pupa and adult. Differential count hemocyte indicated that plasmotocytes and granulocytes are the most abundant in 4th and 5th instars. Mitotic divisions were observed among some hemocytes in primary instars. Identification of hemocytes in H. euphorbiae was carried out for the first time and could provide background for immune study of this insect against parasitoides.
  Keywords: Hemocytes, Identification, Hyles euphorbiae
 • Parviz Shishehbor, Ali Rajabpour Pages 63-74

  The strawberry spider mite, Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) is one of the most important pests of agricultural crops in Iran. Orius albidipennis (Reuter) is also an active predator of spider mites in agricultural ecosystems in Iran. One of the characters which is used for the evaluation of predators is their response to the different densities of prey (functional response). Functional response of different developmental stages of this bug by feeding on adult female T. turkestani was investigated at 25 ± 1 ºC, 60 ± 5% RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) h under laboratory condition. The experiments were carried out in a petri (10 cm diameter) on a bean leaf with the densities of 5, 10, 20, 30, 50 and 70 adult female mites. Mean maximum feeding rate of first, second, third, fourth and fifth nymphal stages as well as female and male adults of this bug were 9.6, 23, 34.8, 39.2, 48.1, 56.4 and49.1female adult T. turkestani, respectively. Functional response of all developmental stages (except for fourth nymphal stage) was of the Holling’s type II. Fourth nymphal stage showed Holling’s type III. Based on the Rojer’s equation, estimated attack rates of O. albidipennis were0.0654, 0.0678, 0.075, 0.0098, 0.1834, 0.1691 and0.165 and estimated handling times were 2.3048, 0.8259, 0.4684, 0.6585, 0.3666, 0.2484 and 0.3336 h for the first, second, third, fourth, fifth, female and male adult, respectively.

  Keywords: Functional response, Orius albidipennis, Tetranychus turkestani
 • Nafiseh Ebnolelm, Farhan Kocheili, Qodratollah Sabahi, Mohammadsaeed Mosadegh Pages 75-84
  Khapra beetle Trogodermagranarium (Evert.) (Coleoptera: Dermestidae), has been considered as one of the most invasive pest for stored products in the world. The insect has become tolerant to conventional pesticides including fumigant such as phosphine and methyl bromide. Application of plant essential oils can be a suitable alternative for fumigation. In this study, fumigant and persistence toxicity of the essential oils from leaves of Mentha pulegium L., Eucalyptus microtheca F. Muell and walnut hulls Juglans regia L. evaluated against T. granarium under laboratory conditions of 30±2ºC, 65±5% R.H and darkness. Adult stage have high sensitivity to essential oils. In a period of 48 h exposure, LC50 value against adult stage of T. granarium were 6028.66, 6383.48 and 5498.20 ppm for eucalyptus, walnut and pennyroyal essential oils, respectively. LC50 values indicated that essential oil of pennyroyal (confidence limit: 4646.17-6482.07) had the most insecticidal activity against T. granarium. There was significant differences among LC50 values at p<0.5. The persistence assay against adult stage of insect showed the LT50 value was 8.69, 9.71 and 8.54 d for eucalyptus, pennyroyal and walnut, respectively. Therefore, the persistence of pennyroyal (8.44-11.10) essential oil was the most among the tested plants.
  Keywords: stored, product pests, management, Insecticidal activity, Trogoderma granarium, LC50
 • Fatemeh Mokhtari Dastenaei, Majid Olia Pages 85-104
  Today, biological control of plant pathogens such as nematodes has been widely studied. One of the promising biological control agents isPochonia chlamydosporiawith high potential to reduce root-knot nematode (RKN) and cyst nematode populations. In this study, the effects of four isolates of P. chlamydosporia var. chlamydosporia on root-knot nematode Meloidogyne javanica were examined under in vitro and greenhouse conditions. In the vitro experiment, the effects of fungus culture filtrates were evaluated on mortality of juveniles and egg hatching of M. javanicain in three time intervals (24, 48 and 72 hours after application) and three concentrations (100%, 10-1 and 10-2) as well as parasitism of nematode eggs. In the greenhouse experiment, the effect of different isolates of P. chlamydosporia var. chlamydosporia on tomato growth factor and nematode population were tested. Data were subjected to analysis of variance and the means were compared according to the LSD test. In the Lab trial, culture filtrates, in comparison to control, showed larvicidal effects and prohibited larval emergence from the eggs and all isolates colonized the nematode eggs. On the basis of statistical analysis in all the three laboratory experiments, IRAN 1131C and IRAN 504C isolates were more effective in comparison to the other 2 isolates. In the greenhouse trial, isolates suppressed nematode growth on the host plant and nematode percentage growth, in comparison to the control, decreased. The greenhouse data showed that the least tomato nematode infection was due to the isolates IRAN 504C and Hamedan.
  Keywords: Biological control, P. chlamydosporia var. chlamydosporia, Meloidogyne javanica, Tomato root knot nematode