فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال ششم شماره 2 (تابستان 1394)

مجله تصویر سلامت
سال ششم شماره 2 (تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/09/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جواد درخشانی، مجید واحدی * صفحه 1
  زمینه و اهداف

  سیستم اطلاعات بیمارستانی، به عنوان نظام اطلاعاتی تلقی می شود که می تواند تاثیر فراوانی بر اثربخشی و کارایی مدیریت بیمارستان داشته باشد. هدف کلی این پژوهش، بررسی اثربخشی سیستم اطلاعات بیمارستان هایی بوده است که از نرم افزار شرکت پیوند داده ها استفاده می کنند.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن، کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی چهار بیمارستان تبریز بودند که تعداد آن ها 351 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 183 نفر محاسبه شده است. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس شاخص های موجود در مدل آهیتوف و نیومن (Ahitof and Newman) استفاده شده است. پرسش نامه شامل 35 سوال بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی آن از طریق کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و پایایی اولیه و نهایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 94/ 0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، فرضیه اثربخشی بعد زمانی و بعد شکلی سیستم اطلاعات بیمارستانی، رد و فرضیه اثربخشی بعد محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهند سیستم اطلاعات بیمارستانی مورد بررسی از نظر محتوایی، وضعیت مناسبی دارد ولی از نظر زمانی و شکلی نیازمند راه حل هایی برای ارتقای اثربخشی خویش می باشد.

  کلیدواژگان: تبریز، سیستم اطلاعات بیمارستانی، اثر بخشی، مدل آهیتوف و نیومن
 • فرید غریبی، جمال سرایی، عارف نکوفر، رضا صبری باروقی، بهنام امینی دغلیان صفحه 8
  زمینه و اهداف
  فرورفتن سرسوزن در دست یکی از مشکلات رایج و مهمی است که می تواند سلامت پرسنل ارائه دهنده خدمات سلامت و متعاقبا سلامت جامعه را با خطرات جدی مواجه سازد. نظر به اهمیت موضوع در عرصه مراقبت های بهداشتی، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فرورفتن سر سوزن در پوست و عوامل موثر بر آن در پرسنل آزمایشگاهی و خدماتی بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال 93 به اجرا در آمد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که داده های آن به صورت تمام شماری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای که دارای یک بخش جهت بررسی متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای و بخش دیگر به منظور بررسی مواجهه با پدیده فرو رفتن سرسوزن در پوست و مولفه های مرتبط با آن بود جمع آوری گردید. معیار ورود افراد به مطالعه شامل فعالیت و حضور آن ها در بیمارستان مورد مطالعه در دو عرصه آزمایشگاه و خدمات و نیز رضایت آن ها به شرکت در مطالعه بود. داده ها ابتدا به صورت توصیفی بررسی و نتایج حاصله با استفاده از آمار توصیفی و در قالب جداول توزیع فراوانی مطلق و درصد گزارش گردید. سپس ارتباط بین متغیر های مورد مطالعه با متغیرهای دموگرافیک با استفاده از آزمون آماری کای دو بررسی شد. تمامی این تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 انجام و در تمامی موارد P کمتر از 05/ 0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان می دهد که 2/ 35 درصد از پرسنل مورد بررسی در طول یک سال گذشته با این پدیده مواجهه داشته اند و میزان مواجهه به طور متوسط برابر 83/ 0 بار به ازای هر فرد در سال می باشد. در این مطالعه ارتباط معنی دار آماری بین متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای با برخی متغیرهای مستقل مورد بررسی مانند مواجهه و دفعات آن، تست تیتر آنتی بادی هپاتیت ب پس از واکسیناسیون، ایمن سازی مجدد درصورت پایین بودن آنتی بادی و نیز علل مواجهه مشاهده گردید (05/ 0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاکی از میزان بالای مواجهه در بیمارستان مورد بررسی است که این امر لزوم توجه جدی مدیران و سیاست گذاران، و طراحی و اجرای مداخلات علمی و دقیق در این حوزه را مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: آزمایشگاه، خدمات، فرو رفتن سرسوزن در پوست
 • قادر پرشک، اسدالله خدیوی صفحه 16
  زمینه و اهداف
  هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه توانمندی روان شناختی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سلامت روانی آنان است. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان شاغل در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تعداد 215 نفر است که در سال 93 در آن جا اشتغال دارند.
  مواد و روش ها
  روش نمونه گیری پژوهش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی می-باشد که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 170 نفر به دست آمد که به تناسب کارکنان زن 80 نفر و مرد 90 نفر انتخاب شده اند. این تحقیق از نظر روش پژوهش توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد توانمندی روان شناختی (PEQ) و پرسشنامه استاندارد سلامت روانی (G.H.Q) استفاده شده است.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین سه مولفه توانمندی روان شناختی (شایستگی- حق انتخاب و اعتماد) با سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین مولفه های احساس موثر بودن، احساس معنی دار بودن با سلامت روانی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین مطابق رگرسیون چند متغیره انجام یافته نشان می دهد که مولفه های احساس شایستگی، اعتماد و حق انتخاب بر سلامت روانی تاثیر معنی داری دارند و بر اساس بتای استاندارد شده مشاهده می شود که به ترتیب حق انتخاب، احساس شایستگی و اعتماد بیشترین تاثیر را بر سلامت روانی کارکنان دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. به طور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند. آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند. در محیط کار و روابط شان مسئولیت پذیر می باشند. در این پژوهش توانمندی روان شناختی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز می تواند سلامت روانی آنان را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: توانمندی روان شناختی، سلامت روانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • رامین قاسمی، جعفر بیک زاد صفحه 26
  زمینه و اهداف
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان تحول پذیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد کارکنان نسبت به تغییرسازمانی بیمارستان شهدای تبریز است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان بیمارستان شهدای تبریز می باشد که تعداد آن ها 279 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، طبق رابطه کوکران 162 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در سطح توصیفی، جدول های توزیع فراوانی و درصد پاسخ های مربوط به هر یک از سوالات و نمودارهای ستونی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t تک گروهی، گلموگروف- اسمیرنف، r پیرسون و رگرسیون دو متغیره استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین تحول پذیری سازمانی در بیمارستان شهدای تبریز در حد بالاتر از متوسط است. تقریبا 23 درصد تغییرات در تعهد کارکنان نسبت به تغییر سازمانی، توسط تغییرات در تحول پذیری سازمانی تبیین می گردد. یک واحد افزایش در تحول پذیری سازمانی باعث 256/ 0 واحد افزایش در تعهد کارکنان نسبت به تغییر سازمانی در بیمارستان شهدای تبریز می شود. پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی دار می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین تحول پذیری سازمانی در بیمارستان شهدای تبریز در حد بالاتر از متوسط است و تغییرات در تعهد کارکنان نسبت به تغییر سازمانی، توسط تغییرات در تحول پذیری سازمانی تبیین می گردد.
  کلیدواژگان: تحول پذیری سازمانی، تعهد کارکنان، تغییر سازمانی، بیمارستان شهدای تبریز
 • محمد سعادتی، سعیده اسکندر اوغلی، رضاقلی وحیدی، لیلا کاظمی صفحه 33
  زمینه و اهداف
  گزارش دهی خطاهای پزشکی از جمله روش های رایج برای شناسایی و پیشگیری از بروز اشتباهات در مراقبت های بیمارستانی می باشد. ایجاد سیستم مناسب گزارش دهی و رفع موانع آن می تواند در ارتقای ایمنی بیمار موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی خطاهای پزشکی و موانع گزارش آن از دید پرستاران و مدیران در بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید مدنی تبریز می باشد.
  مواد و روش ها
  یک مطالعه توصیفی مقطعی در بهار 1392 انجام گرفت. گزارش خطاهای پزشکی در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه استاندارد موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی، با استفاده از نمونه گیری آسان توسط 157 نفر از پرستاران و 30 نفر از مدیران ارشد و میانی بیمارستان (سرشماری) تکمیل و تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از بین خطاهای گزارش شده 55.7% از خطا ها براساس شدت و پیامد آنها از نوع (adverse event) بودند که 21% آنها سقوط از تخت بیمار بود. کمبود دانش و آگاهی در مورد خطاهای پزشکی مهم ترین مانع برای گزارش خطاهای پزشکی از دید پرستاران و مدیران انتخاب شد.
  بحث و نتیجه گیری
  مدیران بیمارستان باید تصمیمات مناسبی در خصوص افزایش دانش پرستاران در مورد خطاهای پزشکی و ایجاد فرهنگ مناسب گزارش دهی اتخاذ نمایند تا بتوانند گام های مفیدی برای ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان بردارند.
  کلیدواژگان: خطاهای پزشکی، گزارش دهی، موانع، پرستاران و مدیران
 • پروین عباسیان، ماریه محمودی یگانه، مینا کریمی، فائزه احمدی، خدیجه پازانی، زهره طهماسبی صفحه 39
  زمینه و اهداف
  به دست آوردن آمار و اطلاعات دقیق در مورد عفونت های بیمارستانی جهت مدیریت و مراقبت صحیح و اتخاذ اقدامات پیشگیری مناسب ضروری است. نوزادان بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) در معرض خطر بالایی از عفونت های بیمارستانی قرار می گیرند. هدف از این مطالعه، تعیین مرگ و میرهای ناشی از عفونت های بیمارستانی و توزیع پاتوژن ها در نوزادان بستری شده در NICU مرکز آموزشی درمانی طالقانی تبریز می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی می باشد که روی نوزادان فوت شده دربخش NICU بیمارستان طالقانی تبریز در سال 1392 انجام شد. روش نمونه گیری، سرشماری بود. ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه پرونده ها در بالین بیمار بوده است. در این مطالعه نوزادانی که بعد از 48 ساعت بستری دچار علائم عفونت شده اند و فوت نمودند انتخاب شده و نوزادانی که در هنگام بستری علائم عفونت را داشتند از مطالعه حذف شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل (Excel) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه از 904 نوزاد بستری شده دربخش NICU، 39 نوزاد (3/ 4%) دچار عفونت بیمارستانی شدند که از این تعداد، 8 نوزاد فوت نمودند. میزان مرگ ناشی از عفونت های بیمارستانی دربخش (NICU (20/5%) و به کل مرگ ها (12%) به دست آمد. شایع ترین عوامل ایجاد کننده عفونت بیمارستانی ثابت شده در نوزادان فوت شده به ترتیب شامل استافیلو کوک کواگولاز منفی [Staphylococcus Coagulase negative] (37/5%) و اشریشیاکلی [Ecoli] (25%) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد با رعایت اصول بهداشتی و بهینه و استانداردسازی فضای بین تختهایNICU، کاهش بیشتر عفونتهای بیمارستانی و به دنبال آن کاهش مرگ و میر ناشی از عفونت های بیمارستانی در مرکز مورد مطالعه امکان پذیر باشد.
  کلیدواژگان: مرگ ومیر، عفونت های بیمارستانی، بخش مراقبت های ویژه نوزادان
 • حسن الماس پور خانقاه، رویا حسن زاده، گیسو علیزاده بی پناه، رقیه علی بابایی، لیلا دشمنگیر * صفحه 44
  زمینه و اهداف

  کیفیت فنی یکی از ابعاد مهم کیفیت در خدمات سلامت می باشد. کیفیت فنی آن چیزی است که مشتری دریافت می کند؛ در مقایسه با آن چیزی که بر اساس شواهد علمی به عنوان استاندارد خدمت معرفی شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت فنی مراقبت های دوران بارداری بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و درمان از دیدگاه زنان باردار در مجتمع سلامت شهید چمران شهر تبریز می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی با استفاده از مدل CQMH (Comprehensive Quality Measurement of Health care) می باشد. حجم نمونه مورد بررسی شامل 30 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مجتمع سلامت شهید چمران بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه استانداردی بود که روایی آن قبلا بررسی شده و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ 0.952 تایید شده بود.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان می دهد که در قسمت معاینات بالینی، بیشترین میزان تطابق با استاندارد، مربوط به معاینه زنان و شنیدن صدای قلب جنین (16.7 %) می باشد. در قسمت آموزش مراقبت های دوران بارداری، بیشترین میزان تطابق با استاندارد، مربوط به آموزش بهداشت دهان و دندان (6.8 %) می باشد که 80 % کمتر از استاندارد و 13.3% بیشتر از استاندارد است. همچنین این یافته ها نشان می دهد که آموزش درباره خون ریزی و لکه بینی 90% کمتر از استاندارد انجام می گیرد. در قسمت سوم مطالعه که مربوط به تجویز مکمل های دارویی می باشد، نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که تجویز بیش از حد استاندارد مربوط به این قسمت صورت گرفته است. در قسمت خدمات پاراکلینیک بیشترین میزان تطابق با استاندارد مربوط به تعداد آزمایش خون (50 %) می باشد که 6.7 % کمتر از استاندارد و 43.3% بیشتر از استاندارد می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  بخش قابل توجهی از اظهارات مادران باردار نشان دهنده استفاده کمتر (Under Use) و بیشتر از حد استاندارد (Over Use) می باشد که نشانگر فرصت مناسب برای بهبود و ارتقای کیفیت مراقبت های دوران بارداری بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت می باشد. بر اساس استانداردها دو حیطه معاینات بالینی و آموزش مراقبت های دوران بارداری در وضعیت نامناسب قرار دارد که نیازمند مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر و انجام مداخلات مناسب بر اساس نتایج به دست آمده می باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت فنی، مراقبتهای بارداری، ارتقای کیفیت، استفاده کمتر از حد استاندارد، استفاده بیشتر از حد استاندارد
 • علی ایمانی، سعید دستگیری، اکبر عزیزی زین الحاجلو صفحه 54
  مقدمه
  به موازات انتقال جمعیتی و انتقال اپیدمیولوژیک بیماری ها در جهان، ایران نیز مراحل گذار جمعیتی و اپیدمیولوژیک را تجربه می کند. شواهد حکایت از قرار گرفتن ایران در مرحله انتقال سنی از میانسالی به سالمندی داشته و طی دهه های آتی شیب سالمندی بالایی را تجربه خواهد کرد. دوره سالمندی با بیماری های مزمن و پرهزینه همراه می باشد. پیش بینی می شود در سال 2030 گروه سنی 70 سال و بالاتر با دارا بودن کمتر از 8% کل جمعیت جهان، بیش از 50% انواع سرطان ها، 58% مبتلایان به دیابت و 95% مبتلایان به آلزایمر و انواع دمانس، 62% مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیرواگیر، 25% مرگ و میرهای ناشی از حوادث و 30% مرگ و میر ناشی از بیماری های واگیر را به خود اختصاص دهد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه مروری است که در آن نتایج سرشماری های کشوری، پایگاه داده های جمعیتی سازمان ملل متحد، اداره مدارک جمعیت (POPULATION REFERENCE BUREAU)، پایگاه داده های Google Scholar، Proquest، WHO، SID، Magiran، کتاب ها، مجلات و نشریات مرتبط با تحولات جمعیتی و سیاست های بهداشتی ایران مورد بررسی و خلاصه سازی قرار گرفته است.
  بحث و نتیجه گیری
  جمعیت ایران در مسیر سالمندی بوده و در دهه های آتی ایران با سونامی جمعیت سالمند مواجه خواهد شد. سالمندی جمعیت و بار بالای بیماری ها در دوره سالمندی، افزایش روزافزون نیاز به خدمات درمانی سرپایی و بستری و به تبع آن افزایش هزینه های نظام سلامت را به دنبال خواهد داشت. لذا لازم است دست اندرکاران نظام سلامت، سالمندی جمعیت را مورد توجه جدی قرار داده و برای مواجهه با این واقعیت اجتناب ناپذیر تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: بار بیماری، سالمندی جمعیت، هزینه سلامت
|
 • Javad Derakhshani, Majid Vahedi Page 1
  Background And Objectives

  Hospital Information System (HIS) is considered as an information system which has a great impact on the effectiveness and efficiency of hospital management.The aim of this study was to evaluate the effectiveness of hospital information system in hospitals which Payvande Dadeha Company’s software is used.

  Material And Methods

  This study used a descriptive-field survey approach. Statistical population of this research contained information system users with a total number of 351 in four teaching hospitals supervised by Tabriz University of Medical Sciences, Iran. The sample size was estimated 183 people using Cochran formula. In this study, a researcher-made questionnaire was used based on the criteria outlined in the Ahitof and Newman model. The questionnaire included 35 questions on a five point Likert scale. Content validity of the questionnaire was approved by professors and experts. Initial and final reliabilities were calculated through Cronbach's alpha (0.94).SPSS software was used for data analysis.

  Results

  Based on the findings, the content aspect of HIS was verified but the structure and time aspects were rejected.

  Conclusion

  The results showed that the hospital information systems in content aspect is in a good condition, but in terms of time and structure, proper solutions are needed to improve the effectiveness.

  Keywords: Hospital Information System, Effectiveness, Ahitof, Newman Model, Tabriz
 • Farid Gharibi, Jamal Sarayi, Aref Nekoofar, Reza Sabri Baroughi, Behnam Amini Daghalian Page 8
  Background And Objectives
  Needle stick injuries is one of the most important problems in hospitals which puts the health of workers in serious danger. So, this study aimed to assess needle stick injuries and its relative risk factors in laboratory and housekeeping personnel of Imam Reza hospital in 2014.
  Material And Methods
  This is a cross-sectional study that its data were collected as census using a researcher-made questionnaire with two main parts including background variables and needle stick exposure variables. The inclusion criteria included the staff work field and presence in the studied hospital in laboratory and housekeeping departments and their agreement to participate in the study. First, the obtained data were analyzed qualitatively and the results were reported as frequency (percentages). Then, the statistical relationship between study and demographic variables were assessed using Chi-squared test. All of the analyses were performed using SPSS16 software. P<0.05 was considered significant.
  Results
  The results showed that 35.2 % of the studied personnel had experienced needle stick injuries in the last year and the mean of exposure rate was 0.83 time for each person in the last year. Furthermore, the study indicated that there are significant statistical relationships between background variables and some independent variables including: exposure with needle stick and its rate, antibody level of hepatitis B after vaccination, renewed immunization in low antibody, and the causes of exposure to needle stick. (P<0.05)
  Conclusion
  The study results indicated the high rate of exposure with needle stick injuries which needs a proper design and conducting interventions by administrators and policy makers.
  Keywords: Laboratory, Housekeeping, Needle Stick Injuries
 • Ghader Parshak, Asadolllah Khadivi Page 16
  Background And Objectives
  The aim of this study was to determine the relationship between employee's psychological empowerment with their mental health in headquarters staff of Tabriz University of medical sciences. Study population consisted of all the employees working in headquarters section with a total number of 215 in 2014.
  Material And Methods
  For sampling, stratified sampling method was used. Sample size was estimated 170 participants according to (Krejcie & Morgan) table which consisted of 80 female and 90 male. The research method is descriptive –correlation. For data collecting, standard psychological capability questionnaire (PEQ) and General Health Questionnaire (GHQ).
  Results
  Data analysis showed that there is a meaningful relationship between three items of psychological capability (competence-reliance-the right of choice) and mental health, while there is no meaningful relationship between the sense of being effective and mental health. Also, according to the multiple regression, competence, reliance and the right of choice items have a meaningful effect on mental health and based on standardized coefficient (beta coefficient), the right of choice, competence and reliance have the most effects on the employees’ mental health respectively.
  Conclusion
  Mental health depends on thinking, feeling and behavior of individuals. In general, people who are mentally healthy, have a positive attitude on life and are prepared to face challenges in life, have good feeling about themselves and others and are responsible towards their relationship and in the workplace. In this study, employee's psychological empowerment of headquarters staff of Tabriz University of medical sciences may predict their mental health.
  Keywords: Psychological Empowerment, Mental Health, Tabriz University of Medical Sciences
 • Ramin Ghasemi, Jafar Beykzad Page 26
  Background And Objectives
  The aim of this study was to evaluate the organizational transformation acceptance and its Impact on corporate employee commitment towards organizational change in Shohada Hospital in Tabriz.
  Material And Methods
  In this research, correlation method was used. The study population consisted of 279 hospital staff. Sample size estimation method was used and 167 participants were selected according to Cochran's C test model. For quantitatively data analysis, frequency tables and the percentage of each response and bar charts were used. Qualitatively, for hypothesis, one sample t test, Kolmogorov–Smirnov test, the Pearson's R correlation test and bivariate linear regression were used.
  Results
  The average corporate transformation in Tabriz Shohada Hospital was higher than average. About 23% of changes in employee commitment towards organizational change was explained by changes in corporate development round. One unit of increase in the corporate development, results in 0/256 increase in employee commitment towards organizational change in Tabriz Shohada hospital. So, it showed that this test is statistically significant based on regression model.
  Conclusion
  The results of this study indicated that the average corporate development at Shohada Hospital in Tabriz is much higher than average and changes in employee commitment towards organizational change are resulted by the changes in the evolution of corporate accounts.
  Keywords: Corporate Developments, Employee Commitment, Organizational Change, Tabriz Shohada Hospital
 • Mohammad Saadati, Saiedeh Eskandar Oghli, Rezaghli Vahidi, Leila Kazemi Page 33
  Background And Objectives
  Medical error reporting is a common way in identifying and preventing their occurrence. A proper reporting system will lead to patient safety improvement. The aim of this study was to investigate medical errors and the reporting barriers from the perspectives of nurses and managers in Tabriz Shahid Madani hospital.
  Material And Methods
  A cross-sectional study was conducted in 2013 using standard questionnaire. Medical error reporting forms were reviewed during 2012. 157 nurses were selected by easy sampling method and 30 managers were enrolled in the study (census method).
  Results
  Most of the reported medical errors (55.7%) were adverse event. Patient falls from bed were the most reported error (21%). Lack of knowledge and awareness about medical errors was the main reporting barrier from the perspectives of managers and nurses.
  Conclusion
  To improve patients and staff safety, hospital managers should employ appropriate policies to enhance the nurses’ knowledge about medical errors and create a proper reporting culture.
  Keywords: Medical Errors, Reporting, Barriers, Nurses, Managers
 • Parvin Abbasian, Mariye Mahmoodi Yegane, Mina Karimi, Faezeh Ahmadi, Khadijeh Pazani, Zohreh Tahmasbi Page 39
  Background And Objectives
  Information about nosocomial infections (NIs) is necessary for both appropriate management and establishment of preventative measures in hospitals. Neonates admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) are at high-risk of developing nosocomial infection. The aim of this study was to determine the mortality rate of nosocomial infections and the distribution of pathogens among newborns who were admitted to the neonatal intensive care unit in Taleghani educational and treatment center, Tabriz.
  Material And Methods
  This was a cross-sectional study. The sampling method was census. The inclusion criteria were dead infants who developed signs of infection after 48 hours of hospitalization and those who had symptoms at the admission were excluded. Data were collected through hospital records and were analyzed using Excel software.
  Results
  From 904 infants admitted to NICU, 39 (4.3%) acquired hospital infection. Mortality from nosocomial infections in NICU was 20.5% that was 12% of the total deaths. Coagulase-negative staphylococcal Cook (37.5%) and Escherichia coli (25%) were the most commonly identified agents among dead neonates.
  Conclusion
  For more reduction in nosocomial infection and its mortality rate, mercury hygiene principles and also optimizing bed spaces are recommended.
  Keywords: Mortality, Nosocomial Infection, Hospital Acquired Infection, Neonatal Intensive Care Unit
 • Hassan Almaspoor Khanghah, Roya Hasanzadeh, Gisoo Alizadeh, Roghayyeh Alibabaei, Leila Doshmangir Page 44
  Background And Objectives

  Technical quality of health care, compared with whatever is presented on the basis of scientific evidence as a standard service, is an important aspect of the quality in health services and everything that customer receives. The purpose of this study was to assess the technical quality of prenatal care according to the standards of the Ministry of Health from the perspective of pregnant women at Shahid Chamran Health Centers in Tabriz.

  Material And Methods

  This was a cross-sectional study based on CQMH model. Forty pregnant women were selected randomly from the women who referred to Shahid Chamran Health Centers. We used standard questionnaire for collecting data which its validity has been tested and its reliability was confirmed. (Cronbach's alpha,. 952)

  Results

  The findings of the study showed that the highest level of compliance with the standard was the examining of women and listening to fetal heartbeat (16.7%) in the clinical examination. Regarding the prenatal care standard, the highest level of compliance was in oral health education (6.8%) which is 80% lower than the standard and 13.3% higher than the standard. These findings also indicated that education about bleeding and spotting is 90% lower than standard. Prescribing pharmaceutical supplements was higher than standard. In part of paraclinical services, the highest level of compliance with standard was the number of blood tests (50%) that was 6.7% lower than standard and 43.3% higher than standard.

  Conclusion

  A significant proportion of pregnant women statements indicated the underuse and overuse of the standard which leads to a need for indispensable changes in order to improve the quality of prenatal care according to the standards of the Ministry of Health. Standards were in poor condition at the clinical examinations and prenatal care educations fields which require appropriate intervention based on the results of this study.

  Keywords: Technical Quality, Pregnancy Care, Quality Improvement, Underuse, Overuse
 • Ali Imani, Saeid Dastgiri, Akbar Azizi Zeinalhajlu Page 54
  Parallel to global population and epidemiological transmission, Iran is experiencing population and epidemiological passing period as well. As we can see, Iran’s population level is transferring from mid-life period to oldness and in upcoming decades, its steepness would be increased. Aging period is accompanied by high cost and chronic diseases. It is predicted that in 2030, aged people above 70 comprising less than 8 % of world population portion, will have 50% of all cancers, 58% of diabetes, 95% of Alzheimer’s and other Dementia, 62% of no communicable diseases death, 25% of injuries deaths and 30% of communicable diseases deaths.
  Material And Methods
  This is a review which obtained the results from national census, UN population databases, Population Reference Bureau, Google Scholar, Proquest, WHO, SID, Magiran, books, journals and related population magazines have all been summarized and evaluated.
  Conclusion
  Iran’s population is going to be aged. The upcoming decades will include huge number of aged people. This issue will be succeeded by increasing need to in-patient and out-patient cares and high costs to the health system. Thus, a great focus is needed by health administrators and necessary steps should be taken to face this ever increasing challenge.
  Keywords: Population Aging, Disease Burden, Health Cost