فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • مریم محمدی، محمد سیاری صفحات 1-13
  تنش شوری یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی است. به منظور بررسی اثر کاربرد اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشد گیاه کاهو، پژوهشی در سال 1389 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق شامل 3 سطح تنش شوری شامل 0، 75 و 150 میلی مولار کلرید سدیم و 4 غلظت اسید سالیسیلیک شامل0، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اسید سالیسیلیک به طور معنی داری ویژگی های رشدی گیاه را در شرایط تنش افزایش داده و اثر سوء تنش شوری بر گیاه را کاهش داده است. با افزایش شدت تنش میزان پرولین، محتوای مالون دی آلدهید و فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش اما ویژگی های رشدی کاهش یافتند. افزایش غلظت اسید سالیسیلیک باعث افزایش کلیه ویژگی های اندازه گیری شده غیر از محتوای مالون دی آلدهید شد. در کل، تیمار اسید سالیسیلیک با افزایش محتوای پرولین و فعالیت آنتی اکسیدانی و نیز کاهش پراکسیده شدن چربی-های غشای سلولی سبب کاهش آثار سوء تنش شوری بر گیاه کاهو شد.
  کلیدواژگان: تنش شوری، محتوای پرولین، مالون دی آلدئید، ویژگی های رشدی
 • پیمان جعفری، امیرهوشنگ جلالی صفحات 15-24
  در آزمایشی مزرعه ای به منظور تعیین مناسب ترین روش کاشت دو رقم هندوانه در منطقه ورامین با نام های چارلستون گری و محبوبی، با سه روش کاشت (کاشت مستقیم بذر، کاشت بذر جوانه دار و نشاکاری)، تحقیقی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و به مدت دو سال (1386-1385) در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین اجرا شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش های کاشت و هم چنین ارقام مورد بررسی اثر معنی داری روی کلیه صفات مورد مطالعه از جمله عملکرد کل محصول، عملکرد برداشت اول و متوسط وزن میوه ها داشتند. در روش استفاده از نشا، گرچه محصول در حدود 14 روز نسبت به روش کاشت مستقیم بذر زودرس تر شد ولی میانگین عملکرد در این روش نسبت به دو روش دیگر به طور معنی داری کمتر بود. در بین روش های مختلف کشت، بیشترین میانگین عملکرد به روش کاشت بذر جوانه دار با 30890 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت. روش کشت بذر جوانه دار شده بالاترین متوسط وزن میوه را نسبت به دو روش دیگر دارا بود. کشت نشائی بالاترین تعداد میوه در بوته و شاخه جانبی را تولید نمود اما به دلیل وزن کم میوه ها کمترین مقدار عملکرد در هکتار را به خود اختصاص داد. بالاترین غلظت مواد جامد محلول در میوه (2/8%) در روش کشت مستقیم بذر به دست آمد. رقم محبوبی با میانگین عملکرد محصول 28310 کیلوگرم درهکتار نسبت به رقم چارلستون گری با میانگین عملکرد 26250 کیلوگرم در هکتار برتری معنی دار نشان داد. این رقم از نظر عملکرد برداشت اول و متوسط وزن میوه ها نیز نسبت به رقم چارلستون گری برتر بود. با توجه به اثر معنی دار برهمکنش رقم و شیوه کاشت، بیشترین مقدار عملکرد (31750 کیلوگرم در هکتار) در این پژوهش مربوط به رقم محبوبی در شیوه کاشت بذر جوانه دار شده بود. نتایج این پژوهش نشان داد، روش کاشت بذر جوانه دار شده می تواند روشی قابل رقابت با سایر روش های کاشت باشد.
  کلیدواژگان: عملکرد، غلظت مواد جامد محلول، گل ماده، نشاکاری
 • جواد فتاحی مقدم، یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی، سمانه فتح الهی، محمود قاسم نژاد، داود بخشی صفحات 25-35
  کیفیت میوه مرکبات علاوه بر خواص فیزیکی و شیمیایی، به ترکیبات آنتی اکسیدانی چون آسکوربیک اسید، فنل ها، فلاونوئیدها و آنزیم های آنتی اکسیدانی نیز بستگی دارد. گروه فلاونوئیدها به ویژه فلاونوئیدهای گلیکوزیدی در مرکبات غالبیت دارند و بازدارنده بیماری های مزمن چون سرطان و عارضه های قلبی و عروقی هستند. در این مطالعه میزان فلاونوئیدهای کل و هم چنین نارینجین، هسپریدین، نئوهسپریدین، کوئرستین و کاتچین در میوه های بالغ و رسیده شش رقم مرکبات (تامسون، سیاورز، مورو، سانگینلو، تاراکو و نارنگی پیج) با دستگاه HPLC اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که همه ارقام در زمان رسیدن در اوج مقدار فلاونوئیدکل بودند. مقدار نارینجین در زمان بلوغ ارقام تامسون و تاراکو بالاترین (به ترتیب با مقادیر 8/452 و 3/436 میکروگرم در گرم) بود. به طورکلی تجمع هسپریدین در ارقام خونی بیشتر از ارقام غیرخونی بود. ارقام سانگینلو و سیاورز از نظر میزان نئوهسپریدین به خصوص در حالت رسیده در سطح بالایی قرار داشتند. میزان کاتچین گوشت رقم تاراکو در شهریور با 36/24 میکروگرم در گرم در بالاترین سطح و بعد از آن رقم سیاورز با مقدار 6/10 میکروگرم در گرم قرار داشت. میزان کوئرستین در میوه های نارس و در ارقام تامسون، سیاورز و تاراکو بالاتر بود. در میان ارقام مورد مطالعه، رقم تاراکو سطوح بالاتری از ترکیبات فلاونوئیدی را در حالت بلوغ و یا رسیده داشتند.
  کلیدواژگان: زمان برداشت، مرکبات، رسیدن، بلوغ، فلاونوئیدها و HPLC
 • امین حسین نعیم، محمود اطرشی صفحات 37-49
  مطالعه ریزموجودات خاکزی و برهم کنش روابط همزیستی مفید بین اجزاء مختلف زنجیره غذایی از جمله مباحث نوین در کشاورزی پایدار می باشد. از اینرو به منظور بررسی تاثیر تلقیح قارچ ها و باکتری های محرک رشد بر عملکرد مینی تیوبر سه رقم سیب زمینی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 10 تکرار در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور اجرا شد. سه رقم سیب زمینی (آگریا، مارفونا و آریندا) در طول دوره رویشی تحت تاثیر 11 تیمار بیولوژیک مختلف شامل باکتری باسیلوس (Bacillus polymixa)، باکتری سودوموناس (Pseudomonas putida)، باکتری ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum)، قارچ گلوموس (Glomus intraradicies)، ترکیب های باسیلوس + گلوموس، سودوموناس+گلوموس، ازتوباکتر+گلوموس، ازتوباکتر+ باسیلوس، ازتوباکتر+ سودوموناس، ازتوباکتر+ باسیلوس+گلوموس، ازتوباکتر+ سودوموناس+گلوموس قرار گرفت. شاخص های رشدی گیاه مانند ارتفاع و وزن خشک گیاهچه و هم چنین صفات مربوط یه مینی تیوبر مانند عملکرد، وزن خشک و تعداد مینی تیوبر سه ماه پس از اعمال تیمارهای آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمارهای بیولوژیک روی صفات مربوط به غده مانند تعداد مینی تیوبر، عملکرد مینی تیوبر و وزن خشک کل مینی تیوبر در سطح احتمال 1% معنی دار شد. اما تفاوت معنی داری از لحاظ طول و وزن مینی تیوبر دیده نشد. اثر متقابل رقم و تیمارهای بیولوژیک نیز بر عملکرد و وزن خشک کل مینی تیوبر نیز معنی دار شد. به طوری که بیشترین عملکرد و وزن خشک مینی تیوبر در گیاهان رقم آریندا تلقیح شده با ازتوباکتر+ سودوموناس+گلوموس دیده شد. نتایج هم چنین حاکی از آن بود که تیمار آزتوباکتر+گلوموس و آزتوباکتر به ترتیب دارای بیشترین طول ساقه و بیشترین تعداد ساقه فرعی در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی بودند. به طورکلی نتایج به دست آمده از این آزمایش حاکی از آن است که کاربرد قارچ ها و باکتری های محرک رشد گیاه نقش مفید و موثری در رشد و افزایش عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی داراست و می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی در تولید ارگانیک این محصول مطرح باشد.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، باسیلوس، سودوموناس، سیب زمینی، مینی تیوبر
 • محمدرضا اصغری، هاجر غفاری بگتاش، یوسف رسمی، علیرضا فرخزاد صفحات 51-62
  در این پژوهش تاثیر کاربرد تیمارهای اسید سالیسیلیک و اکسید نیتریک و تلفیق این دو تیمار در غلظت های مختلف بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیب رقم رد دلیشیز بررسی شد. میوه ها با سدیم نیتروپروساید (ماده آزاد کننده نیتریک اکسید) در غلظت های صفر، 3، 5 و 7 میکرومولار و اسید سالیسیلیک در غلظت های صفر، 1 و 2 میلی مولار و نیز تلفیق این تیمارها، تیمار و سپس در دمای 1-0 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ≥ 85% به مدت 5 ماه نگهداری شدند و پس از خروج از انبار صفاتی چون سفتی بافت، فنل کل، درصد کاهش وزن، میزان پوسیدگی و بازار پسندی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که همه تیمارها موجب حفظ سفتی میوه ها در مقایسه با شاهد شدند. تیمار ترکیبی 5 میکرو مولار اکسید نیتریک و 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک بهترین تیمار در بین تیمارهای اعمال شده در حفظ سفتی بافت بود. میوه های تیمار شده با اکسید نیتریک میزان فنل بالاتری در مقایسه با شاهد داشتند. بالاترین میزان فنل کل مربوط به تیمار ترکیبی اسید سالیسیلیک 1 میلی مولار و اکسید نیتریک 3 میکرو مولار بود. کمترین کاهش وزن در میوه های تیمار شده با اکسید نیتریک 3 میکرومولار و اسید سالیسیلیک 2 میلی مولار بود. تیمار میوه ها با 3 میکرومولار اکسید نیتریک و 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک به طور موثری از پوسیدگی های قارچی جلوگیری کرد و باعث حفظ کیفیت میوه ها شد. همه تیمارهای اعمال شده موجب حفظ بهتر بازارپسندی میوه ها در مقایسه با شاهد شدند. بنابراین و براساس نتایج این پژوهش کاربرد تیمارهای اکسید نیتریک و اسید سالیسیلیک به خصوص در تلفیق با یکدیگر می تواند جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی مضر در تکنولوژی پس از برداشت سیب باشند.
  کلیدواژگان: پوسیدگی، سالیسیلیک اسید، سیب، فنل کل، نیتریک اکسید
 • راضیه محمودی، داراب حسنی، محمد اسماعیل امیری، محمد جعفرآقایی، کوروش وحدتی صفحات 63-74
  گردو یکی از مهم ترین محصولات خشکباری به شمار می آید. با توجه به تکثیر بذری گردو، در حال حاضر این گونه در ایران دارای تنوع بسیار بالایی است. مطالعه رابطه میزان محصول با سطح مقطع شاخه، سطح مقطع تنه، سطح مقطع تاج و سطح برگ در گردو از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با بررسی این رابطه، امکان گزینش ژنوتیپ های برتر گردو با دقت بیشتری امکان پذیر خواهد بود. در این مطالعه سطح مقطع تنه، سطح مقطع تاج، نسبت تراکم میوه بر سطح مقطع تنه و تاج، نسبت تعداد برگ و سطح برگ به ازای هر میوه، نسبت تعداد میوه به سطح مقطع شاخه، نسبت تعداد برگ به سطح مقطع شاخه، نسبت سطح برگ به سطح مقطع شاخه و درصد سال آوری در هشت ژنوتیپ با عادت باردهی انتهایی و جانبی از کلکسیون گردوی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در دو سال (90-1389) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین دو ساله نسبت تعداد میوه به سطح مقطع تنه) cm2/تعداد(و تاج) m2/تعداد(به ترتیب برابر 68/1و 43/19 بود. میانگین نسبت تعداد برگ به میوه، 42/4 و سطح برگ به میوه 33/1346 سانتی مترمربع به ازای هر میوه بود. کمترین و بیشترین تراکم میوه به ترتیب مربوط به ژنوتیپ H1-1 با مقدار 74/2 و رقم پدرو با مقدار 36/4 بود. همبستگی ساده بین تراکم میوه و نسبت سطح برگ به میوه 7/0- به دست آمد. بیشترین درصد سال آوری، در رقم هارتلی با 38/15 درصد دیده شد. این بررسی نشان داد که تعداد میوه با سطح مقطع شاخه، تعداد میوه با سطح برگ، سطح برگ با سطح مقطع شاخه دارای رابطه معنی داری بوده و مدل رگرسیونی پلی نومیال (Polynomial) روابط بین صفات مورد مطالعه را به خوبی توجیه نموده و از ضریب تبیین(R2) بالایی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: سطح برگ، سطح مقطع شاخه، گردو، مدل های رگرسیونی
 • طیبه جعفریان، علی اکبر مقصودی مود، وحید رضا صفاری صفحات 75-86
  هدف از این تحقیق بررسی آثار تنش خشکی بر آناتومی آوند های چوبی و آبکش، سلول های مزوفیل، اپیدرم بالا و پایین، محتوی آب نسبی و سرعت تراوش یونی غشاها در برگ چهارم دو رقم گندم بود. ارقام شعله به عنوان رقم حساس و آذر2 به عنوان رقم متحمل به خشکی در دو شرایط تنش خشکی (60% ظرفیت زراعی) و شاهد (100% ظرفیت زراعی) درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه باهنر کرمان در سال زراعی 1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی کشت شدند. نتایج حاصل نشان داد که تنش خشکی باعث تغییر قطر آوند چوبی و آبکش، مساحت سلول های مزوفیل و اپیدرم بالا در چهار مقطع برگ شده است در حالی که هیچ گونه اثر متقابل معنی داری بین رقم و تنش بر مساحت اپیدرم پایین و محتوی آب نسبی برگ دیده نشد. اثر تنش بر میزان یون تراوش یافته از غشا 15 و30 دقیقه پس از قرار دادن بافت برگی در آب در هر دو رقم در سطح احتمال 1% معنی دار بود در حالی که 60 دقیقه بعد هیچ گونه اختلاف معنی داری دیده نشد. اثر تنش بر میزان یون تراوش یافته 15و30 دقیقه پس از غوطه ور شدن در آب به مدت 4 ساعت رقم شعله بیشتر بوده و باعث افزایش معنی داری در آن شد. به نظر می رسد که تغییرات آناتومیک به وجود آمده در اثر تنش خشکی در برگ های گندم یک نوع واکنش بوده و لازم است که در آینده ارتباط این تغییرات با عملکرد در شرایط خشک در مجموعه بیشتری از ارقام بررسی شود.
  کلیدواژگان: مقطع میکروسکوپی، میزان تراوش یونی، محتوای آب نسبی، مزوفیل، مساحت
 • مهسا عاشوری واجاری، محمود قاسم نژاد، عاطفه صبوری، رضا ابراهیمی صفحات 87-101
  تغذیه نادرست درختان دلیل اصلی کاهش کیفیت و افزایش ضایعات میوه های کیوی در مرحله پس از برداشت محسوب می شود. در این پژوهش میوه ها از 24 باغ مختلف کیوی در شرق استان گیلان، زمانی که میزان مواد جامد محلول میوه ها به 2/6 درجه بریکس رسید، برداشت شدند. پس از برداشت میزان عناصر معدنی میوه شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم، نسبت بین عناصر و سفتی بافت میوه ها اندازه گیری شدند. سپس میوه ها به سردخانه با دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90% منتقل شدند و در پایان 15 هفته سفتی بافت، کاهش وزن، میزان تولید اتیلن و شدت تنفس میوه ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد بین سفتی بافت میوه ها در زمان برداشت با میزان کلسیم میوه همبستگی مثبت، ولی با میزان پتاسیم، نیتروژن و نسبت های نیتروژن به کلسیم (N:Ca)، مجموع نیتروژن و پتاسیم به کلسیم (N+K:Ca)، پتاسیم به کلسیم (K:Ca) و مجموع پتاسیم و منیزیم به کلسیم (K+Mg:Ca) همبستگی منفی وجود داشت. در پایان انبارمانی، سفتی بافت میوه ها با میزان کلسیم میوه در زمان برداشت همبستگی مثبت و با میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم و نسبت-های N:Ca، N+K:Ca، K:Ca و K+Mg:Ca همبستگی منفی نشان داد. به علاوه، میزان کاهش وزن میوه ها همبستگی مثبت معنی داری با میزان پتاسیم میوه نشان داد. هم چنین بین میزان اتیلن با سفتی بافت میوه ها پس از انبارمانی همبستگی منفی و با نسبت های N:Ca و N+K:Ca همبستگی مثبت وجود داشت. تجزیه خوشه اینیز باغ ها را براساس صفات اندازه گیری شده به دو گروه اصلی تفکیک کرد. در مجموع، نتایج نشان داد که میزان و نسبت عناصر معدنی بافت میوه های کیوی در زمان برداشت می تواند به عنوان عاملی موثر در ارزیابی عمر پس از برداشت میوه استفاده شود.
  کلیدواژگان: اتیلن، انبارمانی، سفتی بافت، کلسیم
 • حسین فتحی، یوسف جهانی جلو دار، ناصر بوذری صفحات 103-119
  هلو از محصولات مهم باغی است که کشت آن از مناطق نیمه گرمسیری تا معتدله توسعه یافته است که در مناطق معتدله با مشکلاتی مانند سرمای دیررس، عدم سازگاری در برخی نقاط و پایین بودن عملکرد و کیفیت میوه مواجه می شود. به منظور انتخاب ارقام سازگار برای منطقه مشگین شهر، 25 رقم هلو در قالب طرح آزمایشی لاتیس ساده مربع با دو تکرار و هر تکرار دارای 25 کرت آزمایشی و در هرکرت چهار اصله درخت با فاصله (4×3) متر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طول سه سال تحقیق (86 تا 88) خصوصیات رویشی (رشد سالانه، قطر تنه، ارتفاع و سطح گسترش تاج) و زایشی (زمان شروع و خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، تاریخ برداشت، دوره رشد میوه، عملکرد، مواد جامد محلول، اسیدیته، رنگ گوشت و پوست میوه و...) ارقام بررسی شدند. پس از تجزیه آماری مرکب، ارقام مورد بررسی از لحاظ صفات پومولوژیکی و مورفولوژی سازگاری مناسبی با منطقه نشان دادند. از لحاظ صفات رویشی ارقام سانکرست، دکسی رد، روبین، اسپرینگ کرست، ایرلی گلد، آمسدون، آلبرتا، ایرلی رد، ردتاپ، پائیزه مشگین شهر و بابی گلد 7 بهترین سازگاری را نشان دادند. از لحاظ عملکرد رقم جی اچ هال، رد اسکین، لورینگ، رد تاپ، دیکسی رد، بابی گلد 7، سانکرست و مریل سوندانس بالاترین عملکرد را داشتند. توصیه می شود از ارقام زودرس (اسپرینگ کرست، ایرلی گلو، ایرلی رد و دیکسی رد) و میان رس (آلبرتا، لورینگ، رد تاپ، بابی گلد 7، سانکرست واسپرینگ کرست) و دیررس (پائیزه مشگین شهر وجی اچ هال، رد اسکین و مریل سوندانس) جهت احداث و یا جایگزینی باغات استفاده شود.
  کلیدواژگان: اقلیم پذیری، رشد رویشی، صفات کیفی، مقایسه عملکرد، هلو
 • زهره مصلح، محمدحسن صالحی، محمد رفیعی الحسینی صفحات 121-130
  بابونه آلمانی از مهم ترین گیاهان دارویی شناخته شده توسط انسان و یکی از پر مصرف ترین گیاهان دارویی در جهان است. به منظور بررسی تاثیر خاک های مختلف بر ویژگی های رویشی، درصد و عملکرد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی، آزمایش گلدانی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. برای این منظور، ده نوع خاک مختلف براساس نقشه خاک 50000/1 از استان چهارمحال و بختیاری انتخاب گردید. نمونه برداری از افق سطحی (صفر تا 30 سانتی متر) صورت گرفت و پ هاش، هدایت الکتریکی، درصد سنگریزه، توزیع اندازه ذرات وکلاس بافت خاک، پتاسیم، کلسیم و منیزیم محلول، سولفات، ازت کل، فسفر قابل جذب، ماده-آلی و درصد کربنات کلسیم معادل آنها اندازه گیری شد. در فصل برداشت، ویژگی های آگرومورفولوژیکی، درصد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن بابونه نیز تعیین گردید. داده ها به صورت تک متغیره و چند متغیره (PCA و RA) آنالیز شدند. نتایج نشان داد که ویژگی-های آگرومورفولوژیکی بابونه در خاک های مختلف، متفاوت است. هم چنین نتایج آنالیز چند متغیره نشان داد که میزان گوگرد، فسفر قابل جذب، پتاسیم محلول، درصد ماده آلی و درصد کربنات کلسیم معادل از مهم ترین فاکتورهای تاثیر گذار بر ویژگی های بابونه هستند و این ویژگی ها، خصوصیاتی از جمله تعداد گل، عملکرد گل تازه و خشک، عملکرد کاه، عملکرد اسانس و درصد کامازولن را بیش تر تحت تاثیر قرار می دهند.
  کلیدواژگان: عملکرد گل، نوع خاک، عملکرد کاه، توزیع اندازه ذرات
 • علی اکبر رامین، داوود خوشبخت، بهفر مدرس صفحات 131-137
  شوری یکی از مهم ترین موانع در تولید محصولات باغبانی در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک است. گوجه فرنگی با نام علمی (.Lycopersicon esculentum L) گیاه یکساله علفی است که تولید جهانی آن به بیش از 152 میلیون تن در سال می رسد. در مناطق گرم و خشک که اقلیم مناسبی برای تولید گوجه فرنگی است، شوری یک مشکل اساسی قلمداد می شود. به منظور مطالعه اثر تنش شوری بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی ارقام سوپراسترین-بی و ردکلود آزمایشی به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار انجام شد. بذرهای گیاه گوجه فرنگی ارقام سوپراسترین-بی و ردکلود در سینی های کاشت پر شده از ماسه شسته شده در محیط گلخانه با رطوبت کافی کاشته شدند. گیاهچه ها در مرحله دوبرگی به ظروف حاوی محلول غذایی جانسون منتقل شدند. پس از استقرار گیاهان در محیط هیدروپونیک، گیاهچه ها تحت پنج تیمار شوری شامل شاهد (صفر) و غلظت های 40، 80، 120، 160 میلی مول نمک کلرید سدیم قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش شوری وزن خشک اندام هوایی و ریشه، تعداد برگ، سطح برگ، محتوای کلروفیل برگ ها و شاخص تنش (Fv/Fm) هر دو رقم را به طور معنی داری کاهش می دهد. سطح ویژه برگ (SLA) در هر دو رقم در اثر تیمار شوری کاهش یافت هرچند این کاهش در رقم رد کلود معنی دار نبود. هم چنین شوری باعث افزایش معنی دار در میزان پرولین اندام هوایی هر دو رقم شد. نتایج بیانگر مقاومت نسبی گیاه گوجه فرنگی رقم ردکلود نسبت به رقم سوپراسترین-بی در شرایط تنش شوری است.
  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، تنش شوری، سطح برگ، پرولین، کلروفیل نسبی، شاخص تنش(Fv، Fm)
 • امید اسدی اقدم، شهرام باغبان سیروس، پریسا علیزاده اسکویی صفحات 139-146
  درختان سیب پاییزه زنوز از توان قابل ملاحظه ای در میوه بندی و تولید میوه برخوردار می باشند که این امر موجب تولید میوه های کوچک در آنها می شود. تنک گل و میوه در درختان جنس پرونوس به طور چشمگیری ارزش میوه را از طریق بهبود بخشیدن اندازه، رنگ و سایر صفات مربوط به کیفیت میوه افزایش می دهد. به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی ایندول استیک اسید و تیو سولفات آمونیوم در مراحل مختلف گلدهی بر درصد تنک، عملکرد و کیفیت میوه سیب پاییزه زنوز آزمایشی در سال 1390 در منطقه زنوز شهرستان مرند اجرا شد. جهت دقت بیشتر، درختانی با قدرت رشد و اندازه یکنواخت انتخاب شدند. تیمارهای آزمایشی شامل محلول پاشی تیو سولفات آمونیوم به غلظت های 25/0%، 1% و 75/1% در زمان های قبل از باز شدن گل ها، باز شدن 30% از گل ها و باز شدن 90% از گل ها و محلول پاشی ایندول استیک اسید به غلظت های 15، 30 و 45 ppm در زمان رسیدن میوه ها به اندازه 21-7 میلی متر به شاخه های منتخب اعمال شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 13 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کاربرد تیو سولفات آمونیوم و ایندول استیک اسید در غلظت های بالا تاثیر معنی داری بر درصد تنک داشتند. تیو سولفات آمونیوم و ایندول استیک اسید وزن تر میوه را افزایش دادند. محلول پاشی تیوسولفات آمونیوم اندازه قطر میوه و محلول پاشی ایندول استیک اسید اندازه طول میوه را افزایش داد.
  کلیدواژگان: ایندول استیک اسید، تنک، تیوسولفات آمونیوم، سیب
 • حسین صمدی، عبدالله حاتم زاده*، محمود قاسم نژاد، هدایت زکی زاده، سیده سمیه حسینی صفحات 147-158

  این آزمایش روی گل های شاخه بریده رز رقم ’ردنائومی‘ با طول 35 سانتی متر، به مدت 18 ساعت به صورت تیمار کوتاه مدت (پالسینگ) به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار شیمیایی: آب مقطر(Control)، ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات (Suc + 8-HQS)، ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات + سالسیلیک اسید(Suc + 8-HQS + SA)، ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات+ آسکوربیک اسید(Suc + 8-HQS + ASA)، ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات + سالسیلیک اسید+ آسکوربیک اسید (Suc + 8-HQS + SA + ASA) در 3 تکرار در داخل بطری ها، انجام گرفتند. صفات مورفولوژی مانند ماندگاری، تغییرات جذب آب، وزن تر، قطر گل و صفات فیزیولوژی مانند پروتئین کل و میزان پرولین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب تیماری ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات + سالسیلیک اسید در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها بیشترین تاثیر را بر ماندگاری گل رز داشت. هم چنین نتایج نشان داد که تیمار ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات + سالسیلیک اسید+ آسکوربیک اسید پیری گل ها را به تاخیر انداخته و میزان جذب آب، وزن تر و قطرگل را افزایش می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد میزان پروتئین کل تحت تیمار ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات+ آسکوربیک اسید و محتوی پرولین تحت تیمار ساکاروز+ هیدروکسی کینولین سولفات دارای بیشترین مقدار هستند.

  کلیدواژگان: آسکوربیک اسید، پالسینگ، پرولین، سالسیلیک اسید، گل بریده، هیدروکسی کینولین سولفات
 • محسن بذرافشان، یحیی امام، سید رشید فلاح شمسی صفحات 159-170
  فن آوری سنجش از دور در پژوهش های محیط زیست و کشاورزی استفاده گسترده ای دارد و امروزه به منبع ارزشمند و مطمئنی از اطلاعات برای مدیریت تولید گیاهان زراعی و ارزیابی عرضه و تقاضای جهانی این محصولات تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از داده های سنجنده MODIS و شاخص های پوشش گیاهی مبتنی بر آنها جهت پایش رشد چغندرقند بود. به همین منظور از داده های بازتاب سطحی باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک این سنجنده در دوره های هشت روزه و تفکیک پذیری مکانی 250 متر که از مجموعه MOD09Q1 بود، استفاده شد. داده ها در گستره زمانی دهه پایانی اردیبهشت تا دهه آغازین آذر 1390 و از مزارع چغندرقند منطقه اقلید استان فارس تهیه شد. نتایج نشان داد که اگرچه در آغاز دوره رشد چغندرقند تفاوت بازتاب نور قرمز و مادون قرمز نزدیک نسبتا کم بود، اما با رشد و گسترش شاخساره و کامل شدن زمین پوش این تفاوت به بیشترین مقدار رسید. بیشترین جذب طیف قرمز و بازتاب مادون قرمز نزدیک در زمان بیشترین پوشش گیاهی و کاهش چشمگیر بازتاب مادون قرمز نزدیک و افزایش نسبی بازتاب قرمز در زمان برداشت مشاهده شد. توانایی شاخص RVI در نشان دادن وضعیت جذب و بازتاب نور قرمز در طول دوره رشد سایه انداز چغندرقند مشخص شد. هم چنین الگوی تغییرات شاخص های SR و NDVI به خوبی چگونگی رشد چغندرقند در طول زمان را نشان داد. بنابراین در شرایط اقلیمی و مدیریت زراعی موجود واحدهای کشاورزی استان و کشور، داده های MODIS و شاخص های پوشش گیاهی می توانند در پایش تغییرات رشد سایه اندازهای گیاهان زراعی از جمله چغندرقند کاربرد داشته باشند.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، پایش رشد، باند قرمز و مادون قرمز نزدیک، SR، NDVI
 • افسانه شول، محمدحسین شمشیری، عبدالرضا اخگر، مجید اسماعیلی زاده صفحات 171-184
  پسته یکی از محصولات مهم صادراتی کشور است و با توجه به میزان کم بارندگی در ایران تولید آن با مشکل کمبود آب روبرو شده است. یکی از راه هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در گیاهان مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از قارچ-های میکوریز و باکتری های حل کننده فسفات است. بنابراین به منظور بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و باکتری سودوموناس فلورسنس سویه P52 بر جذب عناصر غذایی توسط نهال های پسته رقم قزوینی در شرایط تنش خشکی، یک آزمایش گلخانه ای با چهار سطح تنش خشکی (100درصد ظرفیت مزرعه (FC) به عنوان شاهد و سطوح 75، 50 و 25 درصد FC) و چهار سطح از کود زیستی (گیاهان بدون میکوریز و باکتری به عنوان گیاهان شاهد، میکوریز به تنهایی (100 گرم مایه تلقیح میکوریز در هر گلدان)، باکتری به تنهایی (دو میلی لیتر از سوسپانسیون باکتری در هر گلدان) و ترکیب میکوریز و باکتری (100 گرم مایه تلقیح میکوریز و دو میلی لیتر از سوسپانسیون باکتری در هر گلدان)) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. این آزمایش بین سال های 1389 تا 1390 روی نهال هایی با سن سه ماه انجام شد و تعداد نهال ها در هر گلدان سه عدد بود. در این آزمایش کاربرد باکتری در شرایط خشکی روی درصد آلودگی ریشه اثر معنی داری نداشت. صرفه نظر از اثر تیمار باکتری، افزایش خشکی سبب افزایش آلودگی ریشه شد. میزان فسفر با کاربرد کود زیستی افزایش یافت و در بیشتر موارد بیشترین میزان فسفر در تیمار میکوریز و تیمار ترکیبی باکتری و میکوریز در تنش خشکی 50 و 25 درصد ظرفیت مزرعه به دست آمد. بیشترین محتوای پتاسیم شاخساره در تیمار ترکیبی میکوریز و باکتری مشاهده شد. بیشترین میزان کلسیم ریشه در تنش خشکی 25 درصد ظرفیت مزرعه ثبت شد. تنش خشکی سبب افزایش معنی دار عناصر کم مصرف در سطح 25 درصد ظرفیت مزرعه نسبت به شاهد شد درحالی که در ریشه بی تاثیر بود. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که در بیشتر موارد تیمار ترکیبی میکوریز و باکتری با افزایش عناصر و به خصوص فسفر در تنش خشکی شدید، سبب افزایش مقاومت به خشکی در نهال ها شد.
  کلیدواژگان: باکتری سودوموناس فلورسنت، پسته، تنش خشکی، جذب عنصر، میکوریز، نهال
 • سهیلا محمدرضاخانی، وحیدرضا صفاری*، زهرا پاک کیش صفحات 185-196

  والنسیا یکی از اصلی ترین ارقام پرتقال تولید شده در جنوب ایران است که درصد قابل توجهی از آن هر ساله به مدت چند ماه در سردخانه نگهداری می شود. این آزمایش برای تعیین اثر پوتریسین و متیل جاسمونات روی برخی از ویژگی های انباری پرتقال رقم والنسیا انجام شده است. میوه های این رقم تجاری با غلظت های صفر (شاهد)، 5/2 و 5 میلی مولار پوتریسین، 10 و 20 میکرو مولار متیل جاسمونات تیمار و سپس در دمای 1±5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد، به مدت 4 ماه نگهداری شدند. نتایج حاکی از آن بود، میوه هایی که با پوتریسین 5 میلی مولار و متیل جاسمونات 10 میکرومولار، تیمار شده بودند به طور معنی داری نسبت به شاهد دارای کمترین خسارت سرمازدگی و کاهش وزن بودند. اگر چه در طول انبار مانی، مقادیر اسید اسکوربیک، اسید قابل تیتر و مواد جامد محلول در میوه های تیمار شده و شاهد کاهش و هم چنین pH آب میوه ها افزایش یافت، ولی تیمار پوتریسین و متیل جاسمونات این ویژگی ها را کمتر کاهش دادند. میوه های تیمار شده با پوتریسین 5 میلی مولار بالاترین کیفیت ظاهری با کمترین خسارت سرمازدگی را دارا بودند.

  کلیدواژگان: پس از برداشت، سرمازدگی، شاخص کیفیت، کاهش وزن
 • پیام پاکدل، علی تهرانی فر، سید حسین نعمتی، امیر لکزیان، سیده مهدیه خرازی صفحات 197-205
  در این تحقیق اثر چهار نوع خاکپوش در سه ضخامت مختلف بر دما و رطوبت خاک و برخی از صفات رشدی دو رقم گل جعفری (درانگوبی(Tagetes patella var Durango Bee) و آنتیگوا (Tagetes erecta var Antigua)) مورد استفاده در فضای سبز شهر مشهد که در اقلیم نیمه خشک قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد(بدون خاکپوش) و چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت 4، 8 و12 سانتی متر بودند. در این آزمایش صفات اندازه گیری شده شامل رطوبت خاک، درجه حرارت خاک، تعدادگل، وزن تر و خشک بوته، ارتفاع بوته و وزن تر ریشه بودند. خاکپوش خاک اره با ضخامت 12سانتی متر دارای بیشترین میانگین درصد رطوبت وزنی (62/23 درصد) و کمترین میانگین درجه حرارت خاک (01/25 درجه سانتی گراد) در طول فصل رویش بود و در صفات رشدی در مجموع بیشترین مقدار رشد را در هردو رقم نشان داد. در هردو رقم، در تمامی صفات رشدی با افزایش ضخامت لایه خاکپوش، میزان رشد افزایش پیدا کرد. رقم آنتیگوا دارای رشد رویشی بیشتر، تعداد گل کمتر و گل درشت تر نسبت به رقم درانگوبی بود. تمامی تیمارها از نظر صفات رشدی، اختلاف معنی داری با تیمار شاهد داشتند. در مجموع در هردو رقم، در رابطه باصفات رشدی اندازه گیری شده، بیشترین میانگین میزان رشد به ترتیب در خاکپوش خاک اره، چیپس چوب،کمپوست، سنگریزه و شاهد بود. به نظر می رسد که خاک اره با حفظ بهتر رطوبت خاک نسبت به دیگر خاکپوش ها و کاهش تنش رطوبتی خاک، باعث رشد بیشتر گل های جعفری در مناطق خشک و نیمه خشک می شود.
  کلیدواژگان: خاکپوش، گل جعفری، رطوبت خاک، درجه حرارت خاک، صفات رشدی
 • علی ماشاءالله کرمانی، یاسین قبادی، محمد غلامی پرشکوهی صفحات 207-216
  در این تحقیق تعدادی از خواص فیزیکی و مکانیکی خرمای رقم کبکاب اندازه گیری و ارزیابی شد. مقادیر متوسط طول، عرض و ارتفاع، وزن هزار میوه و یک واحد میوه، قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه و سطح مقطع، چگالی حقیقی (میوه)، چگالی توده، تخلخل میوه خرمای رقم کبکاب با میزان رطوبت 23/21 درصد بر پایه تر به ترتیب عبارت بودند از: 89/36، 68/18، 56/23، میلی متر، 07/8264 و 25/8 گرم، 24/25 میلی متر، 8/8507 میلی مترمکعب، 27/2008 و 07/502 میلی مترمربع، 96/0 گرم بر سانتی-مترمکعب، 51/0 گرم بر سانتی مترمکعب و 02/46 درصد. مقادیر متناظر برای هسته به ترتیب 98/22، 25/6، 48/7 میلی متر، 2/789 و 79/0 گرم، 23/10 میلی متر، 24/568 میلی مترمکعب،30/330 میلی مترمربع، 58/82 میلی مترمربع، 99/0 گرم بر سانتی مترمکعب، 65/0 گرم بر سانتی مترمکعب و 45/30 درصد تعیین شد. نسبت گوشت به هسته 9/9 برآورد گردید. نوع سطح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک میوه خرما در سطح احتمال 1% معنی دار بود. مقادیر ضریب اصطکاک ایستایی برای ورق آهن گالوانیزه، ورق استیل، پلاستیک فشرده، شیشه و چوب به ترتیب 34/0، 30/0، 32/0، 31/0 و 42/0 تعیین گردید. خواص مکانیکی میوه خرما شامل نیرو، انرژی و نیز چغرمگی ظاهری در سه سطح سرعت بارگذاری فشاری 5، 15 و mm/min 25 در راستای ارتفاع میوه تا ایجاد تغییر شکل هایی به میزان 15، 30 و 45 درصد ارتفاع اولیه تعیین شد. نتایج نشان داد که اثر سرعت بارگذاری بر کلیه مقادیر خواص مکانیکی معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش سرعت بارگذاری مقدار نیرو، انرژی و چغرمگی به طور معنی داری افزایش می یافت.
  کلیدواژگان: خواص فیزیکی، ضریب اصطکاک، خواص مکانیکی، سرعت بارگذاری، خرما
 • پیمان جعفری، امیر هوشنگ جلالی صفحات 217-226
  به منظور مقایسه عملکرد و تجمع نیترات در پنج توده بومی اسفناج ایرانی، پژوهشی در سال 1389 با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد. در این آزمایش مزرعه ای، توده های مورد بررسی شامل بذر خاردار ورامین، برگ پهن ورامین، شهرضا، نجف آباد و کاشان بودند. توده بذر خاردار ورامین با عملکردی معادل 47830 کیلوگرم در هکتار، حداکثر عملکرد را در میان توده های اسفناج داشت. تعداد برگ (بیش از 20 برگ) و شاخه جانبی زیادتر (بیش از 5/3 عدد) در توده های بذر خاردار ورامین، برگ پهن ورامین و کاشان از دلایل عملکرد بالاتر این توده ها محسوب می شد. در هر پنج توده آزمایش شده برگ های وسط هر بوته تجمع نیترات به مراتب بیشتری نسبت به برگ های بالا و یا پایین هر بوته داشتند اما تفاوت معنی داری بین مقدار نیترات برگ های پایین و بالای هر بوته وجود نداشت. توده بذر خاردار ورامین با 1380 قسمت در میلیون نیترات براساس وزن تر، بالاترین مقدار نیترات برگ را داشت اما تفاوت معنی داری بین مقدار نیترات این توده با سایر توده ها (به جز توده کاشان) وجود نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد توده بذر خاردار ورامین می تواند با عملکرد و درصد نیترات قابل قبول جایگزین ژنوتیپ های رایج استان اصفهان شود.
  کلیدواژگان: اسفناج، دم برگ، درصد ماده خشک، طول پهنک، تعداد برگ
 • عطیه اورعی، تکتم اورعی، مهناز کیانی، ابراهیم گنجی مقدم صفحات 227-232
  با توجه به اهمیت اقتصادی که طول عمر گل های شاخه بریده دارد، در این آزمایش اثرات نانوذرات نقره، تیوسولفات نقره، هیدروکسی کوئینولین و یک ماده طبیعی شامل تیمول بر عمر پس از برداشت و تعداد باکتری های ساقه گل رز رقم ’دلس ویتا (Dolce vita’‘)‘ مورد بررسی قرار گرفت. گل های شاخه بریده به آزمایشگاهی با دمای1 ± 22 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5± 60 درصد انتقال یافتند. گل های شاخه بریده به صورت تیمار کوتاه مدت با محلول های نانوذرات نقره (Silver nanoparticle (SNP)) با غلظت های (5/2، 5 و 10 میلی گرم در لیتر)، تیوسولفات نقره (Silver Thiosulfate (STS)) (5/0، 1 و 2 میلی مولار)، 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات (Hydroxy quinoline sulfate (HQS)) (50، 100و 200 میلی گرم در لیتر) و اسانس تیمول (Thymol) (50، 100 و200 میلی گرم در لیتر) حاوی 5 درصد ساکارز تیمار شدند. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 8 تکرار، هر تکرار شامل یک گل انجام شد. با توجه به نتایج، تمامی تیمارها بر طول عمر گل ها و کاهش تعداد باکتری های ساقه اثر مثبتی داشتند به طوری که هیچ باکتری در تیمارهای نانوذرات نقره با غلظت های 5 و10 میلی گرم در لیتر یافت نشد. بیشترین میانگین طول عمر (19 روز) در تیمار 5 و 10 میلی گرم در لیتر نانوذرات نقره به دست آمد. با در نظر گرفتن نتایج و جنبه های اقتصادی و کاربردی مواد مورد آزمایش، تیمار نانوذرات نقره را می توان در جهت افزایش عمر گلجای رز رقم’ دلس ویتا‘مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، تیوسولفات نقره، هیدروکسی کوئینولین سولفات، اسانس تیمول، عمرگلجای
 • مریم اسدی، ناصر همدمی، سید امیرحسین گلی صفحات 233-243
  با توجه به مشکلات نگهداری، حمل و نقل و نوسان فصلی قیمت سیب زمینی تازه، تولید فرآورده های آماده مصرف نظیرخلال سیب زمینی نیمه سرخ شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کیفیت خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده عمدتا به ظاهر، رنگ، طعم، بافت و میزان جذب روغن برمی گردد. یکی از مراحل مهم در فرآوری این محصول، مرحله آنزیم بری است. آنزیم بری سیب زمینی موجب بهبود رنگ محصول در اثر کاهش میزان قندهای احیاکننده سیب زمینی، کاهش جذب روغن به دلیل ژلاتینه شدن نشاسته سطحی و بهبود بافت محصول می شود. بنابراین با انتخاب روش و شرایط مناسب آنزیم بری، می توان کیفیت محصول را بهبود بخشید. به منظور بررسی اثر دمای آنزیم بری بر سینتیک افت قندهای احیاکننده و تغییرات رنگ و بافت خلال، خلال های سیب زمینی با ابعاد 8/0 × 8/0 × 8 سانتی متر تهیه شده و در آب با دماهای60، 70، 80 و90 درجه سلسیوس و مدت زمان های مختلف تا 120 دقیقه آنزیم بری شدند. از خلال های سیب زمینی طی آنزیم بری نمونه برداری شده و رنگ، بافت، میزان قندهای احیاکننده نمونه ها تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان قندهای احیاکننده نمونه ها طی آنزیم بری کاهش یافته و میزان آن تابعی از دما و زمان آنزیم بری بوده است. هم چنین، کیفیت بافت و رنگ خلال سیب زمینی به وسیله دمای آنزیم بری تحت تاثیر قرار می گیرد و آنزیم بری در دمای پایین در بهبود خصوصیات کیفی خلال موثرتر می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری در میزان قند احیاکننده خلال آنزیم بری شده در دمای80 و90 با دمای 60 درجه سانتی گراد مشاهده نشد و بین مقادیر قند احیاکننده در زمان های 100دقیقه و5 دقیقه آنزیم بری در دمای60 درجه سانتی گراد تفاوت معنی داری دیده نشد و کمترین آسیب بافتی با آنزیم بری در دمای60 درجه سانتی گراد و زمان کوتاه حاصل شد. نتایج نشان داد که برای حفظ رنگ و بافت مطلوب خلال و کاهش مصرف انرژی می توان آنزیم بری را در دمای60 درجه سانتی گراد و زمان5 دقیقه به شرط غیرفعال شدن آنزیم ها انجام داد.
  کلیدواژگان: خلال سیب زمینی، آنزیم بری، قند احیاکننده، رنگ، بافت
 • انیسه اشرفی، مرتضی زاهدی، جمشید رزمجو صفحات 245-259
  این آزمایش گلدانی با هدف بررسی تاثیر تلقیح سه توده یونجه با ریزوبیوم و میکوریزا تحت تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. در این آزمایش سه رقم رهنانی، همدانی و بمی در چهار سطح شوری (20، 60، 120 و 180 میلی مولار کلرید سدیم) و چهار تیمار تلقیح (شاهد، میکوریزا، ریزوبیوم و میکوریزا + ریزوبیوم) ارزیابی شدند. در اثر شوری ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، درصد آغشتگی میکوریزایی ریشه، تعداد و وزن گره و هم چنین سطح کل، سطح ویژه، قطر و طول تجمعی ریشه گیاهان یونجه کاهش یافت. بیشترین مقادیر این صفات به ترتیب در تیمار تلقیح دو جانبه میکوریزا+ریزوبیوم، تلقیح با میکوریزا، تلقیح با ریزوبیوم و تیمار شاهد به دست آمد. درصد آغشتگی میکوریزایی، تعداد و وزن گره نیز در تیمار تلقیح دو جانبه بیشترین بود. میزان تاثیر مثبت تلقیح گیاهان بر رشد ریشه بیشتر از تاثیر آنها بر رشد اندام هوایی هوائی بود. میزان تاثیر تلقیح گیاهان با میکوریزا بیشتر از میزان تاثیر تلقیح با ریزوبیوم بود. رقم رهنانی در مقایسه با ارقام همدانی و بمی نسبت به تنش شوری متحمل تر بود. میزان کاهش وزن خشک گیاه در شرایط شور در تیمار تلقیح نشده نسبت به تیمارهای تلقیح شده بیشتر بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تلقیح دو جانبه گیاهان با ریزوبیوم و میکوریزا موجب هم افزائی اثرات این دو میکروارگانیسم در بهبود رشد گیاه یونجه می شود، با این حال تلقیح دو جانبه نسبت به تلقیح گیاهان با میکوریزا و یا ریزوبیوم به تنهایی مزیت قابل ملاحظه ای از نظر تعدیل آثار شوری نداشت.
  کلیدواژگان: یونجه، تنش شوری، میکوریزا، ریزوبیوم، تلقیح دو جانبه
 • راضیه ولی اصیل، مجید عزیزی، معصومه بحرینی، وحید روشن صفحات 261-270
  پرتو گاما می تواند به عنوان یک روش موثر برای افزایش عمر پس از برداشت محصولات مختلف کشاورزی از طریق کاهش بار میکروبی و ضدعفونی آنها بدون تاثیر سوء مورد استفاده قرار گیرد. این تاثیر مربوط به حذف یا کاهش میکروارگانیسم های بیماری زا، حشرات و پارازیت های مختلف می باشد. در این تحقیق، تاثیر پرتوتابی با اشعه گاما بر بار میکروبی گیاهان دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita)، مرزه(Satureja hortensis)، بادرنجبویه (Melissa officinalis) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق که به صورت طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شده است برگ های گیاهان با چشمه کبالت-60) (Co60 با دوزهای 3، 7، 10و 15 کیلوگری پرتودهی شدند سپس میزان کل میکروارگانیسم ها، باکتری های کولیفرمی وکپک مخمر بررسی شد. نتایج نشان داد که پرتو گاما باعث کاهش بار میکروبی نمونه های گیاهی مورد بررسی شده بود. در این تحقیق دوز 15 کیلوگری بیشترین کاهش بار میکروبی را داشت و بیشترین بار میکروبی مربوط به تیمار شاهد بود. هم چنین نتایج نشان داد که نعنا فلفلی و آویشن شیرازی به ترتیب بیشترین و کمترین بار میکروبی را داشتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که پرتو گاما به عنوان یک روش ضدعفونی مهم جهت کاهش بار میکروبی گیاهان دارویی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرتو گاما، بار میکروبی، ضدعفونی، گیاهان دارویی
 • آرزو مهدوی بیله سوار، وحید سروی مغانلو، فرهاد مهدوی بیله سوار صفحات 271-280
  همزیستی قارچ- گیاه یکی از مهم ترین روابط متقابل مفید در اکوسیستم های زمینی است که آثار مثبت آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهان مختلف اثبات شده است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط برخی از ویژگی های مهم فیزیکوشیمیایی خاک نظیر pH، هدایت الکتریکی (EC)، بافت خاک، درصد کربن آلی، میزان پتاسیم و میزان فسفر قابل دسترس با فراوانی جمعیت قارچی صورت پذیرفت. پس از تقسیم بندی مناطق مورد بررسی به 4 ناحیه اقدام به تهیه 43 نمونه مرکب خاک از مناطق مورد نظر شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک و ارتباط آنها با فراوانی جمعیت اسپوری قارچ های میکوریز آربوسکولار نشان داد که رابطه همبستگی بین شاخص هدایت الکتریکی(EC)، pH، ، درصد رس، درصد فسفر قابل دسترس خاک، درصد پتاسیم و درصد کربن آلی با میانگین تعداد اسپورهای قارچی منفی بود. از طرفی نوعی همبستگی مثبت بین شاخص های درصد سیلت و شن موجود در خاک با میانگین تعداد اسپور دیده شد. با توجه به ضرایب تبیین بررسی شده، بهترین مدل براساس شرایط مطالعه در نمونه های ریزوسفر مدلی بود که در آن شاخص های درصد فسفر قابل دسترس خاک به عنوان متغیرهای مستقل و میانگین جمعیت اسپور قارچ به عنوان متغیر وابسته بودند. هم چنین با انجام آنالیزهای رگرسیونی بر روی داده های موجود رابطه همبستگی بین شاخص درصد فسفر قابل دسترس در نمونه های خاک با میانگین تعداد اسپورهای قارچی از نظر آماری در سطح 05/0P < معنی دار و منفی بود و بین مابقی شاخص ها و جمعیت اسپوری رابطه آماری معنی دار وجود نداشت.
  کلیدواژگان: قارچ های میکوریز آربوسکولار، همبستگی، فراوانی، انگور
 • علیرضا عیوضی صفحات 281-295
  جهت ارزیابی تحمل به تنش سرما در بیست ژنوتیپ جو آزمایشی تحت شرایط مزرعه ای با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تاریخ کاشت 15 مهر، 15 آبان و 15 آذر در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه ساعتلو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی اجرا شد. هم چنین روی همان ژنوتیپ ها آزمایش دیگری تحت شرایط گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در مراحل دو، چهار و شش برگی تنش سرما تا 25- درجه سلیسیوس اعمال شد. صفات 50 درصد بوته های مرده (50LT)، نشت یونی، ماده خشک تک بوته اندازه گیری و از جوانه انتهایی عکس برداری شد. نتایج آزمایش مزرعه ای نشان داد که تفاوت آماری معنی داری برای صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ماده خشک کل بین سطوح مختلف تاریخ کاشت، ژنوتیپ و اثر متقابل آنها وجود داشت. ژنوتیپ های با تیپ رشد پاییزه با عملکرد دانه 4250 کیلوگرم در هکتار نسبت به تیپ رشد بهاره با 4190 کیلوگرم در هکتار از مقدار بیشتری برخوردار بود. تفاوت آماری معنی داری برای صفات ماده خشک تک بوته و نشت یونی در مرحله چهار و شش برگی تحت شرایط گلخانه ای دیده شد. ژنوتیپ 1 با تیپ رشد پاییزه با کمترین دامنه تغییرات و انحراف معیار برای صفات عملکرد دانه، ماده خشک کل و 38- = 50LT درجه سلسیوس، از نشت یونی نسبتا پایینی برخوردار بود. در مقابل ژنوتیپ های 5، 10 و 14 با تیپ بهاره و داشتن انحراف معیار و دامنه تغییرات بیشتر، 50LT بین 18- تا 27- درجه سلسیوس و نشت یونی 25 تا 33 میکروزیمنس بر متر به عنوان ژنوتیپ های حساس به تنش سرما شناسایی شدند. در تجزیه رگرسیون صفات وزن هزار دانه، ماده خشک کل در مدل نهایی باقی ماندند. تجزیه خوشه اینشان داد که ژنوتیپ های 2، 18، 1، 17 و 19 به عنوان ژنوتیپ های برتر شناخته شدند. در تجزیه به مولفه های اصلی چهار مولفه 80 درصد تغییرات کل را تبیین نمودند و مولفه اول با 26 درصد از کل تغییرات به عنوان مولفه عملکرد برای گزینش ژنوتیپ ها برای بهبود عملکرد دانه دارای اهمیت بیشتری بود. در نهایت عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با تیپ رشد پاییزه و بهاره تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تنش سرما، تجزیه های چند متغییره، جو، عملکرد دانه
|
 • M. Mohammadi, M. Sayyari Pages 1-13
  Salinity stress is one of the important limiting factors in agricultural crops production. In order to evaluate salicylic acid (SA) application effects on lettuce growth parameters under salinity stress condition, a factorial experiment in a randomized complete block design (RCBD) with three replications was carried out in greenhouses, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Iran. Factors examined in this study were salinity stress at 3 levels (0, 75 and 150 mM NaCl) and SA at 4 concentrations (0, 0.25, 0.5 and 1 mM). The results showed that SA significantly increased growth parameters of lettuce plants under salinity stress condition and reduced adverse effects of stress. With increased salinity severity, proline and malondialdehyde content and antioxidant activity increased but growth parameters decreased. In high concentrations of SA, all the measured parameters were increased while the malondialdehyde content was decreased. In general, SA application with an increase in proline content and antioxidant activity, and a decrease in peroxidation rate of cell membrane lipids led to decrease in adverse effects of salinity stress on lettuce plants.
  Keywords: Salinity stress, Proline content, Malondealdehyde Content, Growth parameters
 • P. Jafari, A. H. Jalali Pages 15-24
  In order to determine the best method of planting for two varieties of watermelon in Varamin (Charleston Gray and Mahbube) through the three methods of planting (direct sowing of seeds, germinated seeds and transplanting of seedlings), a factorial experiment was conducted as a randomized complete block design with 4 replicates during two years (2007-2008) at the Agricultural Research Center, Varamin. The results indicated that planting methods and cultivars had significant effects on all traits including fruit yield, fruit weight and fruit yield of first cutting. Al though the method of transplanting resulted in fruit maturation of 14 days earlier than the direct planting, the mean fruit yield in this method was significantly lower than other methods. Among the various methods of cultivation, the highest mean yield was obtained from the using germinated seed with 30890 kg ha. In the germinated seed method, average fruit weight was significantly higher than the other two methods. The highest number of fruits per plant and the lateral branches were produced in the transplanting method but due to the low weight of fruit, it had the lowest fruit yield per hectare. The highest concentrations of dissolved solids in the fruit (8.2%) were obtained in direct planting. Mahbube cultivar with 28,310 kg ha-1 of fruit yield, out yielded the Charleston Gray cultivar with 26250 kg ha-1. For the latter cultivar, first cutting yield and mean fruit weight were also superior compared to the cultivar Charleston Gray. Considering the significant interaction of cultivar and planting methods, maximum fruit yield (31750 kg ha-1) in this study was achieved with Mahbube cultivar when planted with germinated seed method. The results showed that seed germinated seed method is advantage ous compared with the other methods of planting.
  Keywords: Yield, Total soluble solids, Female flower, Transplanting
 • J. Fattahi Moghadam, Y. Hamidoghli, R. Fotouhi Ghazvini, S. Fathollahi, M. Ghasemnezhad, D. Bakhshi Pages 25-35
  In addition to physical and chemical properties of citrus fruit, its quality depends on antioxidant compounds such as ascorbic acid, phenols, flavonoids and antioxidant enzymes. Flavonoids group, especially flavonoid glycosides are dominant in citrus, which prevent chronic diseases such as cancer and cardiovascular diseases. In this experiment, the total flavonoids, naringin, hesperidin, neohesperidin, quercetin and catechin were measured in the mature and ripe fruits of six citrus varieties (Thomson, Siavaraz, Moro, Sanguinello, Tarocco and Page) by HPLC analysis. The results showed that all cultivars had high level of total flavonoid at the ripening stage. The amount of naringin was highest in 'Thomson' and 'Tarocco' (with 452.8 and 824.8 μgg-1 respectively) at maturity phase. Hesperidin accumulation was higher in blood oranges than blond varieties. The Sanguinello and Siavaraz had the highest value of neohesperidin especially in ripe fruits. The pulp of Tarocco had the highest level of catechin with 24.36 μgg-1 followed by Siavaraz with 10.6 μgg-1 at ripening stage. The Quercetin levels were higher in immature fruits selected from Thomson, Siavaraz and Tarocco varieties. Among the studied varieties, 'Tarocco' variety showed higher levels of flavonoid compounds at the ripened or mature stage.
  Keywords: Harvesting time, Citrus, Ripening, Maturity, Flavonoids, HPLC
 • A. H. Naeem, M. Otroshy Pages 37-49
  A greenhouse experiment was conducted at Agricultural Biotechnology Research Institute, Central Region of Iran to evaluate the effects of some plant growth promoting bacteria and fungi inoculation on growth and minituber yield of potato cultivars. The experiment was arranged as a factorial based on a completely randomized design with ten replications. Three potatoes (Solanum tuberosum L.) genotypes (Agria, Marfona and Aranda) were treated by eleven biological treatments including bacillus, azotobacter, pseudomonas, glomus, combination of bacillus + glomus, pseudomonas + glomus, azotobacter + glomus, azotobacter + bacillus, azotobacter + pseudomonas, azotobacter + bacillus + glomus, and azotobacter + pseudomonas + glomus during vegetative stage. Analysis of variance results indicated that the effects of biological treatments on number of minituber, yield, and total dry weight of minituber were significant at 1% probability level. But there was not any significant difference in terms of size and weight of each minituber. The interaction of biological treatments and genotypes was also significant for yield and total dry weight of minituber. The highest tuber yield and total dry weight were observed for the Aranda genotype treated with azotobacter + pseudomonas + glomus. Moreover, the results revealed that azotobacter + glomus and azotobacter had the highest plant height and number of lateral shoot, respectively, as compared to other treatments.
  Keywords: Azotobacter, Bacillus, Minituber, Potato, Pseudomonas
 • M. R. Asghari, H. Ghaffari Bagtash, Y. Rasmiy, A. R. Farokhzad Pages 51-62
  This study investigated the effect of salicylic acid (SA) and nitric oxide (NO) and combinations of these treatments at different concentrations on some physical and chemical attributes of apple fruit (cv. Red delicious). Fruits were treated with nitric oxide (at 0, 3, 5 and 7 µmol L-1) and salicylic acid (at 0, 1 and 2 mmol L-1) and stored at 0 to 1oC with 85-95% RH for 2 and 5 months. Fruit quality attributes including firmness, total phenolics, weight losses, decay index and marketability were evaluated. All treatments maintained fruit firmness compared to control. Combination treatment of 5 µmol L-1 NO with 2 mmol L-1 SA significantly prevented fruit softening. Fruits treated with combination of 3 µmol L-1 NO and 1 mmol L-1 SA had higher phenolics content. The lowest weight loss was recorded in the fruits treated with 3 µmol L-1 NO and 2 mmol L-1 SA. Post harvest treatment of fruits with 3 µmol L-1 NO and 2 mmol L-1 SA effectively controlled decaying organisms and retained fruit quality. All treatments significantly maintained fruit marketability. It was concluded that post harvest treatment of fruits with combination of NO and SA is a good alternative to chemicals in post harvest technology of apple fruit.
  Keywords: Apple, Decay, Salicylic acid, Total phenolics, Nitric oxide
 • R. Mahmoodi, D. Hassani, M. E. Amiri, M. J. Aghaei, K. Vahdati Pages 63-74
  Walnut is one of the most important nut crops in Iran. Because of its sexual propagation in Iran, the tree shows a high genetic diversity. In this study, the correlations between trunk cross-sectional area, scaffold cross area, crop density per trunk cross-sectional area and scaffold cross area, number of leaves and leaf area per nut, nut number to branch cross-sectional area, leaf number to branch cross-sectional area, leaf area to branch cross-sectional area and alternate bearing in eight terminal and lateral nutting genotypes were studied in walnut collection of Seed and Plant Improvement Institute of Iran in two years. Number of nuts to trunk cross sectional area and number of nuts to scaffold cross area were 1.68 (nuts/cm2) and 19.43 (nuts/m2), respectively. The average number of leaves and leaf area per nut were 4.42 (leaf/nut) and 1346.33 (cm2 leaf/nut), respectively. The lowest nut density (number of nut/cm2 branch cross sectional area) was found to be in genotype H1-1 (2.74) and the highest value was found in ‘Pedro’ (4.36). The correlation coefficient between nut density and leaf area per nut was -0.7. The highest alternate bearing was detected in ‘Hartley’ (15.38 %). This study showed that nut number and branch cross sectional area, nut number and branch leaf area, and branch leaf area and branch cross sectional area had very high correlations, and the polynomial regression model was appropriate for studying the relationship between the evaluated traits with high determination coefficients.
  Keywords: Branch cross section Area, Leaf area, Regression models, Walnut
 • T. Jafarian, A. A. Maghsoudi Moud, V. R. Saffari Pages 75-86
  The aim of this study was to determine the effects of water stress on the anatomy of xylem and phloem vessels, mesophyll and epidermal cells, relative water content and ion transfer rate of two wheat cultivars including Azar2 as drought tolerant and Shole as drought susceptible cultivars at four leaf stages. Seeds were sown in pots under normal (soil water content at 100% of FC) and the water stress (60% of FC) conditions in a factorial experiment based on CRBD design at the Experimental Farm of Kerman University in 2011. Four samples were taken from different positions of the fully expanded 4th leaf. Results showed that in both cultivars water stress decreased the xylem and phloem vessel diameter and the area of the mesophyll and upper epidermal cells at all positions. However, no significant effect of water stress by cultivar interaction was found on lower surface epidermal cell size and RWC. Water stress effect on the amount of ion leakage up to 30 min after soaking the leaf samples in distilled water was highly significant while it was not significant at 60 min after soaking. The effect of water stress on ion leakage was higher in Shole compared to Azar 2. Anatomical changes of the wheat leaf under water stress condition can be considered as adaptation responses. The effects of such anatomical changes on the final yield need to be investigated in future studies.
  Keywords: Microscopic sections, Ion leakage, Relative water content, Mesophyll, Area
 • M. Ashouri Vajari, M. Ghasemnezhad, A. Sabouri, R. Ebrahimi Pages 87-101
  The main factor affecting fruit quality and post-harvest loss in kiwifruits is improper tree nutrition. In this study, fruits were harvested from 24 different orchards in the east of Guilan province when the total soluble solid content of the fruit was 6.2°. percent the fruts was. Fruits’ mineral content such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium, the mineral elements ratios and also fruits firmness were measured after harvest. Thereafter, fruits were transferred to cold storage at 0 ºC temperature and 90% relative humidity and after 15 weeks, fruit tissue firmness, water loss, ethylene content and respiration severity were measured. There was a significant positive correlation between fruits tissue firmness with fruit calcium content, but a significant negative correlation with potassium and nitrogen content, N:Ca, N+K:Ca. K:Ca and K+Mg:Ca ratios. At the end of storage, there was a significant positive correlation between fruit tissue firmness with calcium content at harvest time and a significant negative correlation with nitrogen, phosphor us and potassium content and N:Ca, N+K:Ca, K:Ca and K+Mg:Ca ratios. Furthermore, fruits’ weight loss showed a significant positive correlation with potassium content. There was a significant negative correlation between ethylene level and fruit tissue firmness at the end of storage and a positive correlation with N:Ca and N+K:Ca ratios. Cluster analysis divided kiwifruit orchards into two main groups. In conclusion, the results showed that the kiwifruit mineral elements’ content and ratio at harvest time can be used as an effective factor for evaluating post-harvest life of kiwifruits.
  Keywords: Calcium, Ethylene, Flesh firmness, Storage life
 • H. Fathi, U. Jahani, N. Bouzari Pages 103-119
  Peach [Prunus persica (L.) Batsch] is one of the important stone fruits cultivated in subtropical and temperate zones. In temperate zones, peach faces many problems such as late spring cold, incompatibility, low quality, quantity and low yield. In order to select the best peach cultivars in Meshkinshahr, 25 cultivars of peach were planted in Simple Lattice design (SLD) with two replications and 25 experimental blocks with four trees in each block and 3×4 m spacing. In 3 years’ research (from 2008- 2010) vegetative traits such as trunk diameter, annual growth, tree height and canopy extension and repoductive traits (beginning and ending of flowering, flowering period, harvest date, fruit growth period, yield, TSS, acidity, flesh and skin color) were evaluated. After combined analysis of variance, most cultivars showed proper morphological and pomological compatibility in the studied zone. SunCrest, Dixired, Robin, SpringCrest, Earligold, Amesdn, Alberta, Earlired, Red top, Baby gold 7 and Paeez e Meshkin cultivars showed the best compatibility of vegetative traits. J. H. Hale, Red skin, Loring, Red top, Dixired, Baby gold 7, SunCrest and Meril sundans had the highest yield. SpringCrest, Earliglo, Dixired and Earlired were recommended as early cultivars, Alberta, Loring, Redtop, Baby gold 7 and SunCrest as midseason cultivars, and J. H. Hale, Red skin, Meril sundans and Paeez e Meshkin as late season cultivars. Therefore, the latter cultivars are recommended for planting new orchards.
  Keywords: Acclimation, Comparison of yield, Vegetative growth, Peach, Quality, Quantitiy traits
 • Z. Mosleh, M. H. Salehi, M. Rafieiolhossaini Pages 121-130
  German chamomile (Matricaria chamomilla L.) is cultivated in many countries because of its wide-spread uses in pharmaceutical, cosmetics and food industries. In order to investigate the effects of different soil properties on the agro-morphological characteristics, essential oil and chamazulene content of German chamomile, a pot experiment was carried out in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications under greenhouse conditions. Ten different soils were selected from the soil map of Chaharmahal–Va–Bakhtiari province with the scale of 1:50,000. Soil samples were collected from 0-30 cm depth of the soil series and soil properties including pH, EC, gravel, particle-size distribution, soluble K+, Ca2+ and Mg2+, SO42-, total N, available P, %OC and percentage of CaCO3 were determined. At the harvest time, agro-morphological characteristics, the content of essential oil, yield of essential oil and the percentage of chamazulene were determined. Univariate and multivariate, PCA and RA analyses were performed on the dataset. Univariate analyses showed that the agro-morphological properties of German chamomile were different in the different soil types. Also, the results demonstrated that Boldaji soil series had the highest values for dried flower yield and essential oil yield with 1172 and 7 Kg/ha, respectively. In contrast, the lowest yields with 243 and 0.2 Kg/ha were obtained for Shahrak soil series. Redundancy Analysis (RA) showed that among the soil properties, the content of sulfur, phosphorus, potassium and organic matter had the highest effect on the number of flowers, fresh and dried flower yield, straw yield, yield of essential oil and the percentage of chamazulene.
  Keywords: Flower yield, Soil series, Straw yield, Particle, size distribution
 • A. A. Ramin, D. Khoshbakht, B. Modares Pages 131-137
  Salinity is one of the greatest factors that limit the producion of horticultural crops in many parts of the world, especially in arid and semi-arid areas. Tomato (Lycopersicon esculentum L.) is an annual herbacious plant whose annual global production is over 80 million tons. In areas with warm and dry climate which are suitable for the production of tomatoes, salt is considered a major problem. This research was done in order to study the salinity effects on growth and physiological characteristics of tomato plant cultivars Super strain–B and Red clud. Firstly, seeds were planted in metal trays filled with sand in the greenhouse environment with sufficient moisture, and then seedlings in two leaf stages were transplanted to hydroponics’ medium with a Johnson nutritional solution. After establishment, the five levels of salinity treatments including, zero (control), 40, 80, 120 and 160 mM of Nacl were applied in three replications. The results showed that salt stress significantly reduces shoot and root dry weight, number of leaves, leaf area, leaf chlorophyll content, and stress index (Fv/Fm) of both cultivars. Specific leaf area (SLA) in both cultivars decreased due to salinity treatment; however, this reduction was not significant in Red clud cultivar. Salinity also significantly increased the amount of proline in shoots in both cultivars. The results were suggestive of the relative resistance of tomato plant cultivar Red clud in comparison with Super strain-B to salinity conditions.
  Keywords: Tomato, Salinity stress, Leaf area, Proline, Chlorophyll content, Fv, Fm
 • O. Asadi Moghaddam, Sh. Bagheban Siroos, P. Alizadeh Oskouei Pages 139-146
  ‘Payizeh Znouz’ apple trees have a high capacity for fruit bearing, leading to a small fruit size. Thinning of flowers and fruits can considerably increase the quality of the fruits in prunus trees by improving the size, color, and other features related to the quality of the fruit. An experiment was conducted to study the effects of ammonium thiosulphate (0.25%, 1% and 1.75%) at different stages of blooming (pre blooming, 30% blooming and 90% blooming) and indol acetic acid (15, 30, 45 ppm), at fruitlet size (7-21mm) on thinning percentage, fruit yield and quality of 'Payizeh Znouz' apple in Znouz zone of Marand city in 1390. Trees with relatively the same size, growth and strength were selected. The treatments were given separately on each tree. The experiment was arranged in a randomized complete block design with 13 treatments and 3 replications. Some of measured characteristics showed that there was a significant difference between the treatments. The highest thinning percentage and fruit weight were in treatments of ammonium thiosulphate and indol acetic acid when applied at high concentrations. The ammonium thiosulphate increased fruit diameter and indol acetic acid increased fruit length.
  Keywords: Indol acetic acid, Thinning, Ammonium thiosulphate, Apple
 • H. Samady, A. Hatamzade, M. Ghasemnezhad, H. Zakizade, S. S. Hosseini Pages 147-158

  This experiment was conducted on rose cut flowers, Red Naomy cultivar, with the length of 35 cm, for 18 hours as a short-term treatment in a factorial based on completely randomized design with five treatments including sucrose + 8-Hydroxyquinoline sulfate, salicylic acid + sucrose + 8-Hydroxyquinoline sulfate, ascorbic acid + sucrose + 8-Hydroxyquinoline sulfate, Salicylic acid + ascorbic acid + sucrose + 8-Hydroxyquinoline sulfate and distilled water as control, and three replications in bottles. Morphological traits such as shelf life, changes in water uptake, fresh weight, flower diameter and physiological traits such as total protein and proline contents were measured. The results showed that combination of Salicylic acid + sucrose + 8-Hydroxyquinoline sulfate treatment significantly affected shelf life compared to control and other treatments. The results also revealed that the combination of Salicylic acid + ascorbic acid + sucrose + 8-Hydroxyquinoline sulfate delayed flowers senescence and increased the amount of water uptake, fresh weight and flower diameter. Moreover, the greatest protein and proline contents were obtained under ascorbic acid + sucrose + 8-Hydroxyquinoline sulfate treatment and sucrose + 8-Hydroxyquinoline sulfate, respectively.

  Keywords: Ascorbic acid, Pulse treatment, Proline, Salicylic acid, Cut flower, 8, Hydroxyquinoline sulfate
 • M. Bazrafshan, Y. Emam, S. R. Fallah Shamsi Pages 159-170
  Remote sensing technology is widely used in environmental and agricultural research, and nowadays it has become a valuable and reliable source of information for the management of crop production and assessment of global supply and demands for these products. The objective of this study was to investigate the feasibility of using MODIS data and vegetation indices based on sugar beet growth monitoring. For this purpose, MODIS 8-day red and near infrared surface reflectance data at 250 m spatial resolution (MOD09Q1 collection 5) was used. Imagery data was acquired from mid-May to the end of December 2011 from the sugar beet fields located in Eqlid, Fars province, Iran. Results showed that although red and near infrared reflectance differences were relatively small at the beginning of sugar beet growing season, these differences were enhanced with canopy development and ground cover. The most red absorption and near infrared reflectance were in the maximum ground cover, and the most dramatic declines in the near infrared reflectance and relative increase in red reflectance were observed at harvest time. It was found that the RVI is able to show the status of red absorption and reflection during the growth of sugar beet canopy. The SR and NDVI change patterns demonstrated how to grow sugar beet over the growing season. Thus in the existing climate and crop management conditions in Fars province and Iran, MODIS data and vegetation indices can be used to monitor changes in canopy growth of such crops as sugar beet.
  Keywords: Remote Sensing, Growth Monitoring, Red, Near Infrared Band, SR, NDVI
 • A. Shool, M. H. Shamshiri, A. R. Akhgar, M. Esmailizadeh Pages 171-184
  Pistachio is one of the most important products exported from the country, which due to the low rainfall, its production is faced with water deficiency in Iran. One of the strategies adopted to deal with water deficiency and drought stress in recent years is the use of mycorrhizal fungi and phosphate solubilizing bacteria. Therefore, to study the effect of co-inoculation of arbuscular mycorrhizal fungus Glomus mosseae and Pseudomonas fluorescens P52 strain bacteria on nutrient uptake of pistachio seedling (Pistacia vera cv. Qazvini) under drought stress, a greenhouse experiment was conducted using four levels of drought stress (%100 Field capacity (FC) as control and 75, 50 and 25 %FC) and four levels of biofertilizer (plant without mycorrhizae and bacteria as control, mycorrhizae alone (100 gr of mycorrhizal inoculum in every pot), bacteria alone (two ml of the bacterial suspension in every pot) and mycorrhizae and bacteria combination (100 gr of mycorrhizal inoculum and two ml of the bacterial suspension in every pot)) in a completely randomized design as factorial with four replications. The experiment was carried out between the years of 2010 to 2011 on 3-months old seedlings with three seedlings per pot. In this experiment, bacteria inoculation in different levels of drought had no significant effect on root colonization by mycorrhizae, but regardless of bacterial treatment, an increase in drought intensity had a promotive effect on root colonization. The amount of phosphorus was increased using biofertilizer and in many cases the greatest amount of phosphorus was obtained in mycorrhizae and mixed treatments under 25 and 50% FC. The K+ content of shoot was maximum in the mixed treatment. The greatest amount of root Ca+ was recorded under 25% FC. Drought stress caused a significant increase in micronutrients compared with control at 25% of field capacity, but was ineffective in the roots. In conclusion, the results of this study showed that in many cases the combination treatment of mycorrhizae and bacteria increased drought resistance in seedlings by increasing nutrient uptake and especially phosphorus in the drought stress condition.
  Keywords: Absorption of minerals, Drought stress, Mycorrhiza, pistachio, Pseudomonas fluorescent bacteria, seedling
 • S. Mohammad Reza Khani, V. Reza Saffari, Z. Pak Kish Pages 185-196

  Valencia is one of the major orange cultivars which is grown in south of Iran. A great portion of annual fruits is usually cold stored for several months. This experiment was carried out to determine the effects of putrescine and methyl jasmonate on some of orange (Citrus sinensis) “Valencia” fruit characteristics. Fruits were treated with 0 (control), 2.5 and 5 millimoles of putrescine and 0 (control), 10 and 20 micromoles of methyl jasmonate and then stored at 5±1°C, 85-90% relative humidity for 4 months. Oranges treated with 5 millimoles of putrescine and10 micromoles of methyl jasmonate indicated significantly reduced chilling injuries and fruit weight loss compared to the control treatment. During storage, ascorbic acid, organic acids, total soluble solids of the treated and control fruits reduced, and pH increased though, putrescine and methyl jasmonate treatments led to decreases in the latter changes, relative to the control. In conclusion, fruits treated with 5 millimoles of putrescine showed the best appearance with the most controlling effect on chilling injury.

  Keywords: Chilling, Post harvest, Quality index, Weight loss.
 • P. Pakdel, A. Tehranifar, S. H. Nemati, A. Lakzian, S. M. Kharrazi Pages 197-205
  In this study, the effects of four types of mulch including wood chips, municipal compost, sawdust and gravel in three different thicknesses on temperature soil, moisture and growth characteristics of two cultivars of Tagetes (Tagetes patella var Durango Bee and Tagetes erecta var Antigua) were examined in Mashhad area with semi-arid climate. The research was conducted as a split plot based on a completely random block design with four replications. Treatments included control (no mulching) and four types of mulch including wood chips, municipal compost, sawdust and gravel in three thickness levels (4, 8 and 12 cm). During the study, soil moisture and temperature, total flower number, fresh and dry weight of plant, plant height and fresh weight of root were measured. Sawdust mulch with 12 cm thickness had the highest soil moisture (23.62%) and lowest soil temperature (25.01ºC), and led to greater increases in growth characteristics of the two cultivars. In both cultivars, increasing of mulch thickness led to the increased rate of growth. The Antigua cultivar showed a better vegetative growth, smaller flower number, and larger flowers in comparison with Durango Bee cultivar. All mulch types were significantly different from control. Overall, in both cultivars the highest and smallest growth taits were detected in sawdust and control, respectively. It seems that sawdust by preserving soil moisture and reducing drought stress out performs the other mulches in dry and semi-arid areas.
  Keywords: Mulch, Tagetes, Soil moisture, Soil temperature, Growth characteristic
 • A. M. Kermani, Y. Ghobadi, M. Gholami Porshokohi Pages 207-216
  Knowledge on physical and mechanical properties of fruits is necessary for designing and optimizing processing systems. In this study, several physical and mechanical properties of date fruit (Kabkab cultivar) and its seed were determined. The average of length, width, thickness, unit mass, 1000 fruit mass, geometric mean diameter, unit volume, surface and projected areas, sphericity, fruit true and bulk densities, porosity of Kabkab cultivar date fruit were 36.89, 18.68, 23.56 mm, 8264.07 and 8.25 g, 25.24 mm, 8507.8 mm3, 2008.27 mm2, 502.07 mm2, 0.96 g/cm3, 0.51 g/cm3, 46.20%, respectively. The respective values for its seeds were 22.98, 6.25, 7.48 mm, 789.2 and 0.79 g, 10.23 mm, 568.24 mm3, 330.30 mm2, 82.58 mm2, 0.99 g/cm3, 0.65 g/cm3, 30.45%, respectively. The static coefficients of friction were 0.34 for galvanized, 0.30 for steel, 0.32 for plexiglass, 0.31 for glass and 0.42 for plywood. Compressive loading testes were conducted at three loading rates of 5, 15 and 25 mm/min for deformation of fruit until 15%, 30% and 45% of thickness of fruit with seven replications. Some mechanical parameters such as force-deformation, energy and toughness were determined. The results showed that the loading rates affected the mechanical parameters significantly. By increasing the loading rate, the mean values of the mechanical parameters increased significantly.
  Keywords: Physical property, Mechanical property, Coefficient of friction, Loading rate, Date fruit
 • P. Jafari, A. H. Jalali Pages 217-226
  To evaluate the yield and nitrate concentration in five Iranian spinach landraces, a study was conducted in 2011 using a randomized complete block design with four replications at Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Station. In this field experiment, the evaluated landraces included spiny seed Varamin, Varamin leafy, Shahreza, Najaf Abad and Kashan. Varamin spiny seed landrace with 47830 kg ha-1 produced the maximum yield among the landraces. Greater numbers of leaves (more than 20 leaves) and lateral branches (more than 3.5) in the spiny seeds Varamin, Varamin leafy, and Kashan was the reason behind their higher yield. In all five landraces tested, nitrate concentration in the middle leaves of the plant was higher than the upper or lower leaves, though there was no significant difference between the upper and lower leaves in terms of nitrate content. Leaf nitrate concentration in spiny seed Varamin landrace was the highest (1380 ppm based on fresh weight) but there was no significant difference between the amounts of nitrate in this landrace and other landraces (except Kashan landrace). The results showed that the spiny seed Varamin landrace, with acceptable yield and nitrate content can be used as a substitute for genotypes that are common in Isfahan province.
  Keywords: Spinach, Petiole, Dry matter percentage, Length of blade, Number of leaves
 • A. Oraee, T. Oraee, M. Kiani, E. Ganji Moghaddam Pages 227-232
  Due to the economic importance of longevity of cut flowers, this study was conducted to evaluate the effect of nano-silver, silver thiosulfate, hydroxyl quinoline and a natural compound, thymol, on vase life and number of bacteria in cut stem ends of Rose flowers cv. Dolce vita. Cut flowers were transferred to laboratory at 22 ± 1ºC temperature and 60 ± 5% relative humidity. Cut flowers were pulse-treated with 2.5, 5 and 10 mg L-1 nano-silver, 0.5,1 and 2 mM silver thiosulfate, 50, 100 and 200 mg L-1 hydroxy quinoline and 50, 100, 200 mg L-1 thymol with 5% sucrose. Experiment was conducted in a completely randomized design with 8 replications and one flower in each experimental unit. Based on the results, all of the treatments showed positive effects on the vase life of flowers and number of bacteria in cut stem ends during the vase period, and no bacteria were found in 5 and 10 mg L-1 SNP treatments. The nano-silver (5 and 10 mg L-1) treatments showed the greatest mean longevity (19 days). Considering the results and economical and functional aspects of the tested materials, nano-silver treatment can be used for increasing the vase life of ‘Dolce vita’rose.
  Keywords: Nano, silver, Silver thiosulfate, Hydroxyquinolin sulfate, Thymol essential oil, Vase life
 • M. Asadi, N. Hamdami, S. A. H. Goli Pages 233-243
  Due to problems in storage, transportation and price fluctuation of fresh potato, production of ready-to-use products like French fries is of particular importance. French fries quality mainly depends on the appearance, taste, color, texture and oil uptake. One of the important steps in product processing is blanching. This step improves product texture and color due to the decrease in reducing sugar content, and causes reduction of oil uptake due to the gelatinization of surface starch. Therefore, by selecting a suitable method and condition, the improvement of product quality is possible. In order to investigate the effect of blanching temperature on kinetic of the reducing sugar content and changes in potato stick color and texture, sticks with 0.8 0.8 8 cm dimensions were prepared and blanching was carried out with hot water at different temperatures (60, 70, 80 and 90°C) and various times up to 120 minutes. Color, texture and reducing sugar content of samples were measured during blanching. The results showed that reducing sugar content was reduced during the blanching as a function of temperature and time. Also, product color and texture were mainly affected by blanching temperature, with the low temperature being more suitable to improve potato stick quality. According to the results, there was no significant difference between blanching at 80, 90°C and 60°C for reducing sugar content. Also, for this parameter, there was no significant difference between times of 100 and 5 minutes at 60°C. The least texture damage was obtained by blanching at 60°C in a short time. It could be concluded that to preserve potato stick color and texture and reduce energy consumption, blanching can be done at 60°C for 5 minutes if enzymes are inactivated.
  Keywords: Potato stick, Blanching, Reducing sugar, Color, Texture
 • E. Ashrafi, M. Zahedi, J. Razmjo Pages 245-259
  In order to study the effects of inoculation of rhizobium and mycorhizae on the response of alfafa cultivars to different salinity levels a pot experiment was conducted. The experiment was arranged as factorial in a randomized complete block design with three replications. The treatments included three alfafa cultivars (Rehnani, Hamadani and Bami), four levels of salinity (0, 60, 120 and 180 mmol (NaCl), and four inoculations (rhizobium, mycorhizae, rhizobium + mycorhizae, and control). There was a decrease in plant height, leaf area, shoot and root dry matter, percentage of mycorhizae infection, and root characteristics. The highest amounts of the above-mentioned growth characteristics were obtained in rhizobium + mycorhizae, mycorhizae, rhizobium, and control, respectively. The highest values of root mycorhizal infection and the number and weight of nodules were also achieved in dual inoculation treatment. Root was more affected than shoot by inoculation. The extent of positive effect of mycorhizae on alfalfa was greater than that of rhizobium. Rehnani was recognized to be more a salt tolerant cultivar as compared to Hamadani and Bami. The decrease in plant dry matter due to salinity was more in non-inoculated than in inoculated treatments. The results of our experiment showed that coinoculation of rhizobium and mycorhizae may cause synergistic effects on alfalfa dry matter accumulation. However, dual inoculation was not significantly superior to other inoculation treatments in terms of the alleviation of salinity effects.
  Keywords: Alfalfa, Salinity, Mycorhizae, Rhizobium, Dual inoculation
 • R. Valiasill, M. Azizi, M. Bahreini, V. Rowshan Pages 261-270
  Gamma irradiation can be used to increase post harvest quality of medicinal plants by decreasing microbial load and decontamination. Microbiological changes associated with food irradiation include the reduction or elimination of spoilage and pathogenic microorganisms, insect disinfestation and parasite disinfection. This factorial experiment was conducted on the basis of randomized complete block design with three replications. The effects of gamma irradiation on decreasing the microbial load of some medicinal plants including (Mentha piperita), lemon balm (Melissa officinalis), Summer savory (Satureja hortensis) and (Zataria multiflora) were investigated. Leaves of Lemon Balm, summer savory, pepper minit and thyme were irradiated at dosages of 3, 7, 10 and 15 KGy by a Co60 source, then total count, total Coliform and mold and yeast of the samples were studied. Gamma irradiation decreased microbial load of medicinal plant samples. The microbial load was detected in samples treated with 15 KGy radiation and control. Also, the result showed the highest and the lowest microbial load in peppermint and Iranian thyme, respectively. Results of this study show that gamma irradiation can be used as an important decontamination method to reduce the microbial load of medicinal plants.
  Keywords: Gamma irradiation, microbial load, medicinal plant, decontamination
 • A. Mahdavi Bileh Savar, V. Sarvi Moghanloo, F. Mahdavi Bileh Savar Pages 271-280
  Relationship of is one of the most useful interactions in terrestrial ecosystems that its positive effects on growth, physiology and ecology of different plants has been documented. This study investigated the relationship between important physicochemical characteristics of soils such as pH, electrical conductivity (EC), soil texture, organic carbon percentage, soil potassium percentage and the amount of accessible phosphorus with population of mycorrhizal fungi. After dividing the study region into four areas, 43 samples of soil were collected. The results of statistical analysis on physico-chemical characteristics of soil and their relation with population density of spores of arbuscular mycorrhizal fungi showed that there was a negative correlation between electrical conductivity (EC), pH, clay percent, and percent of soil available phosphorus, potassium percent, and percentage of organic carbon with the mean number of fungi. There were positive correlations between silt and sand percentages and mean number of spores present in the soil. Based on the coefficien of determination and based on study conditions, the best model for the rhizosphere was found tobe the one in wich available phosphorus percent of soil was the independent variable, and mean population of fungi as the dependant variable. The correlation between available phosphorus percent in soil samples with average fungi population density negative (P<0/05), but there was not a meaningful correlation between other traits and population density of fungi.
  Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, grapevine, superabundance, correlation
 • A. R. Eivazi Pages 281-295
  In order to evaluate cold tolerance of twenty barley genotypes under field conditions, an experiment was carried out in a randomized complete block design at 3 sowing dates of October 5, November 5, and December 5 in Saatlu Agricultural Research Station, West Azarbaijan, Iran, during 2010-11 seasons. Also, another experiment was conducted on the same genotypes based on a completely randomized design under greenhouse conditions. in wich Cold stress was applied up to -25°C at two, four and six leaf development stages. LT50, ion leakage and dry matter were measured and apex photographed. Field experiment results showed the lowest significant differences at p≤0.05 between different levels of sowing date, genotype, and interaction between them for plant height, spike/m2, kernel per spike, 1000-kernel weight, grain yield and total dry matter. Genotypes of winter growth type had higher grain yield (4250kg/ha) than those with spring growth type (4190kg/ha). There were significant differences for ion leakage and dry matter at 4 and 6 leaf development stages under greenhouse conditions. Genotype 1 (winter growth type) with lowest values of range and standard deviation for grain yield, total dry matter and LT50 = -38 °C showed a relatively low ion leakage. In contrast, genotypes 5, 10 and 14 (spring growth type) were identified sensitive to cold stress due to having more values of range, standard deviation for grain yield and total dry matter, LT50 = -18 to -27 °C and ion leakage from 25 to 33µS/m. Regression analysis showed 1000-kernel weight and total dry matter to remain at final model. Cluster analysis indicated that genotypes 2, 18, 1, 17 and 19 were superior genotypes. In principal component analysis, four components showed 80% of total variations, and the first component with 26% of variation was an important yield component for improving grain yield of barley genotypes. In conclusion, grain yields of winter and spring barley genotypes were affected by different planting dates.
  Keywords: Barley, Cold tolerance, Grain yield, Multi, variate analysis