فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آناهیتا دهقانی *، مجید کرمانی، مهدی فرزادکیا، فرشاد بهرامی اصل، داریوش زینال زاده، کاظم ندافی صفحه 1
  مقدمه و هدف
  در سال های اخیر تماس با بیوآئروسل ها به صورت یک مشکل عمده مطرح شده است که سلامتی انسان را به مخاطره می اندازد. هدف ازاین مطالعه مقایسه پتانسیل انتشار آلودگی قارچی در هوای اطراف بیمارستان میلاد، سازمان انتقال خون و تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در بیمارستان میلاد، سازمان انتقال خون ایران و تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران به مدت 4 ماه انجام گرفت. نمونه برداری به روش غیر فعال، به مدت 1 ساعت و هر 6 روز یکبار انجام گرفت. محیط کشت مورد استفاده سابورودکستروز آگار بود.
  یافته ها
  در مقایسه ایستگاه های منتخب، بیشترین آلودگی مربوط به100 متری بعد از آخرین واحد تصفیه خانه (67CFU) و کمترین آلودگی مربوط به بیمارستان میلاد (30CFU) بود. جنس غالب قارچی در تصفیه خانه فاضلاب و سازمان انتقال خون مربوط به کلادوسپوریوم ها (به ترتیب 49درصد و 84درصد) و در هوای اطراف بیمارستان میلاد مربوط به آلترناریا (47درصد) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله می توان گفت که واحد های عملیاتی و فرآیندی موجود در تصفیه خانه های فاضلاب بر بار آلودگی و انتشار بیوآئروسل تاثیر می گذارند. در نتیجه ضروری به نظر می رسد تا دستگاه های مسئول اقدامات لازم را در تدوین رهنمود ها و استاندارد ها در رابطه با بیوآئروسل های منتقله از هوا انجام دهند.همچنین مدیریت مناسب بهداشت محیط در تصفیه خانه های فاضلاب می تواند یکی از عوامل مهم در کاهش انتشار بیوآئروسل ها باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، بیوآئروسل، تصفیه خانه فاضلاب، بیمارستان
 • مهران قلعه نوی *، ثنا شکری، بهرام کوهنورد، ابراهیم تابان، عمران احمدی صفحه 9
  مقدمه و هدف
  کار با رایانه های قابل حمل می تواند یکی از علل عمده ی اختلالات اسکلتی – عضلانی باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی میزان شیوع عوارض اسکلتی-عضلانی در میان دانشجویان استفاده کننده از کامپیوتر قابل حمل و بررسی میزان درد در نواحی گوناگون بدن و یافتن اندام های با مواجهه بیشتر بود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که بر روی کل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده بهداشت (184 نفر) قزوین صورت گرفت. به منظور تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از حرکات تکراری در اندام های گوناگون بدن از پرسشنامه کرنل و همچنین از پرسشنامه بررسی اختلالات ناشی از کار با کامپیوتر استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج پرسشنامه اختلالات اسکلتی عضلانی کار با کامپیوتر، بیشتر افراد در شانه سمت راست (23/9 درصد) احساس درد داشتند. همچنین بر اساس پرسشنامه کرنل احساس درد و ناراحتی زیاد در اندام فوقانی در بازو راست و گردن و در اندام تحتانی ران راست به ترتیب با 29/2درصد،30/3درصد،8/2درصد درصد بود. بین نواحی دردناک و جنس دانشجویان با استفاده از آزمون کای اسکوئر رابطه معنی داری مشاهده شد (P=0.07).
  نتیجه گیری
  استفاده کم از میز و صندلی جهت کار با لپ تاب از مشکلات اصلی ارگونومی در بین دانشجویان هست. استفاده از صندلی جهت کار با لب تاب و استفاده از صفحه کلید جدا برای کاهش تنش وارد شده بر شانه و در نهایت استفاده از روش های ارگونومی و نیز نرمش های کوتاه مدت جهت پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی پیشنهاد گردید
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی - عضلانی، پرسشنامه کرنل، دانشجویان
 • امیرحسین داودیان طلب، احمد بدیعی نژاد، محمد بیت عبدالله، فرشید محمودی *، منصور برافراشته پور، غلامحسین اکبری صفحه 15
  مقدمه و هدف
  تشعشع به عنوان یک مخاطره مداوم و همیشگی در پزشکی مدرن مطرح بوده که در مورد اثرات زیان بار آن هیچ تردیدی وجود ندارد. هدف این مطالعه بررسی سطح آگاهی، عملکرد و نگرش پرتوکار استان خوزستان نسبت به حفاظت پرتو و ارائه راهکارهای کنترلی می باشد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که در سال 1393در بین 185نفر از پرتوکاران شاغل در مراکز تصویر برداری استان خوزستان انجام گرفت، ابزار پژوهش 3پرسشنامه(دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد در برابر حفاظت پرتویی و پرسشنامه باز پاسخ) می باشد، روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی می باشد، که بعد از توزیع پرسشنامه ها و گردآوری اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS16 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  محدوده سنی پرتوکاران در این مطالعه بین 21 تا 55 سال با میانگین سنی 92 /33 سال می باشد. میانگین نمره کسب شده برای آگاهی، نگرش و عملکرد کل پرتوکاران به ترتیب14/02± 48/35، 16/01± 76/97 و18/01± 48/79 می باشد. بین سن، جنس و سابقه کار با آگاهی، عملکرد و نگرش رابطه معنی داری پیدا نشد(p>0/05)، اما بین شرکت در کلاس های آموزشی با آگاهی، عملکرد و نگرش رابطه معنی دار و مثبتی پیدا شد(p<0/05).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج میزان آگاهی و عملکرد پرتوکاران استان خوزستان در سطح متوسط، اما سطح نگرش این پرتوکاران در حد مطلوب می باشد، همچنین با توجه به رغبت جامعه هدف برای شرکت در کلاس های آموزشی، آموزش و شرکت در کلاس های آموزشی می تواند فاکتور تاثیرگذاری جهت بالابردن آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران باشد.
  کلیدواژگان: حفاظت پرتویی، آگاهی، نگرش، عملکرد
 • قاسم مردی، بهرام کوهنورد، وحید احمدی پناه، مهدی آقانسب * صفحه 23
  مقدمه و هدف
  کار با پایانه های تصویری بیشترین مدت زمان کار در این مشاغل را به خود اختصاص می دهد. به علت فراوانی بالای اختلالات اسکلتی– عضلانی در کاربران پایانه تصویری، خطر ارگونومیک موجود در محیط کار با استفاده از روش های ارزیابی سریع اندام فوقانی و ارزیابی سریع تنش اداری بررسی شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1393در شرکت مخابرات استان قم، در بخش 118 با تعداد افراد شرکت کننده 45 نفرکه کل پرسنل در شیفت های صبح و بعد از ظهربوده اند انجام پذیرفت. در این تحقیق جهت جمع آوری داده ها، از روش مکمل شامل روش مشاهده ای(جهت مشاهده وضعیت بدنی و شرایط کاری) روش مصاحبه (جهت کسب اطلاعات شرایط کاری و وضعیتهای بدنی) روش RULA (جهت ارزیابی پتانسیل ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلا نی اندام های فوقانی) و روش ROSA(جهت ارزیابی سریع تنش های اداری) استفاده شد. برای آنالیز داده ها نیزآزمون پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  سطح ریسک امتیاز نهایی روش ارزیابی سریع اداری(ROSA) مشخص کرد که 2/ 15درصد (7نفر) در سطح ریسک کم (امتیاز کمتر از 3)، 1/ 26درصد (12نفر)در ناحیه هشدار(امتیاز بین 3 تا 5) و 5/ 65درصد (26نفر) در ناحیه ضرروت مداخله ارگونومیکی (امتیاز بالای5) می باشند. نتایج روش ارزیابی سریع اندام فوقانی(RULA) نشان داد که24نفر(3/ 53درصد) از کاربران رایانه در سطح ریسک2 (متوسط)، 12 نفر (7/ 26درصد)در سطح ریسک 3 (بالا) و 9 نفر(20 درصد) در سطح ریسک 4 (خیلی بالا) قرار دارند.
  نتبجه گیری: با توجه به نبود مطالعه ای مشابه در این باره در داخل کشور امید است در مطالعات آتی رابطه بین نتایج این روش ها با سایر روش های ارزیابی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی سریع تنش اداری، ارزیابی سریع اندام فوقانی، کاربران پایانه تصویری، وضعیت انجام کار
 • ابوذر صادقی *، خسرو کشاورز، مهدیه سادات احمدزاده، علیرضا یوسفی صفحه 31
  مقدمه و هدف
  با توجه به اهمیت انجام MRIدر فرایند درمان و بالا بودن هزینه خرید و نگهداری آن برای مراکز و بالابودن هزینه استفاده از آن برای بیماران، این مطالعه با هدف بررسی میزان مقتضی بودن خدمات MRI ارائه شده در بیمارستان شهید چمران شیراز و برآورد هزینه وارد شده به ازای هر خدمت غیرمقتضی انجام گرفته تا با استفاده از اطلاعات حاصل بتوان در جهت کاهش ارائه MRIهای غیر ضروری تلاش نمود.
  روش کار
  مطالعه مقطعی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات کلیه خدمات MRIانجام شده به تفکیک ناحیه و توعMRI برای بیماران در اسفند93 از سیستم HIS بیمارستان به صورت سرشماری استخراج گردید. جهت برآورد بار مالی و هزینه از گزارش معاونت درمان در سال92 استفاده شد. در نهایت داده ها با نرم افزار آماری spss20 و محاسبه آزمون کای دو(x2) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد در این بازه زمانی کل افرادی که از خدمات MRI بهره مند شده بودند 2105 نفر بود که از کل MRIهای انجام گرفته شده، 24درصد آن دارای نتیجه نرمال و 76درصد از آن ها غیرنرمال بودند. هزینه ناشی از موارد غیرمقتضی در اسفند93 حدود 609180000 ریال برآورد شد. رابطه معناداری بین نوع MRI و نرمال و غیر نرمال بودن مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به هزینه های کمرشکن این خدمت که هم بر بیمار و هم بر بیمه وارد می آورد، می توان باشناسایی عوامل اثرگذار در استفاده نامناسب و نابه جا از این خدمات در جهت بهره مندی بهتر و جلوگیری از افزایش استفاده از این خدمت تلاش نمود.
  کلیدواژگان: خدمات تشخیصی، MRI غیر ضروری، تصویر برداری، بیمارستان
 • فهیمه خاندوزی، عبدالحسین پری زنگنه، عباسعلی زمانی، یوسف دادبان شهامت* صفحه 39
  مقدمه و هدف
  بررسی کیفیت آب گامی مهم در جهت استفاده بهینه و مناسب از منابع آب جهت شرب و هم چنین انتخاب الگوی کشت مناسب و سازگار با کیفیت آب می باشد. از این رو ضرورت مطالعه ویژگی های کیفی آب در برنامه های مدیریت منابع آب به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
  روش کار
  در مطالعه حاضر کیفیت هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیر زمینی در شهرستان رامیان- استان گلستان از نظر شرب و کشاورزی مطالعه شده است. به این منظور از 15 ویژگی کیفی 13 حلقه چاه سازمان آب منطقه ای استان گلستان در دو فصل کم آبی و پرآبی سال 91-90 به عنوان داده های ورودی استفاده شد. ویژگی ها و نمودارهای تعیین کیفیت آب با استفاده از نرم افزارهای Aq.qa و Aqua Chem ارزیابی شدند.
  یافته ها
  آب های زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه در رده آب های سخت و خیلی سخت قرار دارند. کاتیون ها و آنیون های اصلی درآب به ترتیب Na+ > Ca2+ >Mg2+ و HCO3-> SO42-> Cl- می باشند. براساس نمودار پایپر رخساره هیدروشیمیایی غالب منطقه از نوع Na-HCO3 می باشد. بررسی شاخص شوری نیز نشان داد که اکثر نمونه های آب در دو فصل در کلاس متوسط قرار داشتند. با توجه به شاخص کیفی ویلکاکس و شولر آب های زیرزمینی برای مصرف کشاورزی در حد متوسط و از نظر شرب مناسب می باشند و از نظر کشاورزی 77 درصد نمونه ها در رده C3-S1 قرار دارند.
  نتیجه گیری
  داده های مطالعه ی حاضر نشان می دهد که مقدار زیاد نمک ها یکی از مشکلات مهم منابع آبی موجود در شهرستان رامیان برای آبیاری می باشد. این مقدار زیاد سبب کاهش رشد محصول و یا حتی جلوگیری از رشد برخی محصول ها می شود. در صورت عدم مدیریت مصرف منابع آبی در این منطقه پس از گذشت اندک زمانی خاک منطقه آسیب خواهد دید.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، آب شرب، آبیاری، شاخص شوری، مدیریت کیفیت آب
 • آرام تیرگر *، زهرا آقالری، فاطمه سالاری صفحه 51
  مقدمه و هدف
  اختلالات اسکلتی عضلانی و کار با رایانه دو پدیده متداول در اکثر جوامع بشمار می آیند که هر دو نیز با روندی رو به رشد همراهند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی شکایت از اختلات جسمی، علائم اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی پرسنل اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل از ملاحظات ارگونومیک کار با رایانه بود.
  روش کار
  این مطالعه بصورت مقطعی در میان 128 نفر از کارمندان سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال 1391 انجام شد. جمع آوری نمونه ها به روش آسان و گردآوری اطلاعات بکمک فرمی محقق ساخته شامل 5 سوال باز و 13 سوال بسته انجام پذیرفت. جهت پردازش داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی کارکنان 7/78 ±38/16 سال، 55/5% مونث و 63/3 درصد ارای تحصیلاتی در حد کارشناسی بودند. بیش از هفتاد درصد از نمونه ها روزانه بیش از دو ساعت از رایانه استفاده می کردند. هفتاد و دو درصد از کارکنان ناراحتی یا شکایت هایی در سیستم اسکلتی-عضلانی را گزارش کرده اما سهمی کمتر از 10 درصد از اصول ارگونومیک کار با کامپیوتر مطلع بودند. آزمون آماری مجذور کای از وجود ارتباط معنی دار آماری بین مدت استفاده از رایانه و ابراز شکایت از اختلالات اسکلتی عضلانی حکایت داشت.(0/05>p)
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، بیش از هفتاد درصد از کارکنان اداری از علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی اظهار شکایت نموده، اکثر آنها از ملاحظات ارگونومیک کار با رایانه بی اطلاع بوده و اغلب آنان مایل به کسب آموزش هایی در رابطه با موارد فوق بوده اند. بنابر این اجرای برنامه های مداخله ای مانند اصلاح شرایط پست کار به همراه آموزش اصول ارگونومی به منظور پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، ارگونومی، رایانه، کارکنان اداری
 • سید ابوالحسن نقیبی *، سرور اشعری، فرشته رستمی، سید حمزه حسینی صفحات 59-66
  مقدمه و هدف
  دین داری و معنویت از تاثیر فشارهای زندگی بر گرایش به مصرف مواد می کاهد. همه روزه به شمار افرادی که باور دارند معنویت راه درمان روان رنجوری ها و درماندگی های روحی آنها می باشد، افزوده می شود. این مطالعه با هدف تعیین رابطه سلامت معنوی با سلامت روان در بیماران تحت درمان نگه دارنده متادون(MMT) وابسته به مراکز خصوصی و دولتی شهر ساری انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش 123 نفر زن و مرد مراجعه کننده به مراکز خصوصی و دولتی ترک اعتیاد به وسیله درمان نگه دارنده با متادون می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوی، سلامت عمومی (GHQ) جمع آوری گردیده و با روش های آماری، آزمون t دو نمونه ای و همبستگی اسپیرمن در نرم افزار (SPSS(18 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره سلامت معنوی 43/29 و میانگین نمره سلامت روان 41/26 بوده است. براساس نتایج مطالعه بین سلامت معنوی با سلامت روان همبستگی معناداری وجود داشته است. بیشترین همبستگی سلامت معنوی با بعد کارکرد اجتماعی و کمترین همبستگی ان با مشکلات جسمی بوده است. بین ویژگی وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، جنس و سلامت معنوی ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نقش مثبت ومعنی دار سلامت معنوی در سلامت روان، بنابراین تقویت بعد معنوی می تواند ارتقاء سلامت روان وکاستن اختلالات روانی وکاهش تمایل به مصرف مواد واستمرار دوره درمان اعتیاد را به همرا داشته باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، سلامت روان، سلامت معنوی، متادون
|
 • Anahita Dehghani *, Majid Kermani, Mahdi Farzadkia, Farshad Bahrami Asl, Darush Zeynalzadeh, Kazem Naddafi Page 1
  Background And Aims
  Recently contact with bioaerosols has been presented as an important problem which endangers human being’s health. The aim of this investigation is to compare potential of separation of fungal aerosols in the air around Tehran’s Milad hospital, blood transfusion organization and waste water treatment plant of Tehran’s Shahrake Ghods.
  Methods
  this cross-sectional investigation was done in Milad hospital, blood transfusion organization and Tehran’s Shahrake Ghods waste water treatment plant within for 4 months. The sampling was done passively for 1 hour and once in 6 days. The culture medium was Sabouraud dextrose agar.
  Results
  comparing selected sampling stations the most fungal density was for 100 meters after the last unit of waste water treatment plant (67 CFU) and the least density was for Milad hospital (30 CFU). Dominant genera of fungal in waste water treatment plant and blood transfusion organization was related to Cladosporium (in order of 49% and 84%) and in air around Milad hospital was related to Alternaria (47%).
  Conclusion
  according to the results processing and operating sections in waste water treatment plant can be effective in fungal density and separation of bioaerosols. Therefore it seems to be vital that the responsible organizations should do necessary actions to develop guidelines and standards related to bioaerosols. Also appropriate administration of environmental health in waste water treatment plant can be an important factor in reduction of aerosol separation.
  Keywords: air pollution, bioaerosol, wastewater treatment plant, hospital
 • Mehran Qhalenoy *, Sana Shokri, Bahram Kohnavard Page 9
  Background
  The musculoskeletal disorders consist dominate part of occupational disease. Work with Portable Computer also can became one of the predominant cause of the musculoskeletal disorders. Therefore aim of this study was assessment of musculoskeletal disorders prevalence rate among portable computer using students and assessment of pain rate in different body regions and identify of more exposed organs.
  Methods
  This was a cross – sectional expression study that carry out on total students of the Qazvin Health collage (184 persons).To determine the prevalence of disorder from repetitive movements of the different organs of the body was used of kernel questionnaire as well as computer related musculoskeletal disorders questionnaire was used.
  Results
  Based on computer related musculoskeletal disorders questionnaire, most people felt pain in the right shoulder (23.9). Based on kernel questionnaires Upper arm, right neck, right hip and lower extremities, respectively, with 2/29% 3/30%, 2/8% have most pain.
  Conclusions
  Less using of tables and chairs for working with laptop is a common ergonomics problem among students. The use of tables and chairs for work with laptop and a using of external keyboard to reduce stress on the was proposed.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Cornell Musculoskeletal Questionnaire, students
 • Amirhossein Davoudian Talab, Farshid Mahmoudi *, Mansour Barafrashtehpour Page 15
  Introduction &
  Purpose
  Radiation had been as a continuous and constant hazard in modern medicine which there is no doubt about its harmful effects. The purpose of this study of knowledge, attitude and practice of Radiation worker Khuzestan province towards radiation Protection And provide controlling solutions.
  Methods
  This is a cross-sectional and descriptive analytical study was conducted in Imaging Centers of Khuzestan province in2013. research material contain three questionnaire (Demographic, Knowledge, attitude and practice in radiation protection and open-ended questionnaire), sampling method was Cluster – randomized which After distributing the questionnaires and data collection were analyzed by Using descriptive statistics and Pearson correlation test (SPSS16).
  Result
  Range of age workers was 21-55year with mean 33/92years also. Also not fund a significant relationship Between age, gender, work experience, with knowledge, practice and attitude(P>.05), But between participate in training classes with the knowledge, practice and attitude found positive and significant relationship(p<0.05).
  Conclusion
  Rate of Knowledge and performance the workers Khuzestan province is moderate but is lower than in other studies extraterritorial however the attitude of the workers is desirable. Also the results of this study showed that Target population has Willingness to attend training classes and training and attend training classes can be an effective factor to raise awareness, attitude and practices for radiologists.
  Keywords: radiation Protection, awareness, attitudes, performance
 • Mehdi Aghanasab Page 23
  Introduction
  work with visual terminals maximum time allocated to work in these jobs. Due to the high prevalence of musculoskeletal disorders in the visual terminal users, the ergonomic risk in the workplace, using rapid assessment and rapid assessment of of upper limb tension Was investigated.
  Method
  This descriptive-analytic study done in 2014 year in Telecom Qom province. In this study the entire participants were 45 people that worked in two morning and evening shift. For gathering information we use observation method and interview method and RULA and ROSA method. Data analysis done with Pearson test and ANOVA test.
  Result
  Definitive level of risk score in ROSA method found that 15.2 percent (n=7) were in low risk level (score less than 3) 26.1percent (n=12) in the alert level (between 3 and 5score) 56.5 percent (n=26) were in necessary intervention ergonomic (rating of 5). The result of RULA method showed that 24 participant (53.3%) of computer users were in intermediate level (level 2), 12(26.7%) in the high level (level3) and 9(20%) were located in very high level (level4).
  Conclusion
  Due to the lack of similar studies in the country in this regard is hoped that in future studies the relationship between the results of this method with other assessment methods to be studied and analyzed.
  Keywords: Rapid assessment office stress, rapid assessment of the upper limb, the terminal user profiles, status of work
 • Abozar Sadeghi *, Khosro Keshavarz, Mahdiye Sadat Ahmadzadeh Page 31
  Background
  According the importance of MRI in the treatment process and the high cost of buying and maintaining it for centers and high cost for patients, this study aimed to determine the appropriate Services MRI provided in a hospital in Shiraz and the cost of per serving that are inappropriate to use the data for reduce unnecessary Prescription MRI.
  Methods
  This cross-sectional study is done in March 2015 at a hospital in Shiraz University of Medical Sciences. To collect information. all services performed Divided by region and type of MRI were extracted from HIS system. In this study, was evaluated. To estimate the cost of unnecessary items used the Vice Chancellery of clinical affairs report in 2013. The data were analyzed using in spss software.
  Results
  The results showed that during this period of time, 2105 number of people used of this Services. that 517 patients (24%) as a result of normal, and 1588 patients (76%) were abnormal. The cost of the unnecessary items was estimated at 609180000 riyals.
  Conclusion
  Due to the catastrophic costs of the service, which was entered on the patient and the insurance can be Identify affecting factors in use of these services, in order to receive to better use and avoid the increasing use of this service.
  Keywords: Diagnostic services, MRI unnecessary, Imaging, Hospital
 • Fahimeh Khanduzi Abolhossein Parizanganeh Abbasali Zamani Yousef Dadban Shahamat* Page 39
  Background and
  Purpose
  Investigation of water quality is an important step for the suitable use of water resources in order to drinking and irrigation. Water quality affects agriculture programming. Hence the need of the study of water quality is strongly considered in the water resources management.
  Material And Methods
  In this study Hydro-geochemical quality of ground water resources in the Ramian city -Golestan province has been studied for drinking and agriculture purpose. For this purpose, 15 qualitative characteristics of the 13 wells of Golestan province in two dry and wet seasons in 2011-2012 were analyzed by Aua Chem and Aq-qa.
  Results
  The results showed that the ground water in the study area is classified in hard and very hard water. The original cations and anions in water are Ca2+> Mg2+> Na+ and HCO3-> Cl-> SO42-. Based on hydro-chemical diagram the dominant of water type is classified as Ca-HCO3. Salinity index of water indicated that more samples in two seasons are in the middle class. According to Schuler and Wilcox groundwater quality index, they are moderate suitable for agricultural and drinking consumption and in for agricultural purpose and 77% cases are in C3-S1 category.
  Conclusion
  The results show that too much salt is one of the most important problems of water supply in the Ramian city for irrigation. This reduced plant growth or even stops the growth of some plant. If water resources in this area do not manage, after shortly time the soil will be suffered and polluted.
  Keywords: Water quality, Drinking water, irrigation, Salinity Index, Water resources management
 • Aram Tirgar *, Zahra Aghalari, Fatemeh Salari Page 51
  Introduction &
  Purpose
  Musculoskeletal disorders (MSDs) and computer work are common in majority of the society and both show an increasing trend. This study was conducted to survey on Somatic disorders، MSDs frequency and ergonomic considerations awareness regarding computer use among the employees of Babol University of Medical Sciences (North of Iran).
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 128 administrative staff of medical، dental and paramedical faculties in 2012. The samples were collected by simple method; the data were gathered by means of a tailor-made data collection sheet that consisted of 5 open and 13 closed-ended questions. The data were analyzed with descriptive and analytical statistical indexes.
  Results
  According to our data، the mean age of employees was 38. 16±7. 78 years، 55. 5% were females and 63. 3% were in bachelor’s degree. More than fifty percent of the samples spend 2 hours or more on their computer a day. Seventy two percent of the staff reported experiencing one or more MSDs symptoms and less than 10% of them were aware of ergonomic considerations in this regard. Chi-square test result showed that a significant statistical difference between MSDs with duration of using computer. (p<0. 05)
  Conclusion
  Our results indicated that more than fifty percent of the administrative staff complains of MSDs، most of them were unaware of ergonomics considerations، and many of the employees were eager to learn about the related subject. So، ergonomic interventions and training courses to prevent MSDs are recommended.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Ergonomics, Computer, Administrative staff
 • Abolhassan Naghibi *, Soror Ashari, Fereshteh Rostami, Hamze Hosseini Pages 59-66
  Introduction and goal: Religiosity and spirituality decreasesof the impact of life stress on the tendency to substance use. Everyday addedto the number of people who believe that spirituality is the way to treat neuroses and mental problems. This study aimed to determine the relationship between spiritual health and mental health in patients undergoing to methadone maintenance treatment (MMT) dependent on the private and government sector in Sari.
  Method
  This study was cross- sectional study. The target populations of this study were 123 women and men undergoing to methadone maintenance treatment (MMT). The data collected by spiritual and mental health questionnaire and were analyzed using two-sample t-test and spearman correlationin theSPSS (18) software.
  Findings
  The grade average of spiritual health was 43/29 and mental health was 41/26. The results showed that a significant correlation between spiritual health with mental health. The highest correlation was between spiritual healthwith the social function and the lowestcorrelation was with physical problems. There was no significant relationshipbetween of marital status، number of children، sex and spiritual health.
  Conclusion
  According to positive and significant role spiritual health in mental health، so، strengthen the spiritual dimension can to promote mental health and reduce mental disorders and the tendency to addiction.
  Keywords: mental health, spiritual health, addiction