فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و دوم شماره 5 (پیاپی 82، آذر و دی 1394)
 • سال بیست و دوم شماره 5 (پیاپی 82، آذر و دی 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اکرم کوشکی، رویا اکبرزاده، فاطمه قارداشی، معصومه هاشمیان، رها صالح آبادی، منیژه یوسفی مقدم، محسن حیطه صفحات 716-723
  مقدمه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان می باشد. از آن جایی که تغذیه یکی از عوامل موثر در ابتلا به این بیماری می باشد، این مطالعه به منظور بررسی دریافت انرژی، درشت مغذی ها و آنتی اکسیدآن ها در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان سبزوار انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی برروی 125 زن مبتلا به سرطان پستان در شهرستان سبزوار سال 1390 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. این مطالعه با مراجعه ی رابطین بهداشت بهمنازلو ارجاع زنان مشکوک جهت معاینه، ماموگرافی و سونوگرافی به درمانگاه و رادیولوژی به منظور تشخیص قطعی سرطان پستان و همچنین مرکز ثبت آمار و سرطان شهرستان سبزوار انجام گرفت.ابتدا افراد انتخاب شدهرضایت نامه را کامل کردند، سپس پرسشگر مجربپرسشنامه ی مربوط به اطلاعات دموگرافیک و بسامد خوراک نیمه کمی مشتمل بر 160 ماده ی غذایی، را تکمیل کرد. اطلاعات غذایی به دست آمده با استفاده از نرم افزار Nutritioni IV مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی، فراوانی و آزمون one- sample t-test و آزمون اسمیرنف کولموگروفاستفاده شد. داده هابا استفاده ازنرم افزار spss 16 تجزیه و تحلیل گردید و 05/ 0>p به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمایه ی توده بدنی بیماران مورد بررسی7/ 5±5/ 22 کیلوگرم برمترمربع و میانگین سنی زنان مورد مطالعه 1±7/ 50 سال و سناولین قاعدگی آن ها 6/ 1±2/ 13 سال و سن یائسگی 7/ 4±4/ 46 سال بود.بررسی مصرف انرژی و مواد مغذیآن ها نشان داد که میانگین دریافت انرژی، پروتئین و چربی و کربوهیدرات آن ها به ترتیب 24/ 1389±2309 کیلوکالری و05/ 19±26/ 64، 70/ 21±84/ 65و 72/ 154±79/ 363گرمدر روز بود.همچنین در این مطالعه دریافت درشت مغذی ها بیش از مقادیر توصیه شده و دریافت ویتامین های E،A،C و سلنیوم آن ها کم تر از مقادیر توصیه شده روزانه بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد که دریافت درشت مغذی ها بیش از مقادیر توصیه شده و دریافت آنتی اکسیدان های زنان مورد بررسی،کم تر از مقادیر توصیه شده روزانه بود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، انرژی، آنتی اکسیدان ها
 • محمدمهدی یاقوتی خراسانی، ساشا سادات سجادی، سپیده آثار صفحات 724-731
  زمینه و هدف
  مولرهای دائمی اول بالا و پایین، نخستین دندان های دائمی رویش یافته در کنار شیری ها هستند و ممکن است به دلیل بی توجهی پوسیده شوند. پوسیدگی آن ها، می تواند به شاخک های پالپی گسترش یافته و باعث بیماری های پالپ و پری آپیکال شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان نیاز به درمان پالپ در مولرهای دائمی اول فک بالا و پایین در دانش آموزان 8 تا 11 ساله ی شهر رفسنجان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی، 450 دانش آموز دختر و پسر(240 پسر و 210 دختر) 8 تا 11 ساله ی مدارس شهر رفسنجان براساس روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای درسال1392، انتخاب و ازنظر میزان نیاز به درمان ریشه ی دندان های مولراول مورد مطالعه قرارگرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون کای اسکوئر و من ویتنی توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 17 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. P< 0.05 معنادار در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  57 نفر از دانش آموزان (66/ 12 درصد) نیاز به درمان ریشه در یکی از دندان های مولر دایمی اول خود داشتند. بین نیاز به درمان ریشه با سن دانش آموزان (p<0/001)، میزان تحصیلات پدر (p=0.046)، میزان تحصیلات مادر (p=0.005) و شغل پدر (p=0.001) اختلاف آماری معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  سن، سطح تحصیلات و شغل والدین دانش آموزان از عوامل مهم و تاثیرگذار بر میزان نیاز به درمان ریشه در دانش آموزان 11-8 ساله ی شهرستان رفسنجان می باشند.
  کلیدواژگان: مولر دائمی اول، درمان اندودنتیک، پوسیدگی دندان، دانش آموزان
 • علی غلامی، جواد برجی، رضا چنارانی، عاطفه بهاور، اسماعیل زارعی صفحات 732-739
  زمینه و هدف
  زنان نیمی از جمعیت هر جامعه ایرا تشکیل می دهند و سلامت آن ها زیر بنای سلامت خانواده ها و جوامع است. لذا، هر چه کیفیت زندگی آن ها بالاتر باشد می تواند بر کیفیت زندگی سایر افراد خانواده تاثیر مثبتی بگذارد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که در سال 1392 و بر روی 387 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شده است. داده ها توسط پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSSنسخه 16 انجام شده است.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان مورد بررسی 56/ 7± 72/ 28 سال می باشد. طبق نتایج میانگین نمرات کیفیت زندگی زنان در کل 69/ 1±87/ 13 بود و در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی، کم ترین میانگین نمرات در بعد سلامت جسمانی (87/ 1±8/ 12) و بیشترین میانگین نمرات در بعد روابط اجتماعی (82/ 2±65/ 14) مشاهده شد. طبق مدل رگرسیون خطی چند متغیره رابطه معنی داری بین کیفیت کلی زندگی افراد با سن، سطح درآمد خانواده، سطح تحصیلات همسر و سابقه بیماری مزمن در خانواده آن ها مشاهده شد (P< 0.05).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج کیفیت زندگی زنان مورد بررسی در سطح نسبتا متوسطی می باشد و متغیرهای درآمد و سابقه بیماری مزمن در خانواده مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر کیفیت زندگی آن ها می باشد. با توجه به نقش کلیدی زنان در خانواده به نظر می رسد لازم است مداخلات مقتضی توسط مسوولین ذی ربط جهت افزایش کیفیت زندگی آن ها انجام گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، زنان، نیشابور
 • محسن اخوان سپهی، حسین ثقفی، سید مجید موسوی موحد، محمدرضا حایری، محمد قره بگلو، سید محمدرضا شکراللهی، جواد حکیم اللهی، زهرا موحدی، مسعود هوشمند صفحات 740-747
  زمینه و هدف
  بیماری کلیهی پلیکیستیک (Polycystic Kidney Disease=PKD) جزء بیماری های شایع ارثی است که در آن قشر و مدولای کلیه با تعداد زیادی کیست اشغال می شود و درنهایت در سنین میانسالی و پس ازآن منجر به ESRD می گردد. نحوه ی انتقال آن به صورت اتوزومال غالب یا اتوزومال مغلوب است. نوع اتوزومال غالب بیماری شایعترین بیماری ارثی کلیه انسان می باشد که بیشتر در افراد بالغ بروز می کند. در این بیماری ارثی جهش ژنی در یکی از سه ژن شناخته شده اتفاق میافتد. در حدود 85 درصد بیماران، جهش در ژن(D1 (Polycystic Kidney Disease Type1 و 15-10 درصد بیماران جهش در ژن PKD2 دارند. همچنین ژن سومی به نام PKD3 شناسایی شده است که باعث بروز بیماری پلیکیستسک کلیوی فامیلی از نوع اتوزومال غالب میگردد، ولی فراوانی این جهش ژنی کم گزارش شده است.
  مواد و روش ها
  استخراجDNA در هفت خانوادهی مبتلا به بیماری پلیکیستیک نوع بالغین و پنج عضو از هر خانواده انجام شد. DNA ی حاصلشده با استفاده از روش PCR، تکثیر و از نظر ریز ماهواره های پیوسته به ژنهای بیماریزای نوع 1 و نوع 2 بررسی گردید. ریزماهواره هایی که در بین این افراد چند شکلی بودند، انتخاب و جهت بررسی پیوستگی ژن برای تمامی اعضای آن خانواده ها مورد استفاده قرارگرفت.
  یافته ها
  از هفت خانواده ی مورد مطالعه، فقط در یکی از خانوده ها که نحوهی توارث در شجرهی آنها به صورت اتوزمال مغلوب بود، مارکرD6S1344 مثبت گزارش شد. در چهار خانواده دیگر که نحوهی توارثشان بهصورت اتوزمال غالب بود، فقط یکی از مارکرهای D4S423، KG8 و D16S283 مثبت بود. در دو خانواده ی باقی مانده هیچ کدام از مارکرهای مورد مطالعه مثبت نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه و مثبت شدن پیوستگی ژنی در 5 خانواده از7 خانواده مورد بررسی ازنظر مارکرهای مورد نظر، میتوان درداوطلبان اهدای کلیه که در آنها سابقهی خانوادگیADPKD وجود دارد، با استفاده از بررسی های ژنتیکی سلامت فرد را بررسی نمود و در افراد با سابقهی خانوادگی مثبت ADPKD، میتوان با بررسی جهش در ژنهای PKD1 و PKD2 بیماری را زود هنگام تشخیص داد.
  کلیدواژگان: کلیه پلی کیستیک، ریز ماهواره، پیوستگی ژنی، PKD1، PKD2
 • جواد گنجلو، زهرا طالبی، عبدالقادر عصارودی، محمدحسن رخشانی صفحات 748-757
  زمینه و هدف
  با آگاهی از دانش محدود در بین دیابتی ها، و با توجه به شیوع بالای عوارض و کیفیت پایین زندگی در بین مبتلایان به دیابت، یافتن یک روش آموزشی مناسب حایز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش بر اساس الگوی اورم با روش رایج بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده روی 75 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان سبزوار در سال 1392 انجام شد. گروه کنترل، تحت آموزش معمول مرکز دیابت قرار گرفتند و گروه مداخله، بر اساس نیازسنجی و تعیین توان خودمراقبتی تحت هشت جلسه آموزش به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، فیلم و ارایه جزوه آموزشی قرار گرفتند. یک ماه بعد از اتمام آموزش، کیفیت زندگی تمام واحدهای پژوهش به وسیله ابزار کیفیت زندگی اختصاصی بیماران دیابتی 19ADDQOL بررسی شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمون های مجذور کای دو، تحلیل کوواریانس و رگرسیون لجستیک چند سطحی داده های همبسته تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 7/ 50درصد (38نفر) شرکت کنندگان زن و 3/ 49 درصد (37نفر) مرد بودند. بعد از مداخله آموزشی میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی در گروه کنترل و مداخله در بعد فیزیکی به ترتیب 719/ 0± 98/ 1- و 931/ 0± 815/ 1، در بعد روحی-روانی به ترتیب 643/ 0± 90/ 1- و 778/ 0± 22/ 2 و در بعد اجتماعی به ترتیب 678/ 0± 867/ 1- و 931/ 0± 783/ 1 بود. در مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی دو گروه بعد از مداخله آموزشی، آزمون تحلیل کوواریانس تفاوت آماری معنی دار نشان داد(001/ 0>P).
  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اورم نسبت به روش رایج کیفیت زندگی بیماران دیابتی را ارتقا داده است. از این رو پیشنهاد می شود، از این روش استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش، الگوی خودمراقبتی اورم، کیفیت زندگی، دیابت نوع دو
 • مهدیه افخمی اردکانی، وریا پروایی، محمد حق پرست صفحات 758-764
  زمینه و هدف
  از مواردی که در رادیوتراپی پستان باید مورد بررسی قرار گیرد: توزیع دز یکنواخت همراه با پوشش کامل حجم هدف با حفظ ارگان های بحرانی می باشد. شکل و اندازه پستان بر توزیع دوز حجم هدف و دوز دریافتی ارگان های بحرانی تاثیر دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی دوز دریافتی قلب و ریه در میدان های مماسی پستان در دو روش سه بعدی و مرسوم در اندازه های متفاوت پستان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از یک فانتوم آناتومیکی لایه ای با ناهمگنی ریه در دو اندازه کوچک و بزرگ پستان استفاده شد. تنه از پلکسی شفاف و قلب جهت تمایز از تنه از پلکسی رنگی ساخته شد. برای پرتودهی از شتاب دهنده خطی با انرژی MV 6 استفاده شد. جهت به دست آوردن حجمی از قلب و ریه که دوزی بیش از حد مجاز دریافت کرده اند، از هیستوگرام دوز – حجم محاسبه شده در دو تکنیک مرسوم و سه بعدی استفاده شد. روش درمانی مرسوم با استفاده از کانتور دستی و روش طراحی درمان سه بعدی با استفاده از نرم افزار طراحی درمان RT Dose plan انجام شد.
  یافته ها
  در روش سه بعدی حجم بیشتری از ریه و قلب نسبت به روش مرسوم، دوزی بیش از حد مجاز دریافت کرده ان. این افزایش حجم ریه برای اندازه کوچک پستان 7% و برای اندازه بزرگ پستان 24% است. همچنین این افزایش حجم قلب برای اندازه کوچک و بزرگ پستان به ترتیب 8 /25% و 70% می باشد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، طراحی درمان سه بعدی برای تابش مماسی پستان که به منظور پوشش کامل حجم هدف استفاده می شود، منجر به دریافت دوز بیشتر ارگان های حیاتی می شود. همچنین درمان پستان های بزرگ تر سبب افزایش دوز قلب وریه می شود.
  کلیدواژگان: دوز قلب، دوز ریه، سایز پستان، فانتوم ناهمگن
 • مریم مرادی، هدی عزیزی، سید احسان صفاری، محسن کوشان صفحات 765-772
  زمینه و هدف
  بیماران تحت درمان با همودیالیز علاوه بر تغییرات متعدد فیزیولوژیکی با تنش های روانی بسیاری روبه رو می شوند. امروزه یکی از روش های کنترل این تنش ها، طب مکمل می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیرطب فشاری بر میزان اضطراب بیماران همودیالیزی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار،81 بیمار تحت درمان با همودیالیز با استفاده از روش بلوک های جایگشتی در سه گروه طب فشاری در نقاط حقیقی(27نفر)، طب فشاری در نقاط غیر حقیقی(27نفر) و گروه کنترل(27نفر) قرار گرفتند.اضطراب بیماران با مقیاس اشپیل برگر قبل از مداخله و نیز از پایان هفته ی اول تا پایان هفته چهارم بعد از مداخله در هر سه گروه اندازه گیری شد. در گروه مداخله حقیقی مجموعه نقاط مشخص شده فشار داده شد. این روش در گروه مداخله حقیقی دو بار در هفته به مدت چهار هفته به کار برده شد. در گروه طب فشاری غیرحقیقی نقاط مشخص شده با فاصله ی 3-2 سانتی متر از نقاط اصلی فشار داده شدند.داده ها با استفاده ازآزمون های کروسکال والیس و فریدمن در سطح معناداری 05/0 و نرم افزار SPSS نسخه16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین اضطراب آشکار و پنهان در گروه فشار در نقاط حقیقی و غیرحقیقی در قبل از مداخله با هفته ی اول تا چهارم تفاوت آماری معنا داری داشت(p=0.005، p=0.027). در گروه فشار در نقاط غیرحقیقی میانگین اضطراب آشکار قبل از مداخله با هفته ی اول تا چهارم تفاوت آماری معنا داری داشت؛ اما، این تفاوت در این گروه از نظر میزان اضطراب پنهان معنادار نبود. میانگین اضطراب آشکار و پنهان در گروه کنترل در قبل از مداخله با هفته ی اول تا چهارم تفاوت آماری معنا داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که طب فشاری در نقاط حقیقی می تواند اضطراب آشکار و پنهان را در بیماران تحت درمان با همودیالیز کاهش دهد.
  کلیدواژگان: طب فشاری، اضطراب، همودیالیز
 • سودابه بساک نژاد، ملیحه فراهانی صفحات 773-779
  زمینه و هدف
  نوع نگرش افراد از رویدادهای مختلف زندگی می تواند سلامت روان را تحت تاثیر قراردهد. داشتن کودکی با نیازهای ویژه یکی از رویدادهایی است که نگرش و عملکرد خانواده را تغییر می دهد. مطالعه ی کنونی با هدف بررسی نگرش نسبت به خود، دنیا و آینده با سلامت روان مادران واجدکودک مبتلا به ناتوانی یادگیری انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. دراین پژوهش، 98 مادر واجد کودک مبتلا به ناتوانی های یادگیری که در دو مدرسه ی دولتی و خصوصی شهر اهواز در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه گیری در دسترس مورد آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه ی سلامت روان و سیاههتریاد شناختی نگرش منفی به خود، دنیا و آینده به دست آمد و سپس با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام از طریق برنامه ی آماری 16 SPSS در سطح معنی داری 05/ 0 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نگرش به خود 36/ 38±24/ 7، نگرش به دنیا 29/ 31±02/ 6 و نگرش به آینده 14/ 37±38/ 8 و نمره ی کل سلامت روان 07 /27±96/ 11 به دست آمد. بین نگرش منفی به خود، دنیا و آینده و سلامت روان رابطه منفی معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تحلیل رگرسیون چند متغیره ی گام به گام نشان داد که از میان انواع نگرش های شناختی، نگرش منفی به خود می تواند 24 درصد واریانس سلامت روان را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: نگرش به خود، دنیا، آینده، سلامت روان، ناتوانی یادگیری
 • محمد بکاییان، فرامرز دهمرده، محمد سهرابی، سعیده سعیدی صفحات 780-787
  زمینه و هدف
  بیماری های عفونی، یکی از عوامل مهم مرگ و میر در جهان است. به علت مقاومت تعدادی از باکتری های بیماری زای انسانی به آنتی بیوتیک ها، استفاده از دارو های طبیعی و گیاهی برای کنترل این عوامل روبه افزایش است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره ی گلسنگ RamalinahyrcanaSipman علیه چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی است.
  مواد و روش ها
  عصاره ی اتانولی گلسنگ مورد نظر با استفاده از دستگاه روتاری تهیه شد. 9 سویه ی استاندارد از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در محیط آب گوشت غذایی کشت داده شد. حداقل غلظت باز دارندگی (MIC) به روش میکرودایلوشن تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره ی گلسنگ R. hyrcana در غلظت های مختلف مهار کننده ی باکتری های گرم مثبت و منفی است. نتایج نشان داد که عصاره ی این گلسنگ در همه ی غلظت ها مهار کننده باکتری استافیلوکوکوس اورئوس است و بعد از استافیلوکوکوس اورئوس کمترین غلظت مهار کننده مربوط به باکتری های هافنیا و اسینتو باکتر می باشد (12.5 ppm).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده ازاین تحقیق وسایرگزارش های موجود دراین زمینه، می توان عصاره ی اتانولی گلسنگR. hyrcana را به عنوان عامل کنترل کننده ی بیولوژیک معرفی نمود. با این حال، برای استفاده ازعصاره های گلسنگ های مختلف در جهت کاربرد بالینی، آنالیز شیمیایی عصاره ها و تحقیقات بالینی لازم و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اثر ضد باکتریایی، عصاره ی اتانولی، گلسنگ، Ramalina hyrcana
 • امین حسینی، کیانوش زهراکار، رضا داورنیا، محمد شاکرمی، بهناز محمدی صفحات 788-796
  زمینه و هدف
  تعهد یکی ازمهم ترین مولفه های ازدواج موفق است که بدون آن رابطه ی زناشویی سطحی، ظاهری و بدون سمت و سو خواهد بود و در این صورت زوجین نخواهند توانست عمق عشق و صمیمیتی را که در سایه ی وفاداری و تعهد به همسر و ازدواج به وجود خواهدآمد، تجربه کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی تعهد زناشویی با ویژگی های شخصیتی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی این پژوهش را تمامی کارکنان متاهل ادارات سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی در سال 1392 تشکیل می دادند. نمونه ی مورد مطالعه متشکل از 155 نفر (67 مرد و 88 زن) بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد تعهد زناشویی آدامز و جونز (DCI) (1997) و پرسش نامه ی ویژگی های شخصیتی نئومک گری و کاستا (NEO-FFI)(1991) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، استفاده و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS v.18 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که ویژگی های شخصیتی برون گرایی، سازگاری و مسوولیت پذیری رابطه ی مثبت و معنادار (به ترتیب 217/ 0، 534/ 0 و 529/ 0) و ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی و گشودگی به تجربه، همبستگی منفی و معناداری (به ترتیب 49/ 0- و 59/ 0-) با تعهد زناشویی دارند. همچنین یافته ها نشان داد ابعاد روان رنجورخویی، سازگاری، گشودگی به تجربه، مسوولیت پذیری و برون گرایی را به ترتیب 24/ 0، 28/ 0، 34/ 0، 28/ 0 و 04/ 0 از تغییرات تعهد زناشویی تبیین می نمایند که با 99/0 اطمینان معنادار می باشند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی افراد عامل مهمی در پیش بینی میزان تعهد زناشویی آنان می باشد. با توجه به یافته های این پژوهش توصیه می شود نقش عوامل شخصیتی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر روابط زناشویی مورد بررسی و پژوهش بیشتر قرارگیرد.
  کلیدواژگان: برون گرایی، تعهد زناشویی، روان رنجورخویی، گشودگی به تجربه، ویژگی های شخصیتی
 • محمد ابراهیم مینایی، مجتبی سعادتی، مصطفی نجفی، حسین هنری صفحات 797-804
  زمینه و هدف
  نانوبیوسنسورها می توانند به جای روش های تشخیص قدیمی باکتری اشریشیاکولی O157:H7 مورد استفاده قرارگیرند. در این تحقیق، یک نانوبیوسنسور برای تشخیص بخشی از ژن rfbE باکتری اشریشیا کولی O157:H7توسط تثبیت و هیبریداسیون توالی تک رشته DNAssDNA)) در سطح الکترود اصلاح شده با نانو ذرات طلا مورد بررسی قرارگرفته است.
  مواد و روش ها
  روش طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی خواص حسگری الکترود اصلاح شده مورد استفاده قرارگرفته است. سطح الکترود کار با روش الکتروشیمیایی توسط نانوذرات طلا اصلاح شد. توالی تک رشته ی DNA تیوله با روش تک لایه ی خود تجمعی، روی سطح الکترود طلا به مدت دو ساعت تثبیت شد. تک لایه ی مخلوط، شامل مرکاپتوهگزانول و مرکاپتوپروپیونیک اسید به عنوان یک لایه ی مسدودکننده استفاده گردید. هیبریداسیون DNA/DNA با غوطه ورسازی الکترود طلای اصلاح شده با ssDNA در غلظت 1 میکرومولار DNA هدف انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که الکترود اصلاح شده با نانوذرات طلا پس از تثبیت ssDNA، به طور موثری ژن rfbE باکتری اشریشیا کولی O157:H7 را ازطریق هیبریداسیون DNA تشخیص می دهد. نانوبیوسنسور گزینش پذیری بسیار خوبی در تشخیص توالی DNA هدف نسبت به توالی دارای باز ناجور و توالی غیر مکمل نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده و بررسی مطالعات مشابه، نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNA، دارای مزایایی ازجمله هزینه ی کم، سادگی و کوچک سازی می باشد و می تواند زمینه ای برای توسعه ی ابزار تشخیص ژنومی را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: باکتری اشریشیاکولی O157:H7، نانوبیوسنسور، هیبریداسیون DNA
 • علی وحیدی سبزوار، محسن کوشان، راضیه خسروراد، یاسر تبرایی، محمدرضا شگرف نخعی صفحات 805-814
  زمینه و هدف
  پرستاران ازجمله افرادی هستند که همواره درمعرض آسیب های ناشی از اضطراب قراردارند. این استرس ها می تواند روی سلامت روانی و نیز عملکرد پرستاران تاثیر منفی بگذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر وضعیت اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تعداد 135 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های سبزواردر سال 1393، به صورت به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس ازطریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری معیارهای ورود و خروج، کنترل و پس احراز شرایط ورود به مطالعه و پس از تکمیل فرم رضایت نامه وارد مطالعه شدند. سپس به صورت، نمونه به صورت تصادفی به دو گروه مورد و کنترل تقسیم شدند. در ابتدا توسط تمام نمونه پرسش نامه های مشخصات فردی، هوش هیجانی بار-اون و اضطراب وضعیتی و صفتی اشپیل برگر تکمیل شد. سپس گروه مورد مولفه های هوش هیجانی را طی شش جلسه توسط یک متخصص روان شناسی آموزش دیدند. درنهایت در پایان دوره آموزش مجددا پرسش نامه ها از هر دو گروه، تکمیل و در پایان نتایج به دست آمده ازطریق آزمون های تی زوجی، تی دونمونه ای مستقل،Monte Carloو آزمون ناپارامتری کای-دو در محیط نرم افزار نسخه ی20SPSS آنالیز و مقایسه شدند. سطح معنا داری 5 صدم p< در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان دادمیزان هوش هیجانی در آغاز مطالعه در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 02/ 34±06/ 319 و62/ 31±76/ 333 بود و بعد از مداخله 67/ 29±11/ 350 و 84/ 43±49/ 330 شد. میزان اضطراب کل در گروه مورد قبل از مداخله 76/15±95/84 و در گروه کنترل 77/ 13±61/ 77 بود و بعد از مداخله در گروه مورد 55/ 13±98/ 72 و در گروه کنترل 68 /15±52/ 79 شد که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (p<0.001).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان می دهد با افزایش نمره هوش هیجانی به علت اثر آموزش مولفه های هوش هیجانی؛ میزان اضطراب صفتی و وضعیتی به طور معنادار کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، اضطراب صفتی، اضطراب وضعیتی، پرستاران، آموزش
|
 • Akram Kooshki, Roya Akbarzadeh, Fatemeh Ghardashi, Masoumeh Hashemian, Raha Salehabadi, Manidheh Yousefi Moghaddam, Mohsen Hiteh Pages 716-723
  Background and Objectives
  Breast cancer is one of the most common cancers in the women and، since nutrition is one of the factors in thise disease، the present study was conducted to assess the effect of energy، macro nutrients and antioxidants intake in women on the breast cancer in Sabzevar.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 125woman with breast cancer in Sabzevarin 2011. Census sampling was done in homes by volunteers and referral of suspected women to mammography، ultra sound and radiology clinicand، also، and Sabzevar center of cancer statisticsforexaminationand diagnosis of breast cancer. After writting informed consent by patients، a demographic questionnaire and semi-quantitative frequency of 160 foods wascompleted by the trained interviewers. The obtained nutritional information was analysedusing the Software Nutritioni IV. Descriptive statistics، frequency، one-sample t-test and non-parametric X2 tests were assessed using SPSS 16 software، and 05/ 0>p was considered as significant level.
  Results
  The mean BMI of patients was 22. 5±5. 7 kg/m2، the average age of women was 50. 7 ± 1years، mean of the first menstrual period was 13. 2±1. 6 years and mean of menopause 46. 4±4. 7years. Dietary assessment showed mean of energy، protein، fat and carbohydrate intakes were 2309±1389. 24، 64. 26​​±19. 05، 65. 84±21. 70 and 363. 79± 154. 72، respectively (P<0. 05). Also، in this study، energy and macronutrients intakeswere rather than dietary standard values، andantioxidants of vitamin A، E، C and selenium intake were less than dietary standard values in women.
  Conclusion
  The findings showed that energy and macronutrients intakesrather than dietary standard values، and antioxidants intake was less than dietary standard values in women.
  Keywords: Breast cancer, Energy, Antioxidants
 • Mohammad, Mehdi Yaghoti, Khorasani, Sasha Sadat Sajjadi, Sepideh Asar Pages 724-731
  Background and Objectives
  The first maxillary and mandibular permanent molar teeth are the first teeth that erupt behind primary dentition. So they maybe decayed because of carelessness. Caries of these teeth can extend to the pulphorn and result pulp and periapical diseases. The purpose of this study is to assess the need for first molar root canal therapy in school children of 8 to11years old in Rafsanjan in 2013.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, 450 students of 8-11years (210 girls and 240 boys) were selected in Rafsanjan schools in 2013, using a random cluster sampling method. We examined their maxillary and mandibular first molars with a mirror and an explorer.We used SPSS version 17 and Chi-square and Mann-Whitney tests for statistical analysis. P< 0.05 was considered as significant.
  Results
  In 57 students (12.66%) there was an indication for endodontic treatment of the first molars. The need for endodontic therapy was significantly related to the subject's age (p=0<001), father's education level (p=0.046), mother's education level (p=0.005) and father's job (p=0.001).
  Conclusion
  Age, gender, parent's eduction level and job are important and influencing factors in necessity of first molar root canal therapy in 8- to 11-year-old school children.
  Keywords: First permanent molars, Endodontic treatment, Dental caries, Student
 • Ali Gholami, Javad Borji, Reza Chenarani, Atefeh Bahavar, Esmaeel Zareie Pages 732-739
  Backgrounds and
  Objectives
  Women make up half of the population of every society and their health builds up familie's and societie's health. Therefore the higher quality of life of them in families can put a great positive effect on the quality of life of other family members. The objective of this study was to assess the quality of life in women referred to health centers of Neyshabur.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 387 women referring to health centers of Neyshabur who were chosen randomly in 2012. The data required in this study was gathered through World Health Organization Brief Quality Of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF). Data analysis was performed by descriptive statistics and analytic statistics by means of SPSS software, version 16.
  Results
  The mean age of studied women was 28.72±7.56. According to the result, the mean score of quality of life among women was 13.87±1.69. The lowest and the highest mean scores were observed in physical health dimension (12.8±1.87) and social relationship dimension (14.65±2.82), respectively. According to multivariate linear regression model there was a meaningful relation between overall quality of life with age, family income, spouse education levels, history of chronic disease in family (P< 0.05).
  Conclusion
  According to the results, quality of life of studied women are in moderate level and variables such as family income and history of chronic disease in family are the most effective factors on their quality of life. So according to the vital role of women in families, it seems appropriate interventions should be carried out by concerning authorities to improve QoL of them.
  Keywords: Quality of life, women, Neyshabur
 • Mohsen Akhavan Sepahi, Hossein Saghafi, Seyyed Majid Mosavi Movahhed, Mohammadreza Hayeri, Mohammad Ghareh Bagloo, Seyyed Mohammadreza Shokrollahi, Javad Hakimollahi, Zahra Movahhedi, Masoud Hooshmand Pages 740-747
  Background And Objective
  Polycystic kidney disease (PKD) is a common inherited disease which makes renal cortex and medulla full of cysts and eventually lead to ESRD during middle age and then. This disorder is inherited as an autosomal dominant or recessive. ADPKD is common among adults. In this type of inheritance, mutation occurs in one of three known genes. In almost 85% of patients, mutation occurred in PKD1 gene and 10-15% patients in PKD2 gene. Also the third gene has been identified as PKD3 which causes autosomal dominant family polycystic kidney, but the frequency of families carrying this mutation in this gene is reported very low.
  Materials And Methods
  Obtaining DNA performed in seven families with polycystic disease of adults and five members of these families. The obtained DNA was amplified using PCR and the continuous microsatellite to pathogenic type 1 and 2 gene were investigated. Microsatellite polymorphism which existed in these patients were selected and the assessment of gene linkage for all members of the household were used.
  Results
  Among the seven studied families, only the one with autosomal recessive inheritance in their pedigree, for D6S1344 marker was reported informative. In four other families with autosomal dominant inheritance, one of the D16S283, KG8 and D4S423 markers were positive. The remaining two families were not positive for any of the markers.
  Conclusion
  According to the findings of this study, five of seven studied families with genetic linkage analysis in terms of used markers were positive. It is suggested that for all kidney donors who have family history of ADPKD, genetic evaluation is done to assess their health. Besides in patients with a positive family history ADPKD, using analyzed continuous microsatellite in terms of mutations in PKD1 and PKD2 genes can achieve early diagnosis.
  Keywords: ADPKD, Microsatellite markers, gene Linkage, PKD1, PKD2
 • Javad Ganjloo, Zahra Talebi, Abdolghader Asaroudi, Mohammadhasan Rakhshani Pages 748-757
  Background and Objectives
  By knowing of minimal knowledge in the diabetics and by attending to the high prevalent of effects and low quality level of life in the diabetic patient, discovering an appropriate educational method is important. The purpose of this study is comparative assessment of effect of education in the OREM`s self-care model way with current method on the quality of life in diabetic type 2 patients.
  Materials and Methods
  This study was done on the base of randomized clinical trial method on diabetic type 2 referrals to diabetic clinics of Sabzevar city at the year of 1392. Control group were under the current education of diabet center and the case group was trained by lectures, question and response, group discussion, films and educational notes. One month after ending education, all of research units were assessed using special measure of quality of life in diabetics (ADD QOL 19). Data were analyzed by SPSS software and kai - square, mann-whitney, co-variances and logistics regression exams.
  Results
  In this study 50.7% (38 person) were women and 49.3 (37 person) were men. After the educational implementation, mean and SD score of QOL in the control and case groups respectively were -1.48 ± 0.719 and 1.815 ± 0.931 in the physical dimension; -1.9 ± 0.643 and 2.22 ± 0.778 in the psycho spiritual dimension; 1.48± 0.719 and 1.85 ±0/931 in social dimension. After the educational implementation, in the co-variances exam meaningful differences were seen between mean scores of QOL of two groups.
  Conclusion
  Unlike the current method, education plan of OREM`s model extolled the QOL of diabetics. Therefore, this method is recommended for use.
  Keywords: Education, OREM's self, care model, Quality of life, Type 2 Diabetes
 • Mahdiyeh Afkhami Ardakani, Wrya Parwaei, Mohammad Haghparast Pages 758-764
  Introduction
  one of the important points in breast radiotherapy is uniform dose distribution with full coverage of the target volume and protection of critical organs. Size and shape of breast is effective on dose distribution of the target volume and critical organ dose. The aim of this study is to evaluate lung and heart doses in tangential fields in two and three-dimensional plans at different sizes of breast. Method and Materials: In this study, an anatomical phantom layer with lung heterogeneity in both small and large breast sizes was used. Body and cardiac were made of transparent and colored Plexiglas, respectively. Energy 6MV of linear accelerator was utilized for radiation. To obtain the volumes of the heart and lungs that have been received exceeded dose, the histogram dose - volume calculated by the conventional and three dimensional techniques were used. Common treatment method was implemented by means of manual counter and treatment planning software of RT Dose Plan was used for three-dimensional method.
  Results
  in 3D way, the volumes of the lung and heart receiving dose exceeded than the conventional method which in lungs this was 7% for small breast size and 24% for large breast. Also increased heart volumes for small and large breast size are the 8/25% and 70% respectively.
  Conclusion
  Based on the results of this study, although three-dimensional treatment planning is used to coverage the entire target volume, this can lead to increasing receiving dose in critical organs. Besides, larger breasts raise the possibility of higher dose in heart and lungs.
  Keywords: Lung dose, Heart dose, Breast size, Inhomogeneity phantom
 • Maryam Moradi, Hoda Azizi, Seyyed Ehsan Saffari, Mohsen Koushan Pages 765-772
  Background
  Patients with chronic renal failure on hemodialysis are affected by psychological stresses, besides many physiological changes. Nowadays, complementary medicine is one of the methods to control these stresses. This study aimed to investigate the effect of acupressure on anxiety in patients with hemodialysis in TorbatHeidarie city. Methods and Materials: This is a randomized clinical trial with control group. 81 patients with hemodialysis were recruited into acupressure at true points group (27 patients), acupressure at false points group (27 patients), and control group (27 patients) using permutation block in NohomDey educational hospital and Dialysis Clinic of TorbatHeidarie city in 2014. Anxiety of patients of all groups was measured using Spielberger anxiety questionnaire before intervention and from the end of first week till the end of fourth week after intervention. The acupressure at true points group received the acupressure on the true points applied two times a week for four weeks. The acupressure at false points group received the acupressure on 2-3cm far from the true points. Statistical analysis was performed using Kruskal Wallis and Friedman tests with SPSS version 16 at 0.05 significance level.
  Results
  The acupressure at true points group and acupressure at false points group had significantly different mean levels of apparent and hidden anxiety at “before intervention” stage and “first to fourth week” (p=0.005, p=0.027). The average level of apparent anxiety of “before intervention” and “first-fourth week” was statistically significantly different at acupressure at false points group, but the hidden anxiety was not different at this scenario. The average level of apparent and hidden anxiety of “before intervention” and “first-fourth week” was not statistically significantly different in control group.
  Conclusion
  Findings from this study indicates that the acupressure therapy at true points is able to reduce apparent and hidden anxiety of patients with hemodialysis.
  Keywords: Acupressure, Anxiety, Hemodialysis
 • Sodabeh Basak Nejad, Maliheh Farahani Pages 773-779
  Background and Objectives
  The attitude toward various events in life can effect on mental health. Having a child with special needs is one of the events that change the attitude and function of family. The current study aimed to evaluate the relationship between attitude toward the self, the world and the future and mental health in mothers of children with learning disability.
  Materials and Methods
  The current study was a descriptive–correlation study. In this study 98 mothers who had a child with learning disability enrolled in two state and private schools in Ahvaz during academic year of 2014-2015 and assessed using an available sampling method. The survey data were collected through the general health questionnaire and cognitive triad inventory and then were analysed by statistical methods including Pearson correlation coefficient, regression analysis and statistical program of SPSS-16 in a 0.05 significant level.
  Results
  The obtained means and standard deviations were 38.36 ± 7.24 for attitude toward the self, 31.29 ± 6.02 for attitude to the world, 37.14 ± 8.38 for attitude toward the future, and 27.07 ± 11.96 for total score of mental health. There was a significant negative relationship between the attitude toward the self, the world and the future with mental health.
  Conclusion
  Stepwise multiple regression analysis illustrated that, among the cognitive attitudes, attitude toward the self can foresee 24 percent of the variance of mental health.
 • Mohammad Bokaeian, Faramarz Dahmardeh, Mohammad Sohrabi, Saeide Saeidi Pages 780-787
  Background
  Infectious diseases are an important cause of mortality in the world. Because of resistance of some human pathogenic bacteria to antibiotics, use of natural and herbal medicine is increasing to control these factors. The aim of this study is to investigate the antibacterial effects of Ramalina hyrcana Sipman lichens against many Gram-positive and Gram-negative bacteria.
  Materials And Methods
  The lichen ethanol extract was prepared by using a rotary machine. Nine standard strains of Gram- positive and Gram -negative bacteria were cultured in nutrient broth. The minimum inhibitory concentration (MIC) was determined by the micro dilution method.
  Results
  The results of this study showed that the lichen R. hyrcana extract in different concentrations inhibited both Gram-positive and Gram-negative bacteria. The results showed that the lichen extract of all concentrations inhibited of Staphylococcus aureus. After S. aureus bacteria inhibition, the minimum inhibitory concentrations are for Hafnia and Acinetobacter (12.5 ppm).
  Conclusion
  According to the results and other reports in this area, lichen R. hyrcana extract could be introduced as a biological control agent. However, for the use of different lichen extracts for clinical application, the chemical analysis of extracts and clinical research is necessary.
  Keywords: Antimicrobial activity, Ethanol extract, Lichen, Ramalina hyrcana
 • Amin Hosseini, Kianoosh Zahrakar, Reza Davarnia, Mohaamad Shakarami, Behnaz Mohammadi Pages 788-796
  Background
  Commitment is one of the most important components of a successful marriage that without it, the marital commitment will be superficial, apparent and without direction. In this case, the couples are not able to experience the depth of love and intimacy which create because of loyalty, commitment, and marriage. The present study aimed to investigate the relationship between marital commitments and personality traits.
  Materials and Methods
  This study is a descriptive study of correlation. The study population consisted of all the married staff of welfare agencies in North Khorasan Province in 2013. The sample consisted 155 (67 males and 88 females) persons who were selected by multi-stage cluster sampling method. Data gathering was conducted by using standard questionnaires of Adams and Jonas Marital Commitment inventory (DCI) (1997) and McCrae & Costa personality Five-Factor Inventory (NEO-FFI) (1991). Data analysis was performed by SPSS v.18 software and using Pearson Correlation and linear regression methods.
  Results
  Results showed that personality traits of extroversion, adaptability and responsibility have positive and significant relationship (0.217, 0.534 and 0.529 respectively), and personality trait of neuroticism and openness to experience have negative and significant relationship (-0.49 and -0.59 respectively) with marital commitment. Findings also showed that neuroticism, adaptability, openness to experience, responsibility and extroversion which explained changes of marital commitment by 0.24, 0.28, 0.34, 0.28 and 0.04, respectively, are significant at 0.99 confidences.
  Conclusions
  The findings showed that personality traits of persons are important factors in predicting their marital commitment. According to the findings, it is recommended that the role of personality factors as an affecting factor on the marital relationship can be investigated much more.
  Keywords: Extroversion, Marital Commitment, Neuroticism, Openness to Experience, Personality Traits
 • Mohammadebrahim Minaee, Mojtaba Saadati, Mostafa Najafi, Hossein Hinari Pages 797-804
  Background and Objectives
  Nanobiosensors could be used instead of traditional detection methods of Escherichia coli O157:H7. In this paper, a nanobiosensor for detection of rfbE gene of the Escherichia coli O157:H7 has been studied by immobilization and hybridization single strand DNA (ssDNA) sequences on the electrode surface modified with gold nanoparticles.
  Materials and Methods
  Electrochemical impedance spectroscopy technique was used to study the properties of the sensing modified electrode. The working electrode surface was modified by electrochemical method with gold nanoparticles. The single-stranded DNA sequence using self-assembled monolayer was immobilized on the gold electrode for two hours. A mixed monolayer comprising both mercaptohexanol (MCH) and mercaptopropionic acid (MPA) were used as blocking layer. The hybridization DNA/DNA was performed by immersion of the modified gold electrode into ssDNA at a concentration of 1 μM target DNA.
  Results
  The results showed that the electrode modified with gold nanoparticles after immobilizing ssDNA effectively detected rfbE gene of Escherichia coli O157:H7 by DNA hybridization. The nanobiosiosensor showed suitable selectivity for the detection of target DNA complementary sequence compared with the mismatched oligonucleotides sequence and the noncomplementary oligonucleotides sequence.
  Conclusion
  According to the results obtained and similar studies, the electrochemical nanobiosensor based on DNA hybridization has advantages such as low cost, simplicity, and miniaturization and can provide a basis for the development of genomic detection tools.
  Keywords: DNA hybridization, Escherichia coli O157:H7, Nanobiosensor
 • Ali Vahidi Sabzevar, Mohsen Koushan, Raziyeh Khosrorad, Yaser Tabarraee, Mohammadreza Shegerf Nakhaee Pages 805-814
  Background and Objectives
  Nurses are the individuals who have been exposed to damage caused by improper anxiety. This stress can affect the mental health and nursing performance. So the present study aimed to investigate the effect of emotional intelligence on the anxiety levels of nurses working in hospitals of Sabzevar.
  Materials and Methods
  In this randomized trial, 135 nurses working in Sabzevar hospitals were enrolled and then randomly were assigned to intervention and control groups. The samples were completed demographic questionnaire, questionnaire of emotional intelligence (Bar-One), and Spiel-Berger’s Situational and Characteristic anxiety questionnaires. Then the components of emotional intelligence were trained for intervention group. In termination of training questionnaires were completed and analyzed by T-test and non-parametrical tests and p<0.05 considered as significance level.
  Results
  Totally, 80% of samples were female and average age was 32.11±6.68 years. Before intervention the deference between groups was not significant (p<0.05). After intervention a negative relationship was found for emotional intelligence between tow groups. Also the relation between Situational and Characteristic anxiety in studied groups was significant (p<0.003). After intervention the emotional intelligence has a higher score than before intervention and anxiety status showed a lower status than before intervention in intervention group (p<0.001).
  Conclusion
  Our results show an inverse significant relation between emotional intelligence score and anxiety status, so that nurses with training of emotional intelligence components have a lower anxiety status.
  Keywords: Emotional intelligence, Situational anxiety, Characteristic anxiety, Nurses, Training