فهرست مطالب

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، مهر و آبان 1394)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، مهر و آبان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عذرا اعتمادی *، سجاد سعادت صفحات 195-201
  اهداف
  باورهای فراگیران در مورد توانایی های خود در فرآیند تحصیل در قالب خودکارآمدی تحصیلی تعریف می شود که تحقق آن متاثر از عوامل مختلفی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای سلامت خانواده و سبک های دلبستگی در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- مقطعی با طرح همبستگی در جامعه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد و 335 دانشجو به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خانواده اصلی هاوشتات و همکاران، پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور و پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن استفاده شد. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره به روش گام به گام انجام شد.
  یافته ها
  خودکارآمدی تحصیلی با متغیرهای سلامت خانواده (274 /0=r) و سبک دلبستگی ایمن (336 /0=r) همبستگی مثبت و معنی دار و با متغیرهای سبک دلبستگی اجتنابی (413 /0-=r) و سبک دلبستگی اضطرابی (402 /0-=r) همبستگی منفی و معنی دار داشت (01 /0p<). متغیرهای پیش بین سبک دلبستگی اجتنابی (828 /4-=t؛ 0001 /0=p)، سبک دلبستگی ایمن (108 /5=t؛ 0001 /0=p)، سبک دلبستگی اضطرابی (217 /3-=t؛ 001 /0=p) و سلامت خانواده (061 /3=t؛ 002 /0=p)، 0/3 از واریانس خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان را تبیین کردند و به ترتیب در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی نقش بیشتری داشتند.
  نتیجه گیری
  سلامت خانواده و سبک دلبستگی ایمن باعث افزایش باور خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی باعث کاهش باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان هستند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، سلامت خانواده، سبک های دلبستگی، دانشجویان
 • محمدعلی نعمتی، یحیی محمدی، محمدرضا رئیسون * صفحات 203-208
  اهداف
  تحقق مدیریت دانش در دانشگاه های کشور با توجه به شرایط و اقتضائات خاص این نهاد علمی از اهمیت ویژه ای نسبت به سایر سازمان ها و نهادهای جامعه برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط ابعاد مدیریت دانش با عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی بود.
  ابزار و
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی در سال 1393 انجام شد و 127 نفر از مدرسان دانشگاه پیام نور در استان خراسان جنوبی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش و پرسش نامه محقق ساخته عملکرد آموزشی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون T مستقل تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات مدیریت دانش و عملکرد آموزشی به ترتیب 31 /31±33 /324 و 85 /13±22 /65 به دست آمد. بین مدیریت دانش و ابعاد آن (خلق دانش، تسهیم دانش، به کارگیری دانش و ذخیره سازی دانش) با عملکرد آموزشی اساتید رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. بین میانگین نمرات مدیریت دانش و ابعاد آن براساس جنسیت تفاوت معنی دار وجود داشت، ولی بین میانگین نمرات عملکرد آموزشی اساتید براساس جنسیت تفاوت معنی دار نبود. همچنین بین میانگین نمرات متغیرهای مدیریت دانش و ابعاد آن و عملکرد آموزشی اساتید براساس مدرک تحصیلی تفاوت معنی دار وجود داشت، ولی براساس سابقه کار تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  ابعاد مدیریت دانش علاوه بر افزایش عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی می تواند عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی را پیش بینی نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، آموزش عالی، دانشگاه، عملکرد آموزشی
 • جواد فردمال، قربان عسگری، حامد شیری، هدی فقفوریان، عبدالمطلب صیدمحمدی * صفحات 209-214
  اهداف
  فرآیند ارزش یابی اساتید توسط دانشجویان به عنوان رایج ترین روش ارزیابی اساتید دارای نقاط قوت و ضعف فراوان در نحوه اجراست. هدف این مطالعه، بررسی همسانی نتایج ارزش یابی اساتید توسط دانشجویان براساس دو پروتکل مختلف بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش مداخله ای در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سال تحصیلی 93-1392، تعداد 174 دانشجو در در دو نیم سال تحصیلی متفاوت در مجموع 26 مدرس را براساس دو روش «کاغذمبنا یک هفته قبل از اتمام نیم سال تحصیلی» (پروتکل الف) و «کامپیوترمبنا پس از برگزاری آزمون و ارایه نمره» (پروتکل ب) مورد ارزش یابی قرار دادند. پرسش نامه مورد استفاده، ابزار تعریف شده در دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Excel 2013 و SPSS 20 و آزمون های T مستقل، T زوجی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمرات در پروتکل الف (73 /17±99 /68) از میانگین نمرات در پروتکل ب (40 /5±78 /91) به طور معنی داری کمتر بود (001 /0p<). در تمام گزاره ها، همبستگی بین نمرات در دو پروتکل اجرایی به لحاظ آماری معنی دار بود (001 /0p<). بین میانگین نمره ارایه شده توسط دانشجویان براساس رشته تحصیلی بین دو پروتکل اختلاف معنی داری وجود نداشت (05 /0p>).
  نتیجه گیری
  انجام ارزش یابی اساتید توسط دانشجویان با شیوه کاغذی و قبل از ارایه نمرات در مقایسه با روش کامپیوتری به هنگام ارایه نمرات مناسب تر است و منجر به قدرت تفریق بالاتری بین اساتید می شود.
  کلیدواژگان: ارزش یابی، هیات علمی، دانشجویان مشاغل بهداشت
 • محسن زراعتی *، مهدی زکی پور، نبی الله آقابراریان صفحات 215-222
  اهداف
  آموزش مجازی (الکترونیک) پیوسته، روشی برای تقویت رهیافت های سنتی آموزش است، اما هنوز شواهد زیادی در مورد نتایج ارزش یابی این روش منتشر نشده است. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر دو روش آموزش مجازی (الکترونیک) و سنتی (سخنرانی) بر میزان یادگیری دانشجویان بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی در سال 1391، 202 دانشجوی گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مقطع کارشناسی و کاردانی که دروس اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بیماری های شایع، بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری را در نیم سال دوم سال تحصیلی 91-1390 اخذ کرده بودند، به شیوه سر شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. نیمی از دروس به صورت حضوری و بقیه به شکل مجازی ارایه شد و تفاوت نمرات آزمون دانشجویان در دو روش آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظرات دانشجویان از طریق پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی شد. داده ها توسط آزمون های T استیودنت و تحلیل واریانس در نرم افزار SPSS 20 تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات دانشجویان در آزمون حضوری و مجازی تفاوت معنی داری نداشت (05/0p>). آموزش مجازی از نظر دست یابی به اهداف آموزشی، محتوی، شیوه، توالی و نوع مطلب و آزمون، مطلوب بود و بین تناسب محتوای درس و اهداف آموزش مجازی، با تعداد اشتباهات دانشجو در آزمون پایانی ارتباط معنی داری وجود نداشت. تسلط و مهارت دانشجو به کامپیوتر با موفقیت کار با سامانه آموزش مجازی و نمرات آزمون کامپیوتری رابطه معنی داری داشت (001 /0=p).
  نتیجه گیری
  دو روش آموزش مجازی (الکترونیک) و حضوری (سخنرانی) بر میزان یادگیری دانشجویان تاثیر نسبتا یکسانی دارند.
  کلیدواژگان: آموزش ترکیبی، آموزش مبتنی بر رایانه و شبکه، آموزش مجازی، رایانه، شیوه سنتی
 • کبری قبادی، صفیه حدادی *، سعید داداش زاده صفحات 223-229
  اهداف
  یادگیری خودراهبر درازمدت درحالی بخش جدایی ناپذیر حرفه پزشکی در نظر گرفته می شود که هنوز بهترین راه توسعه آن در آموزش بالینی ناشناخته مانده است. یکی از سازه های مرتبط با یادگیری خودراهبر، اهداف پیشرفت است. پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی اهداف پیشرفت دانشجویان پرستاری و مامایی و بررسی رابطه آن با یادگیری خودراهبر آنان انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی در سال 91-1390، 209 دانشجوی کارشناسی مشغول به تحصیل در رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه اهداف پیشرفت و پرسش نامه خودراهبری در یادگیری بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آزمون های مجذور کای و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند.
  یافته ها
  103 نفر از دانشجویان (49%)، اهداف رویکردی را اولویت اول خود قرار دادند. بین اولویت بندی اهداف پیشرفت کل دانشجویان تفاوت معنی داری وجود داشت (0001 /0=p)، اما بین اولویت بندی اهداف پیشرفت دختران و پسران تفاوت معنی داری مشاهده نشد (45 /0=p). همچنین بین اولویت بندی اهداف و خودراهبری در یادگیری رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (012 /0=p).
  نتیجه گیری
  هدف اول دانشجویان پرستاری و مامایی رویکردی است. دانشجویانی که اهداف تبحری دارند نسبت به دانشجویانی که اهداف رویکردی یا اجتنابی دارند، از میزان خودراهبری بیشتری در یادگیری برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: یادگیری خودراهبر، اهداف پیشرفت، اهداف رویکردی، اهداف تبحری، اهداف اجتنابی
 • محسن کشاورز *، مهران فرج اللهی، محمدرضا سرمدی، بهمن زندی صفحات 231-237
  اهداف
  آموزش از راه دور یکی از روش های نوین آموزش در عصر اطلاعات محسوب می شود. برخورداری از مهارت های سواد اطلاعاتی در محیط های آموزش از راه دور، مهم تر از آموزش مرسوم است، زیرا به افراد کمک می کند تا از اطلاعات به طور موثر استفاده کنند و به دنبال جست وجو، ارزش یابی و تولید اطلاعات باشند. هدف این پژوهش، بررسی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش از دور دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی- پیمایشی، 181 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش از دور دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نیم سال دوم سال تحصیلی 94-1393 با روش طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه سواد اطلاعاتی بر مبنای استانداردهای پنج گانه انجمن کتابخانه های دانشگاهی و تحقیقاتی بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (T استودنت تک گروهی) انجام شد.
  یافته ها
  مولفه های تعیین ماهیت اطلاعات و درک موارد حقوقی و اقتصادی اطلاعات در وضعیت نامطلوب، مولفه های دسترسی موثر به اطلاعات و ارزیابی نقادانه اطلاعات در سطح نسبتا مطلوب و مولفه کاربرد هدفمند اطلاعات در سطح مطلوب قرار داشت (05 /0p<). همچنین اختلاف میانگین کل مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش از دور دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نیز معنی دار بود (05 /0p<) و در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش از دور دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، دانشجویان، آموزش از دور
 • هادی مصلح امیردهی *، محمدرضا نیستانی، ایمان جهانیان صفحات 239-245
  اهداف
  امروزه بهبود کیفیت نظام آموزش عالی به عنوان اصلی اساسی مورد توجه متصدیان این حوزه قرار گرفته است. در این بین بهره گیری از راهبرد ارزیابی بیرونی برای دست یابی به کیفیت در نظام دانشگاهی نقش کلیدی ایفا می کند. هدف این پژوهش، ارزیابی بیرونی گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بود.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی در سال تحصیلی 94-1393، 109 نفر از اعضای گروه ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (شامل دانشجویان، اعضای هیات علمی، مدیر گروه و کارکنان گروه) در روند ارزیابی بیرونی مشارکت کردند که دانشجویان به روش نمونه گیری طبقه ای و اعضای هیات علمی و کارکنان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. از پرسش نامه، مصاحبه، چک لیست و مشاهده به منظور گردآوری داده ها بهره گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 21 و روش وزن دهی (ارزش گذاری) گزینه ها استفاده شد.
  یافته ها
  از نظر گروه مورد ارزیابی، دو عامل «اعضای هیات علمی» و «تجهیزات و امکانات» در وضعیت نسبتا مطلوب و دو عامل «مدیر گروه» و «اهداف و رسالت» در وضعیت مطلوب قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، از نظر ارزیابی بیرونی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی بیرونی، گروه ترمیمی و مواد دندانی، کیفیت، معیار
 • آمنه قره تپه، منصور رضایی *، یحیی پاسدار، فاطمه اسدی، یحیی صفری، مریم نظری صفحات 247-254
  اهداف
  هدف ارزش یابی اساتید که بخشی از آن به عهده دانشجویان گذاشته شده است، بهبود کیفیت تدریس و ارتقای سطح آموزش در دانشگاه است. در این راستا استفاده از فرم های ارزش یابی معتبر که منجر به شناخت مشکلات تدریس و یادگیری شود حایز اهمیت است. این پژوهش با هدف مقایسه ابعاد کیفیت تدریس با استفاده از پرسش نامه های ارزش یابی دانشجویان از کیفیت آموزشی و نظرخواهی از دانشجویان انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی که در نیم سال دوم سال تحصیلی 91-1390 صورت گرفت، 251 دانشجوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به شیوه سرشماری در مطالعه شرکت نمودند. ابزار پژوهش، پرسش نامه های ارزش یابی دانشجویان از کیفیت تدریس و نظرخواهی از دانشجویان بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های T زوجی، T مستقل، آنالیز واریانس، مجذور کای، من- ویتنی یو، کروسکال والیس، ضریب همبستگی پیرسون و توکی استفاده شد.
  یافته ها
  مقایسه نمره کلی ارزش یابی اساتید بر حسب درجه علمی اساتید و همچنین مقطع و رشته تحصیلی دانشجویان بین دو پرسش نامه تفاوت معنی داری نشان داد (05 /0p<). رابطه بین حجم کار مربوط به هر درس و میزان علاقه به درس با نمره کلی ارزش یابی اساتید براساس پرسش نامه ارزش یابی دانشجویان از کیفیت آموزشی معنی دار بود (001 /0p<).
  نتیجه گیری
  هر دو پرسش نامه از پایایی قابل قبولی برخوردارند، اما پرسش نامه ارزش یابی دانشجویان از کیفیت آموزشی ابعاد چندگانه تدریس را بهتر نمایان می سازد و در نشان دادن نقاط ضعف و قوت کیفیت تدریس اساتید کارآمدتر است.
  کلیدواژگان: کیفیت تدریس، ارزش یابی دانشجویان از کیفیت آموزشی، دانشکده بهداشت
 • غلامرضا گل محمد نژاد بهرامی * صفحات 255-260
  اهداف
  به منظور ارتقای کیفیت آموزش در مراکز علمی و آموزشی، استفاده از فناوری های ارتباطی به خصوص اینترنت، تشویق و تبلیغ می شود. این در حالی است که هنوز تحقیقات کافی در مورد نقش اینترنت در بهبود کیفیت آموزش و ویژگی های مثبت روان شناختی دانشجویان انجام نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش استفاده از اینترنت بر خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  در این پژوهش شبه تجربی، 363 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (174 دانشجوی کاربر اینترنت و 189 دانشجوی غیرکاربر اینترنت) که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند، به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و وارد تحقیق شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس انگیزش تحصیلی، پرسش نامه خودکارآمدی شرر و پرسش نامه محقق ساخته استفاده از اینترنت و همچنین آخرین معدل تحصیلی دانشجویان استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چندمتغیری، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون T مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دانشجویان کاربر اینترنت در مقایسه با دانشجویان غیرکاربر اینترنت به طور معنی داری از خودکارآمدی عمومی، ابتکار و تلاش بیشتری برخوردار بودند، اما تفاوت آماری معنی داری در مولفه پشتکار مشاهده نشد. همچنین دانشجویان کاربر اینترنت در مقایسه با دانشجویان غیرکاربر اینترنت از میانگین پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی (زیرمقیاس های علاقه به تکلیف، تلاش تحصیلی، علاقه اجتماعی، کسب ستایش، نمونه بودن، کسب پیوستگی و رقابت جویی) بیشتری برخوردار بودند، اما در زیرمقیاس قدرت اجتماعی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که از اینترنت استفاده می کنند بیشتر از دانشجویانی است که از اینترنت استفاده نمی کنند.
  کلیدواژگان: اینترنت، انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی
 • مجید یوسفی افراشته *، ذکرالله مروتی، اباذر چراغی صفحات 261-268
  اهداف
  محیط یادگیری اثربخش می تواند به برقراری و تقویت شرایط مناسب یادگیری در آموزش عالی منجر شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تعریف عوامل مرتبط با محیط یادگیری اثربخش در آموزش رشته بهداشت بود.
  مشارکت کنندگان و
  روش ها
  این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تحلیل محتوی از نوع قراردادی در سال 1392 انجام شد. مشارکت کنندگان 9 دانشجوی کارشناسی ارشد و 7 دانشجوی کارشناسی رشته های بهداشت علوم پزشکی دانشگاه جندی شاپور بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه ثبت شدند و با روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند.
  یافته ها
  4 درون مایه کلی و 13 طبقه استخراج شد؛ تدریس فعال و تعاملی (استفاده از نظر دانشجویان در برنامه ریزی آموزشی، درگیرکردن دانشجویان در بحث های کلاسی، ارایه مثال های کاربردی برای تفهیم مطالب، عدم نگرانی در بیان اندیشه ها، امکان انتقاد سازنده از فعالیت ها و برنامه ریزی های استاد، توجه به شرایط و تفاوت های فردی بین دانشجویان)، جو بانشاط (برانگیختگی تحصیلی، لذت یادگیری و حضور در کلاس، احساس پذیرش و احترام از جانب استاد، پویایی و شادابی محیط کلاس و عدم خستگی)، ارتباط آموخته ها با نیازهای حرفه ای (شناخت نیازهای شغلی در آموزش محتوای درس، ارتباط آموخته ها با نیازهای موقعیت های شغلی) و توان علمی و تخصصی استاد (تخصص و توانایی علمی استاد در حوزه تدریس).
  نتیجه گیری
  4 مولفه اصلی و شاخص های مربوط به آنها می توانند در سازمان دادن به محیط های یادگیری در آموزش پزشکی کمک کنند.
  کلیدواژگان: یادگیری، پژوهش کیفی، بهداشت
|
 • O. Etemadi *, S. Saadat Pages 195-201
  Aims
  The learners’ beliefs on their capabilities in the process of education are defined as academic self-efficacy that is realized by a variety of factors. This study aimed to investigate the role of family health and attachment styles in prediction of the academic self-efficacy.Instrument &
  Methods
  This cross-sectional descriptive research with a correlation design was performed in all undergraduate students of Literature and Humanities School of the University of Guilan in 2014-15 academic years and 335 students were selected using clustering random sampling method. Hovestadt Family-of-Origin's Scale, Hazan & Shaver's attachment styles and Owen & Forman’s Academic Self-efficacy questionnaires were used in order to collect data. Data analysis was conducted in SPSS 22 software using Pearson correlation coefficient and multivariate linear regression.
  Findings
  Academic self-efficacy had positive and significant relationship with healthcare (r=0.274) and secure attachment style (r=0.336) and negative and significant relationship with avoidant attachment style (r=0.413), anxious attachment style (r=0.402; p<0.01). The predictor variables of avoidant attachment style (p=0.0001; t=4.828), secure attachment style (p=0.0001; t=5.108), anxious attachment style (p=0.001; t=-3.217) and family health (p=0.002; t=3.061) determined 0.3 of the variance of academic self-efficacy among the students and played a major role in the prediction of academic self-efficacy, respectively.
  Conclusion
  Family health and secure attachment style increase the academic self-efficacy beliefs of the students and avoidant- and anxious attachment styles decrease the academic self-efficacy beliefs of the students.
  Keywords: Self, Efficacy, Family Health, Attachment Styles, Students
 • M.A. Nemati, Y. Mohammadi, M.R. Raeisoon * Pages 203-208
  Aims
  According to special conditions of universities, realization of knowledge management in Iranian universities has the premier importance compared to other organizations and institutions. This study aimed to investigate the relationship between knowledge management dimensions and educational performance of faculty members. Instrument &
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted in 2014 and 127 faculty members of Payam-e-Noor University of the Southern Khorasan Province were selected through simple randomization. The Standard Knowledge Management Questionnaire and a researcher-made educational performance survey were used to collect data. The data were analyzed using Pearson correlation test and independent T test.
  Findings
  Knowledge management and educational performance mean scores were 324.33±31.31 and 65.22±13.85, respectively. There was a positive relationship between knowledge management and its dimensions and educational performance. The relationship between knowledge management and its dimensions’ mean scores was significant in terms of gender. However, the relationship between educational performance mean scores was not significant in terms of gender. In terms of faculty’s academic degrees, the relationship between knowledge management and its dimension’s mean scores and their educational performance was significant, while it was insignificant in terms of tenure.
  Conclusion
  Knowledge management dimensions can both enhance and predict faculty’s educational performance.
  Keywords: Knowledge Management, Education, Graduate, Universities
 • J. Faradmal, Gh. Asgari, H. Shiri, H. Faghfourian, A. Seidmohammadi * Pages 209-214
  Aims
  The process of evaluating the professors by the students, as a common method of evaluating, has many strengths and weaknesses in performance. Thus, the aim of this study was to investigate the stability of the evaluation of the professors by students using two different protocols.Instrument &
  Methods
  In this interventional study in Asadabad Medical Sciences School in 2013-2014, 174 students assessed 26 professors in 53 courses at two semesters using two different methods; paper-based at one week before the end of semester (protocol A) and computer-based on the currently methods (protocol B) after the final exam. The questionnaire was the pre-defined tool in Hamadan University of Medical Sciences. Data analysis was performed using SPSS 20 and Excel 2013 software with paired T, independent T and Pearson correlation coefficient tests.
  Findings
  The mean score of assessments in protocol A (68.99±17.73) was significantly less than the mean score of assessments in protocol B (91.78±5.40; p<0.001). In all questions, the correlation between scores in two different executive protocol was statistically significant (p<0.001). There was no significant difference between the mean scores given by students according to different courses in two different protocols (p>0.05).
  Conclusion
  Paper-based assessment of professors by students one week before the end of semester is better than the computer-based method and it can discriminate the professors better.
  Keywords: Program Evaluation, Faculty, Students, Health Occupations
 • M. Zeraati *, M. Zakipour, N. Aghabararian Pages 215-222
  Aims
  Continuous virtual (electronic) learning is a method to strengthen the traditional approaches to education, but still there is not lot evidences about the evaluation of this method. The aim of this study was to compare the effect of two virtual (electronic) and traditional (lecture) educational methods on the level of learning of students.Instrument &
  Methods
  In this quasi-experimental study in 2012, 202 undergraduate students of the Department of Public Health of Mazandaran University of Medical Sciences who had epidemiology, epidemiology of common diseases, maternal and child health and reproductive health courses in the second semester of 2012 were entered to study by census method. Half of the subjects were presented by lecture and the rest in virtual form and the differences of students’ scores between educational methods were studied. Students’ viewpoint were also assessed via a researcher-made questionnaire. Student's T test and analysis of variance were used to analyze the data in SPSS 20 software.
  Findings
  The mean scores of students was not significantly different between two methods (p>0.05). Virtual learning was appropriate in terms of achieving educational goals, content, methods, sequence and type of material and there was no significant relationship between the appropriateness of course content and learning objectives and number of errors in the final exam. Ability of students to work successfully with computer had significant relationships with success in working with e-learning system and computer test scores (p=0.001).
  Conclusion
  Both methods of virtual (electronic) and lecture education have the same impact on the level of learning in students.
  Keywords: Education, Education, Distance, Computers, Lectures
 • K. Ghobadi, S. Haddadi *, S. Dadashzade Pages 223-229
  Aims
  Although the development of lifelong self-directed learning is considered as an inseparable part of the medical profession, its best method of performing in clinical training is still unknown. Achievement goals are of great importance and association in self-directed learning. The present study aimed to prioritize the achievement goals of nursing and midwifery students and its relationship with self-directed learning.Instrument &
  Methods
  This descriptive survey was performed in 209 undergraduate students of nursing, midwifery, surgery room and anesthesia of Mashhad University of Medical Sciences in 2011-2012 who were selected through random stratified sampling method with considering gender. The used instrument was development objectives and self-directed learning’s questionnaires. Data analysis was performed in SPSS 21 software using Chi-square and one-way analysis of variance tests.
  Findings
  103 of students (49%) had approach goals as their first prioritization. There was a significant difference between all of students’ prioritization (p=0.0001), but no significant difference was observed between achievement goals’ prioritization of males and females (p=0.45). There was a significant positive association between self-directed learning and objectives’ prioritization (p=0.012).
  Conclusion
  The first goal of nursing and midwifery students is approaching. Students who have performance goals have more self-directed learning than who have approach and avoidance goals.
  Keywords: Learning, Goals, Students, Nursing, Approach Goals, Performance Goals, Avoidance Goals
 • M. Keshavarz *, M. Farajollahi, M.R. Sarmadi, B. Zandi Pages 231-237
  Aims
  Distance education is considered to be one of the modern education methods in the information era. Having the information literacy skills in distance education environments is more important than traditional training because it helps the people to use the information more effectively and try to search, evaluate and producing the information. The purpose of this research was to evaluate the information literacy level of distance education postgraduate students of Entrepreneurship Faculty of Tehran University.Instrument &
  Methods
  In this descriptive-survey research, 181 master students of distance education of Entrepreneurship Faculty of Tehran University were selected by symmetric stratified sampling in the second semester of 2014-2015 academic years. The instrument used in this study was questionnaire of information literacy based on 5 dimensions standards of the ACRL. 18 SPSS software and indicators of descriptive and inferential statistics (Student T test) were used to analyze the data.
  Findings
  The components determine the nature of the information and understanding of the legal and economic items related to information were in the undesirable level. The components of effective access to information and critically information evaluation were in the relatively desirable level. The component of targeted use of data was the only component that was in the desirable level. Also the total average difference of the information literacy skills of distance education students of Entrepreneurship Faculty at University of Tehran was statistically significant (p<0.05) and can be evaluated in the relatively desirable level.
  Conclusion
  The information literacy skills of distance education students of Entrepreneurship Faculty of Tehran University are evaluated in the relatively desirable level.
  Keywords: Information Literacy, Students, Distance Education
 • H. Mosleh Amirdehi *, M.R. Neyestani, I. Jahanian Pages 239-245
  Aims
  Today, improving the quality of higher education system is of basic consideration for the managers. In the meantime, using the external evaluation strategy plays a key role to achieve the qualitative university systems. The aim of this study was to external evaluation of Department of Operative Dentistry and Dental School of Babol University of Medical Sciences.Instrument &
  Methods
  In this descriptive study in 2014-15 academic year, 109 members of the Department of Operative Dentistry and Dental School of Babol University of Medical Sciences (students, faculty members, group manager and group staffs) were participated in the external evaluation process; the students were selected by categorized sampling method and others by census method. Questionnaire, interview, checklist and observation were used to collect data. In order to analyze the data SPSS 21 software and weighting method (valuation) were used.
  Findings
  In viewpoint of the evaluated group, “faculty members” and “equipment and constructions” factors were in nearly desirable condition and “group manager” and “goals and mission” factors were in desirable condition.
  Conclusion
  Department of Operative Dentistry and Dental School, Babol University of Medical Sciences, is in desirable condition in terms of external evaluation.
  Keywords: Evaluation Studies, Biomedical, Dental Materials, Quality Assurance, Health Care
 • A. Gharatapeh, M. Rezaei *, Y. Pasdar, F. Asadi, Y. Safari, M. Nazari Pages 247-254
  Aims
  The purpose of the professors’ evaluation which partly left up to the students is to improve the teaching quality and enhance the educational level in universities. Regarding this, the use of valid evaluation forms that lead to the recognition of the problems of teaching and learning is important. This study aimed to compare the teaching quality aspects between Student Evaluation of Education Quality and Students Survey questionnaires.Instrument &
  Methods
  In this descriptive-analytic study by correlation type that was performed during the second semester of 2012-13 academic year, 251 students of Health Department of Kermanshah University of Medical Sciences participated by census method. The research tools were the Student Evaluation of Education Quality and Students Survey questionnaires. For data analysis, independent- and paired T, Chi-square, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Pearson correlation coefficient and Tukey tests were utilized.
  Findings
  The difference of total evaluation scores of the professors based on their scientific degree and also the education level and major of students was significant between 2 questionnaires (p<0.05). There was also a significant relationship between the workload and level of interest for each course and the total evaluation score of the professors based on student evaluation of education quality questionnaire (p<0.001).
  Conclusion
  Both questionnaires have acceptable reliability, but the student evaluation of education quality questionnaire highlights the multi aspects of teaching better and is more efficient in demonstrating the strength and weaknesses of teaching.
  Keywords: Teaching, Student Evaluation of Education Quality, Data Collection, Students, Public Health
 • Gh.R. Golmohammadnazhad Bahrami * Pages 255-260
  Aims
  In order to improve the quality of education in the scientific and educational centers, usage of communication technologies, especially the Internet, is encouraged and promoted. However, there are not still considerable researches on the role of Internet to improve the quality of education and psychological characteristics of students. The present study investigated the role of using Internet on self-efficacy, educational motivation and achievement of medical students.Instrument &
  Methods
  In this quasi-experimental study, 363 of Tabriz University of Medical Sciences’ students (174 Internet users and 189 nonusers) who had studied in 2013-14 academic year were selected by stratified random sampling method and entered into the study. To collect data, educational motivation scale, Sharer's self-efficacy scale (GSES), Internet using questionnaire which made by researcher and the latest educational grade point averages were used. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA) and independent samples T tests.
  Findings
  The internet user students had significantly more general self-efficacy (creativity and attempt subscales) in comparison to nonusers, but there was no significant difference in perseverance subscale of two groups. Internet user students had more educational achievement and motivation (task of interest subscales, educational effort, social interest, praise gaining, typifying, business continuity, competing) in comparison to nonusers. However, there was no significant difference between two groups in social power subscale.
  Conclusion
  Self-efficacy and educational achievement motivation of Internet user students is more than nonusers.
  Keywords: Internet, Educational Status, Self, Efficacy
 • M. Yousefi Afrashteh *, Z. Morovati, A. Cheraghi Pages 261-268
  Aims
  Effective learning environment can lead to establish and strengthen the appropriate conditions of learning in higher education. This study aimed to identify and define the factors associated with effective learning environment in the field of health education.Participants &
  Methods
  This qualitative study with content analysis approach was conducted in 2013. Participants were 9 graduate and 7 undergraduate students of health majors that were selected using purposive sampling method. Data were recorded by interview and were analyzed using qualitative content analysis.
  Findings
  Analysis of the data revealed 4 themes and 13 classes; active and interactive teaching (participating viewpoints of students in educational planning, engaging students in class discussions, providing practical examples to understand the content, relaxing about expressed thoughts, the possibility of constructive criticism master plan of activities and according to the conditions and individual differences between students), Joyful atmosphere (academic motivation, the joy of learning and attendance, a sense of acceptance and respect from teachers and classroom dynamics and vitality and fatigue), relation of courses with professional needs (knowledge of the needs of the job in training course content and related training to the needs of job opportunities) and professors’ scientific and power and expert (expertise and scientific capabilities in the field of teaching).
  Conclusion
  4 major themes and their characteristics can help to organize the learning environment in medical education.
  Keywords: Learning, Qualitative Research, Health