فهرست مطالب

Crop Protection - Volume:4 Issue:4, 2016
 • Volume:4 Issue:4, 2016
 • Supplementary
 • تاریخ انتشار: 1394/10/21
 • تعداد عناوین: 18
|
 • گولرمو هیت، والتر سیون، پابلو کورتز صفحات 605-615
  کرم خوشه خوار انگورLobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae), یکی از آفات مهم انگور در اروپا و نواحی مدیترانه می باشد که اخیرا از آرژانتین و شیلی گزارش شده است. ازآنجاکه اطلاعات کمی در ارتباط با فنولوژی کرم خوشه خوار انگور در آرژانتین وجود دارد این مطالعه به منظور تهیه یک مدل فنولوژیکی برای تخمین تعداد نسل کرم خوشه خوار انگور در آرژانتین انجام شده است. تعداد نسل کرم خوشه خوار انگور براساس حشرات نر وقوع چهار پیک پرواز را نشان می دهد. مدل رگرسیون غیرخطی براساس متوسط شکار هفتگی و میزان روز درجه-های تجمعی طی فصول زراعی 2012-2011 تا 2014-2013 تهیه شد. معادله ویبول نشان داد که این حشره به طور متوسط چهار پرواز در سال دارد که بهترین تخمین براساس درصد حشرات شکار شده و میزان روز درجه تجمعی است. می توان انتظار داشت که ظهور 50% حشرات نر برای اولین پرواز در 9/443 روز درجه، دومین پرواز در 7/1211 روز درجه اتفاق می افتد این درحالی است که پروازهای سوم و چهارم به ترتیب در روز درجه های 8/2077 و 2095 مشاهده می شود. روش اتخاذ شده در این پژوهش می تواند یک پیش بینی منطقی از فعالیت کرم خوشه خوار انگور در آرژانتین را بیان نماید.
  کلیدواژگان: کرم خوشه خوار انگور، سیستم بازرسی، تعداد نسل
 • لاچین مختارنژاد، حسنرضا اعتباریان، محسن فرزانه، پژمان شیخپور، محمدرضا خوشایند صفحات 617-625
  در این مطالعه تاثیر منابع کربن و نیتروژن مختلف روی تولید بیوماس مخمر و هم چنین تاثیر فرمولاسیون های مختلف مخمر بیوکنترلی Candida membranifaciens در کاهش بیماری کپک آبی سیب مورد بررسی قرار گرفت. محیط کشت حاوی ملاس نیشکر به عنوان منبع کربن در مقایسه با محیط کشت حاوی آب پنیر کارایی بالاتری در تولید بیوماس داشت. عصاره مخمر به عنوان منبع نیتروژن نسبت به اوره و عصاره ذرت خیسانده شده (CSL) در تولید بیوماس سلولی تاثیر بیش تری داشت. بهترین رشد زمانی حاصل شد که از ملاس نیشکر و عصاره مخمر و CSL مورد استفاده قرار گرفت. تعداد سلول های زنده در فرمولاسیون های مبتنی بر پودر تالک و کائولین به تدریج کاهش یافت. درحالی که در فرمولاسیون مبتنی بر سبوس گندم تا چهار ماه تعداد سلول های زنده افزایش پیدا کرد و سپس شروع به کاهش نمود. در حالت کلی فرمولاسیون های نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس طول عمر بیش تری نسبت به نمونه های نگهداری شده در دمای 24 درجه سلسیوس داشتند. فرمولاسیون های تهیه شده از C. membranifaciens، برای کنترل Penicillium expansum در شرایط انبار مورد ارزیابی قرار گرفتند. فرمولاسیون های مختلف C. membranifaciens از جمله سه نوع فرمولاسیون مبتنی بر تالک، کائولین و سبوس گندم اختلاف معنی داری در کاهش بیماری کپک آبی نشان ندادند.
  کلیدواژگان: منابع غذایی، فرمولاسیون، کنترل بیولوژک، کپک آبی، Candida membranifaciens
 • زهرا غلامی، امین صادقی، عزیز شیخی گرجان، جواد ناظمی رفیع، فاطمه غلامی صفحات 627-632
  این مطالعه به منظور بررسی سودمندی فرمولاسیونهای تجاری حشره کش ها جهت کنترل تریپس غربی گل انجام شد. حشرات از تعدادی گلخانه تجاری خیار در شهر ورامین (ایران) جمع آوری شدند. اثر حشره کش های دیازینون (60% EC)، سایپرمترین (40%EC)، فیپرونیل (5/2% EC)، ایمیداکلوپراید (35% SC) و حشره کش گیاهی اکسی ماترین (کینگ بو 6/0% AS) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که فیپرونیل (ppm 97/17=LC50) موثرترین حشره کش در میان سایر حشره کش های آزمایش شده بود. درحالی که ایمیداکلوپراید (ppm 2303 = LC50) کم ترین تاثیر را نشان داد. هم چنین، اکسی ماترین(ppm 94/69=LC50) بعد از فیپرونیل موثرترین حشره کش بود.
  کلیدواژگان: زیست سنجی، حشره کش ها، Frankliniella occidentalis، فیپرونیل، اکسی ماترین
 • مژده آکنده، فرحان کچیلی، محمود سوفباف، آرش راسخ صفحات 633-642
  پارامترهای تولیدمثلی و ترجیح تخم گذاری بید کلمPlutella xylostella (Lep.: Plutellidae) روی تعدادی از ژنوتیپ های موتانت کلزا (RGS 8-1, RGS 10-2, RGS 8-13, Zar 9-9 and Talaye 8- 3) و کولتیوارهای شاهد آن ها (RGS, Zar, Talaye) در شرایط گلخانه (دمای 6 ± 21 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10 ± 65 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد بررسی قرار گرفت. محاسبه ی پارامترهای تولیدمثلیP. xylostella روی کولتیوار RGS و ژنوتیپ های موتانت آن نشان داد ژنوتیپ موتانت RGS 8-1 به دلیل بیش ترین مقادیر نرخ تولید مثل ناخالص (7/182 تخم/ ماده)، نرخ خالص باروری (2/248 تخم/ ماده) و میانگین تخم های بارور(98/8 تخم بارور/ماده/روز) حساس ترین ژنوتیپ نسبت به این آفت می باشد. کم ترین میزان پارامتر اخیر (05/3 تخم بارور/ماده/روز) روی ژنوتیپ موتانتRGS 8-13 حاصل شد. آزمایش ترجیح تخم گذاری در شرایط عدم انتخاب بعد از 24 ساعت اختلاف معنی داری بین میانگین تخم های گذاشته شده توسط آفت روی سه کولتیوار تحت بررسی در مقایسه با ژنوتیپ های موتانت آن ها نشان نداد. درحالی که در آزمایش انتخاب، ژنوتیپ موتانتRGS 10-2 (67/151 تخم) برای تخم ریزی توسط آفت نسبت به دو ژنوتیپ موتانت دیگر و کولتیوار شاهد ترجیح داده شد. این بررسی نشان داد که تاثیر موتاسیون فیزیکی کلزا بر مقاومت آن نسبت به آفت بید کلم بسته به کولتیوار کلزا و ژنوتیپ های موتانت آن متفاوت است. این نکته باید توسط متخصصین اصلاح نباتات هنگام معرفی گیاهان موتانت با ویژگی های مناسب زراعی به منظور استفاده کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کلزای موتانت، بید کلم، پارامترهای تولید مثلی، ترجیح تخم گذاری
 • طاهره صرافی، حسین براهویی، سیدمسعود مجدزاده، مجید عسکری حصنی صفحات 643-654
  پژوهشی به منظور بررسی فون خانواده Ichneumonidae در استان فارس طی سال های 1391 تا 1392 صورت گرفت. در مجموع تعداد 14 گونه متعلق به 13 جنس و شش زیرخانواده شناسایی شد که عبارتند از: Exetastes adpressorius (Thunberg, 1822) (Banchinae); Diadegma semiclausum (Hellén, 1949) (Campopleginae); Cryptus inculcator (Linnaeus, 1758); Dichrogaster saharator (Aubert, 1964) (Cryptinae); Diplazon laetatorius (Fabricus, 1781); Enizemum ornatum (Gravenhorst, 1829); Homotropus nigritarsus (Gravenhorst, 1829); Homotropus signatus (Gravenhorst, 1829) (Diplazontinae); Colpognathus celerator (Gravenhorst, 1807); Diadromus collaris (Gravenhorst, 1829); Ichneumon sarcitorius Linnaeus, 1758; Virgichneumon callicerus (Gravenhorst, 1820) (Ichneumoninae); Orthocentrus asper (Gravenhorst, 1829); Picrostigeus setiger (Brischke, 1871) (Orthocentrinae).از بین این گونه ها، دو گونهExetastes adpressorius و Picrostigeus setiger برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. جنس نر گونه اخیر برای اولین بار جمع آوری و توصیف شد. همه گونه ها به جز Dichrogaster saharator برای فون استان فارس جدید می باشند.
  کلیدواژگان: Exetastes adpressorius، Picrostigeus setiger، Medicago sativa، گیاه زراعی، گزارش جدید، ایران
 • آدسینا جکوپز موبولاد، نایهلون توسینگ، یالاپا راجاشکار صفحات 655-665
  اثرات پودر گیاهانClerodendrum capitatum (Willd.) و Phyllanthus fraternus (Webster) در کاهش ظهور حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شپشه ذرت Sitophilus zeamais (L.) و خسارت در بذور ذرت و لوبیا چشم بلبلی مورد ارزیابی قرار گرفت. برگ پودر شده گیاهان در غلطت 0، 500، 1000، 1500، 2000 میلی گرم برای هر کیلوگرم بذر در سه تکرار روی حشرات کامل باکره مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که پودر گیاهان تاثیر معنی داری روی مرگ و میر حشرات کامل نداشتند اما ظهور حشرات کامل، میزان خسارت به بذور و تعداد دانه های ذرت سوراخ شده کاهش یافت. بنابراین پودر گیاهان فوق از قابلیت بالایی به عنوان حشره کش با منشاء گیاهی برای کنترل سوسک چهارنقطه ای حبوبات و شپشه ذرت برخور دارند.
  کلیدواژگان: phyllanthus fraternus، Clerodendrum capitatum، برگ پودر شده، سوسک چهارنقطه ای حبوبات، شپشه ذرت
 • سیده لاوین نورانی، ابراهیم محمدی گلتپه، ناصر صفایی، مختار جلالی جواران، ابراهیم پورجم، مسعود شمس بخش، فرحناز جهانشاهی افشار صفحات 667-674
  عصاره های دو گونه قارچ نماتدخوار Arthrobotrys oligospora و Arthrobotrys conoides در سه رقت (× 1)، (× 50/0) و (× 25/0) از عصاره پایه روی میزان مرگ و میر لاروهای سن دو و نرخ تفریخ تخم نماتدهای Meloidogyne incognita و Meloidogyne javanica مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد مرگ و میر لاروها با غلظت عصاره ها نسبت مستقیم داشت. اما نرخ تفریخ تخم با افزایش غلظت نسبت معکوس داشت، هم چنین نتایج نشان داد که عصاره های این دو قارچ اثرات مختلفی روی میزان مرگ و میر لاروهای سن دو و نیز نرخ تفریخ تخم نماتدهای فوق داشتند. درخصوص لاروهای سن دو M. incognita پس از 24 ساعت بیش ترین میزان مرگ و میر مربوط به عصاره پایه (×1) گونه A. conoides بود که باعث نابودی 98/28 درصد لاروها گردید. هم چنین کم-ترین میزان مرگ و میر مربوط به رقت (×25/0) گونه A. oligospora با 5/12 درصد بود. این در حالی است که بیش ترین میزان مرگ و میر لاروهای M. javanica مربوط به عصاره (×1) گونه A. conoides با 18/19 درصد و کم ترین میزان مرگ و میر مربوط به رقت (×25/0) گونه A. oligospora با 09/9 درصد بود. پس از گذشت دو هفته بیش ترین نرخ تفریخ تخم های گونه M. incognita مربوط به شاهد به میزان 75/30 درصد و کم ترین نرخ تفریخ مربوط به عصاره پایه (×1) گونه A. conoides به میزان 25/1 درصد بود. درخصوص گونه M. javanica، بیش ترین نرخ تفریخ تخم مربوط به شاهد به میزان 25/36 و کم ترین نرخ تفریخ مربوط به عصاره پایه (×1) گونه A. conoides به میزان 25/1 درصد بود.
  کلیدواژگان: Arthrobotrys oligospora، A. conoides، عصاره قارچی، مرگ و میر، نرخ تفریخ تخم، Meloidogyne incognita و M. javanica
 • معصومه کردی، ناصر فرخی، ابوالفضل مسعودی، علی درخشان شادمهری، شاهرخ قرنجیک صفحات 675-690
  قارچ بیمارگر حشرات Beauveria spp. دامنه میزبانی وسیعی دارد. در این تحقیق، به آنالیز ترانسکریپتوم مقایسه ای ژن های باسیاسین I، دای پپتیدیل پپتیداز، سیتوکروم P450 مونواکسیژناز، میتوژن پروتئین کیناز فعال و سنسور کلسیم در دو ایزوله از Beauveria bassiana با بیماریزایی قوی و ضعیف پرداخته شد. در اینجا محیط کشت های القایی حاوی کوتیکول های جدا شده از چهار حشره متفاوت و یک محیط کشت کنترل فاقد هیچ نوع عصاره کوتیکولی تهیه شد و به ایزوله ها اجازه داده شد تا در آنها رشد کنند. به صورت جالب توجهی افزایش بیان دو ژن باسیاسین و دای پپتیدیل پپتیداز در محیط کشت القایی در مقایسه با محیط کشت کنترل مشاهده شد، که در ادامه با میزان بیان ژن گاما اکتین نرمال گردید، سیتوکروم P450 مونواکسیژناز در محیط کشت سنتتیک در مقایسه با عصاره کوتیکولی افزایش بیان نشان داد. بیان میتوژن پروتئین کیناز فعال در ایزوله با بیماریزایی بالا در مقایسه با ایزوله با بیماریزایی پایین بیش تر بود. بیان این ژن در حضور کوتیکول های ملخ ایتالیایی و محیط کشت سنتتیک برخلاف سایر محیط کشت ها بیش تر بود. بیان سنسور کلسیم در محیط کشت های مختلف مورد استفاده، تغییر نکرد. لذا به عنوان ژن منبع در مطالعات ترانسکریپتوم آینده ژن ها درBeauveria spp. پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: باسیاسین I، دای پپتیدیل پپتیداز، سیتوکروم P450 مونواکسیژناز، پروتئین کیناز، سنسور کلسیم
 • راضیه زارع حسینی، ابراهیم محمدی گلتپه، سپیده کلاته جاری صفحات 691-704
  هدف از این آزمایش ارزیابی اثر کودهای زیستی بر رشد و توسعه گیاهان در گلدان هایی شامل کودهای اصلاحی (ورمی کمپوست و کود گاوی) و خاک باغچه جدا و در ترکیب با هم بود. در شروع آزمایش، تیمارها شامل S (شاهد)، SM (خاک باغچه + 15% کود گاوی+0% ورمی کمپوست)، SMV10 (خاک باغچه + 15% کود گاوی + 0% 10 ورمی کمپوست) و SM20 (خاک باغچه + 15% کود گاوی +0%10 ورمی کمپوست) بر پایه وزن خشک (w/w) بود. در قسمت دوم آزمایش، قارچ های مایکوریز (Glomus mosseae, Piriformospora indica) به تیمارها اضافه شد. خاک و گیاهان 90 روز پس از تلقیح با قارچ ارزیابی شدند. در زمان بلوغ رویشی، ارتفاع گیاه، قطر ساقه، شاخص سطح برگ، محتوای کلروفیل (a + b)، طول ریشه، وزن تر و خشک قسمت های هوایی و ریشه و محتوای مواد معدنی گیاه اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده، تفاوت های چشم-گیری را بین تیمارها نشان داد. در میان همه تیمارها، تنها تعامل بین کودهای اصلاحی و قارچ ها برای تمامی صفات معنی دار بود. تقریبا بیش ترین میزان صفات مورفولوژیکی در کاربرد ترکیبی کودهای اصلاحی و قارچ به دست آمد. به خصوص بالاترین میزان وزن ها در تیمار SMV20 تلقیح شده با قارچ G. mosseae به دست آمد. آنالیز عناصر غذایی در برگ ها نشان داد که میزان N، P و K در تیمارهای SMV10 و SMV20 و بالاترین میزان Ca و Mg در گیاهان تلقیح شده با تیمار SM و در تلقیح با P. indica در مقایسه با گیاهان شاهد به دست آمد. هم چنین بیش ترین میزان P خاک هم زمانی به دست آمد که گیاهان تیمار شده با SMV20 با قارچP. indica تلقیح شدند. به نظر می-رسد تیمار ترکیب کودهای زیستی بهترین نتیجه برای رشد گیاه استویا است.
  کلیدواژگان: استویا ریبائودیانا برتونی، Piriformospora indica، Glomus mossea، تلقیح، کود گاوی
 • زهرا نعمتی، ضیاالدین بنی هاشمی صفحات 705-709
  واکنش 19 رقم مختلف گونه های کدو شامل کدو حلوایی Cucurbta pepo، کدو خورشی C. maxima و کدو قلیانی Lagenaria siceraria به بیمارگرهای Phytophthora drechsleri، P. melonis وP. capcisi در شرایط گلخانه بررسی شد. گیاهان در خاک ضدعفونی شده با بخار آب کشت شدند. گیاهان یک ماهه با مایه فیتوفتورا رشد داده شده روی ورمیکولیت حاوی عصاره دانه شاهدانه مایه زنی گردید و گلدان ها به مدت 24 ساعت غرقاب شدند. فعالیت بیمارگر با روش قطعات برگ مرکبات در طول آزمایش پایش گردید. مرگ گیاهان دو ماه پس از مایه زنی بررسی شد. هیچ کدام از گونه های کدو به دو بیمارگر P. melonisو P. drechsleri آلوده نشدند. کدو خورشی رقم های همدان و ACE کره جنوبی، کدو حلوایی رقم شبستر و کدو قلیانی رقم مازندران با قارچ P. capcisi آلوده نشدند. لذا امکان استفاده از این ارقام به عنوان پایه جهت پیوند ارقام تجارتی گیاهان جالیزی علیه گونه های فیتوفتورا مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کدو حلوایی، کدو خورشی، کدو قلیانی، پایه پیوندی
 • هیدی یزدانفر، مهرداد قدسخواه دریایی، جلال جلالی سندی، حامد غباری صفحات 711-718
  شاخص غذایی، نرخ مصرف و بیولوژی پروانه ی برگ خوار بلوط، Tortix viridana (Linnaeus)، روی سه میزبان بلوط شامل Quercus libani Oliv، Quercus infectoria Oliv و Quercus branti Lindl در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. بالاترین مقدار میانگین برگ خورده شده توسط لاروهای برگ خوار بلوط روی میزبان Q. branti (31/0 گرم) و پایین ترین مقدار آن روی میزبان Q. libani (14/0 گرم) بود. شاخص غذایی (یعنی وزن شفیره تقسیم بر وزن کل برگ خورده شده) روی میزبان Q. libani بالاترین مقدار بود درحالی که دو میزبان دیگر از این نظر اختلاف معنی داری با هم نشان ندادند. در هر سه میزبان ارتباط معنی داری میان مقدار برگ خورده شده و وزن شفیره ها، مشاهده شد. زمان نمو لاروها و شفیره های برگ خوار بلوط روی سه میزبان، متفاوت بود. به طوری که، کوتاه ترین زمان نمو لاروها روی برگ های Q. libani (9/26 روز) و طولانی ترین زمان روی برگ های Q. branti (6/31 روز) بود، زمان نمو روی Q. infectoria (1/28 روز) بود. زنده مانی لاروها و شفیره ها روی سه میزبان مختلف اختلاف معنی داری با هم نشان نداد. شاخص غذایی به عنوان یک شاخص آماری به منظور ارزیابی عملکرد لاروها روی سه میزبان مختلف، استفاده شد. بر این اساس، T.viridana بهترین عملکرد را روی گونه Q. libani و ضعیف ترین عملکرد را روی گونه Q. branti از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: Tortrix viridana، میزبان، شاخص غذایی، نرخ مصرف
 • منپیریت کاور، نیراج کومار آگراوال صفحات 719-726
  طی سال های 2012 تا 2014 آزمایش هایی برای بررسی دشمنان طبیعی علف هرز Parthenium در شهر هاریانا هندوستان انجام شد. در این بررسی بیماری لکه برگی روی علف هرزParthenium hysterophorus از مناطق مختلف کورکوشرتا و نواحی اطراف آن گزارش شد. قارچ عامل بیماری جدا شده از برگ های Parthenium براساس خصوصیات محیط کشت و خصوصیات شکل شناسی و مولکولی به نام Alternaria macrospora MKP1 تشخیص داده شد. بیماری زایی قارچ به روش کوچ روی این علف هرز به اثبات رسید. خصوصیات رشدی قارچ A. macrospora MKP روی هشت محیط کشت مطالعه شد و درجات مختلفی از رشد روی محیط های کشت مشاهده شد. مرور منابع نشان می دهد کهA. macrospora به عنوان عامل بیماری لکه برگی برای اولین بار در جهان روی علف هرز Parthenium گزارش می شود.
  کلیدواژگان: Alternaria macrospore MKP1، کنترل بیولوژیک، لکه برگی، Parthenium hysterophorus
 • حسین رنجبر اقدم، آرزو یوسفی پرشکوهی، لادن صدیقی صفحات 727-738
  تاثیر دما روی فراسنجه های دموگرافیک پروانه ی موم خوار گالریا، (Galleria mellonella (L. در چهار دمای 23، 25، 27 و 30 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 10 ± 50 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. فراسنجه های جدول زیستی با استفاده از روش تشکیل جدول زندگی مرحله سنی دو جنسی برآورد شد. علاوه بر این، به منظور برآورد میانگین ها، واریانس و انحراف استاندارد فراسنجه های جمعیت از روش بوت استرپ استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد تمام فراسنجه های برآورد شده به طور محسوسی تحت تاثیر دما قرار گرفتند. بالاترین مقدار نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) به ترتیب، 04/223 تخم، 096/0 در روز و 101/1 در روز در دمای 27 درجه ی سلسیوس بود. کم ترین مقدار میانگین طول یک نسل نیز در دمای 30 درجه ی سلسیوس با مقدار 31/50 روز بود. علاوه بر موارد یاد شده بیش ترین مقدار برآورد شده برای فراسنجه ی ارزش تولید مثلی در دمای 27 درجه ی سلسیوس مشاهده شد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد دما روی تمام فراسنجه های جدول زندگی پروانه ی موم خوار گالریا تاثیر داشته و دمای 27 درجه ی سلسیوس از میان دماهای مورد بررسی به عنوان بهترین دما برای پرورش انبوه این حشره در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  کلیدواژگان: Galleria mellonella، جدول زندگی، دما
 • آرزو لطفی، مسعود شمسبخش، باقر یخچالی صفحات 739-746
  روش های سرولوژیکی از متداول ترین روش ها برای تشخیص ویروس ها می باشند. برای انجام این روش ها آماده سازی آنتی ژن های ویروسی خالص مرحله ای مهم در تولید آنتی بادی ها است. در تحقیق حاضر ژن رمزکننده پروتئین پوششی جدایه ایرانی BWYV در طی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر و در ناقل بیانی pET26b همسانه سازی گردید و pET-BWYV-CP به دست آمد. سپس سویه (BL21) باکتری Escherichia coli با pET-BWYV-CP ترانسفورم شد و بیان پروتئین پوششی نوترکیب با IPTG القاء گردید. پروتئین پوششی نوترکیب بیان شده خالص سازی و به عنوان آنتی ژن برای ایمنی زایی خرگوش استفاده شد. آنتی سرم تولید شده توانست پروتئین پوششی نوترکیب را در عصاره کامل پروتئین سلول هایBL21 القاء شده توسط وسترن بلات تشخیص دهد.
  کلیدواژگان: پولروویروس، بیان، وسترن بلات، BWYV
 • الهام محمدی، محمد روحانی، عیسی اسفندیارپور، حمزه ایزدی صفحات 747-756
  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae از آفات درجه اول و کلیدی پسته در ایران است. این مطالعه به منظور تعیین پراکنش مکانی پوره ها و تخم این آفت در یک باغ 10 هکتاری در منطقه رفسنجان، در جنوب شرق ایران انجام شد. سه ردیف، هر کدام شامل 33 درخت (در مجموع، 99 درخت) به طور تصادفی و براساس یک الگوی نمونه برداری طبقه بندی شده انتخاب شد. در هر کدام از درخت های انتخاب شده، سه موقعیت مختلف در تاج هر درخت (بالا، وسط و پایین) انتخاب گردید. از هر موقعیت، یک برگ به عنوان واحد نمونه برداری (در مجموع، 297 نمونه) جدا شد و تعداد پوره-ها و تخم های روی آن شمرده شد. نقشه های کریجینگ معمولی با استفاده از تابع واریوگرام برای پوره ها و تخم های موجود در موقعیت های سه گانه مزبور ترسیم گردید. نتایج نشان داد که بیش-ترین و کم ترین تراکم پوره به ترتیب در موقعیت های بالا و پایین تاج درخت وجود داشت. بیش ترین تراکم تخم پسیل معمولی پسته، عمدتا در موقعیت پایین تاج درختان پسته مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پسیل پسته، زمین آمار، کریجینگ، پسته، رفسنجان
|
 • Guillermo Heit, Walter Sione, Pablo Cortese Pages 605-615
  Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae), is an important vineyard-pest in the European and Mediterranean areas and it was recently described in Argentina and Chile. Since knowledge on the L. botrana phenology on Argentina is still limited, the objective of this study was to develop a phenological model to predict voltinism of L. botrana in Argentina through a regional approach.Voltinism of L. botrana males was simulated based on occurrence of four non-overlapping flights. Nonlinear regression models were constructed using the weekly average trap catches from the agricultural seasons 2011-2012 to 2013-2014 and amount of degree-days accumulation. Weibull equation showed, on average for the four annual flights, the best estimate of the observed variability in the percentage of adult catches in relation to degree-day accumulation. It can be expected that 50% of male adult emergence for the first flight occurs at 443.9 DD; in the second flight at 1211.7 DD; while in the third and the fourth flights, the accumulation of degree days reaches values of 2077.8 DD and 2905 DD, respectively. The regional approach adopted in this work could explainthe variation found in field data and has a reasonable predictive and explicative capability as a component in the ongoing prospective analysis of the activity of L. botrana in Argentina.
  Keywords: Lobesia botrana, surveillance system, voltinism
 • Lachin Mokhtarnejad, Hasan Reza Etebarian, Pejman Sheykhpour, Mohsen Farzaneh, Mohammad Reza Khoshayand Pages 617-625
  In this study, the effect of carbon and nitrogen sources, on production of yeast biomass was determined as well as the efficacy of various formulations of Candida membranifaciens to decrease blue mold on apple. The media containing sugar cane molasses as carbon sources caused more yeast growth than the media supplemented with permeate powder. Yeast extract as nitrogen source produced higher biomass than urea and Corn steep liquor (CSL). The best growth was obtained in medium that composed of sugar cane molasses, yeast extract and CSL. Viability of C. membranifaciens differed in various carriers significantly (p < 0.01). The number of viable cells in Kaolin and Talc-based formulations was gradually reduced whereas the viability in wheat bran based formulations increased in 4 months and then gradually declined. In general, the formulations stored at 4 °C had longer shelf life than those stored at 24 °C. The antagonistic efficacy of prepared formulations of C. membranifaciens was evaluated against Penicillium expansum on apple at storage conditions. There were no significant differences among Talc-based, Kaolin-based and Wheat bran-based formulations of C. membranifaciens in reduction of blue mold.
  Keywords: nutrient sources, Candida membranifaciens, formulation, Biological control, blue mold
 • Zahra Gholami, Amin Sadeghi, Aziz Sheikhi Garjan, Javad Nazemi Rafi, Fatemeh Gholami Pages 627-632
  This study was conducted to investigate commercial formulations of insecticides against western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande).The insects were collected from commercial greenhouses of cucumber in Varamin, Iran. The tested insecticides were diazinon (EC 60%), cypermethrin (EC 40%), fipronil (EC 2.5%), imidacloprid (SC 35%) and a botanical insecticide oxymatrine (Kingbo, AS 0.6%). Fipronil had the highest efficacy among all tested insecticides (LC50 = 17.97 ppm). However, imidacloprid had the lowest efficacy (LC50 = 2303 ppm). The oxymatrine was effective (LC50 = 69.94 ppm) after fipronil.
  Keywords: Bioassay, Insecticides, Frankliniella occidentalis, fipronil, oxymatrine
 • Mojdeh Akandeh, Farhan Kocheili, Mahmoud Soufbaf, Arash Rasekh Pages 633-642
  Reproductive parameters and ovipositional preference of Plutella xylostella were assessed on some mutant genotypes of canola (RGS 8-1, RGS 10-2, RGS 8-13, Zar 9-9 and Talaye 8-3) and their cultivars (RGS, Zar, Talaye) under greenhouse condition (21 ± 6 °C, 65 ± 10 RH and a photoperiod of 16L: 8D h). Comparison of the reproductive parameters on RGS and its mutant genotypes revealed that mutant genotype RGS 8-1 was the most susceptible genotype to the pest, having maximum values of gross reproductive rate (182.7 female eggs/ female), net fecundity rate (248.2 eggs/ female) and mean number of fertile eggs (8.98 fertile eggs/female/day). The last parameter was the lowest on RGS 8-13 (3.05 fertile eggs/ female/day). In no-choice condition, the experiment of ovipositional preference indicated no significant difference among mean number of deposited eggs on the three cultivars compared with their mutant genotypes after 24 h. While, in choice test, mutant genotype, RGS 10-2 (151.67 eggs) was preferred over RGS and the two other mutant genotypes. This study revealed that effect of physical mutation on resistance of canola to P. xylostella may vary depending on canola cultivar and different mutant genotypes of the same cultivar. This point should be considered by plant breeders when releasing these mutant plants with appropriate cultural traits for utilizing by farmers.
  Keywords: Mutant canola, Plutella xylostella, Reproductive parameters, Ovipositional preference
 • Tahere Sarafi, Hossein Barahoei, Seyed Massoud Madjdzadeh, Majid Askari Pages 643-654
  A survey was performed to investigate the fauna of Ichneumonidae in Fars province during 2012 to 2013. Totally, 14 species belonging to 13 genera and six subfamilies were collected and identified including: Exetastes adpressorius (Thunberg, 1822) (Banchinae); Diadegma semiclausum (Hellén, 1949) (Campopleginae); Cryptus inculcator (Linnaeus, 1758); Dichrogaster saharator (Aubert, 1964) (Cryptinae); Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781); Enizemum ornatum (Gravenhorst, 1829); Homotropus nigritarsus (Gravenhorst, 1829); Homotropus signatus (Gravenhorst, 1829) (Diplazontinae); Colpognathus celerator (Gravenhorst, 1807); Diadromus collaris (Gravenhorst, 1829); Ichneumon sarcitorius Linnaeus, 1758; Virgichneumon callicerus (Gravenhorst, 1820) (Ichneumoninae); Orthocentrus asper (Gravenhorst, 1829); Picrostigeus setiger (Brischke, 1871) (Orthocentrinae), of which Exetastes adpressorius and Picrostigeus setiger are newly recorded for the fauna of Iran. In addition the male of the latter species is recorded for the first time and described. All species except Dichrogaster saharator are new for Fars province.
  Keywords: Exetastes adpressorius, Picrostigeus setiger, Medicago sativa, field crop, new record, Iran
 • Jacobs Adesina Mobolade, Ngaihlun Tonsing, Yallappa Rajashekar Pages 655-665
  The effects of Clerodendrum capitatum (Willd.) and Phyllanthus fraternus (Webster) powders were evaluatedin reducing Callosobruchus maculatus (F.) and Sitophilus zeamais (L.) adult emergence and cowpea and maize seed damage under laboratory conditions. The dried and powdered plant leaves were tested against the virgin weevils by exposing ten unsexed adults to concentration levels of 0, 500, 1000, 1500 and 2000 mg/kg of seeds in three replications. Results obtained showed that the plant powders did not cause significant adult mortality of either of the insects but, significant reductions were recorded in terms of weight loss, seed damage, adult emergence and number of exit holes in maize. The plant powders showed great potentials for use as plant derived insecticides for controlling C. maculatus and S. zeamais in stored seeds.
  Keywords: Clerodendrum capitatum, Phyllanthus fraternus, leaves powder, Callosobruchus maculatus, Sitophilus zeamais
 • Seyedeh Lavin Nourani, Ebrahim Mohammadi, Goltapeh, Naser Safaie, Mokhtar Jalali Javaran, Ebrahim Pourjam, Masoud Shams, Bakhsh, Farahnaz Jahanshahi Afshar Pages 667-674
  Culture filtrates (CF) of two species of the nematophagous fungi, Arthrobotrys oligospora and Arthrobotrys conoidesat three concentrations (25%, 50% and 100%) of stock, were tested on the mortality of second stage juveniles (J2) and egg hatching rate of Meloidogyne incognita and Meloidogyne javanica. Results showed that the percent juvenile mortality was directly proportional to concentration of the filtrates. Egg hatching rate of these nematodes was inversely affected by increasing concentrations. Also CFs had various impacts on the mortality of J2 and egg hatching rate. In case of M. incognita maximum J2 mortality (28.98%) occurred after 24 hours of exposure to A. conoides filtrate at concentration of 100%. The minimum toxicity (12.5% J2 mortality) was recorded for A. oligospora at 25% filtrate concentration. At the same time, the highest rate of J2 mortality of M. javanica (19.18%) belonged to the 100% concentration of A. conoides, while minimum toxicity belonged to 25% concentration of A. oligospora causing 9.09% mortality. Maximum egg hatching rate for M. incognita (30.75%) belonged to control and minimum hatching rate (1.25%) belonged to 100% concentration of A. conoides. The highest hatching rate of M. javanica (36.25%)belonged to control and minimum hatching rate (1.25%) occurred at 100% concentration of A. conoides.
  Keywords: Arthrobotrys oligospora, A. conoides, culture filtrate, mortality, egg hatching rate, Meloidogyne incognita, M. javanica
 • Masoumeh Kordi, Naser Farrokhi, Abolfazl Masoudi, Ali Derakhshan Shadmehri, Shahrokh Gharanjik Pages 675-690
  Beauveria spp. as entomopathogenic fungi have extremely diverse insect host ranges.Here, a comparative transcript analysis of a Bassiasin I (BSNI), a Dipeptidyl peptidase (DPP), a Cytochrom P450 monooxygenase (CYP52), a Mitogen activated protein kinase (MAPK), and a Neuronal calcium sensor 1 (NCS) in two isolates of Beauveria bassiana., with low and high virulence, were carried out. For this, induction media, containing isolated cuticles from four insects, and a check medium lacking any cuticular extract were prepared and isolates were allowed to grow on them. Interestingly, up-regulation of BSNI and DPP in induction media was noted in comparison to the check, following normalization with γ-ACTIN. CYP52 was up-regulated in synthetic medium in comparison to cuticular extract. MAPK expression was greater in most virulent isolate once compared with the low virulent isolate. The expression of MAPK was greater in the presence of Caliptamus italicus cuticles and synthetic medium as opposed to others. NCS expression remained on changed in all media tested and can be suggested as a reference gene in transcriptomics of Beauveria spp. genes in future.
  Keywords: Bassiasin I, Dipeptidyl peptidase, Cytochrome P450 monooxygenase, Mitogen activated protein kinase, Neuronal calcium sensor
 • Raziye Zare Hoseini, Ebrahim Mohammadi, Sepideh Kalatejari Pages 691-704
  The aim of this study was to evaluate the effect of bio-fertilizers on growth and development of plants in pots containing (V) vermicompost and (M) cow manure: (soil amendments) and (S) garden soil separately and in combination. In the first experiment, treatments included S (control), SM (soil + 15%M + 0%V), SMV10 (soil + 15%M + 10%V), and SMV20 (soil + 15%M + 20%V) by dry weight (w/w). In the second experiment, mycorrhizae (Glomus mosseae and Piriformospora indica) were also added to the treatments. Plants and soils were evaluated 90 days after inoculation with fungi. At maturity, plant height and stem diameter, leaf area index (LAI), chlorophylls (a + b) content, root length, fresh and dry weights (aerial parts and root), and mineral nutrient content in plant leaves were measured. The obtained results indicated significant differences between treatments. Among all the treatments, interaction of soil amendments and fungus was significant for all traits. Almost the maximum amount of morphological traits was found in the combined applications of soil amendments and fungi. In particular, the highest weights were obtained in the SMV20 treatment inoculated with G. mosseae. Nutrient analysis of leaves, revealed maximum amounts of N, P and K in SMV10 and SMV20 treatments, and the highest amount of Ca and Mg was obtained in plants treated with SM and inoculated with P. indica in comparison to control plants. Also, the highest amount of phosphorous in the soil was obtained when SMV20 treatment was inoculated with P. indica. It seems that the combination of biofertilizers is the best result for the stevia plant growth.
  Keywords: Stevia rebaudiana Bertoni, Glomus mosseae, Piriformospora indica, inoculation, cow manure
 • Zahra Nemati, Ziaeddin Banihashemi Pages 705-709
  The reaction of nineteen different cultivars of Cucurbita spp. including Cucurbita pepo, Cucurbita maxima and Lagenaria siceraria to Phytophthora capsici, Phytophthora melonis and Phytophthora drechsleri was studied under greenhouse conditions. Plants were grown in steam sterilized soil. One-month-old plants were inoculated with vermiculate hempseed extract inocula of Phytophthora and were flooded for 24 hours. The activity of the pathogens was monitored during the experiment by using citrus leaf discs. Seedling mortality was monitored two months after inoculation. None of the species were infected with P. drechsleri or P. melonis. Cucurbita maxima cultivars Hamedan and ACE South Korea, C. pepo cultivar Shabestar and Lagenaria siceraria were not infected with P. capcisi. The possibility of using these cultivars as root stocks for grafting against Phytophthora species is discussed.
  Keywords: Cucurbita pepo, C. maxima, Lagenaria siceraria, grafting, root stock
 • Hedi Yazdanfar, Mehrdad Ghodskhah Daryaei, Jalal Jalali Sendi, Hamed Ghobari Pages 711-718
  Feeding performance of the green oak leaf roller, Tortrix viridana (Linnaeus) was determined on three host plants including Quercus libani Oliv, Quercus infectoria Oliv, and Quercus branti Lindl, under laboratory conditions. Mean total leaf weight consumed by larvae was the highest on Q. branti (0.31 g) and the lowest on Q. libani (0.14 g).The feeding index was the highest on Q. libani while the other two host plants were not significantly different. Significant relationships were found between amount of consumed leaf tissues and resulting pupal weight, on all host plants. Larval and pupal mortality were not significantly different on host plants. Findings indicated that the feeding index could be a key factor to assess performance of T. viridana on Quercus species.
  Keywords: Tortrix viridana, host plants, feeding index, consumption rate
 • Manpreet Kaur, Neeraj Kumar Aggarwal Pages 719-726
  In the years 2012-14 a series of extensive surveys for natural enemies of parthenium were conducted in Haryana. During survey, a leaf spot disease has been regularly reported on congress grass at different parts of the Kurukshetra and its adjoining areas.The fungal pathogen was isolated from the affected parts of parthenium leaves and on the basis of cultural, morphological and molecular characteristics, was identified as Alternaria macrospora MKP1. Koch’s postulate was performed and found satisfactory for the isolate and proved to be pathogenic to this weed. The growth of A. macrospora MKP1 was studied on eight different media and it exhibited varying degrees of growth on different media. The literature survey indicates that A. macrospora has never been reported on the parthenium weed and it is the first report of occurrence of this pathogen causing leaf spot disease on parthenium weed from the world.
  Keywords: Alternaria macrospora MKP1, Biological control, leaf spot, Parthenium hysterophorus
 • Hossein Ranjbar Aghdam, Arezoo Yousefi Porshokouh, Ladan Sedighi Pages 727-738
  The effect of temperature on demographic parameters of the greater wax moth, Galleria mellonella (L.) was studied at 23, 25, 27, and 30 °C, 50 ± 10% RH and a photoperiod of 16:8 (L: D) h. The life table parameters were estimated according to the age-stage, two-sex life table procedure. In addition, the bootstrap technique was employed for estimating the means, variances, and standard errors of the population parameters at all studied temperatures. All estimated parameters were affected considerably by temperature. Among examined temperatures, the highest values of net reproductive rate (R0), intrinsic rate of increase (rm) and finite rate of increase (λ) were 223.04 egg, 0.096 day-1, and 1.101day-1, respectively at 27 °C. The lowest mean generation time was 50.31 day at 30 °C. Moreover, the highest reproductive value was observed at 27 °C. According to the results, temperature can affect all life table parameters of G. mellonella, and according to our investigation, 27 °C is the best temperature for its mass rearing in laboratory condition among the evaluated temperatures.
  Keywords: Galleria mellonella, Life history, temperature
 • Arezu Lotfi, Masoud Shams, Bakhsh, Bagher Yakhchali Pages 739-746
  Serological methods are commonly used methods for detection of viruses. Preparation of pure viral antigens is a crucial step in production of antibodies required for serological studies. In this research the gene encoding coat protein of a Beet western yellows virus (BWYV) isolate from Iran was amplified by PCR and was ligated into a bacterial expression vector (pET26b) to obtain pET-BWYV-CP clone. Escherichia coli BL21 was transformed with pET-BWYV-CP and expression of the recombinant coat protein was induced by IPTG. The expressed recombinant coat proteins were purified and used as an antigen for rabbit immunization. The antiserum was able to detect recombinant coat protein in total protein extracts of induced E. coli BL21 cells in western blot analysis.
  Keywords: Polerovirus, Expression, Western blot, BWYV
 • Elham Mohammadi, Mohammad Rohani, Isa Esfandiarpour, Hamzeh Izadi Pages 747-756
  The common pistachio psylla Agonoscena pistaciae is a key pest of pistachio in Iran. A study was conducted to determine the spatial distribution ofpsyllanymphs and eggs in a 10 ha pistachio orchard in the Rafsanjan region, southeast of Iran. Three rows, each containing 33 trees (totally 99 trees), were randomly selected in the orchard based on a stratified sampling scheme. In each of the selected trees, three positions in the crown (top, middle and bottom) were considered. One leaf from each position as sampling unit (totally 297 samples) was clipped and number of nymphs and eggs were counted. Ordinary kriged maps were achieved for nymphs and eggs of the three positions using a variogram function. Results indicated the highest and lowest density of the nymphs occurred on the top and bottom positions of the crown, respectively. Eggs of the common pistachio psylla were laid mostly on the bottom of the pistachio crown.
  Keywords: Agonoscena pistaciae, geostatistics, kriging, pistachio, Rafsanjan
 • Pages 757-759
 • Pages 761-772
 • Pages 773-832