فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال هشتم شماره 1 (پاییز 1392)
 • سال هشتم شماره 1 (پاییز 1392)
 • بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/11/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سحر باصرکوچه باغ، فرهاد فرح وش، بهرام میرشکاری، فرخ رحیم زاده خویی، حمدالله کاظمی اربط صفحات 5-16
  به منظور مطالعه تاثیر تیمارهای مختلف بذر بر جوانه زنی آفتابگردان، آزمایشی در دو مرحله آزمایشگاهی و گلخانه ای به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و با چهار تکرار در مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1391 اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تابش امواج اولتراسونیک با حداکثر 3 وات بر سانتی متر مربع و اشعه گاما و بتا با شدت ثابت2 میکروکوریل به مدت 10دقیقه، لیزر با طول موج 6328 آنگستروم و میدان مغناطیسی (با شدت 40 میلی تسلا) در سه تیمار زمان 5،10 و 15 دقیقه روی بذرهای خیس، هیدروپرایمینگ به مدت 24 ساعت و شاهد بودند. نتایج نشان داد بیشترین درصد جوانه زنی نهایی مربوط به تیمار بذر با اشعه لیزر 10 دقیقه (برابر 33/98 %) اختصاص داشت. وقتی بذور بعد از هیدروپرایمینگ کشت شدند، طول گیاهچه نسبت به شاهد آب مقطر حدود 99% افزایش نشان داد. بیشترین شاخص ویگور به تیمار میدان مغناطیسی 5 دقیقه اختصاص یافت. وقتی بذور آفتابگردان بعد از تیمار با میدان مغناطیسی 15 دقیقه کشت شدند، وزن خشک ساقه آن نسبت به تیمار شاهد با آب مقطر حدود 121% افزایش نشان داد. در حالی که کمترین آن مربوط به تیمار اشعه گاما (16/12گرم) محاسبه شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش محصول در تیمارهای تشعشات فیزیکی مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، پرایمینگ بذر، درصد جوانه زنی، صفات فیزیولوژیک و صفات مورفولوژیک
 • ورهرام رشیدی، ساسان ریحانی مهر، سمن چلبی یانی صفحات 17-25
  جهت مطالعه روابط بین صفات به ویژه صفات مرتبط با سنبله، تعداد 30 ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 89-1388 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش 19 صفت شامل عملکرد دانه و اجزای آن، صفات فنولوژیک و مورفولوژیک اندازه گیری شد. براساس نتایج تجزیه همبستگی، عملکرد دانه در بوته با صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، وزن سنبله، طول سنبله، عرض سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد گلچه بارور در سنبلچه، تعداد دانه در سنبله اصلی و وزن دانه درسنبله اصلی دارای همبستگی مثبت و بسیار معنی داری بود. با انجام تجزیه رگرسیون مرحله ای، به ترتیب صفات تعداد سنبله در بوته، وزن دانه در سنبله اصلی و تعداد دانه در سنبله اصلی وارد مدل رگرسیونی شده و در مجموع 71 % از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. براساس نتایج تجزیه علیت نیز، بیشترین اثرات مستقیم و غیر مستقیم در جهت افزایش عملکرد دانه، به ترتیب به صفات تعداد سنبله در بوته و تعداد دانه در سنبله اصلی تعلق داشت، بنابراین این صفات به عنوان مهم ترین اجزای موثر بر عملکرد دانه شناخته شدند.
  کلیدواژگان: تجزیه رگرسیون، تجزیه علیت، صفات سنبله، گندم نان، همبستگی
 • مهدی سلیمانی، بهرام میرشکاری صفحات 27-36
  به منظور مطالعه تاثیر میزان نیتروژن و تراکم کاشت بر زیست توده علف های هرز و برخی صفات زراعی ذرت دانه ای 640 آزمایشی در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی خسروشهر به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل تراکم گیاه زراعی در سه سطح 8، 10 و 12 بوته در متر مربع و عامل دوم شامل کود نیتروژنه در سه سطح 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش تراکم موجب کاهش زیست توده علف های هرز به میزان 2/27% و افزایش وزن دانه در مترمربع به میزان 2/28 % و قطر بلال شد. افزایش نیتروژن منجر به افزایش وزن 300 دانه، قطر بلال و قطر چوب بلال شد. افزایش تراکم ذرت تا 10-12 بوته در واحد سطح توام با استفاده از کود نیتروژن به عنوان راهکاری برای جلوگیری از کاهش عملکرد ناشی از رقابت با علف های هرز توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تراکم، نیتروژن، زیست توده علف هرز، ذرت دانه ای
 • سید کمیل سید شوربلال، حمید مدنی، زهرا رفیعی کرهرودی صفحات 37-47
  به منظور بررسی اثرات زمان استفاده از علف کش های مختلف بر خصوصیات زراعی گندم آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل عامل اصلی علف کش های توفوردی SL72%، تری بنورون متیل(گرانستار) DF75 و مخلوط توفوردی SL72% + تری بنورون متیل(گرانستار) DF75% و عامل فرعی زمان های مختلف مصرف علف کش ها شامل استقرار اولیه، پنجه زنی و ساقه دهی و شاهد بدون مصرف علف کش. نتایج آزمایش نشان داد بالاترین ارتفاع بوته گندم مربوط به تیمار شاهد (33/89 سانتی متر) و کمترین ارتفاع بوته مربوط به کرت های سمپاشی شده توسط علف کش های گرانستار و مخلوط گرانستار + توفوردی در زمان استقرار اولیه (76 سانتی متر) بود. همچنین بیشترین وزن هزار دانه (88/41 گرم) با مصرف علف کش توفوردی در زمان ساقه دهی گندم بدست آمد. بیشترین وزن کاه و کلش (70/1638 گرم) در زمان سمپاشی توسط مخلوط علف کش های توفوردی + گرانستار در زمان ساقه دهی گندم گزارش گردید و کمترین تراکم گندم در زمان سمپاشی توسط گرانستار در زمان استقرار اولیه بود.
  کلیدواژگان: پنجه زنی، توفوردی، ساقه دهی، گرانستار، گندم
 • امین فرنیا، مهرداد مویدی صفحات 49-57
  به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر روی درصد و عملکرد پروتئین و روغن در گیاه آفتابگردان آجیلی (استفاده ازتوده بومی) در زمین زراعی واقع در شهرستان سنقر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار داده شد. فاکتورهای آزمایش، چهارسطح کود بیولوژیک نیتروژن شامل: نیتروکسین، سوپرنیتروپلاس، نیتروکارا، و شاهد و چهار سطح کود بیولوژیک فسفر شامل: فسفات بارور2، بیوزر، سوپر پلاس و شاهد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین درصد پروتئین آفتابگردان در اثر مصرف کود بیولوژیک نیتروژنه نیتروکارا (95/19%) و فسفره بیوزر(76/19%) بدست آمد و بیشترین عملکردپروتئین آفتابگردان در مصرف کود بیولوژیک نیتروژنه نیتروکارا(به مقدار 74/134 گرم در مترمربع) و فسفره بیوزر(به مقدار 13/130 گرم در مترمربع) و اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک بیوزر× شاهد(به مقدار 53/135 گرم در مترمربع) به دست آمد. بیشترین درصد روغن آفتابگردان در اثرمصرف کود بیولوژیک نیتروژنه سوپر نیتروپلاس (03/29%) و فسفره بیوزر(40/29%) و همچنین بیشترین درصد روغن آفتابگردان در مصرف کودتلفیقی نیتروکارا × فسفات بارور2 (70/31%) بدست آمد. بیشترین عملکرد روغن آفتابگردان در اثر مصرف کود بیولوژیک نیتروژنه نیتروکارا (به مقدار 95/195 گرم در مترمربع) و فسفره بیوزر (به مقدار 18/193 گرم در مترمربع) و اثر تلفیقی کودهای بیولوژیک نیتروکارا × فسفات بارور (به مقدار 2 45/213 گرم در متر مربع) به دست آمد.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، کود بیولوژیک نیتروژنه و فسفره، درصد و عملکرد پروتئین و روغن
 • زهرا مرزبان، محمدرضا عامریان، مجتبی ممرآبادی صفحات 59-72
  به منظور بررسی اثر کاربرد باکتری های مزوریزوبیوم و قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط، آزمایشی در سال 1389در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی به صورت کشت خالص و کشت مخلوط بر اساس سری افزایشی شامل: ذرت (Z)، لوبیا (B)، کشت مخلوط (I)، ذرت+ قارچ میکوریزا (ZM)، لوبیا+ قارچ میکوریزا (BM)، لوبیا+ باکتری مزوریزوبیوم (BB)، لوبیا+ قارچ میکوریزا+ باکتری مزوریزوبیوم (BMB)، کشت مخلوط+ قارچ میکوریزا (IM)، کشت مخلوط+ باکتری مزوریزوبیوم (IB)، کشت مخلوط+ قارچ میکوریزا+ باکتری مزوریزوبیوم (IMB) بود. بر اساس نتایج به دست آمده صفت های همچون عملکرد دانه لوبیا، عملکرد دانه ذرت، وزن هزار دانه لوبیا، وزن هزار دانه ذرت و تعداد دانه در بلال ذرت تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفته اند. بیشترین عملکرد دانه لوبیا با میانگین 7/3053 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار لوبیا به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد آن با میانگین 5/1900 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خالص لوبیا بود. همچنین بیشترین عملکرد دانه ذرت با میانگین 9/5751 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار کشت مخلوط به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد دانه ذرت با میانگین 9/2695 کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خالص ذرت بود. ارزیابی بسبت برابری زمین(LER) نشان داد بیشترین LER با میانگین 89/2 مربوط به کشت مخلوط و کمترین LER با میانگین 78/1 مربوط به تیمار کشت مخلوط به همراه باکتری بود.
  کلیدواژگان: باکتری مزوریزوبیوم، ذرت، کشت مخلوط، لوبیا، قارچ میکوریزا
 • اسحق میرحسن زاده، محمدرضا توکلو، مجید رحیمی زاده صفحات 73-86
  به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد علوفه سورگوم، آزمایشی در تابستان 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپلیت- فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. ژنوتیپ های مورد کاشت سورگوم شامل رقم Speed Feed و لاین MFS1 در کرت های اصلی و ترکیب تراکم گیاهی شامل سه سطح 30،25 و 35 بوته در مترمربع و میزان مصرف نیتروژن از منبع اوره شامل سه سطح 100،0 و 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد افزایش تراکم کاشت باعث کاهش تعداد پنجه شد اما ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ را افزایش داد. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک در تراکم 350 هزار بوته در هکتار به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که عامل مقدار نیتروژن، صفات کمی مورد مطالعه را به غیر از تعداد پنجه در بوته و ارتفاع بوته به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد، به طوری که با افزایش مصرف نیتروژن از صفر به 200 کیلوگرم در هکتار، عملکرد علوفه تر و خشک سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید به ترتیب به میزان 9 و 96/12 % و در لاین MFS1 به ترتیب 91/10 و 07/15 % افزایش یافت. بالاترین عملکرد علوفه تر و خشک از رقم اسپیدفید حاصل شد. حداکثر عملکرد علوفه تر (93/82 تن در هکتار) و خشک (38/14 تن در هکتار) با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و در تراکم 350000 بوته در هکتار برای رقم زود رس اسپیدفید بدست آمد.
  کلیدواژگان: سورگوم علوفه ای، تراکم کاشت، نیتروژن، عملکرد
 • آقا محمد علیجانی، مجتبی جعفرزاده کنارسری، خسرو استکی اورگانی، امین فرنیا صفحات 87-97
  به منظور بررسی اثر کاربرد حل کننده زیستی فسفر بر عملکرد اجزای عملکرد سه لاین سویا TMS، M9 و M7 پژوهشی در سال 90-1389 در شهرستان الشتر استان لرستان اجرا گردید. تیمار های مورد بررسی شامل باکتری حل کننده زیستی فسفر در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد و سه لاین سویا، که با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عملیات تهیه زمین شامل شخم بهاره، دیسک، تسطیح، جوی و پشته بندی وتهیه ردیف ها بوسیله فاروانجام و براساس نقشه طرح زمین تقسیم بندی گردید.پس از کاشت و استقرار گیاهچه در زمان داشت عملیاتی همچون آبیاری، وجین علفهای هرز، مبارزه با بیماری ها و آفات انجام گرفت. پس از رسیدگی ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد غلاف در هر بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن تعیین گردیدند. نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه اثر متقابل تیمار کاربرد حل کننده زیستی فسفات با لاین بر روی صفاتی از قبیل: درصد روغن و تعداد گره از نظر آماری در سطح پنج درصد و ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطح یک درصد اختلاف معنی دار گردید. بالاترین عملکرد دانه 4378 کیلوگرم در هکتار و روغن با82/21 % مربوط به لاین M7 در اثر کاربرد حل کننده زیستی فسفات به دست آمد.
  کلیدواژگان: سویا، حل کننده زیستی فسفر، عملکرد، اجزا عملکرد
|
 • S. B. Kouchebagh, F. Farahvash, B. Mirshekari, F. Rahimzadeh Khoei, H. Kazemi Arbat Pages 5-16
  In order to study the effect of different seed treatments on germination of sunflower, on experiment was conducted in laboratory and greenhouse stages with completely randomized design and three replications in laboratory and four replications in greenhouse, in researcher Faculty of Islamic Azad University of Tabriz in 2013. Treatments included, ultrasonic treatments with maximum (3 w.m-2) and gamma and beta irradiation treatments (2 µc) for 10 minutes laser treatments (6328A°) and magnetic field (40 MT) in three time (5, 10, 15 minutes) on wet seed, hydro-priming for 24 hourse and control. Results indicate that maximum final germination percentage was by seed treatments with laser irradiation for 10 minutes (nearly by 98.33%). Cultivating after hydro-priming, seedling length ratio to control inceased 99%. Highest vigor index was magnetic field treatment for 5 minutes. Highest root length was magnetic field treatment for 15 minutes. Magnetic field treatment for 15 minutes had the most effect on plant height with 93 mm when sunflower seeds that were treated by magnetic field for 15 minutes were cultivated stem dry weight ratio to control increased nearly 121%. Lowest stem dry weight was by gamma irradiation (12.16 g). Results show that physical irradiation treatments are for recommended for increased product.
  Keywords: Sunflower, Seed priming, Germination percentage, physiological, morphologic traits
 • V. Rashidi, S. Reihani Mehr, S. Chalabi Yani Pages 17-25
  In order to study of the relationships among the traits, specially relative traits tospike; 30 genotypes of bread wheat were evaluated in a randomized complete block design with three replications during 2009-2010 cropping seasons at the Agricultural Research Station of Islamic Azad University, Tabriz Branch. In this research, 19 traits including grain yield and its components, phonologic and morphologic traits were measured. Based on consequences of correlation analysis, grain yield contained positive and significant correlation with plant height, number of spike per plant, spike weight, spike length, spike width, number of spikelet per spike, number of prolific floret per spikelet, grains number of main spike and grain weight of main spike. With conclusion of stepwise regression analysis, the traits of spikes number per plant, grains weight of main spike and grains number of main spike were entered in the regressional model, respectively and as whole explained 71% of grain yield variation. According to the results of path analysis, the greatest positive direct and indirect effect on augmentation of grain yield were appertained to grains weight of main spike and grains number of main spike, respectively; thus these traits were distinguished as the most cardinal effective components on grain yield.
  Keywords: Bread wheat, Correlation, Path analysis, Regression analysis, Spike traits
 • M. Soleimani, B. Mirshekari Pages 27-36
  To study effect of sowing density and nitrogen rate on weeds biomass and some of agronomic traits in grain corn 640 an experiment was conducted in 2013 in research field of Jihad-e- Keshacarzi of Khosroshahr in Nojedeh village in a randomized complete block design with three replications. Studied factors in this experiment were crop density (8, 10 and 12 plants per square meter) and nitrogen fertilizer rate (100, 200 and 300 kg ha-1). Results showed that increasing of density resulted in reduction of biomass of weeds to 27.2% and grain weight increasing in square meter (28.2%) and 300 grain weight. Nitrogen increased maize ear and wood diameter. Number of grains in ear row effected by 10 plants and 300 kg nitrogen ha-1 and showed the higher value (14.7%). It can be suggested that increasing corn density and using 300 kg ha-1 nitrogen fertilizer could be a procedure for decreasing reductions resulted from competitive weeds.
  Keywords: Density, nitrogen, Weed biomass, Grain corn
 • K. Shourbalal, H. Madani, Z. Rafiee Pages 37-47
  In order to study the effect of applying different herbicides on the properties of wheat, an experiment was conducted in the farming year 2011-2012 on the research farm of agriculture faculty of Islamic Azad University Arak branch, in the form of split plot in the random perfect blocks base plan mode with 12 tretments in 3 repetitions. The treatments included the main factor of herbicides 2-4-D %75 DF, Tribenuron methyl %72 SL and the combination of 2-4-D %75DF + Tribenuron methyl %72SL and the minor factor of herbicides consumption different times included initial establishment, Tillering, stemming and witness with no consumption of herbicides. The experiment results showed that the witness treatment (with no consumption of herbicides), 89.33 cm high and that the consumption of herbicides 2-4-D at the time of stemming brought about the highest (86.33 cm) bush in the spraying using herbicide 2-4-D at wheat stemming was 41.88g. The most weight of straw and mulch was also reported to be 1638.70 g at the time of spraying using the combination of herbicides 2-4-D and Granstar at stemming meanwhile, the least wheat density was at the time of spraying using Granstar at initial establishment.
  Keywords: Stemming, Tribenuron methyl, 2, 4, D, Tillering, Wheat
 • A. Farnia, M. Moayedi Pages 49-57
  To investigate the biological effects of nitrogen and phosphorous fertilizers on crop yield, protein and oil Sunflower Nuts (Use landrace) Cultivated land in the city Sonqor falcon factorial experiment in a completely randomized block design with three replications were evaluated. Treatments, four levels of fertilizer Biological nitrogen include: Nitro Ksyn, Super Nitro Plus, Nitro Kara, and control of biological phosphorus fertilizer levels include: Phosphate2 fertilized, bio zar, Super Plus and control. The results showed that the highest protein content of sunflower Efficient use of nitrogen fertilizer, biological Nitro Kara (%19/95) and phosphor bio zar (%19/76) Obtained. The highest yield of sunflower protein in biological nitrogen fertilizer Nitro Kara (To the 134/74 grams per square meter) and phosphor bio zar (To the 130/13 grams per square meter) And the combined effect biological fertilizers bio zar* Witness (To the 135/53 grams per square meter) Obtained. Most of sunflower oil on biological nitrogen fertilizer Super Nitro Plus (%29/03) and phosphor bio zar (%29/40) The highest percentage of sunflower oil and fertilizer combination Nitro Kara * Phosphate2 (%31/17)) Obtained. Sunflower oil yield of biological nitrogen fertilizer Nitro Kara (To the 195/93 grams per square meter) and phosphor bio zar (To the 193/18 grams per square meter) And the combined effect biological fertilizers Nitro Kara * Phosphate2 fertilized (To the 213/45 grams per square meter) Obtained.
  Keywords: Sunflower, Fertilizer, biological nitrogen, phosphorous, protein, oil yield
 • E. Mirhasanzadeh, M. R. Tookalloo, M. Rahimizadeh Pages 73-86
  In order to study the effect of plant density and nitrogen fertilizer different rates on sorghum forage yield, an experiment was conducted in Agricultural Research Farm of Bojnourd region, Iran on Summer 2010. Experiment was carried out in split plot factorial based on Randomized Complete Blocks Design with 4 replications. Sorghum cultivars included speed feed and MFS1 cultivars in main plots and sub plots were combination of plant density 25, 30 and 35 plant/m2 and nitrogen application rate of Urea source included three levels 0, 100 and 200 kg N /ha. The result of analysis of variance showed that an increase in plant density on the surface unit leads to the reduction tillers. But it could increase plant height and LAI. The highest fresh and dry forage yield obtained in 350000 plants per hectare. Also results showed that nitrogen rate affected all the quantity traits si gnificantly except tiller number per plant, and plant height, in such a manner increased N use from 0 to 200 Kg N /ha increased 9, 12.96 percent in speed feed cultivar and in MFS1 line 10.91, 15.07 of fresh and dry forage yield respectively. The maximum fresh and dry forage yield obtained in speed feed cultivar. Finally it could be stated, maximum fresh forage (82.93 ton/ha) and dry matter yield (14.38 ton/ha) were obtained using 200 Kg N/ha and in density of 350000 plant/ha for speed feed early maturing cultivar.
  Keywords: Forage sorghum, Plant density, nitrogen, yield
 • A. M. Alijani, M. Jafarzadeh Kenarsari, Kh. Estaki Oregani, A. Farnia Pages 87-97
  In order to determine the effect Application of phosphate solubilizating on yield and yield components of theree line soybean in 2010 at aleshtar, Lorestan-Iran.The treatments in cluded with phosphate solubilizate, without phosphatand and theree line soybean,this experiment using completely randomized factorial design with three replication. After reapening plant height, number of pods per plant 1000- seed weight grain yield biologic yield and precent of seed oil and protein. Maximum grain yield and oil seed achived by treat ment of Application phosphate solubilizating of line M7.
  Keywords: Soybean Biofer tilizer, yield, yield components