فهرست مطالب

پردازش و مدیریت اطلاعات - سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 83، پاییز 1394)
 • سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 83، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/22
 • تعداد عناوین: 13
|
 • رحمت االه فتاحی صفحه 1
 • فرامرز سهیلی، علی اکبر خاصه صفحه 3
  مقدمه و هدف

  با استفاده از تحلیل مآخذ استنادی با تاکید بر سال انتشار این مآخذ می توان اهمیت آثار پیشین را برشمرد و خاستگاه های تاریخی یک حوزه پژوهشی را آشکار نمود. در این پژوهش، بر آنیم تا با روش جدیدی به نام طیف سنجی سال انتشار مآخذ، مهم ترین آثار تاریخی در حوزه رفتار اطلاعاتی را با رویکردی علمی مشخص نماییم.

  روش شناسی:

  داده های اولیه این پژوهش، که با استفاده از روش علم سنجی و برای بررسی ریشه های تاریخی حوزه رفتار اطلاعاتی انجام شده است، از وبگاه علوم استخراج گشته است.استفاده از این راهبرد جستجو که در محدوده زمانی 2000 تا 2014 انجام شد، منجر به بازیابی تعداد 15663 رکورد گردید که از این میان 2627 مورد آن در مجلات علم اطلاعات و کتابداری به چاپ رسیده بود. سپس داده های اصلاح شده با استفاده از برنامه نرم افزاری مختص RPYS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  توزیع تعداد مآخذ موجود در رکوردهای حوزه رفتار اطلاعاتی بر اساس سال انتشار آنها نشان می دهد که در قرن نوزدهم حوزه رفتار اطلاعاتی شاهد سه جهش مهم بوده است که به ترتیب در سال های 1876، 1879، و 1890 روی داده است. همچنین بین سال های 1900 الی 1969 شاهد شش جهش در حوزه رفتار اطلاعاتی بوده ایم که به ترتیب در سال های 1948، 1954، 1957، 1960، 1965، و 1967 رخ داده است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی و با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد که حوزه رفتار اطلاعاتی علاوه بر روانشناسی تا حدی نیز تحت تاثیر آثار روش شناختی کمی و کیفی (مثل گراندد تئوری و کریتیکال اینسیدنت) بوده است. علاوه بر این بعضی نظریه ها و کارهای نظری نیز بر این حوزه اثر گذاشته اند.

  کلیدواژگان: رفتار اطلاعاتی، علم سنجی، خاستگاه های تاریخی رفتار اطلاعاتی، طیف سنجی سال انتشار مآخذ
 • مریم اسدی، نجلا حریری صفحه 29
  پژوهش حاضر با استفاده از طراحی روش پژوهش ترکیبی به تحلیل و ارائه الگوی موجود رفتار جستجوی اطلاعات پژوهشگران ایرانی در محیط وب پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی است و در اجرای آن با توجه به ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیبی و از راهبرد روندهای هم زمانی استفاده شده است. جامعه پژوهش را نمونه ای متشکل از 44 نفر از پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم تشکیل دادند. داده های این پژوهش در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته و در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه طراحی شده گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه با استفاده از شیوه نظام-مند نظریه زمینه ای منسوب به استراوس و کوربین انجام شده است. نتایج تحلیل پرسشنامه ها نشان داد مهم ترین اهداف آزمودنی ها برای جستجو در وب انجام کار پژوهشی است. آموختن از طریق آزمون و خطا و کمک از دوستان مهم ترین منبع کسب اطلاعات در مورد چگونگی جستجوی اطلاعات از وب است. آنان منابع اطلاعاتی را از طریق جستجو در منابع اطلاعاتی، ابزارها و امکانات ارتباطی و خدمات اطلاع رسانی مورد شناسایی قرار می دهند. جستجو از طریق موتورهای کاوش، پیگیری و مرور ماخذ مقالات، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته مهم ترین مجراهای شناسایی منابع اطلاعاتی بوده است. راهبرد استفاده از موتورکاوش و ابزارهای تخصصی مهم ترین راهبرد از نظر آزمودنی هاست. استفاده از روش جستجوی ساده متداول تر است. عنصر «موضوع مقاله»، «کلیدواژه» و «عنوان مقاله» مهم ترین عناصر مورد استفاده آزمودنی ها برای بازیابی است. یافته های حاصل از مصاحبه ها نشان داد که رفتار جستجوی پژوهشگران در محیط وب نه مرحله دارد: انتخاب موضوع، شروع جستجو، تدوین عبارت جستجوی مناسب، بازیابی اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، انتخاب اطلاعات، مدیریت اطلاعات و توقف/تداوم جستجو. این نه مرحله چهار مقوله بزرگ تر شامل رفتارهای اولیه جستجو، رفتار تدوین عبارت جستجو، رفتار پردازش اطلاعات و رفتار راهبری جستجو را تشکیل دادند.
  کلیدواژگان: رفتار جستجوی اطلاعات، روش ترکیبی، الگوی موجود، پژوهشگران، ایران، وب
 • محمد زره ساز، رحمت الله فتاحی، اعظم صنعت جو صفحه 61
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه و تاثیر قابلیت های مهارتی کاربران کتابخانه های دیجیتال بر متغیرهای مرتبط با رفتار راهنمایابی آنها است.
  روش شناسی: این پژوهش به روش ترکیبی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند طبقه ای، 38 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از ابزارهای مختلفی همچون پرسشنامه، پروتکل بلنداندیشی و نرم افزار مورائه برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش بطور کلی نشان داد که در مدل تحلیل مسیر، سواد اطلاعاتی نسبت به سواد رایانه ای متغیر قوی تری بوده و توانسته رابطه و تاثیر بیشتری بر متغیرهای مرتبط با رفتار راهنمایابی بگذارد. داده های روش تحلیل مسیر همچنین تایید کرد که سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی تاثیر معکوسی بر فراوانی موقعیت های راهنمایابی و همچنین فراوانی استفاده از منابع راهنما گذاشته اند. همچنین سواد اطلاعاتی در رقابت با متغیر سواد رایانه ای موفق شده به تنهایی تاثیر معکوسی بر فراوانی تقاضاهای راهنمایی و کمک شرکت کنندگان در پژوهش بگذارد.
  نتیجه گیری
  یافته ها بطور کلی نشان داد که قابلیت های مهارتی و مجموعه پیش داشته های دانشی شرکت کنندگان نقش موثری در کاهش نشانه های راهنمایابی آنها در فرایند اطلاع یابی دارد. از این رو می توان به اهمیت ارائه آموزش ها و عرضه دانش لازم در حوزه سواد رایانه ای و اطلاعاتی به کاربران کتابخانه دیجیتال (به ویژه در همان زمان دچار مشکل شدن در فرایند اطلاع یابی) به منظور کسب مهارت های لازم برای انجام این فرایند و حتی استفاده از منابع و قابلیت های راهنما بیش از پیش پی برد. در پایان مقاله نیز پیشنهاداتی به منظور ارتقاء وضعیت منابع و قابلیت های کتابخانه های دیجیتال با توجه به قابلیت های مهارتی متفاوت کاربران این پایگاه های اطلاعاتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: راهنمایابی، سواد رایانه ای، سواد اطلاعاتی، کتابخانه دیجیتال
 • صالح رحیمی، مهران فرهادی صفحه 87
  هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر نمایه سازی مفهوم-محور بر بهینه سازی بازیابی تصاویر با استفاده از عملگر سایت است. با توجه به اهمیت روزافزون تصاویر در دنیای کنونی؛ این مقاله پیرامون ویژگی های مورد توجه عملگر سایت در بازیابی تصاویر بحث می کند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است و بر میزان بازیابی تصاویر در عملگر سایت تمرکز دارد. روش پژوهش مورد استفاده در آن از نوع پژوهش مبتنی بر فناوری و نیمه تجربی است. تعداد تصاویر بازیابی شده براساس عملگر سایت (site:) 151 تصویر از کل تصاویر مجموعه که تعداد 900 تصویر با 9 پیوند (صفحه) بوده است است. آماره خی دو جهت بررسی تفاوت فراوانی تعداد تصاویر بازیابی شده بر اساس کدهای مختلف معنی دار بوده است و نشان می دهد که تعداد تصاویر بازیابی شده در کدهای مختلف، متفاوت بوده است. تخصیص عنوان و شرح حاشیه تصویر به زبان فارسی به ترتیب باعت افزایش رتبه و تعداد بازیابی تصاویر در مرحله بازیابی از طریق عملگر فوق می شود. آزمون کروسکال والیس برای تفاوت میانگین رتبه های بازیابی تصاویر در 9 گروه معنی داری است و از این رو میانگین رتبه بازیابی تصاویر در گروه های نه گانه متفاوت است. بنابراین، توجه به برخی متغیرها، بر بهبود سازماندهی تصاویر یک وبگاه تاثیر دارد و لازم است نمایه سازان و مدیران وبگاه ها در استفاده از تصاویر آن ها را مد نظر قرار دهند. این مقاله با تاکید بر نمایه سازی مفهوم-محور تصاویر، ویژگی ها و محدودیت های نمایه سازی تصاویر از طریق عملگر سایت را مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: نمایه سازی تصاویر، ذخیره و بازیابی تصاویر، نمایه سازی مفهومی، عملگر سایت، موتور جستجوی گوگل _
 • مهدی مرادی، بهرام وزیرنژاد، محمد بحرانی صفحه 113
  تجهیز رایانه ها به دانش عرفی بشر همواره یکی از جاه طلبانه ترین اهداف علم هوش مصنوعی بوده است. میلیون ها دلار هزینه و هزاران ساعت زمان صرف شده تا رایانه ها بفهمند که “اشیا بالا نمی روند، بلکه می افتند” و “دویدن از راه رفتن سریع تر است”. پایگاه های دانش عظیمی ساخته شد، روش های خودکار و نیمه خودکار متن کاوی پیشنهاد شده و از انگیزه همکاری کاربران عادی اینترنت به نفع اکتساب این دانش بهره ها برده شده است. ولی رسیدن به روشی خودکار، موثر و کم خطا همچنان به صورت چالشی بزرگ پیش روی جامعه هوش مصنوعی باقی مانده است. هدف این تحقیق ساخت هستان شناسی دانش عرفی فارسی به کمک سه روش مبتنی بر الگو، ترجمه ماشینی و استفاده از منابع ساخت یافته است. با کمک سه پیکره مختلف فارسی هفت نوع رابطه و در مجموع هفتاد هزار اظهار (رابطه) استخراج شده و در قالب یک هستان شناسی ارائه گشت. نتایج بررسی گویش وران فارسی نشان داد که میانگین دقت روابط استخراج شده این هستان شناسی برابر با 75% برای روش مبتنی بر الگو، 70% برای ترجمه ماشینی و 100% برای اطلاعات استخراج شده از جعبه اطلاعات بود.
  کلیدواژگان: دانش عرفی، هستان شناسی، آنتولوژی، استخراج رابطه
 • سودابه نوذری صفحه 129
  ایجاد ارتباط معنایی میان مفاهیم موجود در متون می تواند راه حلی در بازنمانی هرچه بیشتر و دقیق تر محتوای متون، در کنار شیوه های مرسوم نمایه سازی باشد. ترسیم شبکه های معنایی گامی در این راه است. این شبکه ها، نقش یک زبان صوری را برای بیان خصوصیات بازی می کنند و در بازیابی اطلاعات کاربرد دارند. این پژوهش تلاش کرده است تا با پرداختن به یک نمونه از ارزشمندترین آثار قدیمی ایران، غزل های حافظ، شبکه های معنایی تلمیحات در اشعار او را ترسیم نماید. روش پژوهش ترکیبی است: روش تحلیل محتوای کمی برای تعیین فراونی مفاهیم اصلی و فرعی اشعار و تحلیل محتوای کیفی شامل استخراج معنای ابیات، دسته بندی مفاهیم و ایجاد رابطه میان آنها و ترسیم شبکه معنایی. عناصر مربوط به تلمیحات در سطح و لایه زیرین ابیات 250غزل حافظ در 6 شرح پراستناد، با در نظر گرفتن وجود اشتراک میان حداقل دو شرح از شش شرح، انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد، در ابیات جامعه پژوهش تعداد 221 تلمیح (نزدیک به 56درصد لفظی و بیش از 44درصد ضمنی) وجود دارد. قرآن و پیامبران، پربسامدترین مقوله و 3زیرمقوله «حضرت آدم(ع)»، «حضرت سلیمان(ع)» و «شاه شجاع» پربسامدترین عناصر فرعی شعر حافظ در حوزه تلمیحات هستند. تسهیل بازیابی اشعار مهم ترین کاربرد این شبکه ها است. در واقع کاربر با جستجو در این شبکه ها، می تواند: الف)به ابیات حاوی موضوع مورد نیاز خود دست یابد؛ ب)جایگاه موضوع خود را در کل موضوعات مشاهده کند و ج) ارتباط موضوع را با موضوع های دیگر و در نتیجه با اشعار دیگر مشاهده کند.
  کلیدواژگان: شبکه های معنایی، بازیابی شعر، مقوله بندی غزل های حافظ، تلمیحات حافظ
 • بهروز محمودی بختیاری، زهره ذوالفقار کندری صفحه 153
  فرایند تکرار یکی از فرایند های صرفی زایا ست که درباره ی آن در زبانهای مختلف و در چهار چوب نظریات مختلف زبانشناختی (دستور زایشی، نظریه بهینگی و برنامه کمینگی) مطالعات جامعی صورت گرفته است.اکنون با رشد زبانشناسی پیکره ای و مطالعات پیکره بنیاد می توان پژوهش های صرفی از این دست را دقیق تر به سامان رساند. تکرار در دونوع کامل و ناقص از سوی زبانشناسان (شقاقی 1389، هسپلمت 2002 و بائر 2003) بررسی شده است. تکرار کامل به معنای تکرار کامل یک پایه موسوم به جزء دو گانی است و تکرار ناقص به معنای افزودن جزئی به آغاز یا پایان یکی از پایه هاست. در این مقاله نوع کامل این فرایند زایای صرفی رادر زبان فارسی مورد بررسی قرار داده ایم تا به معانی و ساختار های غالب حاصل از آن و ویژگی های معنایی جزء دوگانی دست یابیم. برای دستیابی به این ویژگی ها به کمک زبانشناسی پیکره ای به پیکره ای جامع و قابل قبول در زبان فارسی نیاز بود که برای برای پژوهش حاضر لغتنامه متوسط دهخدا انتخاب شد. نخست کلیه ی دوگانی های کامل موجود در فرهنگ متوسط دهخدا به همراه توضیحات مربوط به ساخت آنها و معانی اشان استخراج شدند. تعداد دوگانی های استخراج شده 299 مورد بود و آنگاه این داده ها بر اساس ساختار، معنا و ویژگی های جزء دوگانی دسته بندی شدند. پس از بررسی معانی و ساختار ها نتایج جالبی به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی و طبقه بندی داده ها نشان می دهند که به غیر از اصوات ساخت غالب در دوگان سازی ها قید است و به لحاظ معنا، معنای غالب معنای قلت است و درصد غالب ساختها از عناصر معنا دار تشکیل شده اند. دیگر آنکه حتی اجزاء بی معنا نیز در ایجاد ساخت دو گانی شرکت کرده اند و در موارد متعددی معنای ساخت حاصل ربطی به معنای اجزاء دو گانی ندارد و معنایی کاملا جدید و متفاوت ایجاد شده است. در این میان تعداد نام آواها یا اصوات یک سوم ساختهارا تشکیل می دهند که حتی اصوات نیز نوعی معنا از خود ارائه می دهند و همه ی آنها فاقد معنا نیستند.نتایج حاصل از این پژوهش پیکره بنیاد در آموزش زبان فارسی، تهیه پیکره های دوزبانه و نیز تسهیل فرایند ترجمه ماشینی کار آمد باشد و نخستین حاصل آن پیکره ای نسبتا جامع از دو گانی های کامل در زبان فارسی است که در شبکه های واژگانی بسیار کار آمد است.
  کلیدواژگان: تکرار کامل، لغتنامه ی دهخدا، زبانشناسی پیکره ای، ساختواژه، صورت و معنا
 • مهدی منتظرقائم، خانم میترا شمسی صفحه 169
  پژوهش حاضر با بررسی پایگاه های وب دولتی در قالب مطالعه ی طولی، سیر رشد جنبه ای از حکومت الکترونیک را در ایران رصد کرده است. پایگاه های وب به عنوان جلوه ای از حکومت الکترونیک و میانجی شهروندان ایرانی و حکومت در نظر گرفته شده است. این مقاله با ارایه ی الگویی برای ارزیابی پایگاه های وب دولتی در سه سطح اطلاعاتی، ارتباطی (تعاملی) و تراکنشی، به بررسی مقایسهای پایگاه وب دستگاه های دولتی ایران در دو دوره ی زمانی بهمن 1384 و بهمن و اسفند 1389 پرداخته است. مدل ارزیابی این مقاله یک مدل سه مرحله ای تکاملی بوده که از «مدل تحلیل حکومت الکترونیک یونسکو» ایده گرفته است. در مدل پژوهش حاضر، حکومت الکترونیک «به مثابه کاربرد فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در حکومت و تغییرات ایجادشده در ساختار، ماهیت و نحوه عملکرد حکومت» تعریف شده است.16 مقوله و مجموعا 61 زیرمقوله در سه سطح یادشده برای ارزیابی 51 پایگاه وب دولتی در دوره ی اول و 41 پایگاه وب در دوره ی دوم به کار رفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، پایگاه های وب دولتی ایران به وی&zwj&zwjژه در دوره ی اول پژوهش، در نخستین پله های حکومت الکترونیک قرار داشته اند و شواهد اندکی وجود داشته که نشان بدهد حرکتی خارج از مرحله ی انتشار اطلاعات در میان آنها صورت گرفته است. گذشت بیش از پنج سال از زمان بررسی دوره ی اول پژوهش، تغییر چندانی را در سطح پایگاه های وب دولتی نشان نداده است. بر این اساس، همچنان تعداد اندکی از پایگاه های وب از قابلیتها و گزینه های تعاملی برخوردار بوده و درصد اندکی از آنها وارد سطح دوم، یعنی ارتباطات شده اند.
  کلیدواژگان: حکومت الکترونیک، ارزیابی پایگاه های وب دولتی، اطلاعات، ارتباطات، تعامل و تراکنش، ایران _
 • زهرا رزمی، رویا راضی زاده * صفحه 199

  با پیشرفت علوم نوین و رقابتی تر شدن محیط در عرصه دستاوردهای فناوری، مدیریت دانش به عنوان یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی پایدار سازمان های درگیر تکنولوژی محسوب می شود. این امر در سازمان های با تکنولوژی های پیشرفته، به خصوص سازمان های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، به دلیل ماهیت آن ها، نمود بیشتری پیدا می نماید و از این جهت موضوع مدیریت دانش، در حال حاضر به یکی از مهم ترین اولویت های این قبیل سازمان ها تبدیل شده است که در صورت عدم شناسایی، به کارگیری، ثبت، ذخیره و خلق دانش، سازمان ناچار به پرداخت هزینه های هنگفتی در ازای احیای مجدد آن خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل جامعی در پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت فناوری اطلاعات می باشد. بنابراین، مولفه های مدل پیشنهادی پژوهش با مطالعه مقالات و پژوهش های مشابه صورت گرفته در حوزه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و نیز با نظرسنجی از خبرگان این حوزه شناسایی گردیدند و بدین جهت پرسش نامه ای در دو بخش طراحی گردید و در اختیار خبرگان سازمان های مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش از طریق آزمون T تک نمونه ای (T Test) و آزمون دو جمله ای (Binomial) تحلیل شدند. همچنین، به دلیل محدودیت هایی که طیف لیکرت در ارائه پاسخ های دقیق ایجاد می نماید، از رویکرد فازی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که مراحل مدل پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت فناوری اطلاعات به ترتیب اهمیت شامل ارزیابی دانش، ارتقاء دانش، برنامه ریزی دانشی، فرهنگ دانش محور، استراتژی های مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش، زیرساخت های مناسب دانش، سازمان دانش محور و نمایش دانش می باشند، و نیز اقداماتی در هر یک از این مراحل وجود دارند که در پیاده سازی موفق این مراحل نقش موثری ایفا می نمایند.

  کلیدواژگان: رویکرد فازی، فناوری اطلاعات، مدل پیاده سازی مدیریت دانش، مدیریت دانش
 • شبنم رفوآ، فاطمه عباسی سورکی * صفحه 219

  پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثیر عوامل سازمانی و تکنولوژیکی بر تسهیم دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کارشناسان ارشد کتابخانه ملی در چهار بخش فراهم آوری، سازماندهی، اطلاع رسانی و آموزش و پژوهش می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که متغیرهای فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و پشتیبانی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی بر تسهیم دانش تاثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات فرعی حاکی از آن است که متغیرهای تمرکزگرایی، نگرش مدیر ارشد، استفاده پذیری و سهولت پذیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، سیستم پاداش دهی، یادگیری سازمانی، انگیزه بیان شده بر تسهیم دانش تاثیر مثبت و معنادار داشته اند.

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، اشتراک دانش، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژیکی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی
 • مهندس مصطفی تمتاجی، مهدی نقیان فشارکی، سید غلامحسن طباطبایی صفحه 243
  امروزه سازمان ها با حجم و تنوع بسیار زیاد اطلاعات و دارایی های اطلاعاتی مواجه هستند که در سیستم های مختلف از جمله سیستم مدیریت دانش، سیستم مالی و حسابداری، سیستم اتوماسیون اداری و سیستم اتوماسیون صنعتی و... تولید شده و حفاظت از این اطلاعات ضروری است. از طرفی رایانش ابری، بعنوان نسل جدیدی از رایانش، یک مدل برای دسترسی فراگیر، راحت و به محض درخواست به مخزن منابع رایانشی به اشتراک گذاشته شده را ارایه می کند که مزایای متعدد آن سبب شده است تا سازمان ها گرایش زیادی به استفاده از آن داشته باشند. چالش اصلی در توسعه و پذیرش این مدل، اطمینان از برقراری، حفظ و مدیریت امنیت اطلاعات سازمان در محیط ابری است. در این مقاله، مبتنی بر «روش شناسی تحقیق علم طراحی» و همسو با روال های «فرایند طراحی در تحقیق سیستم های اطلاعاتی» الگوی طبقه بندی دارایی های اطلاعاتی سازمان مشتمل بر 355 نوع مختلف دارایی های اطلاعاتی سازمانی در هفت گروه و سه سطح ارایه شده است تا مدیران بتوانند با توجه به اهمیت هر یک از گروه دارایی ها برای بقای سازمان، کنترل های امنیتی متناظر را طرح ریزی کنند. در ادامه به منظور هدایت سازمان در معماری امنیت اطلاعات خود در محیط رایانش ابری، متدلوژی مناسب برای تدوین معماری امنیتی ارایه شده است. متدلوژی ارایه شده به سازمان کمک می کند تا پس از شناسایی و طبقه بندی دارایی های اطلاعاتی خود متناسب با الگوی ارایه شده، نسبت به معماری امنیت اطلاعات خود بصورت بهینه و کارآمد اقدام نماید. معماری امنیتی پیشنهاد شده با بکارگیری این متدولوژی و الگوی طبقه بندی اطلاعات سازمانی ارایه شده با روش دلفی بر اساس نظر خبرگان مدیریت سازمان و متخصصان امنیت رایانش ابری، مورد بحث و تبادل نظر، اصلاح و نهایتا اجماع قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: طبقه بندی اطلاعات، امنیت اطلاعات، محیط رایانش ابری
 • جواد پورعباسی، عبدالله آقایی، مجتبی حاجیان حیدری صفحه 265
  میزان توسعه و تعالی یک جامعه به میزان اهمیت علم در آن جامعه وابسته است. در قرن حاضر به لطف ظهور فناوری های اطلاعات و ارتباطات سرعت تولید و انتشار علم رشد چشمگیری پیدا نموده است. اصطلاح علم الکترونیکی اشاره به این تحولات در دنیای علم دارد. از یک سو پیشرفت جامعه در گرو تولید و انتشار علم است و از سویی دیگر استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات برای تولید علم ضروری است. به همین منظور در این پژوهش برای نخستین بار در جامعه علمی ایران موضوع علم الکترونیکی موردبررسی قرار گرفت. بنابراین در این مقاله به سبب جدید بودن موضوع، پس از معرفی علم الکترونیکی، یک معماری سرویس گرا برای آن ارائه می شود. معماری سرویس گرا بر پایه سه رکن اساسی علم الکترونیکی یعنی داده، محاسبات و ارتباطات شکل گرفته است. هر یک از این ارکان خود دارای مولفه هایی هستند. این مولفه ها و اجزای معماری پیشنهادی با توجه به ویژگی هایی که نویسندگان دیگر برای معماری علم الکترونیکی در نظر گرفتند استخراج می گردد. پس از به دست آمدن مولفه ها، روابط منطقی بین آن ها ترسیم می شود. این مولفه ها در ارتباط و تعامل با یکدیگر، تولید و انتشار علم را تسهیل می نمایند. درنهایت برای درک بهتر روابط بین اجزای معماری پیشنهادی و تعامل آن ها، یک مورد کاوی موردبررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: علم الکترونیکی، تولید علم، اشتراک علم، انتشار علم، معماری سرویس گرا، پژوهش علمی
|
 • Faramarz Soheili, Ali Akbar Khasseh Page 3
  Background

  Using a quantitative method named reference publication year spectroscopy (RPYS), this research tried to determine the historical roots of information behavior research. RPYS pave the way for determining the significant years and works in information behavior.

  Methodology

  Using scientometric method, the initial data of this study, have been extracted from the Web of Science. Using RPYS software, the revised data were analyzed and visualized in Excel.

  Finding

  The distribution of cited references in information behavior revealed three peaks within 19th century. Moreover, our analysis identified 6 peaks between 1900 to 1969 in the field of information behavior, respectively in 1948, 1954, 1957, 1960, 1965, and 1967 has occurred.

  Results

  Based on the study findings, it seems that information behavior research has been shaped intellectually by fields such as Psychology, quantitative and qualitative methodologies, etc. Additionally, it has been influenced by some theories and theoretical works.

  Keywords: information behavior, Scientometrics, the historical origins of the information behavior, reference publication year spectroscopy (RPYS)
 • Maryam Asadi, Najla Hariri Page 29
  Using mixed methods research design, the current study has analyzed Iranian researchers’ information searching behaviour on the Web.Then based on extracted concepts, the model of their information searching behavior was revealed.. Forty-four participants, including academic staff from universities and research centers were recruited for this study selected by purposive sampling. Data were gathered from questionnairs including ten questions and semi-structured interview. Each participant’s memos were analyzed using grounded theory methods adapted from Strauss & Corbin (1998). Results showed that the main objectives of subjects were doing a research, writing a paper, studying, doing assignments, downloading files and acquiring public information in using Web. The most important of learning about how to search and retrieve information were trial and error and get help from friends among the subjects. Information resources are identified by searching in information resources (e.g. search engines, references in papers, and search in Online database…) communications facilities & tools (e.g. contact with colleagues, seminars & workshops, social networking...), and information services (e.g. RSS, Alerting, and SDI). Also, Findings indicated that searching by search engines, reviewing references, searching in online databases, and contact with colleagues and studying last issue of the electronic journals were the most important for searching. The most important strategies were using search engines and scientific tools such as Google Scholar. In addition, utilizing from simple (Quick) search method was the most common among subjects. Using of topic, keywords, title of paper were most important of elements for retrieval information. Analysis of interview showed that there were nine stages in researchers’ information searching behaviour: topic selection, initiating search, formulating search query, information retrieval, access to information, information evaluation, information selection, information management, and stop/ continue.These stages located in greater four categories: search initiation behaviors, formulating search queries, search navigational behaviors, and information processing behaviors.The study contributes to the theoretical basis of Web search research. It also raises various questions within the context of user studies.
  Keywords: Information Searching Behaviour, Mixed Research method, User Study, World Wide Web, Iran
 • Mohammad Zerehsaz, Dr Rahmatollah Fattahi, Dr Azam Sanatjo Page 61
  Purpose
  The purpose of this research investigating the impact of skill-based capabilities on help seeking behavior of digital libraries users.
  Methodology
  the present research was carried out using a mixed method. With using of Stratified Purposive Sampling, 39 MS and PhD students of Ferdowsi University was selected as a sample. The tools that are used for collecting and analyzing data are questionnaire, think aloud protocol and Morae software.
  Results
  results of path analysis showed that Information literacy variable has a stronger impact on users` help seeking behavior than computer literacy variable. Results also confirmed that information and computer literacy have a reverse impact on frequency of help seeking situations and help uses. But the information literacy variable has only a reverse impact on frequency of help requests with users in this research. The results confirmed the necessity of offering computer and information literacy instructions to digital library users especially when they encounter with problems in help seeking situations. Then, some recommendations to upgrade digital libraries` help facilities with considering different users skill capabilities are submitted in the end of article.
  Keywords: help seeking, computer literacy, information literacy, digital library
 • Saleh Rahimi, Mehran Farhadi Page 87
  The purpose of the present study is to investigate the Impact of Image Indexing on Optimizing Image Retrieval via site operator. Using quasi-experimental method 100 images, each image was uploaded 9 times with concept-based characteristics on iiproject.ir. Analysis consists of images which retrieved from the site operator. Number of images retrieved by the site operator is 151 images of 900 ones that are used in this study. The minimum number of retrieved images is related to "image titles" and the maximum ones to the criteria images which entitled with Q code. Chi-square statistics showed that the number of images retrieved in various codes was different. The best ranking is related to “image title” and the weakest one related to “image caption in Farsi”. Images average ranking retrieved in 9 groups were different.
  Keywords: Image indexing, image storing, retrieval, Concept, based Image Indexing, site operator
 • Mehdi Moradi, Dr Bahram Vazirnezhad, Dr Bahrani Mohammd Page 113
  Putting human commonsense knowledge into computers has always been a long standing dream of artificial intelligence (AI). The cost of several tens of millions of dollars and times have been covered so that the computers could know about “objects falling, not rising.”,” running is faster than walking. The large database was built, automated and semi-automated methods were introduced and volunteers’ efforts were utilized to achieve this, but an automated, high-throughput and low-noise method for commonsense collection still remains as the holy grail of AI. The aim of this study was to build commonsense knowledge ontology using three approaches namely Hearst method, machine translation and using structured resources. Using three Persian corpuse and Applying aforementioned methods, we could extract 7 different relations. 70000 assertions have been extracted. Finally, average accuracy of Hearst, MT and structured resource were 75%, 75% and 100% respectively.
  Keywords: Commonsense knowledge, ontology, relation extraction
 • Sudabeh Nozari Page 129
  Semantic relationship among existing concepts in a text can be a solution for better and more precise representation of its content. in addition to common indexing methods. Semantic networks are a pace in this way. In this research, we have attempted to extract the concepts related to the Allusions (Talmihat) in Hafez’s sonnets from six most frequently cited commentaries. The implied and literal meanings are extracted and separated subsequently, they are categorized in order to create connection among them and to draw their semantic networks. This effort improves retrieval in Hafez’s poetry based on audience needs. quantitative and qualitative content analysis are employed here. Quantitative content analysis is used to determine the frequency of concepts. Qualitative content analysis is employed to obtain the meanings of verses and to determine the implied and verbal meanings, and explore relationship among concepts, Both has served to draw a semantic network. The concepts and their relationship between them were identified and two semantic networks were drawn. With this contrivance, the distance and proximity of the main node (Hafez) and from each other, and also the number of poems belonging to concept were determined. Thus, tangible understanding of allusions in the poems of Hafez becomes possibleand systematic and, to some extent hierarchical relationship among them can be visualized. Facilitating retrieval is the most important using the semantic networks. Ssearching in these networks: users can 1) find the poems that they need 2) view the position of the subject throughout networks and 3) distinguish relationship among subjects in respect with other diagnoses.
  Keywords: Semantic Networks, Retrieving Poems, Categorization of Hafez's Sonnets, Allusions (Talmihat) of Hafez
 • Behrooz Mahmoudi Bakhtiari, Zohreh Zolfaghar Kondori Page 153
  Reduplication is one of the productive morphological processes which have been studied inclusively in different languages and in the frame of different linguistic theories (Generative Grammar, Optimality Theory and Minimalist Program). Now with the emergence and growth of corpus linguistics and corpus based studies, morphological processes of this kind could be studied and conducted more accurately. Most of the morphological studies and morphologists have referred to reduplication process in their studies and it’s considered as one of the universals of world’s languages which represent different semantic or syntactic properties in most of the languages (Stolz 2008). Reduplication has been studied in two kinds: Full and partial reduplication (Shaghaghi 1389, Haspelmath 2002, Bauer 2003). Full reduplication is to repeat a base known as reduplicated element fully and partial reduplication is to add an element to the beginning or end of the one of the bases. In this paper we have studied the full reduplication in Persian so that we can get the dominant forms, meanings and the semantic properties of the reduplicated base. In order to achieve such results we needed to choose a perfect and acceptable corpus in the Persian language, so the authors chose Dehkhoda Medium Persian Dictionary. First of all the entire corpus was searched for the full reduplicated forms and then all of these forms were recorded along with their meanings and parts of speech. On the whole 299 reduplicated forms were extracted and categorized according to their meaning, form and the semantic properties of the reduplicated element. After investigating the extracted words, interesting results were seen. The results show that except the sounds which are among the common forms of the reduplicated structures, the dominant form in these structures are adverbs and in terms of the meaning, the dominant meaning is paucity and most of the structures are formed out of meaningful elements. Another point is that even the meaningless elements have been used in forming full reduplications and in some cases the produced meaning is irrelevant and new. The number of sounds is one third of the whole extracted forms, sounds which some of them are also meaningful. The results of this study could be helpful in teaching Persian language, building bilingual corpuses as well as facilitating Machine translation and lifting the problems on its way. A major use of the built corpus in this study, the corpus of full reduplications in Persian would be very useful in enhancing the current Persian net words.
  Keywords: Full Reduplication, Dehkhoda Medium Dictionary, Corpus Linguistics, Morphology, Meaning, Form
 • Dr Mehdi Montazer Ghaem, Mitra Shamsi Page 169
  Presenting a model for evaluating governmental website (Information, Interaction and Transaction), the article has compared Iranian governmental websites in two time periods (February 2006 and February and March 2011). The research has applied longitudinal study to observe the development process of the Iran's electronic government. In the research, websites has been considered as representation of the electronic government for Iranian citizens in the cyberspace. The three-stage evolutionary model in the research has inspired from the UNESCO electron government analysis. In the research model, electronic government has been defined as "applying information and communication technologies (IC TS) in the government and created changes in the government structure, nature and performance". 16 criterias and 61 sub-criterias have been used to evaluate 51 governmental websites in the first period and 41 websites in the second period. Based on the research results, the Iranian governmental websites especially in the research first evaluation has been in the primary stage of the E-Gov. Few evidences have been observed to show a development toward stages beyond the information publication in the websites. Based on the quantitative data, after more than five years no dramatic changes have been observed in the Iran's electronic government. Then as before, few websites in the second evaluation has applied interactive capabilities of the ICTS
  Keywords: Electronic Government, Web Evaluation, Information, Interaction, Transaction, Iran
 • Zahra Razmi, Roya Razizadeh Page 199

  With the progress of modern sciences and more competitive becoming environment in the technology era, knowledge management is being counted as one of the most important stable competitive advantages of technology oriented organizations. This matter is of higher importance in high technology organizations, especially those active in information technology field due to their unique identity. This way, knowledge management has been already shifted to one of the most important priorities of such organizations that in case of not identifying, applying, recording and creating that knowledge, the organization is inevitable to pay fortunesto revive the knowledge gone. The purpose of this research is presenting a comprehensive knowledge management implementation model in information technology industry. Therefore, the measures of the suggested research’s model were identified by studying identical researches and projects done in knowledge management and information technology sector and also through consultation with the experts. This way, a questionnaire was designed in two parts and distributed among experts in the understudied organizations. The research’s data were analyzed through T Test and Binomial Test through fuzzy approach due to the constraints presented by the Lickert scale. The research findings demonstrate that the stages of knowledge management implementation model in information technology sector include knowledge evaluation, knowledge leverage, knowledge planning, knowledge culture, knowledge strategies, knowledge management processes, suitable knowledge infrastructures, knowledge organization and knowledge presentation. There also exist actions in each stage that effect successful implementation of the mentioned stages.

  Keywords: Fuzzy approach, information technology, knowledge management implementation model, knowledge management
 • Shabnam Refoua, Fatemeh Abbasisoorki Page 219

  The effect of technological and organizational factors on knowledge sharing in National Library and Archives of I.R of Iran have been studied in the current study. It is considered as "applied" and "descriptive-survey" study based on its objects and data collection method accordingly.The research population consists of the educated librarians of National Library and Archives including four sectors of collecting, organizing, informing and R&D. After the data collection via questionnaire, structural equations have been used to test the research hypothesis. The Results indicated that the organizational climate, and structure, information and communication support have positive and meaningful effects on the knowledge sharing. The Results gained on testing the secondary hypothesis indicated that centralization, manager’s attitude, information and communication usage, reward system, organizational learning have positive and meaningful effects on the knowledge sharing.

  Keywords: Knowledge Sharing, Organizational Factors, Technological Factors, National Library, Archives of I.R of Iran
 • Mostafa Tamtaji, Dr Mehdi Naghian Fesharaki, Dr Seyed Ghaolamhasan Tabatabaee Page 243
  Todays, Organizations are exposed with huge and diversity of information and information assets that are produced in different systems shuch as KMS, financial and accounting systems, official and industrial automation sysytems and so on and protection of these information is necessary. Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released.several benefits of this model cuses that organization has a great trend to implementing Cloud computing. Maintaining and management of information security is the main challenges in developing and accepting of this model. In this paper, at first, according to "design science research methodology" and compatible with "design process at information systems research", a complete categorization of organizational assets, including 355 different types of information assets in 7 groups and 3 level, is presented to managers be able to plan corresponding security controls according to importance of each groups. Then, for directing of organization to architect it’s information security in cloud computing environment, appropriate methodology is presented. Presented cloud computing security architecture, resulted proposed methodology, and presented classification model according to Delphi method and expers comments discussed and verified.
  Keywords: information classification, information asset, information security, cloud computing, security architecture metedology
 • Javad Pourabbasi, Dr Abdollah Aghaie, Mojtaba Hajian Heidary Page 265
  The excellence of a society relies on the importance of science in the community. In this century, by the emergence of Information and Communication Technologies (ICT), the generation and sharing of science has been very fast. The e-science terminology has been developed to introduce such revolutions. Also the progress of the society depends directly on the efficient generation and sharing of the science. Therefore, in this study, for the first time in the scientific community of Iran, the e-science issue was investigated. Thus, in this paper based on the novelty of the issue, after the introduction of e- science, a service-oriented architecture is presented in this environment. The components of the proposed architecture are based on three significant facts: data, computations and communications each of these components, individually have different elements. These components were extracted according to features of the architectures of related researches. These components together, facilitate generation and sharing of the science and knowledge. Finally, to illustrate the proposed architecture and relations between components, a case study is surveyed.
  Keywords: E, science, science generation, science sharing, service, oriented architecture, Scientific Research