فهرست مطالب

نشریه اختلالات ارتباطی گفتار و زبان
سال یکم شماره 1 (پاییز و زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/07/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بررسی میانگین طول گفته ی کودکان اتیسم 5 - 3 ساله ی شهر گرگان
  ماندانا عسکری*، کوروش قاضی صفحه 1
  هدف
  اتیسم تمام جنبه های زندگی فرد به ویژه مهارت های ارتباطی و زبانی را متاثر می کند. تفاوت زیادی در زبان و الگوی کسب آن در کودکان اتیستیک وجود دارد. برای این کودکان بدون آموزش و توانبخشی، دستیابی صحیح و به موقع به زبان و توانایی برقراری ارتباط کاری سخت خواهد بود. از آن جایی که کودکان درخودمانده دیر تشخیص داده می شوند، اطلاعات نسبتا کمی در مورد خصوصیات زبانی آنان وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی میانگین طول گفته ی کودکان اتیستیک 5 -3 ساله و مقایسه ی آن با کودکان سالم هم سن و سال است.
  روش کار
  در این پژوهش که به شکل مقطعی و توصیفی- تحلیلی انجام شد، ده کودک 5 -3 ساله ی اتیستیک (8 پسر و 2 دختر)، در مرکز اختلالات نافذ رشد یارا شهر گرگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های مربوط به نمونه های گفتاری آوانگاری گردید و مقدار شاخص های مورد نظر محاسبه شد. در انتها داده های به دست آمده، در قیاس با کودکان سالم تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اختلاف قابل توجهی بین میانگین طول گفته در دو گروه وجود دارد.
  نتیجه گیری
  مقایسه ی سطح میانگین طول گفته، نشان از ضعف شدید مهارت زبانی کودکان اتیسم نسبت به کودکان عادی داشت.
  کلیدواژگان: اتیسم، مهارت زبانی، میانگین طول گفته
 • بررسی استریگنوز دهانی در کودکان دارای اختلالات تولیدی پنج و شش ساله و مقایسه ی آن با کودکان طبیعی هم سن در مهد کودک های بهزیستی اصفهان
  فاطمه درخشنده، علی توکلی، ندا نیری*، نادیا نیری صفحه 2
  هدف
  شناخت جنبه های حسی اندام های گفتار از راه بررسی حس های دهانی (لمس، فشار- کینستزی) می باشد، که بررسی این حس ها با کمک آزمون های استریگنوز دهانی انجام می شود. در این پژوهش، کودکان طبیعی با کودکان دارای اختلال تولید که هوش طبیعی دارند مقایسه می شوند، تا کارایی حس های دهانی در هر یک از آن ها تعیین شود.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و بر روی 108 کودک از مهدکودک های اصفهان انجام شد. ابتدا آزمودنی ها، بر اساس بهره ی هوشی طبیعی، عدم وجود مشکل ساختمانی در اندام های گفتاری و وجود اختلال تولیدی طی آزمون آوایی، غربالگری شدند. در صورت واجد شرایط بودن، آزمون آوایی و آزمون های تشخیص حس دهانی در ادامه اجرا شد.
  یافته ها
  با مقایسه ی دو گروه سالم و بیمار در کل افراد مورد مطالعه، مشاهده شد که میانگین نمرات گروه سالم 769/17 و میانگین نمرات گروه بیمار 867/15 می باشد. آزمون تی زوجی با حدود اطمینان 95%، مشخص نمود که بین میزان تشخیص استریگنوز دهانی در دو گروه بیمار و سالم رابطه ی قابل توجهی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  وضعیت تکلم، با توانایی تشخیص شی و طرح و میزان تشخیص استریگنوز دهانی از طریق دهان ارتباط دارد. این در حالی است که جنسیت هیچ گونه اثری روی این توانایی و میزان آن ندارد.
  کلیدواژگان: اختلال تولیدی، کودکان، استریگنوز دهانی
 • اثر دورهی کارورزی بر وضعیت صوتی دانشجویان کارورز رشته ی گفتاردرمانی سمنان در سال 1390-1389
  فاطمه کسبی*، ملیحه روحانی، زهرا قرایی، نسرین فاتحی گلاب، راهب قربانی صفحه 3
  هدف
  آسیب شناسان گفتار و زبان یکی از کاربران حرفهای صوت بهشمار میآیند، که در تکالیفی چون مشاوره، درمان، کنفرانس و صحبت در جمع، از صدای خود استفاده میکنند و همواره در معرض خطر ابتلا به اختلالات صوتی میباشند. این مطالعه به منظور تعیین میزان تاثیر عوامل خطرساز شغلی بر صوت دانشجویان کارورز رشتهی گفتاردرمانی انجام شد.
  روش کار
  نمونههای این مطالعه 33 دانشجوی کارورز رشته گفتاردرمانی (میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان به ترتیب 9/21 و 03/1 سال) که 23 نفر (7/69%) دختر و 10 نفر (3/30%) پسر بود. اطلاعات در دو مرحله ی قبل از شروع کارورزی و پس از گذشت 3-2 ماه از کارورزی، از طریق پرسشنامه و ارزیابی نرم افزاری دکتر اسپیچ گردآوری شد. روش بررسی، توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مک نمار استفاده شد.
  یافتهها: یافتههای پژوهش نشان دادند که هیچ یک از متغیرهای مستقل مانند فاکتورهای شغلی اثر قابل توجهی روی علائم صوتی غیرطبیعی (خستگی صوتی و گرفتگی صدا و...) ندارند.
  نتیجهگیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که برنامه ی کارورزی بر کارکرد حنجره و مولفههای صوتی دانشجویان اثر مخربی ندارد.
  کلیدواژگان: عوامل شغلی، گفتار، زبان، علائم صوتی غیرطبیعی
 • بررسی تاثیر درمان یکپارچگی شنیداری بر پردازش شنیداری کودکان مبتلا به کمبود توجه- بیش فعالی
  سجاد حق شناس*، آذین سلامتی صفحه 4
  هدف
  اختلال کمبود توجه-بیشفعالی، از جمله شایع ترین اختلالات دوران کودکی می باشد، که شیوع آن حدود 3 تا 7 درصد می باشد. آسیب مرکزی سیستم شنوایی، در کودکان بیشفعال گزارش شدهاست. به ویژه در شرایطی که کودک مشکلات یکپارچگی حسی مانند حساسیت لمسی داشته باشد، متداول تر می باشد. به نظر می رسد که آموزش یکپارچگی شنیداری بتواند به بهبود کمبود توجه از طریق بهبود مهارت های تمایز شنیداری و توانایی های دنبالکردن دستورها و راهنمایی ها کمک کند. هدف از این مطالعه، تعیین اثربخشی جلسات آموزش یکپارچگی شنیداری بر پردازش شنیداری کودکان بیشفعال است.
  روش کار
  در این مطالعه 4 کودک دچار نقص توجه- بیشفعالی توسط آزمون وکسلر (ویرایش چهارم) و آزمون عملکرد یکپارچگی بینایی و شنوایی ارزیابی شدند. جلسات آموزش یکپارچگی شنیداری در 10 روز مداوم، روزی 2 مرتبه و به مدت هر جلسه 30 دقیقه انجام گرفت و پس از اتمام دوره مجددا آزمون عملکرد مداوم انجام شد.
  یافته ها
  مقایسهی نتایج این آزمون در قبل و بعد از دوره نشان دهنده ی تاثیر مداخله می باشد.
  نتیجه گیری
  حاصل از مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون در این مطالعه، استفاده از آموزش یکپارچگی شنیداری را در افزایش سطح توجه و پردازش شنیداری کودکان بیش فعال، موثر گزارش نموده است و آن را به عنوان بخشی از برنامه ی توانبخشی این کودکان توصیه می نماید.
  کلیدواژگان: نقص توجه، بیش فعالی، درمان یکپارچگی شنیداری، عملکرد مداوم بینایی و شنیداری یکپارچهشده
 • بررسی و مقایسهی تاثیر واکه ی پیرو /i/ و /â/ بر زمان شروع آواسازی همخوان های انسدادی واکدار درافراد طبیعی دارای گویش معیار فارسی و گویش سمنانی
  حسین رضایی، مهدیس حزینی، فاطمه طالع پور، لیلا اعزازی* صفحه 5
  هدف
  یکی از ویژگیهای آکوستیکی مهم در علم صدا، زمان شروع آواسازی در گفتار انسان میباشد. این عامل نقش بسیار مهمی را در تمییز واکداری از بی واکی در همخوانهای انسدادی ایفا میکند. در این پژوهش قصد داریم، مقادیر زمان شروع آواسازی همخوانهای انسدادی دارای واکهی پیرو /i/ و /â/ را در دو گویش سمنانی و فارسی معیار تعیین نمائیم، تا نقش نوع واکهی پیرو روی مقادیر زمان شروع آواسازی همخوان های انسدادی در دو گویش مشخص شود.
  روش کار
  در این پژوهش 122 نفر از افراد طبیعی دارای گویش معیار فارسی و سمنانی شرکت داشتند. همخوانهای انسدادی بیواک /p/t/k/ و همخوانهای انسدادی واکدار /g/،/d/ و/b/ بررسی شدند. هر همخوان در ترکیب با دو واکهی افتاده /â/ و افراشته /i/ در واژه ای مجزا برانگیخته شد و صدای آزمودنیها توسط میکروفون ضبط و سپس توسط نرم افزار پرات تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که میانگین مقادیر زمان شروع آواسازی همخوان های انسدادی واکدار دارای واکه ی پیرو /i/ و /â/ در گویش تهرانی و سمنانی به لحاظ آماری تفاوت معنادار دارند.
  نتیجه گیری
  واکه ها تاثیر چشمگیری بر میزان زمان شروع آواسازی همخوان ها دارند.
  کلیدواژگان: فارسی، گویش، گوینده عادی، سمنانی، همخوان انسدادی، زمان شروع آواسازی
 • چرخه ی حرکتی گانگلیون های قاعده ای و عملکرد آن در کنترل حرکتی گفتار
  محمد جواد سعیدی بروجنی*، حسین حقیر صفحه 6
  گانگلیون های قاعده ای، گروهی از هستههای زیر قشری هستند که به صورت یک واحد عملکردی پیوسته عمل می کند. این هستهها در قاعده ی مغز پیشین قرار گرفته و ارتباطات گسترده ای با قشر مغز و تالاموس دارند. گانگلیون های قاعده ای با عملکردهای مختلفی از جمله کنترل حرکتی ارادی، یادگیری، حرکات چشم، شناخت و عاطفه مرتبط می باشند. اجزای هستههای قاعده ای، استریاتوم (شامل هسته ی دم دار و پوتامن)، گلوبوس پالیدوس داخلی، گلوبوس پالیدوس خارجی، هسته ی ساب تالامیک و جسم سیاه است. هسته های قاعدهای از چهار چرخهی حرکتی، شناختی، سیستم لیمبیک و حرکات چشم تشکیل شدهاست. چرخه ی حرکتی دارای مسیری قشری- قاعده ای-قشری می باشد. هستههای قاعده ای به سبب ارتباط با قشر مغز، خصوصا ناحیه ی بروکا در شکنج فرونتال تحتانی چپ، روی بسیاری از مشخصه های حرکتی گفتار و صدا تاثیر دارد. برخی اختلالات گفتاری از جمله لکنت و گفتار بی آهنگ می تواند به دلیل اختلال در چرخهی بین گانگلیون های قاعده ای و مناطقی حرکتی زبان در قشر مخ رخ دهد.
  کلیدواژگان: گانگلیون های قاعده ای، چرخه ی حرکتی، گفتار
 • بیمار مبتلا به اختلال بلع متعاقب بیماری میاستنی گراویس
  ریحانه نوروزی صفحه 7
  بلع طبیعی، مجموعه ای از انقباضات عصبی- عضلانی ارادی و غیرارادی است، که به صورت هماهنگ و متوالی انجام شده و موجب انتقال مواد غذایی یا مایعات از دهان، از طریق حلق و مری به معده طی چند مرحله می گردد. حال اگر در هر یک از این مراحل و فعالیت های حسی- حرکتی مربوط به آن ها مشکلی به وجود آید، منجر به بروز اختلال بلع یا «دیسفاژی» می شود.
  عوامل ایجادکننده ی اختلال بلع، به دو گروه کلی مشکلات ساختاری و مشکلات عصب شناختی تقسیم می شوند. «بیماری میاستنی گراویس» یکی از عوامل عصب شناختی می باشد. در این گزارش، به بررسی فردی مبتلا به میاستنی گراویس پرداخته می شود که در یکی از کلینیک های شهر سمنان تحت درمان اختلال بلع قرار گرفته بود.
  کلیدواژگان: استیل کولین، انتقا ل دهنده عصبی، دیسفاژی بیماری خود ایمنی، میاستنی گراویس
|
 • Mean Length of Utterance in 3-5 Year Old Autism Children in Gorgan
  Mandana Askari*, Kourosh Ghazi Page 1
  Aim
  Autism is a developmental disease that profoundly affects all aspect of individual life، especially language and communication skills. There are many meaningful differences in language and its acquisition patterns in autistic vs. normal children. Education and rehabilitation will facilitate accurate language learning and form effective relationship capabilities. As autistic children have been diagnosed later than optimum، information about their language characteristics associated with deficits is insufficient. The aim of this study was to evaluate the mean length of utterance (MLU) for young autistic children (3-5 year olds، 8 boys and 2 girls) and compare linguistic skills and communicative abilities to those of normal peers.
  Methods
  This study was performed by cross-sectional descriptive and analytic techniques in the Pervasive Developmental Disorders Center in Yara، Gorgan. The data sets relevant to speech and phonetic samples were assessed for MLU and analyzed in comparison with normal children.
  Results
  MLU values were significantly different between autistic and normal children.
  Conclusion
  The present findings indicated severe deficits in autistic children in age-appropriate skills such as expressive language and communal relationships.
  Keywords: Autism, Language, MLU
 • Comparative Study of Oral Stereognosis in 5 and 6 Year-old Normal Children and Ones with Articulation Disorder
  Fatemeh Derakhshandeh, Ali Tavakoli, Neda Nayyeri*, Nadiya Nayyeri Page 2
  Aim
  The sensory aspects of speech organs are recognized by investigating oral stereognosis capability. Normal children were compared to those with articulation disorders and normal IQ''s.
  Methods
  This descriptive and analytical research was performed on 108 kindergarten children in Isfahan. First، the children were screened based on natural IQ، structural problems in speech organs، and articulation disorder through phonetic examination. Then the children were assessed by acoustic phonetic examinations and functional discrimination tests.
  Results
  Meaningful differences between the two groups were found
  Conclusion
  Speech status has a strong relationship with oral stereognosis، and object discrimination and its pattern، regardless of sex.
  Keywords: Articulation Disorders, Children, Oral Stereognosis
 • The Effect of Clinical Practicum on Voice Quality of Speech Therapy Students in Semnan City (2011)
  Fatemeh Kasbi*, Malihe Roohani, Zahra Gharai, Nasrin Fatehi Gelab, Raheb Ghorbani Page 3
  Aim
  Speech-language pathologists (SLP) are professionals who are at risk for voice disorders due to the requirements of their occupations. These include therapy، counseling، conferences، and public speaking. This study aimed to determine the impact of occupational risk factors on the voice quality of speech-language therapy students.
  Methods
  The study was cross-sectional; of the 33 students surveyed (mean age=21. 9، ± SD=1. 03) 69. 7% were female and 30. 3% male. The two-phase data were collected using questionnaires and Dr. Speech software، before and after short-term (2-3 month) internship training. The data were analyzed using McNemar’s test.
  Results
  The study found no correlation between occupational variables and abnormal voice characteristics such as vocal fatigue hoarseness.
  Conclusion
  The internship program had no measurable effects on students’ laryngeal functions or voice characteristics.
  Keywords: Occupational factors, Speech, language, Voice abnormality
 • The Effect of Auditory Integration Training (AIT) on Auditory Processing of ADHD
  Sajad Haghshenas*, Azin Salamati Page 4
  Aim
  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) appears in early childhood and affects 3-7% of all children. Central auditory processing deficit is reported in this disorder and the condition is more severe when a sensory integration problem exists. Auditory integration training (AIT) can improve attentiveness. The aim of this study was to analyze the effect of AIT on auditory processing in ADHD children.The effect of auditory integration training sessions on auditory processing of ADHD child
  Methods
  In this study four children with ADHD were assessed by the Wechsler Intelligence Scale for Children® (WISC) (4th edition) and Integrated Visual and Auditory Continuous Performance (IVA+Plus) pattern analyses. IVA+Plus is a unique approach designed to evaluate visual and auditory processing of attention variables. IVA+Plus testing was performed before and after participation in a 10-day program of AIT. Pre- and post-session performances were analyzed by t-test and P<0.05 was considered statistically significant.
  Results
  The AIT sessions significantly affected auditory processing in ADHD children.
  Conclusion
  Auditory integration training significantly improved attention levels and auditory processing in ADHD children. This study indicates that such training should be included in rehabilitation plans.
  Keywords: ADHD, Auditory integration training, IVA protocol
 • Effect of Succeeding Vowels /i/ and /â/ on Voice Onset Time (VOT) of Voiced Stop Consonants in Normal Speaker with Farsi and Semnani Dialects
  Hoseyn Rezai, Mahdis Hazini, Fateme Talepur, Leyla Eazazi* Page 5
  Aim
  Voice Onset Time (VOT) is one of the most important acoustic features in human speech and has a key role in discrimination of voicing contrasts in stop consonants. The aim of this study was to measure and compare the VOT of stop consonants in Farsi and Semnani dialects and evaluate whether the succeeding vowels influence the VOT of stop consonants in these dialects.
  Methods
  Voiced stop consonants /b، d، and g/ were combined with high vowel /â/ and low vowel /i/ and extracted from carrying words. Microphone M-Audio Session Producer was used to record the speech samples of the participants and Praat 5. 2. 24 was used for the acoustic analysis of these samples. One hundred twenty-two subjects with normal Farsi (n = 60) and Semnani dialects (n = 62) were randomly selected to participate in this study.
  Results
  Significant differences were observed between the mean VOT of the stop consonants with succeeding vowels /i/ and /â/ in both normal Farsi and Semnani dialects.
  Conclusion
  It seems that succeeding vowels significantly influence the VOT of stop consonants in normal Farsi and Semnani dialects.
  Keywords: Farsi, dialect, Normal speaker, Semnani, Stop consonant, Voice Onset Time
 • Motor loop of basal Ganglia and That's Function on Motor Controlling of Speech
  Mohammad Javad Saeedi Borujeni*, Hossein Haghir Page 6
  The term basal ganglia applies to a collection of masses of gray matter situated within each cerebral hemisphere of the brain. These masses are referred to as the corpus striatum، the amygdaloid nucleus، and the claustrum. The basal ganglia are joined together and connected with many different regions of the nervous system by many neurons and associated with a variety of functions such as voluntary motor control، learning، eye movements، and cognitive and emotional functions. The basal ganglia have four loops that include the motor، cognition، eye movement، and limbic system loops. The motor loop has a cortico – basal – cortical pathway. Because of their association with the cerebral cortex، especially with Broca''s area in the left inferior frontal gyrus، the basal ganglia can influence the motor features of speech and voice. Some speech disorders، such as stuttering and monotone speech، can result from disturbances in the circuits between the basal ganglia and the language motor area of the cerebral cortex..
  Keywords: Basal ganglia, Motor loop, Speech
 • Dysphagia Due to Myasthenia
  Reyhaneh Noruzi Page 7
  Normal swallowing consists of voluntary and involuntary neuromuscular contractions that occur coordinately and sequentially and cause the translocation of food and liquid from the mouth through the pharynx and esophagus to the stomach. Dysphagia can occur due to problems in any of these stages. Factors causing dysphagia can be divided into two groups: structural and neurological. Myasthenia Gravis is a neurological factor. Here، we study a patient with dysphasia due to Myasthenia Gravis who was referred to one of the Semnan speech therapy clinics.
  Keywords: Acetylcholine, neurotransmitter, Autoimmune disease Dysphagia, Myasthenia Gravis