فهرست مطالب

نظام ها و خدمات اطلاعاتی - سال سوم شماره 3 (تابستان و پاییز 1393)
 • سال سوم شماره 3 (تابستان و پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یادداشت سردبیر: فرآیند یا نتیجه؛ به کدام یک تمرکز کنیم؟
  نجلا حریری صفحه 0
 • مریم غفوری، عاصفه عاصمی * صفحات 1-16
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی امکانات سامانه های مدیریت محتوای همایش ها در سطح ملی و بین المللی انجام شده است.
  روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی از روش تحلیل نظام، مصاحبه شفاهی، روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای (شامل مطالعه راهنماها، منوهای آموزشی و کلیه مستندات موجود بر روی سامانه های مورد بررسی) استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل سامانه های مدیریت همایش های ملی و بین المللی بوده، نمونه های پژوهش سه سامانه مدیریت همایش داخلی شرکت یکتا وب افزار شرق، شرکت فرازنت (نگار)، شرکت اداک و سه سامانه بین المللی (ای. اس.ام. ایی، کانفتول، پی. کا. پی) را در بر می گیرد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که در بین سامانه های داخلی سامانه نگار و در بین سامانه های بین المللی سامانه کانفتول بیشترین اختیارات و امکانات را برای داور در نظر گرفته اند. همچنین، سامانه های مورد بررسی با اختلاف جزئی اکثر قابلیت های موجود داوری در یک نظام استاندارد را دارا هستند و سامانه مدیریت همایش شرکت فرازنت (نگار) با اختلاف ناچیزی هم سطح سامانه های مدیریت همایش های خارجی قرار می گیرد.
  نتیجه گیری
  در پایان می توان اینگونه نتیجه گیری کردکه شرکت های داخلی تلاش کرده اند که همپای سامانه های مطرح بین المللی باشند و در راستای ارتقای سامانه های خود می کوشند. این یافته ها می تواند کمک موثری در طراحی و توسعه نظام، خرید و یا استفاده نظام داشته باشد.
  کلیدواژگان: نظام مدیریت اطلاعات، نظام مدیریت همایش، نظام کنفرانس، مدیریت محتوا، تولید دانش
 • فاطمه نوشین فرد*، شریفه شریف زاده صفحات 17-28
  هدف
  هدف این پژوهش شناخت نمایه سازی مقالات کتابداری و اطلاع رسانی در پایگاه های اطلاعاتی نمایه و نمامتن است.
  روش
  روش پژوهش از نوع کاربردی و روش پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی و پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه پژوهش کلیه مقالات کتابداری و اطلاع رسانی در پایگاه های نمایه و نمامتن است که شامل 802 مقاله در پایگاه نمایه و 500 مقاله در پایگاه نمامتن می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های عددی میانگین و انحراف معیار استفاده شد، برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های کایدو، آزمون تی مستقل وآزمون تیزوجی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که در پایگاه نمایه اکثریت مقالات (7/65 درصد) دارای 1 کلیدواژه و در پایگاه نمامتن (4/77 درصد) مقالات 2 کلیدواژه ای هستند. در پایگاه نمایه (1/92 درصد) توصیفگرها از نوع ترکیب حروف اضافه و در پایگاه نمامتن (8/86 درصد) توصیفگرها تک کلمه ای هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که در عناوین مشابه در مقالات مورد بررسی در دو پایگاه از نظر تعداد کلیدواژه ها، تفاوت معناداری وجود دارد و روند رشد نمایه سازی در پایگاه نمایه بیشتر از نمامتن است.
  کلیدواژگان: نمایه سازی، پایگاه های اطلاعاتی نمایه، پایگاه های اطلاعاتی نمامتن، مقالات کتابداری و اطلاع رسانی
 • سکینه قاسم پور*، ایوب نازی صفحات 29-46
  هدف
  هدف این پژوهش پیشنهاد راهکارهایی جهت گسترش همکاری های بین سازمانی در ارائه خدمات کتابخانه ای به نابینایان و کم بینایان کشور است.
  روش
  این پژوهش با رویکرد کیفی (تحلیل محتوا) اجرا گردیده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش در دو بخش مجزا گردآوری شده است. در بخش اول، از طریق مصاحبه تلفنی با تعداد 12 نفر از افراد متخصص و فعال در حوزه نابینایان، و با طرح 3 سوال باز بخشی از اطلاعات گردآوری شد. بخش دوم از داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با مشاهده وب سایت کتابخانه ها و استفاده از اطلاعات موجود در پژوهش های پیشین و اسناد و متون تخصصی، سایت های خبری و... بدست آمد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد با وجود تعداد بسیار زیاد افراد نابینا و کم بینا در کشور، وضعیت ارائه تسهیلات و خدمات اطلاعاتی دچار پراکندگی بوده و در سطح کشور برنامه ای ملی جهت تبادل و اشتراک منابع بین تمام کتابخانه ها و سازمان های مرتبط با این گروه خاص وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  جهت رسیدن به سطح مطلوب خدمات، باید در دو سطح درون سامانی و بین سازمانی(ملی)، اقدامات و سیاست های جدیدی از جمله، کاربرد بیشتر فناوری اجرا شود. همچنین کتابخانه ملی نابینایان و کم بینایان کشور (متمایز از کتابخانه های موجود کنونی و ازجمله بخش نابینایان کتابخانه ملی)، به عنوان نهادی پویا و برخوردار از حمایت های مادی و معنوی دولتی و مردمی تاسیس و در نهایت طرح اشتراک و تبادل منابع ویژه نابینایان و کم بینایان در سطح ملی تحت نظارت این سازمان جدید اجرا شود.
  کلیدواژگان: نابینایان و کم بینایان، کتابخانه ملی نابینایان، همکاری بین سازمانی، اشتراک منابع
 • فرنوش عظیمی خبازان، مینا افشاری * صفحات 47-60
  هدف
  هدف این پژوهش تعیین رابطه ی بین مقاومت در برابر تغییر و بهره وری کتابداران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران است.
  روش
  توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری را 145 نفر از کتابداران در 44 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران تشکیل می دهند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارSPSS 22 استفاده شده است. تعداد 145 پرسشنامه در بین کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران توزیع شد که در نهایت 135 پرسشنامه دریافت و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  مولفه توانایی از ابعاد «بهره وری کتابداران» با میانگین6/3، از مولفه های دیگر بالاتر و انگیزش با میانگین 2/2، از مولفه های دیگر پایین تر است. همچنین سطح سازمانی با میانگین 9/2 بالاترین درصد مقاومت کتابداران در برابر تغییر و سطح فردی با میانگین 6/2 کمترین درصد مقاومت کتابداران در برابر تغییر را دارند. یافته ها نشان دهنده این مطلب است که در کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران سطح فردی و گروهی مقاومت در برابر تغییر کتابداران به سمت متوسط و سطح سازمانی مقاومت در برابر تغییر کتابداران به سمت کمی بالاتر از حد متوسط گرایش دارد.
  نتیجه گیری
  در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران توانایی کتابداران در سطح بالایی است ولی انگیزه کمی جهت افزایش بهره وری دارند. سطح بالای مقاومت سازمانی در مقابل تغییرات نشان دهنده عدم پذیرش تغییرات سازمانی از سوی کتابداران است. در کل، یافته ها نشان دادند که بین سطوح مقاومت در برابر تغییر و بهره وری کتابداران رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد، در نتیجه با افزایش مقاومت کتابداران در برابر تغییرات، بهره وری آنها کم می شود و برعکس.
  کلیدواژگان: بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران، مقاومت در برابر تغییر
 • کارایی آموزش مهارتهای مرجع نگاری به دانشجویان مطاله موردی: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  میترا زارعی صفحات 61-80
  هدف
  هدف از این بررسی شناخت کارایی سه شیوه آموزش مرجع نگاری به دانشجویان جهت انتخاب بهترین شیوه و از این طریق افزایش کارایی و کاهش هزینه های (زمانی و مالی) غیر ضروری است که دانشجویان و نظام دانشگاه در این زمینه متحمل می شود.
  روش
  بر اساس اطلاعات گردآوری شده از روند کنترل مرجع طی 11 ماه در فاصله آبان ماه 1388 تا مهر ماه 1389، تعداد 207 پایان نامه در سه مقطع عمومی، تخصصی و کارشناسی ارشد به بخش پایان نامه تحویل داده شد که مجموعا 10107 ارجاع توسط مسئول آرشیو پایان نامه (محقق) کنترل و بررسی شد. پس از ارائه فهرست منابع توسط دانشجویان نحوه آشنایی وی با مهارت مرجع نگاری پرسش شد که پاسخها در سه گروه دستنامه آموزشی تهیه شده توسط کتابخانه مرکزی، استفاده از نرم افزار مرجع نگاری و سایر روش ها دسته بندی شد. سپس منابع مختلف بررسی شد و نوع و فراوانی اشکالات رایج در مرجع نگاری با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته تعیین گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این بررسی اکثر دانشجویان کمتر از 50 منبع را در نگارش پایان نامه خود بکار گرفته بودند. 156 نفر در نگارش منابع پایان نامه خود از دستنامه تهیه شده توسط کتابخانه مرکزی، 16 نفر از نرم افزار های مدیریت مراجع استفاده کرده و 27 نفر نیز از شیوه های دیگر آموزشی بهره برده بودند. میزان خطاهای رخ داده در هر ناحیه متنوع بود و در اکثر موارد به صفر میل می کرد.
  نتیجه گیری
  بررسی ارتباط بین شیوه آموزش مرجع نگاری و 20 نوع خطای مرجع نگاری کارایی این نوع از نرم افزارها را تا حدود زیادی به اثبات رساند. ضمن اینکه تدوین دستنامه ای کوتاه برای آموزش مرجع نگاری جهت جلوگیری از اتلاف وقت دانشجویان در این روند پیشنهاد می شود. نکته قابل توجه در نظرداشتن خطاهای پرتعداد در مرجع نگاری و تدوین برنامه آموزشی، دستنامه های راهنما و سایر فعالیتهای آموزشی با هدف کاهش این خطاهاست.
  کلیدواژگان: مرجع نگاری، سبک ونکوور، خطاهای مرجع نگاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پایان نامه ها
 • عادله اسعدی صفحات 81-94
  مقدمه
  پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنایی اعضای کتابخانه مرکزی تبریز با نرم افزار مدیریت کتابخانه و نیز میزان آشنایی آنان با مفاهیم موجود در بخش جستجوی نرم افزار در راستای نیازسنجی برگزاری دوره آموزشی استفاده از کتابخانه می پردازد.
  روش پژوهش: پیمایشی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای با 6 سوال مربوط به مشخصات فردی و 33 سوال بسته بین نمونه آماری به تعداد 361 نفر عضو فعال کتابخانه مرکزی تبریز است که در طول یک سال به کتابخانه مراجعه و از امکانات کتابخانه استفاده می کنند توزیع و پس از تکمیل دریافت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری در بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین میزان آشنایی با نرم افزار کتابخانه در بین اعضای جدید و قدیم، با اطمینان 95 درصد بود. همچنین معنی دار بودن تفاوت بین میزان آشنایی با نرم افزار کتابخانه در بین گروه های مختلف که در ماه به کتابخانه مراجعه می کنند بررسی و تایید شد. معنی داری تفاوت بین میزان آشنایی با نرم افزار کتابخانه در بین گروه های مختلف که در ماه ها کتاب به امانت می برند، نیز تایید گردید.
  نتیجه گیری
  کمتر از نیمی از اعضای کتابخانه با شیوه ی استفاده از نرم افزار و مفاهیم موجود در نرم افزار آشنایی دارند و در این زمینه باید آموزش های لازم ارایه شود.
  کلیدواژگان: آموزش استفاده کنندگان، کتابخانه مرکزی تبریز، نرم افزار کتابخانه ای، نرم افزار سامان، نرم فزار مدیریت کتابخانه، اصطلاحات کتابداری، مفاهیم کتابداری
 • گیتی جمشیدی بروجنی*، مریم سعیدی، غلامرضا حیدری صفحات 95-108
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی دانشجویان از مصادیق سرقت علمی و عوامل موثر بر آن به منظور ارائه ی راهکارهایی جهت جلوگیری از سرقت علمی در دانشگاه ها است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار آن پرسشنامه ای محقق ساخته است که روایی آن از طریق روایی محتوایی (صوری) و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد (8/0=ɑ). جامعه ی آماری مورد نظر شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بود (4765 N=) که از این میان، تعداد 354 نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان آشنایی دانشجویان با مصادیق سرقت علمی با توجه به میانگین به دست آمده (14/3) متوسط است. همچنین، عوامل موثر بر سرقت علمی به ترتیب: عوامل پرورشی، اقتصادی، فناورانه، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی هستند.
  نتیجه گیری
  تسلط ناکافی دانشجویان به همه ی جوانب موضوع پژوهش، توانایی مالی و دادن وجه به شخصی به منظور انجام کار تحقیقاتی یا پروژه، مدرک گرا بودن، کوتاهی در انجام تکالیف محول شده و تاخیر در انجام آن ها و آموزش ندادن شیوه ی صحیح نگارش مقاله ی علمی در دانشگاه به دانشجویان به عنوان مهم ترین دلایل شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: سرقت علمی، اخلاق پژوهشی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حمیده علی اکبری صفحات 109-120
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی استان اردبیل انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش حاضر پیمایشی توصیفی از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری پژوهش شامل 54 کتابخانه دانشگاهی است. تعداد مسئولان کتابخانه که حاضر به پاسخگویی شدند 98 نفر است. از نرم افزار اس پی اس اس 20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین خدمات اطلاعاتی که بر مبنای فناوری اطلاعات ارائه می شود دسترسی پیوسته کاربران به پایگاه های اطلاعاتی (7/53 درصد) است. بیش ترین دوره های آموزشی برگزار شده برای کاربران، دوره آموزشی ICDL (53/76 درصد) است. نتایج دیگر حاکی از آن است که مهم ترین عامل موثر در به کارگیری فناوری اطلاعات میزان آموزش کتابداران در استفاده از فناوری اطلاعات (با میانگین 95/4) و مهم ترین مانع و مشکل جهت بهره گیری از فناوری اطلاعات کمبود متخصصین فنی در کتابخانه (با میانگین 97/4) است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که میزان وجود فناوری اطلاعات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در کتابخانه های مورد مطالعه در حد مطلوبی نیست، و کمبود متخصصان فنی عمده ترین مانع در استفاده از فناوری اطلاعات است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی، استان اردبیل
|
 • Maryam Ghafori, Asefeh Asemi* Pages 1-16
  Methodology
  In this research, a description of analysing system (web-based survey), Suehas: oral interview­, seeing­ the conference website and various parts of the system, an available movies and slides, documentary and library studies methods including study guides, educational menus and all existing evidence, empirical and practical study were conducted. Finally, for measurig the available facilities in the selected samples and comparing them the descriptive method was used (Descriptive statistics, frequency tables, bar and radar charts using SPSS and Excel software). The population of the study was conferences management system in the national and international level. The samples of the study consisted of three national conference management systems (Yekta Web, Afzare Shargh, Negar and Adak) and three international systems (ASME, Conftool and OCS(PKP).
  Findings
  The findings showed that among the international system, Conftool system in terms of what the Juror has reached the highest score. In the national systems, Negar system of Fraznt corporate­ in the part­ of the Juror of the Congress was the highest score in terms of facilities.
  Conclusion
  Finally, researchers concluded that the investigated systems had a little difference­, they all had the capabilities of the standard systems. Also,­ Negar conference management system­, had little difference with those of conferences of international management systems. These findings can help in the design,development, purchase, or use the new conference management­ systems.
  Keywords: Management information systems, Conference management systems, Conference systems, Content Management, Knowledge production
 • Fatemeh Nooshinfard *, Sharifeh Sharifzadeh Pages 17-28
  Purpose
  This project aims at considering the representation of articles on librarianship and information science in Namaye and Namamatn databases.
  Methodology
  The survey method is researching and the means of collecting information have been the survey lists as well as the researchers’ questionnaire. The research body consists of all the articles on librarianship in Namaye and Namamatn databases which include 802 and 500 articles in Namaye and Namamatn databases respectively.
  Findings
  Findings of the research indicated that most of the articles (%65.7) in Namaye database have only one keywords. On the contrary, (%77.4) of the articles in Namamatn database have two keywords explainers in Namaye database are of the prepositions combination type while %86.8 of these explainers in Namamatn database are one-word types.
  Conclusion
  The findings of the research theories revealed that there is a significant difference between the number of titular keywords. Results of the findings suggested that the process of namaye database development, by far, is longer than that those in namamatn database.
  Keywords: Indexing, Namaye database, Namamatn database, Articles on librarianship, information science
 • Sakineh Ghasempour *, Ayoob Nazi Pages 29-46
  Purpose
  The purpose of this study is to offer a model of Inter-agency cooperations to provide services for the blind and low-sighted people in Iran.
  Methodology
  This research was conducted as Quantitative (Descriptive Survey) and qualitative (Content Analysis). Required data were collected in two parts: First via questionnaire consisted of 3 open questions, asked through telephone interviews, with 12 non/expert respondents. The second part of the required data was obtained from the observation of libraries environment and search in the libraries websites, documents, news etc.
  Findings
  The results showed that despite a large number of blinds and low-sighted people in Iran, information services and facilities had been scattered. There were no national plan for resource sharing and exchange associated with this particular groups.
  Conclusion
  In order to achieve the desired level of services in both level of internal and inter-organizational, new measures including the more use of technology should be taken from organizations such as: the National Library for the Blind and Low-sighted people (apart from the current existing libraries, including the Blind Department of National Library), as a dynamic institution that have moral and material support from the government and the public. Finally, this new implemented organizations have to coordinate resource-sharing plans at the national level.
  Keywords: Blind, Low, sighted people, National Library of the blind, Resource, sharing
 • Farnoosh Azimi Khabazan, Mina Afshari* Pages 47-60
  Purpose
  The aim of this study is to determine the relationship between resistance to change and the productivity of the librarians at Tehran branches of the Islamic Azad University.
  Methodology
  The methodology of this study was descriptive and correlation. Participants included 145 librarians at 44 library locations of Islamic Azad University. The instrument used in data gathering was a questionnaire. In order to analyze the data, descriptive and analytical methods plus the SPSS 22 had been used. 145 questionnaires were handed out but only 135 of them were received and examined.
  Findings
  “Ability” as one of the dimensions of “librarians’ productivity” was higher than the other elements (with a mean of 3.6) and motivation was the lowest of all (with the mean of 2.1). Moreover, organizational level with the mean of 2.9 had the highest percentage of librarians’ resistance to change and individual level with the mean of 2.6 was the lowest of such resistance. The findings showed that at the Islamic Azad University libraries of Tehran, the individual and group level of resistance to change tended towards the average point and the organizational level of resistance had a tendency to move above the average point.
  Conclusion
  At the libraries of Tehran’s Islamic Azad University branches, the ability of the librarians was at a high level but they had little motivation to enhance their productivity. The high level of organizational resistance to change showed the lack of acceptance of organizational changes by the librarians. Overall, the findings indicated there was tendency to move above the average. In other words, an increase in librarians’ resistance to change lead to reduction in their productivity and vice-versa.
  Keywords: Islamic Azad University, Librarians, Productivity, Resistance to change, University libraries
 • A Survey of the usefulness of referencing training techniques according to Vancouver referencing style: A case study of Mashhad University of Medical Sciences
  Mitra Zarei Pages 61-80
  Purpose
  The research aim is to find out the usefulness of three training methods for preparing thesis references and select the best ones of the library educational policy. This will save time and money in library user education process.
  Methodology
  Referencing errors were categorized from two points of view. First, according to writing and content errors. Second, according to the fields that referencing errors occurred (author, title, publication). Errors were tabulated from each points. Twenty error codes were identified and 207 theses were included in the survey. In fact, references of thesis prepared from September 2009 to November 2010 were selected as the research community.
  Findings
  Results showed that about half of references contained less than 20 errors and the other half, more than 20 errors. Field error survey showed that the most several occurred errors were 10 in each field. In other words, more than half of the references contained less than 10 writing errors. 53% of the references contained less than 10 content errors. Both writing and content errors in author and publication fields were observed more than those of the titles. There were too many inconsiderable writing errors in references. Repetition errors were observed in less than 10 references in 67% of theses.
  Conclusion
  Faculty staffs should be aware of the significance of reference lists as an important part of the research practices and remind this to the students. Librarie's duty is to prepare educational workshops and facilities proportionate to the student population and needs. Overcoming the problem of population and high demand for workshops is also the other librarie's duties. In order to meet this aim, presenting online courses are recommended.
  Keywords: References, Vancouver style, Referencing errors, Mashhad University of Medical Science
 • Adeleh Asadi Pages 81-94
  Purpose
  This research evaluates the level of acquaintance of members of Tabriz Central Library with its facilities and services for needs assessment of library users training course.
  Methodology
  It is an analytical descriptive research. For gathering the data, 6 open questions and 33 close questions had been asked in a form of a questionnaire. A sample of 361 active member of Tabriz Central Library answered the questionnaire.
  Findings
  The first hypothesis is evaluation of hypotheses about the existence of significant differences between the levels of familiarity with the library software on the members, with 95 percent confidence were confirmed. The second hypothesis that is about having significant difference between the users with high and low range referring to the library and level of familiarity with the library software with 95 percent confidence was confirmed. The third hypothesis that is about having significant difference between the users with high and low range of book check in the level of familiarity with the library software with 95 percent confidence was confirmed.
  Conclusion
  Results showed that half of the library users are familiar with the library software concepts and facilities. According to these results it is needed to train the users for appropriate use of the library software.
  Keywords: Users training, Tabriz Central Library, Library software, Library management application, Library concepts
 • Giti Jamshidi Borojeni *, Maryam Saeedi, Gholamreza Haidari Pages 95-108
  Purpose
  The purpose of this study is to assess the knowledge of post graduate students of Shaheed Chamran University of Ahwaz of instances of plagiarism and its influencing factors in order to present solutions to avoid plagiarism in universities.
  Methodology
  This research was a descriptive-analytic type and the data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was measured through content validity technique, and its reliability was measured by calulating Cronbach’s Alpha which rendered an alpha of 0.8 (The research population included all the post graduate students of Shaheed Chamran University. Applying the Morgan table, the sample size was chosen as 354 cases from the statistical population (N= 4765).
  Findings
  Findings of the research indicated that knowledge of students of instances of plagiarism is normal. Also, in view of students under study, effective factors on plagiarism are in order of priority: upbringing, economic &, technological, social, cultural, and educational.
  Conclusion
  Inadequate proficiency of students on all aspects of the research subject, financial capability and giving money to the person in order to do research or project, document-oriented, delinquency in doing homework and delay in those and not learning the correct way of writing a scientific paper in universityies to students were identified as the most important reasons to plagiarism.
  Keywords: Plagiarism, Ethics in research, Post, graduate students, Shaheed Chamran University of Ahwaz (of Iran)
 • Hamideh Aliakbari Pages 109-120
  Purpose
  The world is rapidly going towards modernization and areas of application of information technology in the contemporary world and expanding rapidly. Libraries are not exempt from these changes and now we are living in a period of great transformation that reflects the changes in university libraries which can be observed. The aim of this research is to study the status quo of use and application of information technology in the academic libraries of the Ardebil province.
  Methodology
  A survey research method was used and the data was collected by a researcher - made questionnaire. The survey consists of 54 academic libraries. Ninety eight personnel participated in this research.
  Findings
  The results showed that, the most important IT-based information services offer users online access to databases (53/7%). The training courses were held for users ICDL (53/76 percent). Other results indicated that the most important factor in the application of information technology is training librarians in the use of information technology (By means of 4/95) and the most important difficult barrier is taking advantage of the shortage of IT technicians of libraries (By means of 4/97).
  Conclusion
  The results revealed that the amount of IT & hardware and software equipments of libraries were not satisfactory, and the most difficult barrier was lack of major technical experts in the use of information technology.
  Keywords: Information technology (II), Academic libraries, Ardebil province