فهرست مطالب

سامانه های سطوح آبگیر باران - سال سوم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال سوم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ثریا قاسمی، محمود غفور مغربی * صفحات 1-14

  ارزیابی پدیده سیلاب و آب گرفتگی معابر در حوضه هایی که دارای شبکه انتقال رواناب است گویای آن است که در برخی موارد مجاری انتقال آب باران بعد از مدتی به دلیل تغییر مشخصات فیزیوگرافی حوضه به خصوص افزایش سطوح نفوذناپذیر، پاسخگوی انتقال جریان های موجود به ویژه دبی اوج جریان نیستند. جهت حل این قبیل مسائل فعالیت های زیادی صورت گرفته است. یکی از روش های چاره جویی این مشکل، استفاده از حوضچه های تاخیری رواناب باران است. از دیگر راهکاری بهینه مدیریتی، سیستم ماند بیولوژیکی، روکش نفوذپذیر خیابان ها، جوی باغچه ها و غیره می باشد که بسته به شرایط فنی و اقتصادی از یکی از روش های فوق می بایستی استفاده نمود. در این پژوهش پس از معرفی کار و تاریخچه انجام مطالعات، به مباحثی نظیر مراحل انجام تحقیق مدل سازی شبکه زهکشی موجود در محیط نرم افزاری SWMM پرداخته شده که مدل سازی شبکه در وضع موجود به منظور روندیابی شبکه و بررسی هیدروگراف هریک از آبراهه ها، وضعیت هیدروگراف ها در تک تک اجزای شبکه در وضع موجود و با در نظر گرفتن حوضچه های تاخیر بررسی گردید و مشاهده شد که استفاده از حوضچه های تاخیری، در منطقه مورد مطالعه آب و برق مشهد با وجود مساحت محدود کارگشا بوده و موجب کاهش دبی اوج هیدروگراف، افزایش رخداد زمان پیک سیلاب و در نتیجه کنترل و مدیریت بهینه سیلاب می گردد. به همین منظور در طی دو مرحله مدل سازی، جانمایی برای دو و سه مکان مناسب جهت احداث حوضچه های کنترل سیلاب شناسایی گردید که در صورت استفاده از دو مخزن، دبی پیک 31% و در صورت استفاده از سه مخزن، دبی پیک 38% کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: راهکارهای بهینه مدیریتی، شبیه سازی دینامیکی بارش - رواناب، حوضچه های تاخیری، مدل SWMM
 • علیرضا آشفته یزدی، مسعود وجدانی فرد صفحات 15-22
  استقرار ایران بر روی کمربند خشکی جهان، افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به منابع آبی جدید، ضرورت بهره برداری و استفاده هر چه بهتر از کلیه آب های قابل استفاده اعم از منابع زیرزمینی، منابع سطحی و رواناب های حاصل از بارندگی را آشکار می سازد. کارآیی و نقش موثر استفاده از سطوح آبگیر باران در آبیاری تکمیلی، در گذشته توسط اساتید مختلفی بررسی شده و مورد تائید قرار گرفته است لذا در این مقاله با محاسبه میزان آب قابل جمع آوری از محل بارندگی های سالانه بر روی پوشش گلخانه ها و یا در صورت نیاز ایجاد یک سطح ایزوله در کنار گلخانه و هدایت آب های حاصله به درون یکاستخر از جنس ژئوممبران که بر اساس آمار بلند مدت ایستگاه های هواشناسی استان بدست آمده است، به امکان استفاده از این آب ها در آبیاری برخی از محصولات عمده گلخانه ای استان در یک سیستم هیدروپونیک بسته و محاسبه سطح ایزوله مورد نیاز برای تامین نیاز آبی این گیاهان (با در نظر گرفتن روش هایی برای جلوگیری از تبخیر آب های جمع آوری شده) پرداخته شده است. بحرانی و ممنوعه بودن اکثر دشت های استان خراسان رضوی، عدم دسترسی به منابع آبی مناسب و نیز بالا بودن عمر مفید ورق های ژئوممبران، توجیه اقتصادی در استحصال آب باران را روشن می سازد. از سوی دیگر با استفاده از زمین های دیم و فاقد کاربری مناسب در این روش و احداث گلخانه، سبب افزایش بهره وری اراضی گردیده و در تولید و اشتغال یک منطقه تاثیر گذار خواهد بود. در این روش با توجه به نیاز آبی گیاهان کشت شده در گلخانه نسبت به جمع آوری آب باران سطح فوقانی گلخانه و بخشی از سطح اراضی مجاور آن (متناسب با متوسط بارندگی شهر مشهد و میزان آب قابل استحصال از این سطح) که عایق بندی و آماده سازی شده است دراستخرهای ژئوممبران اقدام می شود تا به عنوان آب آبیاری در زمان های مناسب مورد استفاده قرار گیرد. البته هنوز تا اجرایی شدن این روش نیازمند انجام آزمایشاتی بر روی حفظ سلامت آب در دراز مدت و نحوه کنترل کیفیت آن خواهیم بود.
  کلیدواژگان: جمع آوری آب باران، سطوح آبگیر، آبیاری تکمیلی، آبیاری گلخانه
 • زهرا زراعتکار *، فرزاد حسن پور صفحات 23-36

  سیل یک پدیده طبیعی است که رویداد، اندازه و تکرار آن ناشی از عوامل متعددی است که بسته به شرایط اقلیمی، زمین شناسی و جغرافیایی هر منطقه تغییر می کند. ضرورت آگاهی از وضعیت منابع آب و نیز عدم وجود شبکه قابل قبولی از ایستگاه های هیدرومتری، اهمیت استفاده از روش های غیرمستقیم برای محاسبه حجم رواناب در حوضه های آبریز را بیش از پیش آشکار می سازد. حوضه ی آبخیز شاهرود از ارتفاعات شمال بیرجند تا دامنه های ارتفاعات شرقی و جنوبی گسترده شده و از نظر تقسیمات حوضه های آبخیزکشور، جزء حوضه کویر لوت محسوب می گردد. تغییر کاربری طبیعی اراضی و ساخت و سازهای صورت گرفته در حوضه بالادست، ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه کانال ها و عدم رعایت حریم رودخانه از جمله اصلی ترین دلایل افزایش پتانسیل سیل خیزی حوضه ی شاهرود در سال های اخیر می باشد. در این پژوهش پس از تهیه نقشه زمین شناسی حوضه و شناسایی جنس و نوع سنگ های حوضه بر اساس تیپ سازندهای موجود، پارامترهای نگهداشت سطحی حوضه تعیین گردید در ادامه بر اساس پارامترهای زمین شناسی، سنگ شناسی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی حوضه نقشه استعداد منطقه برای تولید رواناب تعیین گردید. براساس نتایج این تحقیق تنها 4 کیلومتر مربع از سطح حوضه (25/0 درصد از کل حوضه) را مناطق با پتانسیل سیل خیزی کم و 1344 کیلومتر مربع دیگر از سطح کل حوضه (84 درصد از کل حوضه) مربوط به مناطق با پتانسیل سیل خیزی زیاد و بسیار زیاد می باشد. شناسایی مناطق سیل خیز حوضه شاهرود می تواند در امر حفاظت خاک و کاهش خسارات های سیل کمک نموده و امکان مدیریت حوضه آبریز را به نحو مطلوب تری فراهم نماید.

  کلیدواژگان: سیل خیزی، شدت بارندگی، شماره ی منحنی، حوزه شاهرود
 • احسان کرباسچی، علی شهیدی، چمه سمیرا منصوری، زینب کریم زاده مطلق، امیر بسکابادی صفحات 37-48
  دشت بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی با مساحت حدود 3425 کیلومتر مربع به دلیل شرایط اقلیمی نامناسب و شدت تبخیر، فاقد منابع آب سطحی قابل توجه بوده و جز تعدادی شاخه رودخانه ای کوچک که جریان دائمی دارند در سایر شبکه های رودخانه ای، جریان آب فصلی و عمدتا دوره ای و کم دوام است لذا منابع آب زیرزمینی مهم ترین ذخایر آب قابل استحصال در این محدوده به شمار می روند. آب های زیرزمینی در فعالیت های اقتصادی نقش اساسی دارند و ذخیره سازی آب در مخازن زیرزمینی از لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری کمتری را می طلبد. با این حال تقاضاهای رو به ازدیاد برداشت های بیش از ظرفیت مجاز موجب کسری مخزن در آبخوان های آبرفتی در سطح تمام دشت های استان گردیده است و منجر به کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی شده است. از آنجا که در این محدوده بارش ها اغلب ناچیز و گاه به صورت سیلاب های مخرب ظاهر می شوند، می توان از عملیات تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی به عنوان یک راهکار مناسب جهت استفاده بهینه از سیلاب ها و پایداری سفره های آب زیرزمینی استفاده کرد. در انجام عملیات تغذیه مصنوعی، انتخاب معیارها و روش مناسب برای تعیین بهترین مکان ها دارای اهمیت بالایی می باشد. در این مقاله از دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. با انتخاب دشت بیرجند به عنوان مطالعه موردی معیارهای شیب، گسل، پتانسیل سیل خیزی، کاربری اراضی، منابع آبی، سکونتگاه ها و کیفیت آب جهت انتخاب محل های مناسب تغذیه مصنوعی در نظر گرفته شد. نقشه توانمندی تغذیه مصنوعی بر طبق شکستگی های طبیعی به 5 طبقه تناسب تقسیم شد. نتایج نشان می دهد که 93/148 کیلومتر مربع در طبقه بسیار نامناسب، 73/339 کیلومتر مربع در طبقه نامناسب، 49/453 کیلومتر مربع متوسط، 83/222 کیلومتر مربع مناسب و 53/142 کیلومتر مربع از مساحت محدوده مورد مطالعه بسیار مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: ترکیب خطی وزنی، تغذیه مصنوعی، دشت بیرجند، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مکان یابی
 • امیرحسین پارسامهر *، زهرا خسروانی، حسین حمیدی فر صفحات 49-56

  هلالی های آبگیر یکی از سیستم های استحصال آب است که عدم دقت در طراحی ابعاد این سازه، خصوصا حجم آبگیر هلالی، سبب تخریب آن خواهد شد. منطقه مورد مطالعه شامل اراضی شیب دار دامنه ای است که در آن انجیر کشت شده است و از طریق رواناب های جمع آوری شده توسط هلالی های آبگیر به صورت دیم آبیاری می شوند. هدف از این تحقیق بهینه سازی ابعاد سازه های هلالی آبگیر در انجیرستان های دیم استهبانات استان فارس است. برای این منظور از داده های آماری 20 ساله (1393-1374) حداکثر بارش 24 ساعته ایستگاه استهبان استفاده شد. پس از بررسی داده ها از لحاظ صحت و همگنی، سری زمانی مذکور بر توابع مختلف آماری برازش داده شدند و پس از انتخاب بهترین تابع توزیع با توجه به حداقل بودن مجموع مربعات باقیمانده، میزان بارندگی حداکثر 24 ساعته با دوره بازگشت های مختلف محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از روش SCS، ارتفاع رواناب محاسبه و با توجه به مساحت 100 متر مربعی هر حوضه آبخیز کوچک، حجم رواناب بدست آمد. نتایج نشان داد که استفاده از توزیع لوگ پیرسون 3 پارامتره در مقایسه با دیگر توابع آماری در اولویت است. با انتخاب دوره بازگشت 10 سال به عنوان مبنای طراحی، سازه های هلالی می بایست با توجه به شیب های مختلف حجمی بیش از 33/2 متر مکعب گنجایش داشته باشند تا احتمال موفقیت پروژه افزایش یابد.

  کلیدواژگان: استان فارس، استحصال آب، بهینه سازی، رواناب، سازه های هلالی آبگیر
 • سیدقدرت الله حسینی، رضا احمدی، ولی باقری صفحات 57-64
  هدف از اجرای این پژوهش شناسایی توانمندی بهره برداران حوضه های آبخیز است که با استفاده از تجارب گذشتگان بستر مناسبی به منظور بهره برداری از عرصه های طبیعی ایجاد می نمایند. سطح وسیعی از مراتع کشور در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است. به دلیل محدودیت منابع آبی قابل شرب و نیز حساسیت و شکنندگی اکوسیستم های مرتعی مناطق فوق، مدیریت منابع آب آن ها، بیش از هر منطقه دیگری ضروری بوده و به عنوان یکی از ابزارهای مهم تولید ثروت، از نظر اهداف اقتصاد مقاومتی اهمیت اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی دارد. کمبود آب، یا زیادی آن و یا عدم دسترسی به آن در مرتع، به استفاده غیر اصولی از این منبع با ارزش منجر خواهد شد. الگوی فعلی مصرف آب با اقلیم خشک کشور ایران ناسازگار بوده و علاوه بر ایجاد موانع برای دستیابی به اهداف توسعه کشور، حفظ وضع موجود را نیز مشکل نموده است. تنها راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل، کنترل و مهار هرزآب ها و سیلاب های حاصل از نزولات آسمانی با هدف ذخیره سازی آب باران در مراتع می باشد. در این تحقیق روش های مورد استفاده جهت استحصال آب باران عبارتند از: پیتینگ، بانکت، تراس بندی، آب انبار و کنتور فارو. ارزیابی تاثیر اجرای عملیات سطوح آبگیر باران، بر بازده اقتصادی مراتع مناطق خشک و نیمه خشک، در راستای بهره وری بهینه از مراتع به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش منابع طبیعی می باشد. این ارزیابی براساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت منفعت به هزینه(BCR) انجام شد. نتایج نشان داد که با توجه به سودآوری پروژه (04/2 درصد) و نرخ بازدهی داخلی (63/0 درصد)، شاخص BCR بدست آمده بزرگتر از یک می باشد لذا اجرای طرح مذکور از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده و درآمد زیادی را عاید دامداران ساکن در محدوه طرح می نماید. بر اساس نتایج حاصله 60 درصد از افزایش تولید ناشی از عملیات اصلاحی صورت گرفته و 35 درصد ناشی از عملیات قرق بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت عملیات مختلف اصلاحی بر پوشش گیاهی و خاک مراتع می باشد.
  کلیدواژگان: بازده اقتصادی، سطوح آبگیر باران، مراتع، مناطق خشک و نیمه خشک
 • کاظم اسماعیلی، مهدی دری صفحات 65-72
  آب کالای منحصر به فرد و ماده ای حیاتی است. محدودیت های این ماده حیاتی ظرفیت های سایر منابع حیاتی از جمله غذا، انرژی و حیات وحش را تحت تاثیر قرار می دهد. در برخی از فقیرترین و ثروتمندترین کشورهای جهان سرانه استحصال آب به دلیل مسائل زیست محیطی، افزایش هزینه ها و کمیابی در حال کاهش است. باید در نظر گرفت که توزیع جریان های آبی نیز در سطح جهان نامتعادل است و با توزیع جمعیت تناسب ندارد. کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و به خصوص در استان خراسان جنوبی، که دارای کمترین میانگین بارندگی نیز می باشد، گام هایی در راستای کاهش مصرف آب شرب در فضاهای سبز شهری برداشته شده و شهرداری قاین نیز اقدام به اجرای طرح تفکیک آب شرب از آب مصرفی فضای سبز و استفاده از آب های غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز نموده است. در این تحقیق طرح تفکیک آب شرب از آب مصرفی فضای سبز شهر قاین از دو دیدگاه اقتصادی و میزان آب شرب مصرفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که بیشترین کاهش مصرف آب شرب در سال 88 با حدود 67 درصد می باشد. سال 90 حدود 45 درصد و سال 89 حدود 8/32 درصد کاهش مصرف آب شرب شهری را نشان می دهد. در زمینه کاهش هزینه های صورت گرفته که یکی از عوامل مهم اجرای این سیستم در بدنه شهرداری هاست باید گفت که تنها در سه سال اول اجرای این طرح تقریبا مبلغ 2298 میلیون ریال صرفه جویی صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: طرح تفکیک آب شرب، اقتصادی- آب مصرفی- فضای سبز
|
 • Soraya Ghasemi, Mahmoud Faghfour Maghrebi Pages 1-14

  Assessment of flood phenomena and street floods in runoff transmission network basins shows that in some cases rainwater transmission channels cannot transmit current flow after a while - especially during peak flow- due to an increase in impervious surfaces, particularly owing to some changes in physiographic characters of the basin.. To solve such problems, many research efforts have been undertaken and practical procedures have been implemented. Delay ponds are one of the methods to solve these problems. Other optimal management strategies, BPMs, which can be used depending on the technical and economic conditions in order to solve such problems are biological remain systems, porous coating of streets, vegetative swale, etc. In this paper, a review of literatures is presented and then our research procedure is presented. Then some issues such as drainage network modeling process in the SWMM software environment are presented. The modeling procedure has been done in Status quo coupled with using delay ponds, in order to find the routes in the network and compare both waterways hydrograph (with and without delay ponds), hydrograph of the individual components in existing networks as well as using the network with delay ponds. It was observed that using delay ponds could be effective especially in limited urban areas. And it can reduce the peak hydrograph flow, increase the peak flood time and as a result, control and optimize management of flood. For this purpose during a two-stage modeling, two and three places were positioned for the construction of flood control basins. It is shown that in case of using two and three basins, the peak discharge were is reduced by 31% and 38%, respectively.

  Keywords: Optimal management strategy BPMs, Rainfall, run off dynamic simulation, Delay ponds, SWMM model
 • Alireza Ashofte, Masoud Vojdanifard Pages 15-22
  With the deployment of the belt on the land, increasing population and the need for new water resources, the need for better exploitation of all available water resources, including groundwater, surface runoff from rainfall is required. For efficient and effective use of rainwater, the role of catchments in supplemental irrigation have been reviewed by several professors and have been approved of. Therefore, in this article, calculation of the amount of water collected from the annual rainfall on the cover of greenhouses or in case of need and calculating the level of isolation required to meet the water requirements of the plants (with regard to methods to prevent evaporation of water collected) has been carried out. And the exclusion of the most critical regions of the Khorasan Razavi province, lack of access to adequate water supplies and the high life Geomembrane panels, rain water harvesting has very clear economic justifications. On the other hand, the dry land without the proper use of the method and construction of greenhouses, increasing land productivity and output and employment in the region are affected. In this way, according to the water requirement of plants grown in the greenhouse to collect rainwater in the upper level of the house and part of the adjacent land (according to the average rainfall in Mashhad and the amount of water extracted from), which is insulation for Geomembrane in pools of water for irrigation at the right time to reaffirm the measures used. Yet the implementation of this technique requires testing on health and long-term water quality monitoring will.
  Keywords: Collect rainwater, Pond levels, Supplemental irrigation, Irrigation
 • Zahra Zeraatkar, Farzad Hassanpour Pages 23-36

  Flood is a natural phenomenon whose occurrence, severity and frequency depended on several factors which change due to climatic, natural and geographical conditions of each zone. The importance of understanding water resources and lack of acceptable network of hydrometric stations indicate the necessity of use of indirect methods to calculate runoff volume. The Shahroud watershed extends from the north highlands of Birjand to the eastern domain of highlands and in terms of the country’s watershed division it is considered as a part of the Loot watershed. The main reasons for increased flooding in the Shahroud watershed are changes in natural land use, illegal construction of buildings upstream of the watershed and illegal construction of buildings near the canals in recent years. In this research, the surface storage parameters of the watershed are determined based on geological maps and identification of material and kind of watershed stones. Then a map of areas prone to flooding is prepared based on the watershed geologic, petrology, hydrology and hydrogeology parameters. Based on the results of this study, only four cubic Kilometers from the whole watershed (0.25 percent of the whole watershed) are regions with low flooding potential and 1344 cubic Kilometers from the whole watershed (84 percent of the whole watershed) are regions with high and very high flooding potential. Therefore, identification of the areas of the Shahroud watershed that are prone to flooding could help in terms of soil conservation and reduction of flood damages and provides the possibility of proper management of the watershed.

  Keywords: flooding, rainfall intensity, number of curves, Shahroud watershed
 • Ehsan Karbaschi, Ali Shahidi, Cheme Samira Mansuri, Zahra Karimzade, Amir Boskabadi Pages 37-48
  The Birjand plain is located in the south Khorasan province and its area is about 3425 square Kilometers. This plain has no significant surface water resources due to the inappropriate climatic conditions and evaporation intensity. The flow of water flow is seasonal or periodic and weak and there are some narrow rivers with a constant flow in other parts of the river network. Therefore, groundwater resources are the most important water resources that maybe used in this region. Groundwater has a substantial role in economic activities and saving water in underground reservoirs requires a lower economic investment. However, the increasing demand and excessive extraction of water has caused shortages in the alluvial aquifers in all plains of the province and consequently this has led to a substantial drop in the level of water in the aquifers. Since the rain in this is negligible and at times it leads to destructive floods, the operation of artificial feeding of ground water can be an appropriate method for optimum usage of floods and ground water stability. Selecting the criteria and suitable method is of great importance for the operation of artificial feeding. In this study, the analytical hierarchical process and weighted linear combination has been used. By choosing the Birjand plain as a case study, the slope, fault, flooding potential, land use, settlements and water quality criteria have been considered for selecting the appropriate places for artificial feeding. The artificial feeding ability map is divided into 5 categories according to natural features. The results indicated that 148.93 square Kilometers are in the very unsuitable category, 339.73 square Kilometers are in the unsuitable category, 453.49 square Kilometers are in the medium suitable category, 222.83square Kilometers are in the suitable category and 142.53 square Kilometers are in the very suitable part of the studied area.
  Keywords: Weighted linear combination, Artificial feeding, Birjand plain, GIS, Analytical hierarchy process, Site selection
 • Amir Parsamehr, Zahra Khosravani, Hosein Hamidi Far Pages 49-56

  The crescent structure is one of the water harvesting systems that lacks precision in design, especially in the precision of intake volume of the crescent that may cause damage. The study area includes sloped lands in which figs are grown through dry farming by using the runoff that is collected by the crescent structure. The purpose of this study is to optimize the dimensions of crescent pond structures in Estahban of Fars province. Therefore, a maximum of 24-hour rainfall data for 20 years (1995-2014) from the Estahban station was used in this study. After analyzing the data in terms of accuracy and homogeneity, the time series data were fitted to different functions and after selecting the best distribution function with respect to residual sum of squares, the maximum 24hour rainfall on different return period was calculated. Then, the SCS method was used for calculating the runoff and based on of the 100 square meters area of each micro catchment, the volume of runoff was calculated. The results showed that the use of the log Pearson type ΙΙΙ distribution parameters is the best compared with other functions. By selecting a return period of 10 years as the basis for design and considering the different slopes, the volume of the crescent structure must have a capacity exceeding 2.33 cubic meters in order to increase the likelihood of success for the project.

  Keywords: Fars province, Water harvesting, Optimization, Runoff, Crescent pond structures
 • Ghodrat Hoseini, Reza Ahmadi, Vali Bagheri Pages 57-64
  The purpose of this research is identification of the capabilities of drainage basin beneficiaries who make an appropriate environment for the exploitation of natural areas through utilization of past experience. A wide range of pastures of the country are located in the arid and semi-arid regions and their water resource management is more important than that of other regions due to the limitations of drinking water and the fragility of the pasture’s ecosystems in these regions. Thus, it is very important economically and environmentally as one of the important tools for producing wealth in the objectives of resistive economy. Water shortage, excessive water or its inaccessibility in pastures will lead to non-essential use of this highly valuable resource. The current pattern of water consumption is incompatible with the arid climate in Iran. It also creates obstacles for achieving the country’s goals for development goals and makes them difficult to achieve. The only suggested solution for solving this problem is controlling and inhibiting surplus water and floodwaters from rainfalls with the aim of accumulating rainwater in pastures. In this research, the methods used for collecting rainwater include pitting, embankment, terracing, water cisterns and Faroes.The purpose of this research is the assessment of the effect of the operation of rain water catchments on the economic returns of arid and semi-arid regions along with optimal productivity of pastures in order to implement the aims of the objectives of resistive economy in natural resources sector. This assessment is conducted by using two methods of internal return rate (IRR) and benefit-cost ratio (BCR). The results showed that according to the project’s profitability (2.04 percent) and internal return rate (0.63 percent), the obtained BCR index is larger than one. Therefore, implementation of the project is justified and it brings high income for ranchers living near the project area. According to the obtained results, the reason is 60 percent due to increased production by the use of corrective actions and 35 percent due to the protection which indicates the positive impact of different corrective actions on vegetation and pastures soil.
  Keywords: Economic efficiency, Rain catchment areas, Pastures, Arid, semi, arid regions
 • Kazem Esmaili, Mahdi Dorry Pages 65-72
  Water is a unique resource and a vital material. Limitation of this vital material influences the capacity of other vital resources like food, energy and wild life. The per capita extraction of water is decreasing in some of the poorest and richest countries of the world due to environmental reasons, increasing costs and scarcity of water. It has to be considered that the distribution of water flow is not uniform in the world and water flow is not distributed proportional with population. Iran is not an exemption to this rule several steps have been taken to decrease the use of drinking water for irrigation purposes and use non-drinkable water especially in South Khorasan province which has the least average of rainfall. Steps toward decreasing consumption of drinkable water has been taken at green space. Also, the city hall of Qaen has started the enforcement of a plans of drinking water separation from water consumption that is used for the irrigation of plants and use of non-drinkable water for watering the trees, grass and the plants. In this research, plan of drinkable water separation from water consumption of the city of Qaen's green space from two economic sides and measuring of drinking water consumption are considered. The result shows that, the most deduction of drinking water consumption in the year 1388 is about 67 percent. In the year 1390 about 45 percent and in the year 1389 about 32.8 percent had a reduction of urban drinking water consumption. In the first three years of the implementation of this plan reduction of expenses of about 2298 million Rials was achieved considering the fact that reduction of expenses is a very important issue in the implementation and performance of this system for the city hall.
  Keywords: Plan of drinkable water separation, economic, water consumption, green space