فهرست مطالب

طب نظامی - سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1394)
 • سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا فیروزکوهی*، علی ضرغام بروجنی، مرتضی نورایی، مژگان رهنما، محمد بابایی پور صفحات 127-136
  اهداف
  هدف این مطالعه بررسی تاثیرات جنگ تحمیلی بر پرستاری در ایران در دوران جنگ و بعد از آن می باشد.
  روش ها
  این مطالعه با متدلوژی تحقیق تاریخی و متد تاریخ شفاهی، با انجام مصاحبه عمیق به دنبال بررسی تجربیات 18 نفر از پرستاران شرکت کننده در جنگ در رابطه با بیان تجربیات خود از تاثیرات جنگ تحمیلی بر پرستاری در ایران می باشد.
  یافته ها
  درون مایه های استخراج شده از مصاحبه های پرستاران عبارت اند از: ورود مردان به پرستاری، تغییر برنامه های آموزشی پرستاری در اثر جنگ، به کارگیری تخصصی پرستاران در چهار ساله دوم جنگ، افزایش توان مدیریتی پرسنل پرستاری، رشد حرفه ای پرستاری، تقویت بخش های اورژانس و مراقبت های ویژه که در قالب روایت بیان گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه در جنبه های مختلف، جنگ تحمیلی موجب تحولات زیادی در پرستاری گردید. نیروهای پرستاری توانمندی در جنگ ساخته شدند که پرستاری را به سمت حرفه ای شدن پیش بردند و جایگاه پرستاری را توسعه دادند.
  کلیدواژگان: جنگ تحمیلی، پرستاری حرفه ای، روایت، تحقیق تاریخی، تاریخ شفاهی
 • حسین شیروانی*، مصطفی رحیمی، فاطمه رستم خانی صفحات 137-143
  اهداف
  هدف از این تحقیق بررسی اثر حاد چهار مسابقه کاراته بر سطوح سرمی آنزیم کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و اجزاء C3 و C4 سیستم کمپلمان در سربازان کاراته کا می باشد.
  روش ها
  بدین منظور 10 کاراته کا از یکی از مراکز آموزش نظامی ایران به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو جدول منهای 68 کیلوگرم با قد معادل 40/4± 8/168 سانتی متر و BMI معادل 01/1± 72/21 کیلوگرم بر مجذور قد، منهای 78 کیلوگرم با قد معادل 25/7± 8/172 سانتی متر و BMI معادل 76/1± 85/22 کیلوگرم بر مجذور قد، به صورت دوره ای به رقابت پرداختند و هر کدام در یک روز 4 مسابقه به روش مسابقات رسمی برگزار کردند. نمونه های خونی 24 ساعت قبل و بعد از مسابقات گرفته شد و در آزمایشگاه تخصصی مورد سنجش قرار گرفت. برای مقایسه میانگین ها در مراحل قبل و بعد، از آزمون های آماری t وابسته، آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سطوح سرمی آنزیم کراتین کیناز در مجموع هر دو گروه 75/145 درصد افزایش معنی دار (012/0P=) و آنزیم لاکتات دهیدروژناز در مجموع هر دو گروه 5/66 درصد افزایش غیر معنی دار (124/0P=) نشان داد. درحالی که اجزاء C3 و C4 سیستم کمپلمان در مجموع هر دو گروه به ترتیب 75/15 و 5/24 درصد کاهش غیر معنی دار (به ترتیب: 104/0P= و 138/0P=) پیدا کردند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد یک روز پس از انجام چهار مسابقه کاراته (سبک کومیته)، نشانه هایی از آسیب عضلانی در سربازان بروز می کند که احتمالا به دلیل استرس مکانیکی ناشی از ضربات متوالی است. البته برای کسب نتایج روشن تر به پیگیری های بیشتری نیاز است.
  کلیدواژگان: کاراته، کومیته، سیستم کمپلمان، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز
 • حمید شریف نیا، علی اکبر حق دوست، عباس عبادی، محمدعلی سلیمانی*، آمنه یعقوب زاده، عباس عباس زاده، فریبا برهانی، محمدرضا کرم، سرور ملوک زاده صفحات 145-153
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی جنگ ایران- عراق در سال 1393 انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 211 جانباز جنگ ایران و عراق با استفاده از نمونه گیری در دسترس در مطالعه شرکت کردند. تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش واریمکس به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه هوش معنوی کینگ انجام شد. ثبات درونی و بیرونی پرسشنامه به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص درون خوشه ایبررسی شد.
  یافته ها
  ثبات درونی سوالات مقیاس هوش معنوی کینگ به روش آلفای کرونباخ، 872/0 و شاخص همبستگی درون خوشه ای(89-84:%95 CI) 872/0 محاسبه شد. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمد که 3 عامل با ارزش ویژه بیشتر از یک را نشان داد (1، 8 سوال، 87/0 &alpha =؛ 2، 5 سوال، 89/0&alpha =؛ 3، 2 سوال، 51/0&alpha =). سه عامل پنهان، 70/44 درصد کل واریانس پرسشنامه را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه هوش معنوی کینگ اعتبار کافی در میان جانبازان جسمی جنگ ایران و عراق نشان داد. با در نظر گرفتن ویژگی های روانسنجی مناسب، این پرسشنامه می تواند در پژوهش آتی هوش معنوی در این گروه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روانسنجی، تحلیل عاملی، هوش معنوی، جانبازان جسمی، ایران
 • غلامحسین پورتقی، علی اکبر کریمی زارچی، فیروز ولی پور *، علیرضا عصاری صفحات 155-162
  اهداف
  امروزه میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و بیماری های شغلی در میان کارکنان اداری افزایش یافته است. هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه بین امتیاز رولا و میزان ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی مشاغل اداری در یک مرکز نظامی و آگاهی از شرایط ارگونومیکی آنان می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی میزان ریسک ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در بین 145 نفر از کارکنان نظامی مرد شاغل در بخشهای اداری، با استفاده از روش ارزیابی ارگونومیکی رولا، معاینات پزشکی و بکارگیری نرم افزار آماری SPSS مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط بین فاکتور ارزیابی رولا با بروز اختلالات اسکلتی عضلانی (016/0=P) و همچنین شیوع اختلالات مچ دست ارتباط معنی دار بود (049/0=P). ضمنا میانگین شاخص BMI کارکنان 57/25 بود و 58% از کارکنان دارای اضافه وزن بودند.
  نتیجه گیری
  استفاده از تکنیک ارزیابی اسکلتی عضلانی رولا می تواند به عنوان یک روش پیش بینی کننده در ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی و چاقی در پرسنل نظامی شاغل در بخشهای اداری مراکز نظامی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارگونومی، مشاغل اداری، اختلالات اسکلتی عضلانی، تکنیک رولا
 • سعید رک رک، محسن احمدی طهور سلطانی، بهناز دوران صفحات 163-170
  اهداف
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه نرخ رفتارهای پر خطر و عوامل زمینه ساز این رفتارها در بین دانشجویان خانواده های نظامی و غیرنظامی بود.
  روش ها
  مطالعه حاضر جزو تحقیقات توصیفی-مقطعی می باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 500 نفر (192 دختر و 308 پسر) از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد که به شیوه تصادفی ساده از بین دانشکده های مختلف (علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، هنر و معماری) انتخاب شد. جهت گرد آوری داده ها از مقیاس رفتارهای پرخطر و محافظت کننده محمد خانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای 2 و تحلیل کوواریانس چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS 18 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که میزان رفتارهای پرخطر جنسی، مصرف سیگار، قلیان، الکل، حشیش، تریاک، شیشه، ترامادول در دانشجویان خانواده های نظامی پایین تر از سایر گروه ها می باشد، ولی بین نرخ خودکشی تفاوت معنی داری دیده نشد. همچنین یافته ها حاکی از این بود که میانگین نمرات دانشجویان خانواده های نظامی در متغیرهای نگرش مثبت به مواد، هیجان خواهی و تعارضات خانوادگی کمتر از سایر گروه ها می باشد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد که زندگی در خانواده نظامی می تواند به عنوان یک عامل محافظت کننده در برابر رفتارهای پر خطر باشد.
  کلیدواژگان: خانواده نظامی، رفتارهای پر خطر، عوامل خطر ساز
 • شهلا علیاری، آرمین زارعیان، زهرا حاتمی، محبوبه علیاری شوره دلی صفحات 171-179
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربه ها و خاطرات معنوی کارکنان بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس به روش تحلیل محتوا طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوای تجمیعی انجام گرفت. در مجموع، خاطرات و تجارب 68 نفر از کارکنان بهداشت و درمان بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای مرسوم صورت گرفت.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل خاطرات، 6 مقوله و 20 زیر مقوله به عنوان جلوه های معنویت در خاطرات کارکنان بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس استخراج گردید. دسته بندی های به دست آمده از خاطرات مطالعه شده، نشان می دهد که مقوله های اصلی معنویت در این مطالعه عبارت بودند از: ایثار، از خود گذشتگی، انقلاب درونی، خلوص نیت، امدادهای غیبی و صمیمیت و همکاری.
  نتیجه گیری
  فضای معنوی حاکم در دوران دفاع مقدس القا گر این نکته است که بسیاری از کارها با روحیه جان فشانی و ایثارگری قابل حل است، بنابراین واگویه نمودن فضای معنوی حاکم در دوران دفاع مقدس تنها راه چاره برای ارتقای اخلاق پزشکی و حرفه ای در حال حاضر است. بنا به فرمایش مقام معظم رهبری خدمات کارکنان بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس درحقیقت یک مجاهدت و جهاد در راه خدا و مبارزه با دشمنان خدا بود.
  کلیدواژگان: معنویت، کارکنان بهداشت و درمان، تحلیل، جنگ تحمیلی، تجربیات
 • پوریا شورشی، هادی احمدی چناری، محمد احمدی، علی اصغر جسمی صفحات 181-186
  اهداف
  مننژیت از مسائل مهم بهداشتی محسوب می شود همچنین از آنجایی که شلوغی و ازدحام جمعیت از جمله عوامل مستعد کننده در ابتلا به بیماری مننژیت است لذا هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر آگاهی سربازان وظیفه در مورد بیماری مننژیت می باشد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد است که بر روی سربازان پدافند هوایی سمنان انجام گردید. روش نمونه گیری در این مطالعه سرشماری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته بود. در ابتدا آگاهی سربازان در مورد بیماری مننژیت سنجیده شد سپس به صورت حضوری و توزیع پمفلت مداخله ی آموزشی انجام گردید و در انتها پرسشنامه ها به نمونه های پژوهش داده شد. داده های به دست آمده وارد نرم افزار SPSS ویرایش 21 شدند و با استفاده از آزمون t زوجی و آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سطح کلی آگاهی در مورد بیماری مننژیت در سربازان، پیش از آموزش 94/3±3/36 و پس از آموزش 57/3±76/65 بود که آزمون تی زوجی نشان داد سطح کلی آگاهی سربازان در مورد بیماری مننژیت به طور معنی داری افزایش یافته بود (P=0/001).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه مداخله آموزشی باعث ارتقای آگاهی سربازان در مورد مننژیت گردیده است و همچنین از آنجایی که اکثر مردان باید دوره سربازی را بگذرانند لذا یکی از بهترین زمان هایی که می توان از آن جهت آموزش راه های انتقال و پیشگیری از این بیماری استفاده نمود دوره سربازی می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، سربازی، آگاهی، مننژیت
|
 • Mohammadreza Firouzkouhi, Ali Zargham, Boroujeni, Morteza Nouraei, Mozghan Rahnama, Mohmmad Babaiepur Pages 127-136
  Aims
  This study aimed to study the effects of imposed war on nursing in Iran, in the mid- and post-war eras.
  Methods
  This study was done using historical research methodology and oral history method, with in depth reviews. Eighteen nurses who had participated in war were interviewed in order to elaborate on their experiences of war.
  Results
  The themes extracted from the nurses interviews were: introduction of male nurses, the nursing curriculum change due to war, professional deployment of nurses in the second half of war, improving the management skills of the nurses, improvement of the professional nursing, augmenting the emergency and intensive care centers, all of which were presented in narration.
  Conclusion
  Regarding the results of this study, several aspects of war caused many changes in nursing. Skilled nurses were introduced during war who led nursing to being professional and developed.
  Keywords: Imposed War, Professional Nursing, Narrative, Historical Research, Oral History
 • Hossein Shirvani, Mostafa Rahimi, Fatemeh Rostamkhani Pages 137-143
  Aims
  The aim of this study was to investigate the acute effect of four Karate Competitions on serum Creatine Kinase and lactate Dehydrogenase enzymes levels and serum C3 and C4 components of the complement system levels in karate-ka soldiers.
  Methods
  For this purpose, 10 karate-ka from a military training center in Iran voluntarily participated in the study and periodically competed in two tables of minus 68 kg, height equivalent to 168.8±4.4 cm, BMI equivalent to 21.72±1.01 kg/m2 and minus 78 kg, height equivalent to 172.8±7.25 cm, BMI equivalent to 22.85±1.76 kg/m2. Each of them participated in 4 competitions in a day by the official competition. Blood samples were taken 24 hours before and after the competition and were assessed in specialized laboratories. T-test, ANOVA with repeated measures and Tukey’s test were used for comparison of means before and after the test.
  Results
  The results showed that 24 hours after the period, serum Creatine Kinase level in total of both groups 145.75% significantly increased (P=0.012) and lactate Dehydrogenase enzyme level showed 66.5% non-significant increment (P=0.124). On the other hand, C3 and C4 components of the complement system levels showed 15.75% and 24.5%, respectively, non-significant decrease in total of both groups (P=0.104 and P=0.138, respectively).
  Conclusion
  One day after doing a semi-official karate (kumite) tournament, signs of muscle damage are seen, which are probably due to the mechanical stress caused by repeated strikes. However, further follow-up is needed to obtain clearer results.
  Keywords: Karate, Kumite, Complement System, Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase
 • Hamid Sharif Nia, Ali Akbar Haghdoost, Abbas Ebadi, Mohammad Ali Soleimani, Ameneh Yaghoobzadeh, Abbas Abbaszadeh, Fariba Borhani, . Mohammad Reza Karam, Sarvar Moulookzadeh Pages 145-153
  Aims
  The study’s purpose was to determine reliability and validity of the King spiritual intelligence questionnaires in veterans of Iran–Iraq Warfare.
  Methods
  In this cross sectional study, 300 veterans of the Iran-Iraq war completed the King spiritual intelligence questionnaires. Principal components analysis (PCA) with varimax rotation was used to assess domain structure of the King spiritual intelligence questionnaires. Internal and external consistency reliability was assessed with Cronbach’s alpha and intra-class correlation coefficient (ICC).
  Results
  Internal consistency of King spiritual intelligence questions estimated with Cronbach's alpha, 0.872 and intra-class correlation coefficient (ICC).872 (CI 95%: 0.84 - 0.89). The construct validity of the questionnaire was calculated using exploratory factor analysis that showed 3 factors with Eigen values of greater than one, which explained in total 44.7% of the variance. (1, 8 items, &alpha= 0.87 2, 5. items &alpha = 0.89 3, 2 items, &alpha= 0.51).
  Conclusion
  The Persian version of King spiritual intelligence questionnaire demonstrated suitable validity and reliability among the Veterans of Iran–Iraq Warfare. With the consideration of the proper psychometric characteristics, this questionnaire can be used to further research spiritual intelligence in this population.
  Keywords: Psychometrics, Factor Analysis, Spiritual Intelligence, Veterans, Iran
 • Gholamhossein Pourtaghi, Ali Akbar Karimi Zarchi, Firouz Valipour, Alireza Assari Pages 155-162
  Aims
  This study has considered the relationship between RULA ergonomic assessment score and musculoskeletal disorder syndrome in the administrative personnel of a military center.
  Methods
  In this descriptive study, the risk of musculoskeletal disorders among 145 male military personnel working in administrative departments were investigated using ergonomic evaluation RULA method and medical examinations. Analysis was conducted with SPSS 17 software.
  Results
  There was a significant relationship between the incidence of musculoskeletal disorders and ergonomic assessment factor of RULA (P=0.016) and also wrist disorders (P=0.049). In addition, the mean of BMI for the employees was 25.57, meaning that about 58% of them were overweight.
  Conclusion
  The RULA ergonomic Assessment techniques can be used to predict musculo­skeletal disorders and obesity among military personnel working in the office of military centers.
  Keywords: Ergonomics, Administrative Jobs, Musculoskeletal Disorders, RULA
 • Rokrok, Ahmadi Tahour, Soltani, Dowran Pages 163-170
  Aims
  The aim of the present study was to compare the rate of risky behaviors and those factors in the college students from military and non-military families.
  Methods
  This research was cross-sectional. The study sample included 500 students (192 girls and 308 boys) of Khorramabad Islamic Azad University that were selected by simple random sampling among various faculties (Humanistic Sciences Faculty of Science, Technical Engin­eering, Art and Architecture). The data gathering instrument was Mohammadkhani high risk and protective behaviors. Data were analyzed by chi-square and MANCOVA using SPSS 18.
  Results
  There was a significant difference in sexual behaviors, cigarette smoking, bubble, alcohol, marijuana, opium, methamphetamine and Tramadol pills rates but not suicide rate between students from military and nonmilitary families. Results indicated that the mean scores on the attitude towards drug use, sensation-seeking and family conflicts in military families are less than the other groups.
  Conclusion
  This study showed that living in a military family can be a protective factor against risky behaviors.
  Keywords: Military Family, Risky Behavior, Risk Factors
 • Shahla Aliyari, Armin Zareian, Zahra Hatami, Mahbubeh Aliyari Shorehdeli Pages 171-179
  Aims
  Spirituality effects are a part of the achievements of medical science during the imposed war that can be introduced as a pattern for the young generation and present or future scientists and elite. On the other hand, through mentioning memories and self-sacrificing of healthcare personnel during the Holy Defense, at least some part of sacrifices of these medical teams can be refreshed in our minds. This study aimed to determine spiritual experiments and memories of healthcare personnel during the imposed war, and was designed and implemented by using content analysis method.
  Methods
  This study was conducted through a qualitative approach and summative content analysis method. Memories and experiences of 68 healthcare personnel were studied according to objective-based sampling. Analysis of data was done through prevalent method of content analyses.
  Results
  Through analyzing the memories, 6 categories and 20 sub-categories were driven as spirituality effects in memories of healthcare personnel during the Holy Defense. Groupings resulted from the studied memories show that the main categories of spirituality in this study were self - sacrifice, internal revolution, sincerity, occult reliefs, friendship and cooperation.
  Conclusion
  Spiritual environments during the Holy Defense implies that many problems can be resolved by character of self-sacrifice and devotion. Thus the reflection on spiritual space prevalent during the Holy Defense is the only way for improving medical and professional morality at the present time. According to the remarks of the supreme leader, services of the healthcare personnel during the Holy Defense was, in fact, an endeavor and Jihad in the way of Allah.
  Keywords: Spirituality, Health Personnel, Analysis, War, Experiences
 • Pooria Shureshi, Hadi Ahmadi Chenari, Mohammad Ahmadi, Ali Asghar Jesmi Pages 181-186
  Aims
  Meningitis is an important health issue. As crowded areas is a predisposing factor to the meningitis disease, thus, the aim of this study was to survey the effect of education by lecture and pamphlet methods on soldiers’ knowledge about meningitis disease.
  Methods
  This research is a Quasi-experimental study with a before and after design which was conducted among the air defense soldiers of Semnan. The sampling method in this study was census and the data gathering instrument was a self-made questionnaire. At first, the knowledge about meningitis disease among soldiers was measured. After on, training was conducted by presence education methods and distribution of educational pamphlet. At the end the questionnaires were given to the research samples. The obtained data were entered into SPSS 21 and were analyzed by using paired t-test, and descriptive statistics including mean and standard deviation.
  Results
  The total score of knowledge about meningitis disease among soldiers before training was 36.3± 3.94 and after training was 65.76±3.57. Actually the paired t-test showed a significant difference between the training score of soldiers knowledge about meningitis before and after trainings (P = 0.001).
  Conclusion
  According to the results of this study, educational interventions causes an increase in the knowledge of soldiers in regards to the meningitis disease. On the other hand, as all the men have to pass a military service period, this period is considered a great time to increase their knowledge.
  Keywords: Education, Military Service, Knowledge, Meningitis