فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1394)
 • پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • روح الله بیات، سانیا فرقانی* صفحات 1-30
  انگیزه خرید کالاهایی با برند های خارجی از ویژگی های بارز مصرف کننده ایرانی است. در مباحث بازاریابی علل این نوع گرایش را می توان در کسب تشخص اجتماعی و اعتماد بیشتر به برند های خارجی توضیح داد. لیکن از منظر اقتصاد توسعه و بازرگانی بین المللی این گونه گرایش ها منافع ملی را تهدید می نماید. گرایش به انواع برند ها تحت تاثیر علل ذهنی و وضعیت بودجه مصرف کننده می باشد. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر توام متغیر های شخصیت برند و بودجه مصرف کننده بر ترجیحات و تصمیم به خرید کالاهای ایرانی و خارجی در بین شهروندان تهرانی می باشند. در این تحقیق چهار نوع کالا با درجات متفاوت مصرفی از دو نوع برند ایرانی و خارجی مورد استناد قرار گرفت و از مدل اقتصاد سنجی لاجیت برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شمال تهران و برای تمام کالاهای مورد استناد شخصیت برند عامل ترجیح برند های خارجی بر نوع ایرانی بوده است. این نتیجه در جنوب تهران فقط برای کالاهای مصرفی و نیمه بادوام نیز مشاهده شد و در مورد سایر کالاها عامل بودجه ای موثرتر بوده است.
  کلیدواژگان: شخصیت برند، تجانس، شخصیت انسان، بودجه مصرف کننده، تصمیم خرید
 • الهه بخشی زاده، رحمت الله قلی پور، هاشم آقازاده صفحات 31-53
  مساله کیفیت ادراک شده توسط مشتریان موضوع مهمی است که همواره توسط شرکت-های خدماتی، مورد توجه بوده است. چرا که ارائه خدمات با کیفیت برتر، مزیت رقابتی محکم و نیرومندی چون افزایش رضایت و وفاداری مشتری را برای شرکت ها به ارمغان خواهد آورد. پژوهش توصیفی پیمایشی حاضر با ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها برای شناسایی ابعاد کیفیت ادراک شده، بررسی تاثیر این ابعاد بر وفاداری نگرشی و رفتاری و همچنین نقش میانجی وفاداری نگرشی، در میان 267 نفر از بیمه گذاران بیمه-های عمر شرکت بیمه سامان در شهر تهران پرداخته است. براساس تحلیل عاملی اکتشافی سه متغیر مکنون مستقل شامل ویژگی های محسوس، ویژگی های سخت (ابعاد فنی) و ویژگی های نرم (ابعاد کارکردی) به عنوان ابعاد کیفیت ادراک شده و دو متغیر مکنون وابسته شامل وفاداری نگرشی و رفتاری شناسایی شده اند. مدل های اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی مورد پذیرش قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضیه ها از روش تحلیل همبستگی و معادلات ساختاری استفاده شده است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد ویژگی های محسوس خدمات اثر معناداری بر وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه گذاران ندارد. ویژگی های سخت (ابعاد فنی) خدمات بر وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه گذاران تاثیر معنادار و مثبتی دارد و در نهایت ویژگی های نرم (ابعاد کارکردی) خدمات به شکل غیرمستقیم از طریق وفاداری نگرشی تاثیر معنادار و مثبتی بر وفاداری رفتاری بیمه گذاران می گذارد.
  کلیدواژگان: کیفیت ادراک شده، ابعاد کیفیت ادراک شده، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری، بیمه عمر
 • داریوش فرید، الهام دهقان طزرجانی صفحات 55-76
  توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به منظور بکارگیری این نواوری به تکاپو وادار کرده است. بنابراین سنجش کیفیت خدمات الکترونیک یکی از راهکارهایی است که به ما این امکان را می دهد تا از کیفیت استقرار کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله بانکداری الکترونیک آگاه شده و با استفاده از این بازخورد در جهت بهبود وضعیت کشور در این زمینه تلاش کنیم. در این پژوهش پس از مرور ادبیات موجود در این زمینه، مولفه های موثر برکیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی شناسایی شد. سپس جهت سنجش متغیرها، پرسشنامه ای حاوی سنجه های مناسب طراحی شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از مدل ای- سروکوال و تکنیک تاپسیس داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که از سی مولفه شناسایی شده 22 مولفه دارای شکاف منفی و 8 مولفه دارای وضعیت مطلوب هستند. شکاف منفی این 22 مولفه، بیانگر این است که از دیدگاه مشتریان در این مولفه ها بانک نتواسته است انتظارات مشتریان را برآورده سازد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، کیفیت خدمات الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، مدل ای، سروکوال
 • حسین بلوچی*، طهمورث حسنقلی پور، مرتضی ملکی مین باش رزگاه، محمد علی سیاه سرانی کجوری صفحات 77-98
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند در بین کاربران تلفن همراه در بین دانشجویان دانشگاه سمنان است. بشارت برند، مفهومی ترکیبی از پذیرش و حمایت رفتار است که در قالب سه رفتار حمایتی: نیت خرید، تبلیغ مثبت برند خود و تبلیغ منفی و تخریب برند رقبا است. بدین منظور تعداد 392 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که پایایی و روایی آن به وسیله آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار گرفت. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری موسوم به تحلیل مسیر مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعتماد به برند بر روی هویت و بشارت برند تاثیر مثبت و معنی دار دارد و از سوی دیگر هویت برند نیز به صورت مثبت و مستقیم بشارت برند را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: بشارت برند، هویت برند، اعتماد برند، نیت خرید
 • عظیم الله زارعی، مرتضی ملکی، مهدی رحیمی صفحات 99-120
  طی سالهای اخیر، به دلیل تشدید رقابت در صنعت بانکداری ایران، بکارگیری برنامه های تبلیغاتی اهمیت فراوانی یافته است. در این میان، شعار برند یکی از عناصر هویت بخش برند می باشد که در تبلیغات شرکتها کاربرد فراوان دارد و این مقاله تلاش کرده است تاثیرات آن را بر قصد خرید مشتریان مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان بانک ملی ایران در شهر تهران بوده اند که طی سالهای 1392-1382 افتتاح حساب کرده اند. از میان جامعه، 387 نفر با استفاده از روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند. مدل و فرضیات پژوهش نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که شعار برند با ضریب تاثیر(23/0)، اثر معناداری بر قضاوت نسبت به برند دارد. بیشترین تاثیر متغیر میانجی قضاوت نسبت به برند نیز مربوط به ریسک ادراک شده با ضریب(476/0- ) بود. تاثیر ریسک ادراک شده بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات و قصد خرید به لحاظ آماری معنا دار نبود. بیشترین تاثیرپذیری قصد خرید هم مربوط به متغیرهای صرفه جویی در هزینه اطلاعات(68/0) بود.
  کلیدواژگان: شعار برند، قضاوت نسبت به برند، قصد خرید، کیفیت ادراک شده، ریسک ادراک شده
 • هاشم آقازاده، سجاد یزدانی صفحات 121-146
  تاسیس بانک ها و موسسات مالی جدید در طی سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. بدیهی است که در این فضا بانک ها و موسساتی موفق تر خواهند بود که به مقوله ی استراتژی های رقابتی، بازارگرایی و توسعه محصول جدید به طور جدی تری توجه نشان دهند. بنابراین در پژوهش حاضر با فرض سه رابطه اصلی میان الف) استراتژی های رقابتی و توسعه محصول جدید، ب) استراتژی های رقابتی و بازارگرایی، ج) بازارگرایی و توسعه محصول جدید، به بررسی رابطه ی بین استراتژی های رقابتی با بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک های تجاری کشور پرداخته شده است. بدین منظور جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق، داده های موردنظر با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق نمونه ای 257 تایی که شامل مدیران و کارشناسان ادارات مرکزی 15 بانک تجاری کشور بوده است، گردآوری شده و مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ضمن اینکه جهت تحلیل داده ها و بررسی روابط میان متغیرهای گوناگون تحقیق نیز از نرم افزار های آماری SPSS 19 و PLSاستفاده گردیده است. نتایج این پژوهش از چارچوب مفهومی کلی و فرضیات آن پشتیبانی می کند. یافته ها نشان می دهد که فعالیت توسعه محصول جدید بانک ها از استراتژی های رقابتی آنها هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق متغیر بازارگرایی تاثیر می پذیرد. بر اساس یافته های پژوهش، در بانک های تجاری ایران، استراتژی تمایز نسبت به دو استراتژی رهبری هزینه و تمرکز بیشترین تاثیر را در فعالیت توسعه محصول جدید دارد. همچنین بانک هایی که استراتژی تمرکز را در پیش گرفته اند بسیار کمتر از بانک های دیگر به فعالیت محصول جدید مشغولند.
  کلیدواژگان: استراتژی، بازارگرایی، توسعه محصول جدید، بانک های تجاری
 • میرمحمد اسعدی*، سعید سعیدا اردکانی صفحات 147-167
  مقدمه
  استان یزد به سبب وجود جاذبه های فراوان تاریخی و فرهنگی از ظزفیت های شناخته شده و ناشناخته فراوانی در عرصه گردشگری تاریخی برخوردار است. هدف این پژوهش ارائه مدلی پویا از عوامل موثر بر توسعه گردشگری تاریخی استان یزد (از بعد گردشگران خارجی) می باشد.
  روش ها
  پس از مرور پیشینه تحقیقات انجام شده و شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری تاریخی، مهم ترین این عوامل مشخص و با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم، مدلی از این عوامل و روابط علی بین آن ها ترسیم و شبیه سازی شده است.
  یافته ها
  در این پژوهش مدلی پویا از عوامل موثر بر توسعه گردشگری تاریخی ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ضرورت جذب گردشگران تاریخی چالشی در سال های آینده و درپی آن جلب رضایت گردشگران عاملی کلیدی در این عرصه خواهد بود. با استفاده از این مدل، رفتار متغیرهای کلیدی، حلقه های علی و حساسیت این متغیرها بررسی شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  مراجعه گردشگران خارجی، مسئله ای پویا و پیچیده بوده و شامل تعاملات عوامل مختلفی مانند سیاست های دولت، کیفیت خدمات، جمعیت، سیستم حمل و نقل می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای آموزش، وضعیت هتل ها و آگاهی از نیازهای گردشگران عوامل مهم و حساسی در ارتباط با مراجعه مجدد گردشگران خارجی به استان یزد می باشند.
  کلیدواژگان: گردشگری تاریخی، توسعه گردشگری تاریخی، پویایی های سیستم
 • محمود نادری بنی، غلامرضا بردبار، فرشته پزشکی نجف ابادی * صفحات 169-190
  بیگانگی کاری، علل و پیامدهای آن از موضوعات مورد توجه علوم سازمان و مدیریت می باشد که با توجه به تغییرات شرایط محیط کار و کارکنان در سالهای اخیر لزوم توجه نظام مند به آن بسیار احساس می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شغل و حمایت سازمانی ادراک شده بر بیگانگی کاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان حوزه ستادی یکی از شرکت های دولتی صنعت برق در شهر شیرازمی باشند که 131 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند و به پرسشنامه استاندارد تحقیق پاسخ دادند. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و تحلیل داده ها از طریق تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmart PLS 2.0 انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد حمایت سازمانی ادراک شده و ویژگی های شغل بر بیگانگی کاری تاثیر منفی معنادار دارند که متغیر ویژگی های شغل به میزان بیشتری تغییرات متغیر بیگانگی کاری را تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: ویژگی های شغل، حمایت سازمانی ادراک شده، بیگانگی کاری، شرکت دولتی، روش حداقل مربعات جزئی
 • امیررضا کنجکاو منفرد، سعید فتحی*، بهرام رنجبریان صفحات 191-210
  ادراک مشتری در مورد عدم اطمینان و نتایج بالقوه منفی خرید یک محصول و یا خدمت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده برای درک رفتار مصرف کننده شناخته شده است که بر تصمیمات وی تاثیرگذار می باشد و از عوامل و شرایط متعددی تاثیر می پذیرد. بنابراین، تدوین مدلی برای تبیین ریسک ادراک شده در بازار خدمات سرمایه گذاری ضروری است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده است متغیرهای پیش بینی کننده ریسک ادراک شده سرمایه گذاران حقیقی و نتایج و پی آمدهای رفتاری و روانی آن در بازار سرمایه شناسایی شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. برای گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی شد و روایی و پایایی آن در این مطالعه مورد بررسی قرارگرفت و تایید شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از تحلیل مسیر استفاده شده است. دراین رابطه، نرم افزارهای SPSS و Lisrel مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که خودکارآمدی، اعتماد، ریسک پذیری، و دانش سرمایه گذران از عوامل موثر بر ریسک ادراک شده هستند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که ریسک ادراک شده بر نگرش و تمایل به سرمایه گذاری تاثیر معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: ریسک ادراک شده، ریسک پذیری، خودکارآمدی، اعتماد، دانش
 • هادی بستام، اصغر مشبکی اصفهانی*، اسدالله کردنائیج، عادل آذر صفحات 211-240
  با توجه به توسعه تجارت بین الملل و حضور شرکت ها در بازارهای خارجی،ضروری است که شرکت ها برای موفقیت به تفاوت های محیطی بین کشورهای مختلف توجه نمایند و کسب و کار خود را با شرایط خاص هر بازار هدف متناسب سازند. در این راستا،این تحقیق به دنبال دستیابی به مدل کسب وکار انطباقی جهت حضور موفق در بازارهای بین المللی بوده است.برای این منظور در گام اول عناصر تشکیل دهنده مدل کسب وکار انطباقی از ادبیات نظری(به روش مرور نظامند) و مصاحبه با خبرگان(تحلیل محتوا) شناسایی گردید.خروجی این مرحله شناسایی بیست و شش شاخص در قالب هشت بعد اصلی بود.در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری شان از روش مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد که در این روش براساس مد نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته مدل کسب وکار انطباقی برای صنعت غذایی احصا گردید.نتایج تحقیق بیانگر آن است که سه بعد استراتژی رقابتی،ساختار زنجیره ارزش بیرونی و ساختار زنجیره ارزش درونی هر شرکت پایه های بنیادین هر کسب وکار است که فرآیند انطباق پذیری عملا ازاین سه بعد آغاز می شود و پس از آن ارزش رقابتی ارائه شده، بستر ارائه ارزش و مشتری ابعاد دیگری است که متاثر از سه بعد اولیه بایستی با بازار هدف منطبق گردد و نهایتا این فرایند انطباق پذیری به پیامدهای مالی و غیر مالی منجر می گردد.
  کلیدواژگان: مدل کسب و کار انطباقی، مرور نظام مند، تحلیل محتوا، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • سعید ده یادگاری، اصغر مشبکی، اسدالله کردنائیج، پرویز احمدی صفحات 241-264
  استفاده از حجاب یا پوشش متناسب با دستورات اسلام جزو وظایفی است که بر عهده زنان نهاده شده تا هنگام حضور در جامعه و معاشرت با مردان از آن استفاده کنند. آنچه در اسلام درباره پوشش زنان مد نظر است نه لباس خاص، بلکه پوشش خاصی است و انواع پوشاک مختلف که این حدود را رعایت کنند به عنوان پوشاک متناسب با فرم پوشش اسلامی مورد تائید هستند. متاسفانه امروزه این واجب دینی با هجمه هایی مواجه شده است. در نتیجه لازم است در کنار مباحث فقهی، مطالعاتی در خصوص شناخت عواملی که بر روی مصرف پوشاک متناسب با دستورات اسلام موثر هستند، صورت پذیرد. بر اساس تئوری های موجود، قصد خرید یک محصول، ارتباط نزدیکی با مصرف و استفاده از آن محصول دارد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات،چهار عامل مشغولیت حجاب، دینداری، هنجارهای ذهنی و مادیگرایی شناسایی و تاثیر آنها بر روی قصد خرید پوشاک متناسب با فرم پوشش اسلامی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل، نشان دهنده آن است که در میان این عوامل مادیگرایی نقشی کلیدی اما منفی را در مقابل سایر متغیرها از خود نشان می دهد، بدین صورت که مادیگرایی اثری منفی بر روی دینداری و هنجارهای ذهنی نسبت به حجاب، دارد. این دو متغیر نیز به نوبه خود، مشغولیت حجاب زنان را تحت تاثیر خود قرار می دهند. در نهایت، نتایج، تاثیر قابل توجه مشغولیت حجاب بر روی قصد خرید پوشاک متناسب با فرم پوشش اسلامی به عنوان شاخص مصرف اینگونه محصولات را مورد تائید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: قصد خرید پوشاک حجاب، مشغولیت حجاب، مادیگرایی، دینداری، هنجار ذهنی
 • علیرضا حدادیان، آرزو عونی اسبفروشانی صفحات 265-284
  از مهم ترین عوامل تشکیل دهنده هویت هر فرد ملیت وی می باشد. مصرف کنندگان ملی گرا دارای کلیشه های مثبت هستند. این کلیشه ها در نتیجه تاثیر عوامل عاطفی یا اخلاقی بر عوامل شناختی شکل گرفته اند ممکن است به ارزیابی بهتر محصولات داخلی منجر بشود. ارزیابی محصول درک شده باید بر درک ارزشی که مشتری فکر می کند از طریق استفاده از محصول به دست می آورد مقدم باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هویت ملی بر ارزش درک شده گوشی تلفن همراه داخلی به واسطه تعصب مشتری و ارزیابی محصول درک شده می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 درنظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد که روایی محتوایی و روایی سازه آن مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد هویت ملی تاثیر معنادار و مثبتی بر روی ارزیابی محصول درک شده، تعصب مشتری و ارزش درک شده محصول دارد. هویت ملی از طریق ارزیابی محصول درک شده و تعصب مشتری بر ارزش درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: هویت ملی، ارزیابی محصول درک شده، تعصب مشتری، ارزش درک شده ی محصول، تلفن همراه
|
 • Sania Forghani, R.Bayat Pages 1-30
  Having motivation to buy foreign- brand goods is one of the main characteristics of Iranian consumer. This tendency in the international marketing can be explained by social recognition or more reliance on foreign brands. However from the development economics and international business perspectives, this tendency threats national interests. Tendency toward different brands are caused by mental reasons as well as the consumers budget situation. Thereby, the current paper is aimed to study the accompany effects of brand personality and consumers budget on the preferences and buying decision of Iranian and foreign goods in Tehran. Accordingly four groups of commodities with different degree of utilization in two kinds of Iranian non Iranian - brand goods were appointed and the econometrics model of Logit was applied to analyze the achieved data. The results suggest that in the north of Tehran and for all groups of goods the brand personality has been the main reason in the preference of foreign brand. These results in the south of Tehran were verified only for consumable and semi-durable products and for the remaining items the consumers budgets has been the main reason for consumers to preference and buy the Iranian brand.
  Keywords: brand personality, congruence, human personality, consumer budget, purchasing decision
 • Elaheh Bakhshizade, Rahmat Allah Gholipour, Hashem Aghazadeh Pages 31-53
  The problem of perceived quality by customers is an important topic that had been concentrated by service companies. Because presenting service with excellent quality lead to strong competitive advantage such as increasing customer’s satisfaction and loyalty for companies. This research identifies dimensions of perceived quality and investigates effect of these dimensions on attitudinal and behavioral loyalty and also moderating role of attitudinal loyalty between 267 life insured of Saman Company in Tehran city. Based on exploratory factor analysis three independent latent variables including tangibles attributes, hard attributes (technical dimension) and soft attributes (functional dimension) as perceived quality’s dimensions and two dependent latent variables including attitudinal loyalty and behavioral loyalty are identified. Measurement models of dependent and independent variables are accepted via confirmatory factor analysis. To test hypotheses, correlation analysis and structural equations are used that results show service tangibles attributes do not have significant effect on insured’s attitudinal and behavioral loyalty. Service hard attributes (technical dimension) have positive and significant effect on insured’s attitudinal and behavioral loyalty and finally service soft attributes (functional dimension) indirectly via attitudinal loyalty have positive and significant effect on insured’s behavioral loyalty.
  Keywords: Perceived quality, Dimensions of perceived quality, Attitudinal loyalty, Behavioral loyalty, Life insurance
 • Dariush Farid, Elham Dehghan Pages 55-76
  Considering the economical situations and the sanctions on our country, attracting internal assets is very important to boost the national economy and to increases the capacity of financial agencies. On the other hand it's necessary to know that one of the ways to attract assets and to supply the capital is to sell the stock of companies in the exchange market. The driving factors for investment in exchange market and to sell stocks are divided into two categories; financial and non financial. The purpose of this study is to identify, categorize and present a method for the nonfinancial factors affecting the purchase of a company's stock in the exchange market by an investor.
  To identify these factors, we have used sources and field studies. To categorize the factors and respond the obligatory ones, Kano model of Quality Function Development is used and finally by the Pareto rule 20% of factors are considered. The statistical societies of this study are the investors in the stock market of Yazd, 350 of who are chosen randomly. This study has a practical approach. It’s a survey considering its research strategy and it has single frame for its time run. The results of this study show that organizations can improve their stock selling by informational transparency, using media advertising and publishing magazines and bulletins.
  Keywords: exchange, non financial factors, stock purchase, Quality Function Development
 • Hosein Balochi, Tahmoreth Hasan Gholipoor, Morteza Maleki, Mohammad Ali Sarani Pages 77-98
  The purpose of this study is to examine the impact of brand trust and brand identity on brand evang elism among consumers of the mobile phone between student of semnan university. The study investigates the influence of two consumer-brand relational constructs, brand trust and brand identification, on brand evangelism. Brand evangelism, conceptualized as an amalgam of adoption and advocacy behaviors is operationalized in terms of three supportive behaviors: purchase intentions, positive referrals, and oppositional brand referrals among students of Semnan University of Nokia mobile phone. Therefore, 392 persons were selected using random sampling. A questionnaire was used to collect the data, whose reliability and validity is assessed by Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis. This conceptual model were examined using structu ral part called path analysis, and structural equation modeling. The results showed that brand trust and brand identity have significant positive effect on brand evangelism, and the brand identity has a direct and positive effect on brand evangelism.
  Keywords: Brand evangelism, Brand identication, Brand trust, Consumer, brand relationship
 • Azim Zarei, Morteza Maleki, Mehdi Rahimi Pages 99-120
  During recent years, using advertising campaign has gain momentum due to the intense competition in banking industry. Meanwhile, brand slogan has become one of the identity-maker of any brand, used extensively in firm's advertising. In the present paper, the impact of brand slogan on customer purchase intention has been investigated. The research is of applied type in terms of objective, and in terms of implementation, is of survey – correlation one. The statistical population includes customers of Melli Bank in Tehran city during the year 1382-1392 (2003 - 2013), from whom 387 have been selected using two-phase cluster sampling, and the questionnaire has been distributed among them. The conceptual framework as well as the research hypotheses have been tested using structural equation modeling. The results show that the brand slogans has positive impact over brand judgment. The highest impact of the moderating variable of brand judgment is of perceived risk (-0/476). The perceived risk impact on information costs saved and purchase intention was not statistically important. The highest impact that the purchase intention has gained was information costs saved (0/68).
  Keywords: Brand slogan, Brand judgment, Purchase intention, Perceived quality, Perceived risk
 • Hashem Aghazadeh, Sajad Yazdani Pages 121-146
  the establishment of new banks and financial institutions in recent years has increased tremendously. Obviously, those banks and institutions which give serious attention to competition strategies, market orientation, and new product development will be more successful. Thus, in the present study, assuming three principal relationships between a) competition strategies and new product development, b) competition strategies and market orientation, c) market orientation and new product development, the relationships of competition strategies, market orientation, and new product development with each other have been examined in the Iran's commercial banks. For this purpose, in order to answer the research questions, relevant data have been collected using questionnaire and through a sample consisting of 257 managers and experts of headquarters in 15 commercial banks, which have been the basis for the aim of analysis. In addition, data analysis and evaluation of the relationships between different variables have been done via statistical softwares, namely SPSS 19 and PLS. The results of this research provide general support for the conceptual framework and the hypotheses. Results indicate that the new product development activities of the banks are affected by their competition strategies, either directly or indirectly, through market orientation variable. Based on the findings of this research, in the Iran's commercial banks, differentiation strategy has the greatest impact on new product development activities compared to the cost leadership strategy and focus strategy. Furthermore, those banks which have adopted focus strategy have much less new product activities than other banks.
  Keywords: Strategy, Market orientation, New Product Development, Commercial Banks
 • Mir Mohammad Asadi *, Saeed Saeeda Pages 147-167
  Background
  Yazd provision due to the historical and cultural attractions has unknown and well-known capacities in historical tourism. The purpose of this study is to present a dynamic model of historical foreign tourism development factors in Yazd.
  Methods
  After a literature review, the most important factors affecting historical tourism were determined and a model of the interconnections between the factors was developed and simulated under System Dynamics approach.
  Findings
  This study presents a dynamic model of historical tourism development factors. How to attract more visitors will continue to be a challenge for years to come, and consequently the long-term satisfaction of visitors has become a key issue. The model shows the variables trends, casual loops and sensitivity analysis.
  Conclusion
  The problem of visitor's arrival is dynamic and complicated involving the interaction of many factors such as governmental policies, service quality, population and transportation system. The results of this study indicates that education, hotels situations and being aware of foreign tourists requirements are essential factors affecting foreign historical tourists arrival at Yazd Province.
  Keywords: Historical tourism, Historical Tourism Development, System Dynamics
 • Mahmood Naderi, Gholamreza Bordbar, Fareshte Pezeshki Pages 169-190
  Work alienation, reasons and its outcomes is a considerable issue in the organization and management science.the work and personnel condition's changes in recent years have caused many outcomes and it is necessary to investigate this subject too systematically. This study tries to investigate the effect of Job Characteristics and perceived Organizational support on Work Alienation. All expert personnel of a governmental company in electrical industry located in Shiraz are the population of this study that out of them 131 persons were randomly selected and answered the standard questionnaire. The present study is a kind of descriptive correlation study. Data analysis was done by SEM using the Smart PLS 2.0. The results showed that Organizational Support and Job Characteristics have significant negative effect on Work Alienation and Job Characteristic variable explains the Work Alienation in more extent.
  Keywords: Job Characteristics, Perceived Organizational Support, Work Alienation, Governmental company, electrical industry, PLS
 • Amirreza Konjkav Monfared, Saeid Fathi *, Bahram Ranjbarian Pages 191-210
  Consumer perception of the uncertainty and adverse consequences of buying a product or service is regarded as one of the most important determinants for understanding consumer behavior that affect on his decision making process. So, it is necessary developing a model for explaining risk perception of individual investors in the investment services market. The present study is an applied and descriptive-survey research. A self-administrated questionnaire has been used for collecting the research data. This questionnaire has been developed based on literature review for measuring research variables. The reliability and validity of the questionnaire have been examined and confirmed in this study. In order to analyze the research data and test the research hypotheses, path analysis has been used in the SPSS and LISREL. The findings revealed that risk propensity, trust, self-efficiency and Knowledge have a significant effect on individual investor's perceived risk. In addition, the findings showed that perceived risk has a significant impact on attitude and intention.
  Keywords: Perceived Risk, Risk Propensity, Self, Efficiency, Trust, Knowledge
 • Hadi Bastam, Asghar Esfahani, Asad Allah Kord, Adel Azar Pages 211-240
  Due to expansion of international trade and presence of companies in the foreign markets for exploitation of opportunities, it’s essential to consider to differences among markets and countries and adapt their businesses with the specific condition of each target market. In this regard, this research aims to achieve adaptive business model in the time of presence in the international markets. For this purpose, at the first step we were identified the components of adaptive business model through systematic review of literature and Interviews with Experts. Then we could identify and categorize twenty six elements in eight dimensions with helping content analysis technique. In the next step, interpretive structural modeling method is applied to map the relations among dimensions. The results indicate that internal value chain, external value chain and competitive strategy dimensions are foundation for adaptation process and other factors; competitive value proposition, value delivery context and customer should be adapted with target markets. Eventually, the adaptive process leads to financial and non-financial consequences.
  Keywords: Adaptive business model, Systematic review, content analysis, interpretive structural modeling
 • Saeid Dehyadegari, Asghar Moshabaki, Asad Allah Kord, Parviz Ahmadi Pages 241-264
  Islamic veil is a kind of clothing that Muslim women are recommended to use while appearing in the society and among interacting by unfamiliar men. Based on Islamic teachings, this kind of clothing is necessary for women’s protection and self-respect. Unfortunately this Islamic gift faces by some opposes usually from whom are ambassador of western culture. Therefore conducting some research with the aim of getting familiar with factors affecting women using and consuming this kind of clothing has a great importance. Based on Consumer Behavior Theories, purchase intention leads to consuming behavior. In this study, literature review leads us to study four variables of Materialism, Subjective Norm, Religiosity and Islamic veil Involvement. Their effect on Purchase Intention of Islamic veil clothing studied. Results show a significant negative effect of Materialism on both variables of Religiosity and Subjective Norm. In return These Variables have a significant effect on Islamic veil Involvement. The effect of Islamic veil Involvement on Purchase Intention of veil clothing was significant. Direct effect of Materialism, Religiosity and Subjective Norm on Purchase Intention of veil clothing was not supported.
  Keywords: Purchase Intention of Islamic Veil Clothing, Islamic Veil Involvement, Materialism, Religiosity, Subjective Norm
 • Arezu Ouni Asbforushani, Alireza Hadadian Pages 265-284
  The purpose of this study was to examine the impact of national identity on the perceived value of the domestic mobile phone by customer bias and product assessment is perceived. This study is a descriptive survey study , 385 samples were analyzed by using Cochran formula. A questionnaire was used to collect data from which it was approved content validity and construct validity. Reliability using Cronbach's alpha coefficient was also. . Distribution of questionnaire was done in different mobile phone stores in Mashhad . Results show national identity has a significant and positive impact on perceived product ,customer 'evaluations and prejudice .As a result, domestic companies for increasing their sales and encouraging customers to buy their products should emphasize on local customer ' national identity. This makes customers assess products in terms of price and quality And found negative attitudes towards foreign products in the use of domestic products, emotional, and social values are preserved.
  Keywords: National identity, Perceived value of the product, Evaluation of perceived product, Customer Bias, Mobile