فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 132 (دی 1394)
 • پیاپی 132 (دی 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/30
 • تعداد عناوین: 40
|
 • مهتاب قربان موحد، غلامحسین ابراهیمی پور، جواد اختری، عبدالرزاق مرزبان صفحات 1-12
  سابقه و هدف
  آنزیم ال- آسپاراژیناز به عنوان یکی از بهترین داروهای ضد سرطان خون شناخته می شود. با توجه به این که آسپاراژینازهای داروئی از منابع باکتریایی می باشند، هدف از این تحقیق یافتن باکتری های تولید کننده ال-آسپاراژیناز بومی بود.
  مواد و روش ها
  جداسازی باکتری مولد آنزیم از خاک های کشاورزی جنوب تهران انجام شد. غربالگری اولیه بر روی نوترینت آگار و سپس روی محیط M9 آگار صورت گرفت. باکتری منتخب که بیش ترین فعالیت آنزیمی را داشت، توسط روش های بیوشیمیایی و فیلوژنی شناسایی شد. اندازه گیری فعالیت آنزیمی به روش نسلریزاسیون انجام شد. برای بهینه سازی تولید آنزیم فاکتورهایی چون منبع کربن، نیتروژن، میزان نمک، تاثیر pH محیط، دما و هوادهی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  باکتری انتخاب شده یک سویه از استافیلوکوکوس بود که استافیلوکوکوس سویه MGM1 نامیده شد. شرایط بهینه فعالیت آنزیمی بدین صورت به دست آمد که گلوکز 1 درصد به عنوان منبع کربن، عصاره گوشت g/l 5/0 به عنوان منبع نیتروژن در غلظت صفر نمک با pH بهینه 7 تا 8 در غلظت نمک صفر با هوادهی rpm120 و دمای 35 درجه سانتی گراد بود.
  استنتاج
  با توجه به این که شرایط بهینه فعالیت آنزیمی باکتری MGM1 مشابه با شرایط فیزیولوژیک بدن بوده، مطالعات بیش تر روی آنزیم تولید به دست آمده به منظور دستیابی به یک آسپاراژیناز موثر دارای اهمیت می باشد
  کلیدواژگان: ال، آسپاراژیناز، اثر ضد توموری، استافیلوکوکوس
 • محمود عابدینی، معصومه پاک سرشت، علیرضا رفیعی، رضا ولدان، ام البنین امجدی، رضوان خواجوی، سعید عابدیان کناری، رضا حبیبی ساروی صفحات 13-22
  سابقه و هدف
  بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) یکی از شایع ترین اختلالات عصبی و عامل غیر تروماتیک ناتوانی در جوانان اکثر کشورها می باشد. MS نوعی بیماری خود ایمنی است که با درگیری سیستم اعصاب مرکزی منجر به بروز علائم و عوارض گوناگونی می گردد. شیوع این علائم در مناطق مختلف و سن ابتلادر مبتلایان به این بیماری متغیر بوده است لذا این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت دموگرافیک، بالینی و فاکتورهای خطر بیماران مبتلا به MS انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر روی 152 نفر از بیماران مبتلا به MS انجام شد که از اردیبهشت 92 13تا تیرماه 1393وارد مطالعه شدند. تشخیص بیماری MS بر اساس تست های آزمایشگاهی و علائم بالینی و تایید قطعی آن بر اساس کرایتریای مک دونالد انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده در پرسش نامه ثبت گردید و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 3/7 ± 6/31 سال بود و نسبت فراوانی زنان به مردان بیش از 3 برابر بود و اکثر زنان مبتلا، متاهل بودند. بیش تر بیماران مبتلا به فرم خفیف بیماری بودند (4/86 درصد)، 2/21درصد سابقه خانوادگی درجه 1و2 بیماری MS و 94 درصد ضایعات پلاک در تصویر MRI داشتند. 7/45 درصد از مبتلایان علائم بی حسی و 8/43 درصد مشکلات بینایی داشتند اما افسردگی در 3/9درصد از مبتلایان دیده شد. اختلالات بینایی، اولین علامت بیماری در اکثر بیماران (3/41 درصد) است. از بین علائم مربوط به بیماری، تنها علامت ضعف و اختلالات جنسی در هر سه فرم بیماری (عود کننده- بهبود یابنده، پیشرونده اولیه و ثانویه) ازلحاظ آماری تفاوت معناداری داشت (به ترتیب 05/0p= و 02/0p=) که ضعف در بیماران با افزایش وخامت بیماری تشدید می گردد اما در سایر علائم تفاوت معنی داری میان سه فرم بیماری مشاهده نگردید.
  استنتاج
  ویژگی های بالینی و اپیدمیولوژیکی MS در استان مازندران در مقایسه با جهان و سایر مراکز انجام گرفته مشابهت داشته است. راه اندازی ثبت نظام مند بیماری MS در کشور می تواند اطلاعات بیش تری در خصوص وضعیت این بیماران ازنظر دموگرافیک، بالینی، نوع درمان و پاسخ به درمان فراهم نماید اما با توجه به بالا بودن شیوع فامیلی بیماری MS در استان مازندران نسبت به سایر مناطق کشور، بررسی های بیش تر خصوصا در زمینه ژنتیک ضرورت می یابد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، فاکتورهای خطر، یافته های بالینی
 • اشرفی بابازاده گشتی، ناهید جعفری، محمد جواد کبیر، علیرضا حیدری، ناصر بهنام پور، محمدرضا هنرور، محمدعلی پورعباسی، مریم ایری صفحات 23-32
  سابقه و هدف
  پزشک خانواده به عنوان اولین سطح تماس با مردم و بیمار (بعد از بهورز) می باشد که باید توانمندی های لازم را جهت ارائه خدمات در سطح اول دارا باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین سطح عملکرد پزشکان خانواده بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی در استان گلستان، 1956 بیمار، 110 پزشک خانواده و 70 مدیر سلامت در مطالعه شرکت نمودند. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیستی شامل ابعاد وضعیت آموزش، ارائه خدمات سلامت، مدیریت عملکرد، مشارکت جامعه، و پرسشنامه ای در زمینه ارتباط با بیمار و مدیریت سلامت منطقه تحت پوشش بود. تحلیل داده ها با آزمون های آماریt، ANOVA و Pearson correlation و با استفاده از نسخه 18 نرم افزارSPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  از دیدگاه مدیران بهداشتی و پزشکان خانواده «مدیریت عملکرد» قوی ترین بعد و «مدیریت سلامت منطقه» ضعیف ترین بعد بود. 9/48 درصد بیماران وضعیت ارتباط پزشکان خانواده را با آن ها خیلی خوب عنوان نمودند. سن پزشکان خانواده با سطح مشارکت جامعه (044/0=p)، جنسیت پزشکان خانواده با آموزش (019/0=p) و مشارکت جامعه (02/0=p)، شهرستان محل خدمت پزشک خانواده با بعد ارائه خدمت (029/0=p)، و وضعیت استخدام پزشک خانواده با بعد مدیریت سلامت منطقه (001/0=p) ارتباط آماری معنی داری داشت. جنسیت مدیران مورد مطالعه با ابعاد مشارکت جامعه (001/0=p)، ارائه خدمات (008/0=p)، مدیریت عملکرد (006/0=p) و مدیریت سلامت (004/0=p) منطقه از نظر آماری ارتباط معنی داری داشت. وضعیت ارتباط پزشک با بیمار با سن (03/0=p) و تعداد مراجعات (001/0= p)، شهرستان محل سکونت (001/0=p) و سطح تحصیلات بیماران مراجعه کننده (009/0=p) از نظر آماری ارتباط معنی داشت.
  استنتاج
  علی رغم این که ابعاد آموزش، ارائه خدمات، مدیریت عملکرد و ارتباط با بیمار وضعیت مناسبی دارد ولی ابعاد مشارکت جامعه و مدیریت سلامت منطقه ضعیف ارزیابی شده و نیاز به بهبود دارد.
  کلیدواژگان: عملکرد، پزشک خانواده، تیم سلامت، استان گلستان
 • مهین کمالی فرد، مژگان میرغفوروند، سکینه محمد علیزاده چرندابی، فرزانه خدابنده، محمد اصغری جعفرآبادی، آمنه منصوری صفحات 33-48
  سابقه و هدف
  با توجه به آسیب پذیر بودن مادر در دوران پس از زایمان و ابتلا به برخی مشکلات سلامتی پس از زایمان که مرگ و میر و بیماری زایی بالایی به همراه دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بسته آموزشی سبک زندگی بر پیشگیری از مشکلات سلامتی پس از زایمان در مادران نخست زا انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی، 220 مادر نخست زای بستری در بخش پس از زایمان با روش بلوک بندی تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. برای گروه مداخله، آموزش و مشاوره به صورت چهره به چهره، تلفنی، کتابچه و پیامک (هم برای مادران و هم برای پدران) ارائه شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. رخداد مشکلات سلامتی در روز ترخیص و طی هفته دوم و ششم پس از زایمان در دو گروه با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  با تعدیل فراوانی مشکلات سلامتی در دوران بارداری، شانس ابتلا به یبوست، هموروئید، زخم مقعد، درد شکم، سردرد، درد محل بخیه ها، عفونت محل بخیه ها و مشکلات خواب در طی هفته های دوم و ششم پس از زایمان و نیز شانس سرماخوردگی و تب، کمردرد، گرفتگی پا، درد پستان، شقاق نوک پستان، ضعف یا خستگی، غم و ناراحتی و عفونت زنان در هفته ششم پس از زایمان در مادران گروه آموزش در مقایسه با مادران گروه کنترل بیش از 50 درصد کاهش یافته بود.
  استنتاج
  در مطالعه حاضر، آموزش سبک زندگی پس از زایمان توانست شانس ابتلا به اکثریت مشکلات سلامتی دوران نفاس را کاهش دهد، لذا توصیه می شود برنامه های آموزشی جامع تر و کامل تری توسط مراقبین سلامت در طی دوران نفاس در بخش پس از زایمان و مراکز بهداشتی برای مادران و پدران ارائه شود.
  کلیدواژگان: آموزش سبک زندگی، مشکلات سلامتی پس از زایمان، مادران نخست زا
 • سید پیمان ضیاءپور، صادق خیری، رضا علی محمدپور، صادق چینی کار، فاطمه عسگریان، احسان مصطفوی، فریبرز یزدی، جلال یزدانی، محمد سرافرازی، محمود فاضلی دینان، سید حسن نیکوکار، فرزانه صحرایی رستمی، محسن اعرابی، فرهنگ بابامحمودی صفحات 49-61
  سابقه و هدف
  تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF)) بیماری ویروسی منتقله از کنه ها بوده که وقوع اولین موارد انسانی استان مازندران در شهرستان نور ما را بر آن داشت که جهت جلوگیری از طغیان احتمالی بیماری، میزان وفور رفتارهای پرخطر افراد شاغل در صنعت دام و گوشت شهرستان نور را بررسی نمائیم.
  مواد و روش ها
  یک مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تیر لغایت دی ماه 1391 در شهرستان نور بر روی 314 نفر دامدار، قصاب، کارگر کشتارگاه، آشپز و کارکنان دامپزشکی جهت سنجش رفتارهای پرخطر آن ها نسبت به بیماری CCHF طراحی شد و توسط آزمون های آماری مجذور کای و رگرسیون دوتایی در سطح معنی داری 0.05 مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  289 نفر از شاغلین صنعت دام وگوشت شهرستان نور وارد مطالعه شدند، به طوری که 84.4 درصد آن ها از جنس مذکر و میانگین سنی برابر با 14.4± 43.7 سال بود. رفتار پرخطر ذبح دام یا تماس با گوشت درمردان 3.53 برابر زنان بود (OR=3.35، CI:95% 1.37-6.47). در مقایسه با دیگر مناطق شهرستان نور، نواحی روستایی، کوهستانی و نیز بخش بلده تماس بیش تری با دام داشته و سابقه بیش تری در انجام رفتارهای پرخطر از قبیل ذبح دام و تماس با خون آن، خوردن جگر خام و جداسازی یا له کردن کنه از سطح دام با دست برهنه داشته اند(P<0.001). عدم استفاده از پوشش محافظتی درشاغلین منطقه کوهستانی (OR=9.24، CI:95% 2.66-31.13) و نیز بخش بلده به طور معنی داری بالاتر از بقیه نواحی و بخش های شهرستان نور بود (OR=9.80، CI:95% 2.78-34.53).
  استنتاج
  مطالعه ما وفور رفتارهای پرخطر در بین مشاغل مرتبط با دام را نشان می دهد، لذا با توجه به کانون گزارش بیماری در غرب استان، تداوم این امر و عدم برنامه ریزی های کنترلی سبب افزایش احتمال وقوع اپیدمی بیماری CCHF در این مناطق می گردد.
  کلیدواژگان: تب خونریزی دهنده کریمه، کنگو (CCHF)، رفتارهای شغلی پرخطر، کنه، نور، ایران
 • بابک عبدی، رشید جامعی، مهدی ایمانی صفحات 62-73
  سابقه و هدف
  شقایق دریایی از جنس اکتینیا در مناطق جزری سواحل صخره ای شمال اسپانیا بسیار متداول است. اکتینیا فراگاسیا یکی از گونه های مهم است که پروتئین سمی فراگاسیاتوکسین C را جهت دفاع و شکار ترشح می کند. هدف اصلی از این مطالعه، انتقال پلاسمید حاوی ژن کدکننده فراگاسیاتوکسین C به اشیرشیاکلی سویه BL21، بیان و یافتن شرایط مطلوب بیان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی برای انتقال شیمیایی، باکتری ها جهت جذب پلاسمید حاوی ژن FraC به وسیله کلسیم کلراید سرد شسته و جهت اطمینان از انتقال پلاسمیدها، باکتری ها روی محیط حاوی آنتی بیوتیک مناسب (آمپی سیلین) کشت داده شدند. برای اطمینان بیش تر، استخراج پلاسمیدها در حجم کم با استفاده از کیت استخراج پلاسمید GF-1 صورت گرفت. سپس تحت برش آنزیم های NcoI وHind ІІІ و هم چنین کنترل PCR قرار گرفتند. بعد از تایید حضور پلاسمید حاوی ژن FraC در باکتری میزبان، باکتری ها جهت یافتن شرایط مطلوب بیان پروتئین FraC توسط IPTG 1mM در زمان های مختلف و دمای co20 القا شدند. پس از جمع آوری باکتری های بیان کننده FraC در زمان های مختلف، بیان آن ها روی ژل سدیم دودسیل سولفات پلی آکریل آمید(SDS-PAGE) مشهود بود.
  یافته ها
  نتایج ما نشان داد که پلاسمید حاوی ژن FraC با موفقیت انتقال یافت. هم چنین نتایج SDS-PAGE نشان داد که FraC در زمان های 6 و 8 ساعت با استفاده از IPTG 1mM در دمای co20 بیش ترین بیان را دارند.
  استنتاج
  با توجه به نتایج، هر دو مرحله انتقال شیمیایی تاثیر قابل توجهی در کارایی انتقال دارند. رعایت اصول و دمای مطلوب می تواند ما را دریافتن شرایط مطلوب برای بیان هر پروتئین خاص در باکتری ها یاری کند.
  کلیدواژگان: شقایق دریایی، فراگاسیا توکسین C، انتقال، بیان، اشیرشیاکلی
 • رسول عزیزی، مینا الوندی پور، سهراب صیادی، حامد خدابخش، محمد یاسین کرمی صفحات 74-81
  سابقه و هدف
  سندرم انسدادی دفع (ODS) (Obstructed Defecation Syndrome یک مشکل بالینی شایع است و رزکسیون رکتوم با استاپلر از راه آنال (Stapled Transanal Rectal Resection (STARR) روش جدیدی در درمان این اختلال به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی و عوارض این روش در درمان بیماران ایرانی با اختلال انسدادی دفع ناشی از انتوساسپشن و یا رکتوسل بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر روی بیماران با علائم ODS ناشی از رکتوسل و یا انتوساسپشن مراجعه کننده به درمانگاه کولورکتال بیمارستان رسول اکرم تهران در طی سال های 1387 تا 1389صورت گرفته است. 150 بیمار با ODS ناشی از انتوساسپشن و یا رکتوسل در ابتدا تحت درمان نگهدارنده و بیوفیدبک قرار گرفتند. بیماران در موارد شکست درمان نگهدارنده کاندید جراحی شدند. 61 بیمار با ODS تحت عمل STARR قرار گرفتند. ارزیابی بالینی با سیستم امتیازبندی ODS و بی اختیاری انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 4/3 ±4/46 سال (22 تا 74 سال) بوده است. میانگین زمان جراحی 9±38 دقیقه بوده است. میانگین زمان پی گیری بیماران پس از عمل 4/2 ± 5/11 ماه بوده است. امتیاز ODS بیماران قبل عمل 9/0± 7/14 و پس از عمل 7/0 ± 3/4 بود که تفاوت معنی داری داشت (00/0= p). امتیاز بی اختیاری قبل از عمل 2/0 ± 6/0 و پس از عمل 3/0±2/1 بود که تفاوت معنی داری نداشت (1/0=p). 84 درصد بیماران از عمل رضایت داشتند و به دیگران نیز توصیه می کردند.
  استنتاج
  STARR روش موثر و بی خطری در درمان اختلال انسدادی دفع ناشی از انتوساسپشن و یا رکتوسل می باشد.
  کلیدواژگان: انتوساسپشن، رکتوسل، استاپلر جراحی
 • سیده آذر موسوی فرد، مژگان اردستانی، فاطمه زارعی، محمود عسگریان زاده صفحات 82-90
  سابقه و هدف
  افراد در طی زندگی و به ویژه در محیط های کاری خود با مواد شیمیایی گوناگونی مواجهه دارند. برخی از این مواد شیمیایی خطرهای بهداشتی بالقوه زیادی برای سلامتی دارند. در ارزیابی ریسک مواد شیمیایی، میزان ریسک برای استفاده کننده گان مشخص شده و اقدامات لازم برای محافظت پرسنل در برابر مواد شیمیایی مخاطره آمیز پیشنهاد می گردد. بدین جهت پروژه حاضر با هدف ارزیابی ریسک نیمه کمی مواجهه با تولوئن دی ایزوسیانات و متیلن دی ایزوسیانات در کارگاه های نقاشی اتومبیل استان البرز تعریف و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ای مقطعی در سال 1392 انجام گرفته است. جهت ارزیابی ریسک آلاینده های تولوئن دی ایزوسیانات و متیلن دی ایزوسیانات در کارگاه های فوق از روش دپارتمان بهداشت حرفه ای سنگاپور استفاده گردید. نمونه ها از کارگاه های نقاشی اتومبیل در سطح شهرستان کرج به روش NIOSH 5522 جمع آوری و توسط دستگاه HPLC آنالیز گردید.
  یافته ها
  درجه خطر تولوئن دی ایزوسیانات و متیلن دی ایزوسیانات به ترتیب برابر 3 و 2 است. درجه مواجهه برای مواد فوق در همه کارگاه ها برابر با 5 به دست آمد.ضریب ریسک برای تولوئن دی ایزوسیانات و متیلن دی ایزوسیانات به ترتیب 8/3 و 1/3 محاسبه گردید. رتبه ریسک برای تولوئن دی ایزوسیانات برابر سطح ریسک زیاد و برای متیلن دی ایزوسیانات برابر سطح ریسک متوسط به دست آمد.
  استنتاج
  روش ارزیابی ریسک دپارتمان بهداشت حرفه ای سنگاپور جهت اولویت بندی اقدامات کنترلی به کار می رود. مهم ترین نقص این روش عدم انجام ارزشیابی ریسک (تعیین قابل قبول یا غیر قابل قبول بودن خطرات) و هم چنین عدم تاثیر میزان غلظت های بالا در محاسبه ضریب مواجهه می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، دی ایزوسیانات، متیلن دی ایزوسیانات، کارگاه نقاشی اتومبیل
 • داود نصیری زرین قبایی، مهدی حارث آبادی، معصومه باقری نسامی، روانبخش اسماعیلی، فرشته طالب پور امیری صفحات 91-102
  سابقه و هدف
  اختلالات عضلانی اسکلتی یکی از شایع ترین مشکلات سلامت شغلی گزارش شده که با صرف هزینه های زیاد و کاهش بهره وری در پرستاران همراه است. از سویی استرس شغلی نیز یکی از عوامل اساسی در کاهش بهره وری در سازمان ها و ایجاد عوارض جسمی و روانی در پرسنل است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اختلالات عضلانی اسکلتی در پرستاران و ارتباط آن با استرس شغلی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که بر روی 940 نفر از پرستاران شاغل در کلیه بیمارستان های سطح شهر ساری به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اختلالات عضلانی اسکلتی نوردیک و استرس شغلی HSE بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس، تی تست و ضریب همبستگی پیرسون به وسیله نرم افزار SPSS.18 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که اختلالات ناحیه کمر با شیوع 9/60 درصد شایع ترین اختلال در بین پرستاران بود. بین دو بعد استرس شغلی (تقاضا و حمایت همکاران) با اختلالات عضلانی اسکلتی رابطه معنی داری وجود داشت (05/0p<). هم چنین بین سن، جنس، شاخص توده بدنی و سطح تحصیلات با اختلالات عضلانی اسکلتی و نیز بین سابقه کار، وضعیت تاهل و نظام کاری با استرس شغلی افراد ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (05/0p<).
  استنتاج
  با توجه به نتایج این مطالعه شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی در پرستاران به نسبت بالاست. در اغلب پرستاران سطح استرس شغلی متوسطی مشاهده شد. بنابراین، هرگونه مداخله جهت پیشگیری از اختلالات عضلانی اسکلتی و کاهش استرس شغلی می بایست به ترتیب بر کاهش نیازهای فیزیکی، فشارهای روانشناختی و مشارکت پرسنل در تصمیم گیری ها و حمایت سرپرستی متمرکز شود.
  کلیدواژگان: اختلالات عضلانی اسکلتی، استرس شغلی، پرستاران
 • پریسا طاهری تنجانی، مجتبی آزادبخت صفحات 103-112
  سابقه و هدف
  ابزارهای فعالیت های روزمره زندگی (ADL) و فعالیت های ابزاری زندگی (IADL) به عنوان آزمون هایی آسان و سریع جهت ارزیابی سالمندان از لحاظ وابستگی یا عملکرد مستقل آنان مورد تایید قرار گرفته اند. با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندان ایران، بومی سازی این ابزارها امری ضروری است.
  مواد و روش ها
  نسخه های فارسی ADL و IADL با روش forward-backward آماده گردیدند. جهت سنجش روایی محتوا از شاخص CVI استفاده شد. پرسشنامه ها در اختیار 300 نفر از سالمندان قرار گرفت. به منظور تعیین روایی ملاک، حساسیت و ویژگی ابزارها محاسبه گردید. در سنجش روایی سازه از روش همگرا و گروه های شناخته شده استفاه شد و میانگین نمرات ADL و IADL در دو سطح از توانمندی های شناختی، مطلوب و نامطلوب (روایی همگرا) و نیز درگروه های سنی مختلف با هم مقایسه شدند (روایی گروه های شناخته شده). ثبات داخلی و پایایی ابزارهای مورد پژوهش از طریق آلفای کرونباخ و آزمون مجدد مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  شاخص روایی محتوا برای هر دو ابزار بیش تر از 82/0 به دست آمد. نتایج روایی همگرا نشان داد که میانگین نمرات ADL و IADL در دو گروه سالمندان با وضعیت شناختی مطلوب و نامطلوب به طور معنی داری متفاوت است. نتایج روایی گروه های شناخته شده نیز نشان داد که ابزارهای مورد بررسی قادر به متمایز ساختن گروه های سنی مختلف می باشند. حساسیت و ویژگی برای ADL به ترتیب 75/0 و 96/0 و نیز برای IADL 71/0 و77/0 به دست آمد. آلفای کرونباخ و همبستگی درون طبقه ای برای هر دو پرسشنامه بیش تر از 75/0 بود.
  استنتاج
  نسخه های ایرانی ADL و IADL از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هستند و با توجه به سادگی به کارگیری آن ها توصیه می شود در پروژه های تحقیقاتی از این ابزارها استفاده گردد.
  کلیدواژگان: سالمندان، پایایی، روایی، فعالیت های روزمره زندگی، فعالیت های ابزاری زندگی
 • مریم شمسی، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی صفحات 113-121
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه بررسی آثار دوزهای مختلف عصاره شیرین بیان بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت ها و توان باروری آزمایشگاهی در موش های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS: Polycystic Ovary Syndrome) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 32 سر موش سفید آزمایشگاهی به طور تصادفی انتخاب و به چهارگروه مساوی تقسیم شدند.گروه یک گروه کنترل بود.گروه دو با دریافت 2/0 سی سی استرادیول والرایت، PCOS در آن ها برانگیخته شد. گروه سه و گروه چهار، موش های مبتلا به PCOSبودند که عصاره شیرین بیان را به ترتیب با دوزهای 100 و mg/kg/day 150 به مدت 3 هفته دریافت کردند. بعد از 3 هفته از قلب موش ها خون گیری به عمل آمد و هورمون های تستوسترون و استروژن اندازه گیری شد. سپس تخمک های فاز ژرمینال وزیکول از تخمدان موش ها جداشده و در محیط کشت TCM199 کشت داده شد. پس از 24 ساعت تخمک ها به متافاز II رسیده و با اسپرم لقاح داده شدند و تکامل جنینی تا مرحله بلاستوسیست در زیر میکروسکوپ معکوس بررسی شد.
  یافته ها
  میزان هورمون های تستوسترون و استروژن در گروه های درمانی نسبت به گروهPCOS کاهش معنی دار داشت (05/0< p)، هم چنین اووسیت های بالغ، درصد لقاح، جنین های دوسلولی و تعداد بلاستوسیست ها در گروه های درمانی نسبت به PCOS افزایش معنی داری نشان داد (05/0< p).
  استنتاج
  نتایج تحقیق نشان داد که شیرین بیان بر میزان هورمون های جنسی در موش های مبتلا به PCOS موثراست و هم چنین می تواند بلوغ آزمایشگاهی اووسیت ها (وتوان باروری آزمایشگاهی را در موش های مبتلا به PCOS را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: سندروم تخمدان پلی کیستیک، شیرین بیان، بلوغ آزمایشگاهی اووسیت ها، توان باروری آزمایشگاهی
 • مجتبی یگانه بادی، علی اسرافیلی، روشنک رضایی کلانتری، علی آذری، احسان احمدی، میترا غلامی صفحات 122-135
  سابقه و هدف
  استرهای فتالات(Phthalate esters: PEs) خانواده ای بزرگ از مواد شیمیایی صنعتی هستند که به طور گسترده به عنوان روان کننده در صنعت پلاستیک استفاده می شوند. فتالات ها می توانند موجب اختلال در غدد درون ریز و بروز سرطان گردند. استرهای فتالات به مقدار زیاد در صنایعی نظیر تولیدات لوازم آرایشی و بهداشتی، چسب سازی، تولید اسباب بازی مصرف شده و به آسانی وارد آب های سطحی و زیرزمینی می گردند. هدف از این تحقیق ارزیابی کارایی فرآیند UV/Na2S2O8/Fe2+ در حذف دی اتیل فتالات از محلول های آبی بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر اثر متغیرهای pH، غلظت پرسولفات، غلظت Fe2+ و زمان تماس روی حذف دی اتیل فتالات در مقیاس آزمایشگاهی توسط یک دستگاه راکتور استوانه ای شکل حاوی یک عدد لامپ UV-C با قدرت 16 وات و به روش ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت باقیمانده) (DEP Diethyl phthalate توسط دستگاه HPLC تعیین شد. تاثیر پارامترهای مستقل بر درصد حذف DEP با روش مولتی سیمپلکس و سطح پاسخ (روش باکس بانکن) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه pH برابر با 11، غلظت پرسولفات برابر 4/0 میلی مول بر لیتر، غلظت آهن 07/0 میلی مول بر لیتر و زمان 90 دقیقه، به عنوان شرایط بهینه به دست آمد. نتایج نشان داد که حذف DEP به وسیله فرآیند UV/Na2S2O8/Fe2+ از سینتیک درجه اول تبعیت می نماید.
  استنتاج
  فرآیند UV/Na2S2O8/Fe2+ برای حذف DEP از محیط های آبی، بازده بالایی (95 درصد حذف در شرایط بهینه) دارد. راندمان به دست آمده نشان دهنده این است که این روش در حذف DEP در مقیاس صنعتی قابل قبول می باشد.
  کلیدواژگان: دی اتیل فتالات، اکسیداسیون پیشرفته، رادیکال پر سولفات، آهن (ll)
 • گیلاس حسینی، پری تیموری، امید گیاهی، افشین ملکی صفحات 136-146
  سابقه و هدف
  رویدادهای گرد و غبار طی سال های اخیر مناطق زیادی از کشور ایران از جمله استان کردستان را تحت تاثیر قرار داده است. همراه با گرد و غبارها، آلاینده های مختلفی از جمله فلزات سنگین انتقال خواهند یافت و لذا می توانند یک خطر بالقوه برای سلامت انسان باشند. بنابراین، هدف از این مطالعه تعیین غلظت فلزات سنگین در ذرات معلق در اتمسفر شهر سنندج و ارزیابی ریسک بهداشتی این فلزات بر سلامتی کارمندان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان است.
  مواد و روش ها
  محل نمونه برداری دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود و نمونه ها به طور معمول هر شش روز یک بار و هم چنین در روزهای گرد و غباری با استفاده از دستگاه نمونه بردار هوا (Omni Air Sampler) به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین شامل آرسنیک، کادمیوم، کروم، کبالت، روی، آهن، مس، منگنز و نیکل از فروردین تا شهریور 1392 برداشت شد. ارزیابی ریسک سلامت برای بیماری های سرطانی و غیر سرطانی ناشی از تنفس هوای آلوده به فلزات سنگین برای سه گروه کارمندان، دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی با استفاده از دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیش ترین غلظت فلزات چه در روزهای گردوغباری و چه غیر گردوغباری مربوط به فلز آهن و در تیر ماه بوده است. کم ترین غلظت فلزات در روزهای گرد و غباری مربوط به کادمیوم و در اردیبهشت بوده و هم چنین کم ترین میزان آن ها در روزهای غیر گردو غباری مربوط به کادمیوم و در شهریور بوده است. ریسک کلی سرطان برای تمام فلزات و برای هر سه گروه در روزهای گرد و غباری بیش تر از روزهای غیرگرد و غباری است و مقدار آن کم تر از دو نفر در هر یک میلیون نفر می باشد. میزان خطر کلی غیر سرطانی حاد و مزمن این فلزات نیز برای هر سه گروه کم تر از یک است.
  استنتاج
  مطابق مقادیر پایه ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، به نظر می رسد هیچ کدام از فلزات مذکور در خلال دوره بررسی باعث افزایش خطر بیماری های سرطانی و غیر سرطانی برای ساکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نخواهند شد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ذرات معلق، ارزیابی ریسک، فلزات سنگین
 • فرهاد فراهانی، مرتضی حمیدی نهرانی، محمدعلی سیف ربیعی، شنو مرادی صفحات 147-154
  سابقه و هدف
  موارد مثبت کاذب در غربالگری شنوایی نوزادان هزینه ها را افزایش داده و نگرانی و استرس در والدین را موجب می گردد. هدف این مطالعه بررسی نقش نوع زایمان و سن غربالگری شنوایی نوزادان بر میزان موارد مثبت کاذب در اولین آزمون غربالگری می باشد. شناسایی این فاکتورها و کنترل آن ها می تواند میزان موارد مثبت کاذب را کاهش دهد.
  مواد و روش ها
  درکل 2784 نوزاد قبل ترخیص از بیمارستان تحت آزمون غربالگری با استفاده از آزمون گسیل های صوتی گوش قرارگرفتند. میزان موارد مثبت کاذب در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین براساس سن انجام غربالگری مقایسه شدند.
  یافته ها
  میزان مثبت کاذب در اولین آزمون غربالگری در گروه زایمان طبیعی به طور معنی داری بیش تر از گروه زایمان سزارین بود و به طور کلی با افزایش سن غربالگری، میزان موارد مثبت کاذب به صورت معنی داری کاهش نشان داد. این کاهش در میزان موارد مثبت کاذب با افزایش سن غربالگری، فقط در گروه سزارین دیده شد.
  استنتاج
  با تعویق انجام آزمون غربالگری در گروه زایمان سزارین تا زمان ترخیص نوزاد از بیمارستان، می توان میزان موارد مثبت کاذب را حدود 6 برابر کاهش داده و از این طریق هزینه ها و نگرانی های تحمیل شده ناشی از موارد مثبت کاذب را به حداقل رساند.
  کلیدواژگان: غربالگری نوزادان، شنوایی، گسیل های صوتی گوش، مثبت کاذب
 • معصومعلی موحدی، ایمان حقانی، رضاعلی محمدپور، سیدخلیل اکبری محمدی، محمدتقی هدایتی صفحات 155-165
  سابقه و هدف
  آلودگی بیولوژیکی در هوای فضاهای بسته بیش تر از طریق باکتری ها و قارچ ها ایجاد می شود که می توانند برای سلامت انسان مضر باشند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین قارچ های موجود در هوا و فیلترهای سیستم های تهویه مطبوع دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه هوا و سطوح اتاق های دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران واقع در شهر ساری در بهار و تابستان سال 1393 نمونه برداری گردید. نمونه برداری از هوا توسط دستگاه نمونه بردار Quick Take 30 (SKC انگلستان(و از سطوح فیلترهای سیستم های تهویه توسط موکت استریل انجام شد. جهت شناسایی قارچ ها از روش های معمول تشخیصی قارچ شناسی استفاده شد.
  یافته ها
  آسپرژیلوس بیش ترین فراوانی را در نمونه های هوا (408 کلنی - 26/28 درصد) و هم چنین سطوح (347 کلنی-89/24 درصد) داشت. بیش ترین میزان تراکم قارچی مربوط به آسپرژیلوس با 1152 CFU/m3 از دانشکده پزشکی بود. از بین گونه های مختلف آسپرژیلوس، بیش ترین درصد فراوانی از هوا مربوط به آسپرژیلوس نیجر (2/43درصد) و آسپرژیلوس فلاووس (8/34 درصد) از سطوح بود.
  استنتاج
  نتایج این تحقیق نشان داد که بیش ترین آلودگی قارچی مربوط به دانشکده پزشکی در هر دو روش نمونه برداری بود. آلودگی قارچی هوا با سطوح بالا می تواند سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری های قارچی تنفسی به وسیله قارچ ها شود. آسپرژیلوس که شایع ترین قارچ در بررسی حاضر بود، علاوه بر ارتباط با بیماری های آلرژیک نظیر آسم از تولید کننده های اصلی سموم قارچی در طبیعت می باشد.
  کلیدواژگان: قارچ، هوا، سیستم های تهویه مطبوع، دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • محمدباقر میران زاده، اشرف مظاهری تهرانی، زهرا توکلی، حمیدرضا گیلاسی صفحات 166-176
  سابقه و هدف
  در فرایند لجن فعال مقدار زیادی لجن تولید می شود که مدیریت و دفع آن به دلایل زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی به یکی از بزرگ ترین چالش ها تبدیل شده است. به همین دلیل انتخاب روش مناسب کاهش لجن می تواند در حل این مشکل بسیار موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی سه فرآیند فنتون، ازن زنی و ترکیبی از فنتون و ازن زنی (فنتوازن زنی) بر کاهش لجن فعال مازاد است.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه راندمان کاهش جامدات خشک و حجم لجن بر نمونه لجن فعال مازاد تصفیه خانه فاضلاب، توسط سه فرآیند فنتون، ازن زنی و فنتوازن زنی و تاثیر فاکتورهای pH، زمان واکنش و دوز ازن مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به نتایج، حداکثر راندمان کاهش جامدات خشک و حجم لجن در فرآیند ازن زنی با غلظت gO3gTSS-114/0 به ترتیب 32/79 و 67/87 درصد به دست آمد. هم چنین تاثیر زمان واکنش بر کاهش حجم لجن در هر سه فرآیند و افزایش دوز ازن از 07/0 تا gO3gTSS-114/0 بر راندمان کاهش جامدات خشک و حجم لجن در فرآیند ازن زنی و فنتوازن زنی معنی دار گردید (05/0p <).
  استنتاج
  کارایی فرآیند ازن زنی در کاهش لجن نسبت به دو فرآیند دیگر بالاتر بوده و ترکیب دو فرآیند فنتون و ازن زنی منجر به کاهش بیشتر لجن نمی شود.
  کلیدواژگان: لجن فعال مازاد، فرآیند اکسیداسیون پیشرفته، فنتون، ازن زنی
 • زهرا فروغی، حسن صیامیان صفحات 177-185
  سابقه و هدف
  با توجه به روند پر شتاب تولید علم در حوزه علوم پزشکی در کشور، این سوال پیش می آید که آیا این روند در راستای مشکلات بهداشتی، درمانی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط تولیدات حوزه علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس طی سال های 2010 تا 2014 با بار بیماری ها در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه علم سنجی از طریق مشاهده مستقیم و فیش برداری الکترونیکی گردآوری شد. جامعه آماری، تولیدات علمی موجود در موضوعات مورد نظر این پژوهش که توسط پژوهشگران ایرانی در طی سال های 2010 تا 2014 در پایگاه های اطلاعاتی Scopus نمایه سازی شده است، در نظر گرفته شد و با استفاده از فیلدAffiliation دایره جستجو به کشور ایران محدودگردید. به منظور استخراج داده ها، کلیدواژه های مرتبط با حوادث ترافیکی، بیماری های ایسکمیک قلب، اختلال افسردگی اساسی، اعتیاد و بیماری های عروقی مغز که بیش ترین بار بیماری های را دارند، در پایگاه اسکوپوس جستجو گردید و خروجی های علم سنجی نیز ثبت گردید و ارتباط تولیدات علمی با بار بیماری ها بررسی گردید.
  یافته ها
  در مجموع، 2824 رکورد بازیابی شد که بالاترین رکورد با 1530 عنوان به اختلال افسردگی و کم ترین رکورد با 62 عنوان به اعتیاد تعلق داشت. بیش ترین h-index مربوط به اختلال افسردگی اساسی و بیش ترین درصد تولیدات با حداقل یک ارجاع مربوط به اعتیاد بود. همبستگی ضعیفی بین شاخص سال های از دست رفته عمر در اثر مرگ زود هنگام (2/0= p، 8/0= r) و شاخص سال های سپری شده با ناتوانی ناشی از بیماری ها و صدمات (8/0= p، 2/0= r) و هم چنین همبستگی مثبت قوی بین شاخص مورتالیتی مربوط به بیماری (205/0= p، 9/0= r) با تولیدات علمی مربوطه وجود داشت.
  استنتاج
  تولیدات علمی محققان و پژوهشگران ایرانی در پایگاه اسکوپوس در راستای بار بیماری های کشور نبوده است ولی در راستای بیماری هایی که مورتالیتی بالایی دارند، بود.
  کلیدواژگان: تولیدات علمی، کشور ایران، بار بیماری، علم سنجی، علوم پزشکی، Scopus
 • هیوا علی پناه، محمدرضا بیگدلی، محمد علی اسماعیلی، محمد اسماعیل اکبری صفحات 186-199
  سابقه و هدف
  مطالعات اخیر نشان داده اند که ترکیب اصلی گیاه بنفشه (سیکلوتایدها) اثر مهاری بر تکثیر سلول های سرطانی دارد. ملاتونین نیز موجب کاهش اندازه و رشد سلول های توموری می شود. هدف اصلی این مطالعه مقایسه اثر مهاری عصاره هیدروالکلی گل بنفشه و ملاتونین بر رشد سلول های MDA-MB-468 بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر سلول های سه گانه منفی سرطان سینه انسانی (MDA-MB-468) در پلیت های 96 تایی کشت داده شدند و به مدت 24 ساعت با غلظت های مختلف از عصاره هیدروالکلی گل بنفشه و ملاتونین تیمار شدند. میزان تکثیر سلولی توسط تکنیک MTT assay مورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعه in vivo موش های Balb/c (6گروه 6تایی) lμ 100 از سوسپانسیون سلولی (4T1 cell) را با تزریق زیرپوستی در سمت چپ دریافت کردند. حیوانات با دوزهای مختلف عصاره (mg/kg 250،150،50) و ملاتونین (mg/kg40) به مدت سه هفته تیمار شدند. تغییرات حجم به صورت هفتگی و تغییرات وزن در روز 21 مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مطالعه in vitro غلظت های مختلف عصاره (30، 40، 60، 80، 100، 150 و 200 میکروگرم بر میلی لیتر) باعث کاهش معنی داری در بقای سلولی شدند (05/0p<). غلظت 1 میلی مولار ملاتونین نیز موجب کاهش معنی داری در بقای سلول های سرطانی شد (05/0p<). در مطالعه in vivo دوز mg/kg250 عصاره و mg/kg40 ملاتونین، افزایش حجم تومور در مقایسه با گروه کنترل را در روز 21 تیمار مهار کرد.
  استنتاج
  تیمار ملاتونین و عصاره موجب کاهش چشمگیری در بقای سلولی و حجم تومور می شود.
  کلیدواژگان: بنفشه، ملاتونین، سرطان سینه، بقای سلولی
 • فاطمه مشایخی، رضا میرزایی سیف آباد، پژمان باقری صفحات 200-209
  سابقه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس دیداری خواب وران اشنایدر هالپرن Verran and Snyder-Halpern Sleep Scale (VSH Sleep Scale) انجام گردید. این مقیاس جهت ارزیابی خواب در بیماران بستری مورد استفاده قرار می گیرد و درک شرکت کننده را از خواب شب قبل اندازه گیری می نماید.
  مواد و روش ها
  نخست نسخه فارسی VSH به روش ترجمه رو به جلو تهیه شد، سپس 220 نفر از بیماران بستری که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند مقیاس را تکمیل کردند. پس از تایید روائی صوری با استفاده از نظرات کارشناسان، به ترتیب روایی محتوا با استفاده از فرمول CVR و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و در نهایت پایایی گویه های معرفی شده با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و روش تنصیف محاسبه گردید.
  یافته ها
  ضریب آلفای کرونباخ و پایایی کل مقیاس قبل از تحلیل برابر با 43/0 به دست آمد. تحلیل عامل اکتشافی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس به استخراج سه عامل منتهی گردید. عامل اول اختلال شامل 6 آیتم از 7 آیتم مقیاس اصلی خواب VSH بود. عامل دوم خواب اضافی که شامل 3 آیتم از 4آیتم اصلی بوده و در نهایت عامل سوم اثربخشی که شامل یک آیتم از 5 آیتم بود که به دلیل منفرد بودن حذف شد. در نهایت دو عامل باقی مانده روی هم رفته 31/55 درصد واریانس کل را تبیین کردند. در ادامه ضریب آلفای کرونباخ کلی سوالات جدید برابر با 83/0 و مقدار ضریب همبستگی در آزمون تنصیف برابر با 7/0 گزارش گردید.
  استنتاج
  خصوصیات پایایی و روایی این ابزار در جمعیت ایرانی بیانگر آن است که فرم فارسی این ابزار با گویه ها و سوالات نهایی شده، دارای روایی و پایایی مناسبی در جمعیت ایرانی است.
  کلیدواژگان: مقیاس دیداری خواب، روایی، پایایی، کیفیت خواب
 • جمشید یزدانی چراتی، ابوالفضل نیک پور، عیسی نظر صفحات 210-218
  سابقه و هدف
  سطح رضایت مندی، مهم در ارایه ت است و ارء ت ارایه ه در بخش های مختلف یک کلینیک فوق تخصصی، ز و دو ر ت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین کاربرد آزمون T2- هتلینگ در بررسی میزان رضایتمندی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده از خدمات درمانی کلینیک طوبی ساری در سال 1394 می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی در سال 1394 در بین 603 مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی طوبی شهرستان ساری انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. جهت دستیابی به نتایج و یافته ها، اطلاعات در برنامه نرم افزاری SPSS نسخه 20 درج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سطح کلی رضایتمندی افراد پایین، متوسط و خوب به ترتیب 20، 27 و 53 درصد می باشد. بین ابعاد رضایت و محل سکونت، پوشش بیمه ای، وضعیت تاهل و شغل رابطه معنی داری دیده نشد. در مورد سازه ها نیز تنها سازه مربوط به پزشک از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است و سایر سازه با وضعیت مطلوب تفاوت معنی داری داشته اند.
  استنتاج
  در حالی که خدمات ارائه شده به مراجعین کلینیک فوق تخصصی طوبی ساری به طور نسبی رضایت بخش گزارش شد، در بعد داروخانه (مدت زمان انتظار برای تحویل دارو) و امکانات رفاهی (سکوت و آرامش محوطه) میزان نارضایتی بالا بود، بنابراین پیشنهاد می شود این کلینیک جهت ایجاد فضای آرام و امکانات رفاهی برای بیمار تلاش کند و هم چنین با افزایش تعداد نیروی کار در داروخانه، مدت زمان انتظار را برای تحویل دارو کم کرده تا میزان رضایتمندی از بخش داروخانه افزایش یابد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی بیماران، خدمات درمانی، 2T، هتلینگ
 • اکرم عبداللهی، طاهره شکوهی، محمد تقی هدایتی، مجتبی نبیلی، نازنین لطفی صفحات 219-228
  سابقه و هدف
  عفونت قارچی خون یکی از علل مرگ و میر بیماران دچار ضعف ایمنی از جمله بیماران دچار سوختگی وسیع محسوب می شود. از آن جا که روش های کشت خون و شناسایی عوامل قارچی عفونت های خون حساسیت پایینی داشته و به زمان زیادی نیز احتیاج دارند، این تحقیق با هدف شناسایی پاتوژن های قارچی در نمونه های کشت بیماران سوختگی شدید مشکوک به بیماری های قارچی تهاجمی با روش Panfungal PCR طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  تعداد 400 نمونه کشت خون مربوط به 112 بیمار سوختگی شدید مشکوک به بیماری قارچی تهاجمی وارد مطالعه شد. پس از استخراج DNA ناحیه ژنی 18SrRNA با واکنش های زنجیره ای پلیمراز تکثیر گردید. محصول PCR با استفاده از برنامه مرکز اطلاعات بین المللی بیو تکنولوژی تعیین توالی و شناسایی شدند.
  یافته ها
  تعداد 44 (2/39 درصد) نمونه کشت خون 112بیمار مثبت گردید.) میانگین سنی بیماران PCR مثبت 7/14± 9/31 سال و طول مدت بستری 3/10± 8/21 روز وکل سوختگی 19± 6/42 درصد بود. محصول PCR 20 بیمار PCR مثبت، به طور تصادفی تعیین توالی گردید و گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس (11 مورد؛ 55 درصد)، کاندیدا تروپیکالیس (5 مورد؛ 25 درصد)، کاندیدا آلبیکنس (1 مورد؛ 5 درصد)، کاندیدا پاراپسیلوزیس (1 مورد؛ 5 درصد)، آگاریکومایکوتینا (1 مورد؛ 5 درصد) و پنیسیلیوم (1 مورد؛ 5 درصد) شناسایی شدند. در سه بیمار گونه های شناسایی شده از کشت خون مثبت با روش روتین وروش مولکولی تطابق داشتند.
  استنتاج
  روش مولکولی Panfungal PCR در تشخیص سریع قارچ های پاتوژن در کشت خون بیماران در معرض خطر بیماری های قارچی تهاجمی سودمند و نویدبخش است.
  کلیدواژگان: بیماری قارچی تهاجمی، سوختگی، فونجمی، کاندیدا، آسپرژیلوس
 • سید عبدالله موسوی، مهدی نیکخواه، رستم پورموسی، سید جابر موسوی، اعظم آهنگر دارابی صفحات 229-234
  سابقه و هدف
  شکاف کام از ناهنجاری های شایع صورت می باشد. از مهم ترین عوارض آن اختلالات شنوایی انتقالی است. در این مطالعه بر آنیم تا وضعیت تیمپانومتری و لزوم گذاشتن لوله تهویه (VT) را بررسی نماییم.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی یازده ساله که روی کودکان در محدوده سنی یک تا دو سال انجام گرفت، تیمپانومتری قبل از عمل جراحی بر روی کودکان مراجعه کننده جهت ترمیم شکاف کام انجام شد و نتایج آن به شکل سه گروه استاندارد A، B و C ثبت شد. در صورتی که نتیجه تیمپانومتری نوع B یا C بود، جهت بیمار VT تعبیه شد. مشاهدات جراحی از نظر وجود ترشحات سروزی، چسبنده یا چرکی ثبت گردید. نهایتا این مشاهدات با نتایج تیمپانومتری و نوع شکاف کام مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 48 بیمار وارد مطالعه ما شدند که از این تعداد 22 نفر پسر و 26 نفر دختر با میانگین سنی 15 ماه بودند. در تیمپانومتری قبل از عمل بیماران، 21 گوش نوع A، 68 گوش نوع B و بقیه نوع C بوده است. در واقع در 5/87 درصد افراد حداقل یک گوش تیمپانوگرام غیر طبیعی را نشان می داد که نیاز به VT داشت. در 3/93 درصد موارد گوش میانی حاوی ترشح بود که در 80 درصد موارد این ترشحات از نوع غلیظ یا چرکی بوده است و بین نوع ترشحات و نتایج تیمپانومتری ارتباط معنی داری وجود داشت.
  استنتاج
  از آن جایی که اکثریت بیماران مبتلا به شکاف کام، تیمپانوگرام ناهنجار دارند، به نظر می رسد در همه بیماران حتی بدون ارزیابی اولیه با تیمپانومتری می توان VTگذاشت.
  کلیدواژگان: شکاف کام، تیمپانومتری، اوتیت، لوله تهویه
 • زهره سادات هاشمی بنجار، لیلا میرشکاری، رضا ایمانخواه، شیما نادری صفحات 235-247
  سابقه و هدف
  بیماری سل از شایع ترین بیماری های عصر حاضر است که کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به مرکز مبارزه با سل در شهرستان زابل انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی مقطعی حاضر بر روی 168 بیمار مبتلا به سل ریوی در سال 1393 انجام پذیرفت. داده های مورد نیاز به وسیله پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری و پس از ورود به نرم افزار SPSS-v21 به کمک آزمون مجذور کای، آنایز واریانس و t در سطح معنی دار 05/0< p تحلیل شد.
  یافته ها
  اکثر بیماران مورد مطالعه را زنان تشکیل می دادند (35/55 درصد). میانگین سنی بیماران 93/15±58/45 سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران 84/8±88/84 به دست آمد. آزمون t اختلاف معنی داری را بین کیفیت زندگی بیماران و وضعیت تاهل (000/0= p)، وضعیت اشتغال (000/0= p) و سابقه مصرف دخانیات (039/0= p) نشان داد. هم چنین آزمون آنالیز واریانس اختلاف معنی داری را بین کیفیت زندگی بیماران و سطح تحصیلات نشان داد (000/0= p). اما بین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل در متغیرهای جنسیت، محل سکونت بیماران و سابقه بیماری سل در خانواده اختلاف معنی داری مشاهده نشد. هم چنین آزمون کای دو رابطه معنی داری را بین کیفیت زندگی بیماران و سن آنان نشان نداد.
  استنتاج
  علی رغم توانایی درمان بیماری سل، این کسالت تاثیرات مهمی بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران دارد. اعضای خانواده و تیم درمانی با شناخت عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی می توانند در راستای ارائه برنامه های مراقبتی و حمایتی از این اطلاعات استفاده کرده و بیماران را در سازگاری با بیماری و بهبود کیفیت زندگی یاری نمایند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سل ریوی
 • صمد زارع، سید میثم ابطحی فروشانی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، بهمن منصوری مطلق صفحات 248-257
  سابقه و هدف
  دیابت نوع1 یک بیماری خودایمن می باشد. امروزه توجه عموم به استفاده ازترکیبات طبیعی جهت درمان دیابت افزایش یافته است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی(Cynodon dactylon) بر روی سیمای بیوشیمیایی و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس در دیابت تجربی خود ایمن در موش های C57BL/6 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی پس از القای دیابت خود ایمن، موش ها به سه گروه درمانی(تعداد موش ها در هر گروه10 عدد بود) تقسیم شده و به مدت دو هفته عصاره هیدروالکلی چایل اوتی (mg/kg100،200،400) را (روزانه- خوراکی) دریافت کردند. چهارده روز پس از آخرین دوز تجویزی استرپتوزوتوسین، موش ها نخاعی شده و پانکراس آن ها برای ارزیابی های هیستوپاتولوژیک جمع آوری شدند. اندازه گیری قند خون ناشتا، کلسترول و تری گلیسیرید هم در هفتمین و چهاردهمین روز پس از آخرین دوز تجویزی استرپتوزوتوسین انجام شد. جهت مقایسه داده های ناپارامتری (Nonparametric) مرتبط با یافته های هیستوپاتولوژیک از آزمون Kruskal-Wallisاستفاده گردید. هم چنین به منظور مقایسه سایر داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و Tukey’s test استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده حاکی از کاهش معنی دار قندخون ناشتا، کلسترول و تری گلیسیرید در سرم موش های گروه تیمار نسبت به گروه کنترل بود. به علاوه، شدت فیلتراسیون لکوسیتی در گروه هایی که عصاره هیدروالکلی چایل اوتی را دریافت کرده بودند، نسبت به گروه درمان نشده، کاهش یافته بود.
  استنتاج
  به نظر می رسد که عصاره هیدروالکلی چایل اوتی ممکن است اثر درمانی مقابله کننده با تخریب سلول های بتا و انسولیت در مدل موشی دیابت نوع 1 را داشته باشد و ممکن است به عنوان یک استراتژی درمانی مفید در دیابت نوع 1 انسانی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: گیاه چایل اوتی، دیابت خود ایمن، موش C57BL، 6
 • محمد شکرزاده، منیره جهانی، زینب وفایی پور، فاطمه شکی صفحات 258-269
  سابقه و هدف
  دیابت نوع دویکی ازبزرگ ترین اپیدمی های قرن حاضر می باشد. یکی ازشایع ترین عوارض میکروواسکولار در دیابت ملیتوس، نفروپاتی است. دیابت ملیتوس با استرس اکسیداتیو و آسیب به میتوکندری ارتباط مستقیم دارد که در نهایت می تواند منجر به آسیب بافتی در کلیه شود. در این مطالعه، اثرات نانوسریا بر جلوگیری از آسیب اکسیداتیو در میتوکندری های ایزوله از بافت کلیه موش های سوری دیابتی شده با استرپتوزوسین مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، حیوانات در 5 گروه 6 تایی قرار گرفتند. دیابت با تزریق استرپتوزوسین (65mg/kg،IP) در موش ها القاء گردید و موش هایی که قندخون بالاتر از 200 mg/dl داشتند، به عنوان دیابتی در نظر گرفته شدند و پس از تایید دیابتی شدن، نانوسریا و vit E را به مدت 4 هفته دریافت کردند. سپس بافت کلیه موش های سوری از گروه های مختلف جدا شده و میتوکندری آن ها با روش سانتریفیوژ متعدد جداسازی و عملکرد میتوکندری ها با تست MTT و پارامترهای استرس اکسیداتیو شامل گلوتاتیون (GSH)، میزان گونه های فعال اکسیژن (ROS) و لیپید پراکسیداسیون (LPO) ارزیابی شد.
  یافته ها
  کاهش قابل توجه (05/0< p) در فعالیت میتوکندری و هم چنین غلظت GSH در میتوکندری های ایزوله از کلیه موش های گروه دیابتی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. هم چنین افزایش معنی داری (05/0< p) را در سطوح LPO و ROS در گروه دیابتی شاهد بودیم که پس از تجویز نانوسریا به موش های دیابتی، بهبودی نسبتا معنی داری (05/0< p) در فاکتورهای استرس اکسیداتیو و عملکرد میتوکندری های ایزوله از کلیه موش های دیابتی حاصل گردید.
  استنتاج
  نتایج مطالعه ما نشان می دهد که نانوسریا اثرات محافظتی در کاهش آسیب میتوکندریایی بافت کلیه دارد و می توان آن را به عنوان درمانی مکمل درکنار سایر داروهای پایین آورنده قندخون درکنترل عوارض دیابت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نانوسریا، دیابت، میتوکندری، نفروپاتی، استرس اکسیداتیو
 • گوهر اسلامی، محمدصادق رضایی، ابراهیم صالحی فر، علیرضا رفیعی، تیمور لنگایی، محمدرضا رافتی، خیرالنسا شفاهی صفحات 270-279
  سابقه و هدف
  مقاومت به باکتری های Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBLs) به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات درمانی مطرح می باشد. با توجه به اهمیت یوروپاتوژن ها در بروز عفونت های تهدید کنده حیات در اطفال، هدف از انجام این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی ژن های مقاومت CTX، TEM و VEB در عفونت ادراری اطفال می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی نمونه های ادراری کودکان مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا ساری در طول 6 ماه جمع آوری شد. بعد از تشخیص باکتری اشریشیاکلی براساس تست های استاندار، تست حداقل غلظت مهاری (MIC) برای چهارده آنتی بیوتیک معمول با استفاده از روش رقیق سازی میکرو در آگار انجام شد. در صورت مقاومت به دو آنتی بیوتیک سفوتاکسیم و سفتازیدیم، باکتری مولد ESBL در نظر گرفته شد. سپس استخراج DNA و PCR بر روی باکتری های ESBL انجام شد و بیان سه ژن CTX، TEM و VEB مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 327 پاتوژن اشریشیاکلی، 100 (5/30 درصد) مورد از آن ها مولد ESBL شناخته شدند. بالاترین حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به کارباپنم ها (66 درصد) و آمیکاسین (58 درصد) وجود داشت. TEM (49 درصد) شایع ترین ژن مولد ESBL شناخته شد و شیوع CTX و VEB به ترتیب 28 و 8 درصد بود. در ESBL های فاقدTEM، مقاومت نسبت به سفوتاکسیم، آمیکاسین و سفتریاکسون به صورت معنی داری بیش تر به دست آمد (05/0< p). در سوش های مولد VEB مقاومت به سفتازیدیم به صورت معنی داری بیش تر بود (05/0< p). در مجموع حضور ژن های مولد ESBL همراه با مقاومت بالا به سفیکسیم، کلستین و سفپیم بود.
  استنتاج
  با توجه به میزان بالای مقاومت به کارباپنم ها و آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، تجویز منطقی تر، ارزیابی درمان های تجربی و مانیتورینگ سطح خونی آنتی بیوتیک های وسیع الطیف در مراکز آموزشی- درمانی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف، اطفال، ژن TEM، کارباپنم
 • زهره زارع، رضا ماستری فراهانی، مسلم محمدی صفحات 280-290
  سابقه و هدف
  جنین های آزمایشگاهی حاصل از تکنیک های کمک باروری (ART) مانند پارتنوژنز صلاحیت تکوینی پایین تری نسبت به جنین های تولید شده در محیط in vivo دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تیمار با ال-کارنیتین طی IVM بر بلوغ تخمک های نابالغ انتخاب شده توسط رنگ آمیزی brilliant cresyl blue (BCB) و شایستگی تکوینی بعدی آن ها بعد از پارتنوژنز طراحی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تخمک های نارس از تخمدان موش های سوری نژاد NMRI جمع آوری و با رنگ BCB به مدت 90 دقیقه رنگ آمیزی شدند. سپس تخمک های نارس BCB+ (با سیتوپلاسم آبی رنگ) به محیط کشت بافت 199TCM حاوی غلظت های مختلف ال-کارنیتین (mg/ml 6/0، 3/0، 0) منتقل و در انکوباتور ̊C 37 و CO2 5 درصد قرار داده شدند. پس از 24 ساعت، میزان بلوغ هسته ای (با استفاده از رنگ آمیزی هوخست) و بلوغ سیتوپلاسمی (با استفاده از اندازه گیری میزان گلوتاتیون از طریق رنگ آمیزی مونوکلروبیامین) در تخمک های متافاز II بررسی گردید. هم چنین میزان کلیواژ، میزان تکوین بلاستوسیست (BDR) و تعداد کل سلول های بلاستوسیست بعد از پارتنوژنز محاسبه شد.
  یافته ها
  تیمار با هر دو غلظت ال-کارنیتین باعث افزایش میزان گلوتاتیون (01/0>p)، بلوغ تخمک ها (01/0>p) و BDR (05/0>p) در مقایسه با گروه کنترل شد. با این وجود تیمار با ال-کارنیتین بر میزان کلیواژ و تعداد کل سلول های بلاستوسیست تاثیر آماری معنی داری نداشت.
  استنتاج
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که تیمار تخمک های نابالغ BCB+ موش سوری با ال-کارنیتین طی IVM، احتمالا با بهبود بلوغ هسته ای و سیتوپلاسمی تخمک ها باعث افزایش صلاحیت تکوینی جنین های حاصل از پارتنوژنز می شود.
  کلیدواژگان: رنگ آمیزی، BCB، ال، کارنیتین، تخمک، موش سوری، پارتنوژنز
 • سیده زهرا فغانی، جمشید یزدانی چراتی، ابوالفضل حسین نتاج، ابوالفضل نیک پور صفحات 291-299
  سابقه و هدف
  سالخوردگی جمعیت یکی از مهم ترین موضوعات جمعیتی جهان است که در زمان حاضر توجهات زیادی را معطوف خود کرده است. کشور ما در حال گذر از یک ساختار سنی کاملا جوان به ساختاری سالخورده است و با توجه به سرعت این گذر، ضرورت بررسی وضع موجود در کل کشور و البته به تفکیک استان ها به شدت احساس می شود. این مطالعه با هدف بررسی روند سالخوردگی جمعیت با هدف شناسایی ساختار جمعیتی مناطق مختلف استان مازندران انجام پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  با استفاده از منابع سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های 90-1365شاخص های سالخوردگی جمعیت، میانه سنی، نرخ باروری عمومی و نرخ مرگ و میر محاسبه شد. به منظور گروه بندی شهرستان ها بر مبنای ارتباط میان متغیرهای ذکر شده، تحلیل خوشه ایسلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار R 3.1.2 صورت گرفته و هم چنین امکان بررسی جغرافیایی تغییرات شاخص سالخوردگی شهرستان های استان با به کارگیری ابزار نقشه بندی محقق گردید.
  یافته ها
  تعداد خوشه های شهرستانی که با محوریت شاخص سالخوردگی جمعیت و هم چنین لحاظ کردن شاخص های میانه سنی، نرخ های باروری عمومی و مرگ و میر به دست آمده بودند، در دو سرشماری 1365 و 1375 برابر با 6 و در سرشماری های بعدی برابر با 5 شده است. در هر چهار دوره، مقدار شاخص سالخوردگی استان و نیز کم ترین مقدار شاخص خوشه، بیش تر از مقدار شاخص سالخوردگی کشوری به دست آمده اند. هم چنین نمودار میله ای شاخص محوری مطالعه، روند افزایشی این شاخص را طی سرشماری سال های 90-1365 نشان داده است.
  استنتاج
  : بررسی روند سالخوردگی جمعیت در استان در سال های مورد مطالعه نشان داد که شاخص سالخوردگی به طور افزایش چشمگیری افزایش داشته است. این افزایش در کل استان ممکن است علل متفاوتی داشته باشد و تنها ناشی از کاهش باروری نبوده و در بعضی از شهرستان ها نظیر سوادکوه ناشی از مهاجرت می باشد و یا ناشی از افزایش امید به زندگی باشد. بنابراین بایستی در این زمینه برنامه ریزی مناسبی صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: سالخوردگی جمعیت، خوشه بندی سلسله مراتبی، الگوی جغرافیای، استان مازندران
 • فرهاد ثبوتی، مهتاب ابراهیمی نژاد، پرستو نامدار، یاسمن بهزادی، سپیده متولی، مهران آرمین صفحات 300-303
  سابقه و هدف
  در دهه های اخیر شیوع مال اکلوژن و اثرات پر خطر متعاقب آن بر روی سلامت دهان رو به افزایش بوده است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی شیوع انواع مال اکلوژن دندانی در دختران 13 تا 15 ساله شهر ساری می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 485 دانش آموز دختر 13 تا 15 ساله از 11 مدرسه دو منطقه مختلف شهر ساری به طور تصادفی انتخاب شدند. مطالعه از شهریور 1393 تا اسفند 1393 به طول انجامید. افرادی که سابقه درمان ارتودنسی یا اکسترکشن دندان دائمی داشتند و افراد با سیستم دندانی مختلط و ناهنجاری های کرانیوفاسیال از مطالعه خارج شدند. شیوع انواع مال اکلوژن های دندانی در جامعه تحت مطالعه بر اساس طبقه بندی انگل تخمین زده شد.
  یافته ها
  اکلوژن نرمال تنها در 12 درصد افراد مورد مطالعه یافت شد، در حالی که مال اکلوژن کلاس I در 53 درصد افراد، مال اکلوژن کلاس II در 4/19 درصد افراد، و مال اکلوژن کلاس III در 6/15 درصد افراد مورد مطالعه مشاهده گردید.
  استنتاج
  مال اکلوژن کلاس I بیش ترین شیوع و مال اکلوژن کلاس III کم ترین شیوع را در بین دختران 13تا 15 ساله شهر ساری دارد.
  کلیدواژگان: مال اکلوژن های دندانی، شیوع
 • محمدعلی ززولی، سیدمحسن علوی نیا، ابوطالب بای صفحات 304-308
  سابقه و هدف
  بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی یکی از منابع تولید پسماند خطرناک، می باشند. این نوع پسماند ها باید تحت شرایط خاصی جمع آوری، بی خطر و دفع گردند لذا هدف از این مطالعه بررسی تولید پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های شهر گرگان در سال 1393 می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق در8 بیمارستان شهرگرگان شامل 3 بیمارستان آموزشی و 5 غیرآموزشی انجام گرفت. نمونه برداری در 4 ماه متوالی به صورت سه مرتبه در هفته انجام شد. از هر بیمارستان 48 مرتبه و در مجموع 384 مرتبه عمل نمونه برداری و توزین صورت پذیرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری من ویتنی و ضریب همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که27/40 و 73/59 درصد از پسماند های بیمارستانی به ترتیب خطرناک و معمولی می باشد. میانگین نرخ تولید کل پسماند و پسماند خطرناک به ترتیب 63/2 و 03/1 کیلوگرم به ازای هر تخت در روز بود. سرانه تولید پسماند در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی به ترتیب 75/3 و 96/1 کیلوگرم به ازای هر تخت در روز به دست آمد.
  استنتاج
  نسبت تولید پسماندهای خطرناک در بیمارستان های گرگان زیاد است. هم چنین سرانه تولید پسماند در بیمارستان آموزشی بیش ازغیرآموزشی است لذا لازم است تدابیر لازم جهت کاهش تولید پسماند و به خصوص پسماند خطرناک به عمل آید.
  کلیدواژگان: پسماند پزشکی، پسماند خطرناک، پسماند بیمارستانی
 • ناهید جسری، فاطمه رضایی، عابدین ثقفی پور، حبیب الله اصغری، مهدی نوروزی صفحات 309-314
  سابقه و هدف
  مننژیت یک بیماری عفونی می باشد که در صورت همه گیری در میان افراد جامعه به خصوص در خوابگاه ها، آسایشگاه ها و مدارس، مرگ و میر زیادی را سبب می شود. این مطالعه با هدف تعیین الگوی توزیع مکانی مننژیت در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی بر اساس دادهای موجود می باشد. ابتدا داده های بروز مننژیت باکتریال مربوط به سال 1392 از 30 استان، در فرم های استاندارد بررسی اپیدمیولوژیک موارد بیماری از مرکز مدیریت بیماری ها اخذ شد و میزان بروز کشوری بیماری محاسبه گردید پس از ورود داده ها در صفحات اکسل و پردازش در بانک اطلاعاتی مکان- مرجع در نرم افزار 3/9 ArcGIS، نقشه های توزیع استانی بیماری به صورت خروجی از سیستم گرفته شد.
  یافته ها
  موارد مننژیت باکتریال گزارش شده طی سال 1392 از تمام استان های کشور 8411 نفر بوده است. از این تعداد 3 درصد قطعی، 22 درصد محتمل و 75 درصد مظنون بودند. از میان مواردگزارش شده7/40 درصد مونث و بقیه مذکر بودند. از نظر پراکندگی جغرافیایی بیش ترین موارد گزارش شده مننژیت از استان های قزوین، مازندران (بابل) و کردستان بوده است.
  استنتاج
  بر اساس نقشه ها به نظر می رسد استان های قزوین، مازندران و کردستان یا بیش تر در معرض خطر مننژیت باکتریال قرار دارند یا این که نظام مراقبت بیماری در این استان ها پویاتر بوده و گزارش دهی بیماری به طور کامل تر به مرکز مدیریت بیماری ها و اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن انجام می شود.
  کلیدواژگان: مننژیت، اپیدمیولوژی، آنالیز مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • فاطمه کامیاب، پوراندخت افشاری، بیژن کیخایی، میترا تدین، تورج وهابی شکرلو، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 320-323
  سابقه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین خطاهای مامایی و زنان در پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی و نظام پزشکی شهر اهواز جهت پیشگیری از بروز خطاهای مشابه طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  تمامی پرونده های شکایات ارجاعی به سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی اهواز توسط بیماران از متخصصان زنان، پرسنل مامایی و زنان شاغل بین سال های 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیش ترین میزان قصور مربوط به متخصص ین زنان و ز ایمان واز نوع ب ی مبالات ی است و بیش ترین میزان قصورات در رابطه با زمان قصور در شیفت شب بوده است.
  استنتاج
  با توجه به نتایج به نظر می رسد که با افزایش تعداد متخصصین زنان و مامایی، کاهش زمان شیفت و هم چنین آموزش شاغلین این رشته ها با قوانین و مقررات پزشکی بتوان میزان قصورات را کاهش داد.
  کلیدواژگان: مامایی، زنان و زایمان، قصور
 • سمیرا مظاهری، زهرا سلیمانی، هوشنگ دادگر صفحات 324-328
  سابقه و هدف
  وضوح گفتار به قابلیت فهم گفتار برای شنوندگان اشاره میکند. این مطالعه با هدف بررسیی وضیوح گفتار کودکان فارسی زبان 8 تا 21 ساله فلج مغزی اسپاستیک انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر به صورت مقطعی روی 12 کودک) 21 دختر و 21 پسر(8 تا 21 ساله فلج مغزی اسپاستیک شهر تهران در سال 2111 انجیام شید. فهرسیتی از کلایات و لاایتت تهییه و رواییی محتیوایی نهیا محاسبه شد. ناونه گفتاری 12 دانش موز دختر و پسر مبتت به فلج مغزی به صورت تکرار کلاات و لااتت بعد از زمون گرضبط شد. ناونه ها توسط دو نوع شنونده شنا و نا شنا) 21 نفر(نوشته شد. سپس نارات وضیوح کلایات و لاایتت در دو نوع شنونده محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید. 26 و / 46 و در شینونده نا شینا 22 / 26 و 1 /
  یافته ها
  میانگین ناره وضوح کلاه ولااله در شینونده شینا بیه ترتیی 12 3/ 41/31 به دست مد. نارات وضوح در شنوندگان نا شنا بیه ویور معنییداری بیاتتر از شینوندگان شینا بیود) 332 < p. ) 3/ لااتت به وور معنی داری نارات وضوح باتتری کس کردند) 332 < p. )
  استنتاج
  وضوح گفتار در کلاات باتتر از متوسط و در لااتت نسبتا واضح است. شنوندگان نا شنا دقت بیشتری در تشخیص کلاات و لااتت داشتند. در لااتت، شنوندگان از بافت لااله برای تشخیص استفاده کردند.
  کلیدواژگان: وضوح گفتار، فلج مغزی، فلج مغزی اسپاستیک، کودکان
 • فاطمه مطهری نژاد، سپیده سید ، علی محمد رضایی، سیده مرضیه حیدریه، ریحانه نوروزی صفحات 329-333
  سابقه و هدف
  خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری می باشد.
  مواد و روش ها
  32 دانش آموز با ناتوانی یادگیری به پرسشنامه های خودکارآمدی Sherer و انگیزه پیشرفت Hermans پاسخ دادند. نمره توصیفی ترم اول دانش آموزان به عنوان مقیاس پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  4/79 درصد از آزمودنی ها پسر بودند. دانش آموزان در پایه تحصیلی دوم تا پنجم ابتدایی بوده اند و میانگین سنی دانش آموزان 889/ ±9 سال بود. خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت ارتباط معنی داری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشت (001/0< p، 05/0< p). انگیزه پیشرفت موثرین مولفه در پیشرفت تحصیلی آنان بود (001/0< p).
  استنتاج
  براساس یافته ها خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری می باشد.
  کلیدواژگان: ناتوانی یادگیری، خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی
 • فاروق وطنی، پگاه آزادی منش، حمید پورشریفی، میعاد عصفوری صفحات 334-337
  سابقه و هدف
  باتوجه به پژوهش های پیشین که نشانگر رابطه بین تکانشگری واعتیاد به اینترنت بوده است، مطالعه حاضر با هدف مقایسه نشانه های اختلال نقص توجه- بیش فعالی بین دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تحقیقات مقایسه ای حاضر 311 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش نامه تشخیصی کوتاه اختلال نقص توجه- بیش فعالی کانرز استفاده شد. هم چنین برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و نرم افزار آماری spss16 استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که نمره های دانشجویان معتاد به اینترنت در متغیر نقص توجه- بیش فعالی، بیش از دانشجویان غیر معتاد و در معرض خطر اعتیاد به اینترنت است (001/0= p).
  استنتاج
  نتایج این مطالعه با یافته های پیشین منطبق بوده و افراد معتاد به اینترنت نسبت به افراد غیر معتاد دارای سطح بالاتری از نشانه های اختلال نقص توجه- بیش فعالی هستند.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، اعتیاد به اینترنت، تکانشگری
 • سید حمزه حسینی، عاتکه هادی نژاد ماکرانی صفحات 338-342
  پره گابالین (Pregabalin) به عنوان داروی جدید مورد استفاده در درمان دردهای نوروپاتیک می تواند عوارض جانبی مانند سرگیجه، خواب آلودگی و ادم محیطی ایجاد نماید. سایر عوارض جانبی به ندرت گزارش می شود که در مقاله حاضر عارضه جانبی بی اختیاری ادراری به دنبال مصرف تک دوز آن معرفی می شود. خانم 72 ساله مبتلا به افسردگی و تحت درمان از 2 سال قبل، طی ویزیت دوره ای، از دردهای منتشر در نواحی مختلف بدن شکایت داشت. پس از بررسی های به عمل آمده، با تشخیص فیبرومیالژیا تحت درمان با پره گابالین روزانه 75 میلی گرم قرار گرفت که بلافاصله با مصرف اولین دوز، دچار علائم آب ریزش از چشم، کاهش توجه و تمرکز و بی اختیاری ادراری شد. این علائم طی 4 تا 5 ساعت برطرف گردید و روز بعد، مصرف دارو قطع شد. براساس الگوریتم نارنجو احتمال دخالت داروی پره گابالین در بروز عارضه «ممکن» (possible) بود. لازم است تجویز این دارو به خصوص در افراد مسن با احتیاط صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بی اختیاری ادراری، تک دوز، پره گابالین
 • سلما امیدی صفحات 343-349
  سابقه و هدف
  تحلیل داخلی ریشه دندان، یک ضایعه غیرمعمول در دندان های دایمی می باشد که در صورت عدم درمان، تخریب ساختار دندان و بافت سخت اطراف آن رخ می دهد. این مقاله درمان یک مورد تحلیل داخلی شدید همراه با پرفوریشن ریشه توسط MTA را شرح می دهد.
  گزارش مورد: پس از پاک سازی شیمیایی و مکانیکی کانال و لاکونای تحلیلی، کلسیم هیدروکساید به عنوان پانسمان داخل کانال گذاشته شد. در جلسه بعد، فضای کانال و منطقه تحلیل با MTA پر شد. بعد از یک روز، حفره دسترسی با آمالگام ترمیم شد. پس از دو سال معاینات پیگیری رادیوگرافیک و بالینی، دندان در فانکشن بود و ترمیم استخوان رخ داد.
  استنتاج
  بر اساس نتایج این مطالعه، درمان موفقیت آمیز تحلیل داخلی شدید همراه با پرفوریشن با MTA و بدون نیاز به جراحی امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: مینرال تری اکساید اگریگیت، تحلیل داخلی ریشه، پرفوریشن ریشه
 • حسین پازوکی قوهه، بهشته حق پرست کناری، مهدی فخار صفحات 350-366
  بیماری لیشمانیوز پوستی سالیانه عوارض اقتصادی- اجتماعی بسیاری برجوامع بشری تحمیل می کند. در میان روش های تشخیصی، روش های میکروسکوپی و یا کشت به عنوان روش های استاندارد طلایی مطرح هستند که هرچند ویژگی بالایی دارند اما از حساسیت متفاوتی برخوردارند. در حال حاضر روش معمول میکروسکوپی به عنوان معتبرترین و در دسترس ترین روش برای تشخیص لیشمانیوز پوستی در نظر گرفته می شود. روش های مختلفی با حساسیت بالاتر برای تشخیص این بیماری معرفی شده اند. در این میان می توان به روش میکروکالچر اصلاح شده اشاره نمود که دارای حساسیت 4/98 درصد و ویژگی 100 درصد می باشد. در میان سایر روش ها، روش های مولکولی و بیوشیمیایی متنوعی برای شناسایی و تعیین هویت (تایپینگ) انگل لیشمانیا طراحی شده اند که روش بررسی الگوهای ایزوآنزیمی (زایمودم ها) به عنوان استاندارد طلایی تایپینگ و روش جایگزین آن روش میکروستلایت پیشنهاد شده است. اخیرا روش های نوینی مانند روش های تک دمایی LAMP با ویژگی بالا و یا NASBA و HRM نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در مقاله حاضر، روش های تشخیصی رایج و نوین لیشمانیوز پوستی با جزئیات بیشتر مرورشده اند.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز پوستی، روش های میکروسکوپی، میکروکالچر، مولکولی، زایمودم
 • سیمین باری، شهاب الدین سروی، احمد دریانی، هاجر ضیایی هزارجریبی، محسن اربابی، مجید پیرستانی، آزاده میزانی صفحات 367-375
  سابقه و هدف
  دیکروسلیازیس بیماری شایع در نشخوارکنندگان است که توسط گونه های مختلف دیکروسلیوم ایجاد می شود. این انگل در مجاری صفراوی و کیسه صفرای نشخوارکنندگان و گاهی به طور تصادفی در انسان دیده می شود. اهمیت اقتصادی و دامپزشکی دیکروسلیازیس به علت خسارت مستقیم به کبد و در نتیجه از دست دادن مقادیر قابل توجهی از مواد پروتئینی با ارزش از رژیم غذایی انسان به علت حذف کبدهای آلوده در کشتارگاه ها می باشد. با توجه به شیوع این انگل در کشورمان، مطالعه حاضر به منظور آگاهی از وضعیت دیکروسلیازیس در ایران و تعیین میزان شیوع این انگل در کشورمان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع مطالعات مروری سیستماتیک است، کلیه مقالات ارائه شده در مورد انگل دیکروسلیوم و اپیدمیولوژی آن در ایران از پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند Scopus، IranMedex، ScienceDirect، PubMed، Google Scholar، SID، IranDoc و Magiran در فاصله سال های 2015- 2000 میلادی جمع آوری شد.
  یافته ها
  در جستجوی ما 15 مقاله به شیوع دیکروسلیوم در ایران پرداخته بودند. آنالیز آماری نتایج با استفاده از مدل تاثیر تصادفی انجام گرفت. درصد شیوع نسبی دیکروسلیوم در گوسفندان ایران حدود 1/3 درصد (2/4-2/2 درصد)، در جمعیت بزهای کشتار شده 3/1 درصد (9/1-9/0 درصد) و در گاوهای مورد مطالعه 1⁄2 درصد (5/3-1/1 درصد) در کشور برآورد شده است.
  استنتاج
  این مطالعه بیانگر شیوع نسبتا بالای دیکروسلیوم در دام های ایران بوده و لزوم توجه بیش تر به رعایت نکات بهداشتی در شستشوی سبزیجات و نظارت کافی در حذف کبدهای آلوده در کشتارگا ه های ایران را می طلبد.
  کلیدواژگان: دیکروسلیوم، شیوع، ایران، مرور سیستماتیک
 • جواد هرویان، سمیرا حیدریان، منیره محجوب، مسعود صادقی، سید محمد مومنی صفحات 376-392
  سابقه و هدف
  دژنراسیون وابسته به سن ماکولا دلیل اصلی نابینایی در جمعیت بالای 65 سال در کشورهای توسعه یافته می باشد. هدف از این مطالعه، مروری بر روش های کمک بینایی در بیماران دژنراسیون ماکولا و بررسی تاثیر این بیماری و روش های درمان آن در کیفیت زندگی این بیماران می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور پیدا کردن مقالات مرتبط با موضوع، چاپ شده تا آوریل 2015، جستجو در بانک های اطلاعاتی Pub Med، Scopus و Ovid با استفاده از کلیدواژه های «Age related macular degeneration» در ترکیب با«optical low vision aids»، «non optical low vision aids»، «quality of life»، «preferred retinal locus»، «Telescope» و «microscope» انجام شد و در نهایت تعداد 76 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی نتایج مطالعات نشان داد که دژنراسیون وابسته به سن ماکولا به دلیل تاثیر بر فعالیت های روزمره بیماران از جمله تشخیص چهره افراد آشنا، مطالعه و رانندگی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی آن ها تاثیر می گذارد. اگرچه درمان هایی برای برخی از انواع این بیماری وجود دارد ولی اکثر بیماران درمان شده دید از دست رفته شان را به دست نمی آورند و عملکرد بینایی شان مختل می شود. لذا وسایل کمک بینایی یک روش جایگزین برای کمک به این افراد در بهبود عملکرد بینایی شان می باشد. وسایل کمک بینایی مختلفی از جمله تلسکوپ های داخل چشمی برای کمک به این بیماران طراحی شده است.
  استنتاج
  مطالعات در زمینه بررسی کارایی این سیستم ها همگی تاییدکننده بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت مندی این بیماران می باشد.
  کلیدواژگان: دژنراسیون وابسته به سن ماکولا، وسایل کمک بینایی، تلسکوپ، کیفیت زندگی
|
 • Mahtab Ghorbanmovahed, Gholamhossein Ebrahimipour, Javad Akhtari, Abdolrazagh Marzban Pages 1-12
  Background and
  Purpose
  L-asparaginase is a well-known enzyme that is used as one of the most effective anti-leukemic drugs. Considering that the asparaginases used as antitumor are bacterial-based enzymes, the aim of this study was to find indigenous potential bacteria producing asparaginase.
  Materials And Methods
  The enzyme producing bacteria was isolated from the agricultural soils around Gharchak, Tehran province, Iran. Screenings were performed on nutrient agar and M9 agar, respectively. The most efficient bacterium having asparaginase activity was selected and identified by biochemical and phylogenetic methods. Asparaginase activity was assayed by Nesslerization method. Optimization of the enzyme production was conducted by assessment of some factors such as the effect of carbon and nitrogen sources, salt concentration, pH, temperature and agitation.
  Results
  The selected bacterium was identified as a strain of staphylococcus that was named MGM1.The optimal conditions for enzyme activity was obtained at following conditions: 1% glucose as carbon source and 0.5 g/l beef extract as nitrogen source, without salt (NaCl) at pH range of 7-8 with shaking 120 rpm at 35 ◦C.
  Conclusion
  The optimal activity for the enzyme produced by MGM1 was similar to physiological conditions of human body, therefore, further studies on this enzyme would be of great value in finding a new efficient asparginase enzyme.
  Keywords: L, asparaginase, anticancer effect, staphylococcus
 • Mahmoud Abedini, Masumeh Paksersht, Alireza Rafiei, Reza Valadan, Omolbanin Amjadi, Rezvan Khajavi, Saied Abediankenari, Reza Habibi Pages 13-22
  Background and
  Purpose
  Multiple sclerosis (MS) is one the most prevalent diseases associated with neurological and non-traumatic disability in adults. This autoimmune disease affects the central nervous system (CNS) and manifests different signs and symptoms. The prevalence of disease and age of onset varies considerably across the world. This study aimed at investigating demographic, clinical characteristics, and different risk factors in patients with MS.
  Materials And Methods
  The study was performed on 152 MS patients from May 2013-July 2014. McDonald diagnostic criteria were used for disease diagnosis. Data was recorded and analyzed in SPSS V.17.
  Results
  The mean age of patients was 31.6 ± 7.3 and females were three times more likely to be afflicted with MS. Most of the female patients were married. The majority of patients had benign disease (86.4%), and positive family history of MS was found in 21.2%. Plaque lesions in MRI were seen in 94% of the patients. Sensory loss, visual impairment and depression were observed in 45.7%, 43.8%, and 9.2%, respectively. Visual impairment was the first sign of the disease that was observed in most of the patients (41.3%). Fatigue and sexual dysfunction were significantly different between relapse-remitting, primary progressive, and secondary progressive form of MS (P= 0.05 and P= 0.02, respectively). Fatigue was associated with disease progression but other symptoms were not significantly different between three forms of the disease.
  Conclusion
  Demographic and clinical characteristics of MS in Mazandaran province were similar to those reported from other countries. MS registry is recommended to record all MS cases in order to increase knowledge on demographic and clinical characteristics, treatment options, and patient’s response to medications. Furthermore, high familial prevalence of multiple sclerosis in Mazandaran province compared with other regions in Iran calls for further genetic analyses.
  Keywords: multiple sclerosis, risk factors, clinical finding
 • Ashrafi Babazadeh Gashti, Nahid Jafari, Mohammad Javad Kabir, Alireza Heidari, Naser Behnampour, Mohammad Reza Honarvar, Mohammad Ali Pourabbasi, Maryam Eri Pages 23-32
  Background and
  Purpose
  The family physician is the first point of contact between people and health system (after the health workers) that should be capable of providing first-class services. The aim of this study was to investigate the performance of family physicians.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted in 1956 patients, 110 family physicians, and 70 health managers. Check lists and questionnaires were used to collect the data. The check list included different dimensions such as education, service delivery, performance management and community participation. Also, a questionnaire was used to study about the relationship with patients and health management of the region. Data was analyzed in SPSS V.18 applying ANOVA, T-Test and Pearson Correlation.
  Results
  According to the family physicians and health managers, the strongest and weakest dimensions were performance management and health management of the region. Among the patients 48.9% reported a good physician-patient relationship. There were significant relationships between age of the family physicians and community participation (P=0.044), their sexuality and education (P=0.019) and community participation (P=0.02), the town where family physicians work and service delivery (P=0.029), and their employment statuses and the health management of the region (P=0.001). We found significant relationships between the sexuality of managers and community participation (P=0.001), services delivery (P=0.008), performance management (P=0.006) and health management of the region (P=0.004). Also, significant relationships were found between the physician-patient relationship and patient’s age (P=0.003) number of referrals (P=0.001), city (P=0.001) and level of education (P=0.009).
  Conclusion
  Despite the fact that dimensions of training, service delivery, performance management, and physician-patient relationship were in appropriate levels but dimensions of community participation and health management of the region need to improve their performance.
  Keywords: performance, family physician, healthcare team
 • Mahin Kamali Fard, Mojgan Mirghafourvand, Sakineh Mohammad Alizade Charandabi, Farzaneh Khodabandeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, Ameneh Mansoori Pages 33-48
  Background and
  Purpose
  Mothers are highly vulnerable during pregnancy and after childbirth. Some problems could even lead to mortality and morbidity after childbirth. Therefore, this study was carried out to evaluate the effect of lifestyle educational package on prevention of postpartum’s health problems in nulliparous mothers.
  Materials And Methods
  This randomized clinical trial was conducted on 220 nulliparous women in postpartum ward. The subjects were allocated into two groups using block randomization method. Intervention group received face to face training, telephone counseling, booklets and informative text messages (both fathers and mothers), while the control group had no education or training. Any health problem on the day of discharge and two and six weeks after delivery were compared between the two groups using logistic regression test.
  Results
  By lowering the frequency of health problems during pregnancy, the chances of developing some complications including constipation, hemorrhoids, anal fissure, abdominal pain, headache, painful or infected suture, sleep problems during the second and sixth weeks postpartum as well as the chances of having cold and fever, backache, leg cramp, breast pain, nipple fissure, fatigue or weakness, sadness and discomfort and vaginal infection during the sixth weeks of postpartum decreased by more than 50% in educational group compared with the control group.
  Conclusion
  In this study, postpartum lifestyle intervention reduced the chance of developing many health problems. Therefore, more comprehensive interventions should be carried out by healthcare providers during pureperium period in postpartum ward and the health centers for mothers and fathers.
  Keywords: lifestyle education, postpartum health problems, nulliparous mothers
 • Seyyed Payman Ziapour, Sadegh Kheiri, Reza Ali Mohammadpour, Sadegh Chinikar, Fatemeh Asgarian, Ehsan Mostafavi, Fariborz Yazdi, Jalal Yazdani, Mohammad Sarafrazi, Mahmoud Fazeli, Dinan, Seyed Hassan Nikookar, Farzaneh Sahraei, Rostami, Mohsen Aarabi, Farhang Babamahmoodi Pages 49-61
  Background and
  Purpose
  Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a tick-borne viral disease. In Iran human cases of the disease were reported in some regions including Nur County (Mazandaran Province, northern Iran). Therefore, this study investigated high risk behavior of people involved in meat industry and animal husbandry in different districts of Nur County.
  Materials And Methods
  A cross-sectional questionnaire-based study was conducted in 314 livestock and meat industry workers including shepherds and animal keepers, butchers, slaughters, chefs, veterinary physicians and veterinary staff to monitor their high risk behaviors regarding CCHF from July to December 2012 in Nur County. Statistical analyses were performed using Chi-square and binary regression test at 0.05 significance level.
  Results
  Two hundred eighty nine individuals were interviewed and filled out the questionnaire with an average age of 43.7 ± 14.4 of whom 84.4% were male. Odds ratio (OR) of high risk practices including slaughtering and contact with fresh flesh and blood of livestock of males compared with females was 3.35 (OR = 3.35, CI 95%: 1.73-6.47). High risk individuals living in rural and mountainous areas of Baladeh had significantly longer history of contact with livestock and had more high risk behaviors including slaughtering and contact with fresh flesh and blood of livestock, eating raw liver, and removing ticks from animal's body or squashing them with unprotected hand (P < 0.001). Lack of protective clothing in high risk individuals in highland areas (OR = 9.24, CI 95%: 2.66-32.13) and Baladeh district (OR = 9.80, CI 95%: 2.78-34.53) was significantly higher than the rest of the studied areas.
  Conclusion
  The results clearly showed extensive high risk practice in individuals involved in livestock in Nur County. Such behaviors and lack of management programs may increase the occurrence and epidemics of CCHF in the region especially in West of Mazandaran Province where current CCHF cases are reported.
  Keywords: Crimean, Congo Hemorrhagic Fever, high risk occupational behavior, tick, Nur, Iran
 • Babak Abdi, Rashid Jamei, Mehdi Imani Pages 62-73
  Background and
  Purpose
  Sea anemones of the genus Actinia are commonly found in the intertidal zone of the northern rocky coast of Spain. Actinia fragacea is one of the most important species that secretes a toxic protein, fragaceatoxin C (FraC), for defense and hunting purposes. The aim of this study was transformation of plasmid containing the gene encoding the FraC to Escherichia coli bacterial strain BL21, and identifying optimum expression condition.
  Materials And Methods
  In this experimental study, chemical transformation was conducted by washing the bacteria with cold calcium chloride to take up the plasmid containing the FraC gene. To ensure the transformation of plasmids, bacteria were grown on a medium containing an appropriate antibiotic (ampicilin). For greater certainty, the minipreparation of transformed plasmids was done using GF-1 plasmid extraction Kit. The plasmids were then went under digestion check using NcoІ and Hind ІІІ enzymes and PCR check. After confirming the presence of a plasmid containing FraC in the host bacteria, the bacteria were induced by 1mM IPTG in different times at 20 ºC to find the optimum expression conditions. After collecting bacteria expressing FraC at different times, its expression was visualized on Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel (SDS-PAGE).
  Results
  Our results showed that the plasmid containing the FraC was successfully transformed. Also SDS-PAGE results indicated that the FraC was successfully expressed at times of 6 and 8 h using 1mM IPTG at 20 ºC.
  Conclusion
  According to the results, both steps of chemical transformation had significantly influenced the transformation efficiency. Following the principles and selecting optimum temperature could help us in finding the optimum conditions for expression of each specific protein in bacteria.
  Keywords: Sea Anemones, Fragaceatoxin C, transformation, expression, E.coli
 • Rasul Azizi, Mina Alvandipour, Sohrab Sayadi, Hamed Khodabakhsh, Mohammad Yasin Karami Pages 74-81
  Background and
  Purpose
  Obstructed Defecation Syndrome (ODS) is a common clinical problem. Stapled transanal rectal resection (STARR) is a relatively new technique in treating this disorder. The aim of this study was to evaluate the efficacy and complications of this technique in treating Iranian patients with ODS due to intussusception and/or rectocele
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted in patients with ODS caused by intussusception and/or rectocele attending Colorectal Clinic in Tehran Rasool Akram Hospital, 2008-2010. Hundred and fifty patients with ODS were treated by medical treatment and biofeedback. In case of treatment failure, the patient was considered as candidate for surgery. Finally STARR procedure was performed in 61 patients with ODS. Clinical evaluation was done by ODS and incontinence scoring system.
  Results
  The mean age of the patients was 46.4±3.4 (range: 22-74 years) and the mean operation time was 38±9 minutes. Mean follow up time was 11.5±2.4 months. Mean ODS score improved from 14.7±0.9 preoperatively to 4.3±0.7 postoperatively (P=0.00). Mean pre and posoperative incontinence scores were 0.6±0.2 and 1.2±0.3, respectively (P=0.1). Among the subjects 84% were satisfied with operation and recommend the surgery to other patients.
  Conclusion
  STARR is a safe and effective method in treating ODS due to intussusception or rectocele.
  Keywords: Rectocele, Intussusception, Surgical Staplers
 • Seyedeh Azar Moosavifard, Mozhgan Ardestani, Fatemeh Zarei, Mahmood Asgarianzadeh Pages 82-90
  Background and
  Purpose
  People are exposed to various chemicals during life especially in their working environment. Some of these chemicals have potential health risks. In risk assessment of chemicals, necessary actions are recommended to protect the involved people against hazardous chemicals. This study was designed to assess the semi quantities risk of TDI and MDI in car paint shops in Alborz province, Iran.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was performed in 2013. Singapore's Workplace Safety and Health framework was used for risk assessment of TDI and MDI in car paint shops. The samples were collected from car paint shops using NIOSH 5522 method and analyzed by HPLC.
  Results
  Hazardous rate of TDI and MDI were 2 and 3 and the exposure rate of materials was 5. Risk factor of TDI and MDI were 3.8 and 3.1. Risk ratings for TDI and MDI were high and average, respectively.
  Conclusion
  In risk assessment the Singapore's Workplace Safety and Health framework is used for prioritizing control actions. The main drawbacks of this method are lack of risk evaluation (determining acceptable or unacceptable risks) and not considering the effect of high concentrations in measuring the exposure rate.
  Keywords: risk assessment, TDI, MDI, car paint shop
 • Davood Nasiry Zarrin Ghabaee, Mahdi Haresabadi, Masoumeh Bagheri Nesami, Ravanbakhsh Esmaeili, Fereshteh Talebpour Amiri Pages 91-102
  Background and
  Purpose
  Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common occupational health problems that have high costs and lead to productivity loss in nurses. On the other hand, work-related stress is another important factor that could result in reduced productivity in organizations and may lead to physical and mental problems in personnel. This study aimed to evaluate the prevalence of MSDs among nurses and its relationship with occupation-related stress.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was performed in 940 nurses in Sari hospitals. Census sampling was used to select the subjects. Data was collected using Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) and the HSE Indicator Tool. Data was then analyzed by ANOVA, t-test and Pearson's correlation in SPSS V.18.
  Results
  The results showed low back disorders were the more prevalent (60.9%) disorders in nurses. Significant association was found between work-related stress and musculoskeletal disorders (P<0.05). MSDs were significantly associated with age, gender, body mass index, and educational level. Also, there was a significant relationship between work experience, marital status and working system (different shifts or stable hours) with occupation-related stress (P<0.05).
  Conclusion
  In this study, nurses had a relatively high prevalence of musculoskeletal disorders. Most of them had moderate levels of work-related stress. So, any intervention for preventing MSDs and job stress should focus on reducing physical and psychological pressures and lead to involvement of nurses in decision-making processes.
  Keywords: musculoskeletal disorders, occupation, related stress, nurses
 • Parissa Taheri Tanjani, Mojtaba Azadbakht Pages 103-112
  Background and
  Purpose
  The Activities of Daily Living scale (ADL) and instrumental activities of daily living scale (IADL) are two instruments that screen elderly respondents for physical functioning. They also assess whether they are dependent or independent in performing their activities. This study was conducted to investigate the reliability and validity of Iranian version of ADL and IADL.
  Materials And Methods
  ADL and IADL Persian versions were prepared by the forward-backward method. Content Validity Index (CVI) was also used. The questionnaire was given to 300 individuals. To determine the criterion validity, sensitivity and specificity of the ADL and IADL were calculated. To assess the construct validity convergent validity and known groups were used and ADL and IADL mean scores were compared using the Mini Mental State Examination (MMSE). Internal consistency and reliability was assessed by Cronbach's alpha and test-retest.
  Results
  The content validity index was more than 0.82 for both ADL and IADL. Convergent validity showed that the mean scores of ADL and IADL in elderly individuals with normal and adverse normal cognitive ability were significantly different. Also, the studied instruments were able to differentiate between different age groups. The sensitivity and specificity of ADL and IADL were 0.75 and 0.96, respectively. Cronbachsalpha and ICC were more than 0.75.
  Conclusion
  The Persian version of ADL and IADL were found to be consistent and valid measures for assessing daily activities and instrumental activities of Iranian elderly. They are also easy to use and are recommended for research projects.
  Keywords: Elderly, validity, reliability, ADL, IADL
 • Maryam Shamsi, Vahid Nejati, Gholamreza Najafi Pages 113-121
  Background and
  Purpose
  This study aimed at evaluating the effects of different doses of Licorice extract on in vitro maturation (IVM) and in vitro fertilization (IVF).
  Materials And Methods
  In this study 32 female adult mice were randomly assigned into four groups. Group I was the control, group II were estradiol valerate-induced PCOS mice (0.2cc), and groups III and IV were induced PCOS that received Licorice extract at 100mg/kg/day and 150 mg/kg/day dosage, respectively for 3 weeks. Afterwards, blood sample were taken and the testosterone and esteradiol levels were measured. GV oocytes were isolated from ovaries and cultured in TEM199. The oocytes (MII) were inseminated with sperm. Then, the fertilization and blastocyst stage development were investigated under inverted microscope.
  Results
  The serum testosterone and estradiol levels significantly decreased in treatment groups compared with PCOS mice (P&le0.05). Also, the number of oocytes, fertilization, number of two-cell and blastocysts significantly increased in treatment groups compared to the PCOS group (P&le0.05).
  Conclusion
  The results showed that licorice is effective on sex hormones in induced PCOS mice and also it could improve IVM and IVF in induced PCOS mice.
  Keywords: PCOS, Licorice, IVM, IVF
 • Mojtaba Yegane Badi, Ali Esrafili, Roshanak Rezaei Kalantary, Ali Azari, Ehsan Ahmadi, Mitra Gholami Pages 122-135
  Background and
  Purpose
  Phthalate esters (PEs) are a large family of industrial chemicals widely used as plasticizers. Phthalates can cause endocrine disruption and cancers. Nowadays, phthalate esters are commonly used in cosmetics, adhesives and toy industries and simply get into the surface water and groundwater. The aim of this study was to evaluate the performance of UV / Na2S2O8 / Fe2+ in DEP removal from aqueous solution.
  Materials And Methods
  In this study the effect of pH, concentration of persulfate, Fe2+ concentration and contact time on removal of diethyl phthalate were studied in laboratory scale using a cylindrical-shaped reactor containing a UV-C lamp (16 watts) by batch method. The residual concentrations of Diethyl phthalate)DEP(were determined by HPL. The effects of independent parameters on DEP removal were evaluated by Multi simplex and the response surface method (box Behnken method).
  Results
  In this study the optimum condition was obtained at pH = 11, persulfate concentration of 0.4 Mmol/L, 0.07 Mmol/L Fe2+ and 90 minutes contact time. The results showed that the DEP removal by UV / Na2S2O8 / Fe2+ process followed a first-order reaction kinetic.
  Conclusion
  The results indicated high efficiency of UV / Na2S2O8 / Fe2+ process (95% removal under optimal condition) in removal of DEP from aqueous solutions. This efficiency demonstrates that this method is acceptable in DEP removal on industrial scale.
  Keywords: Diethyl phthalate, advanced oxidation process, persulfate radical, Fe (II)
 • Gilas Hosseini, Pari Teymouri, Omid Giahi, Afshin Maleki Pages 136-146
  Background and
  Purpose
  In recent years, dust storms have affected many regions in Iran including Kurdistan province. Along with dust other pollutants such as heavy metals may also be transferred which pose a risk to human health. The purpose of this study was to determine heavy metals concentrations in atmospheric PM10 in Sanandaj, Iran and also assessing their health risk on the staff and students in Kurdistan University of Medical Sciences (KUMS).
  Materials And Methods
  KUMS was chosen as the sampling site and the samples were taken every six days and also on dusty days. Omni air sampler was used to determine the concentration of heavy metals, including arsenic, cadmium, chromium, cobalt, zinc, iron, copper, manganese, and nickel in PM10, from April to September 2013. Health risk assessment of cancerous and noncancerous diseases caused by these heavy metals was carried out using the guideline of United States Environmental Protection Agency (USEPA) for three groups including the staff, students using KUMS accommodation and students resident in other places.
  Results
  The heavy metal with highest concentration was iron which was seen in both dusty and ordinary days. In dusty and ordinary days cadmium was found to have the least concentration in May and September, respectively. The overall risk of cancer for all the studied metals and for the three groups in dusty days was higher than non-dusty days (less than two per one million). Acute and chronic non-cancer risks of studied metals for the three studied groups were less than one.
  Conclusion
  According to the baseline values of cancerous and noncancerous risks provided by the USEPA, it seems that, during the investigation period, the studied metals do not increase the risk of cancer and non-cancer diseases among individuals working and studying in KUMS.
  Keywords: Air pollution, particles matter, risk assessment, heavy metals
 • Farhad Farahani, Morteza Hamidi Nahrani, Mohammad Ali Seif, Rabiee, Sheno Moradi Pages 147-154
  Background and
  Purpose
  False positive in newborn hearing screening increases cost and maternal anxiety. We aimed to evaluate the effect of mode of delivery and screening age on false positive result of first screening test. Identifying and controlling these factors could reduce the rate of false positive tests.
  Materials And Methods
  In this study, 2784 infants were evaluated by otoacoustic emissions test. The test was performed before hospital discharge. Then, the rates of false-positive were compared in infants born by vaginal delivery and cesarean section based on the screening age.
  Results
  False positive rate in the first screening test in neonates born through vaginal delivery was significantly higher than that of the newborns delivered by cesarean section. The rate of false positive significantly decreased with increase of screening age in infants born by cesarean delivery.
  Conclusion
  Hearing screening test in neonates born through cesarean section should be conducted just prior to hospital discharge. In this way, false positive results could be reduced by about 6 times and the cost and concerns caused by the rate of false positives are also minimized.
  Keywords: Neonatal screening, hearing, otoacoustic emissions, false positive
 • Masomali Movahedi, Iman Haghani, Rezaali Mohammadpour, Seyed Khalil Akbarimohammadi, Mohammad Taghi Hedayati Pages 155-165
  Background and
  Purpose
  Biological pollution in indoor air is mostly created through bacteria and fungi which are harmful to human health. In the present study we evaluated the fungal diversity of air and air-conditioning systems in different schools of Mazandaran University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  The samples were collected from some rooms in different schools of Mazandaran University of Medical Sciences during spring and summer, 2014. The Quick Take 30 Pump-air sampler and carpet sterile fragments were applied for sampling of air and filter surfaces of air conditioners, respectively. The grown fungi were identified by routine mycological methods.
  Results
  Aspergillus was the most frequently species isolated from air samples (408 colonies, 28.26%) and surface samples (347 colonies, 24.89%). The highest fungal concentration level was reported from School of Medicine with Aspergillus (1152 CFU/m3). Among the Aspergillus species, A. niger (43.2%) and A. flavus (34.8%) were the most frequent species from the air and surface samples, respectively.
  Conclusion
  Both sampling methods showed that the School of Medicine had the highest level of fungal contamination over the study period. The high concentration levels of airborne fungi may increase the risk of respiratory diseases. Aspergillus which was commonly found in this study is one of the main mycotoxin producers in nature and is strongly associated with allergic respiratory disease, especially asthma.
  Keywords: fungi, air, air, conditioning systems, Mazandaran University of Medical Sciences
 • Mohammad Bagher Miranzadeh, Ashraf Mazaheritehrani, Zahra Tavakoli, Hamidreza Gilasi Pages 166-176
  Background and
  Purpose
  In activated sludge process large amounts of sludge are produced. The disposal and management of this sludge remains a big challenge due to environmental, economic, social and legal factors. Thus, selecting an appropriate process that could reduce sludge would be of great help in solving this problem. The aim of present research was to determine the effects of three processes including Fenton, ozonation and Fento-ozonation on excess sludge reduction in activated sludge process.
  Materials And Methods
  A bench scale study was conducted on three processes including Fenton, ozonation, and Fento-ozonation for reduction of dry solids (DS) and sludge volume (SV). The effects of pH, time and ozone dosage were also studied.
  Results
  The results indicated that in ozonation process (ozone dose of 0.14 gO3gTSS-1) the maximum efficiency of dry solids and sludge volume reduction were 79.32% and 87.67%, respectively. The results also showed that the effect of reaction time on reduction of sludge volume was significant in all three processes. Moreover, significant effect of increase in ozone dosage (from 0.07 to 0.14 gO3gTSS-1) was observed on reduction of all parameters in ozonation and Fento-ozonation processes (P<0.05).
  Conclusion
  Ozonation alone was found to be more efficient than Fenton and Fento-ozonation in sludge treatment. However, the combination of Fenton and ozonation processes did not improve sludge reduction.
  Keywords: sludge, Fenton\'s reagent, ozone, hydroxyl radical
 • Zahra Foroughi, Hasan Siamian Pages 177-185
  Background and
  Purpose
  Scientific productions have been accelerated in Iran in past decades but their association with health problems and disease burden is doubtful. The aim of this study was to assess the relationship between Iranian scientific productions (published in 2010-2014) with disease burden in Iran using Scopus database.
  Materials And Methods
  Data was collected using Scientometric indicators, direct observation, and notetaking. The current research included all articles written by Iranian researchers during 2010 to 2014 which were published in Scopus- indexed journals. The search was limited to the affiliation ‘Iran’ and was performed using different keywords including road accident, ischemic heart diseases, major depression disorders, and cerebral vascular diseases. These were believed to have the highest disease burden. Then, the scientometric outputs were recorded and the relationship between scientific productions with disease burden was investigated.
  Results
  In total, 2824 articles had been published in Scopus-indexed journals. Among them depression disorders and addiction had the highest (1530 records) and lowest (62 records) records, respectively. Major depression disorders were found to have the greatest h-index and the highest percentage of scientific productions with at least one citation was associated with addiction. There was a direct correlation between years of life lost due to premature mortality (r=0.8, P=0.2), years lived with disability (r=0.2, P=0.8), and mortality rate (r=0.9, P=0.205) with scientific productions.
  Conclusion
  According to our results, Iranian scientific productions in Scopus database are not related to disease burden in Iran however, they reflect high mortality diseases.
  Keywords: scientific products, Iran, burden of disease, medical science, scientometric, Scopus
 • Hiva Alipanah, Mohammad Reza Bigdeli, Mohamma Ali Esmaeili, Mohammad Esmaeil Akbari Pages 186-199
  Background and
  Purpose
  Recently studies have shown that main compound (Cyclotides) of Viola odorata has an inhibitory effect against proliferation of cancer cells. Also, melatonin reduces size and growth of tumor cells. The main purpose of this study was to compare the inhibitory effect of Viola odorata and melatonin on MDA-MB-468 cells proliferation.
  Materials And Methods
  In this exprimental study, triple negative human breast cancer cells (MDA-MB-468) were cultured in 96-well plates and incubated with different concentrations of Viola odorata hydroalcoholic extract and melatonin for 24h. Cell viability was measured using MTT assay. In the in vivo study Balb/c mice (6 group, n=6) received subcutaneous injection of 100 µl of cell suspension (4T1 cells) in the left hind flank. The animals were treated with different concentrations of Viola odorata extract (50, 150, 250, and mg/kg) and melatonin (40 mg/kg) for three weeks. Tumor volume changes were measured weekly and weight changes were measured at day 21.
  Results
  The in vitro study showed that different concentrations (30, 40, 60, 80,100,150, and 200 µg/ml) of Viola odorata significantly decreased cell survival in cancer cells (P<0.05). Also, melatonin at concentration of 1mM significantly decreased cell viability (P<0.05). The in vivo study found that melatonin (40 mg/kg) and Viola odorata at 250 mg/ml concentration inhibited increasing of tumor volume after 21 days compared with control group.
  Conclusion
  Treatment with melatonin and Viola odorata extract was found effective in reducing cell survival and tumor volume.
  Keywords: Viola, melatonin, breast neoplasms, cell survival
 • Fatemeh Mashayekhi, Reza Mirzai Saifabad, Pezhman Baghery Pages 200-209
  Background and
  Purpose
  The aim of the present study was to examine the validity, reliability and factor structure analysis of the Persian version of the Verran and Snyder-Halpern Sleep Scale (VSH). This scale is used to evaluate sleep quality in hospitalized patients and their perception of sleep for the preceding night.
  Materials And Methods
  The Persian version of the scale was provided using forward translation. Then, 220 hospitalized patients were randomly selected to complete the approved version of the VSH sleep scale. Face validity was confirmed by experts, and content validity and construct validity were confirmed by CVR and exploratory factor analysis, respectively. The reliability of the items was determined by Cronbach's alpha coefficient and bisection method.
  Results
  Cronbach's alpha coefficient and reliability of the scale was 0.43 before the analysis. Exploratory factor analysis with principal components and varimax rotation led to the extraction of three factors. The first was sleep disturbance that included 6 items of the 7 items in VSH sleep scale. The second was sleep supplementation that included 3 items of the 4 items in the scale. The last factor was sleep effectiveness which included only a single item from 5 items thereby, being removed from the scale. The remaining two factors explained 55.31% of the total variance. Cronbach's alpha coefficient of the new questions was 0.83 and using Bisection test the correlation coefficient was 0.7.
  Conclusion
  Reliability and validity of the Persian form of the VSH sleep scale proves that this version is appropriate for measuring the quality of sleep in Iranian hospitalized population.
  Keywords: visual analog scale, reliability, validity, sleep quality
 • Jamshid Yazdani Charati, Abolfazl Nikpour, Isa Nazar Pages 210-218
  Background and
  Purpose
  Satisfaction is an important indicator in measuring the quality of services. Improving the quality of services provided in subspecialized clinics requires an appropriate understanding of the situation and the problems that different sectors are faced with. This study aimed to determine the patients’ satisfaction level from services provided in Sari Tooba Clinic and associated factors using Hotelling's T2.
  Materials And Methods
  This analytical cross-sectional study was performed in 603 patients attending Sari Tooba clinic in 2015. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The reliability and validity of the questionnaire was determined. Data analysis was conducted in SPSS V.20.
  Results
  The overall levels of satisfaction were found to be poor (20%), moderate (27%), and good (52%). No significant relationship was found between patients’ satisfaction levels and place of residence, insurance, marital status, and age. Among five investigated dimensions, the patients were only satisfied with physicians and demonstrated significantly poor levels of satisfaction in other dimensions.
  Conclusion
  The services provided to patients in Sari Tooba clinic was found to be relatively satisfactory, however, in the pharmacy (waiting time) and amenities (quiet area) high levels of dissatisfaction were observed. Therefore, more measurements should be taken to make a more relaxed environment. Also, increasing the number of staff in pharmacy could shorten the waiting time, thus increasing patients’ satisfaction.
  Keywords: patient satisfaction, health care, Hotelling\'s T2
 • Akram Abdollahi, Tahereh Shokohi, Mohammad Taghi Hedayati, Mojtaba Nabili, Nazanin Lotfi Pages 219-228
  Background and
  Purpose
  Fungemia is a significant cause of morbidity and mortality among immunocompromised patients such as severe burns. Due to low sensitivity and long turnaround time of the traditional biphasic BHI blood culture to detect fungemia we aimed to detect fungal elements in blood culture of these patients suspected with invasive fungal disease (IFDs) using panfungal PCR assay.
  Materials And Methods
  Four hundred blood cultures were obtained from 112 severely burned patients suspected with IFDs. DNA was extracted and a pair of fungal universal primers was used to amplify the 18SrRNA gene. The PCR product was sequenced and identified using the nucleotide Basic Local Alignment Search Tool (BLAST).
  Results
  44(39.2%) Blood culture of 112 patients (mean age: 31.9±14.7 years) were positive. In PCR positive patients, mean burn size was 42.6±19 % of total body surface area and average hospital length of stay was 21.8 ±10.3 days. In three patients, same species of fungi were determined in both sequencing of PCR products and the classical procedures of blood culture. Randomly sequencing of 20 PCR products revealed Aspergillus fumigatus (n=11 55%), Candida tropicalis (n=5 25%), C. albicans (n=1 5%), C. parapsilosis (n=1 5%), Agaricomycotina (n=1 5%), and Penicillium (n=1 5%) as causative agents.
  Conclusion
  Panfungal PCR assay on blood culture seems to be a promising method for rapid detection of fungi in blood culture of patients at risk for IFDs.
  Keywords: invasive fungal disease, burn, fungemia, Candida, Aspergillus
 • Seyed Abdollah Mousavi, Mahdi Nikkhah, Rostam Poormoosa, Seyed Jaber Mousavi, Azam Ahangar Darabi Pages 229-234
  Background and
  Purpose
  Cleft palate is one of the most common anomaly of face and hearing loss is one of its main complications. In this study, we evaluated the status of tympanometry and the need for ventilation tube (VT) in patients with cleft palate.
  Materials And Methods
  A descriptive study (during 11 years) was done in children between one to two years of age referring for cleft palate repair. Before operation, tympanometry was performed in all patients and results were recorded in the form of standard groups A, B, and C. If the tympanogram had shown type B or C, VT was placed in tympanic membrane. The type of middle ear discharge in the form of serosa, glue or purulent were recorded. Finally, these observations were compared with the results of tympanometry and type of cleft palate.
  Results
  A total of 48 patients entered the study, of whom 22 were boys and 26 were girls. The mean age of the subjects was 15 months. Tympanometry before surgery had shown type A in 21 ears, type B in 68 ears and type C in others. In fact, 87.5% of patients had shown at least one abnormal ear that needed VT insertion. Middle ear effusion was seen in 93.3% of cases. The effusions were viscous or purulent in 80% of the cases, and there was a significant relationship between the type of discharge and tympanometry results.
  Conclusion
  The majority of patients with cleft palate have impaired tympanogram, therefore, insertion of VT is acceptable even without performing initial evaluation by tympanometry.
  Keywords: cleft palate, tympanometry, otitis, ventilation tube
 • Zohre Sadat Hashemi Bonjar, Leila Mirshekari, Reza Imankhah, Shima Naderi Pages 235-247
  Background and
  Purpose
  Tuberculosis (TB) is one of the most common diseases in this era that affect the quality of life (QOL). This study aimed to evaluate the QOL in patients with pulmonary tuberculosis attending Anti-TB Centre in Zabol, Iran.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional descriptive research, 168 TB patients were selected through simple random sampling in 2015. Data was collected by a questionnaire including 40 items. It was then analyzed in SPSS V.21 applying Chi-square, ANOVA and t-test. Probability values less than 0.05 were considered as significant.
  Results
  The majority of patients were female (55.35%). The mean age of the study group was 45.58±15.93. The mean score for QOL for all patients was 84.88±8.84. The t-test showed a significant difference between the QOL mean score and marital status (P=0.000), employment status (P=0.000) and history of smoking (P= 0.039). Also, the ANOVA test showed a significant difference between the QOL mean score and educational level (P=0.000). But no significant difference was found between the mean score for QOL and sex, place of residence and family history of the disease. Moreover, the Chi-square test showed no significant relationship between the quality of life and age in patients with pulmonary tuberculosis.
  Conclusion
  Despite the treatment of tuberculosis, the disease leaves a negative impact on patients’ QOL. Family members and health care team can help the patients in coping with the disease and improving their quality of life by recognizing the factors influencing the QOL.
  Keywords: Quality of life, pulmonary tuberculosis
 • Samad Zare, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Hadi Esmaeili Gouvarchin Ghaleh, Bahman Mansori Motlagh Pages 248-257
  Background and
  Purpose
  Type I diabetes is an autoimmune disease. Nowadays, there is increasing interest in natural products for the treatment of diabetes. This study was done to investigate the effect of hydroalcholic extract of Cynodon dactylon on the biochemical aspects and histopahtological changes of pancreas in experimental autoimmune diabetes in C57bl/6 mice.
  Materials And Methods
  After stabilization of diabetes, mice were allocated in three therapeutic groups (n=10 per group) and orally treated with hydroalcholic extract of C. dactylon (100, 200 and 400 mg/Kg) for two constitutive weeks. The mice were euthanized at day 14 post streptozotocin administration and pancreases were collected and applied for histopathology. Furthermore, the levels of serum fasting blood sugar, triglyceride and cholesterol level were measured in 7 and 14 days after final streptozotocin dose. Nonparametric data (histopathological scores) were compared by Mann-Whitney U-test. Other parametric data were analyzed using the one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc test.
  Results
  The results indicated a significant decrease in the levels of fasting blood glucose, triglyceride and cholesterol compared to control group. Moreover, treatment with C. dactylon significantly decreased the levels of leukocyte infiltration in the treatment group compared to diabetes mice without treatment.
  Conclusion
  It seems that hydroalcholic extract C. dactylon may have a therapeutic effect against destruction of &betaeta cells and insulitis in the animal model of type I diabetes. Thus, it may be a promising strategy to control this disease in human.
  Keywords: Cynodon dactylon, diabetes, C57Bl, 6
 • Mohammad Shokrzadeh, Monireh Jahani, Zeinab Vafaeipour, Fatemeh Shaki Pages 258-269
  Background and
  Purpose
  Diabetes is a health problem worldwide with increasing prevalence in most countries. Nephropathy is a common microvascular complication of diabetes. Diabetes is directly associated with oxidative stress and mitochondrial damage that result in renal tissue damage. This study evaluated the efficiency of nanoceria in attenuation of oxidative damage in renal isolated mitochondria of STZ-induced diabetes mice.
  Materials And Methods
  In an experimental study, the mice were divided into five groups (n=6 per group). Diabetes was induced by a single dose of streptozocin (65mg/kg body wt, IP) and the mice with glucose concentrations exceeding 200 mg/dl were considered diabetic and were treated with nanoceria and vit E for 4 weeks. Afterwards, the animals were anaesthetized and kidney tissues were excised at 4°C and mitochondrial fraction was separated by different centrifuge technique. Finally, oxidative stress markers including measuring glutathione (GSH) content, lipid peroxidation (LPO), reactive oxygen species (ROS) and MTT test were assayed in isolated kidney mitochondria.
  Results
  The level of GSH and mitochondrial function significantly decreased in diabetic mice compared to those in control group (P<0.05). Also, significant increase in LPO and ROS formation were observed (P<0.05) in the renal mitochondria of diabetic mice that decreased significantly after nanoceria administration (P<0.05).
  Conclusion
  Our findings showed the protective effects of nanoceria against renal mitochondria damage. Therefore, it could be used as a complementary therapy alongside other blood glucose-lowering drugs to reduce the rate of complications resulting from diabetes.
  Keywords: nanoceria, diabetes, nephropathy, oxidative stress, streptozocin
 • Gohar Eslami, Mohammad Sadegh Rezaie, Ebrahim Salehifar, Alireza Rafiei, Teymor Langaie, Mohammad Reza Rafati, Kheyronesa Shafahi Pages 270-279
  Background and
  Purpose
  Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBLs) are one of the most important health care issues all over the world. Uropathogenesis are responsible for life threatening infections in children. In this study we aimed at investigating the epidemiology of CTX, TEM and VEB genes in pediatric UTI.
  Materials And Methods
  Urine samples were collected during six months in Sari Bou Alisina Hospital. The samples were inoculated onto 5% blood agar and MacConkey’s agar and the E. coli isolates were identified by standard methods. Minimum inhibitory concentration (MIC) of fourteen routine antibiotics was determined by agar dilution method. Resistance to Cefotaxime and ceftazidime was considered as ESBL producing bacteria. These isolates were then tested by Polymerase Chain Reaction (PCR) for the presence or absence of CTX, TEM and VEB beta-lactamase genes.
  Results
  Of 327 E. coli uropathogen, 100 (30.5%) were identified as ESBL producer. The ESBL-producing E. coli isolates were susceptible to carbapenems (66%) and amikacin (58%). The most prevalent ESBL genes were TEM (49%) following CTX (28%) and VEB (8%). TEM negative ESBL, were significantly more resistant to cefotaxime, ceftriaxone and amikacin (P< 0.05). VEB-producing strains were significantly more resistant to ceftazidime (P< 0.05). ESBLs were associated with resistance to cefixime, colistin and cefepime.
  Conclusion
  Regarding the high level of resistance to broad-spectrum antibiotics, more rational prescribing, empiric therapy assessment and TDM of broad-spectrum antibiotics are recommended.
  Keywords: E. coli, ESBL, children, TEM, carbapenem
 • Zohreh Zare, Reza Masteri Farahani, Moslem Mohammadi Pages 280-290
  Background and
  Purpose
  Embryos produced from in vitro assisted reproductive technologies (ART) manipulations, such as parthenogenesis, are less developmentally competent than in vivo-derived embryos. This study was designed to evaluate the effect of L-carnitine treatment during IVM on maturation of immature oocytes selected by Brilliant Cresyl Blue (BCB) staining, and their subsequent developmental competence after parthenogenesis.
  Materials And Methods
  Immature oocytes collected from NMRI mice ovaries were stained with BCB for 90 min. BCB+ oocytes (with blue color cytoplasm) were then cultured in tissue culture medium (TCM) 199 with 0.0, 0.3 and 0.6 mg/ml L-carnitine at 37 °C and 5% CO2 under maximum humidity. After 24 hours, nuclear maturation (using Hoechst staining) and cytoplasmic maturation (by measuring the intracellular glutathione (GSH) concentration with monochlorobimane) were recorded in metaphase II oocytes. Cleavage rate, blastocyst development rates (BDR) and total cell number of blastocyst were also determined after parthenogenesis.
  Results
  Both L-carnitine concentrations significantly increased GSH (P<0.01), nuclear maturation (P<0.01) and BDR (P<0.05) compared with those in the control group. L-carnitine had no significant effect on cleavage rate and total blastocyst cell numbers.
  Conclusion
  These results demonstrated that L-carnitine supplementation during IVM of immature BCB+ oocytes could increase developmental competence of oocytes after parthenogenesis, possibly by improvement of nuclear and cytoplasmic maturation of oocytes.
  Keywords: Brilliant Cresyl Blue, staining, L, carnitine, mice, oocyte, parthenogenesis
 • Seyedeh Zahra Faghani, Jamshid Yazdani, Abolfazl Hosennataj, Abolfazl Nikpour Pages 291-299
  Background and
  Purpose
  Population aging is one of the most important issues in demography that has attracted much attention. In Iran, the population is changing from young structure to an old structure. This fast transition calls for designing studies about population ageing in all provinces. This study was conducted to determine the population structure in Mazandaran province.
  Materials And Methods
  Four census data sources (1986 to 2011) were used and population ageing index was calculated by median age, fertility and mortality rates. Hierarchical cluster analysis which is an unsupervised classification method was used for grouping the cities in R package version 3.1-2 and thematic mapping was prepared using GIS software 10.
  Results
  The number of clusters of cities considering population aging index, median age of the indices, general fertility and mortality rates in the census of 1986 and 1996 was 6 and in next censuses was 5. In all four censuses the highest aging index and the least number of cluster index were greater than the value of country’s old population. Bar graph indicator of the aging population showed a significant increase in the index during the 1986-2011 censuses.
  Conclusion
  According to the results, population aging was found to have a dramatic increase in Mazandaran province during the censuses. This increase may have different reasons and could not be only due to decline in fertility rate. In some towns such as Savadkuh emigration from the region could be responsible for the increase of ageing population. Another cause of this increase in the province could be increase of life expectancy. Therefore, appropriate planning is required on this subject.
  Keywords: population aging, hierarchical cluster analysis, geographic pattern, Mazandaran province
 • Farhad Sobouti, Mahtab Ebrahimi Nezhad, Parastoo Namadar, Yasaman Behzadi, Sepideh Motevalli, Mehran Armin Pages 300-303
  Background and
  Purpose
  Malocclusion which has great hazardous effects on oral function seems to have become more prevalent in recent years therefore, the present study was carried out to assess the prevalence of different malocclusions among 13-15 year-old female adolescents in Sari, Iran.
  Materials And Methods
  This study was conducted in September 2014 to March 2015. A total of 485 school girls aged 13-15 were randomly selected from 11 schools to determine the status of their occlusion. Students who had previous orthodontic treatment or extraction of any permanent teeth and craniofacial syndrome and mixed dentition were excluded from the study. Angle's classification was used to describe the type of malocclusion.
  Results
  According to the results, only 12% of studied adolescents had normal occlusion, whereas 53% had Class I, 19.4% had Class II and 15.6 % had Class III malocclusion.
  Conclusion
  Class I malocclusion was the most prevalent, while Class III malocclusion was the least prevalent among female students in Sari.
  Keywords: Malocclusion, prevalence
 • Mohammad Ali Zazouli, Seyed Mohsen Alavinia, Abotaleb Bay Pages 304-308
  Background and
  Purpose
  Hospitals and health-care centers are the major sources of hazardous waste generation. Hospital wastes should be collected and disposed under certain conditions. The aim of this study was to investigate hospitals waste generation in Gorgan, Iran.
  Materials And Methods
  The study was performed in 8 hospitals including 3 educational hospitals and 5 non-educational hospitals in Gorgan, 2014. Waste generation was investigated in 4 consecutive months, three times a week. Weighting was performed 384 times (48 times in each hospital). Mann-Whitney and nonparametric correlation test were used for data analysis.
  Results
  The results showed 40.27% hazardous and 59.73% general wastes were generated in hospitals. The mean rates of waste general and hazardous generation were 2.63 and 1.03 kg/bed/day, respectively. These rates in educational and non-educational hospitals were 3.75 and 1.96 kg/bed/day, respectively.
  Conclusion
  Generation of hazardous waste was found to be high in Gorgan hospitals. Also, the educational hospitals generated more waste than non-educational hospitals. Therefore, necessary measures should be taken to reduce the generation of waste, especially hazardous waste.
  Keywords: medical waste, hazardous waste, hospital waste
 • Nahid Jesri, Fatemeh Rezaei, Abedin Saghafipour, Habib Asghari, Mehdi Noroozei Pages 309-314
  Background and
  Purpose
  Meningitis is an infectious disease which could lead to mortality in case of outbreak in society, especially in dormitories, schools and resting houses. The aim of this study was to assess the geographical distribution of meningitis in Iran by Geographic Information System.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study all cases of bacterial meningitis in 30 provinces in Iran during 2013 were investigated using existing data. Initially, the national data from meningitis was collected from the disease management offices. The incidence of meningitis in each province was calculated by epidemiologic forms. Then, these data were arranged in a geo-referenced database at provincial level in the Arc-GIS software.
  Results
  In 2013, 8411cases with bacterial meningitis were reported in Iran. In 250 cases (3%) meningitis was confirmed, in 1823 (22%) the disease was detected as probable and 6338 cases (75%) were suspected to have meningitis. The patients were 40.7% female. Most of the infected individuals were reported from Qazvin, Mazandaran and Kurdestan provinces.
  Conclusion
  Based on maps, it seems that Qazvin, Mazandaran and Kurdestan provinces have either increased risk of meningitis or have a dynamic care system in which reports to the Centers for Disease Control and vaccine-preventable diseases management offices are fully made.
  Keywords: Meningitis, Epidemiology, Spatial analysis, GIS
 • Pages 320-323
  Background and
  Purpose
  This research was carried out to investigate the obstetrics, gynecology and midwifery malpractices reported to Ahvaz forensic center and medical council in order to reduce such incidences.
  Materials And Methods
  This study was performed on patients’ claims against obstetrics, gynecology and midwifery staff in Ahvaz hospitals, clinics, and health centers, 2006-2012.
  Results
  The results revealed that most claims were due to gynecologists’ negligence, and the majority of malpractices occurred during night shifts.
  Conclusion
  According to the findings, increasing the number of gynecologists and reducing the shift lengths along with more training on enhancing the awareness regarding official rules can reduce the incidence of malpractices.
  Keywords: Midwifery, obstetrics, gynecology, malpractice
 • Samira Mazaheri, Zahra Soleymani, Hooshang Ddgar Pages 324-328
  Background and
  Purpose
  Speech intelligibility refers to how speech is understandable by listeners. This study examined speech intelligibility in children (Persian native speakers) with spastic cerebral palsy aged 8-12 years old.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was performed in 31dysarthric students (….. boys and …..girls) in Tehran, 2014. A list of words and sentences were prepared and its content validity was examined. Speech samples were recorded when the participants repeated the words and sentences. The speech samples were transcribed by two groups of familiar and unfamiliar listeners (n=62).
  Results
  The mean scores for word and sentence intelligibility in familiar listeners were 64.25 and 74.9, respectively and 64.51 and 79.3 in unfamiliar listeners, respectively. The mean intelligibility scores were significantly higher in familiar listeners compared with unfamiliar listeners (P<0.001). Average sentence intelligibility score was found to be significantly higher compared with words (P<0.001).
  Conclusion
  Intelligibility of the words was higher than moderate and sentences intelligibility was fair. Unfamiliar listeners were more precise in words and sentences detection. Listeners used context for better detection.
  Keywords: speech intelligibility, cerebral palsy, Spastic
 • Fatemeh Motaharinezhad, Sepideh Seyed, Alimohammad Rezaye, Seyedeh Marzieh Heidarieh, Reyhaneh Noruzi Pages 329-333
  Background and
  Purpose
  Self-efficacy and achievement motivation are amongst the most important predictors of academic achievement. The aim of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and achievement motivation and academic achievement in students with learning disabilities.
  Materials And Methods
  The research population included 32 students with learning disabilities and the Self-efficacy Scale (Sherer et al) and Herman’s Questionnaire Measure of Achievement Motivation were completed by the participants. The descriptive results of the first semester were considered as a criterion for academic achievement. Data was analyzed using correlation and regression analysis.
  Results
  The participants were 79.4% male and the mean age of students was 9 + 0.899. Most of them were grade two to five. Self-efficacy and achievement motivation were significantly correlated with academic achievement (P<0.05 and P<0.001, respectively). Achievement motivation was the most effective component in academic achievement (P<0.001)
  Conclusion
  According to these results, self-efficacy and achievement motivation were the main factors affecting the academic achievement of students with learning disabilities.
  Keywords: learning disability, self, efficacy, achievement motivation, academic achievement
 • Farough Vatani, Pegah Azadimanesh, Hamid Poursharifi, Miad Osfoori Pages 334-337
  Background and
  Purpose
  Previous researches indicated a relationship between impulsivity and Internet addiction. This study was conducted to compere the symptoms of attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) in Internet addicted and non-addicted university students.
  Materials And Methods
  This comparatevi study was performed in 311 individuals who were selected by convenience sampling. Data was collected using the Young’s Internet addiction test and Conner's Adult ADHD Rating Scales (CAARS). Data was analysed applying ANOVA in SPSS V.16.
  Results
  The results showed higher scores of ADHD in Internet-addict students compared with students not addicted to Internet (P=0.001).
  Conclusion
  Current results are consistent with previous findings proving that individuals addicted to Internet have more ADHD symptoms than those not addicted to Internet.
  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Internet addiction, impulsive behaviour
 • Seyed Hamzeh Hosseini, Atekeh Hadinezhad Makrani Pages 338-342
  Pregabalin is used as a new drug in relieving neuropathic pain but it could have some side effects such as dizziness, drowsiness and peripheral edema. Other side effects are rarely reported. We report a patient who developed urinary incontinence following a single dose of Pregabalin. A 72 year old woman was diagnosed with depression and received treatment from two years ago but complained of scattered body pains. After further investigations she was diagnosed with fibromyalgia and was given Pregabalin75 mg daily. After a single dose of Pregabalin the following symptoms were presented: tearing, impaired concentration, and urinary incontinence. The symptoms were resolved within 4-5 hr and Pregabalin was stopped the next day. According to the Naranjo probability scale these symptoms were probably due to Pregabalin. Therefore, it should be prescribed cautiously in older adults.
  Keywords: urinary incontinence, single dose, Pregabalin
 • Salma Omidi Pages 343-349
  Background and
  Purpose
  Internal inflammatory root resorption (IIRR) is an uncommon lesion in permanent tooth that could lead to destruction of root and the surrounding dental hard tissues if it is left untreated. This article describes treatment of an extensive perforating internal root resorption in a maxillary second premolar using mineral trioxide aggregate (MTA).Case report: After chemomechanical cleaning of the root canal and the resorption lacuna, calcium hydroxide was placed as an intracanal dressing. At next visit, the root canal and defect space were filled by MTA. After one day, coronal access was restored by amalgam. Radiography and clinical examination at the two year follow up showed that the tooth was in function and bone repair occurred.
  Conclusion
  According to these findings, it is possible to have a successful treatment of extensive perforative internal root resorption by MTA without surgery.
  Keywords: mineral trioxide aggregate, internal, root resorption, perforation
 • Hossein Pazoki, Ghohe, Beheshteh Haghparast, Kenari, Mahdi Fakhar Pages 350-366
  Cutaneous leishmaniasis (CL) annually imposes high socio-economic burdens on societies. Although among diagnostic methods, microscopic and or culture methods are considered as golden standard due to their high specificity, but their sensitivities are variable. Today, present microscopic method is considered as the most valid and available method for diagnosis of CL. However, different methods with higher sensitivities are introduced for diagnosis of this disease amongst which improved micro culture has high specificity (100%) and sensitivity (98.4%). Moreover, among other diagnostic methods, various molecular and biochemical methods are developed for detection and characterization (typing) of Leishmania spp. Study of isoenzyme profiles (zymodemes) is considered as golden standard for typing and microsatellite is suggested as an alternative method. Recently, novel methods such as LAMP isothermal technique with high specificity, NASBA and HRM are also evaluated. The current study provides a more detailed overview of novel and routine diagnostic methods for cutaneous leishmaniasis.
  Keywords: cutaneous leishmaniasis, microscopic methods, microculture, molecular methods, zymodem
 • Simin Bari, Shahabeddin Sarvi, Ahmad Daryani, Hajar Ziaeei Hezarjaribi, Mohsen Arbabi, Majid Pirestani, Azadeh Mizani Pages 367-375
  Background and
  Purpose
  Dicroceliasis is a common disease in ruminants caused by various species of Dicrocoelium. This parasite is seen communally in bile ducts and gallbladder of ruminants and sometimes accidentally in humans. The parasite is considered to be important from both economic and veterinary aspects since it has a direct impact on liver damage and results in significant loss of protein in human diet because infected livers are removed in slaughterhouses. This parasite is prevalent in Iran, so, this study was performed to determine the rate of dicrocoeliasis infection in Iran.
  Materials And Methods
  We sought to conduct a systematic review of articles published on some databases such as Google Scholar, PubMed, Science Direct, IranMedex, Scopus, SID, IranDoc and Magiran, between 2000-2015.
  Results
  Our search resulted in a total of 15 reports published about the prevalence of dicrocoeliasis infection. The random effect model was used for this meta-analysis. The relative prevalence rate of dicrocoelium was 3.1% (2.2-4.2%) in sheeps, 1.3% (0.9-1.9%) in goats, and 2.1% (1.1-3.5%) in cows.
  Conclusion
  This study revealed high prevalence of dicrocoelium dentriticum infection among domestic animal in Iran, therefore, it is necessary to follow hygiene procedures in washing vegetables and adequate monitoring are also needed in Iranian abattoirs to ensure the infected livers are removed.
  Keywords: Dicrocoelium, prevalence, Iran, systematic review
 • Javad Heravian, Samira Heydarian, Monireh Mahjoob, Masoud Sadeghi, Seyed Mohammad Momeni Pages 376-392
  Background and
  Purpose
  Age related macular degeneration is the most common cause of sever visual impairment and blindness among adults over the age of 65 years in developed countries. The purpose of this study was to review the literature on using low vision aids in age related macular degeneration and their effects on their quality of life.
  Materials And Methods
  A comprehensive search of PubMed, Scopus and Ovid databases was conducted to identify suitable articles published until April 2015. The search keywords included: age related macular degeneration combined by optical low vision aids, non-optical low vision aids, quality of life, preferred retinal locus, telescope, and microscope. Finally 76 articles were selected.
  Results
  Previous studies showed that age related macular degeneration can have profound effect on an individual’s quality of life, psychological wellbeing and ability to carry out daily tasks such as driving, face recognition, reading and so on. Although new medical treatments have improved AMD’s prognosis, but vision related disability remains a major problem and the majority of the treated patients do not regain their lost vision. So, optical devices could be used as alternative treatments to help these patients and improve their visual performance. Different low vision aids such as Implantable Miniature Telescopes are designed to help the involved patients.
  Conclusion
  Many studies that were conducted to evaluate the efficacy of these systems indicated the potential benefit of optical devices for patients with age related macular degeneration in improving their quality of life.
  Keywords: macular degeneration, low vision, telescopes, quality of life