فهرست مطالب

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی - پیاپی 22 (بهار 1395)
 • پیاپی 22 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا افشاری صفحات 11-18
  در این مقاله به بررسی برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین کننده ی باروری در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های استانی ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 استفاده شده است. و روش مورد استفاده در این تحقیق داده های پانل می باشد. نتایج مدل یک رابطه ی منفی بین رشدمحصول ناخالص سرانه(سطح توسعه) و نرخ باروری در استان های ایران نشان می دهد که با نتایج تجربی سایر کشور ها مطابقت دارد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سطح توسعه در استان هاو به دنبال آن افزایش درجه شهر نشینی و صنعتی شدن این تحولات باعث افزایش تحصیلات زنان و وتغییر در ساختار قدرت و در نتیجه تصمیم گیری در خانواده شده است و سپس از طریق به تاخیر انداختن سن ازدواج بر باروری تاثیر می گذارد.نتایج مویدنظریات مکتب نوسازی می باشد. این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین باروری و نرخ مشارکت زنان مثبت است. درست بر خلاف. الگوی شیکاگو- کلمبیا که پیش بینی می کند که نرخ باروری رفتار ضد سیکلی دارد نتایج این مدل ما هم راستا با مکتب پنسیلوانیا پیش بینی می کند که میان ادوار تجاری و باروری هم سویی دارد.
  کلیدواژگان: باروری، محصول سرانه، پانل
 • روح الله مهدوی صفحات 19-34
  آثار سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاست گذاران قرارگیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سیاست های توزیعی، یارانه های انرژی، الگوی تعادل عمومی، رفاه خانوارها
 • آنامحمد آق ارکاکلی، محمود یحیی زاده فر، مهدی نوبخت صفحات 35-54
  هدف تحقیق حاضر اندازه گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سال های 2004-2011 با استفاده از جدید ترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 می باشد.در این تحقیق از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی استفاده میشود. براساس نتایج این مطالعه میانگین شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی طی سال های 2004-2011 معادل 21/0 برآورد شده است و متوسط این امتیاز برای ایران معادل 0.39 بوده که با این امتیاز ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در ردیف کشورهای نسبتا توسعه یافته در زمینه توسعه بخش مالی بین الملل قرار می گیرد. در نهایت نتایج حاصل از الگوی روند نشان میدهدکه، شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی و کشور ایران روند نزولی و منفی داشته و مقدار شاخص، طی دوره کاسته شده است. در زمینه اثر توسعه مالی بین الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه مالی بین الملل وجهانی شدن اقتصاد وجود دارد.
  کلیدواژگان: بخش مالی بین الملل، توسعه مالی، روند، منطقه آسیای جنوب غربی
 • الهام علیزاده ملفه، احمد جعفری صمیمی صفحات 55-68
  گسترش مصرف انرژی و روند روبه افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل های انرژی در جهان موجب شده که بحران های زیست محیطی به عنوان یکی ازمهم ترین چالش های فراروی دولت ها درقرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت ها می کوشند تا با اتخاد سیاست ها و برنامه های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق آیند. یکی از متداولترین نوع این سیاست ها که موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور می گردد، اخذ مالیات سبز می باشد که بر اساس هزینه اعمال می گردد. بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیات سبز بر رشد اقتصادی، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است.
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشد اقتصادی مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، مالیات سبز، رشد اقتصادی، روش تعادل عمومی قابل محاسبه
 • بهنام ابراهیمی، محمد واعظ برزانی، رحیم دلالی اصفهانی، مجید فخار صفحات 69-82
  از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تاثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تاثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، نوآوری مالی، رشد اقتصادی، سرمایه سرانه حقیقی، الگوی نیمه پارامتری
 • ابوالقاسم اثنی عشری، کامران ندری، اصغر ابوالحسنی، نادر مهرگان، محمدرضا بابایی سمیرمی صفحات 83-100
  اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیتهای اقتصادی، تنیدگی سیاست های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تاثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با روش پیشنهادی کو و پرون(2007)، تکانه های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برونزای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین1340 تا اسفند1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه شش تکانه ساختاری در شهریور52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد73، وخرداد85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تاثیر قیمت نفت بر تولید،تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تاثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم،دوم و پنجم بوده است.
  کلیدواژگان: تکانه های ساختاری، الگوی کو و پرون، اقتصاد ایران
 • سمیه حسنوند، منصور زراءنژاد، امیرحسین منتظرحجت صفحات 99-114
  اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعه ای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گسترده تری از این فعالیت ها برخوردار هستند، همواره نگرانی هایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت نشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمی دهد و از آنجا که این آمار برای سیاست گذاری ها به کار گرفته می شوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخ های سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشان دهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تاثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.
  کلیدواژگان: اقتصاد سایه، نرخ بیکاری، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، کشورهای در حال توسعه
 • صمد حکمتی فرید، دیمن خزالی صفحات 118-129
  فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی، رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه برآنست که با استفاده از داده های تابلویی سال های 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر را مورد بررسی قرار دهد.
  بررسی نتایج نشان می دهد که شاخصهای فضای کسب و کار (شامل شاخصهای اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات) تاثیرگذاری مثبت و معنی دار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آنست که شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخصهای حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر داشته اند.
  کلیدواژگان: شاخص های فضای کسب و کار، شاخص های حکمرانی خوب، حقوق مالکیت فکری، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • محمد رضایی، کاظم یاوری، مرتضی عزتی، منصور اعتصامی صفحات 131-142
  در این پژوهش سعی شده است اثر وفور منابع نفتی بر عدم تعادل در بخش خارجی، عدم تعادل در بودجه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. الگوی سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شد با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1391-1352 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه نتایج پژوهش، کسری بودجه غیر نفتی و کسری تجاری غیر نفتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شوند. همچنین بر اساس برآورد صورت گرفته، کسری بودجه موجب کسری تجاری می شود ولی برعکس آن صادق نمی باشد. لذا می توان گفت فرضیه کسری دوگانه یا دوقلو مورد تایید نمی باشد. اثر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی بر کسری تجاری غیر نفتی نیز منفی و معنادار به دست آمده است. اثر مخارج دولت بر کسری بودجه دولت مثبت و معنادار به دست آمده است که مطابق با انتظار نظری است. اثر درآمدهای نفتی بر کسری بازرگانی غیر نفتی نیز مثبت و معنادار است. در مجموع نیز می توان گفت هرچند اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است، ولی این درآمدها از مسیر تشدید عدم تعادل هایی مانند کسری های بودجه و بازرگانی، رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: وفور درآمدهای نفتی، کسری بودجه، کسری تجاری، کسری دوگانه، رشد اقتصادی، حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)
 • علی یونسی، هادی غفاری، محمدحسین پورکاظمی، فرهاد خداداد کاشی صفحات 143-159
  افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد.
  این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است.
  نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
  کلیدواژگان: مخارج دولت، مطلوبیت خانوار، تئوری کنترل بهینه پویا
|
 • Pages 11-18
  data for 30 provinces of Iran during the period 1385-1391 were considered. The panel data method of estimation was applied to estimate the relationship between the variables. The results show that economic development in provinces measured by GDP per capita decreased the fertility rate. Economic development accompanied by urbanization and industrialization increased the share of women with higher education in population. These developments by changing the rule of women in family decision making and postponing the marriage increased the average age of women in first marriage. These factors had a reverse and significant impact on fertility rate in Iran for the period under consideration. These results confirm the modernization school of thought. Furthermore the results show a positive relationship between the labor force participation of women and fertility which confirm the –Pennsylvania theory of fertility.
  Keywords: fertility, GDP per capita, panel data
 • Pages 19-34
  Decrease in households demand and welfare due to operation of energy carriers price reform policy cause to policy-maker attend to revenue recycling of this policy and injection to economic. Thus, in this research use Computable General Equilibrium (CGE) and Social Accounting Matrix (SAM) in 1385, analysis economic impacts of distributional policies of energy price reform revenue. In present research attend to three policies 1) cash transfer, 2) labor support and 3) production support. The simulation result show to combination than distribution way three of revenue has lower of decrease in demand and welfare of households. Moreover, if government don’t distribute revenue of energy carriers price reform policy then households welfare will have upper decrease and if combination of way three or combination of cash transfer and labor support be the ways of distribution of energy carriers price reform policy revenue then households demand and welfare has low decrease.
  Keywords: Distributional Policies, Energy Subsidy, Computable General Equilibrium model, Household Welfare
 • Pages 35-54
  The purpose of this paper is to measuring of international financial development and its effect on economy’s globalization in South-West Asia countries and Iran During the years 2004-2011.To do so, we have applied the datas that published by the World Bank in 2014. In this research, Eviews econometric software and panel data methods are used. The results of measure has shown the international financial development index in South-west Asia countries during the years 2004-2011 is estimated at 0.21. and the average score of 0.39 is equivalent to Iran.so, in the international financial setor, Iran with this point has titeled as relatively developed country among the South-West Asion countries. The results have shown that the international Financial Development Index in Southwest Asia and Iran is negative and has got a negativ trend and also the index has decreased over the period. Finaly the results have shown that the relationship between international financial development index and economy’s globalization is positive.
  Keywords: Inernatioal financial, Financial Development, trend, South, West region
 • Elham Alizadeh Malafeh Pages 55-68
  Expansion of energy consumption and trend of rising emissions of pollutants resulting from the combustion of energy carriers in the world has caused environmental crises be recognized as one of the most important challenges which governments in the twenty-first century are facing. That is why governments try to take various policies and programs in order to overcome on environmental problems such as air pollution. One of the most common types of policies that cause minimum inefficiency in the economy is obtaining the green taxes which is applied on the basis of cost. Accordingly, in this study, the effects of increase of green taxes on economic growth, based on the design of Computable General Equilibrium model for Iran and implementation of Social Accounting Matrix in 1380 in the form of eight scenarios were examined.The increasing rates of taxes from one to forty percent have been done in eight scenarios. the obtained results show that the increasing rate of green taxes as an indirect one increases the economical growth in all scenarios. also the positive effect of lower pollution leads in positive economic growth in all scenarios, too.
  Keywords: Simulation, Green Taxes, Economic Growth, Computable General Equilibrium model
 • Behnam Ebrahimi, Mohammad Vaez Barzani, Rahim Dallali Esfahani, Majid Fak Pages 69-82
  It’s expected, theoretically, that financial development, facilitates allocation of resources to most-productive uses and thereby fosters economic growth. Nonetheless, some opponent theories and evidences, implies that financial development may has different and to some extent antonym effects on economic growth in different situations. Specifically, qualitative financial development (financial innovations), in addition to augmenting economic efficiency, could result in regulatory arbitrage (financial institutions efforts to sidestep regulatory restrictions in order to gain more profits) which, in turn, distorts fundamental economic variables from optimum levels and thereby affects economic growth negatively. In this study, we use a semi-parametric model, based on a monetary/financial economic growth model, and data from Iran economy for the period of 1369-1391 to empirically evaluate the effect of unexpected occurrence of financial innovation on capital formation. According to results of the study, qualitative financial development would scale down capital formation and economic growth. Additionally, results reveals that regulated reserve requirements in Iran might be at their optimal level.
  Keywords: Financial Development, Financial Innovation, Economic Growth, per, capita Physical Capital, Semi, parametric Model
 • Abo Alghasem Asnaashari, Kamran Nadri, Asghar Abolhasani, Nader Mehregan, Mohammad Reza Babaei Pages 83-100
  Like most of oil exporting countries, Iran’s economy is exposed to the government’s great share of economic activites, complicated monetary and economic policies and a meager activity in production section.Thus a shock in oil price has a significant effect on domestic production, inflation and money. On the proposed model of Qu & Perron (2007), the present study has attented to assess iran’s shocking economic foundations stemed from and exogenous oil price considering production the variables, inflation and money as an affiliated and endogenous variables from march 1961 to february 2012. Accordingly, six structural shocks have been identified in september 1973, july 1979, may 1990, july 1994 & may 2006. The most considerable effect of oil price on production, inflation and money growth were in the first and fifth regimes respectively. Moreover, the longest period of oil price effects on production, inflation and money growth were in forth, second and fifth regimes respectively.
  Keywords: Structural Shocks, Qu, Perron Model, Iranian Economics
 • Somayeh Hasanvand, Mansour Zarra, Nezhad, Amir Hossein Montazer, Hojat Pages 99-114
  The shadow economy is a real phenomenon with significant and complex concepts that requires deep study and attention. For all the Countries of the world especially developing countries which possess a more expanded volume of these activities, always there are concerns about the growing tendency of shadow economy. Due to the hidden nature of the shadow economy and its unregistration, official statistics don’t reveal the exact status of the governmental economy and since these statistics are applied to policy- making, inexact figures and information can lead to inappropriate political responses. In the present paper, the aim is to investigate the effect of unemployment rate on the shadow economy in 67 developing countries in period of 1999-2009. The paper’s data analysis is System Generalized Method of Moments (System GMM) approach. By and large, the results of this approach show that in the countries under study the unemployment rate has a positive effect on the shadow economy.
  Keywords: Shadow Economy, Unemployment Rate, System Generalized Method of Moments, Developing Countries
 • Samad Hekmati Farid, Diman Khazali Pages 118-129
  The aim of this paper is investigating the effect of business regulations and Intellectual property rights on economic performance. More precisely, we attempt to examine this issue for a sample of 46 middle high income countries over the period 2004-2013. We use the World Bank Doing Business indicators as measures of business regulations and panel data model is used for data analyses.The results show that foregin direct investment, Fixed capital formation, Good Governance (Rule of law and political stability) indexes, intellectual property rights and doing business (starting a business, Dealing with Construction Permits, and Getting Credit) indexes have the positive and significant effect on economic growth in selected middle high income countries.
  Keywords: Economic Growth, doing business indexes, intellectual property rights, Good Governance, FDI
 • Mohammad Rezaei, Kazem Yavari, Morteza Ezzati, Mansour Etesami Pages 131-142
  This paper examines the effect of oil resource abundance on economic growth through the budget and external sector Imbalances. The three equations -that have been extracted from theoretical explanation-estimated simultaneously, using 3SLS for the period 1973-2012. We find negative effects of non-oil budget deficit and non-oil trade deficit on economic growth. According to the estimations, budget deficit has caused the trade deficit, but the reverse is not true. So, it can be said twin deficit hypothesis is not confirmed. The effect of oil revenues and real exchange rate on non-oil trade deficit is negative and significant. Government spending has a positive effect on the budget deficit that is consistent with theoretical expectations. The impact of oil revenues on the non-oil trade deficit is positive and significant. In general, it can be said that although the impact of oil revenues on economic growth is positive, these incomes decrease economic growth through the exacerbate imbalances such as budget deficits and trade deficits.
  Keywords: Oil Resource Abundance, Budget Deficit, Trade Deficit, Twin Deficit, Economic Growth, Three, Stage Least Squares (3SLS)
 • Ali Younessi Pages 143-159
  Increase in government spending can lead to increase in production, supply of public goods and services and utility. But it should be noted that increasing the role of government in the economy caused ejection of the private sector and this will reduce the utility.In the present study, weve been looking for Iran's growth rate of government's Spending using time series data in the years 1978-2014. Via a dynamic Optimal control approach and the maximum principle.According to the findings, the optimal growth rate of government expenditure is 7% and the main factors affecting the government expenditure rate is the ratio of private and public sector investment. Therefore, the current growth rate of government spending is not optimal and the government needs to control the growth rate of spending.
  Keywords: Government's Expenditure, Household Utility, Dynamic Optimal Theory