فهرست مطالب

یافته - سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1394)
 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مژگان خسروی، سارا شجاعی زرقانی، پریسا محمدی نافچی صفحات 5-13
  مقدمه
  شواهد متناقضی در مورد تاثیر دریافت کلسیم بر وزن و درصد چربی بدن وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان دریافت کلسیم رژیمی و شاخص های تن سنجی در افراد بزرگسال بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر روی 94 نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. قد و دور کمر نمونه ها به روش استاندارد و وزن، درصد چربی و مساحت چربی احشایی نیز توسط دستگاه Body Composition Analyzer (ioi 353) اندازه گیری گردید. جهت تعیین مقدار کلسیم دریافتی، برای هر فرد یک پرسشنامه بسامد خوراک روا و پایا شده تکمیل و اطلاعات وارد برنامهNutritionist 3 شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t مستقل، تست فیشر و ضریب همبستگی پیرسون، با استفاده از SPSS19 استفاده شد.
  یافته ها
  طبق نتایج، 7/44 درصد نمونه ها دارای وزن طبیعی و 3/55 درصد آن ها دارای اضافه وزن و چاقی بودند. میانگین دریافت کلسیم در مردان و زنان به ترتیب 69/982 و 16/1124 میلی گرم در روز بود. میان کلسیم دریافتی و متغیرهای BMI، دور کمر، درصد چربی بدن و مساحت چربی احشایی در مردان و در زنان، ارتباط معناداری دیده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، میان دریافت کلسیم رژیمی و شاخص های تن سنجی هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: کلسیم، شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن، چربی احشایی
 • فرزاد ابراهیم زاده، مهرزاد قربانی، جواد ناصریان، مهناز مردانی صفحات 14-24
  مقدمه
  افت تحصیلی به معنای عدم موفقیت در تحصیل می باشد که در دانشجویان علوم پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است و بصورت بحرانی تری خود را نشان می دهد. این مطالعه به منظور بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه همگروهی، پرونده تحصیلی کلیه ورودی های 1385 تا 1390 دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آموزش کل و معاونت دانشجویی اخذ گردید و اطلاعات جمعیت شناختی و سوابق آموزشی در یک چک لیست وارد گردید. افت تحصیلی بر اساس معدل کل نامطلوب، مشروطی، طولانی شدن مدت تحصیل، اخراج و انصراف از تحصیل تعریف گردید و برای مدل بندی عوامل مرتبط با آن از رگرسیون لوجستیک تحت سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  بروز تجمعی افت تحصیلی در دانشجویان مورد مطالعه 1/25% بود. درضمن عوامل مرتبط با افت تحصیلی شامل دانشکده محل تحصیل، دوره تحصیلی، مقطع تحصیلی، فاصله بین مقاطع تحصیلی قبلی و فعلی، جنسیت و محل سکونت بوده اند (05/0>P). بین بروز افت تحصیلی و سهمیه قبولی ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
  بحث و نتیجه گیری
  مهمترین گروه های در معرض خطر شامل دانشجویان دانشکده پزشکی و بهداشت، دانشجویان دوره شبانه، دانشجویان مقطع کاردانی و دکترای حرفه ای، دانشجویان مذکر، دانشجویان دارای فاصله زیاد بین مقاطع تحصیلی و دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویی بوده اند؛ لذا پیشنهاد می گردد تا این افراد از ابتدای تحصیل به مراکز مشاوره یا اساتید راهنمای آموزشی معرفی گردند و مورد توجه ویژه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: افت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، رگرسیون لوجستیک
 • حسن بصیری، حاتم گودینی، یوسف امیدی خانی آبادی، اصغر سپه وند صفحات 25-34
  مقدمه
  تغییرات آب و هوایی و انتشار ذرات معلق به همراه بیوآئروسل ها به عنوان یک عامل مهم افزایش واکنش های آلرژیک بخصوص در بین بیماران با سیستم ایمنی ضعیف تر معرفی شده است. هدف از این مطالعه بررسی غلظت بیوآئرسل های قارچی در ارتباط با ذرات معلق(pm10،pm1-pm2.5) در بخش های داخلی و فضای آزاد بیمارستان بزرگ آموزشی- درمانی شهر خرم آباد می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، به مدت 6 ماه نمونه برداری از ذرات معلق و بیوآئروسل های قارچی در 7 بخش داخلی و فضای آزاد بیمارستان مورد بررسی صورت گرفت. در مجموع 192 نمونه (168 نمونه از محیط داخل و 24 نمونه از محیط خارج) برداشت گردید. نمونه برداری از بیوآئروسل های قارچی به روش اندرسون و بوسیله Quick Take 30 با دبی L/min 3/28 و زمان min 5/2 بر روی محیط کشت سابرو دکستروز آگار حاوی کرامفنیکل صورت گرفت. همچنین ذرات معلق نیز با استفاده از Monitor Dust-Trak مدل 8520 TSI- اندازه گیری شدند. پارامترهای رطوبت نسبی و دما به وسیله دستگاه دیجیتال TES-1360 بررسی شد.
  یافته ها
  در بین بخش های مورد بررسی، بخش عفونی با CFU/m3 7/101 آلوده ترین بخش بوده و اتاق عمل با CFU/m3 4/46 کمترین آلودگی قارچی را داشت. گونه کلادوسپوریوم با 75/36% بیشترین و گونه رودوتورولا با 7/2% کمترین فراوانی را در مدت نمونه برداری داشتند. نسبت I/O<1 نشان دهنده این است که این آلودگی از محیط خارجی منشاء گرفته است.
  بحث و نتیجه گیری
  بررسی نتایج نشان داد با افزایش رطوبت نسبی و درجه حرارت، تراکم آلاینده های مورد بررسی نیز افزایش می یابد و همچنین بین بیوآئروسل های قارچی و ذرات معلق ارتباط معناداری وجود داشت.
  کلیدواژگان: بیوآئروسل های قارچی، ذرات معلق، محیط داخلی، فضای آزاد، بیمارستان
 • ابراهیم فلاحی، آیدا نجفی، پوریا تندکار، معصومه کرمی، سجاد روستا صفحات 35-44
  مقدمه
  مطالعات گذشته نشان داده اند که دریافت لبنیات با سندروم متابولیک رابطه معکوسی دارد. گرچه مکانیسم اصلی آن کاملا روشن نیست، به نظر می رسد کلسیم و ویتامین D دو عامل اصلی مسئول این تاثیرات مثبت باشند. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط بین دریافت کلسیم و ویتامین D رژیمی و سندروم متابولیک و اجزای آن می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 973 نفر(237 مرد و 736 زن) از ساکنین شهر خرم آباد به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای و به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. دریافت های غذایی افراد با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک (201 آیتمی) ارزیابی و با استفاده از نرم افزار Nutritionist 4 تجزیه و تحلیل شد، نمونه خون سیاهرگی جهت اندازه گیری سطح متغیرهای متابولیکی جمع آوری و فشار خون اندازه گیری شد. سندروم متابولیک طبق معیارهای انجمن قلب آمریکا (AHA) تعریف شد.
  یافته ها
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که بین وضعیت تاهل و سندروم متابولیک ارتباط معناداری وجود دارد (001/0=P). همچنین بین تحصیلات و ابتلا به سندروم متابولیک ارتباط معناداری وجود دارد (001/0=P). بین دریافت ویتامین D و افزایش سطح قند خون ناشتا، تری گلیسرید و HDL-کلسترول، ارتباط معکوس معناداری مشاهده گردید (به ترتیب 018/0P=، 04/0 P=، 026/P=) اما بین کلسیم و اجزای سندروم متابولیک ارتباطی مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  ارتباط معناداری بین ویتامین D رژیمی و سندروم متابولیک دیده نشد هرچند بین دریافت ویتامین D و خطر بالا بودن سطح قند خون ناشتا، تری گلیسرید و HDL-کلسترول ارتباط معکوسی مشاهده شد. همچنین طبق نتایج به دست آمده بین کلسیم دریافتی و سندروم متابولیک ارتباط معناداری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: سندروم متابولیک، ویتامین D، کلسیم
 • حسین نوروزیان، جمال سروری، آفاق معطری صفحات 45-53
  مقدمه
  ویروس هپاتیت C یکی از مشکلات جهانی بهداشت و عامل بیماری مزمن کبدی، سیروز و سرطان کبد می باشد. اینترفرون α با ریباویرین تنها رژیم درمانی قابل قبول برای این بیماران می باشد که تنها درپنجاه درصد از موارد موءثرمی باشد. هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژن اینترفرون گاما در پاسخ به درمان در افراد مبتلا به عفونت هپاتیت C می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت توصیفی - مقطعی بوده که تعداد 78 بیمار تحت درمان در بیمارستان نمازی شیراز در سال90-89، پاسخ یا عدم پاسخ به درمان در آنها مشخص شد. DNA نمونه ها بوسیله نمک استخراج و پلی مورفیسم ژن اینترفرون گاما در منطقه T/A 874 بوسیله تکنیک ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری داده ها به کمک نرم افزارهای EPI Info2000 و spss16 و با استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین78 بیمار مورد مطالعه 39 نفر (50 درصد) دارای آلل TT، 11 نفر (1/14 درصد) دارای الل AA، 28 نفر(9/39 درصد) دارای آلل TA بودند. 49 نفر (82/62 درصد) به درمان پاسخ داده و بقیه به درمان جواب نداده ند. فراوانی آلل ها و ژنوتیپ TT بین گروه های مورد مطالعه در عدم پاسخ به درمان معنی دار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  اینترفرون گاما یک سایتوکاین مهم در پاسخ سیستم ایمنی در برابر بیماری هپاتیت C می باشد. پلی مرفیسم در ژن اینترفرون گاما در نقطه ی T/A 874 می تواند یکی از عوامل مهم ایجاد کننده اختلال در پاسخ به درمان در افراد مبتلا به هپاتیت C باشد.
  کلیدواژگان: هپاتیت C، اینترفرون گاما، پلی مورفیسم
 • موسی درویش سرگزی، صدیقه اسمعیل زاده بهابادی، حمیدرضا میری، شهلا نجفی، سید کاظم صباغ صفحات 54-61
  مقدمه
  با توجه به خواص آنتی اکسیدانی عصاره میوه گیاه جغجغه و نقش آنتی اکسیدان ها در بهبود دیابت، این مطالعه با هدف اثر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه جغجغه بر میزان قند خون و بیان ژن پیروات کیناز در موش های صحرایی دیابتی شده انجام شد.
  مواد و روش ها
  با تزریق استرپتوزوتوسین (mg/kg 60) در موش های صحرایی نر (300-150 گرم) دیابت نوع 1 ایجاد شد. گروه دیابتی تحت تیمار به صورت روزانه (mg/kg 300) عصاره میوه جغجغه را به صورت گاواژ به مدت 30 روز دریافت نمودند. گروه شاهد سالم و شاهد دیابتی آب مقطر دریافت کردند. سپس در روز قبل از تجویز عصاره و روزهای 15 و 30 بعد از تجویز عصاره میزان گلوکز خون اندازه گیری شد. میزان بیان ژن پیروات کیناز بافت کبدی توسط روش Real-Time PCR بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در گروه دیابتی تحت تیمار در روز 15 میزان گلوکز خون به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد دیابتی کاهش یافت ولی پس از آن تا پایان دوره مطالعه تغییری در گلوکز خون موش ها مشاهده نشد. بررسی بیان ژن پیروات کیناز نیز نشان داد میزان بیان ژن در گروه دیابتی تحت تیمار در روز 15 به طور معنی داری نسبت به شاهد دیابتی افزایش یافت، سپس تا پایان روز 30 بیان آن تغییر نکرد ولی همچنان از گروه شاهد دیابتی بیشتر بود
  بحث و نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان می دهد تجویز عصاره هیدروالکلی میوه گیاه جغجغه توانسته احتمالا از طریق افزایش بیان ژن پیروات کیناز باعث کاهش گلوکز خون شود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، جغجغه، موش صحرایی، پیروات کیناز
 • مسعود فرهادنیا، فریده ملکشاهی، مانیا جلیلوند، سعید فروغی، سیمین رضایی صفحات 62-74
  مقدمه

  اعتیاد به اینترنت به معنای استفاده بیش از حد یا نا معقول و بیمارگونه از اینترنت است که پیامدهای اجتماعی از جمله تاثیر برسلامت عمومی را به دنبال دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال 1392 انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نظر نوع بررسی همبستگی می باشد. جامعه آماری آن کلیه دانشجویان)کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای) دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول و جدول کرجسی مورگان 240 نفر می باشد که به روش نمونه گیری از نوع طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه شامل پرسش نامه اطلاعات فردی، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ جمع آوری برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی متناسب و آزمونهای خی 2 – ضریب همبستگی، آزمون های T مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه استفاده گردید. آنالیز با استفاده از برنامه آماری SPSS18 انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین نمرات اعتیاد به اینترنت با نمرات سلامت عمومی و مولفه های آن با(ضریب همبستگی471/0- r= در سطح 01/0 P>) ارتباط معنی داری وجود دارد. از نظر اعتیاد به اینترنت 85/0 درصد دانشجویان نرمال و 15/0 درصد در معرض اعتیاد بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر اعتیاد به اینترنت بر ابعاد سلامتی دانشجویان، نظارت و کنترل بر استفاده از اینترنت و آگاه نمودن دانشجویان از اثرات مخرب ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، به اینترنت، سلامت عمومی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • یوسف امیدی خانی آبادی، غلامرضا گودرزی، رجب رشیدی، سودابه زارع، هوشنگ آرمین، مهدی جوروند صفحات 75-83
  مقدمه
  با توجه به کاربرد سوخت مازوت در فصل زمستان به عنوان سوخت کوره در کارخانه سیمان دورود و شرایط پایداری هوا و اینورژن دمایی در این فصل، شاهد افزایش غلظت آلاینده ها در اتمسفر این شهر هستیم. بنابراین نیاز به تعیین غلظت این آلاینده ها احساس می گردد. هدف از این پژوهش بررسی پراکنش آلاینده هایNOX، SO2و ذرات معلق منتشر شده از دودکش کارخانه سیمان دورود در پایین دست جهت باد و در فصل زمستان، تا فاصله 5000 متری از منبع انتشار و مقایسه با استاندارد هوای پاک کشور و استاندارد ملی کیفیت هوای آزد (NAAQS) می باشد
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، نمونه برداری گازها با استفاده از دستگاه Testo مدل XL 350 و اندازه گیری ذرات خروجی از دودکش کارخانه سیمان نیز توسط دستگاه Westech انجام گرفت. از مدل نرم افزاری SCREEN3 برای بررسی کیفیت هوای محیط و نحوه پراکنش آلاینده های NOX، SO2و PM استفاده گردید. ورودی مدل شامل میزان غلظت و انتشار گازهای آلاینده، فاکتورهای فیزیکی مرتبط با دودکش کارخانه سیمان، ارتفاع، طول و پهنای ساختمان های در مسیر باد، کلاس پایداری و سرعت باد در ارتفاع 10 متری سطح زمین می باشند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حداکثر غلظت پیش بینی شده گازهایNOX، SO2 و PM توسط نرم افزار SCREEN3 در شرایط خنثی(D) و سرعت باد 6 متر بر ثانیه در فاصله 1084 متری دودکش کارخانه سیمان برابر با g/m3μ 48/265، g/m3μ 39/168و g/m3μ 56/56 مشاهده گردیده است. همچنین در شرایط پایدار (F) و سرعت باد 4 متر بر ثانیه، در فاصله 2647 متری دودکش حداکثر میزان غلظت این آلاینده ها به ترتیبg/m3μ 71/195،g/m3μ 54/308 وg/m3μ 73/65 پیش بینی گردیده است.
  بحث و نتیجه گیری
  به منظور دستیابی به استاندارد های هوای پاک، نیاز به پایش مستمر و استفاده از یک سیستم ارتقا یافته جهت کنترل آلاینده های خروجی از دودکش کارخانه سیمان می باشد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی پخش آلاینده ها، کارخانه سیمان، مدل نرم افزاری SCREEN3
 • ملیحه نخعی فرد، مریم حاجی قاسم کاشانی، ایران گودرزی، ابوطالب کوشا صفحات 84-91
  مقدمه
  در بیماری پارکینسون کاهش دوپامین در جسم مخطط منجر به کندی حرکات، سفتی عضلانی و لرزش در هنگام استراحت می گردد. سلول های بنیادی چربی (ADSC) به دلیل دسترسی آسان، ظرفیت تمایزی بالا و به همراه نداشتن مشکلات اخلاقی، مزایای بسیاری در سلول درمانی دارند. در این مطالعه اثر پیوند سلول های ADSC بر اختلال حرکتی موش های مدل پارکینسونی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  مدل پارکینسونی با تزریق یک طرفه μg20 نوروتوکسین 6-OHDA در جسم مخطط موش های صحرایی نر نژاد ویستار ایجاد شد (گروه آسیب). گروه های سلول و MEM-α موش های آسیب دیده ای بودند که به آنها به ترتیب106×3 سلول به همراه محیط کشت و محیط تزریق شد. میزان بهبود حرکتی حیوانات با روش روتارود و چرخش های ناشی از آپومورفین در هفته های 4 و8 پس از پیوند سلول ارزیابی شد.
  یافته ها
  به تدریج بر تعداد چرخش خلاف جهت آسیب در گروه های آسیب و α-MEM افزوده شد و در گروه تزریق سلول از تعداد چرخش خلاف جهت آسیب به طور معناداری کاسته شد، در هفته 8 بعد از پیوند اختلاف معنی داری در تعداد چرخش های خلاف جهت آسیب بین گروه سلول با گروه آسیب مشاهده شد. مدت زمان ماندن روی میله در حال چرخش روتارود در گروه آسیب کاهش معناداری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد و در گروه سلول افزایش معناداری در مقایسه با گروه آسیب نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  پیوند داخل وریدی سلول های بنیادی چربی به طور قابل توجهی اختلال حرکتی را در موش های مدل پارکینسونی بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی بافت چربی، بیماری پارکینسون، اختلال حرکتی، روتارود، چرخش ناشی آپومورفین
 • رحیم میر نصوری، سحر سبزواری صفحات 92-98
  مقدمه
  سندرم پای بی قرار نوعی اختلال حرکتی است که با تمایل شدید به حرکت دادن پاها هنگام استراحت مشخص می شود. علی رغم این که منابع علمی تاثیرات بسزای ماساژ را بر برخی بیماری ها نشان می دهد، اما تحقیق جامع و مدونی در خصوص اثر بخشی ماساژ بر سندرم پای بی قرار یافت نمی شود، بنابراین هدف تحقیق عبارت است از تاثیر یک دوره ماساژ درمانی بر سندرم پای بی قرار.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه در این پژوهش از نوع نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون و دارای دو گروه آزمودنی می باشد. گروه تجربی، پیش و پس از مداخله ماساژ درمانی مورد اندازه گیری قرار گرفت و از گروه کنترل فقط اندازه گیری های پیش و پس از آزمون بعمل آمد. جامعه آماری این پژوهش 300 نفر از دانشجویان دختر و پسر (مراکز آموزش عالی استان لرستان) با دامنه نسبی 30-18 سال و با میانگین قد 190-155 سانتی متر و میانگین وزن 85-55 کیلوگرم بود. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که حاوی سوالاتی چهار گزینه ای در ارتباط با علائم بیماری سندرم پای بی قرار بود که شدت اختلال را برحسب درجه بندی خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهشی نشان داد که یک دوره ماساژ درمانی بر میزان لنگرمورمور پا، لنگرمیزان تیر کشیدن پا، میزان سوزش پا، میزان پرش ناگهانی پا، میزان خواب وکیفیت خواب آزمودنی هالنگر تاثیر معناداری دارد لنگرلنگر(05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که اجرای 8 هفته پروتکل ماساژ درمانی بر کاهش علائم سندرم پای بی قرار تاثیر معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: ماساژ درمانی، سندرم پای بی قرار
 • محمد جواد اکرمی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی صفحات 99-108
  مقدمه
  استفاده شیر الاغ به عنوان یک منبع تغذیه جدید، به دلیل خواص تغذیه ای و فقدان پروتئین های آلرژی زا در حال افزایش است. فلور میکروبی شیر الاغ، به خصوص باکتری های اسید لاکتیک (LAB) آن هنوز به طور کامل شناسایی نشده اند. این تحقیق برای اولین بار با هدف بررسی فلور میکروبی شیر الاغ به منظور شناسایی باکتری های بومی با خواص پروبیوتیکی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  باکتری های اسید لاکتیک شیر الاغ با استفاده از محیط های کشت اختصاصی و به کمک روش های استاندارد میکروبیولوژی شناسایی گردیدند. تعداد 250 کلونی مجزا و تصادفی از 3 نمونه شیر الاغ مربوط به عشایر شهرستان سلسله جداسازی شدند. برای شناسایی گونه ها از آزمون های گرم، کاتالاز، حرکت در محیط جامد، توانایی رشد در 9/6pH و غلظت (w/v)5/6% کلرید سدیم، تخمیر قندها و آزمون هیدرولیز هیپورات سدیم به همراه شناسایی میکروسکوپی استفاده شد.
  یافته ها
  از 250 کلونی انتخابی، 20 کلونی، باکتری های کاتالاز منفی، گرم مثبت و کوکسی بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که شیر الاغ عمدتا حاوی گونه هایی از دو جنس استرپتوکوکوس و انتروکوکوس است. بیشترین نوع باکتری جداسازی شده به گونه ی انتروکوکوس فکالیس (حدودا 55%) تعلق داشتند. برای اولین بار در ایران، نتایج این آزمایش توانست گونه ی استرپتوکوکوس دیورسی را از شیر الاغ جداسازی و گزارش نماید.
  بحث و نتیجه گیری
  علیرغم فراوانی لیزوزیم در شیر الاغ، وجود باکتری های پروبیوتیک مفید نشان می دهد که این شیر می تواند جایگزین مناسبی برای تغذیه کودکان حساس به پروتئین های شیر گاو باشد. تولید باکتریوسین ها توسط انتروکوکوس فکالیس، می تواند از رشد و تکثیر سایر باکتری های بیماری زا جلوگیری کند. شناسایی گونه استرپتوکوکوس دیورسی در شیر الاغ می تواند زمینه را برای مطالعات بعدی در خصوص مشخصات این باکتری در کشور فراهم کند.
  کلیدواژگان: شیر الاغ، انتروکوکوس، باکتری های اسید لاکتیک، استرپتوکوکوس دیورسی، پروبیوتیک
 • بهرام عابدی صفحات 109-119
  مقدمه
  مقاومت لپتین یکی از موثرترین فاکتورهای هایپر انسولینیمیا است و در نهایت فقدان تحمل گلوکز در اضافه وزن مرتبط با بیماری ها می شود. بنابراین هدف از این تحقیق مطالعه اثر یک تمرین هوازی در برابر تمرین مقاومتی بر لپتین سرم و شاخص مقاومت انسولین در مردان غیر فعال است.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. 30 مرد غیر فعال بطور تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه تمرین هوازی، مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرینی بصورت تمرین هوازی، دویدن روی نوار گردان به مدت30 دقیقه در 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره و تمرین مقاومتی، با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه با 10 تکرار در هر حرکت برای 3 دور انجام شد. لپتین، گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت انسولین قبل و 24 ساعت بعد از فعالیت اندازه گیری شد.
  یافته ها
  یک جلسه فعالیت مقاومتی همانند فعالیت هوازی تاثیر معناداری در کاهش غلظت لپتین سرم قبل و 24 ساعت پس از فعالیت داشت (p<0/05). همچنین سطوح انسولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در هر دو گروه کاهش معناداری داشت(p<0/05). در حالیکه سطوح گلوکز سرم در هر دو گروه بدون تغییر باقی ماند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که یک جلسه تمرین مقاومتی همانند تمرین هوازی می تواند با تغییر در سطوح لپتین، اثر مثبتی بر شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیر فعال داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، تمرین هوازی، مقاومت به انسولین، لپتین
|
 • Mojgan Khosravi, Sara Shojaei Zarghani Parisa, Mohammadi Nafchi Pages 5-13
  Background
  There is contradictory evidence regarding the effects of calcium intake on the weight and body fat percentage. The objective of the present study was to investigate the relationship between calcium intake and anthropometric indices among adults.Methods and Materials: The present cross-sectional study was conducted on 94 employees of the Lorestan university of medical sciences. The height and waist circumference of samples were measured using standard procedure, and weight, fat percentage, and visceral fat area were measured using a body composition analyzer machine (ioi 353). To determine the amount of calcium intake, a valid and reliable food frequency questionnaire was completed for each individual and the obtained data were added to the Nutrition 3 application.Then, the data were analyzed using SPSS 19.
  Results
  Based on the results, 44.7% of the participants had normal weight, while 55.3 percent were overweight or obese. The mean calcium intake for men and women were 982.69 and 1124.16 mg per day, respectively. No significant relationships were found between calcium intake and the variables of BMI, waist circumference, body fat percentage, and visceral fat area in men and women.
  Keywords: Calcium, Body Mass Index, Body fat percentage, Visceral fat
 • Farzad Ebrahimzadeh, Mehrzad Ghorbani, Javad Nasseryan, Mahnaz Mardani Pages 14-24
  Background
  Academic failure, conceived of as lack of success in one’s education, is of paramount importance for students of medical sciences and it might lead to more acute problems. The present study set out to investigate the prevalence and underlying reasons of academic failure in Lorestan University of medical sciences.
  Materials And Methods
  In this cohort study, academic records of all students of Lorestan University of Medical Sciences during the academic years of 2006-2011 were collected from education and student affair center and also, demographic and educational records were entered into a checklist. Inappropriate grade point average, being a provisional student, prolonged graduation, expulsion and dropout were taken into account as academic failure. To model the related effective factors, logistic regression was adopted and significance level was set at 0.05.
  Results
  The cumulative incidence of academic failure was about 25.1%. Factors such as department, being self-funded or government-funded student, academic grade students are pursuing, the elapsed time between academic grades, gender and location of residence were related to academic failure (P<0.05). It is worth mentioning that no relationship was observed between the academic failure and being accepted based on quota system.
  Conclusion
  The most important at risk groups were students of department of medicine and health, associate or medical doctoral students, self-funded students, students with a considerable time elapsed between their academic grades, male students and students living in dormitory. It is suggested that these students refer to consulting centers of university or educational supervisors and receive particular attention.
  Keywords: Academic Failure, Academic Progress, students, Lorestan University of Medical Sciences, Logistic Regression
 • Hasan Basiri, Hatam Godini, Yosef Omidi, Khaniabadi, Asghar Sepahvand Pages 25-34
  Background
  The climate change and particulate matter emission contented of bioaerosols is known as an important reason of increasing the allergic interactions especially in patients with defect in immunity system. The aim of this study was to investigate fungal bioaerosol concentrations in relation to particulate matter (PM10, PM2.5 and PM1) in indoor parts and ambient air of the generd educational hospital of Khorramabad city.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical study, 192 samples (168 for indoor and 24 for outdoor) were gathered during 6 months at the seven indoor wards and one outdoor unit using Quick Take-30 method at an airflow rate of 28.3 L/min and sampling time of 2.5 min on to Sabouraud dextrose agar medium containing chloramphenicol. The sampling of particulate matter was carried out by Monitor Dust-Trak 8520. Also, the relative humidity and temperature were surveyed by TES-1360 digital.
  Results
  The results showed that infectious ward with 101.7 CFU/m3 was as the most contaminated part and operating room with 46.4 CFU/m3 was the cleanest part. Cladosporium with 36.75% and Rodotorolla with 1.3% had higher and lower of fungi rates, respectively. The rate of I/O<1 illustrate that this contamination had an outdoor source.
  Conclusion
  The surveys demonstrated that the increase of temperature and relative humidity have an effective influence on the pollutant accumulation. In addition, between fungi bioaerosols frequency and particulate matter ther was a significant correlation.
  Keywords: Fungal bioaerosols, Particulate matters, Indoor, Ambient air, Educational hospital
 • Ebrahim Falahi, Ayda Najafi, Porya Tondkar, Masome Karami, Sajad Roosta Pages 35-44
  Background
  Past studies have shown that dairy intake have an inverse association with metabolic syndrome. Although the underlying mechanism is not completely clear, it seems that vitamin D and calcium are two main factors responsible for this positive association.The aim of this study was to determine the association between dietary calcium intake and vitamin D and metabolic syndrome and its components.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 973 individuals (237 males and 736 females) from the residents of Khorramabad were selected using randomized multi-stage cluster sampling method. Dietary intakes of people, by use of a food frequency questionnaire (201 items), were evaluated and using Nutritionist 4 software were analyzed. Venous blood samples were collected to measure the metabolic variables and blood pressure were measured. Metabolic syndrome according to American Heart Association (AHA) criteria was defined.
  Results
  The findings showed that there is a significant relationship between marital status and metabolic syndrome (p=0.001). Also there is a significant relationship between education and risk of metabolic syndrome (p=0.001).There was a significant inverse correlation between vitamin D and increased TG, FBS and SBP, (p=0.018, p=0.04, p=0.026 respectively) but there was no relationship between calcium and metabolic syndrome components.
  Conclusion
  There was no significant association between vitamin D dietary and metabolic syndrome, although between vitamin D intake and the risk of high levels of FBS, TG and SBP inverse relationship were shown, although there is no significant relationship between calcium intake and metabolic syndrome.
  Keywords: Metabolic syndrome, Vitamin D, Calcium
 • Hosein Norozian, Jamal Sarvari, Afagh Moattari Pages 45-53
  Background
  Hepatitis C virus (HCV) is a worldwide health problem, which associated with cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Interferon-α and Ribavirin are only acceptable treatment regimen for these patients. These regimen are effective only on 50% of the patients. The aim of this study was to evaluate the response to treatment with interferon gamma gene polymorphism in patients with hepatitis C.
  Materials And Methods
  In this study, a cross - sectional study, response or lack of response to treatment in 78 patients treated with interferon gamma gene polymorphism were studied at Shiraz Namazi Hospital from 2011-2012. DNA samples extract by salt (salting out) and interferon gamma gene polymorphism (+874T/A IFN–gamma) was evaluate with ARMS-PCR technique. Data were analyzed using EPI Info2000 and SPSS 16 software (chi-square test).
  Results
  Results showed that 39 patients (50%) out of 78 studied patients had TT alleles, 11 patients (1.14%) had AA alleles and 28 patients (9.39%) had TA alleles. 49 patients (62.82%) responded to treatment. TT genotype and allele frequencies between the studied groups showed significant differencey (P=0.002).
  Conclusion
  Interferon gamma is a key cytokine in the immune response against hepatitis C. Polymorphism in the interferon-gamma gene is (+874T/AIFN–gamma) One of the most important factors interferes with treatment response in hepatitis C patients.
  Keywords: Hepatic C virus_IFN_γ Polymorphism
 • Mosa Darvish Sargazi, Sadigh Sabbagh, Hamid Reza Miri, Shala Najafi, Kazem Sabbagh Pages 54-61
  Background
  With respect to antioxidant effect of Prosopis farcta fruit extract and the role of antioxidant agents in diabetes improvement, the aim of this study was to investigate the effect of hydro-alcoholic Prosopis farcta fruit extract on blood glucose and gene expression of pyruvate kinase (PK).
  Materials And Methods
  Type 1 diabete was induced in male wistar rats (150-300 g) by injection of 60 mg/kg of streptozotocin. Diabetic group received 300 mg/kg of Prosopis farcta fruit extract daily 30 days. The group of normal control and diabetic control received distilled water. Then the glucose level was investigated in day before injection and on days 15 and 30 after injection of prosopis farcta fruit extract. PK gene expression of liver tissue was analysed by Real-Time PCR.
  Results
  The result showed the blood glucose compare to diabetic control significantly decreased on days 15 and there was not any significant between diabetic control. The result of PK gene expression showed that the gene expression in diabetic treatment group compared to diabetic control increased on day 15 and then the expression did not change on day 30 but still wars greater than diabetic control.
  Conclusion
  The result of this study showed that hydro-alcoholic prosopis farcta fruit extract could probably decrease blood glucose by increasing PK gene expression.
  Keywords: Type 1 diabete_Prosopis farcta_rat_Pyruvate kinase
 • Masod Farhadini, Faride Malekshahi, Maniya Jalilvand, Saeyd Foroughi, Simin Rezaii Pages 62-74
  Background

  The Internet addiction refers to the excessive or unreasonable and pathological use of the Internet which leads to the social consequences, including public health.The aim of this study was to determine the relation ship between the Internet addiction and general health in students of Lorestan university of medical sciences in 2013.

  Material And Methods

  This descriptive analytic study. was carried out on 240 (BSc,MSc and medical) students of Lorestan university of medical sciences randomly selected using Yang Internet addiction and the Goldberg general health questionnaire. Data was analyzed by use of independent statistics and SPSS software v.18.

  Results

  The results show that there was a significant correlation between the Internet addiction and yeneral health in students of Lorestan university of medical sciences (r=- 0.471, p>0.001). Based on our findings, 85% of the students were normal but 15% were at risk.

  Conclusion

  Considering the destructive effects of the Internet addiction on student's health dimensions, control and supervise the Internet use among university students and education about the harmful effects of the Internet it seem necessary.

  Keywords: The Internet addiction, General health, Students
 • Yosef Omidi, Khaniabadi, Gholam Reza Goudarzi, Rajab Rashidi, Sodabe Zare, Hoshang Armin, Mehdi Jourvand Pages 75-83
  Background
  With regard to application of the oil fuel at winter in Dorud cement plant, the aim of this study was to investigaten NOX, SO2 and particulate matter (PM) dispersion from cement plant stack at downwind direction and atmospheric different conditions and thermal inversion in winter season up to distance 5000 m from emission source and its comparison with clean air and NAAQS standard.
  Materials And Methods
  In this study, the sampling gases exited from cement plant stack were carried out using Testo XL350 and particulates measurement done by Westech device. SCREEN3 software model was used to evaluate air quality and dispersion NOX, SO2 and PM. Data interred into the model includin emission rate, physical factor related with stack, height, length and width building, mixing height, meteorological stability and wind speed. This model incorporates sources related factors, meteorological factors and emission rates to estimate pollutant concentration from continuous sources. The class stability and wind speed were at a hight of 10 meter.
  Results
  The results showed that the maximum concentration predicted NOX, SO2 and PM by SCREEN3 in neutral condition (D) and wind speed 6 m/s was at 1084 m away from stack with concentration of 265.48µg/m3, 168.39µg/m3 and, 56.56µg/m3 for NOX, SO2 and PM respectively. Also, at stability condition (F) with wind speed 4 m/s the maximum concentration predicted in 2647 m away of stack with amount of 195.71µg/m3, 308.54µg/m3 and 65.37µg/m3 respectively.
  Conclusion
  In order to reach the clean air standard, continuous monitoring and development methods are necessary for control gases and particulates exited from stack.
  Keywords: Pollutants dispersion simulating, Cement plant, SCREEN3 software model
 • Malihe Nakhaeifard, Maryam Haji Ghasem Kashani, Iran Goudarzi, Abotalb Kousha Pages 84-91
  Background
  Parkinson's disease is a deficiency of dopamine in the striatum, characterized by bradykinesis, rigidity and resting tremor. Adipose tissue-Derived Stem Cells (ADSCs) have many advantages for cell therapy because of the easy availability and pluripotency without ethical problems. In this research, the effects of ADSCs transplantation on motor impairment of rat Parkinsonian models were evaluated.
  Materials And Methods
  Parkinson model was constructed by the unilateral lesion of striatum of male Wistar rats using 20µg of 6-hydroxydopamine (6-OHDA) as lesion group. Cell and α-MEM (α-minimal essential medium) groups were lesioned animals that received intravenous injection of 3×106 cells suspended in medium and medium repectively. All rats were evaluated behaviorally with rotarod and apomorphine-induced rotation tests, at 4 and 8 weeks after cell transplantation.
  Results
  Lesion and α-MEM groups showed increased contralateral turns while cell group significantly ameliorated both in rotarod and apomorphine-induced rotation tests. There was a significant difference of contralateral turns between cell and lesioned groups at 8 weeks after transplantation. Lesioned rats showed significant decrease of staying on the rod as compared to control, but in cell group there was a significant increase in comparision with the lesioned animals.
  Conclusion
  ADSCs injected intravenously promote functional recovery in Parkinsonian rats.
  Keywords: Adipose, derived stemcells, Parkinson's disease, motor disability, rotarod, apomorphine induced rotation
 • Rahim Mirnasuri, Sahar Sabzevari Pages 92-98
  Background
  Restless Leg Syndrome (RLS) is a kind of mal-movement which is identified by too much movement of the feet during rest. Although a host of scientific resources have pointed to the significant effect of massage on this disease, no well-designed study to date has explored the efficiency of massage on the RLS.
  Materials And Methods
  This study adopted a quasi-experimental design with pre-and post-test. Two groups served as the participants of the study. Experimental group received treatment, while control group received no intervention. Both groups were pre- and post-tested. The participants were 300 male and female students (at higher education centers of Lorestan province), whose age ranged from 18 to 30 years. Also, their height ranged from 155-1990, while their weight was 55-85 kg. A researcher-made questionnaire, including multiple-choice questions associated with RLS which show gravity of the mal-movement on a four-point Likert scale from very weak to very strong. T-test was used for data analysis.
  Results
  The results of the study showed that a period of massage therapy had a significant effect on tingling therapy on the foot, the foot throbbing, burning feet, the sudden jump feet, sleep the sleep quality
  Conclusion
  The current study revealed that performing a massage-therapy protocol have a significant effect on reducing the symptoms of RLS.
  Keywords: Massage therapy, Restless Leg Syndrome (RLS)
 • Mohammad Javad Akrami, Farhad Nazarian Firouzabadi, Ahmad Ismaili Pages 99-108
  Background
  The utilization of donkey’s milk is increasing with regard to nutritional values and non-allergenic proteins. Donkey’s milk microbiota, especially lactic acid bacteria (LAB) has not yet been fully identified. This study was conducted to identify and isolate LAB with probiotic properties.
  Materials And Methods
  Specific culture-dependent techniques and standard microbiology methods were used to identify LAB. 250 isolates were randomly picked from different donkey’s milk samples different farms in Alashtar, north of Lorestan province, Iran. Gram-staining, catalase reaction, motility test, growth at different temperatures, pH 9.6 and in presence of 6.5% NaCl as well as the ability to ferment different sugars, sodium hippurate hydrolysis and light microscope analysis were investigated.
  Results
  Out of 250 isolates, 20 isolates were gram-positive, catalase-negative and cocci form. Enterococcus and Streptoccus genera were dominant LAB in donkey’s milk. Entreococcus faecalis (55%) and Streptococcus devriesei (45%) were among the predominant species. The results of this experiment, for the first time, reported the occurrence of Streptococcus devriesei in donkey’s milk in Iran.
  Conclusion
  Despite high lysozyme concentration, donkey’s milk rich in probiotic LAB can be used to feed infants with allergy to cow’s milk proteins. Both Entreococcus and Streptococcus bacteria produce different types of bacteriocins which are effective against a wide range of different type of infections. Occurrence of Streptococcus devriesei in donkey,s milk may provide new research field in Iran.
  Keywords: Donkey's milk, Enterococcus, Lactic acid bacteria, Streptococcus deveriesei, probiotic
 • Bahram Abedi Pages 109-119
  Background
  Leptin resistance is one of the most influential Insulinoma hyper market factors and the absence of glucose in being overweight is associated with disease. The aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise, resistance exercise on serum leptin and insulin resistance index in sedentary men.
  Materials And Methods
  The research method was experimental in which 30 disabled men were randomly selected and divided into three groups: aerobic, resistance exercise and control. The training program aerobic including running on a treadmill for 30 minutes at 60 to 70% of heart rate reserve and resistance exercise with 70% of one repetition maximum of 10 repetitions on each move were done for 3 rounds. Leptin, glucose, insulin and insulin resistance index were measured before and 24 hours after exercise.
  Results
  Resistance exercises, such as aerobic exercises have significant effects on reducing serum leptin concentrations before and 24 hours after the exercise (P<0/05). The levels of serum insulin and insulin resistance index in both groups had a significant reduction (P<0/05). Whereas serum glucose levels remained unchanged in both groups (P>0/05).
  Conclusion
  The results of this study showed that a session of aerobic exercise as resistance exercise, can change the level of leptin with a positive effect on insulin resistance index in sedentary men.
  Keywords: Resistance exercise, Aerobic exercise, Insulin resistance, Leptin