فهرست مطالب

Researcher Bulletin of Medical Sciences - Volume:20 Issue: 5, 2016
 • Volume:20 Issue: 5, 2016
 • تاریخ انتشار: 1394/10/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی حاجی ملاحسینی *، مریم مرادی صفحات 240-248
  سابقه و هدف
  در مورد خواص تعدیل ایمنی کیتین و کیتوسان، گزارش های متعددی وجود دارد. به منظور امکان سنجی استفاده از میکروپارتیکل های کیتینی به عنوان ادجوانت در واکسیناسیون ضد لیشمانیا، تاثیر میکروپارتیکل های کیتین و کیتوسان بر تولید اینترفرون-گاما (IFN-γ) و اینترلوکین-5 (IL-5) در سوسپانسیون سلولی آلوده به انگل لیشمانیا، مورد مطالعه گرفت.
  مواد و روش ها
  موش های Balb/c با 105×2 پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور در فاز ایستایی، در قاعده ی دم و به روش داخل جلدی آلوده شدند و پس از دوهفته، سوسپانسیون سلولی آلوده به لیشمانیا، از غدد لنفی موش ها جدا شد. از میکروپارتیکل های کیتینی کوچک اندازه (کمتر از 40 میکرون) که با سونیکاسیون و عبور دادن از صافی تهیه و اندازه ی آنها با Master sizer بررسی شده بود، برای تحریک سلولی استفاده گردید و در نهایت، غلظت IFN-γ و IL-5 به روش الایزا و میزان نیتریک اکساید به روش گریس در سوپرناتانت کشت سلولی اندازه گیری شد. قابلیت تحریک تکثیر سلولی توسط میکروپارتیکل ها نیز به روش جذب تایمیدین بررسی گردید.
  یافته ها
  میکروپارتیکل های کیتین و کیتوسان، تکثیر سلولی را موجب شدند، اما هیچ یک قادر به تحریک تولید نیتریک اکساید از سوسپانسیون سلولی آلوده به انگل لیشمانیا نبودند. افزایش نسبت میزان IFN-γ/IL-5 در تحریک با میکروپارتیکل های کیتین، مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  میکروپارتیکل های کیتین قادر به تحریک تولید IFN-γ در سوسپانسیون سلولی آلوده به لیشمانیا بوده و توان تحریک تکثیر سلول هایی در سوسپانسیون غدد لنفی را دارند. به نظر می رسد بتوان از میکروپارتیکل های کیتینی به عنوان یک ایمونوادجوانت در واکسیناسیون ضد لیشمانیا بهره گرفت.
  کلیدواژگان: کیتین، کیتوسان، لیشمانیا ماژور، ادجوانت
 • کیوان خرمی پور *، خسرو ابراهیم، فریبرز هوانلو، پونه دهقان، عارف باسره صفحات 249-257
 • آزاده متقی، زهرا بهادران، پروین میرمیران *، فریدون عزیزی صفحات 258-265
  سابقه و هدف
  فنوتیپ بالا بودن همزمان دور کمر و تری گلیسیرید سرم که به عنوان یک ابزار تشخیصی چاقی احشایی پیشنهاد داده شده و نیز محصول تجمع لیپید، یک شاخص ساده و گویا برای تجمع بیش از حد چربی در بالغین است. فیتوکمیکال ها ترکیبات زیست فعال غیرمغذی هستند که به وفور در میوه ها، سبزی ها، غلات، مغزها و حبوبات یافت می شوند. هدف مطالعه ی ما، تعیین نقش امتیاز شاخص فیتوکمیکال (PI) در بروز فنوتیپ «بالا بودن همزمان دور کمر و تری گلیسیرید سرم» و شاخص «محصول تجمع لیپید» در بزرگسالان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی، در قالب فاز سوم مطالعه ی قند و لیپید تهران (TLGS) در بین سال های 1385 تا 1387 انجام گرفت. اطلاعات مربوط به دریافت غذایی توسط پرسشنامه 168 آیتمی نیمه-کمی اعتبار بخشی شده ی تکرر مصرف مواد غذایی (FFQ) جمع آوری شد. PI رژیمی با استفاده از روش تعدیل شده توسط Mc Carty محاسبه شد. نسبت شانس بروز فنوتیپ HTW در بین چارک های امتیاز PI رژیمی محاسبه شد.
  یافته ها
  مقدار PI معادل 2/15±3/53 بود. مقدار شاخص LAP در ابتدای مطالعه 6/22±6/34 و بعد از 3 سال پیگیری به ترتیب 2/13±2/87 و 1/7±9/4 سانتی متر بود. بعد از تعدیل برای عوامل مخدوش گر، مشخص شد که PI رژیمی با تغییرات دور کمر (01/0P<، 08/0- =b)، تری گلیسیرید سرم (01/0P<، 07/0- =b) و LAP (01/0P<، 09/0- =b) بعد از 3 سال پیگیری در ارتباط معکوس بود. خطر بروز فنوتیپ HTW در شرکت کنندگان دارای بیشترین امتیاز PI در مقایسه با آنان که کمترین امتیاز PI را داشتند، به طور معنی داری کاهش یافت (96/0-26/0=CI 95%، 5/0=OR).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد دریافت مقادیر بالای فیتوکمیکال با کاهش بروز فنوتیپ HTW در ارتباط است.
  کلیدواژگان: فیتوکمیکال، فنوتیپ، HTW، LAP، بروز، چاقی احشایی
 • محتشم غفاری، یوسف شری زاده *، سکینه رخشنده رو، علی رمضانخانی صفحات 266-272
  سابقه و هدف
  مصرف غذاهای پرکالری و چرب و عدم تعادل بین انرژی دریافتی و مصرفی، احتمال ابتلای افراد به چاقی و بیماری های مزمن به ویژه بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی تعیین کننده های مصرف غذاهای سریع با استفاده از نظریه ی رفتار برنامه ریزی در دانش آموزان دبیرستانی شهر خوی بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود که در بین 160 نفر دانش آموز دبیرستانی انجام گردید. نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی «رفتار برنامه ریزی شده» با روایی و پایایی معتبر استفاده شد. این پرسشنامه شامل سه بخش الف) متغیرهای دموگرافیکی، ب) سوالات مرتبط با سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده و ج) سوالات رفتار بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های t-test، ANOVA و آزمون همبستگی Pearson و برای پیش بینی کننده های رفتار از Linear regression در سطح معنی داری 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد 1/98 درصد از دانش آموزان، غذای سریع مصرف می کردند که از میان آنها، 8/23 درصد هفته ای یک بار و 6/10 درصد 2 تا 3 بار در هفته غذای سریع استفاده می کردند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد قصد رفتاری و اعتقادات رفتاری، قادر به پیش بینی 54 درصد تغییرات رفتار مصرف غذاهای سریع در دانش آموزان است. از بین سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده، ارزشیابی پیامدهای رفتاری، مهم ترین پیش بینی کننده ی قصد رفتاری بود که توانسته بود به همراه وضعیت اقتصادی، 45 درصد تغییرات قصد رفتاری را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از بالا بودن مصرف غذاهای سریع در دانش آموزان دبیرستانی شهر خوی بود. در طراحی مداخلات آموزش تغذیه برای کاهش مصرف غذاهای سریع، بهتر است بر متغیر قصد رفتاری و اعتقادات رفتاری بیشتر توجه کرد.
  کلیدواژگان: مصرف غذاهای سریع، دانش آموزان، نظریه رفتار برنامه ریزی شده
 • اسماعیل سلطانی، سید عبدالمجید بحرینیان *، عباس مسجدی آرانی، علی فرهودیان، لطیف گچکار صفحات 273-282
  سابقه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین مشخصات روانسنجی پرسشنامه افکار و احساسات اضطرابی در یک جمعیت دانشجویی بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 324 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش تصادفی خوشه ایانتخاب و با تکمیل پرسشنامه های باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی، آمیختگی شناختی، پذیرش و عمل، پذیرش و عمل اضطراب اجتماعی، اضطراب در تعامل اجتماعی، زندگی مبتنی بر ارزش و پرسش نامه کیفیت زندگی، در این پژوهش شرکت کردند. تحلیل عامل به روش مولفه های اصلی، تحلیل ثبات درونی و روایی همگرا و واگرا برای ارزیابی روایی پرسش نامه ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی انجام شد. برای محاسبه ی اعتبار نیز از آلفای کرونباخ و اعتبار بازآزمایی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی نشان دهنده ی سه عامل بود که نگرانی بدنی، تنظیم هیجان و ارزیابی منفی نام گرفت. این سه عامل، 72/50 درصد از واریانس را تبیین می کند. شواهدی از همسانی درونی از طریق ارتباط بین پرسشنامه ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی و خرده مقیاس های آن به دست آمد. شواهدی از روایی همگرا و واگرای پرسشنامه ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی از طریق همبستگی مثبت آن با پرسشنامه ی آمیختگی شناختی، مقیاس اجتناب تجربی و اضطراب در تعامل اجتماعی همبستگی منفی معنادار آن با پرسشنامه ی پذیرش و عمل اضطراب اجتماعی، زندگی مبتنی بر ارزش و کیفیت زندگی به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی پرسشنامه ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی به ترتیب برابر با 82/0 و 81/0 بود.
  نتیجه گیری
  نسخه ی ایرانی پرسشنامه ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی، از مشخصات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است. این پرسشنامه، یک مقیاس اندازه گیری روا و پایا است که می تواند در مداخلات درمانی و پژوهشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: روایی، اعتبار، پرسشنامه ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • پروانه کریمی، اسفندیار سپهوند، علی زکی یی *، فاطمه دهقان، امید محمدی صفحات 283-288
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت موضوع اضطراب امتحان در دانش آموزان تیزهوش، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ادراک محبت والدین و سبک های دلبستگی با اضطراب امتحان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  برای انجام پژوهش، از بین تمام دانش آموزان مدارس تیزهوش شهر خرم آباد، یک نمونه به حجم 300 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اضطراب امتحان، ادراک محبت والدین و سبک های دلبستگی استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین سبک دلبستگی اضطرابی، سبک دلبستگی اجتنابی و ادراک محبت پدر با اضطراب امتحان در دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر، رابطه ی معناداری وجود دارد. اما رابطه ی سبک دلبستگی ایمن و ادراک محبت مادر با اضطراب امتحان در دانش آموزان، معنادار نبود. در حالت کلی نیز نتایج نشان داد که سبک های دلبستگی و ادراک محبت والدین می توانند 9 درصد تغییرات اضطراب امتحان را پیش بینی کنند و سبک دلبستگی اضطرابی و ادراک محبت پدر، توان پیش بینی اضطراب امتحان را دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت اگر سبک دلبستگی فرد اجتنابی و اضطرابی باشد وی میزان بیشتری از اضطراب امتحان را تجربه خواهد کرد.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، سبک دلبستگی، ادراک محبت والدین، دانش آموزان تیزهوش
 • مریم نیتی *، حامد بهنیافر، ناصر ولایی صفحات 289-294
  سابقه و هدف
  آمیب های آزادزی تک یاخته هایی یوکاریوتیک هستند که در منابع محیطی یافت می شوند. این آمیب ها شامل خانواده ها، جنس ها و گونه های مختلفی از جمله آکانتامبا، والکامفیدها و ورمی امبا می باشند و برخی از آنها برای انسان پاتوژن هستند. از آنجایی که تاکنون تحقیقی از نظر حضور ورمی امبا و والکامفیدها در منابع آبی شهرستان جلفا انجام نشده بود، لذا هدف از مطالعه ی حاضر، جداسازی و شناسایی این آمیب ها بر اساس ویژگی های مرفولوژیک در منابع آبی شهرستان جلفا از استان آذربایجان شرقی ایران بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 50 نمونه از منابع آبی شهرستان جلفا شامل آب آشامیدنی، آب حوض پارک ها ،استخر و چشمه ی آب گرم جمع آوری گردید. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه، با فیلترهای نیتروسلولز فیلتر شدند و سپس روی محیط آگار غیر مغذی 5/1% حاوی باکتری اشریشیا کلی در دمای محیط، کشت داده شدند و در نهایت پس از گذشت 1 هفته و تا 3 ماه به روش میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به روش توصیفی تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  18 نمونه از 50 نمونه ی مورد آزمایش (36% از نمونه ها) مثبت تشخیص داده شدند. 10 نمونه به جنس ورمی امبا، 6 نمونه به والکامفیدها و دو نمونه به هر دو جنس آلوده بودند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که منابع آبی شهرستان جلفا دارای آلودگی بالا به آمیب های بالقوه پاتوژن هستند، لذا اتخاذ روش های پیشگیری مناسب ضروری است. تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آمیب های آزادزی، ورمی امبا، والکامفید، ایران، منابع آبی
 • مریم کلانتر، بی تا بخشی *، فاطمه فلاح، محمدمهدی سلطان دلال صفحات 295-301
  سابقه و هدف
  کمپیلوباکتر، از خانواده کمپیلوباکتریاسه، یکی از مهم ترین باکتری های بیماری زای روده ای است. هدف از این مطالعه، جداسازی و توصیف گونه های کمپیلوباکتر با منشا طیور برای ارزیابی میزان مقاومت ضد میکروبی و بررسی حضور ژن های اینتگرون می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 70 نمونه سواب رکتال از لاشه ی مرغ از یک کشتارگاه در استان تهران، شهر تهران گرفته شد. پس از غنی سازی، تعداد 39 سویه کمپیلوباکتر با استفاده از روش های بیوشیمیایی جداسازی گردید. از پرایمر طراحی شده cadF (ژن دخیل در اتصال) برای تایید جنس کمپیلوباکتر و از پرایمرهای hipO و asp به ترتیب برای تشخیص گونه های کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولای استفاده شد. از پرایمرهای int1 و hep2به ترتیب برای شناسایی اینتگرون های کلاس 1 و 2 استفاده گردید. همچنین، تست آنتی بیوگرام برای 10 آنتی بیوتیک با روش دیسک دیفیوژن انجام شد و نتایج بر طبق کتاب CLSI تفسیرشد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمونPCR نشان می دهد که 100% سویه های جدا شده در این مطالعه، متعلق به گونه ی کمپیلوباکتر کولای می باشند و ژن های اینتگرون برای تمامی سویه ها منفی بودند. در میان 10 آنتی بیوتیک مورد استفاده، بیشترین مقاومت مربوط به کوتریموکسازول (36/97%)، نالیدیکسیک اسید (8/94%)، سیپروفلوکساسین (7/87%)، استرپتومایسین (72/89%) و تتراسایکلین (4/97%) می باشد و هیچ گونه مقاومتی نسبت به جنتامایسین دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سویه های مورد بررسی در این مطالعه مقاومت بالایی به عوامل ضد میکروبی نشان می دهند اما با توجه به منفی بودن ژن های اینتگرون، آنها نقش مهمی در مقاومت در برابر سویه های کمپیلوباکتر در مطالعه حاضر بازی نمی کنند. با این حال احتمال دخالت سایر مکانیسم های مقاومت در ظهور فنوتیپ مقاومت چند دارویی این سویه ها در انسان و طیور وجود دارد.
  کلیدواژگان: کمپیلوباکتر ژژونی، کمپیلوباکتر کولای، مقاومت ضدمیکروبی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
|
 • Mostafa Haji Molla Hoseini *, Maryam Moradi Pages 240-248
  Background And Aim
  There are several reports on immune modulating properties of chitin and chitosan microparticles. To determine the feasibility of using chitinous microparticles as an adjuvant in vaccination against Leishmania, the influence of chitin and chitosan microparticles on interferon-gama (IFN-γ) and interlkine-5 (IL-5) production by Leishmania infected cell suspension were studied.
  Materials And Methods
  Balb/c mice were intradermally infected with 2 × 105 stationary phase of L. major promastigotes into their base of the tail and two weeks later, leishmania infected lymph nodes cell suspensions of the mice were isolated. Small sized chitinous micro-particles (
  Results
  Chitin and chitosan microparticles were caused cell proliferation, but no one has been able to stimulate the production of nitrite oxide from the Leishmania infected cell suspension. In stimulation with chitin microparticles, increase the ratio of IFN-γ/IL-5 was observed.
  Conclusion
  Chitin micro-particles are able to stimulate the production of IFN-γ in the Leishmania infected cell suspension and in the lymph nodes cell suspension can stimulate some cells to proliferation. Chitin seems to be utilized as an immunoadjuvant in Leishmania vaccine.
  Keywords: Chitin, Chitosan, Leishmania major, Adjuvant
 • Keivan Khoramipour *, Khosro Ebrahim, Fariborz Hovanloo, Pooneh Dehghan, Aref Basereh Pages 249-257
  Background And Aim
  Recruitment of fast twitch muscles cause an increase in muscle mass and strength but these muscles are recruited in high intensities. Old people or persons in rehabilitation process couldn’t do intense training. On the other hand, it has been told that training with blood flow restriction could recruit fast twitch muscles in low intensity. Therefore, we decided to investigate the acute effect of isometric exercise with different load with and without blood flow restriction on fast twitch fibers engagement.
  Materials And Methods
  10 male college students participated in this clinical cross over trail. The study protocol was consisted of six 10-second isometric contractions, and between every two sets participants had 60 seconds of rest. Lactate concentrations were measured before, immediately after and 10 min later. IEMG index was recorded during every exercise session.
  Results
  Lactate concentrations and IEMG were significantly different between exercise with 65% MVC with and without blood flow restriction and these indexes was higher in exercise with 65% MVC with blood flow restriction. Lactate concentrations and IEMG were similar in exercise with 65% MVC with blood flow restriction and 100% MVC without blood flow restriction.
  Conclusion
  It seems that in same intensity isometric exercise with blood flow restriction can cause more engagement of fast twitch fiber than exercise without blood flow restriction and engagement of fast twitch muscle in exercise with 65% MVC with blood flow restriction was same compared with exercise with 100% MVC without blood flow restriction.
  Keywords: Isometric exercise, Blood flow restriction, Fast twitch fiber recruitment, Lactate, Electromyography
 • Azadeh Mottaghi, Zahra Bahadoran, Parvin Mirmiran *, Fereidoun Azizi Pages 258-265
  Background And Aim
  The hypertriglyceridemic waist (HTW) phenotype proposed as a diagnostic tool for visceral obesity and also lipid accumulation product (LAP) is a simple index for lipid over-accumulation in adults. Phytochemicals are known as bioactive non-nutrient plant chemicals found in high amounts in fruits, vegetables, grains, nuts and legumes. The aim of our study is determination of the phytochemical index (PI) score effect on the incidence of hypertriglyceridemic waist (HTW) phenotype and lipid accumulation product (LAP) index in adults.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted within the framework of third phase of Tehran lipid and glucose study 2006–2008. Dietary data were collected using a validated semi-quantitative food frequency questionnaire with 168 food items. The PI was calculated based on the modified method developed by McCarty. The odds ratio of occurrence of HTW phenotype was calculated across PI quartile categories.
  Results
  The mean PI was 53.3±15.2. Mean LAP was 34.6±22.6 at baseline, and 43.2±29.9 after 3 years. Mean WC at baseline and 3-year changes were 87.2±13.2 and 4.9±7.1 cm, respectively. After adjustment for potential confounders, dietary PI were inversely associated with changes in waist circumference (β= -0.08, p
  Conclusion
  Higher phytochemical intake is associated with lower occurrence of HTW phenotype.
  Keywords: Phytochemical, Hypertriglyceridemic waist, Lipid accumulation product, Phytochemical index
 • Mohtasham Ghaffari, Yusef Sherizadeh *, Sakineh Rakhshandehroo, Ali Ramezankhani Pages 266-272
  Background And Aim
  Calorie and fatty food consumption, and an imbalance between energy intake and expenditure, increases the risk of obesity and chronic diseases, particularly cardiovascular disease. The aim of this study was to investigate psychological determinants of consumption of fast foods using the theory of planned behavior in high school students in the city of Khoy.
  Materials And Methods
  Cross-sectional study was conducted among 160 high school students. Sampling was multistage random sampling. For the collection information were used from the reliability and validity of the questionnaire "Planned Behavior" that consists of three parts: a) demographics, b) questions related to the constructions of the theory of planned behavior and c) behavior questions. The collected data was analyzed using SPSS version 22 and t-test, ANOVA and Pearson's Correlation Coefficient and linear regression to predict the behavior in a significant level of p
  Results
  The results of this study showed that fast food consumption among students was 98.1 percent, which among them 23.8 percent once a week and 10.6 percent 2-3 times a week used fast foods. Also, results showed that behavioral intention and beliefs of behavioral are able to predict 54% of variations behavior of fast foods consumption. Between the structures of the theory of planned behavior the most important predictor of behavioral intention, evaluation of behavioral outcomes was that together with economic situation were able to predict 45% of behavioral intention.
  Conclusion
  This study showed a high consumption of fast foods in school children of Khoy. In designing nutrition education interventions aiming at decreasing fast food consumption in this group, it is better to put more emphasis on strategies to promote behavioral intention and beliefs of behavioral students.
  Keywords: Fast foods consumption, Students, Theory of planned behavior
 • Esmail Soltani, Seyed Abdolmajid Bahrainian *, Abbas Masjedi Arani, Ali Farhoudian, Latif Gachkar Pages 273-282
  Background And Aim
  The purpose of the present study was to examine psychometric properties of the Believability of Anxious Feelings and Thoughts Questionnaire (BAFT) in a students population.
  Materials And Methods
  To this end, 324 university students from Shahid Beheshti University of medical sciences were selected via cluster sampling method and participated in the present study through complete believability of anxious feelings and thoughts questionnaire, cognitive fusion questionnaire, acceptance and action questionnaire-II, social anxiety-acceptance and action questionnaire, social interaction anxiety scale, valued living questionnaire and quality of life. Factor analysis by principle component analysis method, internal consistency analysis, convergent and divergent validity was conducted to examine the validity of the BAFT. To calculate the reliability of the BAFT, Cronbach’s alpha and test-retest reliability were used.
  Results
  Results from factor analysis yielded three factors that were named somatic concerns, emotion regulation and negative evaluation. The three-factor solution explained 50.72% of the variance. Evidence for the internal consistency was obtained via calculating correlations between BAFT and the subscales. Support for the convergent and divergent validity of the BAFT via its positive correlations with the cognitive fusion questionnaire, acceptance and action questionnaire-II, social interaction anxiety scale, and negative correlations with social anxiety- acceptance and action questionnaire, valued living questionnaire and WHOQOL-BREF was obtained. Cronbach’s alpha and test-retest coefficients BAFT were yielded 0.82 and 0.81, respectively.
  Conclusion
  The Iranian version of the BAFT has acceptable levels of psychometric properties. This questionnaire is a valid and reliable measure to be utilized in research investigations and therapeutic interventions.
  Keywords: Reliability, Validity, Believability of anxious feelings, thoughts questionnaire, Acceptance commitment therapy
 • Parvaneh Karimi, Esfandyar Sepahvand, Ali Zakiei *, Fatemeh Dehghan, Omid Mohamadi Pages 283-288
  Background And Aim
  Given the importance of test anxiety among gifted students, the present research was conducted to study the relationship between perception of parent’s affection and attachment styles with test anxiety.
  Materials And Methods
  By means of simple random sampling, 300 subjects were selected out of all the gifted students in Khorramabad. Test Anxiety, perception of parents affection, and attachment styles questionnaires were used for collection data.
  Results
  To analyze the data, Pearson correlation and regression were applied. The results showed that anxiety and avoidant attachment style and perception of father love predict test anxiety among both boys and girls in gifted student's school. However, there was not a meaningful relationship between attachment style and perception of mother love with test anxiety. Moreover, totally the results indicated that 9 percent of changes in test anxiety were predicted by attachment styles and perception of parent’s affection. And anxiety attachment style and perception of father love predict test anxiety.
  Conclusion
  According to the results if an individual has an avoidant attachment style he will experience the higher level of test anxiety.
  Keywords: Test anxiety, Attachment styles, Perception of parents affection
 • Maryam Niyyati *, Hamed Behniafar, Naser Velaie Pages 289-294
  Background And Aim
  Free-living amoebas (FLAs) are eukaryotic protozoans that can be found in different environmental resources such as fresh and saline water, soil, and dust. These amoebas include various families and genera such as Acanthamoeba, Vermamoeba and Vahlkampfiids, and some of them are pathogenic to human. As there were no previous study on isolation of Vermamoeba and Vahlkampfiids in water sources of Jolfa county, the aim of the present study was to investigate the occurrence of Vermamoeba and Vahlkampfiids according to morphological characteristics in water resources of Jolfa County, East Azerbaijan province, Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in the years 2013-2014. In the present study 50 samples were collected from water resources of Jolfa County including tap water, ponds of recreational places, hot springs and swimming pools. After transferring to laboratory the samples filtered thought cellulose nitrate filters and after that cultured on 1.5% non-nutrient agar medium containing Escherichia coli bacteria at room temperature. Finally, after 1 week the cultured samples were investigated by microscopic method and investigation continued up to 3 months. Eventually, using SPPS V22.0 software and descriptive method obtained data analyzed.
  Results
  Based on the morphological characteristics and page key 18 samples out of a total of 50 samples (36% of samples) were found positive. Vermamoeba genus according to round and small cysts and wormy shape trophozoites and Vahlkampfiids according to double separated layer cysts and trophozoites morphology with lobopodia were identified. 10 samples belonged to Vermamoeba genus, 6 samples belonged to Vahlkampfiids and 2 samples had mix contamination.
  Conclusion
  Since a high percentage of water resources of Jolfa County were contaminated with potentially pathogen amoebas; therefore, adopting the appropriate methods including warning signs at the side of water resources of Jolfa County, periodic assessment of tap waters and recreational waters and people awareness seems necessary to prevent FLAs related illnesses. More researches in this area are recommended.
  Keywords: Free living amoebas, Vermamoeba spp., Vahlkampfiids, Iran, Water resources
 • Maryam Kalantar, Bita Bakhshi *, Fatemeh Fallah, Mohammad Mehdi Soltan Dallal Pages 295-301
  Background And Aim
  Campylobacter belongs to Campylobacteraceae family and is one of the most important intestinal pathogenic bacteria. The aim of the present study was to isolate and characterize the Campylobacter spp. of poultry origin in order to assess the rate of antimicrobial resistance and to investigate the presence of integron genes.
  Materials And Methods
  In this study, 70 rectal swab samples from chicken carcasses were collected from a slaughterhouse in Tehran. After enrichment, 39 Campylobacter spp. were isolated, which were identified by convention biochemical tests and confirmed by a genus (cadF) and species (asp, hipO) specific polymerase chain reaction (PCR), and the primers int1 and hep2 were used to identify the class1 and class2 integrons, respectively. Moreover, antibiogram was performed by disc diffusion method, and the resistance pattern of isolates was interpreted according to the CLSI guidelines.
  Results
  The results showed that all of the isolates were C. coli (100%), and the integron genes were negative among all of the isolates. Among 10 antibiotics were used, the maximum resistance was seen to Co-trimoxazole (97.36%) and Nalidixic acid (94.8%), Ciprofloxacin (87.7%), Streptomycin (89.72%), and Tetracycline (97.4%). No resistance was seen to Gentamicin.
  Conclusion
  The results indicated that strains under study showed high resistance to antimicrobial agents. Regarding the absence of integrons, it can be concluded that they do not play an important role in the resistance to these Campylobacter isolates. However, it can be proposed that other resistance mechanisms are involved in the emergence of multi-drug resistance (MDR) phenotype in this genus.
  Keywords: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Antimicrobial resistance, Polymerase chain reaction (PCR)