فهرست مطالب

خشک بوم - سال پنجم شماره 1 (تابستان و پاییز 1394)

نشریه خشک بوم
سال پنجم شماره 1 (تابستان و پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/09/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • داود افیونی، ایرج الله دادی*، غلام عباس اکبری، گودرز نجفیان صفحات 1-17
  تنش خشکی انتهای فصل باعث کاهش عملکرد گندم در بسیاری از مناطق ایران می شود. با انتخاب ارقام متحمل می توان خسارت این تنش را کاهش داد. ژنوتیپ های WS-82-9، سیروان، WS-86-14، پیشتاز، پارسی، بک کراس روشن، ارگ، روشن، پیشگام، الوند و مهدوی طی دو سال زراعی 1392-1390 در منطقه اصفهان در دو شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی آخر فصل از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و وزن هزار دانه مطالعه شد. تنش خشکی باعث کاهش صفات گردید و شدت تنش (SI) برای صفات فوق به ترتیب 501/0، 259/0، 325/0 و 424/0 بود. ژنوتیپ ها از نظر همه صفات تفاوت داشتند. تعداد 11 شاخص تحمل و حساسیت به تنش و میانگین رتبه هر ژنوتیپ برای شاخص ها محاسبه شد. از نظر عملکرد دانه، ارقام پیشگام، سیروان، الوند و لاین WS-86-14 به ترتیب چهار ژنوتیپ متحمل و رقم روشن حساس ترین ژنوتیپ بود. شاخص های MP، GMP، STI، HM و MSTI(k1) با عملکرد دانه در هر دو شرایط تنش و عدم تنش همبستگی مثبت و معنی دار داشت. همبستگی مثبت و معنی دار عملکرد دانه با شاخص برداشت، اهمیت توجه به این صفت را نشان داد. از نظر شاخص برداشت، لاین WS-86-14 و رقم روشن به ترتیب متحمل ترین ‍و حساس ترین ژنوتیپ بود. رقم های پیشگام و سیروان برای کاشت در مناطق مشابه که احتمال وقوع تنش خشکی در انتهای دوره رشد گندم وجود دارد توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه
 • محمدرضا اسلامی صفحات 18-30
  با توجه به اهمیت محصولات خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای در اقتصاد کشاورزی استان یزد، در این تحقیق با استفاده ازمطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 67 تولید کننده، 8 عمده فروش و13 خرده فروش در سال های 1390-1389 بر اساس روش نمونه گیری سیستماتیک مسائل و مشکلات مختلف بازاررسانی داخلی محصولات خیار و گوجه گلخانه ای بررسی شد. در این راستا، ضمن شناسایی مسیرهای بازاررسانی، حاشیه بازار عمده فروشی و خرده فروشی با استفاده از مدل اضافه بها (Mark-up Model) و کارآئی بازار با استفاده از روابط ارائه شده توسط شفرد و فوترل محاسبه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده نوسان قیمت و شفاف نبودن بازار مهم ترین مشکلات تولید کنندگان در زمینه بازار این محصولات است. بازار داخلی محصولات گلخانه ای خیار سبز و گوجه فرنگی مسیر ساده ای دارد. سود خالص عملیات بازاریابی تولید کننده خیار گلخانه ای450 ریال و گوجه فرنگی850 ریال است. حاشیه بازاریابی عمده فروشی، خرده فروشی و کل به ترتیب برای خیار گلخانه ای 2000،4000،6000 و برای گوجه فرنگی گلخانه ای 2500، 4500، 7000 ریال است. بررسی میزان حاشیه های بازاریابی نشان می دهد که میزان این حاشیه ها به ویژه حاشیه خرده فروشی به طور نسبی زیاد و برای گوجه فرنگی بیش از خیار است. سهم تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی از قیمت پرداختی مصرف کننده برای خیار گلخانه ای به ترتیب 5/55، 85/14، 65/29 و برای گوجه فرنگی به ترتیب 1/61،9/13 و 25 درصد است. بالاترین کارائی بازار در مسیر گلخانه دار، عمده فروش، میدان میوه و تره بار سایر استان ها، خرده فروش و مصرف کننده است. در این مسیر کارائی فنی خیار و گوجه فرنگی به ترتیب 7/90 و 91 درصد، کارائی قیمتی خیار و گوجه فرنگی به ترتیب 5/69 و 79 درصد و کارائی بازاریابی خیار و گوجه فرنگی به ترتیب 60 و 70 درصد، محاسبه شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد کشاورزی، مدل اضافه بهاء، حاشیه بازاریابی، کارائی بازاریابی، یزد
 • اصغر زارع چاهوکی*، محمدرضا اختصاصی، علی طالبی، سیدمهدی حسینی صفحات 31-43
  الگوی مکانی پوشش گیاهی به نحوه استقرار گیاهان در عرصه طبیعت اطلاق می شود و یا نحوه فیزیکی ترتیب قرار گرفتن گیاهان، در هر مقیاسی، تحت عنوان الگوی مکانی تعریف می شود. تشکیل الگوی پوشش گیاهی شیوه ای است که توسط آن پوشش گیاهی در مقابل کمبود آب مقاومت می کند. یکی از انواع جالب توجه الگوهای پوشش گیاهی تشکیل شده در دشت یزد-اردکان الگوی پوشش گیاهی چندضلعی است. در این تحقیق برای اولین بار به بررسی علل هیدروژئومورفولوژیکی توسعه و گسترش این الگوی پوشش گیاهی نادر در رخساره ژئومورفولوژی شق در بخشی از این دشت پرداخته می شود. در این مقاله مدل مفهومی گسترش پوشش گیاهی در شق ارائه شده است. همچنین از میان عوامل فیزیکوشیمیایی نمونه خاک های بررسی شده(داخل شق و نمونه های شاهد)، شوری، درصد شن، درصد سیلت و رطوبت اختلاف معنی داری دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که مهیا شدن بستر مناسب(ایجاد شق همراه با شکسته شدن سخت لایه، ذخیر خاک و بذر مناسب) برای رشد تاغ تنها عامل تعیین کننده برای ایجاد توسعه پوشش گیاهی نیست، بلکه برای ایجاد این الگوی پوشش گیاهی خاص عامل محرک(که در اینجا افت سطح سفره آب زیرزمینی همراه با شوک اکوسیستمی است) نیز لازم است.
  کلیدواژگان: هیدروژئومورفولوژی، شق، الگوی پوشش گیاهی، چندضلعی، دشت یزد، اردکان
 • زهرا عباسی*، احمد ارزانی، محمد مهدی مجیدی، پریسا مشایخی صفحات 44-54
  به منظور بررسی هیبریدهای جدید چغندرقند از نظر تحمل به شوری، 20 هیبرید سینگل کراس حاصل از تلاقی 5 والد گرده افشان دیپلوئید با 4 والد نرعقیم (حاصل از طرح ژنتیکی فاکتوریل) به همراه والدین تلاقی در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت در دو سال زراعی 1392-1391 ارزیابی شدند. در هرسال ژنوتیپ ها در دو آزمایش تحت شرایط تنش شوری (هدایت الکتریکی آب و خاک به ترتیب حدود 12 و 8 دسی زیمنس بر متر) و بدون تنش (هدایت الکتریکی آب و خاک حدود 4 دسی زیمنس بر متر) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 2تکرار (در سال اول) و 3 تکرار (در سال دوم) مطالعه شدند. بر مبنای عملکرد قند در شرایط تنش و بدون تنش، چهار شاخص تحمل به تنش (STI)، پتانسیل ظهور مزرعه (FEP)، شاخص تحمل چغندرقند (BTI) و تحمل به خشکی (DTI) محاسبه شدند. تحلیل رگرسیونی عملکرد قند در دو شرایط با شاخص های مذکور نشان داد که شاخص های تحمل STI و BTI به علت دارا بودن بیشترین ضریب رگرسیون با عملکرد قند در هر دو شرایط، مناسب ترین شاخص ها برای شناسایی هیبرید های متحمل به شوری شناخته شدند. بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه خوشه ای، هیبرید های 3×2، 1×3، 3×5 و 4×5 به عنوان هیبرید های متحمل با پتانسیل عملکرد بالا برای محیط های دارای تنش شوری و هیبرید های 1×1، 4×2، 3×4، 2×3و 2×5 به عنوان هیبرید های حساس با پتانسیل عملکرد پایین برای محیط های شور معرفی گردیدند.
  کلیدواژگان: تنش شوری، چغندرقند، شاخص های تحمل، عملکرد قند، هیبرید
 • محمد فرجی*، علیرضا امیریان چکان، مسعود جعفری زاده صفحات 55-65
  فرسایش آبی و بادی فرایندهای مهمی هستند که به طور معمول در مطالعات فرسایش و رسوب مورد بررسی قرار می گیرند. از دست رفتن خاک در اثر برداشت محصول (SLCH) نوع دیگری از تخریب اراضی است که معمولا در این مطالعات در نظر گرفته نمی شود. طی عملیات برداشت محصولات با ریشه غده ای، مقدار قابل توجهی خاک چسبیده به ریشه ها همراه محصول از مزارع خارج می شود. علیرغم اینکه این محصولات در سطح وسیعی در دنیا کشت می شوند، مطالعات کمی در دنیا روی مقدار SLCH انجام گرفته است و به نظر می رسد در ایران هم در این زمینه تا کنون مطالعه ا ی صورت نگرفته است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی مقدار SLCH برای محصولات سیب-زمینی، سیر، چغندرقند، تربچه و چغندر لبویی در 47 مزرعه فاریاب در استان خوزستان انجام گردید. در هر مزرعه سه پلات 2×2 متری به صورت تصادفی مستقر و محصولات مورد نظر همراه با خاک چسبیده به غده ها از هر پلات برداشت گردید. سپس خاک چسبیده به غده ها جدا، خشک و توزین گردید و میانگین مقدار SLCH برای هر محصول در هر هکتار محاسبه گردید. مقدار SLCH برای محصولات مذکور به ترتیب برابر با 74/6273، 32/2525، 88/2264، 94/4101 و 50/6952 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که بین این مقادیر تفاوت معنی-داری وجود داشت. همچنین میانگین SLCH همه محصولات 25/4310 تن در هکتار به دست آمد که با میزان رسوب خارج شده از حوزه-های آبخیز کشور تفاوت معنی داری نداشت و معادل کاهش ضخامت خاک به میزان 3/0 میلی متر در سال بود. با در نظر گرفتن سطح زیر کشت، میزان کل SLCH برای کشور و استان خوزستان به ترتیب برابر با 84/731807 و 10/26800 تن در سال به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد مقدار SLCH در کشور چشمگیر است و این مقدار بهتر است در مطالعات فرسایش و رسوب در نظر گرفته شود و بهتر است به کشاورزان آموزش های لازم جهت کاهش آن داده شود.
  کلیدواژگان: فرسایش خاک، محصولات غده ای، برداشت محصول، خروج خاک، SLCH
 • فاطمه نخعی صفحات 66-75
  عناب (Ziziphus jujube) بطور وسیعی در استان خراسان جنوبی پرورش می یابد. درختی سازگار به مناطق خشک و گرم می باشد. در این تحقیق اوره در پنج غلظت (صفر، 1، 2، 3 و 4 درصد)، اسیدبوریک، سولفات آهن و سولفات روی هر کدام با پنج غلظت (صفر،1500،2500،3500 و4500 میلی گرم در لیتر) به تنهایی و همه کودها توام باهمدیگر در سه زمان مختلف قبل از گلدهی، قبل از گلدهی + 30 روز پس از ریزش گلبرگ ها و 30 روز پس از ریزش گلبرگ ها بر روی عناب محلول پاشی گردیدند. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد محلول پاشی در زمان های قبل از گلدهی و قبل از گلدهی + 30 روز پس از ریزش گلبرگ ها سبب افزایش معنی دار اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و مجموع مواد جامد قابل(TSS) حل نسبت به محلول پاشی در زمان 30روز پس از ریزش گلبرگ ها گردیدند. محلول پاشی اوره، اسید بوریک و محلول-پاشی توام کودها سبب افزایش معنی دار اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS نسبت به محلول پاشی سولفات آهن و سولفات روی گردیدند. همه غلظت ها نسبت به شاهد اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS را افزایش معنی دار دادند. محلول پاشی کودها تاثیر معنی داری بر دیگر خصوصیات شیمیایی میوه (ویتامین ث، pH،اسیدیته و مقدار کارتنوئید) نداشت.
  کلیدواژگان: اسید بوریک، اوره، عملکرد، عناب، محلول پاشی برگی
 • فاطمه یوسفی هزاری، علیرضا آستارایی*، امیر فتوت صفحات 75-85
  هدف از این تحقیق بررسی اثر آبیاری با دو نوع آب شور حاوی کلریدسدیم و کلریدکلسیم و کاربرد عنصر روی در خاک آلوده به کادمیوم بر خصوصیات رشدی و غلظت کادمیوم در کلم قمری(Brassica olerace var. gongylodes) است. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح شوری آب (صفر، 5/2 و 5 دسی زیمنس بر متر) با دو نوع نمک کلریدسدیم و کلریدکلسیم در آب آبیاری و سه سطح روی (صفر، 50 و 100 میلی گرم روی بر کیلوگرم خاک) از منبع سولفات روی بود. تمامی تیمار ها با 15 میلی گرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک توسط نمک نیترات کادمیوم آلوده شد. نتایج نشان داد، افزایش شوری منجر به افزایش غلظت کادمیوم کلم و کاهش رشد آن شد. شوری کلریدکلسیم نسبت به شوری کلریدسدیم، غلظت روی کمتری را در ریشه گیاه کلم نشان داد. تیمار روی تاثیری بر بهبود خصوصیات رشدی گیاه نداشت.
  کلیدواژگان: روی، کلرید سدیم، کلرید کلسیم، کادمیوم، کلم قمری
 • امید رحمتی*، علی اکبر نظری سامانی، نریمان محمودی، مهتاب زمانی راد صفحات 86-90
  آلوده شدن منابع آب زیرزمینی به نیترات به یکی از نگرانی های مهم در اکثر دشت های ایران تبدیل شده است. اولین قدم در برنامه ریزی و اجرای طرح های جلوگیری و کنترل آلودگی، شناسایی منشاء آلودگی است. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت آلودگی نیترات آب زیرزمینی و تعیین اثر کاربری اراضی بر آن انجام شده است. به همین منظور داده های غلظت نیترات آب زیرزمینی 93 چاه مربوط به مهر ماه سال 1391 از شرکت آب منطقه ای استان کردستان جمع آوری شده و با نقشه کاربری اراضی روی هم گذاری گردید. علاوه بر آن برای تعیین تاثیر کود ازته مورد استفاده در فعالیت های کشاورزی بر آلودگی نیترات آب زیرزمینی، مصرف سالانه کود نیتروژنه در 50 نقطه از اراضی کشاورزی به صورت تصادفی و روش پرسشنامه جمع آوری گردید . نتایج نشان داد که میزان کود های نیتروژنه مورد استفاده در زمین های کشاورزی همبستگی مکانی قوی با غلظت نیترات آب زیرزمینی دارد. بنابراین استفاده بیش از حد کودهای نیتراته در فعالیت های کشاورزی، عامل اصلی آلودگی نیترات آب زیرزمینی این منطقه بوده و برای کنترل این آلودگی، مدیریت مصرف کود در قالب برنامه ای جامع پیشنهاد می گردد .
  کلیدواژگان: آلودگی نیترات، کود های نیتروژنه، کاربری اراضی، دشت قروه، دهگلان
 • مهدی سرپرست*، حمیدرضا عسگری صفحات 91-97
  برای سالیان متمادی است که از جنس تاغ به منظور تثبیت ماسه های روان در کشور ایران استفاده می شود، این جنس در خاک های با تهویه و رطوبت کم، دمای بالا و شوری زیاد بسیار مقاوم است. یکی از پیامدهای منفی این جنس در مناطق تحت کشت، شور- سدیمی شدن خاک است. با توجه به وجود ماسه زارهای احیا شده در منطقه ی بیابانی تایباد در طی توالی زمانی بوسیله گونه زرد تاغ، میزان تغییرات شور- سدیمی شدن خاک سطحی در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 5 سایت متفاوت بر اساس سن کشت تاغ (41، 28، 19 و 11 ساله و یک سایت بدون گیاه به عنوان شاهد) انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین مقدار شوری در سایت 41 ساله ( ds/m /0) و کمترین مقدار آن در سایت شاهد (ds/m 34/0) است. نسبت جذبی سدیم در طی توالی زمانی کاشت تاغ، یک روند افزایش را طی کرده است و از 49/3 میلی اکی والان در لیتر در سایت شاهد به 5/12 میلی اکی والان در لیتر در سایت 41 ساله رسیده است. و به موازات آن درصد سدیم قابل تبادل از 92/3 در سایت شاهد به 66/14 در سایت 41 ساله رسید. با توجه به نتایج این تحقیق، کشت گونه زرد تاغ در منطقه تایباد باعث سدیمی شدن خاک در مناطق تاغکاری، شده است.
  کلیدواژگان: زردتاغ، شور، سدیمی شدن، ماسه های روان، تایباد
|
 • D. Afyooni, E. Allahdadi *, Gh.A. Akbari, G. Najafian Pages 1-17
  Terminal drought stress reduces wheat grain yield in many parts of Iran. Selection of tolerant genotypes can eliminate the damage of this stress. Genotypes WS-82-9, Sirvan, WS-86-14, Pishtaz, Parsi, Back cross roshan, Arg, Roshan, Pishgam, Alvand and Mahdavi were evaluated under normal irrigation and terminal drought at Isfahan during 2011-2013. Traits grain yield, biological yield, harvest index and thousand grain weight were studied. Terminal drought stress significantly reduced all traits and stress intensity for the traits was 0.501, 0.259, 0.325 and 0.424 respectively. Genotypes had significant difference for all studied traits. Eleven susceptibility and tolerance indices and also the average rank of each genotype were calculated. Based on the grain yield, varieties of Phishgam, Sirvan, Alvand and WS-86-14 were four tolerant genotypes respectively, and Roshan was the most susceptible genotype. There were significant positive correlations between MP, GMP, STI, HM and MSTI(k1) with grain yield in both stress and non-stress conditions. There was significant positive correlations between grain yield with harvest index, showing the importance of harvest index. Based on harvest index, WS-86-14 and Roshan was the most tolerant and most succeptible genotype, respectively. Varieties of Pishgam and Sirvan can be recommended for cultivation in areas with probability of terminal drought strees.
  Keywords: Biological yield, Grain yield, Harvest index, Grain weight, Varieties
 • M.R. Eslami Pages 18-30
  Regarding the importance of greenhouse cucumber and tomato in agricultural economic conditions in Yazd province, this study examines marketing problems of greenhouse cucumber and tomato. Required data were obtained through questionnaire and interview with 67 producers, 8 wholesalers and 13 retailers, during the period of 2010-2011. Systematic method is used for data collection. In this study, marketing channel was recognized wholesaling and retail selling margin, computed by Mark-up model, and marketing efficiency was computed by Shefferd & Footrel model. Result showed prices that flactuations in the harvesting season and unclearitiy of market were the most market problems for producers. Greenhouse cucumber and tomato have simple channel. Net profit from marketing operations of greenhouse cucumber and tomato producer's was 450 and 850 Rials. Wholesaler margin, retailer margin and total marketing margin for greenhouse cucumber is 2000, 4000, 6000 Rials and for greenhouse tomato is 2500, 4500, 7000 Rials, respectively. Evaluation of marketing margin indicates that the marketing margin was high especially in retailer selling margin and marketing margin of tomato. Share of producer, wholesaler and retailer from consumer price for greenhouse cucumber was 55.5, 14.85 and 29.65% respectively, and for greenhouse tomato was 61.1, 13.9 and 25% respectively. Maximum of marketing efficiency was in channel greenhouser, wholesaler, fruit and vegetable center in other provinces, retailer and consumer. In this channel, thechnical efficiency for cucumber and tomato was 90.7% and 91%, respectively. Price efficiency for cucumber and tomato were 69.5% and 79% respectively, and marketing efficiency for cucumber and tomato were 60% and 70% respectively.
  Keywords: Agricultural economics, Mark, up Model, Marketing margin, Marketing efficiency, Greenhouse, Yazd
 • A. Talebi, S.A. Almodarresi Pages 31-43
  Spatial vegetation pattern refers to establishment and type of plants arrangement in the nature, at any scale, is defined as spatial pattern. Vegetation pattern formation is a manner that vegetation resistantant mechanism against water shortages. Vegetation pattern formation is a mechanism by vegetation which the resistant against water shortages. One of the interesting varieties of vegetation patterns formed in Yazd - ardakan pattern is polygonal vegetation pattern. This study is the first study to investigate the hydrogeomorphological causes of the development of this rare vegetation patterns in fissures in Yazd - ardakan plain. This paper presents a conceptual model for the development of alternative vegetation. The physicochemical parameters of the investigated soil samples (the alternative, and control samples), salt, sand, silt and moisture were significant. The results showed that appropriate arrange for the Haloxylon Spp. only determining factor for the growth of vegetation, not to create a vegetation cover of the etiologic factors pattern (table downfall) is also a may be required.
  Keywords: Fissures, Hydrogeomorphology, Vegetation Pattern, Polygone, Yazd, Ardakan Plain
 • Z. Abbasi Pages 44-54
  In order to evaluate of new sugar beet hybrids for salt tolerance, 20 single cross hybrids produced by crosses between 5 diploid pollinators as male and 4 cytoplasmic male sterile as females ( caused by factorial design) along with parents were investigated in Rudasht salinity research station in 2012 and 2013. In each year, genotypes were studied in two experiments under saline (EC for water and soil about 12 and 8 dS/m respectively) and non-saline field conditions (EC for water and soil about 4 dS/m) using a randomized complete block design with two and three replications in first and second year, respectively. Four salt tolerance indices including salt tolerance index (STI), field emergency potential (FEP), beet tolerance index (BTI) and drought tolerance index (DTI) were calculated based on sugar yield in stress and non-stress condition. Regression analysis of sugar yield in two conditions with these indices showed that STI and BTI had significantly positive relationship coefficient with sugar yield under both stress and non-stress conditions suggesting that these indices are more efficient for determining salt tolerant genotypes. In based on the results of cluster analysis, hybrids 2×3, 3×1, 5×3 and 5×4 were recognized as salt tolerant hybrids with high yield and hybrids 1×1, 2×4, 4×3, 3×2 and 5×2 were introduced as susceptible hybrids with low yield for salinity condition.
  Keywords: Salinity stress, Sugar beet, Tolerance index, Sugar yield, Hybrids
 • Mohammad Faraji *, Alirea Amirian Chakan Pages 55-65
  Water and wind erosion are the main processes most often considered in erosion and sediment budget studies. While soil loss due to crop harvesting (SLCH) is another type of land degradation which is usually not considered in these studies. During root crops harvesting, a significant amount of soil adhering to the roots is exported from the fields. Despite these crops are widely harvested in the world, a few studies have been done on SLCH and no attempt has been presented to investigate SLCH in Iran. Therefore, this study aimed to investigate the values of SLCH for potatoes, garlic, sugar beet, radish and beet root in 47 selected fields located in Khuzestan province. Crops together with the adhering soils were collected from three 2*2 plots in each field. Soil tares were separated from the roots and dried at 105OC. Result showed SLCH values for potatoes, garlic, sugar beet, radish and beet root were 6273.74, 2525.32, 2264.88, 4101.94 and 6952.50 Kg ha-1 respectively and there were significant differences in SLCH between crops types. The average of SLCH for all crops was 4.31 Mg ha-1 which results in a denudation rate of 0.3 mm yr-1 and is of the order of magnitude as soil losses caused by water erosion in watershed catchments of Iran. Given the harvested areas, total SLCH was estimated for Khuzestan province and whole country at 26800.10 and 731807.84 ton, respectively. In general, because of the importance of SLCH, farmers should be educated to reduce SLCH and it should be considered when calculating soil denudation rates and sediment budgets.
  Keywords: Soil erosion, Root crops, Crop harvesting, Soil loss, SLCH
 • Fatemeh Nakhaei Pages 66-75
  Jujube (Ziziphus jujube) is cultivated widly in Southern Khorasan province. The tree is adapted to arid and warm regions. In this study, urea at 5 concentrations (0%, 1%, 2%, 3% and 4%), boric acid, iron sulfate and zinc sulfate, each with five concentrations (0, 1500,2500,3500 and 4500 mg/lit) alone and in combination with each other were sprayed at three different times before flowering, before flowering 30 days after petal abscission and 30 days after petal abscission on jujube. This experiment performed as factorial in the form of randomized complete blocks design with three replications. The results showed that the spray before flowering and before flowering 30 days after petal abscission caused significant increase in fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and TSS (Total Soluble Solids) than spraying in 30 days after petals abscission. Urea, boric acid and Urea boric acid iron sulfate zinc sulfate significantly increased fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and TSS in comparison with Iron sulfate and zinc sulfate. All concentrations compared to control significantly increased fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and TSS. Foliar spraying fertilizers had not significant effect on the other chemical properties of fruit (Vitamin C, pH, Acidity and amount of carotenoids).
  Keywords: Boric acid, Foliar spraying, Jujube, Urea, Yeild
 • A. R. Astaraee Pages 75-85
  The aim of the study was to investigation effect of irrigation with two types of CaCl2 and NaCl salinities and Zinc application on Cadmium concentration and growth of kohlrabi plant (Brassica olerace var. gongylodes) in Cadmium-Contaminated Soil. This experiment was completely random design (factorial) with three replicates. Treatments were three levels of Zn (0, 50 and 100 mg.kg-1) using Zinc sulfate salt, and three salinity levels (0, 2.5 and 5 dSm-1) by using two types of sodium chloride and calcium chloride salts in irrigation water. For polluted soil, 15 mg.kg-1 of Cadmium by Cadmium nitrate salt was added to all soils before treating soil with different treatments. Result showed that increasing water salinity led to raising Cadmium concentration in above ground of kohlrabi and decreasing kohlrabi growth. CaCl2 salinity compare to NaCl salinity showed less Zinc concentration at root Kohlrabi plant. Zinc treatment had any effect on plant growth properties.
  Keywords: Cadmium, Calcium chloride, Kohlrabi, Sodium chloride, Zinc
 • Omid Rahmati *, Aliakbar Nazari Samani, Nariman Mahmoodi Pages 86-90
  Nitrate pollution of groundwater resources has been increasingly becoming one of the main concerns in Iran. The main objectives for the present research are as following: to evaluation of groundwater nitrate pollution status and evaluate the effect of land use on groundwater nitrate pollution. To fulfill these goals, data for groundwater nitrate concentration were collected (from 50 point) and overlaid with landuse map. The result showed that nitrate concentration of groundwater exceeded WHO (World Health Organization) threshold. In addition, nitrate-polluted wells spatial position was undertaken so that all of wells were located at irrigated farming land use. Investigation of annual fertilizer application indicated that level of nitrate entered to irrigated lands strongly was correlated into groundwater nitrate concentration. Hence it was found that N-fertilizers abuse was the main factor affecting groundwater nitrate pollutions. In order to control the nitrate pollution of groundwater, comprehensive management of N-fertilizer and irrigation is recommended.
  Keywords: Nitrate contamination, N, Fertilizers, Land use, Ghorve, Dehgolan plain
 • M. Sarparast Pages 91-97
  For many years, Haloxylon species is used in order to stabilizing the mobile sand in Iran. This species is resistant to the soil with air and low humidity along with high temperature and high salinity. One of the negative consequences of this species in areas under cultivation is salt-sodium to the soil. Due to the presence of revived sands by yellow species of Haloxylon during the time sequence in the desert area of Taybad the changes of the salt-sodium level of soil surface were studied in this area. For this purpose 5 different sites according to the Haloxylon plantation age (aged11, 19, 28, 41) and a control site (no planting Haloxylon) were selected. The results show the maximum salinity was in site aged 41(0/694 ds/m) and the lowest salinity was in the control site (0/34 ds/m). During the time of planting Haloxylon the sodium absorption ratio has increased from 3/49 milliequivalents per liter in the control site to 12/5 milliequivalentsper liter in the site aged 41. Parallel to this, the exchangeable sodium percentage has increased from 3/92 in the control site to 17/3 in the site aged 41. According to the results of this survey, planting yellow Haloxylon (Haloxylon persicum) species lead to the sodium soil in areas where Haloxylon has been planted.
  Keywords: yellow Haloxylon (Haloxylon persicum)_salt – sodium_mobile sand_Taybad