فهرست مطالب

خشک بوم - سال سیزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه خشک بوم
سال سیزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شیما جوادی، ابوالفضل رنجبرفردویی، حسن خسروی*، هادی اسکندری دامنه صفحات 1-15

  در این مطالعه به بررسی اثرات خشکسالی بر کارایی مصرف آب (WUE) در اقلیم و کاربری های مختلف استان تهران پرداخته شد. برای محاسبه کارآیی مصرف آب از محصولات تولید ناخالص اولیه (GPP)، تبخیر و تعرق (ET) حاصل از سنجنده مودیس و شاخص خشکسالی پالمر (PDSI) استفاده شد. سپس روند تغییرات شاخص تولید ناخالص اولیه، تبخیر و تعرق، کارایی مصرف آب و خشکسالی در بازه زمانی 20212001 با استفاده از رگرسیون خطی و آزمون های من -کندال و شیب تخمین گر سن محاسبه و به دنبال آن از پاسخ کارایی مصرف آب به خشکسالی در اقلیم و کاربری های مختلف با استفاده از آنالیز همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات شاخص های ET، GPP و PDSI با آزمون من -کندال نشان داد که به ترتیب 15/81، 28/86 ،83/99 درصد افزایش و WUE 24/76 درصد کاهش یافته است که این نتایج توسط آزمون شیب تخمین گر سن نیز تایید شد. بررسی رابطه کارایی مصرف آب و خشکسالی در اقلیم و کاربری های مختلف نشان داد که در اقلیم خشک اراضی کشاورزی و بوته زار به ترتیب 86/91 و 93/78 درصد رابطه منفی و کاربری مرتع 96/51 درصد رابطه مثبت داشته است. اراضی کشاورزی، مرتع و بوته زار مربوط به اقلیم نیمه خشک به ترتیب 38/85، 22/66، 27/64 درصد افزایشی و در کاربری جنگل 87/84 درصد کاهشی بوده است. در اقلیم نیمه مرطوب به ترتیب 47/53، 48/60، 41/73 درصد از مساحت مورد مطالعه در کاربری های کشاورزی، مرتع و بوته زار رابطه مثبت و 30/91 درصد از کاربری جنگل رابطه منفی داشته است. در اقلیم مرطوب اثرگذاری منفی خشکسالی در 04/66، 15/61 و 56/50 درصد از اراضی کشاورزی، مرتع و جنگل مشاهده شده است. به طور کلی با توجه به نتایج ذکر شده، خشکسالی اثر منفی بر کارآیی مصرف آب در استان تهران داشته است و می توان گفت که مقاومت اکوسیستم در برابر خشکسالی توسط همبستگی ما بین شاخص خشکسالی و کارایی مصرف آب مشخص می شود.

  کلیدواژگان: شاخص خشکسالی، سنجنده مودیس، تولید ناخالص اولیه، تبخیر و تعرق
 • مائده نصری، محمد رحیمی*، علی اکبر دماوندی صفحات 17-33

  طوفان های گردوخاک پدیده هایی طبیعی اما با اثرات جدی و مخرب بر محیط زیست و جوامع انسانی هستند. منطقه جنوب شرق ایران یکی از فعال ترین منابع طوفان گردوخاک در ایران است و مشکلات و تهدیدهای جدی را به ویژه در سال های اخیر به دنبال داشته است. هدف این مطالعه، بررسی تغییرات ناهنجاری مکانی و زمانی طوفان های گردوخاک در جنوب شرق ایران طی یک دوره زمانی 21 ساله (2020-2000) و ارتباط آن با تغییرات ناهنجاری مکانی و زمانی پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه است. برای انجام این هدف از شاخص DSIA و NDVIA استفاده شد. در آخر، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین شاخص DSIA وNDVIA  مورد بررسی قرار گرفت. روند تغییرات زمانی شاخص DSIA از سال 2000 تا 2012 در بیشتر سال ها مثبت و افزایشی است و بیشترین مقدار DSIA در سال 2012 رخ داد که برابر با 96 درصد است. سپس از سال 2012 تا 2020 این روند به صورت کاهشی بود و کمترین مقدار DSIA برابر با 67- درصد مربوط به سال 2020 است. همچنین با حرکت از شرق به غرب منطقه مورد مطالعه، از مقدار شاخص DSIA کاسته شد. نتایج نشان داد تغییرات NDVIA از سال 2000 تا 2012 نزولی است (کمترین مقدار برابر با 12- درصد در سال 2007)، اما از سال 2012 تا 2020 روند تغییرات صعودی است (بیشترین مقدار برابر با11+ درصد در سال 2014). به علاوه، نتایج همبستگی پیرسون نشان داد شاخص DSIA به طور معنی داری با شاخص NDVI همبستگی دارد، این همبستگی به صورت منفی است (05/0p-value< 52/0- = r). با توجه به همبستگی منفی و معنادار بین شاخص NDVIA و DSIA، از سال 2012 تا 2020 همراه با بهبود شرایط پوشش گیاهی و افزایش شاخص NDVIA از میزان شاخص DSIA کاسته شد. تاثیر این همبستگی به صورت مکانی نیز مشاهده شد، به صورتی که با حرکت از شرق به غرب منطقه با افزایش شاخص NDVIA از میزان DSIA کاسته شد. نتایج این مطالعه می تواند اطلاعات کلیدی را در برنامه ریزی و کاهش اثرات طوفان های گردوخاک در جنوب شرق ایران در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، فرسایش بادی، همبستگی پیرسون، گردوخاک، پوشش گیاهی
 • محمدرضا شیرغلامی* صفحات 35-52

  یکی از پدیده های مخرب جوی که مناطق دارای اقلیم خشک تا فراخشک مانند استان یزد را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد، طوفان گردوغبار است. این مخاطره جوی، زیان های زیادی را به دنبال دارد که از جمله آنها می توان به مشکلات محیط زیستی، اجتماعی-اقتصادی، سلامت انسان، اقلیم و ریزاقلیم اشاره کرد. پایش مکانی و زمانی دقیق گردوغبار می تواند به شناسایی مسیر و کانون این پدیده کمک کرده و نقشی حیاتی در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی طوفان ایفا کند. در پژوهش حاضر، سه نمونه از طوفان های گردوغبار رخ داده در سال 2022 میلادی در استان یزد مورد واکاوی قرار گرفت. زمانی که دید افقی کمتر از 5/3 کیلومتر و یکی از کدهای 06 تا 09و یا 30 تا 35 گزارش شده باشد، یک طوفان گردوغبار موثر در نظر گرفته می شود. برای شناسایی مسیرهای انتقال توده گردوغبار به استان یزد، از مدل لاگرانژی HYSPLIT استفاده شد. نتایج حاصل از این مدل نشان داد که توده های گردوغبار برای رسیدن به استان یزد سه مسیر اصلی جنوب غربی، غربی-شمال غربی و شمال شرقی را طی می کنند. برای بررسی توزیع مکانی گردوغبار و نیز شناسایی دقیق تر منابع گردوغبار از داده های عمق نوری هواویزها مبتنی بر سنجش از دور، فرآورده MOD04/ MYD04_L2 و همچنین فرآورده MOD08_D3 استفاده شد. تصاویر به دست آمده از سنجنده مودیس، کانون های گردوغبار خارجی را بیابان های بزرگ عراق، سوریه، شبه جزیره عربستان و صحرای ترکمنستان و منشاء داخلی گردوغبار انتقالی را مناطق بیابانی واقع در استان های سمنان و اصفهان در شمال شرق استان یزد معرفی می نمایند. ضمن این که تالاب گاوخونی در شمال غرب منطقه مورد مطالعه به عنوان تشدیدکننده گردوغبار انتقالی از مرزهای غربی کشور عمل می کند. همچنین نتایج به دست آمده از داده های ماهواره ای و مدل HYSPLIT با یگدیگر همخوانی دارند.

  کلیدواژگان: کانون گردوغبار، دید افقی، عمق نوری هواویز، سنجنده مودیس، توزیع مکانی
 • مسلم سواری*، سجاد شحیط زاده صفحات 53-69

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در حفاظت محیط زیستی اراضی کشاورزی مناطق خشک است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کشاورزان شهرستان باوی استان خوزستان بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 390 نفر با روش نمونه‏ گیری چندمرحله ‏ای برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع ‏آوری داده ها پرسشنامه ‏ای بود که روایی صوری و محتوایی آن براساس نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. از طرفی، از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) برای تعیین روایی سازه و شاخص پایایی ترکیبی (CR) برای تعیین پایایی مدل استفاده شد. نتایج اولویت ‏بندی حفاظت محیط زیستی اراضی کشاورزی مناطق خشک نشان داد که دو رفتار «استفاده از شخم حداقل به منظور کاهش فرسایش خاک» و «استفاده از کودهای آلی و دامی در مزرعه» به ترتیب از اولویت بالاتری در میان کشاورزان برخوردار بود. علاوه بر این، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد ابعاد سرمایه اجتماعی (هنجارهای اجتماعی، آگاهی اجتماعی، شبکه‏ های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) اثر قابل توجهی بر حفاظت محیط زیستی اراضی کشاورزی مناطق خشک دارند که سرانجام، توانستند 73 درصد از واریانس متغیرها وابسته تحقیق یعنی حفاظت محیط زیستی این اراضی را تبیین نمایند. یافته ‏های این پژوهش ضمن افزودن دانش جدید به ادبیات موضوع های محیط زیستی در مناطق خشک، می‏ تواند در برنامه ‏ریزی و سیاست‏گذاری برای کاهش مشکلات محیط زیستی ناشی از بخش کشاورزی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، رفتارهای دوستدارانه، توسعه کشاورزی، محیط زیست، استان خوزستان
 • بهاره مهیمنی، الهه خدابخشی کرلایی، هانا اعتمادی*، داوود مافی غلامی، اسماعیل عباسی صفحات 71-93
  اکوسیستم های مانگروها دارای خدمات اکوسیستمی فراوان هستند و نقش بسزایی در پایداری اکوسیستم ساحلی ایفا می کنند. بنابراین، هدف از این تحقیق، بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی عرصه رویشگاهی مانگروهای پارک ملی دریایی نایبند و منطقه حفاظت شده باهوکلات و همچنین تعیین شدت فعالیت های صیادی به عنوان تهدیدات انسانی پیش روی این مانگرو است. به منظور بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی مانگروها در رویشگاه های مورد مطالعه، چهار شاخص گیاهی NDVI، SAVI، LAI و RVI محاسبه و تغییرات آنها در بازه سال های 1990 تا 2019 بررسی شد. برای تعیین شدت فعالیت های صیادی، پس از تهیه نقشه گستره رویشگاه های مانگرو، 189 و 391 سلول شبکه با ابعاد 4×4 کیلومتر در سطح آب های ناحیه کرانه دربرگیرنده مانگروهای خلیج نایبند و گواتر ترسیم و داده های مربوط به موقعیت جغرافیایی و تعداد شناورهای موجود در بنادر صیادی استان بوشهر و سیستان و بلوچستان تهیه شد. نتایج حاصل از این بررسی، افزایش مساحت را در همه مانگروهای مورد مطالعه در حدفاصل سال های 1990 تا 2019 نشان داد. این افزایش به طور متوسط در خلیج نایبند، رویشگاه بیدخون از 96/32 تا 93/123 هکتار مشاهده شد و همچنین در خلیج گواتر از 76/275 تا 72/396 هکتار بوده است. برداشت از سرشاخه ها توسط جامعه محلی، ورود آلودگی های صنایع نفت و گاز، گردشگری و ورود زباله های تجزیه ناپذیر به دلیل نزدیکی این رویشگاه به مناطق مسکونی از جمله مهم ترین دلایل کاهش مانگروهای این منطقه در بازه 2000 تا 2010 است. در خلیج گواتر نیز آبزی پروری به عنوان عامل اصلی در تغییر هیدرولوژیک منطقه و کاهش این جنگل ها بعد از سال 2015 تاکنون بوده است. افزایش دما و افزایش سطح آب دریا به عنوان مهم ترین عوامل در افزایش استقرار و عرصه رویشگاهی مانگروهای مورد مطالعه است. همچنین نتایج نشان داد که با توجه به وضعیت فعلی رویشگاه های مانگرو، پراکنش جغرافیایی بنادر و تعداد شناور و قایق های صیادی موجود در این بنادر، مانگروهای رویشگاه گواتر نسبت به رویشگاه نایبند در معرض شدت فعالیت صیادی بالاتری قرار دارند.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، شاخص های گیاهی، فعالیت صیادی بنادر، پارک ملی دریایی نایبند، منطقه حفاظت شده باهوکلات
 • منصوره ملکیان*، مهتاب میجونی جبالبارز صفحات 95-105

  هوبره آسیایی (Chlamydotis macqueenii) یکی از گونه های آسیب پذیر در مناطق استپی کشور و از جمله جنوب کرمان است که جمعیت آن به دلایل متعدد کاهش یافته و گونه ای تهدید شده محسوب می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت های مناطق استپی جنوب استان کرمان، زیستگاه و راهگذر مهاجرتی هوبره آسیایی با استفاده از رویکردهای کیفی و کمی و ارائه راهکار مدیریتی مناسب در این مناطق است. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده و توسط 15 نفر از کارشناسان و خبرگان تکمیل شد. مهم ترین نقطه قوت، موقعیت جغرافیایی منطقه و نقش ارتباط دهنده آن برای مهاجرت گونه و مهم ترین نقطه ضعف، خشکسالی پی درپی و نبود منابع آبی کافی و تخریب پوشش گیاهی منطقه است. شکار غیرمجاز، زنده گیری و قاچاق هوبره به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی مردم به عنوان مهم ترین عوامل تهدیدکننده شناسایی شد. اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی برای آگاهی مردم در مورد این گونه و غیرقانونی بودن شکار آن و حفاظت موثر جهت جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و شکار غیرمجاز هوبره، مهم ترین فرصت جهت بهبود شرایط هوبره در منطقه شناخته شد. ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان داد که توجه مسئولان به منطقه به عنوان یکی از مهم ترین زیستگاه های هوبره در کشور، شناساندن ارزش های گونه های نادر و با ارزش منطقه به مردم محلی، جهت ایجاد انگیزه برای حفاظت از زیستگاه های آنها، انجام مطالعات و پروژه های تحقیقاتی پیرامون قابلیت ها و پتانسیل های منطقه و افزایش امنیت برای جلوگیری از تردد قاچاقچیان، مهم ترین راهبردها برای برنامه ریزی حفاظت است.

  کلیدواژگان: هوبره آسیایی، استپ، تجزیه و تحلیل راهبردی، ماتریس کمی راهبردی، شکار غیرمجاز، راهگذر مهاجرتی
 • مریم باقرپور، فرناز طباطبایی، سلمان زارع*، علی اکبر نظری سامانی، قاسم قوهستانی صفحات 107-123

  تالاب صالحیه، واقع در دو استان البرز و قزوین که در سال های اخیر خشک شده، باعث ایجاد گردوغبار در کشور شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تغییرات رطوبت در تالاب صالحیه و بررسی نقش زهکش ها در خشک شدن بستر تالاب و ارتباط آن با وقوع گردوغبار است. با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 5، 7، 8 و 9 از سال 1990 تا 2023، شاخص اصلاح شده تفاضلی آب نرمال (MNDWI) محاسبه شد. احداث زهکش ها باعث تغییر در محدوده آب گیری تالاب شده است؛ بنابراین، آزمون روند ناپارامتری من-کندال قبل و بعد از ساخت زهکش در دو محدوده آب گیری قبلی و کنونی انجام شد. همچنین، به منظور بررسی تاثیر و آسیب گردوغبار به شهر های واقع در مسیر حرکت باد، داده های باد ایستگاه های سینوپتیک اطراف تالاب با رسم نمودار گل طوفان تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی موردمطالعه، روند کلی تغییرات رطوبت در تالاب صالحیه کاهشی بوده و شاخص MNDWI در اکثر سال ها منفی بوده است که به دلیل خشکسالی حاکم بر منطقه است. به دلیل کاهش رطوبت و خشک شدن بستر تالاب، پدیده گردوغبار و مشکلات حاصل از آن در شهر های اطراف تالاب گسترش یافته است. بنابراین، لازم است تدابیری برای حفظ و مدیریت منابع آبی تالاب صالحیه و جلوگیری از خشک شدن آن نظیر بهینه سازی مصرف آب، جلوگیری از ساخت زهکش های نامناسب و استفاده از راهکارهای مختلف برای کاهش پدیده گردوغبار نظیر احداث بادشکن مکانیکی اتخاذ شود.

  کلیدواژگان: تغییرات رطوبت، خشکسالی، گوگل ارث انجین، MNDWI، گردوغبار، من-کندال، لندست
 • سلمان ابراهیمی، جواد چزگی* صفحات 125-138
  حوزه های آبخیز بستر تعاملات جوامع انسانی با محیط پیرامون خود می باشند که تحت تاثیر بهره برداری های بی رویه با مشکلات مختلفی مواجه شده است. بر این اساس ارزیابی پایداری حوزه های آبخیز امری اجتناب ناپذیر است. توجه به منابع موجود جهت ارزیابی و انتخاب روشی مناسب و کمی نمودن میزان پایداری حوزه آبخیز، راه حلی برای انتخاب روشی مناسب در ارزیابی پایداری حوزه آبخیز به نظر می رسد. در همین راستا برای ارزیابی پایداری حوزه آبخیز فورگ شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی بر پایه رویکرد HELP با هدف تعیین میزان پایداری این حوزه آبخیز در طول زمان 1385 تا 1402 صورت پذیرفت. 12 متغییر برای بررسی پایداری حوضه تعیین شد و براساس ماهیت هر کدام در شاخص های فشار، حالت و پاسخ قرار گرفتند. میانگین امتیازات معیارهای هیدرولوژی، محیط زیست، حیات و سیاستگذاری به ترتیب 085/0، 45/0، 50/0 و 57/0 بدست آمد. نتایج نشان داد پایداری منطقه با مقدار 40/0 در طبقه پایداری کم طبقه بندی شد. پایداری کم حوزه آبخیز سبب شده است که هرگونه تغییر در وضعیت حوزه آبخیز سبب کاهش پایداری و به وجودآمدن شرایط نامساعد گردد که تخریب هرچه بیشتر حوزه آبخیز را در پی خواهد داشت. لذا پیشنهاد می گردد سیاست های مدیریتی و اجرایی حوزه آبخیز فورگ در راستای حفظ شرایط فعلی و ارتقاء سلامت پایداری زیر حوزه های آبخیز با تکیه بر کنترل فعالیت های انسانی و عوامل وابسته به آن صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: سلامت حوزه آبخیز، شاخص پایداری آبخیز، سیاست گذاری آبخیز، شهرستان درمیان
 • ایمان سعیدی*، حسن دارابی، محمدرضا گیلی صفحات 139-157

  صنعت سیمان همواره با اثرات محیط زیستی زیان بار قابل توجهی شناخته شده است. توسعه زیرساخت های سبز پیرامون این صنایع می تواند از اثرات منفی محیط زیستی این قبیل توسعه ها در پیرامون بکاهد. با این حال، چارچوبی سیستماتیک در ارتباط با شیوه انتخاب گونه های گیاهی در پیرامون کارخانه های سیمان وجود ندارد. هدف این مطالعه ارائه روشی نظام مند در انتخاب گونه های گیاهی پیرامون کارخانه های سیمان است. در این مطالعه، کارخانه سیمان دورود به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. در ابتدا مدل مفهومی ارتباط گیاه با محیط در محیط های صنعتی معرفی شد. در ادامه، چارچوب عملکردی برای اجرای این مدل مفهومی ارائه شده که مشتمل بر پنج گام است: شناسایی معیارهای موثر، معیارهای وزن دهی، تدوین فرمول انتخاب گونه های گیاهی ایجاد سبد انتخاب و غربالگری گونه های گیاهی مناسب. در انتخاب معیارها از دو دسته معیارهای اولیه و ثانویه بهره برده شد. روش غربال معیارهای انتخاب گونه های گیاهی دلفی فازی و روش وزن دهی به معیارهای انتخابی تحلیل سلسله مراتبی است. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان پنج گونه گیاهی بررسی شده، درخت کاج تهران و سنجد، مناسب ترین گونه های درختی برای این محدوده مطالعاتی می باشد، در حالی که درختان گز و چنار نامناسب تلقی می شوند. این تحقیق بینش های ارزشمندی را برای معماران منظر، مدیران محیط زیست و اپراتورهای فضاهای صنعتی به خصوص کارخانه های سیمان برای ایجاد مناطق سبز پایدار فراهم می کند.

  کلیدواژگان: تحلیل سلسه مراتبی، دلفی فازی، فضای سبز، مناطق صنعتی، تصمیم گیری چند معیاره، کارخانه سیمان
|
 • Shima Javadi, Abolfazl Ranjbar Fordoie, Hasan Khosravi *, Hadi Eskandari Damaneh Pages 1-15

  In this study, drought was investigated on water use efficiency (WUE) in different climates and uses of Tehran province. To calculate the efficiency of water consumption, the products of Gross primary production (GPP), Evapotranspiration (ET) and Palmer drought severity index (PDSI) obtained from the MODIS meter are used. Then the trend of changes in the index of primary gross production, evaporation and transpiration, water consumption efficiency and drought in the period of 2001-2021 using linearity and Mann-Kendall and slope tests, and then the response of water consumption efficiency to drought in different climates and consumptions with Use. It was evaluated from correlation analysis. By dividing annual rainfall into potential evapotranspiration (PET), the Aridity index (AI) was calculated and climate classification was done with the help of this index. The results showed that the indices of evapotranspiration, primary gross production and drought increased by 81.15, 86.86, and 99.99% respectively, and the water consumption efficiency index decreased by 76.24% in this 20-year period. Is. These results were confirmed by the slope test. Examining the relationship between the efficiency of water consumption and drought in different climates and applications showed that in dry climates, agricultural land and bushland had a negative ratio of 91.86 and 78.93, respectively, and pasture consumption had a positive ratio of 51.96. Agricultural lands, pastures and bushland related to semi-arid climate have increased by 85.38, 66.22, and 64.27 percent, respectively, and forest use has decreased by 84.87 percent. In semi-humid climate, respectively, 47.53, 60.48, 73.41% of the study area has a positive relationship in the use of agriculture, pasture and shrub land, and 91.30% of the use of forests has a negative relationship. In the climate, the negative impact of drought has been in 66.04, 61.15 and 50.56 percent of agricultural, pasture and forestry lands. In general, according to the mentioned results, drought has had a negative effect on water consumption in Tehran province, and it can be said that the resistance of the ecosystem against drought is determined by our correlation between drought index and water consumption efficiency.

  Keywords: Drought Index, MODIS, Gross Primary Production, Evapotranspiration
 • Maede Nasry, Mohammad Rahimi *, AliAkbar Damavandi Pages 17-33

  Dust storms are natural phenomena but with serious and destructive effects on the environment and human societies. The southeast region of Iran is one of the most active sources of dust storms in Asia, dust storms occur in this region almost all year round, but their frequency is higher in summer and spring. This study aims to investigate the dust storm anomaly in the southeast of Iran during a period of 21 years (2000-2020) and its relationship with vegetation anomaly changes. The DSIA was used to examine the spatial and temporal changes of dust storms, and the NDVIA was used to examine the changes in vegetation anomalies in the region. The correlation between DSIA and NDVIA was determined by using Pearson's coefficient. The temporal trends of DSIA show that from 2000 to 2012, it had a positive and increasing trend in most of the years of the study, and the highest value of DSIA occurred in 2012, which is equal to 96%. Then, from 2012 to 2020, this trend has been decreasing, and the lowest value of DSIA equal to -67% was observed in 2020. Also, moving from east to west of the studied area, the value of the DSIA decreased. The temporal trends of the NDVIA show that from 2000 to 2012, the trend of changes is downward, but from 2012 to 2020, the trend of changes is upward. In terms of time, the highest value of the NDVIA index is related to 2014, and in general, since 2012, this index has had positive and increasing changes. Pearson correlation results showed that the DSIA index is significantly correlated with the NDVI index, this correlation is negative (p-value<0.05 r=0.52) due to the negative and significant correlation between the NDVIA index and the DSIA index. Since 2012, with the increase of the NDVIA index and the improvement of vegetation conditions, the DSIA index has decreased. The effect of this correlation was also observed spatially, as moving from east to west of the region, with the increase of the NDVIA index, the amount of DSIA decreases. These results can be useful for decision-makers to assess the risks of dust storm impacts and reduce its negative consequences in the southeast parts of Iran.

  Keywords: Climate Change, Wind erosion, Pearson correlation, Dust, Vegetation
 • MohammadReza Shirgholami * Pages 35-52

  Dust storm is one of the destructive weather phenomena that strongly affects regions with arid and semiarid climates like Yazd province. This phenomenon leads to many losses, including environmental, socio-economic, human health, climate and microclimate problems. Accurate spatial and temporal monitoring of dust can help identify the trajectories and sources of this atmospheric hazard and play a vital role in management and reduction of possible damages of storm. In the present study, three examples of dust storms that occurred in 2022 in Yazd province were analyzed. When the visibility is less than 3.5 km and one of the codes 06 to 09 or 30 to 35 is reported, it is considered as an effective dust storm. The lagrangian HYSPLIT model was used to identify the trajectories of dust transfer to Yazd province. The results of this model indicate that dust masses travel three main pathways to reach Yazd province: southwest, west-northwest, and northeast. In order to investigate the spatial distribution of dust and also to identify dust sources more accurately, the aerosol optical depth data based on remote sensing, the MOD04/MYD04_L2 product and also the MOD08_D3 product, were used. These images showed that the external sources of dust are the large deserts of Iraq, Syria, the Arabian Peninsula, and the desert of Turkmenistan, and the internal source of dust is the desert areas located in the provinces of Semnan, Isfahan in the northeast of Yazd province. In addition, the Gavkhoni wetland in the northwest of the study area acts as an intensifier of the dust transferred from the western borders of the country. Also, the results obtained from the satellite data and the HYSPLIT model are consistent with each other.

  Keywords: Dust sources, Visibility, Aerosol Optical Depth, MODIS, Spatial Distribution
 • Moslem Savari *, Sajad Shehitzadeh Pages 53-69

  The main purpose of this research is to investigate the role of social capital in the environmental protection of agricultural lands in dry areas. The statistical population of this research included all the farmers of Bavi County (Khuzestan province). A sample size of 390 people was selected for the study using a stratified sampling method with proportional assignment. The data collection tool is a questionnaire, the validity of which was determined based on the opinion of the faculty members of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, and its reliability was determined through Cronbach's alpha. On the other hand, the Average Variance Extracted Index (AVE) was used to determine construct validity and the Composite Reliability Index (CR) was used to determine model reliability. The results of prioritizing the environmental protection of agricultural lands in dry areas showed that the two behaviors "use of plow at least to reduce soil erosion" and "use of organic and animal fertilizers in the field" were respectively of higher priority among farmers. In addition, the results of structural equation modeling showed that the dimensions of social capital (social norms, social awareness, social networks, social participation and social trust) have a significant effect on the environmental protection behavior of agricultural lands in arid regions, which were finally able to reach 73% To explain the variance of the dependent variables of the research, i.e. environmental protection of agricultural lands in dry areas. The findings of this research, while adding new knowledge to the literature on environmental issues in dry areas, can be useful in planning and policy-making to reduce environmental problems caused by the agricultural sector.

  Keywords: Sustainable development, Friendly behaviors, Agricultural development, environment, Khuzestan province
 • Bahareh Moheimani, Elahe Khodabakhshi Karlaei, Hana Etemadi *, Davood Mafi Gholami, Esmaeil Abbasi Pages 71-93
  Mangrove ecosystems have abundant ecosystem services and play a significant role in the coastal ecosystems sustainability. Thus, the aim of this research is to investigate the temporal and spatial trends of mangroves habitat changes in the Nayband marine national park and the Bahu-kalat protected area, as well as determining the intensity of fishing activities as human threats to these mangroves. To examine the temporal and spatial trends of these mangroves, four plant indices, namely NDVI, SAVI, LAI, and RVI, were estimated and to determine the intensity of fishing activities, a map of mangrove habitat extent was drawn, consisting of 189 and 391 grid cells with dimensions of 4x4 kilometers, covering the coastal waters of the Nayband and Govater mangroves. Additionally, data on the geographical location and the number of vessels in the fishing ports of Bushehr and Sistan and Baluchestan provinces were collected. The findings of this investigation demonstrate an expansion in the area of all the studied mangroves from 1990 to 2019. On average, an increase in the Bidekhoon habitat from 32.96 hectares to 123.93 hectares was observed in Nayband Gulf, while in Gwadar Gulf, the area expanded from 275.76 hectares to 396.72 hectares. The reduction of mangroves in this region between 2000 and 2010 can be attributed to various factors, including local community harvesting of mangrove shoots, pollution from oil and gas industries, tourism, and the influx of non-degradable waste due to the proximity of these habitats to residential areas. Similarly, in Gwadar Gulf, the primary factor contributing to changes in hydrology and the subsequent decline of these forests since 2015 has been aquaculture. The most significant factors influencing the growth and establishment of the studied mangrove habitats are increasing temperatures and rising sea levels. Furthermore, the results showed that based on the current status of the studied mangrove habitats, the geographical distribution of fishing ports and the number of fishing vessels present in them, the Govater mangroves are subjected to higher fishing activity intensity compared to the Nayband mangroves.
  Keywords: Remote Sensing, Vegetation index, Port fishing activity, Nayband Marine National Park, Bahu-kalat Protected area
 • Mansoureh Malekian *, Mahtab Mijoni Jabalbarez Pages 95-105

  The Asian houbara (Chlamydotis macqueenii) is an important bird species in the steppe areas of Iran, including the south of Kerman. Populations of this species have significantly decreased due to various reasons, and the species is considered a threatened species. This approach was used to analyze the strengths, weaknesses, threats, and opportunities of the steppe areas in the south of Kerman province, which is the habitat and migration corridor of the Asian houbara, using quantitative and qualitative approaches and providing suitable management strategies in these areas. In this research, questionnaires were designed and completed by 15 experts in the region. Results showed that the most important strength is the geographic location of the region and its role as a corridor for species migration, and the most important weakness is the continuous drought, the lack of sufficient water resources in the south of Kerman, and the destruction of the vegetation in the region. Illegal hunting, poaching, live capture and smuggling of the Asian houbara were identified as the most important threatening factors due to the economic and cultural poverty of the people. The quantitative strategic planning matrix showed that the officials` attention to the region as one of the most important houbara habitats in the country and introducing the values of the rare and valuable species to the local community can motivate them to conserve their habitats. More scientific research projects about the capabilities of this region are also required. In addition, increasing the region`s security to prevent traffickers is important for strategic planning.

  Keywords: Houbara bustard, Steppe, Strategic planning, Quantitative strategic matrix, Poaching, Migration corridor
 • Maryam Bagherpour, Farnaz Tabatabaie, Salman Zare *, AliAkbar Nazari Samani, Ghasem Ghoohestani Pages 107-123

  Salehiyeh Wetland, located in Alborz and Qazvin provinces, is one of the wetlands that has dried up in recent years and has become a center for dust production. The aim of this study is to evaluate the trend of changes in moisture in Salehiyeh Wetland and investigate the role of drainage channels in the drying of the wetland bed. To achieve this goal, the MNDWI index was calculated using Landsat 5, 7, 8, and 9 satellite images from 1990 to 2023. The construction of drainage channels has caused some changes in the wetland catchment area. Therefore, the non-parametric Mann-Kendall test was performed before and after the construction of drainage channels in two previous and current catchment areas. Also, the wind data from synoptic stations around the wetland were analyzed by drawing the storm rose diagram. The results of the study show that the overall trend of changes in moisture in Salehiyeh Wetland during the study period has been decreasing, and the MNDWI index has been negative in most years due to the drought prevailing in the region. Due to this, the phenomenon of dust and the problems resulting from it have spread to the surrounding cities. Therefore, measures need to be taken to preserve and manage the water resources of Salehiyeh Wetland and prevent its drying, such as optimizing water consumption, preventing the construction of inappropriate drainage channels, and using various solutions such as implementation of mechanical windbreak to reduce the sand and dust storm.

  Keywords: Moisture changes, Drought, Google Earth Engine, MNDWI, Dust storm, Mann-Kendall, Landsat
 • Salman Ebrahimi, Javad Chezgi * Pages 125-138
  Watershed is the base of human societies interact with their surroundings, which have been affected by various problems. Accordingly, the evaluation of the stability of the watershed areas is inevitable. Considering the existing resources for evaluating and selecting a suitable method and quantifying the stability of the water, it seems a solution to select the appropriate method in evaluating the sustainability of the water. In this regard, to evaluate the sustainability of the Forg Watershed District in South Khorasan Province, based on the Help approach, aimed at determining the stability of this watershed area during 2006 to 2023. 12 variables were determined to investigate the stability of the basin and were based on the nature of the pressure, state and response indicators. The average privileges of hydrology, environmental, life and policy criteria were 0.238, 0.45, 0.50 and 0.57, respectively. The results showed that the stability of the area was classified by 0.40 on the low stability floor. The low stability of the watershed has caused any changes in the status of the watershed area to reduce stability and cause adverse conditions that will cause further destruction of the watershed. Therefore, it is suggested that the management and administrative policies of the Forg Watershed are in order to maintain the current conditions and promote the health of the watershed sub -areas, relying on the control of human activities and its related factors.
  Keywords: Watershed health, Watershed Stability Index, Watershed Policy, Darmiyan County
 • Iman Saeedi *, Hassan Darabi, MohammadReza Gili Pages 139-157

  The cement industry has always been known to have significant harmful environmental effects. The development of green infrastructure around these industries can reduce the negative environmental effects of such developments in the surroundings. However, there is no systematic framework related to the selection of plant species around cement factories. The aim of this study is to provide a systematic method for selecting plant species around cement factories. In this study, Durood Cement Factory was selected as a case study. At first, the conceptual model of plant-environment relationship in industrial environments was introduced. In the following, a functional framework for the implementation of this conceptual model is presented, which consists of five steps: identifying effective criteria, weighting criteria, developing a formula for selecting plant species, creating a plant palette, and screening suitable plant species. In the selection of criteria, two categories of primary and secondary criteria were used. The screening method of plant species selection criteria is fuzzy Delphi and the method of weighting the selection criteria is Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of this research showed that among the five investigated plant species, Eleagnus angustifolia is the most suitable tree species for this study area, while the Platanus orientalis and Tamarix gallica are considered unsuitable. This research provides valuable insights for landscape architects, environmental managers and operators of industrial spaces, especially cement factories, to create sustainable green areas.

  Keywords: Analytic Hierarchical analysis, fuzzy Delphi, Green space, industrial areas, multi-criteria decision-making, cement factory