فهرست مطالب

پیاورد سلامت - سال نهم شماره 5 (1394)
 • سال نهم شماره 5 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدجمال الدین طبیبی، محمودرضا گوهری، الهام غلامی صفحات 415-424
  زمینه و هدف
  مطالعه ی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر شاخص های عملکردی بیمارستانها می تواند در بهبود عملکرد بیمارستان به نحو شایسته ای موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه ی انعطاف پذیری منابع انسانی و شاخص های عملکردی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1392 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای-تخصیصی، تعداد 108 نفر از کارکنان پرستاری، اداری و مالی پنج بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، فرم شاخص های عملکردی بیمارستانها و پرسش نامه ی انعطاف پذیری منابع انسانی Snell و Wright بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون های همبستگی انجام گرفت.
  یافته ها
  کارکنان بیمارستان های مورد مطالعه از انعطاف پذیری کمی برخوردار بودند. کلیه بیمارستان های مورد مطالعه از نظر درصد اشغال تخت و نسبت چرخش تخت در شرایط نامطلوبی قرار داشتند. میان انعطاف پذیری منابع انسانی و شاخص های عملکردی بیمارستانهای مورد مطالعه ارتباط معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به انعطاف پذیری کم منابع انسانی بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی، اتخاذ خط مشی هایی به منظور هماهنگی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با راهبرد های انعطاف پذیری و بهبود عملکرد کارکنان بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی، می تواند در اعتلای وضعیت این بیمارستان ها به نحو بارزی موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری منابع انسانی، شاخص های عملکردی بیمارستانها، دانشگاه آزاد اسلامی
 • مریم خیراندیش، فریبرز مهرانی، کوثر کیان، سعید واحدی صفحات 425-434
  زمینه و هدف
  لرز یکی از شایع ترین مشکلات بیهوشی است که می تواند سبب افزایش فشارخون، افزایش مصرف اکسیژن، افزایش فشار داخل چشم و افزایش ضربان قلب در بیماران گردد. از آنجایی که انتخاب داروهای استنشاقی و وریدی موثر در کاهش لرز پس از عمل جراحی ضروری است، بنابراین هدف این مطالعه مقایسه ی اثرات بیهوشی با ایزوفلوران و پروپوفول بر شیوع لرز پس از جراحی ویتره رتین چشم می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه کارآزمایی بالینی، 112 بیمار 75-16 سال با خطر بیهوشی کلاس I-III انجمن متخصصان بیهوشی آمریکا داوطلب جراحی ویتره رتین چشم به طور تصادفی به دو گروه 56 نفره تقسیم شدند. وقوع لرز پس از عمل جراحی در دو گروه در اتاق ریکاوری ثبت شد. یافته ها با آزمونهای تیومجذورکای –دو تجزیه و تحلیل شدند و مقدارP کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بین دو گروه از نظر سن، جنس، وزن، مدت جراحی و زمان بیهوشی تفاوت معنی داری وجود نداشت. بروز لرز در گروه ایزوفلوران 12/5% و در گروه پروپوفول ورمی فنتانیل 32/1% بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از ایزوفلوران در کاهش بروز لرز پس از جراحی ویتره رتین چشم، بهتر از پروپوفول است.
  کلیدواژگان: پروپوفول، ایزوفلوران، لرز پس از عمل جراحی، ویتره رتین چشم
 • ادریس کاکه مم، عفیفه ایرانی، مبین سخنور، امین اکبری، حسین درگاهی صفحات 435-445
  زمینه و هدف
  پیشرفت های علمی و فناورانه، جایگاه یادگیری سازمانی را به عنوان یکی از راهکارهای رویارویی منطقی با شرایط متغیر کنونی ارتقا داده است. توسعه ی یادگیری در سازمان، عملکرد کارکنان را بهبود بخشیده و موجب رضایت مندی آنان می شود. هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بین قابلیت های یادگیری سازمانی و رضایت شغلی است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی در سال 1393 در میان تعداد 290 نفر از کارکنان بیمارستان های شهر تهران انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای سه قسمتی(شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز، و پرسش نامه رضایت شغلی مینه سوتا) از 290 نفر از کارکنان جمع آوری شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS-20 و با استفاده از آزمون اسپیرمن تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین قابلیت یادگیری سازمانی(0/61±3/03)، و میانگین رضایت شغلی(0/61±2/8) بود. در میان ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی، بیشترین میانگین مربوط به بعد دید نظام مند(0/78±3/29) بود و در میان ابعاد رضایت شغلی، بعد جو سازمانی بیشترین میانگین(1±3/23) را داشت. نتایج نشان داد که بین ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد؛ همچنین بین قابلیت یادگیری سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی دار مشاهده شد(0/57= . ( p= 0/047 ، r
  نتیجه گیری
  یادگیری سازمانی عملکرد کارکنان را ارتقا می دهد و با رضایت مندی آنان رابطه ی مثبت دارد. رضایت کارکنان نیز یکی از عوامل موثر بر عملکرد آنان است. لذا مدیران می توانند از طریق بهبود قابلیت یادگیری سازمانی موجب رضایت کارکنان و در نهایت رشد و توسعه سازمان گردند.
  کلیدواژگان: قابلیت یادگیری سازمانی، رضایت شغلی، کارکنان، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • مهدی زنگنه بایگی، سیدحسام سیدین، فاطمه رجبی فرد مزرعه نو، عباس کوهساری خامنه صفحات 446-458
  زمینه و هدف
  در سالهای اخیر، اصلاحات نظام سلامت ایران در حوزه بهداشتی در قالب طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در حال انجام می باشد. با توجه به تغییرات اساسی در اهداف و راهبردهای کلان، لزوم تغییر در ساختار سازمانی که متناسب با این اهداف باشد، بیش از گذشته احساس می شود. در این مطالعه ی مروری تلاش خواهد شد به کلیه موارد در زمینه ی ساختار سازمانی و چالش های آن در نظام ارائه مراقبت های بهداشتی ایران که در طی پانزده سال اخیر منتشر شده است، اشاره شود و نتایج آنها جمع بندی گردد.
  روش بررسی
  این مقاله یک مطالعه مروری نظام مند می باشد. فهرست کاملی از شواهد مرتبط، از طریق جستجوی نه پایگاه داده ای الکترونیکی، فهرست منابع مقالات یافت شده، پایگاه های اطلاعاتی نظام سلامت و تماس با کارشناسان، جمع آوری شد.
  یافته ها
  در بررسی 14 مورد مقاله و گزارش نهایی که در دو گروه مقالات و خط مشی های بالادستی و قوانین تقسیم شده اند، نتایج به دست آمده نشان دهنده اثربخشی پایین ساختار سازمانی نظام ارائه مراقبت های بهداشتی در سطوح مختلف می باشد. اغلب مطالعات، به اصلاح ساختار سازمانی موجود، متناسب با اهداف کلان و راهبردهای نظام سلامت توصیه کرده اند. از بین ابعاد مختلف ساختار سازمانی، بعد تمرکز و فرایند تفویض اختیار بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  در شرایط فعلی، با توجه به تغییر اهداف و راهبردهای نظام سلامت در کشور ایران، اصلاح ساختار سازمانی حوزه بهداشتی به ویژه در سطوح محیطی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.
  کلیدواژگان: نظام مراقبت بهداشتی اولیه، ساختار سازمانی، ایران
 • عبدالرضا محمدنیا، شیرین کریمی، رضا یادگار آذری، سید علیرضا ناجی، عدنان خسروی، نغمه بهرامی، مسعود سعیدی جم صفحات 459-468
  زمینه و هدف
  سرطان ریه شایع ترین سرطان بین مردان در سراسر جهان به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان بیان ژن CK19 و بیومارکر پروتئینی به نام آنتی ژن سرطانی جنینی(CEA) در خون محیطی مبتلایان می باشد.
  روش بررسی
  30 بیمار مبتلا به سرطان ریه نوع NSCLC با 30 فرد سالم مقایسه شدند. پس از گرفتن خون محیطی و استخراج Total RNA، cDNA ساخته شد و سپس با روش Real-time RT-PCR بررسی و نتایج حاصل بررسی گردید. سپس CEA با روش ELISA اندازه گیری شد.
  یافته ها
  ژن CK19در گروه بیماران در 7 نفر از 30 نفر مثبت گردید که نشان دهنده ی حساسیت برابر 23/3% است. مقایسه ی آماری میزان مثبت شدن این مارکر در بیماران و افراد سالم که با استفاده از آزمون Two-Sample Binomial انجام شد، بیانگر تفاوت آماری معنی داری بین این دو گروه بود(0/001>Pvalue). سطح سرمی مارکرCEA در گروه بیماران در 11 نفر از 30 نفر مثبت گردید. میانگین سطح سرمی مارکر CEA در گروه بیماران از گروه شاهد بیشتر بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار شد(0/001>Pvalue). حساسیت این آزمون برابر 36/6% است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ck19 mRNA مارکری اختصاصی درخون محیطی جهت تشخیص مقدماتی سرطان ریه است. همچنین مشخص گردید کهCEA می تواند به عنوان مارکر اختصاصی در تشخیص زود هنگام سرطان ریه در خون محیطی بیماران باشد.
  کلیدواژگان: سرطان ریه، بیومارکر، ژن ~~CK19، آنتی ژن جنینی سرطان، خون محیطی
 • سمانه حیدرپوریان، مینو شهیدی، احمد کاظمی، محسن رضوی، علی باسی، پریسا حیات صفحات 469-477
  زمینه و هدف
  لوسمی لنفوسیتی مزمن یک اختلال لنفوپرولیفراتیو مزمن است که پیش آگهی بسیار متغیری دارد؛ به همین جهت بررسی فاکتورهای پیش آگهی دهنده این بیماری در تشخیص و شناسایی بیماران با پیش آگهی وخیم تر می تواند بسیار کمک کننده باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط تعداد سلول های اندوتلیال خون محیطی و سطح فاکتور فون ویلبراند با دیگر یافته های هماتولوژیک در این بیماری است.
  روش بررسی
  نمونه های خون محیطی از 30 بیمار مراجعه کننده به بخش هماتولوژی بیمارستان فیروزگر و 30 مورد افراد سالم تهیه شد. تعداد سلول های اندوتلیال با حضور مارکر سطحی 34 CDو فاکتور فون ویلبراند در غیاب مارکر 45CD با روش های فلوسیتومتری و الیزا اندازه گیری شد. یافته های هماتولوژیک بیماران نیز ارزیابی شد و نتایج با 0/05 p<معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  تعداد سلول های اندوتلیال در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن(0/64%) نسبت به کنترل(0/12%) افزایش داشت(0/002=P). میزان فاکتور فون ویلبراند در بین بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن پیشرفته تر در مقایسه با کنترل و بیماران با پیشرفت کمتر، بالاتر بود. بین تعداد سلول های اندوتلیال و میزان هموگلوبین بیماران همبستگی معکوس(0/47-=r) و معنی داری(0/01=P) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  اگرچه تعداد سلول های اندوتلیال و سطح فاکتور فون ویلبراند در پلاسما در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن که در مراحل پیشرفته هستند، نسبت به بیمارانی که در مراحل اولیه قرار دارند، افزایش نشان می دهد؛ اما ارتباط معنا داری بین این دو پارامتر وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سلول های اندوتلیال خون محیطی، فاکتور فون ویلبراند، لوسمی لنفوسیتی مزمن
 • سیدمحسن طباطبایی، معصومه حبیبی باغی، سیده بهاره کاشیان، محمود بیگلر صفحات 478-488
  زمینه و هدف
  کارکنان بزرگترین سرمایه های سازمان هستند و عملکرد سازمان به عملکرد آنها وابسته است. وجود کارکنان ناکارامد می تواند موجب کاهش بهره وری سایر کارکنان شود. برای تغییر کارکنان ناکارامد باید ابتدا وضعیت آن ها تحلیل شود. این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین ابعاد ناکارامدی و خوشه بندی کارکنان ناکارامد در معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و برای تحلیل اطلاعات از روش های آماری چند متغیره شامل تحلیل مولفه ی اصلی و تحلیل خوشه در نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل مولفه اصلی شش بعد: مشکلات رفتاری، نتایج عملکردی پایین، فقدان خود کارامدی و خلاقیت، خرابکاری، به تاخیر انداختن کارها و فرد محوری برای مفهوم ناکارامدی شناسایی شد. تحلیل خوشه نشان داد کارکنان ناکارامد در پنج گروه: بدرفتار، تنبل، سودجو، ناتوان و لب مرز خوشه بندی شدند. بر اساس نگرش مدیران، ریشه ی ناکارامدی در کارکنان سودجو، ناتوان و تنبل بیشتر درونی، و ریشه ی ناکارامدی کارکنان بدرفتار و لب مرز بیشتر بیرونی اسناد می گردد.
  نتیجه گیری
  پیش از هر اقدامی باید نوع ناکارامدی و ابعاد آن شناسایی شود تا بتوان تصمیمات مناسبی برای هر یک از کارکنان ناکارامد اتخاذ نمود. خوشه بندی کارکنان در این تحقیق با نگرشی متفاوت نسبت به گروه بندی های موجود در مطالعات پیشین انجام شده است که انتظار می رود در عمل کاربردی تر باشد.
  کلیدواژگان: کارکنان ناکارامد، خوشه بندی کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • محمد زکریا کیایی، محمد ازمل، فرامرز کلهر، الهام شاه بهرامی، روح الله کلهر صفحات 489-499
  زمینه و هدف
  ارائه خدمات مراقبتی در بالاترین حد استانداردهای کمی و کیفی و مبتنی بر یافته ها و تحقیقات علمی از وظایف اصلی پرستاران است. هدف این مطالعه شناسایی و تعیین موانع اجرای نظام مبتنی بر شواهد در میان پرستاران بیمارستان های شهر قزوین در سال 1392 می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه ی مقطعی حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که در میان 260 نفر از پرستاران شاغل در شش بیمارستان شهر قزوین به صورت مقطعی در سال 1392 انجام گردید. از پرسش نامه موانع استفاده از تحقیقات در پرستاران Funk و همکاران به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. این ابزار چهار مانع عملکرد مبتنی بر شواهد شامل: ویژگی های گیرنده، سازمان، نوآوری و ارتباطات را می سنجد. از آمار توصیفی و تحلیلی برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین کلی موانع عملکرد مبتنی بر شواهد در میان پرستاران 3/07 بود. در این میان، بعد سازمان و گیرنده به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین بودند. میان موانع عملکرد مبتنی بر شواهد و جنسیت رابطه آماری معنی داری وجود نداشت، اما میان بعد سازمان با سن، نوع استخدام و سابقه کار پرستاران رابطه آماری معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه «سازمان» به عنوان مهمترین مانع استفاده از تحقیق در عملکرد پرستاری شناخته شد، سیاست گذاران و مدیران باید به استفاده از تحقیق در عملکرد، استقرار فرهنگ تحقیق در سازمان، ایجاد زیر ساخت های مناسب و اختصاص زمان کافی برای دسترسی به شواهد برای کارکنان پرستاری توجه نمایند.
  کلیدواژگان: موانع، عملکرد مبتنی بر شواهد، پرستاران، بیمارستان های قزوین، ایران
|
 • Seyed Jamallodin Tabibi, Mahmoud Reza Gohari, Elham Gholami Pages 415-424
  Background And Aim
  The study of human resources flexibility impact on hospitals performance indicators can be effective on hospitals performance improvements. The main purpose of this research is to investigate the relationship between human resources flexibility and hospitals’ performance indicators of Islamic Azad University.
  Materials And Methods
  The present research was a descriptive-analytical research that has been induced cross-sectionally in 2013. The statistical sampling has been selected randomly, and class assignment among 108 nurses, and supportive employees in five hospitals of Islamic Azad University. Data collection tools was hospital’s performance indicator forms, and flexibility questionnaire based on Right and Esnel. The process of data analysis has been done using SPSS software and by descriptive statistical indicators and correlation tests.
  Results
  The studied employees had low flexibility. The total studied hospitals were in undesirable situation from the perspective view of bed occupying and bed rotation ratio. Finally, there were not any meaningful relationship between human resources flexibility and hospitals performance indicators.
  Conclusion
  According to low flexibility of human resources of Islamic Azad University hospitals, the policies should be made in order to coordinate human resources process with human resources flexibility strategies. Furthermore, human resource for the purpose of creating flexibility and hospital subsidiaries of Islamic Azad University performance improvements could be clearly effective in such hospitals situation promotion.
  Keywords: Human Resource Flexibility, Hospitals Performance Indicators, Islamic Azad University
 • Maryam Kheirandish, Fariborz Mehrani, Kosar Kian, Saeed Vahedi Pages 425-434
  Background And Aim
  The postoperative shivering is one of the common complications of anesthesia, which can cause increased systemic blood pressure, oxygen consumption, intra optical pressure and heart rate in patients. It is necessary to choose an effective intravenous and the inhaled drugs to reduce postoperative shivering, therefore the aim of this study was to compare Isoflurane and Propofol on shivering among patients undergoing Vitrectomy Surgery.
  Materials And Methods
  In a double-blind clinical trial, 112 patients aged 16 to 75 (ASA class I-III) who underwent the Vitrectomy surgery were randomly classified into two groups of 56 cases. The occurrence of postoperative shivering in recovery were registered in both groups. Findings were analyzed employing the t-test and Chi-square. Statistical significance was accepted for P values of
  Results
  There was no significant difference between the two groups in terms of age, sex, Weigh¡ duration of surgery and duration of anesthesia. The incidence of shivering in recipients of Isoflurane and in recipients of propofol was 12.5% and 32.1% respectively.
  Conclusion
  Using Isoflurane is better than Propofol to reduce the postoperative shivering in patients undergoing the vitrectomy surgery.
  Keywords: Propofol, Isoflurane, Postoperative Shivering, Vitrectomy
 • Edris Kakemam, Afife Irani, Mobin Sokhanvar, Amin Akbari, Hossein Dargahi Pages 435-445
  Background And Aim
  Scientific and technological developments have promoted the status of organizational learning as a reasonable way to deal with the present changing circumstances. The development of organizational learning improves the performance of employees, and makes them feel satisfied. The aim of this study is to investigate the relationship between job satisfaction and organizational learning capabilities among the employees of Tehran hospitals.
  Materials and Methods This descriptive, analytical study was conducted among 290 employees in 2014 in Tehran hospitals. For data collection, a three-part questionnaire (including demographic characteristics, Gomez`s Organizational Learning Capability Questionnaire and Minnesota Job Satisfaction Questionnaire) was given to 290 employees. Data were analyzed using the SPSS-20 software with Spearman test.
  Results
  Mean scores of organizational learning capability and job satisfaction were (3.03± 0.61) and (2.8± 0.61), respectively. Among the dimensions of organizational learning capability, the highest score pertained to systematic perspective (3.29± 0.78); regarding job satisfaction, the highest score was related to organizational climate (3.23± 0.1). The results showed that there was a significant correlation between the dimensions of organizational learning capability and job satisfaction. Also, a significant correlation was observed between organizational learning capabilities and job satisfaction.
  Conclusion
  Organizational learning improves the performance of employees and is positively correlated with their satisfaction. Also, employee satisfaction is one of the factors affecting their performance. Therefore, managers can make employees satisfied and develop their organization through improving organizational learning.
  Keywords: Organizational Learning Capability, Job Satisfaction, Employees, Tehran University of Medical Sciences, Iran
 • Mehdi Zanganeh Baygi, Seyed Hesam Seyadin, Fatemeh Rajabi Fard Mazrae No, Abbas Kouhsari Khameneh Pages 446-458
  Background And Aim
  In recent years, the family physician plan has been implemented as a main strategy of the health system in Iran. Therefore, the necessity to reform organizational structure based on new goals and strategies is felt more than before. The aim of this study is to review and summarize all cases about Iran’s organizational structure and its challenges in primary healthcare system.
  Materials And Methods
  This study is a systematic review. All relevant databases, bibliography of related papers, and laws were searched using appropriate search strategies and keywords. To evaluate the quality of selected papers, CASP tool was applied by two experts, and their choices were discussed to reach a final decision.
  Results
  Fourteen final cases were categorized in two groups: papers and upstream policies and laws. The results revealed the ineffectiveness of current organizational structure at different levels. The majority of the findings suggested proper reforms in the system. Centralization and delegation processes were the main dimensions studied.
  Conclusion
  Due to fundamental changes in goals and strategies, certain reforms in the organizational structure of health system in Iran are indispensable, especially at peripheral levels.
  Keywords: Primary Health Care System, Organizational Structure, Iran
 • Abdolreza Mohamadnia, Shirin Karimi, Reza Yadegar Azari, Seyed Alireza Naji, Adnan Khosravi, Naghmeh Bahrami, Massoud Saidijam Pages 459-468
  Background And Aim
  Lung cancer is the most common cancer among men around the world. The aim of this study was to determine the expression levels of CK19 mRNA marker in the affected patients’ peripheral blood.
  Materials And Methods
  Thirty patients with lung cancer (NSCLC type) were compared with 30 healthy controls. After taking peripheral blood samples and extracting total RNA, cDNA was synthesized and examined by Real-time RT-PCR technique. Then, the CEA antigen was measured by ELISA.
  Results
  The CK19mRNA was positive in 7 out of 30 lung cancer patients. Hence, its sensitivity was determined to be 23.3 %. The serum level of CEA antigen was positive in 11 out of 30 lung cancer patients. The mean serum level of CEA antigen markers was higher in patients than in controls; the difference was statistically significant (P
  Conclusion
  This study showed that the sensitivity of CK19 mRNA in peripheral blood was low, but it had a high specificity for the diagnosis of primary lung cancer. Also, it was found that CEA antigen could be the specific marker for the early detection of lung cancer in patients’ peripheral blood.
  Keywords: Lung Cancer, Biomarker, CK19 mRNA, Carcinoembryonic Antigen, Peripheral Blood
 • Samaneh Heidarpourian, Minoo Shahidi, Ahmad Kazemi, Mohsen Razavi, Ali Basi, Parisa Hayat Pages 469-477
  Background And Aim
  Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a lymphoprolifrative disorder, which is very heterogeneous in prognosis. Therefore, the analysis of the prognostic factors should be very helpful in diagnosing patients with a poor prognosis. The aim of this study was to determine the relationship between circulating Endothelial cells number with VWF levels along with the other hematological findings in CLL.
  Materials And Methods
  Peripheral blood samples were obtained from 30 CLL patients admitted to the hematology department of Firozgar hospital and 30 healthy subjects. The levels of CEC were measured by the presence of CD34 and VWF markers, and absence of CD45 marker, using flow cytometry. VWF levels was evaluated by ELISA.
  Results
  The CEC levels were significantly higher in blood of the CLL patients (0.64%), when compared to the controls (0.12%, P=0.002). The levels of plasma VWF were higher among high grade patients, when compared to controls and patients in lower grades. There was a negative correlation between CEC levels, and Hb concentration in the patients group (r=-0.47, P=0.01).
  Conclusion
  Although the levels of both CEC count and plasma VWF in patient with high grade CLL were increased when compared to patients with low grade, there was no significant correlation between these two parameters.
  Keywords: Circulating Endothelial Cells (CEC), Von Willebrand Factor (VWF), Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)
 • Seyed Mohsen Tabatabaei, Masumeh Habibi Baghi, Seyedeh Bahareh Kashian, Mahmood Biglar Pages 478-488
  Background And Aim
  Employees are an organization's greatest assets and organizational performance is dependent to employee’s performance. Presence of inefficient employees can make other employees to be less productive. To improve inefficient employees to high performance level, it is necessary to analyze the performance of employees. This study aims to identify and determine poor performance dimensions and cluster inefficient staffs.
  Materials And Methods
  This study was an analytical and descriptive research. The research made questionnaire developed for data collection and Principal Component Analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA) techniques in SPSS used to analyze the research data.
  Results
  The PCA results showed that six poor performance dimensions were behavioral problems, low results, lack of self-efficacy and creativity, sabotage, postponing, and individualism. The CA results declared that poor performers can be classified to five clusters include poor behavior, lazy, jobber, poor ability, marginal, managers believed that root of employees’ in inefficiency attributed jobber, poor ability, and lazy employees to internal causes, and attributed bad behavior and marginal employees to external causes.
  Conclusion
  The type of inefficiency and its dimensions should be identified in order to make effective decisions for inefficient employees. Employees clustering propose a new attitude toward inefficiency differentiation comparing to literature, and this five group clustering based on empirical data expected to be more applicable in practice.
  Keywords: Inefficient Employees, Employees Clustering, Tehran University of Medical Sciences, Iran
 • Mohammad Zakaria Kiaei, Mohammad Azmal, Faramarz Kalhor, Elham Shah Bahrami, Rohollah Kalhor Pages 489-499
  Background And Aim
  Nurses’ main tasks include the provision of healthcare services at the highest levels of quality and quantity standards, and based on the findings of scientific research. The aim of the present study is to identify and determine the barriers of evidence-based practice among nurses of Qazvin hospitals, in Iran, at 2013.
  Materials And Methods
  The present cross-sectional research was a descriptive- analytic study conducted among 260 nurses practicing in six hospitals of Qazvin in 2013. The barriers scale questionnaire developed by Funk, et al. was used to examine the four dimensions of evidence-based practice (EBP) barriers including adopter, organization, innovation and communication characteristics. To analyze the data, descriptive and analytic statistics were used.
  Results
  The mean score of EBP barriers among subjects was 3.07 out of 4. Among the barriers, "organization" and "adopter" dimensions had the highest and lowest mean scores, respectively. There was no significant statistical relationship between gender and EBP performance, But a significant relationship was observed between organizational dimension with age, employment type and work experience.
  Conclusion
  Since “organization” was found to be the main barrier to the use of research in nursing performance, policy-makers and administrators should pay attention to the use of research in performance, the establishment of a research culture in organization, the creation of appropriate infrastructures, and the allocation of sufficient time to the nursing personnel to have access to evidences.
  Keywords: Barriers, Evidence, Based Practice, Nurses, Qazvin Hospitals, Iran