فهرست مطالب

پیاورد سلامت - سال هفدهم شماره 3 (امرداد و شهریور 1402)

مجله پیاورد سلامت
سال هفدهم شماره 3 (امرداد و شهریور 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدیقه حنانی، نازنین صراف شهری*، اسما فیضی دهخوارقانی، نجمه سمیعی، آذر عرب خزاعی، آذین عرب خزاعی، کیارش کامبوزیا صفحات 200-207
  زمینه و هدف

  شبکه ی مجازی به یکی از تاثیرگذارترین ابزارها در زندگی افراد تبدیل شده است که بر جنبه های مختلف زندگی تاثیر می گذارد. در رشته های علوم پزشکی با توجه به پیشرفت های فراوان، استفاده از شبکه ی مجازی در حال افزایش است؛ اما شبکه ی مجازی می تواند سبب اتلاف وقت دانشجویان و کاهش ساعت مطالعه شود که بر دانش و مهارت عملی دانشجویان تاثیر منفی دارد. در این مطالعه، تاثیر استفاده از شبکه ی مجازی بر دانش و مهارت عملی دانشجویان اتاق عمل بررسی گردید.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود که روی 60 نفر از دانشجویان ترم 6 و 8 اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1399 به روش سرشماری انجام شد. دانشجویان در پایان ترم تحصیلی به منظور بررسی دانش تیوری به آزمون جامعی که شامل 40 سوال بود و به منظور بررسی میزان استفاده از شبکه ی مجازی، به پرسش نامه ی پژوهشگرساخته پاسخ دادند. همچنین، مهارت عملی دانشجویان توسط نمره کارآموزی آنان سنجیده شد. در نهایت، از آزمون کولموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش نرمال بودن داده ها استفاده شده و تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این پژوهش، بین میزان استفاده از شبکه ی مجازی و دانش تیوری رابطه معنی دار منفی وجود دارد(0/05>P). بدین صورت که با افزایش استفاده از شبکه مجازی، سطح دانش تیوری دانشجویان کاهش می یابد. از سوی دیگر، بین دانش تیوری و مهارت عملی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد. ازطرفی بین میزان استفاده از شبکه ی مجازی و مهارت عملی دانشجویان رابطهی معنی داری مشاهده نشد(P>0/21)<p).

  نتیجه گیری

  باتوجه به یافته های این پژوهش، استفاده از شبکه ی مجازی سبب تضعیف دانش تیوری دانشجویان می شود. بدین صورت که، با افزایش نمره ی پرسش نامه ی پژوهشگرساخته(میزان استفاده از شبکه ی مجازی)، نمره ی آزمون جامع کاهش می یابد. از نتایج دیگر پژوهش می توان به ارتباط معنادار مثبت میان دانش تیوری و مهارت عملی اشاره کرد که با افزایش نمره ی آزمون جامع، نمره ی به دست آمده در کارآموزی نیز افزایش می یابد.</p).

  کلیدواژگان: شبکه ی مجازی، کارشناس اتاق عمل، مهارت عملی، دانش
 • سمانه دهقان ابنوی، افشین کرمی ورنامخواستی، مصطفی روشن زاده، فاطمه کاظمی نجف آبادی* صفحات 208-218
  زمینه و هدف

  مهارت های ارتباطی به عنوان مهم ترین ویژگی مورد نیاز برای کارکنان مراقبت های سلامت به شمار می آید و زمینه ی رشد اخلاق حرفه ای را فراهم می سازد. از آن جا که کارکردن در اتاق عمل مستلزم تلاش تیمی و ایجاد ارتباط بین افراد تیم است، اهمیت وجود مهارت های ارتباطی در پرستاران اتاق عمل بیشتر به چشم می آید. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش اصول اخلاق حرفه ای از طریق آموزش مجازی بر مهارت های ارتباطی کارکنان اتاق عمل بیمارستان آیت الله کاشانی و هاجر(س) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه ی نیمه تجربی با طرح تک گروهی قبل و بعد در سال 1399 بر روی 35 تن از کارکنان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی کاشانی و هاجر شهرکرد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه ی آزمون مهارت های ارتباطی کویین دام استفاده شد. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت.

  یافته ها

  آزمون تی زوج نشان داد که میانگین مهارت ارتباطی بعد از مداخله نسبت به قبل از آن تفاوت معنی داری داشته است(0/001>P). میانگین مهارت ارتباطی قبل از مداخله 52/24±85/65 و بعد از مداخله 70/5±77/139 بود. بین مهارت ارتباطی با متغیرهای سن، سابقه خدمت و تعداد ساعات کاری ارتباط معنی داری گزارش نشد(0/05<P). همچنین میانگین مهارت های ارتباطی بر حسب متغیرهای جنس، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری نداشت(0/05<P).

  نتیجه گیری

  مطالعه ی حاضر نشان داد که آموزش اخلاق حرفه ای می تواند مهارت ارتباطی کارکنان را بهبود بخشد. ازاین رو می تواند تدوین آموزش اخلاق حرفه ای به صورت مجازی برای مراقبان سلامت و سایر گروه های ارایه دهنده ی خدمات سلامت که فرصت کافی جهت شرکت در کلاس های حضوری را ندارند، ضروری به نظر برسد. با توجه به نتایج به دست آمده، به مدیران سیستم های بهداشتی توصیه می شود با استفاده از راهکارهایی همانند برگزاری کارگاه های اصول اخلاق حرفه ای در جهت رشد مهارت ارتباطی در کارکنان اقدام کنند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، مهارت ارتباطی، آموزش مجازی، اتاق عمل
 • فاطمه ستوده زاده، آذر ابول پور، کوثر رضایی، مهدی محمدی، محمد خمرنیا، فرناز کیخا، مصطفی پیوند* صفحات 219-228
  زمینه و هدف

  سلامت کودکان به عنوان آینده سازان جامعه بسیار اهمیت دارد. بسیاری از کودکان زیر 5 سال در جهان و ایران دچار اختلال رشد هستند. با توجه به اهمیت اختلال رشد و تاثیر آن بر تکامل کودکان، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین فراوانی انحراف از منحنی های رشد کودکان زیر 5 سال و عوامل مرتبط با آن در شهر زاهدان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد-شاهدی در سال 1399 در شهر زاهدان انجام شد. جامعه ی مورد پژوهش، شامل تمام کودکان زیر 5 سال، متولد سال 1398-1392 شهر زاهدان بود که 784 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین عوامل مرتبط با اختلال رشد از طریق تحلیل چندگانه رگرسیون لجستیک و برای بررسی سطح معنی داری از آزمون کای دو و همبستگی پیرسون استفاده گردید. در این پژوهش داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 54% از پسران و 51% از دختران مبتلا به اختلال رشد بودند. بین اختلال رشد کودک با بیماری زمینه ای مادر(0/05>P)، نمایه توده بدنی مادر(0/05>P)، وزن گیری مادر در بارداری(0/05>P)، فاصله بین موالید(0/05>P)، عفونت ادراری مادر در بارداری(0/05>P)، وزن هنگام تولد(0/001>P)، مرتبه تولد(0/05>P)، شغل پدر(0/05>P) و تحصیلات پدر(0/05>P) ارتباط معناداری یافت شد. در مطالعه ی حاضر، میانگین وزن هنگام تولد در کودکانی که اختلال رشد داشتند 2/75±0/58 و در کودکان سالم2/95±0/57 بود که این اختلاف از نظر آماری نیز معنادار بود(0/001=P). میانگین سنی مادران دارای کودک همراه با اختلال رشد 29/19±6/07 و میانگین سنی مادران کودکان سالم 27/98±6/10 بود که این اختلاف از نظر آماری نیز معنادار بود(0/006=P). 

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه، اختلال رشد عارضه ای چندعلیتی می باشد. عوامل خطر با ارتقای آموزش بهداشت و افزایش آگاهی و دانش مادران قابل اصلاح و پیشگیری خواهد بود. همچنین شغل و سواد پدر در اختلال رشد کودک موثر است، ازاین رو افزایش سواد سلامت جامعه و تشویق به یادگیری و سواد آموزی پدران می تواند تا حدودی از اختلال رشد در کودکان جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: اختلال رشد، کودکان 1 تا 59 ماهه، منحنی رشد
 • علی محمد مصدق راد، پروانه اصفهانی* صفحات 229-244
  زمینه و هدف

  تقاضای القایی عبارت است از ارایه مراقبت یا خدمت غیرضروری به بیماران و مراجعان نظام سلامت با اعمال قدرت و سفارش افراد متخصص. تقاضای القایی موجب استفاده ی بیش از حد از خدمات سلامت، افزایش زمان انتظار برای دریافت خدمات سلامت، افزایش قیمت خدمات سلامت، افزایش هزینه های بخش سلامت و کاهش کارایی نظام سلامت می شود. سیاست گذاران و مدیران سلامت باید اقداماتی برای کاهش تقاضای القایی در نظام سلامت به کارگیرند. شناسایی علل تقاضای القایی در نظام سلامت اولین قدم در این زمینه است. این پژوهش با هدف شناسایی علل تقاضای القایی در نظام سلامت انجام شد. 

  روش بررسی

  این پژوهش با روش مرور حیطه ای انجام شد. کلیه مقالات منتشر شده در زمینه ی علل تقاضای القایی در نظام سلامت تا 31 خرداد 1402 خورشیدی(21 ژوین 2023 میلادی) در 9 پایگاه داده ای و موتور جستجوگر Google Scholar جستجو و جمع آوری شدند. در نهایت، تعداد 38 مقاله انتخاب شد. داده ای با روش تحلیل موضوعی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 تحلیل شدند. 

  یافته ها

  تعداد 38 مطالعه مرتبط با علل تقاضای القایی در نظام سلامت در بازه ی زمانی 1974 تا 2021 میلادی منتشر شدند. تعداد پژوهش های علل تقاضای القایی در نظام سلامت از سال 2011 میلادی با رشد همراه بوده است. تعداد 32 علت تقاضای القایی در نظام سلامت شناسایی شد که در سه سطح کلان(نظام سلامت)، میانی(سازمان بهداشتی و درمانی) و خرد(ارایه دهنده و گیرنده ی خدمت سلامت) تقسیم بندی شد. پرتکرارترین علل تقاضای القایی در نظام سلامت در مطالعات قبلی به ترتیب شامل سیاست گذاری نامناسب، نظارت ناکافی، نظام پرداخت نامناسب، تعداد زیاد پزشکان، عدم توجه به راهنماهای بالینی، انگیزه ی مالی ارایه دهندگان خدمات سلامت، پوشش بیمه ای بیمار، انتظارات زیاد و غیرمنطقی بیماران، تعرفه ی نامناسب خدمات سلامت، پیچیدگی خدمت سلامت و شکاف اطلاعاتی بیماران بود.

  نتیجه گیری

  تقاضای القایی اثرات منفی بر نظام سلامت دارد و منجر به افزایش هزینه های سلامت، اتلاف منابع سلامت، کاهش کارایی نظام سلامت و در نهایت، کاهش دسترسی مردم به خدمات سلامت ضروری خواهد شد. عوامل متعددی در سطوح مختلف نظام سلامت منجر به ایجاد تقاضای القایی خدمات سلامت می شود. بنابراین، مداخلاتی باید به طور سیستمی در سه سطح نظام سلامت، سازمان های بهداشتی و درمانی و ارایه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت به کار گرفته شوند تا تقاضای القایی خدمات سلامت کاهش چشمگیری داشته باشد.

  کلیدواژگان: تقاضای القایی، علل، نظام سلامت
 • رویا بلاغی اینالو، علیرضا نوروزی*، محمدرضا اسماعیلی گیوی صفحات 245-257
  زمینه و هدف

  ارایه خدمات اطلاعات سلامت در بحران های سلامت بدون درک کاملی از این خدمات و چگونگی ارایه آن ها با توجه به شرایط بحران سلامت ممکن نیست؛ براین اساس، هدف پژوهش حاضر دستیابی به اطلاعات جامعی از تمامی مولفه های ارایه خدمات اطلاعات سلامت در بحران های سلامت می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش فراترکیب و استفاده از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو انجام گردید. جامعه آماری متشکل از مقالات و پایان نامه های منتشرشده در پنج پایگاه اطلاعاتی فارسی و هشت پایگاه اطلاعاتی بین المللی بین سال های 1991 تا 2022 میلادی و 1370 تا 1400 شمسی انتخاب گردیده اند. از مجموع 8363 منبع شناسایی شده بر اساس برنامه ی مهارت های حیاتی ارزیابی، 40 منبع تایید شدند. اطلاعات مورد نظر از منابع استخراج و کدگذاری شده و پایایی کدگذاری هم با استفاده از ضریب کاپا سنجش و تایید گردید.

  یافته ها

  از نتایج پژوهش، 74 کد در 21 مفهوم و 6 مقوله در زمینه ارایه خدمات اطلاعات سلامت به بیماران استخراج گردید که مقوله ها و کدها شامل نیازسنجی اطلاعات سلامت(بیماری، سلامت، منابع اطلاعات سلامت، بیماران)؛ دسترس پذیری و اشاعه ی اطلاعات سلامت(اطلاعات سلامت، راه های دسترسی)؛ آگاهی و اطلاع رسانی سلامت(اطلاعات، ابزار)؛ آموزش(بیماران، مدیران و کارکنان کتابخانه های بیمارستانی، روش ها)؛ برنامه ریزی(بحران سلامت، منابع، بودجه، زیرساخت ها، بیماران، کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی) و موانع و محدودیت ها(نیروی متخصص، بودجه، امکانات و زیرساخت ها و منابع) دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  پرداختن به موضوع و مولفه های ارایه خدمات اطلاعات سلامت به بیماران در بحران های سلامت در کتابخانه های بیمارستانی می تواند سبب شناخت بیشتر سیاست گذاران این حوزه از ابعاد و مفاهیم و پیامدهای ارایه این خدمات به منظور دسترسی همگان به ویژه بیماران به اطلاعات سلامت باشد. با توجه به مولفه های شناسایی شده می توان در راستای برنامه ریزی برای تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف موجود و سیاست گذاری مناسب در جهت ایفای نقش مشاوره سلامت، راه اندازی بخش خدمات اطلاعات سلامت در کتابخانه های بیمارستانی و تلاش در جهت آماده سازی زیرساخت های لازم گام برداشت.

  کلیدواژگان: خدمات سلامت، سیستم های اطلاعات سلامت، خدمات اطلاعات، کتابخانه های بیمارستانی، روش فراترکیب، بحران سلامت
 • مرجان قاضی سعیدی، محمدامین عباسی اسلاملو، کبری دارابیان*، الهام عطایی صفحات 258-267
  زمینه و هدف

  با وجود پیشرفت مداوم در پزشکی، Chronic Obstructive Pulmonary Disease (انسداد مزمن ریوی (COPD)) همچنان یک بیماری تنفسی پیشرو، غیرقابل درمان و مزمن است که عملکرد بیماران را از ابعاد مختلف محدود کرده و کیفیت زندگی آن ها را  به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. در این مسیر  خودمراقبتی بیماران و به کارگیری ابزارهای مرتبط با آن  در کنترل و درمان بیماری اثر قابل توجهی دارد. هدف این پژوهش ، طراحی و ایجاد برنامه ی کاربردی جهت خودمراقبتی انسداد مزمن ریوی مبتنی بر اندروید بود.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی-توسعه ای با رویکرد کاربردی بود. در گام اول بر اساس مطالعه ی منابع کتابخانه ای و گایدلاین ها و بررسی پرونده های بیماران بستری مبتلا به COPD در بیمارستان فیروزآبادی، پرسش نامه ای با هدف نیازسنجی اطلاعاتی و تعیین اقلام داده ای و قابلیت های موردنیاز در برنامه ی کاربردی طراحی گردید. آن گاه بر اساس نمونه ای 10 نفره (به روش تصادفی و در دسترس) از پزشکان متخصص داخلی و فوق تخصص ریه در بیمارستان های فیروزآبادی و حضرت رسول، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، بررسی و تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل و سپس جداول سناریو و نمودارهای موردکاربرد جهت نمایش جریان کلی برنامه کاربردی ترسیم شد. برنامه کاربردی با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا در محیط نرم افزار اندروید استودیو 2021 طراحی و ایجاد گردید. پس از نصب برنامه ی کاربردی بر روی تلفن همراه ده نفر از بیماران مبتلا به COPD مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی داخلی و ریه بیمارستان فیروزآبادی شهرری و استفاده از آن به مدت یک هفته ، نظرات بیماران درمورد کاربردپذیری برنامه کاربردی از طریق پرسش نامه QUIS جمع آوری و تحلیل شد. 

  یافته ها

  بخش های برنامه کاربردی، متعاقب نظرسنجی متخصصان، موارد اطلاعات فردی ، اطلاعات بالینی ، مدیریت بیماری ، گزارش گیری و نکات آموزشی تعیین شد. که پس از طراحی جهت استفاده و ارزیابی در اختیار بیماران قرارگرفت. درپایان پژوهش، نتایج حاصل از ارزیابی قابلیت استفاده و میزان رضایت مندی از برنامه کاربردی نشان داد که از دیدگاه بیماران، برنامه کاربردی با میانگین امتیاز 8/1(از 10 امتیاز) در سطح خوب قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  از برنامه ی کاربردی خودمراقبتی طراحی شده می توان در جهت افزایش آگاهی بخشی، کمک به مدیریت بیماری ، افزایش سطج کیفیت زندگی و کاهش عوارض بیماری و کاهش بار بیماری  برای بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: برنامه کاربردی، خودمراقبتی، انسداد مزمن ریوی، ارزیابی کاربرد پذیری
 • محمد جبرائیلی، شیما تورج، فرید خرمی* صفحات 268-277
  زمینه و هدف

  در نظام سلامت، روش های بازپرداخت، معیار مهمی برای تخصیص منابع و نحوه ی عملکرد ارایه دهندگان خدمات است. استفاده از سیستم پرداخت مبتنی برگروه های تشخیصی مرتبط می تواند باعث کاهش مدت اقامت و هزینه های اضافی بیمار، جلوگیری از درمان های غیرضروری و افزایش بهره وری منابع محدود نظام سلامت شود. توسعه ی سیستم DRG بر مستندسازی کامل پرونده های پزشکی و کدگذاری صحیح تشخیص ها و اقدامات متمرکز می باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی الزامات مستندسازی و کدگذاری پرونده های پزشکی جهت پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی مرتبط بود.

  روش بررسی

  این پژوهش توصیفی-مقطعی در سال 1401 انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل 418 پرونده پزشکی در پنج مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود که از طریق نمونه گیری طبقه ای- نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیستی محقق ساخته بود که روایی آن براساس نظر متخصصان (مدیریت اطلاعات سلامت و اقتصاد سلامت) تایید شد و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (0/83) به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج ارزیابی الزامات مستندسازی و کدگذاری پرونده های پزشکی جهت پیاده سازی سیستم DRG نشان داد که متغیرهای دموگرافیک/ اداری شامل سن، جنس، نوع پذیرش، مدت اقامت بیمار، بیمه درمانی، تخصص پزشک کامل ثبت شده بودند. بررسی  متغیرهای بالینی نیز نشان داد که تشخیص اصلی، اقدام اصلی، تشخیص ثانویه و سایر اقدامات به ترتیب 98%، 97%، 88% و 75% در پرونده های پزشکی مستندسازی شده و از لحاظ کدگذاری تشخیص اصلی و اقدام اصلی 100%، تشخیص ثانویه 68% و سایر اقدامات 80% انجام شده بود. 

  نتیجه گیری

  با توجه به این که برخی متغیرهای ضروری بالینی برای پیاده سازی DRG به ویژه بیماری همراه، عوارض و سایر اقدامات به صورت مجزا و کامل ثبت نمی شوند، بنابراین لازم است که در پرونده های پزشکی و HIS، عناصر اطلاعاتی جداگانه ای برای ثبت دقیق این متغیرها، تعریف شود و تعامل مناسب بین کدگذاران و پزشکان ایجاد شده تا امکان کدگذاری صحیح افزایش یابد. همچنین پیشنهاد می گردد که در کشور ما سیستم DRG را به صورت مرحله ای و تدریجی پیاده سازی شده تا تغییرات لازم در فرایند مستندسازی و سیستم های اطلاعات بیمارستانی ایجاد گردد.

  کلیدواژگان: پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی، پرونده های پزشکی، کدگذاری بالینی، سیستم های اطلاعات سلامت، DRG
 • لیلا عرفان نیا، آزیتا یزدانی* صفحات 278-289
  زمینه و هدف

  با شیوع پاندمی کرونا، آمار تعداد برنامه های کاربردی سلامت همراه، رشد چشمگیری داشته است. این پژوهش با هدف ارزیابی محتوای برنامه های کاربردی فارسی زبان در مدیریت کووید 19 انجام شد.

  روش بررسی

  در این پژوهش مروری، جستجوی نظام مند برنامه های فارسی زبان حوزه ی بیماری کووید 19 در چهار بازار برنامه های کاربردی همراه شامل App Store، Google Play، Bazzar و Myket انجام شد. محتوای برنامه ها بر اساس یک چک لیست محقق ساخته که به تایید سه متخصص رسیده بود، در پنج محور سهولت استفاده، آموزش، پایش، حریم خصوصی و تسهیم داده ارزیابی گردید. برنامه هایی که بیش از 50 درصد نمره ارزیابی را دریافت کردند به عنوان برنامه ی منتخب معرفی شدند. با حذف برنامه های تکراری، 119 برنامه استخراج شد که از این میان براساس معیارهای ورود و خروج و بعد از بررسی کامل محتوا و قابلیت ها ، 21 برنامه وارد مرحله نهایی ارزیابی کییاففی شدند.

  یافته ها

  بر اساس مجموع امتیازات برنامه Safiran Salamat بیشترین امتیاز(31) را دریافت نمود و Ac19 و Mask با امتیاز 27 و 22 به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. این سه برنامه به همراه برنامه ی Corona Amar Tashkhis که در رتبه ی چهارم بود، بیش از 50 درصد امتیاز بررسی محتوا را دریافت کردند و 17 برنامه ی دیگر کمتر از 50 درصد نمره کل امتیاز را به خود اختصاص دادند. دولت نقش مهمی در معرفی و راه اندازی برنامه ها داشت(سه برنامه با حمایت دولت و یک برنامه به صورت خصوصی راه اندازی شده بودند). هر چهار برنامه ی منتخب، نمره ی قابل قبولی را از جهت سهولت استفاده کسب نمودند. ردیابی کاربران و پایش قرنطینه در برنامه های مذکور مغفول مانده بود. بعد از تعیین نمره نهایی برنامه ها، میزان دانلود بر اساس آمار دانلود بازارهای برنامه های کاربردی استخراج شد. از آزمون همبستگی پیرسون جهت آزمون رابطه ی بین نمره ی کل برنامه های کاربردی و میزان دانلود استفاده گردید و همبستگی معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که برنامه های کاربردی همراه در حیطه های آموزش و اطلاع رسانی، عملکرد قابل قبولی دارند؛ اما محبوبیت پایین می دستیابی به این اهداف را دور از انتظار می نماید. راهبردهای بازاریابی می تواند به عنوان یکی از استراتژی های مفید در افزایش استفاده از برنامه های سلامت همراه موثر باشد. همچنین گنجاندن قابلیت هایی نظیر ثبت محل جغرافیایی کاربر و ردیابی تماس ها و مشاوره های آنلاین می تواند در راستای اهداف پیشگیرانه مثمر ثمر باشند.

  کلیدواژگان: کروناویروس، کووید 19، برنامه کاربردی همراه، سلامت همراه
|
 • Sedighe Hannani, Nazanin Sarraf Shahri*, Asma Feizy Dehkharghani, Najme Samii, Azar Arab Khazaie, Azin Arab Khazaie, Kiarash Kamboozia Pages 200-207
  Background and Aim

  Virtual networks have become one of the most influential tools in people’s lives, affecting various aspects of life. In medical sciences, with numerous advancements, the use of virtual networks is increasing. However, virtual networks can lead to wastage of students’ time and a reduction in study hours, which negatively impacts their knowledge and practical skills. Therefore, this study aimed to investigate the impact of using virtual networks on the knowledge and practical skills of surgical technologist students.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 60 students in the 6th and 8th semester of operating room technology at Iran University of Medical Sciences in 2020-2021. At the end of the semester, the students underwent a comprehensive 40-question theoretical exam to assess their theoretical knowledge. To evaluate the level of virtual network usage, the students filled out a researcher-designed questionnaire. The practical skills of the students were measured based on their internship grades. Normality of the data was assessed using the Kolmogorov-Smirnov, and Pearson correlation coefficient test. Data analysis was performed using SPSS software.

  Results

  According to the findings of this study, there was a significant negative relationship between the level of virtual network usage and theoretical knowledge (P<0.05). This means that with an increase in virtual network usage, the level of students’ knowledge decreased. On the other hand, there was a significant positive relationship between theoretical knowledge and practical skills. This means that as the scores of the comprehensive exam increased, the scores of practical skills (internship) also increased. However, no significant relationship was found between the level of virtual network usage and students’ practical skills (P>0.21).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, virtual networks lead to a weakening of students’ theoretical knowledge, as evidenced by the decrease in scores on the researcher-designed questionnaire (level of virtual network usage) and the comprehensive exam scores. Another result of the study was the significant positive relationship between theoretical knowledge and practical skills, indicating that as the comprehensive exam scores increased, the scores obtained in internships also increased.

  Keywords: Virtual Network, Surgical Technologists, Clinical Skills, Knowledge
 • Samaneh Dehghan Abnavi, Afshin Karami Varnamkhasti, Mostafa Roshanzadeh, Fatemeh Kazemi Najafabadi* Pages 208-218
  Background and Aim

  Communication skills are considered as the most important feature required for health care workers and provide the basis for the development of professional ethics. Since working in the operating room requires team effort and establishing communication between team members, the importance of communication skills in operating room nurses is more visible. Therefore, in the present study was performed, with the aim of determining the effect of virtual training on the principles of professional ethics on communication skills of operating room staff of Ayatollah Kashani and Hajar hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  A quasi-experimental study with a single-group plan before and after in 2020 was performed on 35 operating room staff of Kashani and Hajar teaching hospitals in Shahrekord who were selected by random sampling. Demographic information questionnaire and Queen Dam communication skills questionnaire were used to collect the data. Data analysis was performed by SPSS software using independent t test, Analysis of variance, paired t-test and ANOVA statistics.

  Results

  Paired t-test showed that the mean of communication skills after the intervention was significantly different from before (P<0.001). The mean of communication skills before the intervention was 65.85±24.52 and after the intervention was 139.77±5.70. No significant relationship was reported between communication skills and age, service history and number of working hours (P>.0.05). Also, there was no significant difference in the average of communication skills according to the variables of gender, marital status, field of study and degree (P>0.05).

  Conclusion

  The present study showed that professional ethics training was able to improve the communication skills of employees. Therefore, it seems necessary to compile virtual professional ethics training for health care providers and other groups providing health services who do not have enough time to participate in face-to-face classes. According to the results obtained, managers of health systems are recommended to use strategies such as holding workshops on the principles of professional ethics to develop communication skills in their employees.

  Keywords: Professional Ethics, Communication Skills, Virtual Education, Operating Room
 • Fatemeh Setoodehzadeh, Azar Abolpur, Kosar Rezaei, Mehdi Mohammadi, Mohammad Khammarnia, Farnaz Keykhah, Mostafa Peyvand* Pages 219-228
  Background and Aim

  Children’s health is important as the future builders of society. Many children under 5 years of age around the world and in Iran have growth disorders. Due to the importance of growth disorder and its impact on the development, learning and future of the child, the present study was conducted with the aim of determining the frequency of deviations from the growth curves of children under 5 years of age and related factors in Zahedan city.

  Materials and Methods

  This case-control study was conducted in 2020 in Zahedan. The study population included all children under 5 years old, born in Zahedan between 2013 and 2020 that 784 of whom were selected by random sampling method. To determine the factors related to growth disorder multiple logistic regression analysis was used and to check the significance level, chi-square test and Pearson correlation were used. In this research, the data were analyzed with SPSS software.

  Results

  The results of this research showed that 54% of the boys and 51.20% of the girls had growth disorders. Between child growth disorder and maternal chronic disease (P<0.05), maternal body mass index (P<0.05), Maternal weight gain during pregnancy (P<0.05), distance between births (P<0.05) maternal urinary tract infection during pregnancy (P<0.05), mother’s age (P=0.006), mother’s education (P<0.05), birth weight (P<0.001), birth order (P<0.05), father’s occupation (P<0.05) and father’s education (P<0.05) a significant association was found. In the present study, the average birth weight in children with growth disorders was 2.75±0.58 and in healthy children was 2.95±0.57, and this difference was statistically significant (P=0.001). The average age of mothers of children with growth disorders was 29.19±6.07 and the average age of mothers of healthy children was 27.98±6.10, this difference was statistically significant (P=0.006).

  Conclusion

  Growth disorder is a multi-causal complication. Risk factors can be corrected and prevented by developing health education and increasing mothers’ awareness and knowledge. Also, the father’s job and literacy are effective in the child’s growth disorder, so Increasing community health literacy and encouraging fathers’ learning and literacy can partially prevent growth disorders in children.

  Keywords: Growth Disorder, Children 1 To 59 Months, Growth Curve
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Parvaneh Isfahani* Pages 229-244
  Background and Aim

  Induced demand is the provision of healthcare services to patients by the influence of healthcare providers. Induced demand causes excessive use of health services, increases the waiting time for receiving health services, increases the price of health services, increases the costs and reduces the efficiency of the health system. Policymakers and health managers should take measures to reduce induced demand. Hence, they should understand the reasons for induced demand in the health system. Therefore, this research aimed to identify the reasons for induced demand in the health system.

  Materials and Methods

  This research was carried out using the scoping review method. All published articles and documents about the reasons for induced demand in the health system until June 21, 2023 were searched in nine databases and Google Scholar search engine. Finally, 38 articles were selected and reviewed. The data were analyzed by thematic analysis method and using MAXQDA10 software.

  Results

  Thirty-eight studies about the reasons of induced demand in the health system were published between 1974 and 2021. The number of researches in this area has been growing since 2011. Overall, 32 reasons for induced demand in the health system were identified and grouped into three categories: macro (health system), meso (health care organization) and micro (provider and receiver of health services). The most frequent reasons for healthcare induced demand in the literature include inappropriate policies, insufficient monitoring, inappropriate payment system, large number of physicians, lack of attention to clinical guidelines, financial motivation of healthcare providers, patient insurance coverage, unreasonable patients’ expectations, inappropriate price of health services, the complexity of the health service and patients’ inadequate medical knowledge.

  Conclusion

  Induced demand has negative effects on the health system and will lead to an increase in health costs, waste of health resources, a decrease in the efficiency of the health system, and finally, a decrease in people’s access to essential health services. Several factors at different levels of the health system lead to induced demand for health services. Therefore, interventions should be systematically applied at three levels of the health system, healthcare organizations, and providers and recipients of health services to prevent and reduce healthcare induced demand.

  Keywords: Induced Demand, Reasons, Health System
 • Roya Balaghiinaloo, Alireza Noruzi*, Mohammadreza Esmaeili Givi Pages 245-257
  Background and Aim

  It is not possible to provide health information services in health crises without a comprehensive understanding of these services and how to provide them due to the health crisis. Based on this, the aim of the current research was to obtain comprehensive information about the components of providing health information services in health crises.

  Materials and Methods

  The current research was conducted with a qualitative approach and a meta-combined method, using the seven-step method of Sandelowski and Barroso. The statistical population consisted of articles and theses published in persian and international databases between 1991 to 2022 AD and 1370 to 1400 solar. Out of a total of 8363 resources identified based on the critical skills assessment program, 40 resources were approved. Extracted information was coded and coding reliability was measured and confirmed using Kappa coefficient. 

  Results

  From the results of the research, 74 codes were extracted in 21 concepts and 6 categories in the field of providing health information services to patients. which categories and codes include health information needs assessment (disease, health, health information sources, patients); accessibility and dissemination of health information (health information, access ways); Awareness and notification of health information (information, tools); Education (patients, managers and staff of hospital libraries, methods); Planning (health crisis, resources, budget, infrastructure, patients, librarians and Medical Information Specialists) and obstacles and limitations (expert force, budget, facilities and infrastructure and resources) were categorized.

  Conclusion

  Dealing with the issue and components of providing health information services to patients in health Disasters in hospital libraries can cause policymakers in this field to know more about the dimensions, concepts, and consequences of providing these services in order to provide access to health information for everyone, especially patients. According to the identified components, efforts can be made to prepare the necessary infrastructure in order to plan to strengthen the strengths and eliminate the existing weaknesses and make appropriate policies in order to play the role of health counseling and launch the health information service department in hospital libraries.

  Keywords: Health Services, Health Information Systems, Information Services, Hospital Libraries, Disasters, Patients
 • Marjan Ghazi Saeedi, Mohammad Amin Abbasi Eslamloo, Kobra Darabiyan*, Elham Ataei Pages 258-267
  Background and Aim

  Despite the continuous progress in medicine, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is still a progressive, incurable and chronic respiratory condition that limits the patients’ functions in various dimensions, and significantly reduce their quality of life. In this way, self-care of patients and the use of related tools have a significant effect in disease control and treatment. The purpose of this research was design and development of an android-based application for COPD.

  Materials and Methods

  This research was a descriptive developmental type with a practical approach. Initially, based on the study of library resources, guidelines, and the examination of the medical records of COPD inpatients in Firouzabadi Hospital, a questionnaire was designed to identify the information requirements, data items and features of the application. Then it was reviewed and finalized by a sample of 10 (randomized and convenience sampling) internal and lung specialist doctors in Firouzabadi and Hazrat Rasool hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences. The data was analyzed using descriptive statistics, and then scenario tables and UML diagrams were illustrated to show the overall flow of the application. The application was designed and developed using the Java programming language in the Android Studio 2021 platform. After installing the application on the mobile phones of ten COPD patients of the internal and pulmonary clinic of Firouzabadi Shahre Rey Hospital, and using it for a week, the opinions of the patients about the usability of the application were collected through the QUIS questionnaire, and analyzed. 

  Results

  Application sections were determined following experts’ survey, personal information items, clinical information, disease management, reporting, and training points, which were provided to patients after design for use and evaluation. At the end of the research, the results of the evaluation of the usability and satisfaction level of the application showed that from the patients’ point of view, the application is at a good level with an average score of 1.8 (out of 10 points).

  Conclusion

  The developed self-care application can be used to increase awareness, help to manage the disease, increase the level of quality of life, and reduce the complications and disease burden for patients with COPD.

  Keywords: Application, Self-Care, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Usability Evaluation
 • Mohamad Jebraeily, Shima Touraj, Farid Khorrami* Pages 268-277
  Background and Aim

  In the health system, reimbursement methods are an important criterion for the allocation of resources and the performance of service providers. The use of diagnosis-related groups (DRG) system reduces the length of stay and additional costs of the patient, prevents unnecessary treatment, increases resource efficiency and transparency of health care services. The development of the DRG system focuses on the accurate documentation of medical records and the correct coding of diagnoses and procedures. The purpose of this research is to evaluate the documentation and coding requirements of medical records in the implementation of a payment system based on diagnosis-related groups in Iran.

  Materials and Methods

  This research was descriptive-cross-sectional and was conducted in 2022. The data collection tool was a researcher-made checklist, the validity of which was confirmed based on the opinion of experts (health information management health economics) and its reliability was obtained by calculating Cronbach’s alpha (0.83). The research population consisted of 418 medical records in five medical training centers affiliated to Urmia University of Medical Sciences, which were selected through stratified-proportional sampling. Data were analyzed using SPSS software.

  Results

  The results of the evaluation of the documentation and coding requirements of medical records for the implementation of the DRG system showed that the demographic/administrative variables including age, sex, type of admission, length of stay, health insurance, and doctor’s expertise were completely recorded. Evaluation of clinical variables also showed that the main diagnosis, main procedure, secondary diagnosis and other procedures were documented in medical records in 98%, 97%, 88% and 75% respectively. Regarding the coding of the main diagnosis and the main procedure, 100%, secondary diagnosis 68% and other procedures 80% have been done.

  Conclusion

  Considering that some essential clinical variables for the implementation of DRG, especially co-morbidities, complications and other procedures are not recorded separately and completely, therefore it is necessary to define separate information elements in medical records and HIS for accurate recording of these variables and proper interaction between coders and doctors is established to increase the possibility of correct coding. It is also suggested that the DRG system be implemented in our country in a phased and gradual approach so that necessary changes are made in the documentation process and hospital information systems.

  Keywords: Diagnosis-Related Groups, Medical Records, Clinical Coding, Health Information Systems
 • Leila Erfannia, Azita Yazdani* Pages 278-289
  Background and Aim

  With the spread of the Corona pandemic, the statistics of the number of mobile health applications have grown significantly. This research was conducted with the aim of evaluating the content of Persian language applications in the management of Covid-19.

  Material and Methods

  In this review research, a systematic search for Persian language programs in the field of Covid-19 management was conducted in four mobile application markets including Myket, Bazzar, Google Play and App Store. The content of the programs was evaluated based on a researcher-made checklist, which was verified according 3 specialist comments, in the five axes of ease of use, education, monitoring, privacy and data sharing. Programs that received more than 50% of the evaluation score were introduced as selected programs. By removing duplicate programs, 119 programs were extracted, of which 21 programs entered the final stage of quality evaluation based on the inclusion and exclusion criteria and after a complete review of the content and capabilities.

  Results

  Based on the total points of the program, Safiran Salamat received the most score (31), Ac19 and mask were ranked next with 27 and 22 points, respectively. These three programs along with Corona Amar Tashkhis as fourth program received more than 50% of the content review and 17 other programs received less than 50% of the total score. Government has a great role in programs development (three program were government and one was non- government base). All 4 programs, had acceptable score in ease of use but none of them develop for user tracking. Pearson’s correlation test was used to test the relationship between the quality (total scores of apps) and the popularity (amount of downloads), and no significant correlation was observed.

  Conclusion

  The results of the present study showed that Iranian mobile applications have an acceptable performance in the fields of education and information sharing, but their low popularity makes the achievement of these goals far from expected. Marketing strategies can be effective as one of the useful policy in increasing the use of mobile health programs. Also, the inclusion of capabilities such as contact tracing and online consultations can be fruitful in the pursuit of goals.

  Keywords: Corona Virus, Covid-19, Mobile Application, Mobile HealthCorona Virus, Mobile Health