فهرست مطالب

سلول و بافت - سال ششم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عباس رحیمی شم آبادی، موسی گردانه*، عمران اسماعیل زاده صفحات 241-248
  هدف
  با تلفیق سیستم االقایی تتراسیکلین (Tet-inducible system) و ناقلین لنتی ویروسی، القا بیان ژن گزارشگر Enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP) در سلول های پرندگان مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  ژن EGFP تحت کنترل سیستم Tet-ON قرار گرفت و بیان آن در سلول های کبدی جوجه رده LMH بررسی شد. ابتدا باکتری های مستعد با ناقل لنتی ویروسی القایی حامل EGFP به همراه یک ناقل دوم که فعال کننده Tet (Tet-transactivator) به نام rtTA-M2 را حمل می کرد ترانسفورم شده و ذخیره ماکسی پرپ خالصی از هریک از این دو DNA پلاسمیدی فراهم شدند. سپس با روش رسوب DNA-فسفات کلسیم سلول های LMH با ذخیره هردو پلاسمید ترانسفکت شد. در مرحله بعد، غلظت های سریالی از آنالوگ Tet یعنی داکسی سیکلین را به محیط کشت سلول اضافه نمودیم به طوری که با افزایش غلظت DOX، بیان EGFP بیشتر القا گردید.
  نتایج
  افزایش غلظت داکسی سایکلین افزایش بیان را به دنبال داشت. در 24 ساعت اول بعد از ترانسفکشن بیان به ترتیب برای غلظت های 0 ، 01/0 ، 1/0 و 1 میکروگرم بر میلی لیتر داکسی سایکلین 4/0، 2/6 ، 3/10و 16 درصد و در 24 ساعت دوم به ترتیب 4/6 ، 26 ، 3/28 و7/29بود.با این .جود، افزایش بیش از حد غلظت داکسی سایکلین باعث مرگ سلول ها گردید.
  نتیجه گیری
  تلفیق سیستم های القایی Tet با منشا باکتریایی و لنتی ویروس های نوترکیب مرتبط با انتقال ژن به سلول های انسانی می تواند باعث القا ژن در سلول های پرندگان شود. غلظت القا کننده بر میزان القا بیان ترانسژن تاثیر مستقیم می گذارد.
  کلیدواژگان: سیستم القایی تتراسیکلین، القا بیان ژن، لنتی ویروس
 • یلدا صمصامی، فرهنگ حداد*، مریم مقدم متین، شکوه الزمان سلیمانی فرد، حسین عباسپور صفحات 249-256
  هدف
  در این مطالعه، تاثیر استرس بر القای آسیب های ساختاری کروموزومی در شرایط in vitro در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  رده سلولی L929در محیط DMEM، حاوی 10 درصد FBS کشت داده شد. سلول ها به چهار گروه آزمایشی شامل کنترل، گروه تیمار با Gy2 اشعه گاما، گروه تیمار با غلظت های 25، 50 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر هیدروکورتیزون و گروه تیمار با سه غلظت مختلف هیدروکورتیزون همراه با اشعه گاما تقسیم بندی شدند. سلول های تیمار شده، برداشت و رنگ آمیزی شدند و شمارش صدمات کروموزومی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که هیدروکورتیزون در مقایسه با گروه کنترل سبب القای میکرونوکلئوس نشده است. اگر چه فراوانی میکرونوکلئوس در سلول های تیمار شده هم زمان با غلظت های مختلف هیدروکورتیزون و اشعه به طور معنی داری بیش تر از سلول های فقط اشعه دیده بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، هورمون های استرس زا به تنهایی قادر به القای آسیب کروموزومی نیستند، اما می توانند سلول ها را نسبت به اثرات کلاستوژنیک اشعه آسیب پذیرتر نمایند.
  کلیدواژگان: استرس، هیدروکورتیزون، L929، اشعه گاما، میکرونوکلئوس
 • طاهره حسنلو*، سحر اسکندری، فرزانه نجفی صفحات 257-267
  هدف
  اثرات غلظت های مختلف کیتوزان (با وزن مولکولی کم) به عنوان الیسیتور، بر رشد و تولید سیلی مارین و شاخص های بیوشیمیایی در ریشه های مویین گیاه خار مریم بررسی شد.
  مواد و روش ها
  غلظت های مختلف کیتوزان (0، 5، 10، 20 و 30 میلی گرم در 50 میلی لیتر محیط کشت) به محیط کشت ریشه های مویین خار مریم (30 روزه) اضافه شد و نمونه برداری 12 ، 24، 48، 72، 96 و 120 ساعت پس از تیمار انجام شد. مقدار سیلی مارین، فعالیت آنزیم های گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و میزان H2O2 در نمونه ها اندازه گیری شد.
  نتایج
  بیشترین وزن خشک 48 و 96 ساعت پس از اعمال 10 میلی گرم کیتوزان در محیط کشت مشاهده شد. تجمع سیلی مارین نیز به طور قابل ملاحظه ای از 37/0 در نمونه های شاهد، به mg g-1 DW19/1 در نمونه های تیمار شده رسید، که 4/1 برابر بیشتر از نمونه های کنترل بود. گایاکول پراکسیداز به وسیله کیتوزان فعال شد و 120 ساعت پس از تیمار به بیشترین میزان خود رسید ∆OD g-1 FW min-1) 86/21(، که 2/2 برابر بیشتر از کنترل بود. روند افزایشی فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز تا 96 ساعت پس از اعمال ادامه پیدا کرد (∆ODg-1 FW 14/5).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که این الیسیتور، باعث افزایش تجمع سیلی مارین می شود. افزایش فعالیت آنزیم ها در نتیجه افزایش مهار رادیکال های آزاد اتفاق می افتد و مبین واکنش به تنش های اعمال شده توسط کیتوزان است.
  کلیدواژگان: الیسیتور، فلاونولیگنان ها، ریشه مویین
 • نیلوفر دربندی*، مریم هزاوه ای، فاطمه قدیمی، میترا نوری صفحات 269-280
  هدف
  در تحقیق حاضر، تاثیر عصاره دانه زغال اخته بر یادگیری و حافظه و برخی پارامترهای سرم در موش های سوری نر آلزایمری بررسی شد.
  مواد و روش ها
  48 سر موش با وزن تقریبی 25 تا 30 گرم به 6 گروه تقسیم شدند: سالین-سالین، STZ – سالین، STZ- عصاره دانه زغال اخته(25، 50 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم) ، سالین-دوز موثر عصاره دانه زغال اخته. جهت ایجاد بیماری آلزایمر از تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین (3 میلی گرم بر کیلوگرم) استفاده شد و میزان حافظه و یادگیری از طریق آزمون احترازی غیرفعال ارزیابی شد. کلیه گروه ها به مدت 3 هفته عصاره دانه زغال اخته و یا سالین را به شکل داخل صفاقی دریافت کردند، سپس وارد آزمون های یادگیری شدند. در پایان تمام حیوانات کشته و خون گیری از بطن راست انجام گرفت. میزان گلوکز، تری گلیسیرید و کلسترول تام در سرم اندازه گیری شد. همچنین در طول دوره تیمار وزن گیری از موش ها در ابتدای هر هفته انجام شد. داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی و یا آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر بررسی شد.
  نتایج
  تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین به طور معنی داری منجر به تخریب حافظه شد (001/0>p). عصاره دانه زغال اخته در دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم بازخوانی حافظه را بهبود بخشید (001/0>p) و منجر به کاهش معنی دار سطح گلوکز و تری گلیسیرید سرم شد (01/0>p) اما بر میزان کلسترول تام تاثیر معنی داری نداشت (05/0p).
  نتیجه گیری
  احتمالا زغال اخته با کاهش میزان فاکتورهای خطرساز در خون و تنظیم سوخت و ساز گلوکز و چربی ها، موجب تقویت حافظه در بیماری های تخریب کننده عصبی مانند آلزایمر می شود.
  کلیدواژگان: آلزایمر، زغال اخته، موش سوری
 • علی نظام الاسلامی، یزدان کیوانی*، سالار درافشان صفحات 381-388
  هدف
  هدف از این پژوهش تعیین کاریوتایپ ماهی سنگ لیس معمولی Garra rufa)) متعلق به خانواده کپور ماهیان از رودخانه سمیرم )زیرحوضه کارون) در استان اصفهان بوده است.
  مواد و روش ها
  هفت نمونه ماهی سنگ لیس با تور پره صید و زنده به آزمایشگاه منتقل شد. با استفاده از روش له کردن آبشش و بخش قدامی بافت کلیه و رنگ آمیزی گیمسا مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس تقسیم میتوز با PHA تحریک و سایر مراحل روتین کاریولوژی انجام شد.
  نتایج
  با شمارش تعداد کروموزوم ها در 50 پلاک متافازی متعلق به هفت قطعه ماهی سنگ لیس، عدد کروموزومی 48=n2 با فراوانی 52 درصد بیشترین فراوانی را داشت که شامل 34 کروموزوم متاسنتریک، 12 ساب متاسنتریک و 2 آکرو/ تلوسنتریک بود. تعداد بازوهای کروموزومی 94= FN به دست آمد. بلندترین و کوتاهترین کروموزوم در این گونه کروموزوم های متاسنتریک به ترتیب با طول کل 40/6 و 67/1 میکرون بودند.
  نتیجه گیری
  گزارش اعداد و فراوانی های عدد کروموزومی مختلف و تنوع فرمول کروموزومی برای این گونه و وجود تفاوت های منطقه ای نشان دهنده یا حالت پلی مورفیسم درون گونه ای یا وجود گونه های مختلف از این ماهی می باشد که نیازمند بررسی های بیشتر، خصوصا مولکولی می باشد.
  کلیدواژگان: سیتوژنی، کاریولوژی، کپورماهیان، کروموزوم، گل چراغ
 • راضیه کشاورز، مجید مهدیه، محمدحسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی* صفحات 389-396
  هدف
  دراینتحقیقاثر تنش اکسیداتیو ناشی از حضورپراکسید هیدروژنبرالقای برخی متابولیت های ثانویه و همچنین تغییر در محتوی پراکسید هیدروژن درون سلولی در کالوس گیاه پریوش بررسی شد.
  مواد و روش ها
  به منظور القا کالوس، برگ گیاه پریوش استریل شد و بر روی محیط کشت جامد MS قرار گرفت. کالوس ها با غلظت های مختلف پراکسید هیدروژن(1، 5 و10 میکرومولار) به مدت 6 روز تیمارشدند. محتوی آلکالوئید کل، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی و همچنین توان آنتی اکسیدانتی بر اساس احیای آهن مورد سنجش قرار گرفت وداده هاباروش هایآماریآنالیزواریانسیک طرفهتجزیهوتحلیلشدند.
  نتایج
  تنش اکسیداتیو ناشی از حضور پراکسید هیدروژن خارجی بر مقادیر درون سلولی پراکسید هیدروژن تاثیر معنی دار(05/0p<) داشته و محتوی پراکسید هیدروژن درون سلولی در کالوس های تیمار شده با پراکسید هیدروژن به مدتششروز نسبت به کنترل افزایش معنی دار نشان داد. مقایسه میانگین آلکالوئید کل، محتوی فلاونوئید و فنل کل نشان داد که تیمار با پراکسید هیدروژن باعث میزان افزایش معنی دار (05/0p<) محتوی این ترکیبات نسبت به کنترل شده است. از طرفی تیمار با پراکسید هیدروژن موجب افزایش توان آنتی اکسیدانتی نسبت به کنترل شده است. افزایشتوان آنتی اکسیدانتی احیا آهن وابسته به غلظت بود.
  نتیجه گیری
  پراکسید هیدروژن موجب افزایش مقادیر درون سلولی پراکسید هیدروژن شد. متابولیت های ثانویه ای مانند آلکالوئید کل و ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی نیز افزایش یافت. بنابراین ممکن است بتوان با اعمال این تنش میزان تولید برخی از آن ها را نیز افزایش داد.
  کلیدواژگان: پراکسید هیدروژن، پریوش، کالوس، آلکالوئیدها، فنل، فلاونوئید، آنتی اکسیدانت کل
 • رقیه مخبری، آیت الله رضایی*، علاالدین کردناییج صفحات 397-408
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثر امواج فراصوت بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی در کشت جلبک تک سلولی Dunaliella salina بود.
  مواد و روش ها
  امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلو هرتز و توان W/Cm35، به کشت های سلولی در روز چهاردهم واکشت در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اعمال شد. مدت زمان تابش امواج فراصوت به سلول ها 0، 5/2، 5 و 10 دقیقه بود. شاخص های مورد اندازه گیری عبارت بود از: رشد سلولی، پروتئین کل، رنگیزه های فتوسنتزی، پتانسیل آنتی اکسیدانتی، میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی، مقدار ترکیبات فنلی، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها، قندهای محلول، بتا-کاروتن و گلیسرول.
  نتایج
  نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان تابش امواج فراصوت رشد سلولی و مقدار رنگیزه های فتوسنتزی کاهش یافت. در مقابل مقدار پروتئین کل، پتانسیل آنتی اکسیدانتی، پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی، ترکیبات فنلی، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها، بتا-کاروتن و گلیسرول افزایش یافت. بیشترین میزان بتا-کاروتن و گلیسرول به عنوان متابولیت های مهم در حالت تیمار 10 دقیقه تابش امواج فراصوت به دست آمد که به ترتیب 3/12 و 5/13 میلی گرم در لیتر بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد امواج فراصوت با تحریک سلول ها و القای پاسخ های دفاعی و متابولیت ثانوی، باعث افزایش مقدار بتا-کاروتن و گلیسرول در سلول ها گردید.
  کلیدواژگان: Dunaliella salina، کشت سلولی، امواج فراصوت، بتا، کاروتن، گلیسرول
 • احمد قارزی صفحات 409-420
  هدف
  در این تحقیق ویژگی های مورفولوژیکی، کشت سلولی، ایمونوشیمیایی و القایی سلول های درمی چنگال موش صحرایی مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  ابتدا انگشتان موش از محل آخرین مفصل منتهی به چنگال قطع و بخش های قطع شده برای مطالعات بافت شناسی آماده شد. همچنین بافت درمی زیر صفحه چنگال استخراج و در شرایط in vitro کشت داده شد. سلول های کشت شده در پاساژ 2 و 3 به روی لامل متتقل و با آنتی بادی α-smooth muscle actin (ASMA) واکنش داده شدند. در نهایت سلول های کشت شده با DiI رنگ شده و به نیمه-فولیکول های ویبرسا و گوش پیوند زده شدند.
  نتایج
  سلول های درمی چنگال از نظر ویژگی های ریخت شناسی، کشت سلولی، بیان پروتئین ASMA با پاپیلای درمی فولیکول مو شباهت نشان دادند. این سلول ها یک مورفولوژی دو قطبی و دوکی شکل را به نمایش گذاشتند که در یک ماتریکس خارج سلولی غنی از گلیکوزآمینوگلیکان قرار داشتند. اکثریت سلول های کشت شده پروتئین ASMA را در سیتوپلاسم خود بیان کردند و این پروتئین با شدت بیشتری در پاهای تیغه ای مشاهده شد. با وجود این، برخلاف سلول های درمی فولیکول مو این سلول ها قادر نبودند اپی درم اکتوپیک را برای ایجاد یک زائده پوستی القا کنند.
  نتیجه گیری
  قابلیت القایی که در سلول های پاپیلای درمی فولیکول مو مشاهده شده است قابل تعمیم به سلول های درمی سایر ضمائم پوستی از جمله سلول های درمی چنگال نیست. از شواهد چنین استنباط می شود که عامل القا کننده موجود در سلول های پاپیلای درمی فولیکول مو در سلول های درمی چنگال بیان نمی شود.
  کلیدواژگان: کشت سلول، بافت شناسی، ایمونوشیمی، القا، موش صحرایی
 • سپیده ملا محمدی، عبدالحسین شیروی، سیده نفیسه حسنی، حسین بهاروند* صفحات 421-430
  هدف
  در این طرح تولید سلول های بنیادی جنینی هاپلوئید پارتنوژنتیک در حضور مهارکننده های مسیرهای پیام رسانی ERK و TGF-β بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  ابتدا بلاستوسیست های پارتنوژنتیک حاصل از فعال سازی شیمیایی اووسیت ها، در محیط R2i (حاوی PD0325901 و SB431542 که به ترتیب مسیرهای پیام رسانی ERK و TGF-β را مهار می کنند) کشت شدند. سپس رده های سلول های بنیادی جنینی پارتنوژنتیک در این محیط تکثیر و نگه داری شدند. با استفاده از رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس و qRT-PCR، بیان مارکرهای پرتوانی و با روش تمایز خودبه خودی و ایجاد تراتوما پتانسیل تمایزی این سلول ها ارزیابی شدند. میزان هاپلوئیدی نیز با استفاده از روش فلوسایتومتری تعیین گردید.
  نتایج
  در شرایط R2i، حدود 50 درصد از جنین های پارتنوژنتیک، رده سلولی تولید کردند و 10 تا 13 درصد سلول های هر رده به صورت هاپلوئیدی بودند. سلول های بنیادی پارتنوژنتیک تولید شده در محیط R2i ویژگی های سلول های بنیادی پرتوان مانند مورفولوژی، پاساژپذیری، بیان ژن های ویژه پرتوانی در سطح mRNA و پروتئین را نشان دادند. همچنین این سلول ها قادر به تمایز خودبه خودی به مشتقات سه لایه زاینده جنینی و ایجاد تراتوما بودند.
  نتیجه گیری
  مهار مسیرهای پیام رسانی ERK و TGF-β می تواند شرایط مناسبی را برای تولید سلول های بنیادی هاپلوئید از جنین های پارتنوژنتیک فراهم کند.
  کلیدواژگان: جنین پارتنوژنتیک موش، سلول های بنیادی جنینی هاپلوئید، مسیر پیام رسانی ERK و TGF، β
 • محسن بصیری، مهرداد بهمنش، یاسر تهمتنی، آزاده مرادمند، حسین بهاروند* صفحات 431-441
  هدف
  در این مطالعه کارایی روش انتقال ژن به روش لنتی ویروسی و بیش بیان ژن با پروموتر سایتومگالوویروس (CMV) بررسی و تاثیر کوچک مولکول (small molecules) های مهارکننده مسیرهای اپی ژنتیکی بر بیش بیان ژن ارزیابی شده است.
  مواد و روش ها
  سلول های ES موشی با مقادیر مختلف لنتی ویروس بیان کننده پروتئین فلورسنت سبز (green fluorescent protein; GFP) تراریخت شده و درصد سلول های بیان کننده GFP با روش فلوسایتومتری اندازه گیری شد. ماندگاری بیان GFP در مدت هشت روز بررسی گردید. به کمک لنتی ویروس بیان کننده ژن فاکتور رونویسی پانکراسی و دئودنومی 1 (Pdx1)، تاثیر تیمار کوچک مولکول های 5-آزاسایتادین (5-AZA)، DZNep و BIX01294 بر سیستم بیانی ارزیابی شد.
  نتایج
  انتقال لنتی ویروسی ژن به سلول های ES با استفاده از ضریب آلوده سازی (Multiplicity of infection; MOI) 10 و 20 موجب تراریخت شدن بیش از 90 درصد این سلول ها شد. با این حال، بیان ژن انتقال یافته در طول هشت روز کاهش چشم گیر داشت. کوچک مولکول 5-AZA در محیط کشت تسهیل کننده تمایز (permissive)، بیان ژن از سیستم لنتی ویروسی را 5/2 برابر افزایش داد. همچنین DZNep در محیط های پر توانی (pluripotency) و تسهیل کننده تمایز موجب افزایش به ترتیب 5/26 و 9/5 برابری بیان ژن شد. بیان ژن Pdx1 داخلی خود سلول نیز در تیمار با DZNep افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  انتقال لنتی ویروسی ژن با MOI بیش از 10، روشی کارآمد برای انتقال ژن به سلول های ES موشی است، اما این روش به همراه استفاده از پروموتر CMV موجب خاموش شدن بیان ژن در درازمدت می شود. تیمار با DZNep موجب فعال شدن این سیستم بیانی می شود. اما می تواند با تاثیراتی بر بیان سایر ژن های سلول نیز همراه باشد.
  کلیدواژگان: ترانس ژن، سایتومگالوویروس، سلول های بنیادی جنینی، لنتی ویروس، ناقل ژنتیکی
|
 • Rahimi, Shamabadi A., Gardaneh M.*, Esmaeilzadeh E Pages 241-248
  Aim: By combining Tet-inducible system and lentivirus vectors, we investigated the induction of Enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP) reporter gene in poultry cells.
  Material and
  Methods
  the EGFP gene was placed under Tet-ON system and its induction was studied in liver cell line LMH. First, we transformed competent bacteria separately with an inducible lentivirus vector carrying EGFP and a second vector carrying Tet transactivator rtTA-M2 and prepared a purified maxi-prep stock of either plasmid DNA. Then, we used DNA-calcium phosphate co-precipitation method to co-transfect LMH cells with both plasmid stocks. In the next step, we added different concentrations of Tet analog doxycycline (DOX) to cell growth medium.
  Results
  Increase of DOX concentration caused elevation of gene expression Within the first 24 hours after post-transfection, the expression of EGFP for 0, 0.01, 0.1 and 1 µg/ml of DOX was 0.4, 6.2, 10.3 and 16% respectively, and in the next 24 hours the expression changed to 6.4, 26, 28.3 and 29.7% respectively. However, treatment with the overdose of DOX caused the cell death.
  Conclusions
  Combination of Tet-inducible system originating from bacteria and recombinant lentivirus vectors designed for gene transfer to human cells can jointly promote transgene expression in poultry cells. The concentration of the inducer can directly influence the level of transgene induction.
  Keywords: Tet, inducible system, Expression induction, Lentivirus
 • Samsami Y., Haddad F.*, Moghadam Matin M., Soleymanifard Sh, Abbaspour H Pages 249-256
  Aim: In this study the effects of stress on induction of structural chromosomal abnormalities on L929 cell line using micronucleus assay on cytokinesis-blocked binucleated cells were investigated in vitro.
  Material and
  Methods
  L929 cells were cultured in DMEM containing 10% FBS. The cells were divided into four groups including; control, 2Gy gamma-irradiated cells, and cells treated with doses of 25, 50 and 100 µg/ml hydrocortisone, and cells co-treated with these three doses of hydrocortisone and irradiation. The treated cells were harvested, stained and chromosome abnormalities were scored using micronucleus assay.
  Results
  Results showed that hydrocortisone did not induce micronuclei as compared to the control group. However, the frequency of micronuclei in cells co-treated with doses of hydrocortisone and irradiation was significantly higher than cells treated only with gamma irradiation (P
  Conclusion
  According to the data of this study, stress hormones are not able to induce any chromosomal abnormalities; however, they are able to increase the cell susceptibility to clastogenic effects of irradiation.
  Keywords: Stress, Hydrocortisone, L929, Gamma ray, Micronucleus
 • Hasanloo T.*, Eskandari S., Najafi F Pages 257-267
  Aim: The effect of chitosan (low molecular weight) as elicitor was evaluated on silymarin production and biochemical factors in hairy root cultures of Silybum marianum.
  Material and
  Methods
  Different concentrations of chitosan (0, 5, 10, 20 and 30 mg/50 ml of culture media) was added to hairy root cultures of S. marianum (30 days) and sampling were carried out after 12, 24, 48, 72, 96 and 120 hours. The silymarin level, activity of guaiacol peroxidase and ascorbate peroxidase as well as concentration of H2O2 were determined in the samples.
  Results
  The results indicated that the highest dry weight was in cultures treated with 10 mg /50 ml culture chitosan after 48 and 96 h. Silymarin production was significantly increased from 0.37 in control to 1.19 mg g-1 dry weight in the treated samples, at which the increased level was 1.4-fold higher than the control. Guaiacol peroxidase was activated by chitosan and reaching a pick after 120 h (21.86 ∆OD g-1FW min-1) which was 2.2 fold higher than the control. The ascorbate peroxidase activity kept increasing until 96 h after elicitation (5.14 ∆ODg-1FW).
  Conclusion
  The results showed that the silymarin production has been promoted by chitosan (low molecular weight). Increased of enzymes activity occurs as a result of free radical elimination and represents a reaction to chitosan as a stress factor.
  Keywords: Elicitor, Flavonolignans, Hairy root
 • Darbandi N.*, Hezavehi M., Ghadimi F., Noori M Pages 269-280
  Aim: In the present study we examine the effect of C. mass L. seed extract on learning, memory and some serum parameters in alzheimer induced male mice.
  Material and
  Methods
  48 male mice weighing 25-30 gram divided into six groups including 1- Saline-Saline, 2-STZ-Saline, 3- STZ- Extract 25 mg/kg, 4- STZ-Extract 50 mg/kg, 5- STZ-Extract 75 mg/kg, 6- Saline- Effective dosages of Extract (50 mg/kg). For inducing Alzheimer's disease i.c.v. injection of Streptozotocine (3 mg/kg) was used and learning as well as memory was evaluated through passive avoidance test model. All groups received C.mas seed extract or saline intraperitoneally for 3­weeks. Then they entered into learning testes. Finally all animals were killed and blood was taken from right ventricle. Level of glucose, Triglyceride, and total cholestrole in serum were measured. Also during treatment period, weights of the mice were measured at beginning of each week. The data were analyzed using unilateral variance analysis and Tukey test or Analysis of variance with repeated measures.
  Results
  ICV administration of STZ significantly decreased memory (P0.05). Reduction of mice weight was Significant (P
  Conclusion
  It seems that C. mas seed extract improved memory in disorders neuronal damage such as Alzheimer's due to reduction of risk factors in the blood and adjustment of the glucose and fatty acid metabolism.
  Keywords: Alzheimer, Cornus mas L, Mouse
 • Nezamoleslami A., Keivany Y.*, Salar Dorafshan S Pages 381-388
  Aim: To study the karyotype and chromosomal characteristics of Garra rufa from Semirom River (Karun River drainage) of Isfahan province.
  Material and
  Methods
  Seven specimens of Garra rufa was collected by a seine net and transferred live to the laboratory. After squashing of gill and head kidney tissues, the tissue was stained by Giemsa. The mitosis was triggered by PHA, followed by other routine procedures of karyology.
  Results
  From the total 50 mitotic metaphases obtained from 7 individuals, 2n=48 had the highest frequency (52%), consisting of 34 metacentric, 12 submetacentric and 2 acro/telocentric chromosomes. The fundamental number of chromosome arms (NF) was 94. The total lengths of the smallest and largest chromosomes were 6.40 and 1.67 µm, respectively.
  Conclusions
  The diversity in chromosomal number, chromosomal formulae and the fundamental number of chromosome arms (NF), may indicate the presence of an interspecific polymorphism or the presence of several species in this species which need further investigations, especially from a molecular point of view.
  Keywords: Chromosome, Cyprinidae, Cytogenetics, Karyotype
 • Keshavarz R., Majid Mahdiyeh M., Abnosi Mh, Amirjani Mr* Pages 389-396
  Aim: In the present study the effect of oxidative stress resulted from hydrogen peroxide on some secondary metabolites and changes on intra cellular hydrogen peroxide has been explored.
  Material and
  Methods
  To induction of callus Periwinkle leaf was sterilized and put on MS medium. Calluses were treated by different concentrations (1, 5 and 10 µM) of hydrogen peroxide for 6 days. Total alkaloid, phenolic components and felavonoids as well as antioxidant potential on the basis of Iron reduction were determined. Data were analyzed using one way ANOVA.
  Results
  Addition of hydrogen peroxide resulted in significant (P≤0.05) increase of intra cellular hydrogen peroxide compared to the control. Total alkaloids, flavonoids and phenols content showed that hydrogen peroxide caused a significant increase (P
  Conclusion
  Hydrogen peroxide increased intra cellular levels of hydrogen peroxide. Secondary metabolites such as alkaloids and phenolic compounds and total flavonoid were boosted as well. Therefore tensions may be applied to increase them.
  Keywords: Alkaloids, Antioxidant Callus, Catharanthus roseus, Flavonoids, Hydrogen peroxide, Phenols
 • Mokhberi R., Rezaei A.*, Kordenaeej A Pages 397-408
  Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of ultrasound on growth and some physiological parameters in cultures of unicellular alga Dunaliella salina.
  Material and
  Methods
  Ultrasound waves were applied with a frequency of 40 kHz, and 5W/Cm3 power, at the fourteenth day of subculture in a completely randomized design with 3 replications. Ultrasound exposure times to cells were 0, 2.5, 5 and 10 minutes. The parameters measured were: cell growth, total protein content, photosynthetic pigments, antioxidant potential, membrane lipid peroxidation, amount of phenolic compounds, flavonoids, anthocyanins, soluble sugars, beta-carotene and glycerol.
  Results
  The results showed, due to increase of ultrasound irradiation time, cell growth and photosynthetic pigments were decreased. In contrast, total protein content, antioxidant potential, membrane lipid peroxidation, phenolic compounds, flavonoids, anthocyanins, beta-carotene and glycerol were increased. Maximum amount of beta-carotene (12.3 mg/l) and glycerol (13.5 mg/l) as the main metabolites were obtained at 10 minutes treatment.
  Conclusion
  It seems that ultrasound waves increased beta-carotene, and glycerol production of the cell by induction of defensive responses and secondary metabolism.
  Keywords: Dunaliella salina, Cell culture, Ultrasound, Beta, carotene, Glycerol
 • Gharzi A Pages 409-420
  Aim: In this research morphological, cell culture, immunochemical and inductive properties of rat’s claw dermal cells were investigated.
  Material and
  Methods
  First, the toes and fingers of rat were amputated at the point of the last joint and the amputated parts were processed for histological studies. Moreover, the dermal tissue located beneath the claw’s plate was dissected and cultured in vitro. Cultured cells at passage two or three were transferred on the slide and treated with α-smooth muscle actin (ASMA) antibody. Finally the cultured cells were stained with DiI and implanted into the vibrissae semi-follicles and ears.
  Results
  The rat’s claw dermal cells in terms of morphological, cell culture and expression of ASMA demonstrated similarity with dermal papilla cells of hair follicles. These cells showed a bipolar spindle-shaped morphology having an extracellular matrix rich in glycosaminoglycans. Majority of the cells expressed ASMA in cytoplasm with a higher intensity in lamelopodia. However, with respect to hair follicular dermal papilla cells, the claw dermal cells were not able to induce an ectopic epidermis to form the skin appendage.
  Conclusion
  The inductive capability which has been seen in hair follicle’s dermal papilla cells can not be generalized to dermal cells present in other skin appendages, including claw. Based on the results presented here, the inductive factors exist in hair follicle dermal papilla cells is not expressed in the claw dermal cells.
  Keywords: Cell culture, Histology, Immunochemistry, Induction, Rat
 • Mollamohammadi S., Shiravi Ah, Hassani Sn, Baharvand H Pages 421-430
  Aim: In this project, production of haploid parthenogenetic embryonic stem cells has been studied in presence of the ERK and TGF-β signaling pathway inhibitors.
  Material and
  Methods
  First the parthenogenetic blastocyst- produced with chemical activation of oocytes- was cultured in R2i culture condition (containing PD0325901 and SB431542 which inhibit ERK and TGF-β signaling pathways respectively). Then parthenogenetic embryonic stem cell lines was subsequently expanded and preserved in the same culture medium. Using immunofluorescent staining and qRT-PCR, expression of the pluripotent markers were evaluated. Moreover, differentiation potential of these cells was assessed by spontaneous differentiation and teratoma formation assay. Degree of haploid in this cell lines was determined by flowcytometry methods.
  Results
  In R2i culture condition, about 50% of parthenogenetic embryos produce cell lines, out of which 10-13% are haploid. Established parthenogenetic stem cell lines demonstrate pluripotent stemness characteristics including morphology, passagability as well as expression of pluripotent specific genes in mRNA and protein levels. In addition, these cells were able to differentiate spontaneously to embryonic germ layers and form teratoma.
  Conclusion
  Inhibition of ERK and TGF-β signaling pathways can provide an appropriate condition for producing haploid stem cells from parthenogenetic embryos.
  Keywords: Mouse parthenogenetic embryo, Haploid embryonic stem cells, ERK, TGF, beta signaling pathway
 • Basiri M., Behmanesh M., Tahamtani Y., Moradmand A., Baharvand M.* Pages 431-441
  Aim: In this study the efficiency of lentiviral gene transfer and cytomegalovirus promoter mediated overexpression has been investigated. Furthermore, the effect of small molecule-mediated inhibition of epigenetic pathways on gene overexpression has been studied.
  Materials And Methods
  Mouse ES cells were transduced with different doses of lentiviruses harboring Green Fluorescent Protein (GFP) and the percentage of GFP expressing cells was quantified with flowcytometery. The persistence of GFP expression was assessed after 8 days of transduction. Using embryonic stem (ES) cells transduced with a lentiviral vector harboring pancreatic and duodenal 1 (Pdx1) gene, we studied the influence of 5-azacytidin (5-AZA), DZNep, and BIX01294 small molecules on the gene expression system.
  Results
  Lentiviral mediated gene transfer to ES cells with 10 and 20 multiplicities of infection (MOI) resulted in more than 90 percent transgenesis. However, the expression of transgene showed a dramatic decrease during 8 days of post-transduction. Treatment with 5-AZA leads to a 2.5 folds increase in the transgene expression in a permissive culture medium. DZNep also elevated the transgene expression up to 26.5 and 5.9 folds in pluripotency and permissive media respectively. The expression of endogenous Pdx1 gene also increased following DZNep treated.
  Conclusion
  Lentiviral transduction with MOIs more than 10, is an efficient method for transgenesis of mouse ES cells. However, co-application of this method along with the CMV promoter leads to inactivation of the gene expression in long term. DZNep treatment results in reactivation of transgene expression but also can influence the expression of endogenous genes.
  Keywords: Cytomegalovirus, Embryonic stem cells, Genetic vectors, Lentivirus, Transgene