فهرست مطالب

سلول و بافت - سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1402)

مجله سلول و بافت
سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرزانه شیخی، جواد بهارآرا *، خدیجه نژاد شاهرخ آبادی، مریم لطفی صفحات 277-292

  هدف: 

  در مطالعه حاضر، تغییرات سطح بیان ژن­های کلاژن، اگریکان و فاکتور نکروز دهنده تومور- آلفا  در سلول­هایNP التهابی تیمار شده با اگزوزوم و اثربخشی اگزوزوم بر کاهش آپوپتوزیس سلول­هایNP ملتهب بررسی شد. 

  مواد و روش ‏ها: 

  اگزوزوم­ها با روش اولتراسانتریفیوژ جداسازی و با کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری، میکروسکوپ نیروی اتمی و روش پراکندگی نور پویا شناسایی شدند. زیستایی سلول­ها با آزمون MTTو رنگ­آمیزی DAPI مورد بررسی قرار گرفت. سنجش بیان ژن­های کلاژن، اگریکان و TNF-α با روش Real-time PCR صورت گرفت. 

  نتایج: 

  MSC-Exo، وزیکول‌هایی با قطر 5/35 تا 100 نانومتر می­باشند. بر اساس آزمون MTT، میزان زیستایی سلول­های ملتهب تیمار شده با اگزوزوم تفاوت معناداری نسبت به گروه التهابی بدون تیمار داشت(05/0*P< در دوز 100 میکروگرم بر میلی­لیتر، 01/0**P< دوزهای 25 و 50 میکروگرم بر میلی­لیتر). نتایج DAPI نشان­دهنده کاهش آپوپتوزیس در گروه تیمار شده با اگزوزوم بود. نتایج Real time PCR، افزایش بیان ژن­های کلاژن (05/0*P<) و اگریکان (001/0***P<) و کاهش بیان ژن TNF-α(01/0**P<) در سلول­های التهابی تیمار شده با اگزوزوم را نشان داد. 

  نتیجه‏ گیری: 

  اگزوزوم­های مشتق از سلول­های بنیادی مزانشیمی می­توانند باعث افزایش بیان ژن­های کلاژن و اگریکان و کاهش بیان ژن TNF-α در سلول­های تیمار شده شوند و لذا ضرورت مطالعات کلینیکی کمردرد کاملا محسوس و پیشنهاد می­شود.

  کلیدواژگان: سلول های نوکلئوس پولپوزوس، اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی، کلاژن، اگریکان، فاکتور نکروز دهنده تومور- آلفا
 • سیده محیا مدرسی، نرگس نیکونهاد لطف آبادی *، فاطمه حقیرالسادت صفحات 293-308
  هدف

   هدف از این مطالعه بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره هیدروالکلی آشواگاندا (Withanaia somnifera) و بررسی تغییرات بیان ژنP53  در پاسخ به این ماده در سلولهای سرطان تخمدان (رده سلولی A2780) است.

  مواد و روش ها

  بدین منظور سلول‫های A2780 با غلظت‫های مختلف عصاره آشواگاندا به‫مدت 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند. اثرات این عصاره بر روی میزان بقای سلول‫ها با استفاده از MTT  و میزان بیان ژن P53 به‫روش Real-Time PCR  مورد بررسی قرارگرفت. در نهایت آنالیز آماری و تفسیر داده‫ها با استفاده از نرم افزار GraphPad Prism انجام شد.

  نتایج

   نتایج MTT نشان داد که عصاره آشواگاندا در غلظت‫های 5/62، 125، 250، 500، 750 µg/ml  به‫صورت وابسته به زمان و غلظت به‫طور معناداری موجب کاهش حیات سلولی شده است به‫ترتیب پس از گذشت 24، 48و 72 ساعت IC50 در غلظت‫های 6/512، 339 و 6/226 میکروگرم بر میلی لیتر به‫دست آمد و همچنین  نتایج Real Time PCR نشان داد که بیان ژن P53 طی 24 ساعت تیمار با غلظت‫های 250  و 500 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره به‫طور معناداری افزایش یافته است. همچنین افزایش غلظت عصاره بر روی میزان بیان این ژن تاثیر معناداری داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر اثر سایتوکسیک عصاره آشواگاندا بر روی سلول‫های سرطان تخمدان بوده و با افزایش بیان ژن P53 می تواند سبب القای اثرات ضد سرطانی باشد.

  کلیدواژگان: آشواگاندا، سرطان تخمدان، ژن P53، Withanaia somnifera
 • هدا مجیری فروشانی *، حسین ذوالقرنین صفحات 309-324

  هدف : 

  آستاگزانتین کاروتنویید طبیعی با آثار فارماکولوژیک مختلف می باشد. مکانیسم مولکولی اثر ضد التهاب این ترکیب چندان مشخص نیست. هدف این مطالعه، بررسی نقش TLR4 و سایتوکاین‫های التهابی IL-1, IL-6, TNFα  در بروز اثر ضد التهابی آستاگزانتین در ماکروفاژها می‫باشد. 

  مواد و روش ‫ها: 

  سلول‫های ماکروفاژی RAW264.7  با LPS القای التهاب شدند. دوزهای 100،50،25 میکرومولار از آستاگزانتین برای تیمار سلول‫ها به‫کار برده شد. میزان بیان ژن TLR4  به روش RT-PCR در دو زمان 24 و 48 ساعت پس از القا با LPS  اندازه گیری شد. سطح سایتوکاین‫های IL-1, IL-6, TNFα با کیت الایزای ساندویچی اندازه‫گیری شد. از آزمون‫های آماری و تست ANOVA یک طرفه برای آنالیز داده‫ها استفاده شد. 

  نتایج

  LPS باعث افزایش میزان بیان ژن TLR4  در هر دو زمان 24و 48 ساعت پس از القا شد p<0.001)) که آستاگزانتین با هر سه دوز به‫طور معنی‫داری آن را کاهش داد (p<0.001). سطح سایتوکاین‫های IL-1, IL-6, TNFα در سلول‫های ماکروفاژی القا شده با LPS افزایش یافته بود (p<0.05) که دوزهای50 و 100 میکرومولار آستاگزانتین باعث کاهش معنی‫دار سطح سایتوکاین‫ها شد.

  نتیجه گیری

   آستاگزانتین با کاهش میزان بیان TLR 4 که در شرایط التهابی افزایش بیان پیدا می‫کند باعث کاهش تولید سایتوکاین‫های التهابی  IL-1, IL-6, TNFα که در مسیر سیگنالیگ آن قرار دارند، می‫شود. با توجه به اثر ضد التهابی آستاگزانتین و عوارض داروهای ضد التهاب کنونی، آستاگزانتین دارای پتانسیل بالا جهت درمان بیماری‫های التهابی مزمن می‫باشد.

  کلیدواژگان: آستاگزانتین، ضد التهاب، TLR4، سایتوکاین التهابی
 • زهرا اسداللهی، احمدعلی محمدپور *، ابراهیم لطیفی، حسین نورانی صفحات 325-336
  هدف

   گیاهان دارویی به‫دلیل داشتن ترکیبات طبیعی و آنتی اکسیدانتی برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت و عوارض جانبی ناشی از آن مورد استفاده قرار می‫گیرند. یکی از سیستم‫هایی که تحت تاثیر دیابت قرار می‫گیرد دستگاه تناسلی می‫باشد و بیضه‫ها به‫عنوان غدد اصلی این سیستم تحت تاثیر دیابت قرار گرفته و دچار اختلال می شوند. در این مطالعه تاثیر عصاره ی صمغ آنغوزه بر شاخص های اسپرماتوژنز و ساختار بافتی بیضه موش های صحرایی نر دیابتی نژاد ویستار بررسی شد. 

  مواد و روش ها

   42 سر رت نژاد ویستار به 6 گروه تقسیم شدند. برای القای دیابت، حیوانات یک دوز استرپتوزوتوسین (55 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوانات) دریافت کردند. جهت ارزیابی اثر عصاره صمغ آنغوزه تیمار حیوانات دیابتی با عصاره صمغ آنغوزه در مقادیر 150 و 250 میلی گرم /کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی با استفاده از سرنگ گاواژ و به‫مدت 42 روز انجام شد. پس از این مدت حیوانات بی‫هوش و آسان کشی شدند. سپس نمونه برداری از بافت بیضه انجام شد و نمونه‫ها در فرمالین 10 درصد و بوئن فیکس شدند. مراحل آماده سازی مقاطع میکروسکوپی شامل 1- آبگیری، 2- شفاف سازی، 3- آغشته کردن، 5- قالب گیری با پارافین، 6- برش با دستگاه میکروتوم، 7- چسباندن نمونه ها بر روی لام، 8- رنگ آمیزی با رنگ هماتوکسیلین – ائوزین و ماسون-تری کروم، 9- مونته کردن انجام شد. در نهایت نمونه‫ها جهت مطالعه میکروسکوپی آماده شدند. تعداد سلول‫های اپی‫تلیوم زایای لوله‫های اسپرم ساز شمارش شده و سپس ضریب اسپرمیوژنز، ضریب تمایز لوله ای، ضریب میوزی و ضریب سلول سرتولی محاسبه شد.

  نتایج

  داده‫ها و تجزیه و تحلیل آماری این مطالعه بر اثر مثبت عصاره صمغ آنغوزه بر اسپرم زایی و اختلالات باروری مرتبط با دیابت تاکید دارد. 

  نتیجه گیری

   عصاره صمغ آنغوزه آسیب‫های بافتی دیابت بر بافت بیضه را کاهش می‫دهد و بر اسپرم زایی و اختلالات باروری مرتبط با دیابت اثر بهبود دهنده دارد. 

  کلیدواژگان: هیستومورفولوژی، آنغوزه، دیابت، بیضه رت، شاخص های اسپرماتوژنز
 • نفیسه اسکندری، علی عبادی، سید علیرضا سلامی * صفحات 337-352
  هدف

   باتوجه به اهمیت و نیاز به افزایش کانابینوئیدهای با ارزش موجود در گیاه شاهدانه به‫دلایل کاربردهای صنعتی، غذایی و به‫خصوص اهمیت آن‫ها در صنایع داروسازی و با توجه به این‫که در روش‫های سنتی کشت گیاه، تولید متابولیت‫های ثانویه کم بوده و مدت زمان طولانی برای تولید لازم است، ضروری به‫نظر می رسد که برای تولید سریع و انبوه این متابولیت های ثانویه و مواد دارویی با ارزش، از روش های کارامد بیوتکنولوژی جهت تولید مقدار مطلوب و کافی مواد موثره مورد نیاز در زمان کمتر بهره مند شد. بنابراین هدف از این پژوهش بهینه سازی کالوس زایی در شاهدانه دارویی است. 

  مواد و روش ها

   کالوس زایی ریزنمونه برگ بعد از ضدعفونی و کشت بر روی محیط کشت‫های MS و DKW حاوی ویتامین های B5  به همراه غلظت‫های مختلفی از تنظیم کننده‫های رشد 2,4-D و BA  بررسی شد. 

  نتایج

   بهترین کالوس زایی حاصل از این پژوهش مربوط به محیط کشت MS به‫علاوه تیمار هورمونی 2 میکرومول در لیتر 2,4-D به‫همراه 5/2 میکرومول در لیترBA  بود. همچنین نامناسب ترین محیط جهت تولید کالوس از برگ شاهدانه از نظر تمام صفات مورد بررسی مربوط به محیط کشت DKW به‫همراه 5 میکرومول در لیتر 2,4-D در ترکیب با 5/2 میکرومول در لیتر BA بود. 

  نتیجه گیری

   با توجه به ترد بودن کالوس تولیده شده در محیط به‫دست آمده از این پژوهش، استفاده از آن برای مطالعات آتی جهت جنین زایی سوماتیکی و کشت های سوسپانسیون سلولی توصیه می‫شود.

  کلیدواژگان: بیوتکنولوژی، شاهدانه، کالوس، کانابینوئید
 • فاطمه زارعی، راضیه شفقی، محمدمهدی دهقان، فرهاد مصطفایی، لیلا تقی یار *، محمدرضا باغبان اسلامی نژاد صفحات 353-372
  هدف

   استئوآرتریت (OA) یک بیماری ناتوان کننده با بار روانی و اقتصادی  است. امروزه  استفاده از سلول های بنیادی  مزانشیمی (MSCs) بسیار مورد توجه است. لذا انتخاب منبع سلولی مناسب یکی از چالش های درمان OA است. هدف از این مطالعه بازسازی ضایعه غضروفی  (اندازه بحرانی)  در زانوی گوسفند با استفاده از سلول های اتولوگ کندروسیت، MSCs حاصل از  بافت مغز استخوان (Bm-MSCs)و MSCs مشتق از بافت چربی (Ad-MSCs) که در شرایط کاملا یکسان جداسازی و کشت  شده است.  

  مواد و روش ها

   در مطالعه حاضر از گوسفند نژاد Najdi 12 ماهه استفاده شد. کندروسیت ها از انتهای دنده، Bm-MSC از مغز استخوان  و Ad-MSCs از بافت چربی گوسفند  جدا شدند. سپس سلولهای جدا شده در محیط‫های کشت و شرایط دمای 37 درجه سانتی‫گراد یکسان کشت شدند. پس از بررسی هوییت  MSCs و کندروسیت‫ها، مقدار 106×5 سلول در هر میلی لیتر  ژل کلاژن نوع I کاشته شد. سپس به ضایعه غضروف  در زانوی گوسفند پیوند شد. دو ماه پس از پیوند، میزان ترمیم با روش ماکروسکوپی و رنگ آمیزی بافت شناسی H&E و Safranin  fast green/O بررسی شد. 

  نتایج

   هوییت سلول‫های MSCs کندروسیت تایید شد. بر اساس مشاهدات در گروه های درمانی، آسیب توسط بافت غضروف شبه هیالین در مقایسه با گروه های کنترل (untreated) و sham پر شده است. همچنین، سطح بافت تشکیل شده در Bm-MSCs و کندروسیت صاف تر از گروه Ad-MSCs  بودp<0.05) *). غضروف هیالین Bm-MSCs واضح تر از گروه Ad-MSCs است. ولی تفاوت معنی‫داری نشان داده نشد. 

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که سه منبع سلولی برای این منظور مناسب هستند. Ad-MSCs به‫دلیل سهولت دسترسی توصیه می‫شوند.

  کلیدواژگان: آسیب غضروفی با سایز بحرانی، سلول های بنیادی مزانشیمی حاصل از مغز استخوان، سلول های بنیادی مزانشیمی حاصل از بافت چربی، کندروسیت، پیوند
|
 • F Sheikhi, J Baharara *, KH Nejad Shahrokhabadi, M Lotfi Pages 277-292
  Aim

  Low back pain (LBP) is one of the most common musculoskeletal diseases in the world. Apoptosis of nucleus pulposus (NP) cells and structural changes in the intervertebral disc (IVD) matrix cause its degeneration and are directly related to LBP. Because of exosomes derived from mesenchymal stem cells (MSC-Exo) are high therapeutic potential and may be valuable options for decreasing intervertebral disc degeneration (IDD). 
  The present study evaluates changes in the expression level of genes responsible for repairing NP cells (collagen and aggrecan) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) gene and the effectiveness of exosomes in inhibiting excessive apoptosis of NP cells under inflammation.

  Material and Methods

  Exosomes were separated by ultracentrifuge. They were identified with the help of transmission electron microscopy (TEM), atomic force microscope (AFM), and dynamic light scattering (DLS). Cell viability was evaluated by MTT assay and DAPI staining. Real-time PCR measured the expression of collagen, aggrecan, and TNF-α genes.

  Results

  Exosomes are vesicles with a diameter of about 35.5 to 100 nm. Based on the findings of the MTT assay, the survival rate of the inflammatory cells treated with exosomes was significantly different from the inflammation group without treatment (*P<0.05 at the dose of 100 μg/ml, **P<0.01 at the doses of 25 and 50 μg/ml). DAPI results showed a decrease in cell death in the exosome-treated group. Real-time PCR results showed increased expression of collagen (*P<0.05) and aggrecan (***P<0.001) genes and decreased the TNF-α (**P<0.01) gene in inflammatory cells treated with exosomes.

  Conclusion

  Exosomes derived from mesenchymal stem cells can increase collagen and aggrecan gene expression and decrease TNF-α gene expression in treated cells.

  Keywords: Nucleus pulposus cells, Exosomes derived from mesenchymal stem cells, Collagen, Aggrecan, Tumor necrosis factor-alpha
 • M Mahya Modaresi, N Nikunahad Lotfabadi *, F Haghirosadat Pages 293-308
  Aim

   As the second leading cause of death worldwide, cancer has been a long-standing and rapidly evolving focus of biomedical research and practice. Ovarian cancer is one of the deadly malignancies of women, which is known as the "silent killer". Because its symptoms usually appear when the disease has reached advanced stages and is mostly incurable. On the other hand, currently common treatment methods are associated with various limitations, failures and side effects, which have made researchers pay more attention to the compounds extracted from plants as anti-tumor and anti-cancer agents in the last two decades. The studies conducted on the various properties of Ashwagandha (Withanaia somnifera) show that this plant has therapeutic effects and anti-cancer properties that can even be effective on the process of apoptosis mediated by different genes, including P53. Today, P53 is known as a gene It has a key role in all types of cancers and mutations in this gene have been observed in 60% of ovarian cancers. Therefore, the aim of this study is to investigate the cytotoxic effects of the hydroalcoholic extract of Ashwagandha (Withanaia somnifera) and the changes in P53 gene expression in response to this substance in ovarian cancer cells (cell line A2780).

  Material and method

  For this purpose, extraction of Ashwagandha plant was done using soaking method. Then, the compounds present in the extract were determined using standard phytochemical tests. Then A2780 cells were treated with different concentrations of Ashwagandha extract for 24, 48 and 72 hours. The effects of this extract on cell survival were evaluated using the MTT test, and IC50 was calculated. Then, A2780 cells were exposed to concentrations of 250 and 500 µg/ml for 24 and 48 hours, and the level of P53 gene expression was investigated by Real-Time PCR. Finally, statistical analysis and data interpretation was done using GraphPad Prism software.

  Results

   MTT results showed that Ashwagandha extract at concentrations of 62.5, 125, 250, 500, and 750 µg/ml significantly decreased cell viability in a time- and concentration-dependent manner. The lowest percentage of survival rate is related to the concentration of 750 μg/ml and the time of 72 hours, while the highest percentage is related to the concentration of 62.5 μg/ml and the time of 24 hours. After 24, 48, and 72 hours, respectively, IC50 was obtained at concentrations of 512.6, 339, and 226.6 μg/ml, and Real-Time PCR results showed that the expression of the P53 gene during 24 hours of treatment with concentrations of 250 and 500 μg/ml of extract had increased significantly. Also, increasing the concentration of the extract had a significant effect on the expression of this gene.

  Conclusion

   The results of this study indicate the cytotoxic effect of Ashwagandha extract on ovarian cancer cells, and by increasing the expression of the P53 gene, it can induce anti-cancer effects. It is hoped that by knowing the mechanisms of action of this medicinal plant and designing new drugs, it will be possible to stop the progression of ovarian cancer and thus help to increase the life span of these patients against this silent killer.

  Keywords: Ashwagandha, ovarian cancer, P53 gene, Withanaia somnifera
 • H Mojiri-Forushani *, H Zolgharnein Pages 309-324
  Aim

  Inflammation is a protective physiologic response against pathogens, trauma and injury (1, 2). Inflammation pathway are different in human body and some main pro-inflammatory cytokines such as IL-1β, IL-6, and TNF-α have key role in pathogenesis of inflammation (3). Current anti-inflammatory drugs including corticosteroids and non-steroid anti-inflammatory drugs have serious side effects (6), so, research on new compounds with anti-inflammatory property is necessary. Astaxanthin is a natural carotenoid with various pharmacological effects. Haematococcus Algae is one of the marine sources of astaxanthin. Anti-inflammatory and antioxidant effects of astaxanthin were reported in previous studies (8-10), but the molecular mechanism of the anti-inflammatory effect of astaxanthin on the peripheral cells of the immune system is not clear. The aim of this study was to evaluate anti-inflammatory effects of astaxanthin on TLR4 gene expression and secretion of key inflammatory cytokines including IL-1, IL-6, and TNFα in RAW264.7 macrophage cells.

  Methods and Material: 

  The RAW264.7 macrophage cells was used in this study. Astaxanthin was extracted from Haematococcus Algae, then different doses of 25, 50, 100 μM of astaxanthin were used to treat the cells. Cells divided to three groups: one group received LPS (1µg/ml), Treatment group received LPS (1µg/ml) in combination to different dose of astaxanthin (25, 50, 100 μM) and control group without LPS astaxanthin. After 24 hour incubation, cell viability was assay with MMT test.TLR4 gene expression was measured by RT-PCR at 24 and 48 hours after induction with LPS. β-actin was considered as housekeeping gene. The levels of IL-1β, IL-6, and TNFα cytokines were measured with a commercial sandwich ELISA kit. The optic absorbance was read at 45 nm. Descriptive statistics and one-way ANOVA test were used to analyze the data. To analysis the fold change of gene expression, formula 2 -ΔΔCT   was used.

  Results

  None of different doses of astaxanthin (25, 50, 100 μM) and LPS (1µg/ml) had no toxicity effect on macrophages cell. (P>0.05). LPS increased TLR 4 gene expression at both 24 and 48 hours after induction, (P <0.001) in compare to control group. 

  Keywords: Astaxanthin, Anti-inflammatory, TLR4, Inflammatory cytokine
 • Z Asadollahi, AA Mohammadpour *, E Latifi, H Nourani Pages 325-336
  Aim

   For many years, medicinal plants have been used to treat many diseases, including diabetes and its side effects, due to their natural and antioxidant compounds. One of these systems that suffers from the complications of diabetes is the reproductive system. Many researches have been conducted to investigate the effectiveness of different medicinal plants on the reproductive system. In this study, the effect of Ferula assa-foetida L. gum extract on the spermatogenesis indices and testicular tissue structure of diabetic male Wistar rats was investigated.

  Material and Methods

  In our study, 42 male Wistar rats were divided into 6 groups. Diabetes induced by a single dose of streptozotocin (55 mg/kg body weight). Evaluation of the effect of Ferula assa-foetida L. oleo gum extract was done by treating animals with gum extract (150 and 250 mg/kg b. w, gavage) for 42 days. After this period, the animals were anesthetized and sacrificed. After this period, the animals were anesthetized and sacrificed. Then the testicular tissue sampling was done and the samples were fixed in 10% formalin, then the preparation steps of the microscopic sections were performed included 1-dehydration, 2-clarification, 3-smearing, 5-paraffin molding, 6- Cutting with a microtome machine, 7- sticking the samples on a slide, 8- staining with hematoxylin and eosin, 9- mounting. Finally, the samples were prepared for microscopic study. The number of germinal epithelium cells of spermatogenic tubules was counted and Spermiogenesis Index (SI), Tubular Differentiation Index (TDI), Meiosis Index (MI) and Sertoli Cell Index (SCI) were measured.

  Results

   Results showed that Ferula assa-foetida L. oleo gum extract improves the tissue damages of diabetes on testicular tissue and spermatogenesis indices.

  Conclusion

   Ferula assa-foetida L. oleo gum extract reduces testicular tissue damage caused by diabetes and has an improving effect on spermatogenesis and fertility disorders related to diabetes.

  Keywords: Histomorphology, Ferula assa-foetida L, Diabetes, Rat testis, Spermatogenic indices
 • N Eskandari, A Ebadi, SA Salami * Pages 337-352
  Aim

   Cannabis sativa L. contains valuable cannabinoids necessary for industrial, nutraceutical  and pharmaceutical applications. To ensure the availability of cannabis plant materials in vitro culture approaches guarantee rapid and mass production to meet the growing demand. On the other hand, callogenesis can also guarantee the production of secondary metabolites in vitro through suspension cell culture. The goal of the current study was to compare different basal culture media and plant growth regulator combinations to offer the best conditions for inducing callus formation in medical cannabis.

  Material and Methods

   Leaf explants were placed on MS and DKW basal culture media were used along with B5 vitamins, 30 g/l sucrose, and 7 g/l of Agar, together with various concentrations of plant growth regulators, including 2,4-D (2, 5, and 8 µmol/l) and BA (0.5 and 2.5 µmol/l).

  Results

   The calli appeared between 5 to 7 days after establishment on various basal media supplemented with different types and concentrations of hormones. The presence of plant growth regulators is essential for callus formation in this plant, as the cultured explants in control treatments without hormones did not produce any calli. Callus formation was observed in all media and hormonal treatments, but produced calli were different from each other in terms of size, color and texture. Our study showed that texture of calli was compact or friable. The texture of calli in DKW was the most compact with the least amount of cytokinin at any concentration of auxin. However, in MS, it was the most friable with the highest amount of cytokinin at any concentration of auxin. Also, in this medium, the texture of calli was the most friable with the highest concentration of auxin. The color of calli in hormonal treatments present in MS culture medium was white and light cream, but in most hormonal treatments in DKW culture medium, it was white. The results of this study indicate that the best medium was MS medium supplemented with 2 (µmol/l) 2,4-D with 2.5 (µmol/l) BA (friable callus). Furthermore, the most inappropriate medium for callus formation from cannabis leaves in terms of all the characteristics examined was the DKW culture medium along with 5 (µmol/l) 2,4-D in combination with 2.5 (µmol/l) BA. The compression of calli can be caused by the reduction of proliferation in the cells that are dividing, this reaction can be influenced by the auxin inside the explant. Adding high auxin to endogenous auxin, in addition to adding cytokinin with a low concentration can affect the formation of compact texture. The formation of friable callus requires a balanced combination of auxin and cytokinin. Another important factor in plant tissue culture is the color of the calli, which is a sign of tissue health and vitality. For example, a healthy calli under light conditions is usually green in color, but a dark brown or black color is usually a sign of the death of the calli, which is due to pollution, stress or the production of substances such as phenols. Maximizing callus formation in the shortest possible time is one of the important objectives in tissue culture techniques, which not only saves time and cost but also prevents possible somaclonal variations. In general, according to the results, one of the suitable mediums for callus production in cannabis is the DKW,so the results of this study confirm the introduction of  DKW as the best culture medium in past studies. However, the MS culture medium is also the best medium in the available study and the least suitable result of this study is related to one of the hormonal combinations in the DKW culture medium. This difference with the mentioned study may be due to differences in genotype, laboratory materials, hormone amount, vitamins or other conditions affecting the tissue culture of this plant.

  Conclusion

   Calli provides the opportunity to reproduce plants on a large scale and produce disease-free plants. Generally according to the plant, friable calli have a more suitable tissue for somatic embryogenesis and suspension culture, whereas compact calli have a higher potential for regeneration. This medium is recommended for future studies on somatic embryogenesis and cell suspension cultures due to the calli being friable in it. 

  Keywords: callogenesis, cannabinoid, Cannabis sativa L, plant growth regulators
 • F Zarei, R Shafaghi, MM Dehghan, F Mostafaee, L Taghiyar *, MR Baghaban Eslaminejad Pages 353-372
  Aim

   Cartilage defects of the knee such as osteoarthritis disease (OA) are one of the most debilitating and public diseases that are related to high individual and socioeconomic problems. Many recent studies have applied mesenchymal stem cells (MSCs) incorporated with tissue engineering to repair articular cartilage defects or regeneration of OA.  So, the choice of the best cell type in this regard is one of the challenging issues of tissue engineering and OA cell therapy. This study aims to find the best cell source for the regeneration of critical size defects of cartilage knee using autologous chondrocytes and bone marrow-derived MSCs (Bm-MSCs), and adipose-derived MSCs (Ad-MSCs) that were isolated, cultured, and expanded in similar in vitro conditions.

  Materials and Methods

   In the current study, Najdi sheep were used at 12 months of age. After standard anesthesia, cartilage was isolated from the hyaline cartilage at the end of the ribs. The Bm-MSCs and Ad-MSCs were isolated from bone marrow and tails' adipose tissue, respectively. Following the enzymatic digestion of cartilage and adipose tissues, using collagenase I enzymes, the chondrocyte, Ad-MSCs, and Bm-MSCs were cultured in growth media at 37º C with similar conditions. Then, MSCs were identified by morphology analysis and also osteogenic/adipose/chondrogenic differentiation, in vitro. In addition, chondrocytes were identified by morphology and analysis of cartilage-related gene expression such as Aggrecan, Col II, and SOX9 genes by Real-time PCR technique. After that, an amount of 5×106 cells/ml from each cell source was seeded in the type I collagen gel and transplanted into an experimentally created articular cartilage defect in the knee’s sheep model. Two months after transplantation, the animals were sacrificed in the standard ways and the implanted tissue was removed. The range of regeneration was investigated by macroscopic scoring and histological staining such as H&E and safranin o/fast green.

  Results

   MSCs showed spindle shape of morphology, and skeletal differentiation were confirmed the identity of MSCs and chondrocytes. The macroscopic observation showed that the defects in cell-treated groups of chondrocytes, Bm-MSCs, and Ad-MSCs were filled with hyaline cartilage-like tissue in contrast to the control groups of untreated and sham (without cell) groups. In addition, the surface of new cartilage formed in Bm-MSCs and chondrocyte groups appeared to be smoother than in the Ad-MSCs group and the hyaline cartilage of Bm-MSCs is more clearly than that of the Ad-MSCs group. Although histological scores (ranging from 1 to 4) were evaluated, there was no significant difference among the three experimental groups regarding newly formed cartilage repair tissues. Furthermore, the histological analysis of H&E and safranin O revealed that all defects were filled by chondrocyte-like cells that were enclosed in the secreted matrix (*P<0.05).

  Conclusion

   We used three prevalent and main autologous cell sources such as chondrocyte, BM-MSCs, and AD-MSCs cells in exactly equal conditions to find the most significant cell sources for critical size defect of cartilage in sheep’s knees. The results demonstrated that three cell sources are suitable for this purpose; Although the Ad-MSCs due to ease and more accessibility are further recommended.

  Keywords: Critical-size Defect, Adipose-derived MSCs, Bone Marrow-Derived MSCs, chondrocytes, transplantation