فهرست مطالب

پرستاری داخلی - جراحی - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منوچهر شیرازی*، هومان منوچهری، منصوره زاغری تفرشی، فرید زایری، ویولت علی پور صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  با توجه به چند وجهی و پیچیده بودن فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان، شناسایی جنبه های مختلف آن، به منظور مدیریت مناسب این درد ضروری است. این پژوهش با هدف تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بخشی از یک پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی است که با رویکرد گراندد تئوری در مراکز بهداشتی- درمانی شهر اهواز در سال3-1392 انجام شد. مشارکت کنندگان 62 نفر شامل 30 سالمند مبتلا به درد مزمن که فقدان اختلالات شناختی آن ها از طریق آزمون کوتاه وضعیت شناختی (I.V.A.M.T.S) تعیین شده بود، 3 نفر از همراهان آن ها و 29 نفر از اعضای گروه درمانی بودند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی، مشاهده و ثبت یادداشت های در عرصه انجام گرفت. داده ها بر اساس رویکرد اشتراوس و کوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد «حمایت همه جانبه» به عنوان یک عامل مهم و تسهیل کننده در فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان است که شامل چهار زیرطبقه «بودن در کنار خانواده»، «کار تیمی»، «درمان هدفمند» و «حمایت اجتماعی» بود.
  نتیجه گیری
  مدیریت درد مزمن در سالمندان بدون دریافت کمک و حمایت از طرف عوامل مختلفی که در این زمینه نقش دارند انجام پذیر نخواهد بود. بدین جهت، شناسایی و توجه به عوامل مهم در مدیریت این نوع درد از جمله «حمایت همه جانبه» به عنوان یک عامل تسهیل کننده جهت مدیریت موثر درد مزمن در سالمندان، می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: درد مزمن، سالمندی، مدیریت درد، گراندد تئوری
 • مختار محمودی*، داود حکمت پو، محمد خواجه گودری، پریا وکیلیان، فاطمه رفیعی، پروانه عسگری صفحات 12-21
  زمینه و هدف
  جداسازی بیماران از دستگاه تهویه مکانیکی به دلیل تاثیر مستقیم بر شاخص های فیزیولوژیک پر مخاطره است و در صورت عدم موفقیت منجر به لوله گذاری مجدد بیمار خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش جداسازی «تلاش بیمار برای تداوم تنفس» و «تهویه اجباری متناوب همزمان» بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی 44 بیمار اینتوبه ی بستری در بخش های مراقبت ویژه یکی از بیمارستان های شهر اراک در سال 1393، به روش دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 22 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. بیماران در گروه مداخله با استفاده از روش «تلاش بیمار برای تداوم تنفس» و در گروه کنترل با روش «تهویه اجباری متناوب همزمان» از دستگاه تهویه مکانیکی جدا شدند. اطلاعات با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک و مقیاس کمای گلاسکو، قبل، حین و پس از مداخله مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از آزمون های تی زوج، تی مستقل، آنالیز واریانس با اندازه های مکرر و گرینهاس گیسر تحت نرم افزار 20 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه مداخله شاخص فشارخون سیستولیک (2/5 ± 90/107)، ضربان قلب (2/7 ± 27/70) و تعداد تنفس (06/1 ± 90/14) بعد از مداخله (از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر) کاهش معنی داری داشت (001/0 > p). همچنین پس از مداخله شاخص های فشار نسبی اکسیژن در خون شریانی (16/1 ± 12/89)، فشارخون دیاستولیک (6/4 ± 09/76)، فشار اکسیژن خون شریانی (97/0 ± 09/93) و سطح هوشیاری (21/0 ± 90/14) افزایش معنی داری پیدا کردند و وضعیت فیزیولوژیک بیماران رو به بهبود بود. در گروه کنترل کاهش معنی داری در شاخص های مورد بررسی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که روش «تلاش بیمار برای تداوم تنفس» باعث بهبود فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، تعداد ضربان قلب، فشار اکسیژن خون شریانی و سطح هوشیاری بیماران شده است. به کارگیری این روش برای جداسازی بیماران در بخش های مراقبت ویژه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مقایسه تاثیر دو روش جداسازی
 • سید رضا برزو، سحر ذوالنوری، غلامحسین فلاحی نیا*، علیرضا سلطانیان صفحات 22-29
  زمینه و هدف
  اهمیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. حفظ کارکرد، استقلال و افزایش کیفیت زندگی بیماران مزمن از جمله بیماران تحت همودیالیز متاثر از این رفتارهاست. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه نیمه تجربی حاضر، 70 بیمار بستری در بخش های همودیالیز دو مرکز آموزشی درمانی شهر همدان در سال 94-1393، به روش دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 35 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله 6 جلسه آموزشی حین دیالیز برگزار شد. قبل و 3 ماه پس از اجرای مداخله، کیفیت زندگی بیماران در دو گروه با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی فرانس و پاورس نسخه دیالیز اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، تی مستقل و تی زوج، تحت نرم افزار 16 spss تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه مداخله میانگین نمرات کیفیت زندگی، پس از مداخله از 5/4 ± 18/85 به 5/46 ± 11/ 20(0/001 > P) و در گروه کنترل از 4/67 ± 19/41 به4/10 ± 18/93 تغییر یافت (0/08 = P). پس از مداخله، کیفیت زندگی بیماران در گروه مداخله در بعد سلامتی و عملکرد به (5/7 ± 18/6) (0/001 > P) و در بعد روانی- معنوی به (7/02 ± 19/3) افزایش یافت (0/041 = P).
  نتیجه گیری
  آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز شد. لذا با توجه به ماهیت مزمن بیماری، آموزش این رفتارها می تواند در جهت افزایش کیفیت زندگی موثر باشد.
  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، کیفیت زندگی، همودیالیز
 • سودابه جولایی، محبوبه شالی*، عباس هوشمند، سارا رحیمی، حمید حقانی صفحات 30-39
  زمینه و هدف
  یکی از اهداف پرستاری ارایه مراقبت ایمن است و خطاهای دارویی یکی از موارد تهدید کننده ایمنی بیماران محسوب می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط خطاهای دارویی و شرایط محیط کار پرستاران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی- همبستگی است که جامعه آماری آن را پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 تشکیل دادند. 300 پرستار به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از فرم ویژگی های فردی، مقیاس استاندارد شاخص محیط کار پرستار و پرسشنامه پژوهشگر ساخته وقوع خطاهای دارویی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری پیرسون، کروسکال والیس و تی مستقل، تحت نرم افزار آماری SPSS نسخه 16تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره خطاهای دارویی پرستاران (14/ 4 ± 15/12) و میانگین نمره شاخص محیط کار پرستار (5/6 ± 67/34) گزارش شد. بیشترین نوع خطاهای دارویی گزارش شده به ترتیب فراوانی شامل دادن دارو دیرتر یا زودتر از زمان مقرر (24%)، عدم رعایت اقدامات ضروری قبل از دادن دارو (% 17/4) و عدم رعایت زمان مناسب دارو (% 10/9) بود. روابط پزشک و پرستار به عنوان نامطلوب ترین حیطه در زمینه شرایط محیط کار گزارش شد. ارتباط معکوس و معنی داری بین وقوع خطاهای دارویی و شرایط محیط کار پرستاران وجود داشت (P<0/016) (r=–-0/8
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، هر چه شرایط کاری پرستاران در وضعیت مطلوب تری قرار داشته باشد، از میزان خطاهای دارویی کاسته خواهد شد. لذا ضروری است تا مدیران با به کارگیری استراتژی های موثر جهت بهبود شرایط کاری زمینه را برای مراقبت ایمن از بیماران فراهم آورند.
  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، خطاهای دارویی، محیط کار، پرستار
 • فریبا یعقوبی نیا، علی نویدیان، سید محمد نصیرالدین طباطبایی، سارا شیخ* صفحات 40-47
  زمینه و هدف
  بیماران با کاهش سطح هوشیاری، درد را به دلیل روش های تهاجمی، تهویه با ونتیلاتور و موقعیت فیزیکی بخش تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر موسیقی بر شدت درد بیماران با کاهش سطح هوشیاری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود. جامعه پژوهش را بیماران اینتوبه تحت تهویه مکانیکی که در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های شهر زاهدان در سال 1394 بستری بودند، تشکیل دادند. 60 بیمار واجد شرایط به روش دردسترس انتخاب و با استفاده از روش بلوک های جایگشتی در دو گروه 30 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. مداخله طی 3 جلسه 30 دقیقه ای با پخش موسیقی بدون کلام آرند اشتاین از طریق هدفون انجام شد و گروه کنترل تنها اقدامات روتین بخش در مورد تسکین درد را دریافت کردند. اندازه گیری درد با استفاده از مقیاس رفتاری درد (Behavioral Pain Scale) 5 دقیقه قبل از پخش موسیقی و بلافاصله پس از اتمام مداخله انجام شد. در گروه کنترل نیز اندازه گیری با همین فواصل انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، تی زوج، تی مستقل و آنالیز کواریانس تحت نرم افزار 15 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در هر سه روز پس از اجرای مداخله، میانگین نمره درد در گروه مداخله کاهش معنی داری داشت (0/0001 > P). این اختلاف بین گروه های مداخله و کنترل نیز معنی دار بود (0/0001 > P)؛ در حالی که در گروه کنترل اختلاف معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، استفاده از موسیقی می تواند شدت درد بیماران با کاهش سطح هوشیاری را کاهش دهد. بنابراین می توان از آن به عنوان یک روش آسان و عملی در تسکین درد بیماران بهره گرفت.
  کلیدواژگان: درد، موسیقی، سطح هوشیاری، بخش مراقبت های ویژه
 • اکرم قضاوی، بتول پورابولی، سکینه سبزواری*، مقدمه میرزایی صفحات 48-56
  زمینه و هدف
  سرطان یک بیماری شایع در کودکان است. شیمی درمانی به عنوان یکی از مهمترین درمان های سرطان، اضطراب و واکنش های منفی فیزیولوژیک در پی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژ بازتابی پا بر علائم حیاتی و اضطراب ناشی از تزریق داروی شیمی درمانی در کودکان انجام شد.
  مواد و روش ها
  کارآزمایی بالینی حاضر بر روی کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به لوسمی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز انکولوژی شهر کرمان در سال 1394 انجام شد. 120 کودک به روش دردسترس وارد مطالعه شدند و به تصادف در 3 گروه 40 نفره قرار گرفتند. مداخله طی یک جلسه 20 دقیقه ای با اجرای ماساژ بازتابی پا برای گروه مداخله و لمس ساده برای گروه درمان نما بلافاصله قبل از تزریق دارو انجام شد. علایم حیاتی و اضطراب 3 گروه بلافاصله قبل و بعد از مداخله با استفاده از فرم ثبت علائم حیاتی و مقیاس مشاهده ای رفتار مضطربانه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های کروسکال والیس، کای دو، ویلکاکسون، من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تحت نرم افزار 16 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از مداخله فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، ضربان قلب، تعداد تنفس، درجه حرارت (0/0001> p) و میزان اضطراب (0/003 = p) در گروه مداخله، کاهش معنی داری یافتند. این کاهش در گروه درمان نما تنها در متغیرهای فشارخون سیستولیک (0/0001> p)، ضربان قلب (0/0001> p)، تعداد تنفس (0/009 = p) و اضطراب (0/0001> p) معنی دار بود؛ در حالی که در گروه کنترل پس از مداخله، فشارخون سیستولیک (0/03> p) و دیاستولیک (0/0001> p) افزایش معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  ماساژ بازتابی کف پا می تواند به عنوان یک روش غیر دارویی، باعث کاهش اضطراب و بهبود علائم حیاتی در کودکان مبتلا به لوسمی، حین تزریق داروی شیمی درمانی شود .
  کلیدواژگان: ماساژ بازتابی کف پا، اضطراب، کودکان، شیمی درمانی
 • منیره سادات کاشی*، ناصر صدقی گوی آقاج، محمدعلی حسینی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، عنایت الله بخشی صفحات 64-57
  زمینه و هدف
  کیفیت خواب نامطلوب یکی از مشکلات شایع بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد می باشد که می تواند کیفیت زندگی این بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آرام سازی فک بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی نیمه تجربی می باشد که جامعه آماری آن را بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های شهر ساوه در سال 1394 تشکیل دادند. 68 بیمار به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله وکنترل قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله روش آرام سازی فک را به مدت یک ماه روزی 5 بار طی 20 دقیقه اجرا کردند؛ درحالیکه بیماران گروه کنترل فقط درمان های روتین بخش را دریافت کردند. داده ها با استفاده از فرم ویژگی های فردی و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ قبل و یک ماه بعد از مداخله جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآزمون های دقیق فیشر،کای دو، تی زوجی و تی مستقل تحت نرم افزار آماری 19 SPSS انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کیفیت خواب بیماران قبل از مداخله درگروه مداخله (1/39± 14/52) و در گروه کنترل (1/29± 14/32) بود؛ در حالی که بعد از مداخله به ترتیب به (1/49± 12/38) و (2/4 ± 14/02) کاهش پیدا کرد(0/001≥ P). بر اساس آزمون تی مستقل تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود داشت (0/001≥ P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که استفاده از روش آرام سازی فک موجب بهبود کیفیت خواب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد می شود. با توجه به سادگی و کم هزینه بودن، می توان این روش را به عنوان یک مداخله غیردارویی مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، آرام سازی فک، انفارکتوس میوکارد
 • زهرا فارسی، رضا اسلامی، سیده اعظم سجادی، عفت آفاقی* صفحات 65-72
  زمینه و هدف
  بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر به دلایل مختلف، اضطراب و نگرانی بالایی را متحمل می شوند که این امر، تغییر در شاخص های همودینامیک بدن را بدنبال دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش همتا و تور آشناسازی بر شاخص های همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر اجرا شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه شبه تجربی می باشد که جامعه آماری آن را بیماران کاندید آنژیوگرافی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجای تهران در سال 93-1392 تشکیل دادند. 177 بیمار به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آموزش همتا، تور آشناسازی و کنترل (هر گروه 59 نفر) قرار گرفتند. بیماران در گروه آموزش همتا، توسط فرد همتا و در گروه تور آشناسازی، توسط پژوهشگر در بخش آنژیوگرافی، تحت آموزش قرار گرفتند. شاخص های همودینامیک بیماران دو ساعت پس از بستری و دو ساعت قبل از آنژیوگرافی بررسی و ثبت شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، آنالیز واریانس یکطرفه و تی زوج تحت نرم افزار آماری 21 SPSS انجام شد.
  یافته ها
  پس از مداخله به روش آموزش همتا، فشار خون سیستولیک (0/01= P )، دیاستولیک (0/05 =P)، تعداد تنفس (0/03 = P) و ضربان قلب (0/001= P) به طور معنی داری کاهش یافت. کلیه این شاخص ها در گروه تور آشناسازی نیز کاهش معنی داری داشتند(0/001= P)؛ درحالی که در گروه کنترل، کلیه شاخص های همودینامیک افزایش یافتند (0/001= P). پس از مداخله اختلاف آماری معنی داری بین گروه های مداخله و کنترل وجود داشت (0/001= P).
  نتیجه گیری
  آموزش همتا و تور آشنا سازی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر می تواند منجر به کاهش شاخص های همودینامیک بیماران شود؛ لذا بکارگیری این روش های آموزشی در این گروه از بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی عروق کرونر، آموزش همتا، تور آشناسازی، شاخص همودینامیک
|
 • Shirazi Manouchehr, Manoochehri Houman, Zagheri Tafreshi Mansoreh, Zayeri Farid, Alipour Violet Pages 1-11
  Background And Objective
  With regard to the multi-dimensional and complex nature of chronic pain management process in the elderly, the identifying of its various aspects is essential for proper management of this type of pain. The current study aimed to explain the chronic pain management process in the elderly.
  Materials And Method
  This study was conducted based on grounded theory approach in health care centers of Ahwaz in 2013-2014. Participants including 62 persons consisted of 30 elderly people who were confirmed about the lack of cognitive disorders through using I.V.A.M.T.S , 3 persons of their relatives and 29 persons of health care providers. Data collection was done through using semi-structured interview, observation and field note. Data analysis was performed based on Strauss and Corbin’s method of analysis.
  Results
  Data analysis showed that the “comprehensive support” is considered as an important and facilitating factor in the process of chronic pain management in the elderly which consists of four sub-categories as “being with family”, “team work”, “targeted treatment” and “social support”.
  Conclusion
  Chronic pain Management in the elderly will not be achieved without helping of effective supportive resources. . Making appropriate decisions can be effective in order to identifying and gaining support from these sources for effective management of pain.
 • Mahmoudi Mokhtar, Hekmatpou Davood, Khajehgoodary Mohammad, Vakilian Parya, Rafiei Fatemeh, Asgari Parvaneh Pages 12-21
  Background And Objective
  Weaning from mechanical ventilator due to the direct effect on patient’s physiologic indices is very risky action and if it is unsuccessful, it can lead to re-intubation of patient. The aim of the current study was to compare the effect of two weaning methods from mechanical ventilation “SBT” method with “SIMV” on physiological indices of ventilated patients.
  Materials And Method
  In this clinical trial study, 44 intubated patients in intensive care units of one of the hospital in Arak in 2014 were selected through convenience sampling and then were randomly allocated into two intervention and control groups (each group 22 persons). In intervention group SBT method and in control group SIMV were used as weaning method from ventilation. Data collection was done thorugh using physiological indices and GCS score before, during and after the intervention Data were analyzed by using SPSS 20, paired T-test, independent T-test, repeated measures ANOVA and Greenhouse-Geisser.
  Results
  In SBT group, the means of systolic blood pressure was (107.90 ± 5/2), heart rate (70.27 ± 7.2), respiration rate (14.90 ± 1.06) had significant reduction after intervention (from 9 to 12 Am) (p
  Conclusion
  The results showed that “SBT” method leads to improvement of systolic and diastolic blood pressure, heart rate, Pao2, O2sat and level of consciousness of patients in intervention group. It is recommended to apply of this weaning method in intensive care unit.
  Keywords: Mechanical ventilation, weaning, physiological indices
 • Borzou Seyed Reza, Zonoori Sahar, Falahinia Gholam Hosein, Soltanian Ali Reza Pages 22-29
  Background And Objective
  Today more than ever, the importance of health promoting behaviors is considered. Maintaining the function, independence and increasing the quality of life of chronic patients such as hemodialysis patients is influenced by health promoting behaviors. The current study was conducted to determine the effect of education of health promoting behaviors on the quality of life in hemodialysis patients.
  Materials And Method
  In the current quasi-experimental study, 70 hospitalized patients were selected through convenient sampling in hemodialysis wards of two Therapeutic-Educational Centers in Hamadan in 2014. Then, the subjects were randomly allocated into two intervention and control groups of 35 persons. In intervention group, 6 educational sessions were held during the hemodialysis. Quality of life of patients in two groups was measured through Ferrans and Powers Quality of Life Index-dialysis version before and three months after the intervention. Data were analyzed in SPSS 16, and using chi-square test, independent T-test and paired-T test .
  Results
  In intervention group, the mean score of quality of life after intervention was changed from 18.85 ± 5.4 to 20.11 ± 5.46 (p
  Conclusion
  Education of health-promoting behaviors improved the quality of life of hemodialysis patients. Therefore, according to chronic nature of disease, the education of these behaviors can be effective in improving the quality of life.
  Keywords: Health promoting behaviors, quality of life, hemodialysis
 • Joolaee Soodabeh, Shali Mahboobeh, Hooshmand Abbas, Rahimi Sara, Haghani Hamid Pages 30-39
  Background And Objective
  Providing safe care is one of the nursing goals and medication error is considered as one of the threatening factor for patient safety. The current study was conducted to determine the relationship between the medication errors and nurses’ work environment.
  Materials And Method
  This is a cross-sectional and correlation study. Study population was including the nurses working in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2012. 300 nurses were selected through stratified sampling method.. Data were collected by demographic questionnaire, Nurses Work Environment scale and medication errors researcher-made questionnaire. Data were analyzed through using SPSS16, Pearson’s correlation coefficient, Kruskal–Wallis and Independent t-Test.
  Results
  The mean score of medication errors of nurses was (15.12±4.14) and the mean score of nurses work environment index was (67.34±5.6). Most types of reported medication errors concerning the frequency of them were respectively as medication later or earlier than scheduled (24 percent), lack of necessary measures before the medication (17.4 percent), non-compliance with medication right time (10.9 percent). Nurse-physician relationship was reported as the most adverse aspect in context of work environment. There is a significant inverse relationship between the occurrence of medication errors and conditions of nurses work environment (p
  Conclusion
  Based on the study results, whatever the nurses working conditions are more desirable, the amount of medication errors is lower. Thus, it is essential to application of effective strategies by managers for improving work conditions and consequently providing safe care of patients.
  Keywords: Patient safety, medication errors, work environment, nurse
 • Yaghoubinia Fariba, Navidian Ali, Nasir Al Din Tabatabaei Seyed Mohammad, Sheikh Sara Pages 40-47
  Background And Objective
  patients with loss of consciousness experience pain concerning the invasive procedures, mechanical ventilation and physical situation of ICU. The current study was conducted to determine the effect of instrumental music on pain intensity in patients with loss of consciousness in intensive care unit.
  Materials And Method
  In this clinical trial study, study population was the intubated patients under mechanical ventilation who hospitalized in intensive care unit in one of the hospitals in Zahedan 2015. 60 eligible patients were selected conveniently and then were randomly allocated through permuted blocks into two music therapy and control groups of 30 persons. Intervention was carried out through playing instrumental music of Arnd Stein in 3 sessions of 30 minutes via headphone. Control group only received the routine care about pain relief. Measuring the pain was done through BPS, 5 minutes before and immediately after the music therapy. In control group, measurement was done with the same interval and frequency. Data were analyzed in SPSS 15 and using independent T-test, paired T-test, chi-square and ANCOVA.
  Results
  Every three days after the intervention, the mean score of pain was significantly reduced in intervention group (p
  Conclusion
  According to results, the application of instrumental music can reduce the intensity of pain in patients with loss of consciousness. Thus, it can be used as a simple, practical and low costs method in pain relief of patients with loss of consciousness in the intensive care unit.
  Keywords: Pain, instrumental music, loss of consciousness, intensive care unit
 • Ghazavi Akram, Pouraboli Batool, Sabzevari Sakineh, Mirzai Moghadameh Pages 48-56
  Background And Objective
  Cancer is a common disease in children. Chemotherapy as one of the most important treatments for cancer, can lead to anxiety and negative physiologic reactions. The current study aimed to determine the effect of foot reflexology massage on vital signs and anxiety after chemotherapy in children.
  Materials And Method
  The current randomized clinical trial study was conducted on children of 6-12 years old with leukemia undergoing chemotherapy reffered to oncology center in Kerman in 2015. 120 children were recruited by convenience sampling and were randomly allocated into three groups of 40 persons. The intervention was done as a 20-minute session of foot reflexology massage for intervention group and simple touch for the placebo group immediately before the injection. The vital signs and anxiety of patients in three groups were measured immediately before and after the intervention through using the vital sign record form and Observational Scale of Behavioral Distress – Revised. The data were analyzed through using Kruskal-Wallis tests, chi-square, Wilcoxon, Mann-Whitney and Spearman correlation coefficient in SPSS16 .
  Results
  After the intervention, systolic and diastolic blood pressure, , heart rate, respiratory rate, temperature (p
  Conclusion
  Foot reflexology massage as a non-pharmacological method can reduce anxiety and improve the vital signs in children with leukemia, during the chemotherapy drug injection.
  Keywords: Foot reflexology massage, Anxiety, Children, Chemotherapy
 • Kashi Monireh Sadat, Sedghi Goyaghaj Naser, Hoseini Mohammad Ali, Mohammadi Shahbolaghi Farahnaz, Bakhshi Enayatollah Pages 64-57
  Background And Objective
  Poor sleep quality is one of the common problems in patients with myocardial infarction that can affect on quality of life in these patients. The current study aimed to determine the effect of jaw relaxation on sleep quality in patients with myocardial infarction.
  Materials And Method
  This study was a quasi-experimental study. Population was the patients with myocardial infarction reffered to hospitals in Saveh in 2015. 68 Patients were selected through purposive sampling and were randomly allocated into two groups of intervention and control..Patients in intervention group perform the jaw relaxation techniques 5 times a day for 20 minutes and for a month. While the patients in the control group only received routine treatment. The data were collected through using the individual characteristics form and the Pittsburgh Sleep Quality Index before and 1 month after the intervention. Data were analyzed by using SPSS19, Fisher's exact tests, chi-square, paired t-test and independent t-test.
  Results
  The mean scores of quality of sleep before the intervention in intervention group was (14.52± 1.39) and in the control group was (14.32 ± 1.29), while after the intervention these values was reduced respectively to (12.38 ± 1.49) and (14.02 ± 2.4) (p=0.001). According to independent T-test, there was a significant difference between the two groups (p=0.001).
  Conclusion
  The results showed that the use of jaw relaxation techniques improves the sleep quality in patients with myocardial infarction. Due to the simplicity and low cost of this method, it can be used as a non-pharmacological method.
  Keywords: Sleep quality, Jaw relaxation, Myocardial infarction
 • Farsi Zahra, Eslami Reza, Sajadi S. Azam, Afaghi Efat Pages 65-72
  Background And Objective
  Patients undergoing coronary angiography suffer from anxiety and worry for various reasons. This leads to changes in hemodynamic indices. The current study aimed to compare the effect of peer education and orientation tour on the hemodynamic indices in patients candidate for coronary angiography.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, population was the patients candidate for coronary angiography who referred to selected hospital of AJA University of Medical Sciences in 2014-2015. 177 patients were selected through convenience sampling and were randomly assigned into three groups of peer education, orientation tours and control.(each group of 59 persons). The patients were trained in angiography unit by peer in the peer education group, and by researcher in the orientation tour group. Hemodynamic indices of patients were measured and recorded 2 hours after admission and two hours before angiography. Data were analyzed through using SPSS21, Chi-square test, one-way ANOVA and Paired t-test..
  Results
  After intervention in peer education method, the systolic blood pressure (p=0.01), diastolic blood pressure (p=0.05), respiratory rate (p=0.03) and heart rate (p=0.001) was significantly reduced. All of these indices was significantly reduced in orientation tour group (p=0.001), while in the control group, all of the hemodynamic indices increased (p=0.001). After the intervention, there was a significant difference between intervention and control groups (p=0.001).
  Conclusion
  The peer education and orientation tour can lead to reduction of hemodynamic indices of patients candidate for coronary angiography; therefore, the application of these training approaches is recommended.
  Keywords: Coronary angiography, Peer education, orientation tour, Hemodynamic indices