فهرست مطالب

مهندسی صنایع - سال چهل و نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال چهل و نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • بهلول ابراهیمی، مرتضی رحمانی*، مرتضی خاکزار بفرویی صفحات 139-148
  سهرابی و نالچیگر (1389)، مدل نوین تحلیل پوششی داده ها را برای شناسایی کاراترین واحد تصمیم گیری (DMU) با داده های غیردقیق ارائه کردند. در این مقاله نشان داده می شود مدل ارائه شده لزوما قادر به تعیین کاراترین DMU نیست و این مدل به طورتصادفی یکی از DMUهای کارا را، کاراترین معرفی می کند. همچنین ممکن است مدل ارائه شده برای تعیین کاراترین DMU در حالت بازده به مقیاس متغیر غیرممکن باشد. برای غلبه بر این مشکلات، مدل های ترکیبی جدیدی ارائه می شود. علاوه براین، برای تعیین و رتبه بندی سایر DMU های کارا، الگوریتمی پیشنهاد می شود. با به کارگیری مدل ارائه شده در این پژوهش، فرد تصمیم گیرنده می تواند کاراترین DMU را فقط با حل یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح پیدا کند. کاربرد مدل پیشنهادی با درنظرگرفتن داده های غیردقیق هجده تامین کننده نشان داده می شود.
  کلیدواژگان
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، برنامه ریزی خطی عدد صحیح، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، داده های غیردقیق، کاراترین DMU
 • مرتضی ابراهیمی*، مجید میرزایی مدام صفحات 149-163
  در این پژوهش، یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای رتبه بندی و انتخاب بهترین مناطق شهر تهران به منظور افزودن سرویس های اورژانس جدید، ارائه شده است. هدف از این تصمیم گیری، در اولویت قراردادن مناطقی است که بیشتر به افزودن اورژانس نیاز دارند؛ به گونه ای که خدمات اورژانس ها به افراد مناطق مختلف بهینه شود. شاخص های مدل تصمیم گیری، مبتنی بر نظر خبرگان انتخاب شده اند؛ به طوری که رتبه بندی حاصل، زمان پاسخ به درخواست اورژانس را به صورت رضایت بخشی بهبود می دهد. ساختاری سلسله مراتبی در سه سطح پیشنهاد شده و روش AHP فازی برای رتبه بندی گزینه ها و مکان یابی بهینه سرویس های اورژانس به کار گرفته شده است. همچنین وابستگی شاخص ها با استفاده از روش ANP مدنظر قرار گرفته است. ماتریس مقایسه های زوجی شاخص ها و گزینه های تصمیم گیری، براساس مجموعه داده های سازمان مطالعات ترافیک و حمل ونقل تهران و کارشناسان این سازمان، معاونت فرهنگی شهرداری تهران و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تکمیل شده است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، رتبه بندی مناطق، سرویس های اورژانسی، مکان یابی بهینه، AHP فازی
 • سیدعلی ترابی*، محسن شایگان، محمد محمدی صفحات 165-176
  در این مقاله، روشی جدید برای بهره برداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی ارائه شده است. در حالت بهره برداری عادی از نیروگاه، دو پارامتر بازدهی و ریسک اهمیت بسیاری دارند. در وضعیت فعلی، مقدار تولید درخواستی از نیروگاه از طرف مرکز کنترل (مدیریت و راهبری شبکه برق ایران) اعلام می شود و مرکز کنترل و بازار برق و اپراتورهای نیروگاه ها به صورت مساوی این مقدار درخواستی را بین واحدها توزیع می کنند که از نظر بازدهی و ریسک، اقتصادی و بهینه نیست. در روش پیشنهادی، داده های لحظه ای واحدهای نیروگاه، پس از فازی شدن وارد سیستم خبره فازی می شوند. سپس با توجه به شرایط واحدها، دو مقیاس به عنوان بازدهی و ریسک برای هر واحد، مشخص و به صورت غیرفازی شده در خروجی سیستم خبره ارائه می شود. سپس، این پارامترها در یک مدل برنامه ریزی ریاضی دوهدفه به عنوان ضرایب معادله ها به کار می روند و پس از حل مدل ریاضی، بهترین ترکیب ممکن از توزیع بار واحدهای نیروگاهی، براساس بازدهی و ریسک آن ها به برنامه ریز ارائه می شود. درنهایت، به کمک مثالی عددی، میزان تاثیر و کارایی روش پیشنهادی در عمل بررسی می شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی ریاضی، بهره برداری نیروگاه، روش حدی تقویت شده، سیستم های پشتیبان تصمیم، سیستم های خبره فازی، سیستم های مبتنی بر قاعده
 • مهدی حاتمی، علی ناظمی*، اعظم دولت آبادی، ناصر رستم نیا صفحات 177-184
  تعداد ساعات آفتابی روزانه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر تعداد پنل خورشیدی در یک سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه است. با تغییر ماه های مختلف، میزان ساعات آفتابی روزانه نیز تغییر می یابد که معمولا در ماه های تابستان، بیشتر از زمستان است. درهنگام طراحی سیستم فتوولتائیک و محاسبه تعداد اجزای سیستم، معمولا از مقدار متوسط ساعات آفتابی استفاده می شود، اما در زمستان به دلیل ساعات آفتابی کمتر از متوسط، با کمبود برق و در تابستان به دلیل ساعات آفتابی بالاتر از متوسط، با برق اضافی و استفاده نشده روبه رو می شویم. در این پژوهش برای شهر کرمانشاه با توجه به ساعات آفتابی روزانه در 12 ماه مختلف سال و نیز با توجه به میانگین ساعات آفتابی روزانه در طول سال، 13 طرح برای طراحی سیستم فتوولتائیک ارائه می شود و براساس شاخص های قابلیت اطمینان دسترسی به برق و هزینه سیستم، ارزیابی می شود که کدام طرح مناسب تر است. برای ارزیابی اقتصادی، از روش هزینه چرخه عمر سیستم فتوولتائیک طی 30 سال و در میزان تنزیل 18 درصد استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که در طرح خرداد و تیر، هزینه سیستم فتوولتائیک و قابلیت اطمینان دسترسی به برق کمتر است، اما طرح دی دارای بیشترین هزینه و بیشترین قابلیت اطمینان است.
  کلیدواژگان: احتمال کمبود برق، انرژی تجدیدپذیر، سیستم فتوولتائیک، قابلیت اطمینان
 • سیدحسام الدین ذگردی*، مریم مخلصیان صفحات 185-197
  تمرکززدایی از زنجیره های تامین، اجازه تصمیم گیری مستقل را به اجزا می دهد. در چنین ساختار غیرمتمرکزی، ممکن است اجزای قدرت، تصمیم گیری های متفاوتی داشته باشند که در این صورت، تصمیم های اجزا بر یکدیگر تاثیر می گذارند؛ بنابراین، استفاده از مدل های برنامه ریزی دوسطحی بسیار مفید است. در این پژوهش، قیمت گذاری یک زنجیره تامین دو رده ای شامل یک تولیدکننده و چند خرده فروش رقابتی بررسی می شود که تولیدکننده، چند محصول فاسدشدنی و قابل جایگزینی تولید می کند. مسئله به صورت یک مدل برنامه ریزی دوسطحی چندپیرویی فرموله می شود. با توجه به NP-Hard بودن، برای حل مدل، از الگوریتم شبیه سازی تبریدی استفاده می شود. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که در بازارهای با مقیاس بزرگ تر، حتی افزایش قیمت ها نیز افزایش فروش و درنتیجه، افزایش سود اجزا را به همراه دارد. درمورد مشتریان حساس به قیمت، تولیدکننده و خرده فروشان با کاهش قیمت خود، جذب مشتری کنند و سود خود را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی دوسطحی، زنجیره تامین دو رده ای، شبیه سازی تبریدی، قیمتگذاری، محصول های فاسدشدنی و قابل جایگزینی
 • یاسر رحیمی، جعفر رزمی*، اسماعیل چراغی، سیروس شجاعی صفحات 199-210
  مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان، بخشی اساسی از فرایند ساخت وساز است؛ زیرا پیمانکاران، از ارکان اساسی پروژه های ساخت وساز و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی به شمار می آیند. انتخاب پیمانکار پروژه های ساخت وساز، براساس پایین ترین قیمت پیشنهادی صورت می گیرد، اما شاخص های کمی و کیفی متعدد، با درجات متفاوت اهمیت، در انتخاب پیمانکار یا تامین کننده مطرح اند. هدف از این مقاله، ارائه مدل چابک زنجیره تامین در شرکت های عمرانی و ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران است. در این مقاله از رویکرد ترکیبی DEA/AHP/FDEMATEL استفاده شده است. در مدل ارائه شده، ابتدا با رویکرد FDEMATEL تاثیرگذارترین و مهم ترین شاخص های مطلوب ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران شرکت انتخاب می شوند. سپس به روش ترکیبی DEA/AHP ارزیابی و رتبه بندی و در شبکه زنجیره تامین گنجانده می شوند. در این شبکه، مفهوم چابکی نیز درنظر گرفته شده است. همچنین در این پژوهش، برای نخستین بار در ایران مدل زنجیره تامین در شرکت های عمرانی، بررسی و طراحی شدند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد تامین کنندگان، پروژه های ساخت وساز، زنجیره تامین چابک، مدیریت زنجیره تامین
 • محمد شیخ علیشاهی، علی آزاده* صفحات 211-222
  برنامه ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات، به خصوص برای سازمان ها و صنایع بزرگ اهمیت زیادی دارد. چنانچه ملاحظات ایمنی و اقتصادی را به طور هم زمان در نظر بگیریم، اهمیت مسئله را از دیدگاه مدلسازان و مدیران بیشتر می سازد. در این پژوهش فعالیت های نگهداری و تعمیرات سیستم تولیدی بررسی شده است. در ابتدا، با استفاده از شبیه سازی AweSim فعالیت های نگهداری و تعمیرات این سیستم شبیه سازی شده است. توابع تولیدی و نگهداری و تعمیرات با توجه به سوابق تخمین زده شده و شبیه سازی برای مقادیر مختلف بازه های نگهداری و تعمیرات اجرا می شود. با تغییر پارامترهای ورودی، خروجی های مسئله به دست می آید. با توجه به اینکه معیارهای مختلفی جهت بررسی خروجی ها در نظر گرفته شده است، از تحلیل پوششی داده ها برای انتخاب بهترین گزینه استفاده شده است. در پایان بهترین گزینه ها با در نظر گرفتن هزینه، قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، طول صف و میزان به کارگیری ماشین آلات ارائه شده است. تصمیم گیران می توانند با در نظر گرفتن اولویت های مختلف هر یک از این گزینه ها را برای اجرا برگزینند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی فعالیت ها، شبیه سازی، نگهداری و تعمیرات، همبستگی
 • عطاالله طالعی زاده*، محمد حسنی صفحات 223-235
  مدل مقدار تولید اقتصادی، یکی از مدل های کلاسیک کنترل موجودی است که به طور گسترده به کار می رود. این مدل فرضیه های متفاوتی دارد که استفاده از آن را در شرایط واقعی محدود می کند. در اغلب پژوهش ها فرض بر این است که کیفیت تمامی قطعات تولیدی، کامل و مناسب است، اما در عمل ممکن است درنتیجه عوامل مختلف مانند کیفیت پایین تولید، مواد اولیه معیوب و...، قطعاتی نامرغوب تولید شوند. از سوی دیگر، در سیستم های کنترل موجودی کلاسیک، همواره فرض بر این است که تولیدکننده به محض دریافت کالا هزینه آن را پرداخت می کند؛ درحالی که ممکن است تامین کننده به عنوان یک سیاست تشویقی برای جذب مشتریان بیشتر، برای بازپرداخت بدهی، مهلت معینی به تولیدکننده بدهد. در این مقاله، یک مدل مقدار تولید اقتصادی چندکالایی، با درنظرگرفتن تولید کالای معیوب، دوباره کاری و سیاست پرداخت معوقه در شرایط ظرفیت محدود تولید، توسعه داده می شود. در این پژوهش با استفاده از روشی جبری به حل مدل پرداخته می شود. هدف اصلی تعیین حجم تولید بهینه، حجم کمبود بهینه و طول سیکل بهینه است؛ به نحوی که هزینه تولیدکننده مینیمم شود.
  کلیدواژگان: اقلام معیوب، پرداخت معوقه، دوباره کاری، کنترل موجودی
 • منا غلامی، محبوبه هنرور* صفحات 237-256
  امروزه، بهبود توان رقابتی شرکت ها و پاسخگویی سریع به تقاضای متنوع مشتریان به مدیریت بهینه زنجیره تامین نیاز دارد. یکی از شاخص های کارآمد در مدیریت زنجیره تامین یکپارچگی است و یکی از رویکردهای نوین در این زمینه، مدیریت موجودی توسط فروشنده است. در این پژوهش، مدلی یکپارچه با سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده برای اقلام بهبودپذیر و فسادپذیر در طول یک زنجیره تامین سه سطحی ارائه می شود. به منظور هماهنگی بین خرده فروشان و تولیدکننده از سیکل مشترک تجدید استفاده شده است که از روش های سیستم VMI است. از مفروضات این مدل می توان به ثابت بودن تقاضای هر خرده فروش، میزان تولید و فساد اشاره کرد. علاوه براین، در این پژوهش به بهبودپذیری اقلام توجه شده است و میزان بهبود از توزیع ویبول تبعیت می کند. در ادامه، مدل ریاضی مسئله ارائه می شود که یک مدل غیرخطی مختلط عدد صحیح است و سپس به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، مثالی عددی آورده می شود. در این پژوهش برای حل مدل، روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اقلام بهبودپذیر، اقلام فسادپذیر، الگوریتم ژنتیک، زنجیره تامین سه سطحی، مدیریت موجودی توسط فروشنده
 • مرتضی کیانی، هانی صیدگر، ایرج مهدوی*، رضا توکلی مقدم صفحات 257-271
  در این پژوهش، مدل ریاضی جدیدی برای مسئله ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل نقلیه، با درنظرگرفتن تیم هایی با سطوح مختلف مهارت به عنوان عوامل خدمت دهنده، ارائه شده است. وجود تیم هایی با مهارت های متفاوت، موجب انجام کارهای مختلف مشتریان در زمان و هزینه های متفاوت و افزایش انعطاف پذیری برنامه ریزی می شود. جابه جایی این تیم ها با استفاده از گروهی از وسایل نقلیه با سرعت و هزینه های متفاوت انجام می شود و برای ارائه خدمت به هریک از مشتریان، موعد خاصی درنظر گرفته شده است. تابع هدف مسئله، کمینه سازی هزینه های کل خدمت دهی از طریق تیم ها، جابه جایی وسایل نقلیه و جریمه دیرکرد است. برای حل مسئله، از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ذرات انبوه استفاده شده و پارامترهای آن به روش تاگوچی تنظیم شده است. نتایج بیانگر کارایی مطلوب الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در کیفیت جواب ها و زمان محاسباتی است.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات، الگوریتم ژنتیک، مسیریابی وسایل نقلیه، مهارت تیم ها، نیروی انسانی
 • غلامرضا لطیف شبگاهی*، کوروش اصلان صفت، مهدی بهار گوگانی صفحات 273-285
  یکی از مباحث مهم در صنایع مختلف، اعم از حمل ونقل دریایی، هوایی، نظامی، شیمیایی و هسته ای، تحمل پذیری آن ها درمقابل عیوب و خطاهاست. از جمله مهم ترین ویژگی های یک سیستم تحمل پذیر عیب می توان به قابلیت اطمینان و ایمنی بالا در آن اشاره کرد. یکی از روش های مرسوم برای افزایش این دو ویژگی، استفاده از افزونگی در ساختار سیستم هاست. این پژوهش، تاثیر رزرو سرد بر افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم را بررسی می کند و برای این کار، از مدل مارکوف به سبب جامعیت و قابلیت آن در مدل سازی اولویت، وابستگی عملیاتی و زمانی، ریکاوری و ترتیب و توالی سیستم ها بهره می گیرد. در پژوهش های پیشین، برای قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم رزرو سرد، فرمولی کلی ارائه نشده است. این پژوهش با استفاده از مدل مارکوف سیستم رزرو سرد، رابطه ای برای دو ویژگی اتکاپذیری مذکور ارائه می دهد و از طریق آن ها تاثیر تعداد رزروها، میزان خرابی آن ها، کیفیت کار و سازوکار سوئیچ را در عملکرد سیستم بررسی می کند.
  کلیدواژگان: افزونگی، ایمنی، رزرو سرد، قابلیت اطمینان، مدل مارکوف
 • وحید نعمتی ابوذر، محمد علی بهشتی نیا* صفحات 287-298
  یکی از موضوع های مهم در طراحی زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده است؛ چراکه هریک از تامین کنندگان، بخشی از معیارهای خریدار را برآورده می کنند و انتخاب از میان آن ها، درواقع، یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره است که به رویکردی ساختاریافته و سیستمی نیاز دارد. در این پژوهش، ضمن پرداختن به صنعت خاص تبلیغات، دو معیار جدید برای ارزیابی تامین کنندگان ارائه شده است. همچنین یک روش ترکیبی، با تلفیق تکنیک های منطق دیجیتالی تعدیل شده و تاپسیس فازی، برای ارزیابی تامین کنندگان در این صنعت پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کنندگان، تاپسیس، منطق فازی، MDL، MCDM
 • ابوالقاسم یوسفی بابادی، داود شیشه بری* صفحات 299-313
  در این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی برای مسئله لجستیک یکپارچه، شامل مراکز تولید، توزیع، مشتری، جمع آوری، انهدام و احیا، با توجه به ساخت مسیرها در شرایط عدم قطعیت ارائه می شود. سپس این مدل با استفاده از روش های مناسب خطی سازی، به یک مدل عدد صحیح خطی تبدیل می شود. در این مدل، پارامترهای تقاضای مشتریان، مقدار و کیفیت بازگشتی ها و هزینه های حمل ونقل قطعی نیست و به همین دلیل، از روش بهینه سازی استوار تحت سناریو برای قطعی سازی استفاده می شود. هدف مدل مذکور، کمینه سازی هزینه های سیستم و یافتن جوابی استوار است. در این مطالعه، شرکت کاله آمل به عنوان مطالعه موردی انتخاب و بررسی شد. همچنین یک الگوریتم ترکیبی انجماد تدریجی کارآمد برای حل مسئله ارائه شد. نتایج حل مسائل نمونه، بیانگر کارآمدی الگوریتم ترکیبی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم ترکیبی انجماد تدریجی، بهینه سازی استوار، زنجیره تامین، لجستیک مستقیم و معکوس، لجستیک یکپارچه
|
 • Bohlool Ebrahimi, Morteza Rahmani *, Morteza Khakzar Pages 139-148
  Sohrabi and Nalchigar (1389), proposed a new data envelopment analysis (DEA) model to identify the most efficient decision making unit (DMU) considering imprecise data. In this paper it will be shown that the proposed model is not able to determine the most efficient DMU and the model randomly introduced an efficient DMU as the most efficient. It will be shown also that the proposed model to determine the most efficient DMU in the case of variable return to scale have the same drawback and also may be infeasible in some cases. To overcome the drawbacks new integrated models will be presented. In addition, to find and rank other most efficient DMUs an algorithm will be proposed. By using the presented model in the paper decision maker can find the most efficient DMU by solving only one linear integer programming. Applicability of proposed model is indicated by using imprecise data set includes specifications of 18 suppliers.
  Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), imprecise data, the most efficient DMU, linear integer programming, Supplier selection
 • Morteza Ebrahimi*, Majid Mirzayi Modam Pages 149-163
  This paper presents a multi-attribute decision-making model to rank and select the best zones of the city of Tehran in order to add new emergency services. The purpose of this decision-making problem is to prioritize the zones which have a higher need to emergency services, so that the emergency services to people in different zones get optimized. Criteria decision making model have been chosen on the basis of expert's opinions so that the ranking of these models, satisfactorily will improve response time to requests of emergency services. A three-level hierarchical structure is proposed and fuzzy AHP approach is used for ranking alternatives and the optimal location of the emergency services. Paired comparison matrices of decision making criteria and alternatives are built based on data sets of Traffic and Transportation Studies Organization Of Tehran and its staff, Geophysics Institute of University of Tehran and Tehran Municipality Cultural Department.
  Keywords: Optimal Location, Ranking Zones, MADM, Emergency Services, Fuzzy AHP
 • Ali Torabi *, Mohsen Shaygan, Mohammad Mohammadi Pages 165-176
  In this paper, a hybrid fuzzy rule-based system and a bi-objective linear programming model is proposed to solve the unit commitment problem in a power generation company. The mathematical model aims to minimize the total efficiency of active units and failure risk of units simultaneously whose objective function's coefficients are derived from a fuzzy rule-based system constructed by expert's subjective opinions and knowledge. A real case study is also presented to shoe the applicability of the proposed model in practice.
  Keywords: Unit commitment_mathematical programming_fuzzy expert systems_decision support systems_augmented ? Constraint method
 • Mahdi Hatami, Ali Nazemi *, Azam Dolat Abadi, Naser Rostamnia Pages 177-184
  Amount of daily sunshine hours is one of factors that influence number of solar panel in an Off Grid Photovoltaic System. With the different months, the amount of daily sunshine hours vary and in summer amount of daily sunshine hours is more than winter. When designing a system and calculation number of system components, amount of daily sunshine is used. But in the winter due to below-average sunshine hours, loss of power and Due to above-average sunshine hours in summer, there is an extra electrical capacity.
  In this paper for Kermanshah daily sunshine hours in the 12 months of the year and the average daily sunshine hours during the year, 13 plans are presented for the design of photovoltaic systems and based on reliability and cost of power system, Suitable plans is selected.
  For economic evaluation life cycle cost method in 30 years due to 18% discount is used. In this paper prices and costs is based on Iranian market in 2012 and is in dollar. The results show that the June and July plans for photovoltaic systems, are less expensive and less reliable access to electricity, but December has the highest cost and highest reliability
  Keywords: Reliability, Loss Of load Probability, Photovoltaic System, renewable energy
 • Shesam Zegordi *, Maryam Mokhlesian Pages 185-197
  Decentralization allows channel members to make their decisions, independently. In this decentralized channels, members may have different power to make its decisions. Hence, decisions of each members may influence on the other members’ decisions. To model such situations, bi-level programming models are useful. In this study, a supply chain including one manufacturer and multiple competitive retailers are considered. The manufacturer produces several perishable and substitutable products. The problem is formulated as a multi-follower bi-level programming model. Since bi-level models are often NP-Hard, simulated annealing algorithm is applied to solve the proposed model. The numerical results of sensitivity analysis indicate that in the larger markets, even increasing in the prices leads to increase the profit of members. Also, when the consumers are price-sensitive, the manufacturer and the retailers must decrease their prices to attract the consumers and increase their profits, consequently.
  Keywords: Pricing, Two, echelon supply chain, Perishable, substitutable product, Bi, level programming, Simulated annealing
 • Yaser Rahimi, Jafar Razmi *, Esmaeil Cheraghi, Siros Shojaei Pages 199-210
  This paper aims to present a model for agile supply chain model in construction enterprises with performance evaluation of suppliers and contractors. Management and selection of suppliers and contractors plays an important role in process of constructions since contractors are as corner stones of construction projects. Also, contractors are the main factor in converting resources to final products. Traditionally, contractor selection in construction projects is on the basis of the lowest proposed price. However, there are various qualitative and quantitative criteria with different priorities associated in this regard. In this paper, a hybrid method of DEA/AHP/FDEMATEL is used. First, important and effective evaluation criterion are selected through FDEMATEL approach. Then, DEA/AHP method is implemented in order to evaluate and prioritize the selected indicators and to incorporate them in supply chain. Furthermore, agility is involved in the considered supply chain model. In this paper, for the first time in Iran, we have studied and designed a supply chain for civil Companies.
  Keywords: Construction Supply Chain Management, Agile Supply Chain, Suppliers Performance Evaluation
 • Mohammad Sheikhalishahi, Ali Azadeh* Pages 211-222
  Many serious accidents have happened in the world where systems have been large-scale and complex, and have caused heavy damage and a social sense of instability. Furthermore, advanced nations have almost finished public infrastructure and rushed into a maintenance period. Maintenance will be more important than production, manufacture, and construction, that is, more maintenance for environmental considerations and for the protection of natural resources. From now on, the importance of maintenance will increase more and more. In the past four decades, valuable contributions to maintenance policies in reliability theory have been made.
  In this thesis, maintenance activities planning problem is considered. First, maintenance activities are simulated via Awesim. Production and maintenance functions are estimated using historical data. Then simulation is carried out for different scenarios which are combinations of periodic maintenance, and outputs are computed. Since the problem is multi-criteria, data envelopment analysis (DEA) method is used to select the preferred policy.
  Keywords: Maintenance activities, Planning, Simulation, Data Envelopment Analysis, Correlation
 • Ataollah Taleezade*, Mohammad Hasani Pages 223-235
  The traditional economic production quantity (EPQ) model assumes that the production products are all perfect. It is not always true in the real production system, due to imperfect production process or other factors, imperfect quality items maybe produced. Furthermore, it is well-known that the total production-inventory costs can be reduced by reworking the imperfect quality items produced with a relatively smaller additional reworking and holding costs. In addition, the permissible delay in payments offered by the supplier is widely adopted in the practical business market. In this study, we explore the effects of the reworking imperfect quality items and trade credit on the EPQ model with imperfect production processes and complete backlogging. A mathematical model which includes the reworking and shortage costs, interest earned and interest charged is presented. Besides, an arithmetic-geometric mean inequality approach is employed and an algorithm is developed to find the optimal production policy. Furthermore, some numerical examples and sensitivity analysis are provided to demonstrate the proposed model.
  Keywords: Inventory control, Delay in payment, Rework, Scraped item
 • Mona Gholami, Mahboobeh Honarvar* Pages 237-256
  Todays, improving the competitiveness of companies and rapidly respond to diverse customer demands require efficient management of the supply chain. One of the effective indices in supply chain is integration and one of the innovative approaches in this field is Vendor Managed Inventory. In this paper, an integrated model based on vendor managed inventory system for deterioration and amelioration items in a three-level supply chain is developed. To coordinate retailers and producers in the supply chain the common replenishment cycle is used that is a technique of VMI system. The assumptions of this model consist of deterministic demand rate for each retailer, certain production and deterioration rates. Furthermore, in this paper the amelioration of items is mentioned that follow the Weibull distribution. First, the mixed integer non linear mathematical model is presented. Second, to validate the proposed model, a numerical example is given. To solve the model, genetic algorithm method is presented.
  Keywords: Three levels supply chain, vendor managed inventory, deteriorating item, ameliorating item, Genetic Algorithm
 • Morteza Kiani, Hani Seidgar, Iraj Mahdavi *, Reza Tavakoli Moghadam Pages 257-271
  This paper presents a new mathematical model for combined manpower vehicle routing, in which working teams are considered as servers. Having teams with different competency affects the service duration and cost that expands the flexibility of scheduling. A fleet of vehicles with different speed and cost of movement is used to transport these teams to visit the customers before the due date. The goal is to find an efficient schedule for the teams and vehicles movement to serve all the customers in order to minimize the total cost of serving, routing and lateness penalties. A mixed-integer programming model is presented and a number of tests problems are generated. To solve the large-sized problems, two meta-heuristics approaches, namely genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) are developed, and then the Taguchi experimental design method is applied to set the appropriate values of the parameters. The obtained results show the higher performance of the proposed GA compared with PSO in terms of solutions quality within comparatively shorter periods of time.
  Keywords: Vehicle Routing Problem, Manpower, Working Team, Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization
 • Golam Reza Latif Shabgahi *, Koorosh Aslansefat, Mahdi Bahar Gogani Pages 273-285
  Fault tolerance is one of the important issues in industries like transportation, military, chemical and nuclear sector. Reliability and safety are the two vital attributes of fault tolerant systems, and redundancy is a common way to improve these parameters. This article studies the impact of including cold standby spares in system architecture. To do this, it uses the Markov model of the system due to its capabilities in incorporating and modeling of priorities, functional dependencies, timing relations, reconfiguration issues and events sequences, existed in the system dynamic. Previous research works in the domain of reliable and fault tolerant systems, have not presented general formulas for evaluating the reliability and safety of systems supported with cold spares. This article presents closed formulas for these attributes by which the impact of the number of spares, failure rate of modules, coverage factor, and switch quality can be studied on the system performance.
  Keywords: Cold Standby Spare, Dynamic Redundancy, Markov model, Reliability, Safety
 • Vahid Nemati Abozar, Mohammad Ali Beheshtinia* Pages 287-298
  One of important issues in designing a supply chain is supplier selection. The issue is complicated because each of suppliers should met some criteria from buyer and choosing among them is actually a MCDM problem. So there is a need for a structured and systematic approach to solve this problem. In this article we address supplier selection in advertising industry and two new criteria are proposed. Also a new approach combining the techniques of MDL and fuzzy Topsis is proposed to evaluate suppliers in the industry.
  Keywords: MCDM, Supplier selection, Fuzzy logic, MDL, Topsis
 • Abolghasem Yousefi, Davood Shishebori* Pages 299-313
  Reverse logistic and recursive management is one of the important subjects in logistic and supply chain management which is not drastically considered in our country in the last two decades. A lot of companies and industries of advanced countries have begun studies in terms of reverse logistics and considered it as one of the most crucial process in their supply chain. Continues improvement and consumer satisfaction is the primary purpose of indirect logistics system. Reverse logistic network design, as one of the strategic supply chain management levels, which is very principal.
  In this paper, an integrated direct and reverse logistic considering production, distribution, customer, devastation, retrieval centers under uncertainty is developed. In this model, cost parameters are not certain which the scenario-based robust optimization method is applied. The aim of the model is to minimize the total cost and obtain robust solution. Finally, a practical case study is presented to verify the proposed model. Moreover an efficient solution algorithm is presented. The computational results illustrate the efficiency of the proposed approach.
  Keywords: Supply chain, reverse logistic, Direct logistic, integrated logistic, Robust optimization