فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 100، فروردین و اردیبهشت 1395)
 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 100، فروردین و اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید یزدانخواه، احمدرضا عصاره، محمدرضا دادفر، سید محمد حسن عادل، شهلا مجیدی، فرزانه احمدی، زهرا امیرعجم، مرضیه جعفرپور، راضیه حاجی زاده صفحه 1
  زمینه و هدف
  اختلال نعوظ (Erectile Dysfunction) یک مشکل شایع پزشکی بوده و شیوع آن در جمعیت بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری بیشتر است. بسیاری از ریسک فاکتورهای ED با بیماری عروق کرونر مشترک بوده و لذا ED به عنوان Risk equivalent Coronary Artery (CAD)Disease پذیرفته شده است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی یافته های آنژیوگرافیک شریان پودندال داخلی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری مبتلا به ایمپوتنسی می باشد.
  روش بررسی
  چهل بیمار مرد که کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری بوده و از ED شاکی بودند وارد مطالعه شدند. ED در این بیماران با استفاده از نسخه 5 سوالی پرسش نامه IIEF (International Index of Erectile Function) که SHIM (Sexual Health Inventory for Men) نامیده می شود، ارزیابی شد. بیماران بعد از آنژیوگرافی عروق کرونری در همان جلسه تحت آنژیوگرافی عروق لگنی قرار گرفتند.
  یافته ها
  شدت ED با تعداد عروق کرونر مبتلا به آترواسکلروز ارتباط داشت (0.028 =P). همچنین احتمال وجود آترواسکلروز در عروق لگنی با شدت ED ارتباط داشت (0.017 =P). آترواسکلروز عروق لگنی در بیمارانی که 2،3VD بودند (0.03 =P) و نیز در بیماران دیابتی شایع تر بود (0.023 =P).
  نتیجه گیری
  علی رغم شیوع بالای ED در بیماران مبتلا به CAD آترواسکلروز عروق لگنی در آن ها شایع نیست و اکثر پلاک های آترواسکلروزی در عروق لگنی این بیماران در سطح شریان پودندال داخلی است. وجود ED شدید، احتمال درگیری شدید عروق کرونر را مطرح می کند و از میان ریسک فاکتورهای استاندارد تنها دیابت با آترواسکلروز عروق لگنی ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: شریان پودندال داخلی، بیماری عروق کرونر، ایمپوتنسی
 • فائزه جلالوند، کیومرث امینی صفحه 11
  زمینه و هدف
  اشریشیاکلی موجب انواع بیماری های روده ای و خارج روده ای شده و مهم ترین عامل اسهال کودکان در کشورهای در حال توسعه می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین هویت مولکولی پاتووارهای اشریشیاکلی مولد اسهال جداشده از نمونه-های بالینی به روش Multiplex PCR می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، تعداد 150 نمونه مدفوع اسهالی از بیمارستان های غرب شهر تهران جمع آوری و با انجام آزمون های بیوشیمیایی(TSI، SIM، MR&VP) ، تعداد 55 نمونه اشریشیاکلی شناسایی گردید. جهت شناسایی ژن های پاتووار از آزمون PCR چندگانه ای استفاده شد. داده های آماری با نسخه 19 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری توصیفی کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 55 نمونه بالینی جهت شناسایی و تایید ژن های مورد مطالعه در این تحقیق، ژنstx1 در هیچ یک از نمونه ها شناسایی نگردید. بیشترین توزیع فراوانی مربوط به ژن stx2 با 12.72 درصد و کمترین فراوانی مربوط به ژن IPaH به میزان 1.81 درصد گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  توزیع فراوانی بیشتر ژن stx2 نسبت به سایر ژن های مطالعه شده در این تحقیق را می توان به عنوان عامل اصلی در ایجاد اسهال ناشی از اشریشیاکلی دانست. با روشMultiplex PCR می توان در کوتاه ترین مدت زمان با ویژگی و حساسیت بالا به حضور ژن های بیماری زا پی برد و با درمان مناسب و به موقع از به-وجود آوردن سویه های مقاوم و انتقال این ژن ها در جمعیت های انسانی جلوگیری به-عمل آورد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی اسهال زا، PCR چندگانه ای
 • عطااله غدیری، هادی اسماعیلی، سید جلال هاشمی، عبدالرحیم مسجدی زاده، پژمان علوی نژاد، علی اکبر شایسته صفحه 19
  زمینه و هدف
  بیماری التهابی روده که شامل کرون و کولیت السراتیو می باشد یک بیماری پیچیده چندعاملی است که علت دقیق آن ناشناخته است. این مطالعه با هدف بررسی تظاهرات بالینی و خصوصیات اپیدمیولوژیکی بیماری التهابی روده در مراجعه کنندگان به متخصصین گوارش سطح شهر اهواز می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی به بررسی 115 بیمار التهابی روده شامل 35 بیمار کرون و 80 بیمار کولیت السراتیو از مهرماه سال 1392 تا خرداد سال 1394 پرداخته شده است که این افراد بیمار جهت انجام مداوا به متخصصین گوارش سطح شهر اهواز مراجعه نموده و بیماری ایشان توسط متخصصین ثابت گردیده است. تحلیل نتایج توسط نسخه 22 نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران در زمان تشخیص 69/10±09/26 در بیماران کرون، و 84/9±90/30 در بیماران کولیت السراتیو می باشد. جنس زن در هر دو بیماری غالب بود. در بیماران کرون از نظر فنوتیپ بیماری، انتریک با 9/42 درصد و از نظر رفتار بیماری نوع التهابی با 80 درصد شایع تر بوده و در بیماران کولیت السراتیو از نظر ویژگی بیماری نوع پانکولیت با 46.25 درصد بیشتر از دیگر موارد مشاهده گردیده است. در مقایسه بیماران از نظر آماری بین کرون و کولیت السراتیو اختلاف معناداری در درد در ناحیه پشت 0.004=P، خون در مدفوع 0.017=P، و سردرد 0.004=P مشاهده گردید که فراوانی هر سه مورد در بیماری کولیت السراتیو به طور قابل توجهی بیشتر از بیماری کرون بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه در بیماران CD نوع انتریک و رفتار التهابی و در بیماران UC پانکولیت بیشتر شایع بوده است.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، بیماری التهابی روده، کرون، کولیت السراتیو
 • الهام قاسملو، مهدی رهنما، محمدرضا بیگدلی صفحه 35
  زمینه و هدف
  پس از برقراری جریان خون مجدد به دنبال ایسکمی موضعی در مغز، رادیکال های آزاد ایجادشده، سبب مرگ سلولی می شوند. گیاه مریم گلی دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی است که می تواند از مرگ سلولی جلوگیری کند. به همین دلیل در این مطالعه به بررسی اثر عصاره هیدروالکلی مریم گلی بر حجم آسیب بافتی و امتیاز نقص-های نورولوژیک پرداخته خواهد شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 35 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 5 گروه هفت تایی تقسیم شدند. به گروه کنترل آب مقطر وبه سه گروه دیگر عصاره هیدروالکلی مریم گلی با دوزهای 50، 75 و100 میلی گرم بر کیلوگرم، به صورت درون صفاقی و به-مدت 21 روز، تزریق شد.2ساعت بعد از آخرین تزریق این 4 گروه به مدت 60 دقیقه تحت جراحی شریان میانی مغز MCAO قرار گرفتند و حجم آسیب بافتی و امتیاز نقص های نورولوژیک در آن ها بررسی شد.گروه پنجم، گروه شاهد ایسکمی که تیمار و القای ایسکمی در آن ها صورت نمی گیرد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تزریق عصاره در هر سه دوز سبب کاهش حجم آسیب بافتی در ناحیهکور (کانون سکته مغزی)، پنومبرا (ناحیه اطراف کانون سکته مغزی) و ساب کورتکس و همچنین کاهش امتیاز نقص های نورولوژیکنسبت به گروه کنترل گردید(0.05>P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مریم گلی به دلیل کاهش حجم آسیب بافتی و امتیاز نقص های نورولوژیک بتواند طی ایسکمی مغزی اثر حفاظتی بر مغز اعمال کند.
  کلیدواژگان: مریم گلی، آسیب بافتی، نقص های نورولوژیک، سکته مغزی
 • رضا جلی، مهسا محمدیان، پریسا پیشداد، مهسا اخوان صفحه 47
  زمینه و هدف
  ندول منفرد ریوی ضایعات مدور زیر 3 سانتی متر هستند که حاشیه مشخص داشته و با پارانشیم ریه محاصره شده اند. سی تی اسکن روش استاندارد برای تشخیص این ضایعات می باشد. علی رغم مزایای ام آر آی در تصویربرداری اجزای مختلف بدن، استفاده معمول از آن در تشخیص ندول منفرد ریوی اثبات نشده است. در این مطالعه، دقت ام آر آی در تشخیص این ضایعات مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه، 32 بیمار که در آن ها ندول منفرد ریوی توسط سی تی اسکن اثبات شده است و 11 نفر با نتیجه نرمال سی تی اسکن به ترتیب به عنوان گروه هدف و شاهد انتخاب گردیدند. سی تی اسکن به عنوان روش انتخابی تصویربرداری درنظر گرفته شده و نتایج حاصل از ام آر آی با آن مقایسه گردید.
  یافته ها
  اندازه، محل ندول و سکانس های مختلف ام آر آی، پارامترهای درنظر گرفته شده در این مطالعه هستند. نتایج آماری موید حساسیت تشخیصی 27 درصد و 55 درصد و 36 درصد برای تصاویر T1w و T2wو Fat-Sat به ترتیب بوده است. ویژگی در تصاویر ،T2، T1 Fat-Sat نیز به ترتیب 97 درصد، 90 درصد و 90 درصد استنتاج گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  علی رغم ویژگی بالای سکانس های ام آر آی در بررسی ندول منفرد ریه، به دلیل پایین بودن حساسیت این روش تصویربرداری استفاده معمول آن بدون تزریق کنتراست در تشخیص ضایعات مذکور پیشنهاد نمی گردد.
  کلیدواژگان: ندول منفرد ریوی، ام آر آی
 • معصومه خواجوئی نژاد، عبدالحمید حبیبی، روح الله رنجبر صفحه 55
  زمینه و هدف
  بیش از 80 درصد مبتلایان به دیابت، به علت بروز بیماری های قلبی-عروقی جان خود را از دست می دهند. از علایم اصلی این بیماری، ترومبوز است که به دلیل افزایش فعالیت عوامل انعقادی و به هم خوردن تعادل در دستگاه هموستاز اتفاق می افتد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر فیبرینوژن و برخی فاکتورهای انعقادی زنان دیابتی نوع 2 بود.
  روش بررسی
  از میان زنان مبتلا به دیابت نوع 2، 20 نفر به شکل تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی (12 نفر با میانگین سنی 6.59 ±47.41 و شاخص توده بدنی 3.92 ±28.79 ) و کنترل (8 نفر با میانگین سنی 9/5 ±48 و شاخص توده بدنی 18/2 ±87/30) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات را به مدت شش هفته، هر هفته چهار جلسه و با شدت 50 تا 80 درصد ضربان قلب ذخیره اجرا کردند. نمونه های خونی، 24 ساعت قبل از شروع و 48 ساعت پس از آخرین جلسه اخذ شد. ارزیابی داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس و مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هر گروه با آزمون تی زوجی در سطح معنا داری 0.05≥P انجام شد.
  یافته ها
  افزایش معنا دار فیبرینوژن (0.007=P=0.001)، PTT (P) و(PT (P=0.001، همچنین کاهش معنا دار پلاکت های (0.001=P) گروه تجربی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد که 6 هفته تمرین منتخب ایروبیک باعث ایجاد تغییراتی در فاکتورهای انعقادی می شود که جهت مقابله با عوارض تهدیدکننده سیستم انعقاد در بیماران دیابت نوع 2 مفید است.
  کلیدواژگان: تمرینات ایروبیک، فیبرینوژن، انعقاد، دیابت نوع دو
 • اسما محمدی، روح الله موسوی دهمورد، محمدرضا افشارمنش، صالح عیاشی، ندا عبدویس، علیرضا خیراله صفحه 63
  زمینه و هدف
  در سرتاسر دنیا اندازه گیری سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D برای ارزیابی ویتامین D مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات اپیدمیولوژیکی فراوانی کمبود ویتامینD را به عنوان یک مشکل مهم و شایع بهداشتی در جهان دانسته اند که با بسیاری از بیماری ها در ارتباط است. هدف از اجرای این مطالعه، ارزیابی سطح سرمی ویتامین D در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی در سطح استان خوزستان و اشاره به ضرورت درمان آن می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1393 بر روی 4574 نمونه از افراد مراجعه کننده به تعدادی از آزمایشگاه های تشخیص طبی در استان خوزستان انجام شد. سطح سرمی 25- هیدروکسی کوله کلسیفرول به عنوان مهم ترین متابولیت ویتامین Dبه روش کمی لومینسانس و برحسب ng/ml اندازه گیری شد و مقادیر کمتر از ng/ml30 به عنوان کمبود ویتامین D تعیین گردید.
  یافته ها
  متوسط سطح سرمی –(OH)D25، ng/ml 36/18±40/21 تعیین گردید و بسامد کمبود شدید تا خفیف آن 77/8 درصد ارزیابی شد. میانگین آن در مردان ng/ml 16/03± 21/45 و برای زنان ng/ml19/00± 38/21 برآورد شد که برای هر دو جنس در محدوده ناکافی بود.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر، مشخص شد که علی رغم شرایط اقلیمی استان خوزستان سطح سرمی ویتامین D افراد پایین است و بیش از 75 درصد از مراجعه کنندگان دچار کمبود خفیف تا شدید ویتامین D بودند که می تواند به علت دریافت اندک ویتامین D از طریق مواد غذایی، ترس از مواجهه با آفتاب، و یا ارزیابی غلط از مقادیر نرمال آن باشد. که لزوم انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک گسترده جهت بررسی شیوع کمبود ویتامین D در استان را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: ویتامین D، استان خوزستان، 25، هیدروکسی ویتامین D
 • طیبه محمدی، بابک محمدیان، سید رضا فاطمی طباطبایی، مریم کلاهی صفحه 73
  زمینه و هدف
  هیپوکامپ جزئی از سیستم لیمبیک است و نقشی مهم در حافظه و یادگیری دارد. یائسگی باعث اختلال در حافظه و یادگیری در زنان می شود. از درمان های مختلف جهت بهبود حافظه در زنان یائسه استفاده می شود. امروزه گیاهان دارویی به-واسطه اثرات جانبی اندکی که دارند بسیار مورد توجه هستند. یکی از گیاهان دارویی که در بهبود حافظه و تقویت نیروی جنسی نقش دارد دارچین است. هدف این مطالعه، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر ساختار بافت شناسی هیپوکامپ در موش های اواریکتومی شده به عنوان مدل یائسگی تجربی انسان بود.
  روش بررسی
  تعداد 17 سر موش سوری ماده (5±30 گرم) به سه گروه کنترل، شاهد جراحی و تیمار تقسیم شدند. عصاره هیدروالکلی دارچین (mg/kg 200) به مدت 20 روز یک روز در میان به صورت داخل صفاقی (Intraperitoneally:IP) تجویز شد. 24 ساعت پس از آخرین تزریق، حیوانات آسان کشی شده و بلافاصله مغز آن ها خارج گردید و در محلول فیکساتیو قرار داده شد. مقاطع بافتی از مغز تهیه و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین- ائوزین (H&E)، توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شد.
  یافته ها
  اواریکتومی باعث افزایش معنادار تعداد سلول های تخریب شده در نواحی CA1 و DG هیپوکامپ شد (0.05> P). تیمار با دارچین از این تغییرات جلوگیری کرد و تخریب سلولی به صورت معنادار در مقایسه با گروه اواریکتومی کاهش یافت (0.05> P).
  نتیجه گیری
  دارچین تغییرات بافتی ناشی از اواریکتومی (یائسگی تجربی) در هیپوکامپ موش را کاهش داد و ممکن است دارویی مناسب برای بهبود حافظه و یادگیری در زنان یائسه باشد.
  کلیدواژگان: اواریکتومی، بافت شناسی، دارچین، موش سوری، هیپوکامپ
 • لیلا مرادی، سید محمود لطیفی، حاجیه بی بی شهبازیان، ارمغان مروج آل علی صفحه 85
  زمینه و هدف
  این مطالعه به منظور تعیین شیوع سندرم تری گلیسرید بالا و کلسترول HDL پایین (High TG- Low HDL) و نسبت TG/HDL بالا و فاکتورهای مرتبط با آن در افراد بالای 20 سال شهر اهواز انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش خوشه ای چند مرحله ای در 6 مرکز بهداشت در شهراهواز انجام شد. فشار خون، وزن، قد، BMIو دور کمر داوطلبین اندازه گیری گردید. سطح سرمی ،FBS کلسترول توتال، تری گلیسیرید، HDL، LDL بعد از 12 ساعت ناشتا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  از 2505 داوطلب، 1155 نفر (1/46 درصد) مرد و 1350 نفر (9/53 درصد) زن بودند. میانگین سنی داوطلبان مرد، 5/14+9/42 و زن 6/12+9/39 سال بود. شیوع سندرم High TG- Low HDLبر اساس کرایتریای AACE، 2/10 درصد (5/6 درصد در مردان و 13.3 درصد در زنان P=0.0001 ) بود. شیوع نسبت TG/HDL بالا، 67.8 درصد بوده که به صورت معنادار در مردان (73.9 درصد) بالاتر از زنان (62.7 درصد) بوده است (0.0001=P). شیوع سندرمHigh TG- Low HDL و نسبت بالای TG/HD با سن ارتباط معنادار داشت (0.0001=P). هر دو اختلال در افراد دیابتی، چاق و افراد با دور کمر بالا شایع تر از افراد با وزن نرمال و دور کمر نرمال بودند.
  نتیجه گیری
  سندرم High TG- Low HDL و نسبت بالای TG/HDL در شهراهواز شایع می باشند. اجرای برنامه های آموزشی در جهت اصلاح شیوه زندگی و کاهش فاکتورهای خطر توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تری گلیسرید بالا، کلسترول HDL پایین، نسبتTG، HDL بالا، اهواز
 • ساحل همتی گرگانی، علی ناظری آستانه، حمیدرضا حکمت صفحه 95
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه،مقایسه اثر سیتالوپرام و ونلافاکسین در درمان افسردگی آتیپیک بیماران مراجعه کننده سرپایی به درمانگاه اخوان شهر تهران و درمانگاه اورژانس بیمارستان روان پزشکی رازی شهر ری است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالینی تصادفی به مقایسه اثر سیتالوپرام و ونلافاکسین در 80 بیمار مبتلا به افسردگی آتیپیک خفیف تا متوسطمراجعه کننده سرپایی به درمانگاه اخوان و درمانگاه اورژانس بیمارستان روان پزشکی رازی شهر تهرانبر اساس DSM-IV-TR و پرسش نامه افسردگی بک پرداخته است.مقدار بهبود علایم و بررسی از نظر عوارض جانبی دارو هر دو هفته با استفاده از مصاحبهبالینی یا در صورت عدم همکاری به صورت تلفنی(بجز ابتدا و انتهای مطالعه) تا 8 هفته بررسی شد.
  یافته ها
  تفاوت کاهش نمره بک در گروه سیتالوپرام با میانگین 11/77±6/42 و در گروه ونلافاکسین با میانگین 8/03±7/87معنادار نشان نداد (0/522=P)؛هرچند ونلافاکسین کاهش بیشتری در نمره بک ایجاد کرد.
  نتیجه گیری
  سیتالوپرام و ونلافاکسین هر دو در درمان افسردگی آتیپیک موثر گزارش شدند و تفاوت معناداری در مقدار اثر این دو دارو یافت نشد. ونلافاکسین در کاهش خواب و کاهش وزن بیماران موثرتر بود.
  کلیدواژگان: سیتالوپرام، ونلافاکسین، افسردگی آتیپیک
 • اسدالله احمدزاده، سید علی ضیائی، مریم شمسایی، داریوش فتحعلی پور، علی روحانی صفحه 105
  زمینه و هدف
  شکستن پروتز در اثر حوادث یا ناهماهنگی اکلوژن از ضعف های رزین های آکریلی پلی متیل متاکریلات می باشد. به همین علت محققان در صدد یافتن روش هایی جهت بالا بردن استحکام عرضی این مواد بوده اند. تاکنون روش های متفاوتی شامل استفاده از کو پلی مرها، عواملCross-Linking ، تقویت کننده های فلزی و فایبرها جهت بالا بردن خواص مکانیکی این مواد ابداع شده است. در مورد مواد تقویت کننده جدیدتر، از جمله فایبرهای پلی اتیلن تحقیقات محدود و نتایج متناقض می باشد. هدف از انجام این تحقیق، مقایسه میزان استحکام عرضی بین این روش با دو روش دیگر (سیمS.S و مش فلزی) جهت تقویت رزینPMMA می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق 40 نمونه رزین PMMA ساخته شده و در چهار گروه ده تایی تقسیم بندی شد. در گروه اول از هیچ نوع تقویت کننده ای استفاده نشده و به عنوان گروه شاهد منظور گردید. در سه گروه دیگر به ترتیب از سیم فلزی به قطر 0.1 میلی متر، مش فلزی به ضخامت 3/0 میلی متر و فایبر پلی اتیلن از نوع Fiber-braid جهت تقویت نمونه ها استفاده شد. در نهایت این نمونه ها با استفاده از تست 3-Point Loading تحت اعمال نیرو تا موقع شکستن قرار گرفتند.
  یافته ها
  متوسط میزان استحکام عرضی گروه شاهد MPa 78.37 و سه گروه دیگر به ترتیب: MPa 80.25، MPa 79 و MPa 78.56 محاسبه شد، ولی این میزان افزایش در هیچکدام از گروه ها از نظر آماری معنادار نبود (0.05> p).
  نتیجه گیری
  افزایش 2.5%، 0.8% و 0.25% به ترتیب برای گروه های تقویت شده با سیم استینلس استیل، مش فلزی و فایبر پلی اتیلن، تاثیر قابل ملاحظه در بهبود استحکام عرضی رزین آکریلی PMMA ندارد.
  کلیدواژگان: رزین PMMA، فایبر پلی اتیلن، استحکام عرضی
 • احسان ولوی صفحه 117
  نوروتوکسین ها و سیتوتوکسین های موجود در نیش عقرب عوامل اصلی ایجاد علائم و عوارض ناشی از عقرب زدگی بوده و شناسایی نوع عقرب به پزشک این امکان را میدهد که بتواند نوع سم عقرب را پیش بینی نماید. سم عقرب گادیم بیشترین اثرات سیتوتوکسیسیتی را ایجاد نموده و میتواند باعث نکروز پوستی، همولیز، رابدومیولیز و نارسایی کلیه گردد اما سم سایر عقرب ها بیشتر از نوع نوروتوکسین است و برحسب ترکیب و میزان تولید سم، میتواند باعث درد شدیدتر و بروز علائم تحریک سیستم پارا سمپاتیک و سمپاتیک شده و حتی باعث ادم ریه و سندرم دیسترس تنفسی حاد گردد. درمان با سرم ضد عقرب به روش داخل وریدی و به مقدار مناسب، سرم درمانی و افزایش میزان ادرار و استفاده از پلاسمای تازه FFP) ( در موارد سندرم همولیتیک اورمیک (HUS) و انعقاد داخل عروقی منتشر(DIC) در بیماران عقرب زده با عقرب گادیم و درمان به موقع عوارض عصبی با استفاده از پرازوسین در سال های اخیر باعث بهبود درمان و کاهش عوارض و مرگ و میر در این بیماران شده است.
  کلیدواژگان: عقرب زدگی، عقرب گادیم، درمان گام به گام، نارسایی کلیه
|
 • Yazdankhah S., Assareh Ar, Dadfar M., Adel Smh, Majidi Sh, Ahmadi F., Amir Ajam Z., Jafarpour M., Hajizadeh R Page 1
  Background And Objective
  Erectile dysfunction (ED) is a common medical disorder which is more prevalent in patients with coronary artery disease (CAD). Several mutual risk factors exist between ED and CAD; therefore ED has been recognized as CAD risk equivalent. The purpose of this study was to assess internal pudendal artery angiographic findings in patients with CAD and ED.
  Subjects and
  Methods
  Forty male candidate for coronary artery angiography who suffered from ED were included in this study. The participant's ED was evaluated by Sexual Health Inventory for Men (SHIM), a five question version of the International Index of Erectile Function (IIEF) questionnaire. After coronary artery angiography, in the same session patients underwent selective pelvic artery angiography.
  Results
  A relationship was seen between the severity of ED and the number of coronary arteries with atherosclerosis (P=0.028). Furthermore, a direct relationship was also seen between the probability of atherosclerosis in pelvic arteries and severity of ED (P=0.017). Atherosclerosis of pelvic arteries was more prevalent in patients with 2 and 3VD (P=0.03) and also in patients with diabetes (P=0.023).
  Conclusions
  Although the prevalence of ED is high in patients with CAD, atherosclerosis of pelvic arteries is not common in these patients; and most lesions in their pelvic arteries were seen in internal pudendal arteries. Severe ED suggests severe coronary artery involvement and of all standard risk factors only diabetes had a direct relationship with atherosclerosis of pelvic arteries.
  Keywords: Internal pudendal artery, Coronary artery disease, Impotency
 • Jalalvand F., Amini K Page 11
  Background And Objectives
  Escherichia coli causes intestinal and extra intestinal diseases and is a major cause of diarrhea in children in developing countries. The aim of this study was to determine the molecular identity of pathogenic E.coli isolated from clinical samples by the Multiplex PCR.
  Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study 150 stool samples collected from hospitals in West Tehran and biochemical tests (TSI, SIM, MR&VP) were used to identify E. coli species. Identification of genes pathovar diarrheal was carried out by use of multiplex PCR assay. Statistical data was performed with SPSS version 19, using (kruskal–Wallis one-way analysis of variance) descriptive statistical analysis .
  Results
  A total of 55 of isolated clinical samples were identify as E. coli. Gene stx1 was not identified in any of the samples. Among the identified genes, the highest frequency of responsible gene was stx2 with 12.72% and the lowest was for IPaH gene with 1.81%.
  Conclusion
  Frequency more Stx2 than other genes gene studied in this research can be seen as a major factor ýin causing diarrhea caused by E. coliþ.þý Multiplex PCR method can be in the shortest period of time ýwith high specificity and sensitivity to the presence of disease-causing genes discovered and be ýprevented With appropriate and timely treatment of the creation of resistant strains and ýtransmission of these genes in the human population.ý
  Keywords: Escherichia coli Diarrheagenic, Multiplex PCR
 • Ghadiri A., Esmaeili H., S Jalal Hashemi, Masjedizadeh A., Alavi Nejhad P., Akbar A Page 19
  Article File: ãÊä ˜Çãá (PDF) 926 Kb
  Page From: 19 To: 33
  Visit: 146
  Abstract
  Background And Objective
  Inflammatory bowel disease (IBD), including Crohn's and ulcerative colitis is a complex multifactorial disease with unknown exact cause. This study investigated the epidemiological features and clinical manifestations of IBD referred to GIT specialists in the city of Ahvaz, Iran.
  Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study, from Sep 2013 to May 2015, 115 patients with confirmed diagnosis of IBD included 35 patients with Crohn’s disease and 80 patients with ulcerative colitis were evaluated. Data collection was based on a prepared patient questionnaire and a checklist?? and analyzed by spss software ver 22.
  Result
  The mean and ± SD age age of patients at diagnosis was 26.09 ±10.69 and 30.09 ± 9.84 yr in patients with ulcerative colitis and Crohn' disease respectively. Women were the dominant sex in both diseases. In Crohn's disease, enteric phenotype had the highest percentage (42.9 %) and in terms of the behavior of the disease, inflammatory was 80% more common. In patients with ulcerative colitis in terms of feature, pancolitis with 46.25 % was more than others. In comparison between Crohn' disease and ulcerative colitis significant differences observed for pain in the back P=0.004, blood in the stool P=0.017, headache P=0.004 and age P
  Conclusions
  The finding of this study demonstrated that among IBD patients in our area, enteric phenotype and inflammatory behavior in Crohn's disease and pancolitis phenotyp in ulcerative colitis e are more prevalent.
  Keywords: Epidemiology, Inflammatory bowel disease, Crohn's disease, Ulcerative colitis
 • Ghasemloo E., Rahnema M., Bigdeli Mr Page 35
  Background And Objective
  After reperfusion following focal ischemia, free radicals are created, causing cell death. Salviaofficinalis contains antioxidant compounds that may prevent cell death process. For this reason, we will examine the protective effect of Salvia officinalis extracts of infarct volume and neurological deficit caused by ischemic stroke.
  Subjects and
  Methods
  In this experimental study, 35 male Wistar rats were randomly divided into 5 groups of 7 rats in each group. The control group received distilled water, three groups received intraperitoneally hydroalcoholic extracts of Salvia officinalis respectively with doses of 50, 75 and 100 mg/kg for 21 days. Four experimental groups underwent 60 min middle cerebral artery occlusion. Two hours after the last administration of Salvia extracts, middle cerebral occlusion was induced. Then, infarct volume and neurologic deficits were analyzed. Sham operated groups were not pretreated before induction of brain ischemia.
  Results
  The results of this study showed that all three doses of the extract reduced the amount of infarct volume in the core, penumbra and subcortex as well as score of neurological deficits was reduced compared with control group (P
  Conclusion
  It seems Salvia officinalis due by reduction of infarct volumeand neurological disorders, apply the protective effect against stroke damage.
  Keywords: Salvia officinalis, Infarct Volume, Neurologic Deficits, Stroke
 • Jalli R., Mohammadian M., Pishdad P., Akhavan M Page 47
  Background And Objective
  Solitary pulmonary nodule (SPN) is defined as a discrete, well margined opacity up to 3cm in diameter that is surrounded by normal lung tissue and is not associated with any other abnormality in the lung or nearby lymph nodes. CT scan is the modality of choice for detection of SPN. Lack of ionizing radiation and high spatial resolution are the main benefits of MRI, nevertheless the usefulness of this imaging modality on diagnosis of lung nodules has not been well established. Aim of this study was to determine the accuracy of MRI on diagnosis of SPNs that their presence have been confirmed by CT scan.
  Subjects and
  Methods
  A total of 32 patients, confirmed for SPN according to CT scan findings and 11 patient with normal CT scan were included in this prospective study were allocated as case and control groups respectively. Sensitivity, specificity and positive and negative predictive values of MRI were determinated. Site and size of pulmonary nodules as well as different MRI sequences were the investigated parameters.
  Results
  Statistical analysis showed the least diagnostic sensitivity for T1w sequences (27%). T2w images and Fat-sat slices had 55% and 36% sensitivity respectively. Specificity of 97% for T1w images, 90% for T2w slices and 90% in Fat-sat sequences were the other results.
  Conclusion
  Although specificity of different sequences of MRI was ≥90% , low sensitivity and breath holding technique precludes its routine usage for the suspected patients with SPN and early detection of pulmonary nodules in high risk patients.
  Keywords: Solitary pulmonary nodule, MRI
 • Khajueinejhad M., Habibi Ah, Ranjbar R Page 55
  Background And Objectives
  More than 80% of diabetic subjects die because of cardiovascular complications. The main symptom of this disease is thrombosis which occurs due to the increase of coagulation factors and imbalance in the homeostasis. The aim of present study was to investigate the effect of six weeks aerobic training on fibrinogen and some of the coagulation factors in women with type 2 diabetes.
  Subjects and
  Methods
  Among women with type 2 diabetes, 20 patients were chosen. They were randomly divided in two groups: experimental (n=12; age:47.41±6.59 yr, BMI: 28.79±3.92) and control (n=8; age:48±5.9 yr, BMI:30.87± 2.18). The experimental group performed the training for 6 weeks, each week 4 sessions with 50–80 % heart rate reserve. Blood samples were taken 24 h before the first training session and 48 h after the last training session. Covariance test was used to evaluate the data and in order to compare each group’s pretest and posttest, paired-samples T-test was used at the significance level of P ≤0.05.
  Results
  There were significant increase in fibrinogen (P= 0.007), PTT (P=0.001), PT( 0.001) and significant decrease in platelet (P= 0.001) of the experimental group.
  Conclusion
  Present study indicated that 6 weeks aerobic exercise caused changes in coagulation factors which is beneficial to deal with threatening complications coagulation system in patient with type 2 diabetes.
  Keywords: Aerobic exercise, Fibrinogen, Coagulation Factors, Type 2 Diabetes
 • Mohammadi A., Mousavi Dehmurd R., Afsharmanesh Mr, Ayashi S., Abdveys N., Kheirollah Ar Page 63
  Background And Objective
  Throughout the world, measuring serum 25-hydroxyvitamin D is used to assess serum vitamin D levels. According to this criterion, many epidemiological studies show that vitamin D deficiency is a worldwide health problem and is associated with many chronic diseases. The aim of this study was to evaluate serum levels of vitamin D in Khuzestan province and remark on the need for its treating.
  Subjects and
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 4574 participants of men and women referred to some diagnostic laboratories of Khuzestan Province in 1393. Serum level of 25(OH) vitamin D, as the most important metabolites of vitamin D, was measured by chemiluminescence method and vitamin D deficiency was defined at 25-hydroxy vitamin D level of less than 30 ng / ml.
  Results
  Based on the statistic analysis the mean serum level of 25(OH)VitD was 21.40 ± 18.36 ng/mL 77.8% of participants were assessed as the severe to mild VitD deficiency. The VitD average for male and female were 21.45 ± 16.03 and 21.38 ± 19.00 ng / ml respectively and it was in insuficiency range for both sexes.
  Conclusion
  In this study, it was found that despite the sunny climate of Khuzestan, the serum level of vit D is low in study parcipitants and the mean reasons for this deficiency can be due to very low intake of vitamin D through foods, fear of exposure to the sun ray, or incorrect assessments of the normal values of Vit D.
  Keywords: Vitamin D Deficiency, Khuzestan, 25, hydroxyvitamin D
 • Mohammadi T., Mohammadian B., Fatemi Tabatabaee Sr, Kolahi M Page 73
  Background And Objective
  Hippocampus is a part of limbic system and has an important role in memory and learning. Menopause causes failure in the memory and learning in women. Different medicines have been used to improve memory in menopausal women. Nowadays, Herbal medicines due to their fewer side effects are used in treatment of various diseases. Cinnamon is one of these herbal medicines that claimed to improve sexual potential and memory. The aim of the present study was to evaluate Cinnamon hydroalcoholic extract effect on hippocampal histology following ovariectomy (experimental menopause).
  Subjects and
  Methods
  17 adult female mice(30±5g) were divided into 3 groups as control, sham(ovariectomized) and treatment. Cinnamon hydroalcoholic extract(200mg/kg) was administrated every other day for 20 days IP. 24 hours after last administration, animals were euthanized, their brain were isolated immediately and were floated in fixative solution. Tissue sections of brain were prepared and stained by Hematoxylin-Eosin(H&E) and studied by light microscopy.
  Results
  Ovariectomy increased degenerated cells in CA1 and DG regions of hippocampus significantly(P
  Conclusion
  Cinnamon decreased histological changes following ovariectomy (experimental menopause) in mice hippocampus and it may be a suitable medicine to improve memory and learning in menopausal women.
  Keywords: Ovariectomy, Histology, Cinnamon, Hippocampus, Mice
 • Moradi L., Latifi Sm, Shahbazian Hb, Moravej Aleali A Page 85
  Background And Objective
  The aim of this study was to evaluate the prevalence of high TG-low HDL syndrome and high TG/HDL ratio and its associated factors in Ahvaz.
  Subjects and
  Methods
  This descriptive analytical study was performed with cluster sampling method in 6 health centres and 75 households were randomly selected. Blood pressure, weight, height, body mass index (BMI) and waist circumference were measured. Serum fasting level of FBS, total cholesterol, triglyceride, HDL and LDL were measured.
  Results
  Total 2505 participants [1155 male (46.15%), 1350 female (53.9%)] evaluated in this study. Prevalence of high TG-low HDL was 10.2% (6.5% in male, 13.3% in female) according to American Association of Clinical Endocrinologist (AACE). Prevalence of high TG/HDL ratio was 67.8% with significant difference in male (73.9% in male, 63.7% in female) (P=0.0001). Prevalence of high TG-low HDL and TG/HDL ratio had significant correlation with age (P=0.0001). Both disorders were more prevalent in subjects with diabetes, obesity and high waist circumference than normal weight and normal waist circumference.
  Conclusion
  The results shows prevalence of high TG- low HDL and TG/HDL ratio are common disorders in Ahvaz. Educational programs are recommended to improve lifestyles and reduce cardiovascular disease risk factors.
  Keywords: High Triglyceride, Low HDL, High TG, HDL Ratio, Ahvaz
 • Hemmati Garakani S., Nazeri Astaneh A., Hekmat Hr Page 95
  Background And Objective
  This study conducted to compare effectiveness of citalopram with venlafaxine in treatment of outpatients with atypical depression.
  Subjects and
  Methods
  The present study was an open-label randomized clinical trial, and compared the effectiveness of citalopram with venlafaxine in 80 outpatients with mild to moderate atypical depression based on DSM-IV-TR criteria using Beck depression questionnaire, who visited Akhavan clinic and Razi Psychiatric Hospital in Shahre Rey, Tehran. Evaluation of symptoms improvement and incidence of side effects were carried out fortnightly with the use of a clinical interview or by telephone up to eight weeks.
  Results
  Although venlafaxine group showed more decline in Beck scores, statistical analysis of the results showed no significant differences in declined Beck scores in citalopram group (with the mean score of 6.42 ± 11.78) versus venlafaxine group (with the mean score of 7.87± 8.03 ) (P=0.522).
  Conclusion
  Both citalopram and venlafaxine were effective in atypical depression treatment, and no significant difference was found. However venlafaxine was more effective in reduction of sleep duration and caused weight loss.
  Keywords: Venlafaxine, Citalopram, Atypical depression
 • Ahmadzadeh A., Ziaei Sa, Shamsayi M., Fathalipour D., Rohani A Page 105
  Background And Objective
  Denture fracture due to excessive thickness, malocclusion or other traumas during sneezing or washing are disadvantages of acrylic prosthetics and PMMA resin. So further methods are needed to increase their transverse strength. Although there are many studies on reinforcing and modifying with copolymers, cross–linking or use of metallic or fibric strengtheners to enhance mechanical properties, There are limited studies with paradoxical results. The aim of this study was to compare the transverse strength between reinforcement with polyethylene fiber and two older methods (stainless steel, metallic mesh).
  Subjects and
  Methods
  In this study 40 PMMA resin samples (65x12x3 mm) were made and categorized in 4 groups : With no reinforcing agent ( control group ); with metal wire (diameter 1.0 mm); with metal mesh (diameter 0.3 mm) and with polyethylene fiber (Fibre–braid). These samples were put to 3-point loading test by Instron universal testing machine.
  Results
  The average transverse strength in control group was 78.37 MPa and for three other groups: metallic wire, mesh and polyethylene fibers, in sequence, were 80.25 MPa , 9 MPa and 78.56 MPa . The results were not statistically significant ( P>0.05).
  Conclusion
  Reinforcing the acrylic resin using different techniques do not produce increases in transverse strength in comparison with the conventional acrylic resin with no reinforcement. Therefore, none of the tested techniques are recommended.
  Keywords: PMMA resin, Polyethylene fibers, Transverse Strength
 • Valavi E Page 117
  Scorpion neurotoxins and cytotoxins are the main components causing toxic symptoms and complications in scorpion stung victims and identifying of the type of scorpion, allows one to be able to predict the type of toxicity. In comparison with other scorpion species, Gadeem (Hemiscorpius lepturus) venom produces the most cytotoxic effects and can cause skin necrosis, hemolysis, rhabdomyolysis and acute kidney injury. But the venom in other scorpions mostly contain neurotoxins and depending on quantity and ingredients can cause severe pain, para-sympathetic and sympathetic system stimulation symptoms, pulmonary edema and acute respiratory distress syndrome. Treatment with sufficient dose of intravenous scorpion anti-venom and adequate diuresis with fresh frozen plasma (FFP) in patients with hemolytic uremic syndrome (HUS) and disseminated intravascular coagulation (DIC) in Gadeem scorpion stung cases. In addition, appropriate treatment of neurological complications with prazosin can improve prognosis and decreased mortality.
  Keywords: Scorpion sting, Gadeem scorpion, Step by step treatment, Renal failure