فهرست مطالب

تولیدات گیاهی - سال سی و هشتم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال سی و هشتم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علمی - پژوهشی
 • سید محمد علوی متین، افراسیاب راهنما، موسی مسکرباشی صفحات 1-12
  پتاسیم، نقش مهمی در بهبود تحمل گیاهان به تنش های غیرزیستی نظیر تنش شوری ایفا می کند. به منظور بررسی تاثیر پتاسیم بر کاهش اثرات نامطلوب تنش شوری از طریق پایش فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان، محتوی کلروفیل و عملکرد دانه دو رقم گندم دوروم (بهرنگ و یاواروس) آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار با سطوح تیماری مختلف شامل: شاهد (بدون شوری)، شوری 150 میلی مولار (از نوع کلرید سدیم)، شوری 150 میلی مولار به همراه دو سطح 300 و450 میلی گرم پتاسیم بر کیلو گرم خاک از منبع سولفات پتاسیم و دو سطح 30 و 45 میلی گرم پتاسیم بر کیلو گرم خاک از منبع نانوکلات پتاسیم 27 درصد اجرا گردید. تنش شوری سبب کاهش عملکرد دانه هر دو رقم گردید ولی تیمار ترکیبی شوری و پتاسیم از طریق بهبود فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و محتوی پتاسیم و کلروفیل برگ سبب کاهش اثرات منفی شوری بر عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شوری مطلق گردید. پاسخ هر دو رقم به تنش شوری و کاربرد سطوح و منابع مختلف پتاسیم در شرایط تنش برای بیشتر صفات مشابه بود، اگرچه فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز، گلوتاتیون ریداکتاز در رقم بهرنگ تا حدودی بیشتر بود. در مجموع، بر اساس یافته های این پژوهش کاربرد پتاسیم همراه با شوری در رقم یاواروس در مقایسه با رقم بهرنگ دارای اثرات مطلوب تری بود.
  کلیدواژگان: تحمل شوری، تنش اکسیداتیو، کلرید سدیم، نانو کلات پتاسیم
 • صفدر پور ممبینی، سید محمدحسن مرتضوی، نورالله معلمی، علی اکبر مظفری، عبدالامیر معزی صفحات 13-24
  این آزمایش با هدف بررسی اثر تاریخ کاشت و غلظت محلول غذایی هوگلند بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروزا در دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور تاریخ کشت (در سه سطح، شامل 10 آذر، 30 آذر و 20 دی) و غلظت محلول غذایی هوگلند (در سه سطح، شامل قدرت کامل، دو-سوم قدرت و یک-سوم قدرت) و در سه تکرار طراحی گردید. نتایج نشان داد بیشترین تعداد گل و گل آذین در تغذیه با محلول هوگلند کامل در اولین و دومین تاریخ کشت به دست آمدند (به ترتیب 33/26 و 33/5 عدد). بیشترین درصد تشکیل میوه (86/74 %) نیز در تغذیه با هوگلند کامل و در تاریخ کشت 30 آذر به دست آمد. بیشترین وزن میوه (12 گرم)، تعداد میوه (33/14) و عملکرد بوته (77/172 گرم) در تغذیه با محلول دو-سوم هوگلند و در تاریخ کشت 10 آذر به دست آمد. اگر چه تغذیه با محلول غذایی کامل هوگلند بیشترین افزایش صفات کیفی میوه را داشت به گونه ای که سبب حداکثر میزان ویتامین ث و سفتی بافت میوه (در تاریخ کشت اول) و حداکثر مواد جامد محلول (در هر سه تاریخ کشت) گردید ولی با نتایج به دست آمده برای محلول غذایی دو-سوم هوگلند در بیشتر صفات اختلاف معنی دار آماری ثبت نگردید. بر این اساس و با توجه به هزینه بالای تهیه محلول های غذایی کشت هیدروپونیک و کوتاه بودن فصل رشد گیاه توت فرنگی در شرایط آب و هوایی اهواز، برای تولید توت فرنگی با عملکرد و کیفیت مناسب، تاریخ کشت 10 آذر و تغذیه با محلول دو-سوم قدرت هوگلند توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: توت فرنگی، تاریخ کشت، عملکرد، هیدروپونیک و کامارز
 • فرید یوسفی، پیمان حسیبی، حبیب الله روشنفکر دزفولی، موسی مسکرباشی صفحات 25-34
  این تحقیق با هدف مطالعه اثرات تنش های شوری و خشکی به صورت مجزا و همراه با یکدیگر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم کلزا در اهواز به صورت گلدانی خارج از گلخانه اجرا شد. تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بود. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط تنش شوری و خشکی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی و محتوای نسبی آب برگ کاهش یافت. همچنین تنش های شوری و خشکی سبب افزایشعدد SPAD و نفوذپذیری نسبی غشاء در ارقام مورد مطالعه شد. درحالی که تنش توام شوری و خشکی، این صفات را به مقدار بیشتری متاثر کرد. نتایج همبستگی صفات تحت تنش شوری نشان داد که افزایش نفوذپذیری نسبی غشاء سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی شد (**93/0-r= ). همچنین در شرایط تنش توام همبستگی منفی بین نفوذپذیری نسبی غشاء و محتوای نسبی آب برگ وجود داشت (**94/0-r= ) که به دلیل آسیب وارده به غشاء و افزایش نشت الکترولیت ها سبب کاهش محتوای نسبی آب برگ شد. به طورکلی رقم هایولا 401 دارای سازوکار دفاعی بهتر و کارآمدتری نسبت به رقم شیرالی از لحاظ حفظ محتوای نسبی آب برگ و عدم افزایش نفوذپذیری نسبی غشاء برخوردار بود و نسبت به تنش های شوری، خشکی و توام تحمل بیشتری داشت.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، عدد SPAD، محتوای نسبی آب برگ، نفوذپذیری نسبی غشاء
 • سمیه ناصری خلاری، مختار حیدری، سیروس جعفری، محمدحسین دانشور صفحات 35-48
  نیتروژن به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان در نظر گرفته می شود و به میزان زیاد توسط گیاهان دریافت می گردد. مشخص شده مصرف کودهای حاوی نیتروژن اثرات سودمندی برای پسته و سایر درختان میوه دارد ولی اسیمیلاسیون نیتروژن در گونه های پسته (Pistacia)، شامل دریافت و احیا نیترات در پاسخ به تنش شوری مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این آزمایش، فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، اسیدهای آمینه کل، تجمع نیترات و یون های کلسیم و سدیم در دانهال های پسته پایه بادامی زرند (Pistacia vera L.) در پاسخ به تیمار کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلی مولار) و نیترات کلسیم (0، 10 و 15 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند افزایش شوری موجب کاهش فعالیت نیترات ردوکتاز در برگ و تجمع نیترات، اسیدآمینه کل و یون کلسیم در برگ و ریشه دانهال های پسته اهلی گردید. در شرایط تنش کلرید سدیم، کاربرد نیترات کلسیم موجب افزایش معنی دار نیترات در برگ و ریشه و یا اسیدآمینه کل و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ های دانهال های پسته اهلی گردید. همچنین، کاربرد نیترات کلسیم، موجب افزایش معنی دار نسبت اسیدآمینه کل در ریشه نسبت به برگ و کاهش نسبت سدیم به کلسیم در ریشه گردید. شوری اسیمیلاسیون نیترات در گیاه پسته اهلی (Pistacia vera) را تحت تاثیر قرار داد. هم چنین بر اساس نتایج نشان دهنده نقش موثر اسیدآمینه کل آزاد و یون های کلسیم در محافظت دانهال های پسته اهلی در شرایط تنش شوری می باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم، پایه، پسته (Pistacia vera L.)، شوری، نیتروژن
 • اسما بستامی، مجید مجیدیان صفحات 49-60
  به منظور بررسی تاثیر قارچ میکوریزا، کود فسفات زیستی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز یک آزمایش فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار به صورت مزرعه ای در سال زراعی 92 در خرم آباد اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل قارچ میکوریزا در دو سطح، کود فسفات زیستی و کود دامی در سه سطح بودند. همچنین یک کرت به عنوان شاهد کود شیمیایی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم به میزان 90، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) در هر تکرار قرار داده شد و مقایسه آن با تیمارهای کودهای زیستی و دامی نیز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت. بیشترین میزان غلظت فسفر دانه (67/3 درصد)،کاروتنوئیدبرگ (39/2 میکروگرم بر میلی لیتر)، عملکرد زیستی (7/3931 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (67/1780 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (08/36 درصد) در اثر تلقیح با میکوریزا، مصرف 70 کیلوگرم کود فسفات زیستی و 20 تن در هکتار کود دامی حاصل شد که به ترتیب 51، 168، 51، 80، 27 درصد بیشتر از شاهد شیمیایی شد. اثر متقابل و معنی داری در بین تلقیح میکوریزا و کود فسفات زیستی در کاروتنوئید برگ،عملکرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. طبق نتایج حاصله در این پژوهش تلقیح میکوریزا بیشترین تاثیر را نسبت به کود فسفات زیستی و کود دامی روی عملکرد دانه و عملکرد زیستی و شاخص برداشت گشنیز داشت.
  کلیدواژگان: کود دامی، عملکرد زیستی، کلروفیل، کاروتنوئید
 • اصغر رمضانیان، فرشته خرم، احمد احمدپور صفحات 61-70
  به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف پوترسین و پوشش واکس بر ویژگی های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم ’کارا‘ در شرایط انبار، یک آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام شد. در این آزمایش اثر نوع پوشش در چهار سطح شامل واکس تجاریBRITEX ، پوترسین 2/0، 4/0 و 6/0 میلی مولار روی ویژگی های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم ’کارا‘ در سه تکرار و سه مرحله شامل 20، 40 و 60 روز در دمای 1±5 درجه سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد، اثر نوع پوشش، زمان انبارداری و برهمکنش نوع پوشش و زمان انبارداری بر ویژگی های مورد بررسی میوه نارنگی ’کارا‘ شامل کاهش وزن میوه، نسبت پوست به گوشت میوه، درصد آب میوه، مواد جامد محلول(TSS)، نسبت TSS/TA و میزان ویتامین ث در سطح 1% معنی دار و بر روی pH و اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، معنی دار نبود. به صورت کلی می توان از بین تمامی تیمارها، کاربرد پس از برداشت پوترسین با غلظت 2/0 میلی مولار و نگهداری آن در انبار تا 40 روز را موثرترین تیمار در حفظ کیفیت نارنگی ’کارا‘ معرفی کرد.
  کلیدواژگان: پلی آمین، واکس تجاری BRITEX، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون
 • منوچهر امیری، سیروس منصوری فر، کمال سادات اسیلان، حسن حیدری صفحات 71-80
  به منظور تعیین فاصله مناسب آبیاری و مقدار کود نیتروژن برای تولید شوید در شرایط آب و هوایی کرمانشاه، پژوهشی به صورت کرت های خرد شده با سه تکرار در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه رازی در سال 1392 اجرا شد. کرت اصلی، فاصله آبیاری، شامل سه سطح 4، 6 و 8 روز و کرت فرعی، کاربرد کود اوره، شامل چهار سطح 0، 100، 200 و 300 کیلوگرم اوره در هکتار بود. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد ساقه و برگ، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، قطر ساقه، محتوای رطوبت نسبی برگ، میزان کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و محتوای کاروتنویید ها بود. کلروفیل برگ با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مصرف 300 کیلوگرم اوره در هکتار به همراه آبیاری در فواصل 4 روز یک بار حداکثر عملکرد دانه را تولید کرد. فواصل آبیاری و کود نیتروژن تاثیر معنی داری بر تعداد چتر و چترک در بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد ساقه و برگ، ارتفاع بوته و قطر ساقه شوید نداشت. مصرف 300 کیلوگرم اوره در هکتار دارای بالاترین شاخص برداشت بود. فواصل آبیاری 8 روز یک بار به همراه مصرف 200 کیلوگرم اوره در هکتار بالاترین محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل را بین اکثر تیمارها داشت. مطالعه تاثیر خشکی در مراحل مختلف رشدی شوید برای مطالعات بعدی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: خشکی، نیتروژن، کلروفیل، شوید
 • محمود کوشش صبا، سمیرا مرادی صفحات 81-92
  ژنوتیپ ها و ارقام زیادی از گلابی در غرب کشور وجود دارند که برخی از آن ها دارای خصوصیات تغذیه ای ارزشمندی می باشند. این پژوهش با هدف مطالعه تغییرات بیوفیزیکی و زیست شیمیایی میوه در فرایند رسیدگی و نگهداری پس از برداشت صورت گرفت. 7 رقم میوه گلابی غرب کشور به همراه شاه میوه برداشت و به مدت 90 روز در دمای 1 درجه سلسیوس نگهداری شد. در زمان برداشت، 30، 60 و 90 روز پس از برداشت، نمونه برداری از سردخانه صورت گرفته و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه مانند کاهش وزن، سفتی، چگالی، ماده خشک، ویتامین ث، فنل کل، مواد جامد محلول، اسیدیته، شاخص رسیدگی و pH مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان مواد جامد محلول افزایش یافت و از 2/13 به 98/15 درصد رسید در حالی که اسیدیته قابل تیتراسیون کاهش یافت. میزان اسید اسکوربیک در ارقام مورد مطالعه متفاوت بود. بیشترین مقدار ویتامین ث در زمان برداشت مشاهده شد و با افزایش زمان نگهداری میزان آن به تدریج کاهش یافت. درصد کاهش وزن نیز روند صعودی نشان داد و از صفر درصد در زمان برداشت به 1/10 درصد بعد از 90 روز نگهداری در سردخانه رسید. همبستگی بین متغیرهای اسید آسکوربیک، چگالی و سفتی مشاهده شد به طوری که میوه هایی که چگالی بیش تری داشتند از استحکام بالایی برخوردار بودند و هم چنین میوه هایی که سفت تر بودند میزان اسید آسکوربیک بیش تری داشتند. همبستگی بین متغییرهای ماده خشک و کاهش وزن نیز نشان داد، با بالا رفتن کاهش وزن میزان ماده خشک نیز افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: سفتی، چگالی، سردخانه، اسیدآسکوربیک
 • صفیه عرب، مهدی برادران فیروزآبادی، حمیدرضا اصغری صفحات 93-104
  امروزه کاربرد مواد آنتی اکسیدان و تنظیم کننده رشد گیاه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش های مختلف مطرح شده است. اسید آسکوربیک و سدیم نیتروپروساید از جمله این مواد هستند که موجب مقاومت گیاه به تنش های زیستی و غیر زیستی می شوند. جهت بررسی این موضوع در گیاه گلرنگ آزمایشی در سال 1390 به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام شد. فاکتور اصلی تنش کم آبیاری شامل 2 سطح 8 و 16 روز آبیاری به ترتیب به عنوان عدم تنش و تنش بود که بعد از استقرار کامل بوته ها اعمال گردید. فاکتورهای فرعی شامل 3 سطح محلول پاشی سدیم نیتروپروساید در 3 غلظت صفر، 50 و 100 میکرو مولار و محلول پاشی اسید آسکوربیک در 3 سطح صفر، 10 و 20 میلی مولار در مرحله گلدهی بودند. در 63 و 65 روز پس از کاشت به ترتیب محلول پاشی با سدیم نیتروپروساید و اسید آسکوربیک انجام شد و یک هفته بعد محلول پاشی تکرار گردید. تنش، شاخص پایداری غشاء را کاهش داد. این صفت با کاربرد اسید آسکوربیک کاهش و با کاربرد سدیم نیتروپروساید افزایش یافت. کاربرد سدیم نیتروپروساید موجب افزایش شاخص سطح برگ گردید. در عدم تنش، محلول پاشی با هر دو غلظت سدیم نیتروپروساید کلروفیل b را افزایش دادند. محلول پاشی با اسید آسکوربیک با غلظت 10 میلی مولار در شرایط عدم تنش کاروتنوئید را افزایش داد. عملکرد دانه در بالاترین سطح از سدیم نیتروپروساید 2/13 درصد بیشتر از تیمار شاهد بود. لذا به نظر میرسد که کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید با غظت مناسب می تواند در کاهش شدت تنش کم آبی مفید باشد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، کلروفیل، شاخص سطح برگ، گلرنگ
 • سامره نجفی، محمدرضا عبداللهی، حسن ساری خانی، سید سعید موسوی صفحات 105-116
  در این آزمایش، اثرکشت توام بساک با تخمدان خیار روی کارایی آندروژنز در کشت بساک 4 رقم خیار مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. ارقام خیار (بتا آلفا، اصفهانی، باسمنج، کرکی) ، محیط های کشت (مایع، جامد) و تعداد تخمدان در محیط کشت (0، 10، 20) عوامل مورد مطالعه در این آزمایش بودند. نتایج اختلاف معنی داری در سطح 001/0 بین ارقام خیار، محیط های کشت، تعداد تخمدان در محیط کشت، اثرات متقابل دوگانه و اثر سه گانهرقم در محیط کشت در تعداد تخمدان برای صفات درصدکالوس زایی (به جز اثرمتقابل محیط کشت در تخمدان) و میانگین تعداد رویان به ازای هر بساک در سطح 001/0 نشان داد. استفاده از محیط کشت مایع بدون تخمدان در رقم اصفهانی (90%) و محیط های کشت جامد حاوی 10 تخمدان در رقم کرکی (66/86%) و 20 تخمدان در رقم باسمنج (66/76%) بیشترین درصد کالوس زایی را به دنبال داشت. بیشترین درصد کالوس های رویان زا در ارقام کرکی (60%) و اصفهانی (66/56%) در محیط کشت جامد حاوی 10تخمدان به دست آمد. بیشترین تعداد رویان، با اضافه کردن 10 تخمدان به محیط کشت جامد در ارقام کرکی و اصفهانی با میانگین 76/0 رویان به ازای هر بساک کشت شده به دست آمد. به طورکلی استفاده از 10 تخمدان در محیط کشت جامد در ارقام بتا آلفا، اصفهانی، کرکی و هم چنین 20 تخمدان در محیط کشت جامد در رقم باسمنج باعث افزایش تولید رویان در کشت بساک خیار گردید.
  کلیدواژگان: آندروژنز، خیار، رویان زایی، کشت توام، هاپلوئید
|
 • S.M. Alavi Matin, A. Rahnama, M. Meskarbashee Pages 1-12
  Potassium plays an important role in improving plant tolerance to a biotic stresses such as salt stress. In order to evaluate the effect of potassium on alleviating the adverse effects of salt stress by monitoring the activity of some antioxidant enzymes, the grain yield and chlorophyll content of two durum wheat cultivars (Behrang and Yavarous), a pot experiment was carried out based on randomized complete block design with three replications with treatment levels including: control (no salt), 150 mm NaCl (Sodium Chloride), salt 150 mm NaCl with two levels of 300 and 450 mg K kg-1 soil as potassium sulfate and two levels of 30 and 45 mg K kg-1 soil as nano chelate potassium 27%. The grain yield of both cultivars was decreased under salt stress, but the combination of potassium and NaCl alleviated symptoms of the individual salt stress by enhancing the activities of antioxidant enzymes compared with individual salt stress. Both cultivars showed similar responses to salinity in combination with forms and rates of potassium under stress conditions for some traits, a though the activity of acerbate peroxides and glutathione reeducates was higher in Behrang cultivar. Totally, these findings showed that salinity in combination with forms and rates of potassium was more effective in Yavarous than in Behrang cultivar.
  Keywords: salt tolerance, Oxidative Stress, Sodium Chloride, Nano Chelated Potassium
 • S. Pourmombeini, S.M.H. Mortazavi, N. Moallemi, A. Mozaffari, A.A. Moezzi Pages 13-24
  This research was done to evaluate the effects of planting date and concentration of Hoagland nutrition solution on the yield and quality of strawberry fruit cv. Camarosa grown in Shahid Chamran University of Ahvaz. The research plan was designed as factorial based on completely randomized blocks (RCBD) with two factors of planting date (at three levels of 1 Dec., 20 Dec. and 10 Jan.) and concentration of Hoagland nutrition solution (at three levels: one-third, two-third and full strength Hoagland) with three replications. The results showed that a maximum flower and inflorescence number were obtained in plants which were fertigated with full strength Hoagland and planted at first and second planting dates (26.33 and 5.33, respectively). Also maximum fruit set ratio (74.86%) was recorded in nutrition with full strength Hoagland and planting date of 20 Dec. Maximum fruit weight (12 g), fruit number (14.33) and plant yield (172.77 g) were obtained under the nutrition with two-third strength Hoagland and 1 Dec planting date. However, the nutrition with full strength Hoagland nutrient solution having the best effects on fruit quality resulted in maximum vitamin C and fruit firmness (at first planting date) and maximum total soluble solids (at all three planting dates), but there were no significant differences with the results obtained for nutrition with two-third Hoagland. Based on the results and considering the high costs of producing nutrient solutions for hydroponics culture and also the short growth cycle of strawberry plant in Ahvaz to produce appropriate yields and high quality strawberries, planting on Dec 1 and nutrition with two-third strength Hoagland are recommended.
  Keywords: Strawberry, Planting date, yield, Hydroponics, Camarosa
 • F. Yousefi, P. Hassibi, H. Roshanfekr, M. Meskarbashee Pages 25-34
  The aim of this study was to investigate the sole and combined effects of drought and salinity stresses on some physiological characters of two canola varieties in Ahvaz as outdoor pot experiment. This factorial experiment was based on randomized complete block design. Results showed that both salinity and drought stresses decreased seed yield, shoot dry weight, root dry weight, harvest index, biological yield, plant height, number of branches per plant and relative water content of leaf (RWC). Drought and salinity stresses increased SPAD value and relative membrance permeability (RMP). However, combined stress had a greater effect on these parameters than each sole stress. In the salinity stress, a significant positive correlation was observed between relative membrance permeability and shoot dry weight (r= -0.93**). Also, a significant negative correlation was found between relative membrance permeability and relative water content in combined stress (r= -0.94**). Relative water content was reduced because of damage to the membranes and increase of electrolytes leakage. Generally, Hyola401 variety exhibited better defensive mechanisms and more efficiency than Shirale in maintaing relative water content and relative membrance permeability in salinity, drought and combined stresses. The study showed that Hyola401 was more tolerant than Shirale under salinity, drought and combined stresses.
  Keywords: Plant height, SPAD value, Relative water content, Relative membrance permeability
 • S. Nasseri Khollari, M. Heydari, S. Jafari, M.H. Daneshvar Pages 35-48
  Nitrogen is considered as an essential nutrient for plants and could be taken up in large amounts by plants. Nitrogen fertilizers are known to have beneficial effects when added to pistachio and other fruit trees. But the nitrogen assimilation of Pistacia species in response to salinity, including uptake and NO-3 reduction, has not been well understood. In this study, nitrate reductase activity, total amino acids, nitrate, calcium and sodium accumulation were evaluated in seedlings of Pistacia vera L. Badami Zarand̕ in response to sodium chloride (0, 75, 150 mm) and calcium nitrate (0, 10, 15 mm). Results showed that by increasing the level of salinity, nitrate reductase activity in leaves and the concentration of nitrate, total amino acids and calcium (Ca2) were reduced in the leaves and roots of P. Vera seedlings. Calcium nitrate induced a significant increase in both the root and leaf nitrate and total amino acids or nitrate reductase activity in leaf under NaCl stress. Calcium nitrate, also, significantly increased root/ leaf total amino acids ratio and decreased Naﰦ, ratio in the roots. Results showed that salinity affects the nitrate assimilation in P. Vera plants. Also, results suggest an efficient salt protective mechanism in P. Vera seedlings mediated by free total amino acids and calcium ions
  Keywords: Enzyme, Rootstock, Pistachio (Pistacia vera), Salinity, Nitrogen
 • A. Bastami, M. Majidian Pages 49-60
  In order to investigate the effects of mycorrhizal fungi, phosphatic biofertilizer and manure application on yield and quantitative and qualitative criteria of coriander an experiment was conducted at Khoramabad (Lorestan) during the growing season of 2013. The experiment des was conducted as factorial based on a randomized complete blocks design with 18 treatments and three replications. The factors were mycorrhizal inoculation in two levels, phosphatic biofertilizer and manure in three levels. The highest concentration of P in seed (3.67 %), leaf total carotenoid (2.39 µg ml-1) Biomass yield (3931.7 kg ha-1), seed yield )1780.67 kg ha-1) and harvest index (36.08%) was obtained in inoculation with Mycorrhiza, consumption of 70 kg ha-1 phosphate biofertilizer and 20 ton ha-1manure and they accounted for 51,168, 80 and 27 percent more than chemical control. Positive and synergistic interactions were obtained between Mycorrhizal inoculation × phosphate biofertilizer on leaf total carotenoid, seed yield and harvest index. According to the results of this research, inoculation with mycorrhizal produced the maximum grain yield, biological yield and harvest index compared to phosphate biofertilizer and manure.
  Keywords: Manure, Biomass yield, Chlorophyll, Carotenoid
 • A. Ramezanian, F. Khorram, A. Ahmadpoor Pages 61-70
  In order to investigate the effect of different concentrations of putrescine and wax coating on qualitative and quantitative characteristics of ‘Kara’ mandarin in storage, an experiment was performed based on a completely randomized design (CRD). The effect of four levels of coating including BRITEX commercial wax, 0.2, 0.4 and 0.6 mm putrescine was studied on qualitative and quantitative characteristics of this cultivar in 3 replications and in three stages (20, 40 and 60 days of storage). Results showed that the coating type, storage time and interaction between them were significant at 1% on Kara mandarin fruits characteristics including fruit weight loss, skin to pulp ratio, fruit juice percentage, total soluble solid (TSS), TSS/TA ratio and vitamin C, but they were not significant on pH and titratable acid (TA). Generally, among all applied treatments, 0.2 mm putrescine application and the storage for 40 days coould be introduced as the most effective treatment to maintain quality of Kara mandarin and it can be used to improve the postharvest life of this fruit.
  Keywords: Polyamine, BRITEX Commercial Wax, Total Soluble Solids, Titratable Acidity
 • M. Amiri, S. Mansoorifar, K.S. Asilan, H. Heidari Pages 71-80
  In order to determine the optimum irrigation interval and nitrogen fertilizer rate for dill in Kermanshah climate conditions, an experiment was conducted as split plot design with three replications at Research Farm, Razi University in 2013. The Main plot and irrigation interval, included three levels (irrigation interval of 4, 6 and 8–day). The Split plot, nitrogen fertilizer, included four levels (nitrogen rate of 0, 100, 200 and 300 kg ha-1). The Studied traits included seed yield, biological yield, leaf and stem yield, umbel number per plant, umbellate number per umbel, 1000-seed weight, harvest index, plant height, stem diameter, leaf relative water content, chlorophyll-a, chlorophyll-b, total chlorophyll and carotenoides content. Leaf chlorophyll was measured by spectrophotometer. Results showed that the urea application of 300 kg ha-1 with the irrigation interval of 4-day produced the highest seed yield. Irrigation interval and nitrogen fertilizer had no significant effect on umbel number per plant, umbellate number per umbel, biological yield, stem and leaf yield, plant height and stem diameter. The nitrogen fertilizer application of 300 kg ha-1 had the highest harvest index. The irrigation interval of 8-day with the urea application of 200 kg ha-1 had the highestchlorophyll-a, chlorophyll-b and total chlorophyll content among major treatments. For the research is required to talk in to account the study of drought at different growth stages in dill.
  Keywords: Drought, Nitrogen, Chlorophyll, Dill
 • M. Koushesh Saba, S. Moradi Pages 81-92
  Many pear genotypes and cultivars exist in the west part of Iran. Some of these cultivars have has unique nutritional or storage ability traits. The current study was carried out to study biophysical and biochemical changes of pear fruit during storage and ripening. Seven local pears and ‘Shah Miveh’ were harvested and stored at 1 ˚C up to 90 days. Sampling was carried out at harvest time and 30 days interval from the cold storage. Some factors such as fruit weight loss, firmness, fruit density, dry matter percent, vitamin C and total phenolic content, titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS) and pH were measured in each sampling time. The results showed that TSS increased from 13.2 to 15.98 percent in all cultivars during the storage time while the overall TA decreased. The vitamin C content decreased during the storage time and both the average value for cultivars and the rate of decrease were different in the studied cultivars. Fruit weight loss increased during study the and reached 10.1 percent by 90 days cold storage. The correlation among ascorbic acid, density and fruit firmness was observed so that the fruits with higher density value were firmer and the ascorbic acid content was higher in fruit with higher firmness. The correlation was observed between dry matter and fruit weight loss, so that dry matter increased in the high level of fruit weight loss.
  Keywords: Firmness, fruit density, cold storage, Ascorbic acid
 • S. Arab, M. Baradaran Firouzabadi, H.R. Asghari Pages 93-104
  Nowadays, the application of antioxidants and plant growth regulators is assumed to decrease the negative effect of different stresses. Ascorbic acid and Sodium nitroprusside have been substances that increase the resistance to biotic and abiotic stresses. To evaluate this on safflower (Carthamus tinctorius), a field experiment was carried out in split plot factorial based on randomized complete block with three replications. Two levels of irrigation, including 8 days interval (well watered) and 16 days interval (water deficit stress) were, in the main plot, and the foliar application of sodium nitroprusside in 3 levels (0, 50 and 100 µm) and Ascorbic acid in 3 levels (0, 10 and 20 mm) was in sub plots. Stress treatment was applied after plants establishment completely. The first foliar application of sodium niroprusside and ascorbic acid was performed in 63 and 65 days after sowing respectively and then repeated after 1 week. Water decreased membrane Electrical Conductivity (EC). The EC decreased by ascorbic acid foliar application. The EC increased significantly by sodium nitroprusside foliar application. The foliar application of sodium nitroprusside increased leaf area index. Chlorophyll b increased by sodium nitroprusside foliar application in well watered. 10 mm ascorbic acid foliar application increased Carotenoeid. Seed yield by the application of 100 µM sodium nitroprusside concentration was 13.2% more than control. Therefore, it seems that the foliar application of sodium nitroprusside with appropriate concentration can be helpful in reducing stress intensity.
  Keywords: Drought stress, Chlorophyl, leaf area index, Chlorophll, Safflower
 • S. Najafi, M.R. Abdollahi, H. Sari Khani, S.S. Moosavi Pages 105-116
  In this research, the effect of ovary co-culture on androgenesis efficiency in anther cultures of four cultivars of cucumber was studied. A factorial experiment based on Completely Randomized Design with three replications was used in this study. Cultivars of cucumber (Beta Alfa, Esfahani, Basmanj and Korki), type of culture medium (solid and liquid) and number of cucumber ovaries (0, 10, and 20) were considered as the experimental factors. Different cultivars of cucumber, two type of culture medium, different numbers of ovaries in culture medium, two-way interaction effects and triple interaction effect of cultivar × culture medium × ovary number showed significant differences (p
  Keywords: Androgenesis, Cucumber, Coculture, embryogenesis, Haploid