فهرست مطالب

طب نظامی - سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1394)
 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
 • مهدی خوبدل، نعمت الله جنیدی، مرتضی ایزدی صفحات 187-190
 • سید مرتضی حسینی، علی فتحی آشتیانی، مهدی ربیعی، سیما نوحی، هنگامه فجرک صفحات 191-198
  اهداف
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم و نشانه های افراد نظامی با اختلال اضطراب فراگیر بود.
  روش ها
  با یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار، افراد براساس نتایج پرسشنامه اضطراب فراگیر (GAD-7) انتخاب و 30 نفر از افرادی که معیارهای ورود و خروج از مطالعه را داشتند، بصورت تخصیص تصادفی، به دو گروه 15 نفری شامل آموزش نوروفیدبک و گروه کنترل تقسیم شدند. افراد سه بار در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماه بعد از درمان از نظر پرسشنامه های GAD-7 و پرسشنامه فراشناخت مورد بررسی قرار گرفتند. گروه درمانی دوازده جلسه و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS 18 و به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تست های تی وابسته و تی مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش نوروفیدبک نسبت به گروه کنترل از نظر مقیاس اختلال اضطراب فراگیر (زمان بعداز درمان P=0.001 و زمان پیگیری P=0.001) و نمره کلی پرسشنامه فراشناخت (زمان بعداز درمان P=0.001 و زمان پیگیری P=0.001) بطور معناداری اثربخش تر است. همچنین اندازه اثر در آموزش نوروفیدبک قابل توجه بود، بطوریکه میزان بهبودی مربوط به اضطراب فراگیر (اندازه اثر=56/1) و در مورد پرسشنامه فراشناخت (اندازه اثر=71/1) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخشی معنادار آموزش نوروفیدبک نسبت به گروه کنترل، این رویکرد می تواند یکی از درمان های اختلال اضطراب فراگیر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش نوروفیدبک، اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه فراشناخت و باورهای فراشناختی
 • علی غنجال، منیره متقی، احمد عامریون، محمد قاسمی، احمد رضا عسکری آشتیانی صفحات 199-205
  اهداف
  هدف این تحقیق بررسی اثر تمرینات تقویتی-کششی مختلط و مجزا بر فراوانی مواضع درد و بهبود شاخصهای آن در پرسنل یک مجتمع صنایع دفاعی بود.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی کلیه کارگران مذکر یک مجتمع تولیدی صنایع دفاعی (132 نفر) بررسی شدند. نمونه ها بصورت تصادفی در 3 گروه 44 نفری (گروه تمرینات تقویتی و کششی، گروه تمرینات تقویتی، و گروه تمرینات کششی) تقسیم شدند. گردآوری اطلاعات از طریق یک برنامه تمرینی تقویتی-کششی، پرسشنامه استاندارد خلاصه شده درد، و معیار بصری ارزیابی درد انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تست کلموگروف اسمیرونوف، و تستهای پارامتریک تی زوج، آنووا و تست تکمیلی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  آزمون آنووا قبل از درمان بین گروه ها معنی دارنبود، ولی بعد از درمان بین متغیرهای شاخص بصری درد (017/0=P)، و شاخصهای خلاصه شده درد در گروه ها (019/0=P) معنادار بود. کلیه مقادیر قبل و بعد و درصد تغییرات شاخص بصری درد، و پرسشنامه خلاصه شده درد بین گروه های 1 (گروه تمرینات تقویتی-کششی) تا 3 (گروه تمرینات کششی) معنادار بود. بیشترین میزان تغییرات در گروه تمرینات تقویتی- کششی مشاهده شد. بیشترین فراوانی درد نیز بترتیب مربوط به نواحی زانو، کمر، گردن بود.
  نتیجه گیری
  انجام تمرینات تقویتی-کششی مختلط اثر بهتری در کاهش فراوانی مواضع درد در سیستم اسکلتی عضلانی و بهبود شاخصهای درد دارد.
  کلیدواژگان: درد، اسکلتی عضلانی، تمرینات تقویتی، کششی
 • مهدی خدابخشی، محمد علی سپهوندی، علی شیخ الاسلامی، الهام حبیبی صفحات 207-213
  اهداف
  اهمال کاری عوارض منفی و نامطلوبی در سازمان بر جای می گذارد که کاهش بهره وری، نارضایتی مراجعان، کاهش انگیزه کارکنان و افزایش غیبت و جابه جایی از جمله آنهاست. هدف از این پژوهش پیش بینی اهمال کاری بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمتی در بین کارکنان یک یگان نظامی بوده است.
  روش ها
  این پژوهش از نوع مقطعی و جامعه پژوهش کلیه نیروهای رسمی شاغل در یک یگان خدمتی بودند که به روش تصادفی 100 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها توسط سه پرسشنامه اهمال کاری (صفاری نیا و رازلیقی)، رضایت از زندگی (داینر، امون و لارسن) و فرسودگی شغلی (مسلش) گردآوری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین اهمال کاری و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اهمال کاری و سابقه خدمتی نیز رابطه منفی معنادار وجود داشت، اما بین رضایت از زندگی با فرسودگی شغلی و سابقه خدمت رابطه معناداری مشاهده نگردید. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که فرسودگی شغلی و سابقه خدمت 245/0 واریانس مربوط به اهمال کاری را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق می توان اظهار داشت هر چقدر فرد از نظر سابقه خدمتی پیشرفت می کند میزان اهمال کاری وی کمتر می شود. شاید یکی از دلایل این امر این باشد که بطور معمول در یگانهای نظامی با افزایش سابقه، فرد با محیط نظامی سازگاری بیشتری می یابد و کمتر به اهمال کاری روی می آورد در حالی که در ابتدای خدمت به دلیل عدم سازگاری و همچنین حجم بیشتر فعالیتها فرد ترجیح می دهد از زیر بار مسئولیت فرار نماید.
  کلیدواژگان: اهمال کاری، رضایت از زندگی، فرسودگی شغلی، سابقه خدمت
 • غلام رضا قربانی، سیدمحسن زهرایی، فهیمه دوستی، محمود موسی زاده صفحات 215-222
  اهداف
  هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک موارد سیاه سرفه گزارش شده طی سالهای 1392-1390 در ایران می باشد.
  روش
  در این مطالعه مقطعی از داده های موجود استفاده شده است. دوره زمانی مطالعه 1390 الی 1392 بوده است. از ترشحات نازوفارنکس هر مورد مظنون جهت جداسازی بردتلا پرتوسیس با روش کشت یا PCR نمونه تهیه شد. داده ها پس از پالایش وارد نرم افزار SPSS 16 شد. آنالیز با آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک انجام گرفت.
  نتایج
  از 3629 مورد مظنون به سیاه سرفه گزارش شده از استانهای ایران، نتایج آزمایشگاهی 6/6 % مثبت بوده است. بر اساس نتایج آزمون تک متغیره، موارد تایید شده آزمایشگاهی سیاه سرفه در زنان بیشتر از مردان (3/7 % در برابر 9/5 %، 045/0=P)، در افراد ساکن در شهر بیشتر از روستا (8/6 % در برابر 6 %، 195/0=P)، در افراد واکسن نگرفته بیشتر از افراد 5 نوبت واکسن دریافت کرده (4/9 % در برابر 2/4 %، 001/0>P) و گروه سنی کمتر از دو ماه بیشتر از دیگر گروه های سنی (001/0>P) بوده است. ضمنا پس از تعدیل اثر مخدوش کنندگی، فقط سن کمتر از دو ماه در بروز موارد تایید شده آزمایشگاهی سیاه سرفه نقش داشته است (01/0=P، 45/2=OR).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که سن بویژه سن کمتر از دو ماه از عوامل تعیین کننده مهم در بروز موارد سیاه سرفه تایید شده است.
  کلیدواژگان: سیاه سرفه، بردتلا پرتوسیس، اپیدمیولوژی، ایران
 • رمضانعلی عطایی، حسن عراقی زاده، عرفان فرهمند، شهاب نظری صفحات 223-229
  اهداف
  هدف این تحقیق، بررسی اثر ضد عفونی دهان بیماران قبل از لوله گذاری تراشه و بیهوشی عمومی بر میزان بروز عفونت های ریوی بعد از عمل جراحی است.
  روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی از بین بیماران تحت عمل جراحی الکتیو با بی هوشی عمومی همراه با لوله گذاری تراشه با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج، 100 نفر به صورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند. سپس به صورت تصادفی، گروه مداخله و گروه شاهد برنامه ریزی شدند. گروه مداخله 30 دقیقه قبل از عمل و لوله گذاری تراشه حدود 3 میلی لیتر محلول 2/0 درصد دهان شویه کلروهگزیدین وارد دهان نموده و به مدت 1 دقیقه در دهان چرخانده (غرغره)، سپس دور ریخته شد. این عمل 3 بار تکرار گردید. گروه شاهد هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. مراقبت های استاندارد بیمارستان برای هر دو گروه به طور یکسان انجام شد. سپس ضمن تکمیل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، همه بیماران طی یک دوره 10، 30، و 60 روزه مورد پیگیری قرار گرفتند. معیار ابتلا به عفونت ریوی شامل تب، سرفه، درد قفسه سینه، سردرد، جداسازی ارگانیسم از خلط درصورت لزوم و مصرف آنتی بیوتیک بود. نتایج وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 شده و آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتیجه آنالیز بیماران نشان داد سن بیماران گروه شاهد 54/17± 3/49 و در گروه مداخله 07/18± 3/47 سال بود (506/0P ≤). طول مدت بیهوشی در گروه شاهد 46/1± 66/2 ساعت و در گروه مداخله 86/0± 31/2 ساعت بود (392/0P≤). مدت اقامت در اتاق ریکاوری برای گروه شاهد 23/11± 7/38 دقیقه و برای گروه مداخله 14/9± 8/34 دقیقه بود. بروز تب در گروه شاهد 20 درصد و در گروه مداخله 4 درصد با سطح معنی داری 014/0P≤ حاصل گردید که احتمالا تاثیر ضدعفونی دهان را قبل از بیهوشی نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق، ضد عفونی دهان قبل از بیهوشی با کاهش معنی دار تب و علایم عفونت تنفسی همراه است. لذا، پیشنهاد می شود ضد عفونی دهان بیماران 30 دقیقه قبل از بیهوشی عمومی همراه با لوله گذاری تراشه به صورت روتین انجام شود.
  کلیدواژگان: کلروهگزیدین، آنتیسپتیک، دهان شویه، بیهوشی، عفونت تنفسی
 • داوود مشکانی فراهانی، سید عباس تولایی، علی فتحی آشتیانی، خدابخش احمدی صفحات 231-239
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی می باشد.
  روش ها
  این مطالعه یک مطالعه شبه تجربی یک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون است. روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس بود. متغییر مستقل مداخله نوروفیدبک و متغییر وابسته فراوانی، شدت و مدت سردرد می باشد. ابزار سنجش نیز فرم روزنگار سردرد بلانچارد بود. بدین منظور تعداد 15 نفر از کارکنان نظامی مبتلا به سردرد اولیه انتخاب شده و قبل از دوره درمان با نوروفیدبک، به مدت یک هفته فرم روز نگار سردرد را به عنوان پیش آزمون تکمیل نمودند. سپس نمونه ها طی 15جلسه 30 دقیقه ای به صورت سه بار در هفته مورد درمان با نوروفیدبک واقع شدند. پس از اتمام درمان، نمونه ها برای یک هفته دیگر فرم روزنگار سردرد را به عنوان پس آزمون تکمیل نمودند و در نهایت نتایج پیش آزمون و پس آزمون با هم مقایسه شدند.
  نتایج
  نتایج تحقیق که از طریق انجام آزمون t همبسته بر روی پیش آزمون و پس آزمون به دست آمد نشان داد، درمان با نوروفیدبک باعث کاهش معنی دار در فراوانی (01/0>P)، شدت (01/0>P) و مدت (05/0>P) سردردهای مراجعین مبتلا به سردرد اولیه شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده و کاهش چشمگیر فراوانی، شدت و مدت سردرد، به نظر می رسد درمان با نوروفیدبک به عنوان مداخله رفتاری، می تواند نقش موثری در کاهش و درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سردردهای اولیه، نوروفیدبک، کارکنان نظامی
 • ایرج محمدفام، محمد عمید، مصطفی میرزایی علی آبادی، محمد حاجی اکبری، علیرضا سلطانیان صفحات 241-247
  اهداف
  با توجه به خطرات عملیات مین زدایی و همچنین گستره وسیع میادین مین بجا مانده از جنگ تحمیلی در کشور، مطالعه حاضر به منظور شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در میان پرسنل مین زدایی در یکی از کارگاه های مین زدایی در مناطق جنگی غرب کشور انجام گرفت.
  روش ها
  این پژوهش مقطعی، در سال 1394 با استفاده از توانمندی های تکنیک CREAM در چهار مرحله اصلی: تجزیه و تحلیل وظایف، ارزیابی شرایط کاری اثر گذار بر وظایف، تعیین سبک های کنترلی و تخمین احتمال خطای شناختی کلی صورت گرفت. با استفاده از مدل رگرسیون خطی، همبستگی بین شرایط کاری و احتمال خطای کلی، شرایط موثر معنی دار تعیین گردید.
  یافته ها
  با انجام مطالعه حاضر مشخص شد عملیات مین زدایی از 18 وظیفه تشکیل شده است. بیشترین و کمترین احتمال خطای شناختی کل به ترتیب مربوط به وظایف دسته شناسایی فنی با 0099/0 و وظایف دسته کندوکاو با 0031/0 بود. شرایط کاری، زمان در دسترس و تناسب سیستم های انسان و ماشین به عنوان موثرترین عوامل کاهنده عمکرد شناسایی شدند. از مجموع نه شرایط کاری اثرگذار بر عملکرد، شش شرایط کاری اثرگذار بر عملکرد دارای سطح معنی داری> P value 05/0 بود.
  نتیجه گیری
  می توان با کاهش عوامل کاهنده عملکرد از جمله متناسب سازی زمان در دسترس، شرایط کاری، سیستم های انسان و ماشین و یا افزایش عوامل بهبود دهنده از جمله افزایش همکاری و تعامل، انجام دو یا چند کار به کمتر از حد توان فردی، موجبات کاهش احتمال خطای انسانی را در عملیات مین زدایی فراهم آورد.
  کلیدواژگان: خطای انسانی، خطای شناختی، مین زدایی، CREAM
 • مهدی نصرت آبادی، زهره حلوایی پور صفحات 249-255
  اهداف
  هدف از تحقیق حاضر تبیین افکار خودکشی بر اساس متغیرهای مصرف مواد و افسردگی در سربازان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بود.
  روش ها
  در این مطالعه همبستگی مبتنی بر مدلیابی تحلیل ساختاری، نمونه ای به حجم 176 سرباز با روش تصادفی و طبقه ای از 3 یگان انتخاب گردید. با استفاده از سه پرسشنامه افکار خودکشی بک، پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس احتمال مصرف مواد داده های مطالعه جمع آوری شدند. در تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amos (نسخه 19) استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع 176 سرباز 4/28 درصد در خطر بالای باورهای مرتبط با خودکشی قرار داشتند (نمره بالاتر از 10). بین متغیرهای افسردگی و احتمال مصرف مواد با افکار خودکشی رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت. مدل ساختاری تحقیق نشان داد که 74 درصد واریانس افکار خودکشی از طریق دو متغیر افسردگی و مصرف مواد تبیین می گردد.
  نتیجه گیری
  در کل نتایج تحقیق نشان داد که ریسک افکار خودکشی در سربازان دانشگاه علوم پزشکی ارتش نسبتا بالامی باشد که این امر لزوم اتخاذ تدابیری جدی توسط مسئولین و سایر ارگانهای ذیربط را در جهت بهبود وضعیت سلامت روانی-اجتماعی سربازان را می طلبد.
  کلیدواژگان: افکار خودکشی، مصرف مواد، افسردگی
 • نورالله جاودانه، هومن مینو نژاد، الهام شیرزاد، نورمحمد جاودانه صفحات 257-264
  اهداف
  هدف از این تحقیق بررسی زمان بندی فعالیت عضلات موافق و مخالف عملکردی رباط صلیبی قدامی ورزشکاران دارای پرونیشن افزایش یافته مچ پا با ورزشکاران سالم بود.
  روش ها
  در تحقیق حاضر تعداد 15 ورزشکار دارای پرونیشن افزایش یافته مچ پا و 15 ورزشکار سالم به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. سیگنال های الکترومیوگرافی با استفاده از الکترود سطحی از 7 عضله (مدیال همسترینگ، بایسپس فموریس، گلوتئوس مدیوس، رکتوس فموریس، واستوس لترالیس، واستوس مدیالیس و مدیال گاستروکنمیوس) ثبت شد. روش آماری MANOVA جهت بررسی زمان بندی فعالیت عضلات در بین دو گروه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون های آماری با استفاده از آزمون مانووا نشان داد بین زمان بندی فعالیت عضلات رکتوس فموریس (007/0=P) و واستوس لترالیس (002/0=P) بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد و بین زمان بندی فعالیت سایر عضلات ارتباط معنی داری وجود ندارد (05/0≤P).
  نتیجه گیری
  ناهنجاری پرونیشن افزایش یافته مچ پا با تغییر در زمان بندی فعالیت عضلات رکتوس فموریس و واستوس لترالیس می تواند به عنوان یک عامل خطرآفرین در بروز آسیب های ACL دخیل باشد.
  کلیدواژگان: پرونیشن مچ پا، رباط صلیبی قدامی، الکترومیوگرافی، زمانبندی فعالیت، عضلات ثبات دهنده زانو
 • آزاد الله کرمی صفحات 265-272
  اهداف
  مطالعه حاضر به منظور مقایسه اعتیاد به اینترنت و مولفه های سلامت عمومی فرزندان جانبازان و غیرجانبازان در سال 93-1392 انجام شده است.
  روش ها
  روش پژوهش توصیفی -مقایسه ای و جامعه آماری کلیه فرزندان جانبازان و غیرجانبازان مدارس متوسطه شهر قدس می باشند، برای انتخاب فرزندان جانبازان از روش سرشماری و برای انتخاب فرزندان غیرجانبازان از روش تصادفی ساده استفاده شد، نهایتا تعداد 188 نفر از دانش آموزان بعد از همتاسازی در متغیرهای اقتصادی و تحصیلی به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده آزمون سلامت عمومی(G.H.Q-28) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) بوده است. این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره) انجام گرفت و از نرم افزار SPSS16 جهت تحلیل داده استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد هر دو گروه فرزندان جانبازان و غیرجانبازان کاربران عادی اینترنت می باشند و در استفاده از اینترنت تفاوت آماری معناداری با هم ندارند. همچنین نمرات فرزندان جانبازان و غیرجانبازان در مولفه های اختلال در کارکرد اجتماعی و نشانه های جسمانیتفاوت معناداری با هم ندارند. ولی تفاوت دو گروه در مولفه های اضطراب و بی خوابی و افسردگی معنادار و فرزندان جانبازان وضعیت مطلوبی ندارند.
  نتیجه گیری
  مشکلات جسمانی روانی جانبازان بر سلامت عمومی فرزندان آنان تاثیر منفی گذاشته است. نمرات اضطراب و افسردگی در فرزندان جانبازان نشان می دهد، اجرای برنامه های آموزشی مناسب و ارائه خدمات بهداشت روانی، هم برای جانبازان و هم برای فرزندان آنان ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، سلامت عمومی، فرزندان جانبازان
 • احمدعلی روح الهی، امیر مفتخری تبریزی، اسماعیل اسدی صفحات 273-281
  اهداف
  هدف از این پژوهش بررسی روابط بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان فرودگاه های نظامی بود.
  روش ها
  روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. 92 نفر از کارکنان مراقبت پرواز فرودگاه های نظامی استان تهران (33/33 %) کنترلر های بخش رادارای، 67/46 % کنترلرهای برج کنترل و 20 % کنترل های تقرب پروازی) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، تعهد سازمانی می یرز و همکاران (1993) و فرسودگی شغلی مسلش (1981) بودند. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که عدالت سازمانی از میانگین 67/45 و انحراف معیار 17/17، فرسودگی شغلی 67/68 و انحراف معیار 17/4 و تعهد سازمانی از میانگین 14/65 و انحراف معیار 93/4 برخودار است. همچنین، بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با ضریب بارعاملی 507/0 و مقدار اعداد معناداری 436/13 رابطه ای مثبت و معناداری، بین عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی برابر است با ضریب بارعاملی 559/0- و مقدار اعداد معناداری 994/9 - و بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی با ضریب بارعاملی 521/0- و مقدار اعداد معناداری تی، 563/12- رابطه ای منفی و معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، چنین بر می آید که عدالت سازمانی نقش مهمی در کمک به مدیران صنعت هوانوردی کشور جهت شناسایی نقاط ضعف و با برطرف کردن آن ها موجب افزایش ضریب ایمنی پروازها دارند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، مراقبت پرواز
 • عباس حبیب زاده، عارفه منجم، هدا لاجوردی صفحات 283-290
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر مقایسه حس انسجام و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس آسیبی نیابتی و عادی بود.
  روش ها
  جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهر قم بود، که براساس نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تعداد 304 پسر و 196 دختر که در پایه هفتم و هشتم در سال 94-1393 از دانش آموزان فرزندان جانباز (125 نفر) و عادی (119 نفر) انتخاب شدند. دانش آموزان فرزندان جانباز (244 نفر) ابتدا پرسشنامه اختلال استرس پس آسیبی نیابتی (STSS) را تکمیل نمودند و سپس افراد دارای اختلال استرس پس آسیبی شناسایی و مرحله بعدی برای مقایسه دو گروه ( فرزندان جانبازان 125 نفر و عادی 119 نفر) پرسشنامه های حس انسجام و خودپنداره تحصیلی را هر دو گروه تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها افزون بر روش های آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا بکار رفت (05/0 P<).
  یافته ها
  نتایج نشان داد حس انسجام و خودپنداره دانش آموزان به طور معناداری از اختلال پس آسیبی تاثیر می پذیرند و دو گروه فرزندان جانبازان و عادی در حس انسجام و خود پنداره تحصیلی با یکدیگر تفاوت داشتند.
  نتیجه گیری
  افزایش مشکلات روانشناختی در دانش آموزان سبب ضعیف شدن خود پنداره آنها می شود به رغم نقش مهم استرس پس آسیبی نیابتی بر خود پنداره و حس انسجام دانش آموزان فرزندان جانبازان، می توان برنامه های آموزشی جهت کاهش علائم اختلال استرس پس آسیبی نیابتی به کار گرفت.
  کلیدواژگان: حس انسجام، خودپنداره تحصیلی، اختلال پس آسیبی نیابتی، دانش آموزان، فرزندان جانباز
 • اکبر شهبازی، عباس قربان زاده، محمد صادق گلوردی یزدی، محسن آزاد، ابولقاسم شریفی صفحات 291-297
  اهداف

  شبیه سازی یکی از تکنیک های فعال یادگیری است که فراگیران راتشویق می نماید تاخود در کسب مهارت ها و دانش تلاش کنند، لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش امداد و نجات همراه با مانور های جنگی در کارکنان یکی از پادگان های نظامی در سال 1393 انجام شد.

  روش ها

  در یک مطالعه نیمه تجربی وبه صورت نمونه گیری طبقه ای، 132 نفر از کارکنان نظامی به دو گروه مساوی آموزش به روش سخنرانی و آموزش همراه با مانورهای جنگی تقسیم شدند و جهت تعیین سطح دانش به وسیله آزمون چند گزینه ای محقق ساخته در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در زمینه امداد و نجات اندازه گیری شد و بعد از جمع آوری اطلاعات و وارد کردن آنها به نرم افزار SPSS نسخه 19 با استفاده از آمار توصیفی (میانگین- انحراف معیار و...) و آمار استنباطی استفاده شد. ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تشخیص نرمال بودن داده ها استفاده کرده در صورت نرمال بودن داده ها از آزمون های تی مستقل و تی وابسته و در صورت نرمال نبودن آنها از آزمون من ویتنی و ویلکاکسون به بررسی فرضیات پرداخته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره کل افراد قبل از هرگونه مداخله و بعد از آن بترتیب 00/3±81/12و 34/3±59/20 بدست آمد و نتایج حاصل از مقایسه دو گروه قبل و بعد از مداخله نشان می دهد که در هر دو گروه سخنرانی و عملی تفاوت معناداری وجود دارد (0.001(P< و هر دو گروه بعد از مداخله با افزایش نمره همراه بوده است ولی گروه عملی در مقایسه با گروه سخنرانی با افزایش نمره بیشتری همراه بوده است.

  نتیجه گیری

  در بحث آموزش نیروهای نظامی آموزش عملی همراه با مانورهای جنگی نسبت به آموزش به روش سخنرانی بر میزان آمادگی در امداد و نجات تاثیر بیشتری دارد و پیشنهاد می شود جهت آمادگی نظامیان در بحث امداد و نجات از این روش آموزشی استفاده شود.

  کلیدواژگان: امداد و نجات، مانورهای جنگی، کارکنان نظامی، آموزش و نیروی دریایی
 • حبیب الله دهقان، فیروز ولی پور، میثم مباشری دمنه، بهزاد ملکی، ابوالقاسم مباشری دمنه صفحات 299-305
  اهداف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر جلیقه های حفاظتی خنثی سازی مین بر عملکرد بصری و زمان واکنش افراد در شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش بر روی 12 نفر مرد با میانگین سنی (09/3±)83/26 سال و شاخص نمایه توده بدنی نرمال انجام شد. هر یک از نمونه ها به مدت60 دقیقه در آزمایشگاه شرایط جوی با دمای °C35 و رطوبت نسبی 30% مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمره شاخص استرین گرمایی، فرکانس خستگی چشم و زمان واکنش در مراحل با استفاده جلیقه خنثی سازی مین و بدون استفاده از این پوشش اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون ویلکاکسون و فریدمن نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در حالت بدون استفاده از پوشش خنثی سازی مین میانگین شاخص استرین فیزیولوژیک (29/0)62/1، زمان واکنش (048/0)5739/0، دمای دهانی (33/0)5/36، ضربان قلب (49/4)33/101 و فرکانس خستگی چشم (36/3)65/37 و در حالت با استفاده از پوشش خنثی سازی مین میانگین شاخص استرین فیزیولوژیک (36/0)19/3، زمان واکنش (09/0)721/0، دمای دهانی (20/0)23/37، ضربان قلب (16/5)41/111 و فرکانس خستگی چشم (26/3)45/35 بود. انجام آزمون ویلکاکسون نشان داد بین متغیرها در دو حالت اختلاف معنی داری وجود دارد (002/0p=).
  نتیجه گیری
  استفاده از پوشش محافظتی خنثی سازی مین به واسطه افزایش تنش حرارتی باعث افزایش زمان واکنش و خستگی چشم در نتیجه افزایش خطای استفاده کنندگان می گردد.
  کلیدواژگان: زمان واکنش، تنش حرارتی، پوشش حفاظتی
|
 • Hosseini Sm. , Fathi, Ashtiani A. , Rabiei M. , Noohi S. , Fajrak H.Msc. Pages 191-198
  Aims: The aim of this research was to determine the effectiveness of neurofeedback training in decreasing the signs and symptoms of generalized anxiety disorder (GAD) in military staff.
  Methods
  This research was a randomized controlled clinical trial study. They were initially screened according to the results of the general anxiety inventory, and then 30 participants who met the exclusion-inclusion criteria were selected and randomly assigned to two groups of neurofeedback training and control group (15 in each group). The population of the study was comprised of pretest, posttest by a month follow up design and a control group by GAD scale and meta-cognitive questionnaire. The experimental groups received 12 sessions of neurofeedback training while the control group did not receive any intervention. The data were analyzed by the SPSS Ver. 18, repeated measurement, paired t-test, and the independent t-test.
  Results
  A significant efficacy was observed in reducing GAD (time after treatment and follow up respectively P=0.001 and P=0.001) and meta-cognitive scale (time after treatment and follow up respectively P=0.001 and P=0.001) and also significant effect size (ES) observed in among neurofeedback training. Also the level of effectiveness in neurofeedback training was significant. The effect size of the recovery for GAD and metacognitive questionnaire was (ES=1.56) and (ES=1.71) respectively.
  Conclusion
  Neurofeedback training has been considered to be one of the treatments for generalized anxiety disorder in comparison to control group due to its significant efficacy.
  Keywords: Neurofeedback Training, Generalized Anxiety Disorder, MCQ, Meta, Cognitive Beliefs
 • Ghanjal A., Motaqhey M. , Ameriyon A., Ghasemi M.Md, Askary Ashtiani Ar. Pages 199-205
  Aims: Musculoskeletal disorders are increasing day by day. The prevalence is higher in females, workers, and people with heavy jobs. The aim of this study was to investigate the effect of combined and separated strengthening- stretching exercise programs on the frequency of affected areas and improving pain scores in a defense industry complex.
  Methods
  In this quasi-experimental study, all male workers in a defense industry production complex were studied (n=132). The samples were divided into 3 groups of 44 subjects (stretching and strengthening exercise group, strengthening exercise group, strength exercise group). A stretch - strengthening program, standard questionnaires of Brief pain Inventory (BPI), and Visual Analogue Scale (VAS) were used during this study. The data were analyzed using the Kolmogorov-Smirnov test, and parametric tests such as paired t- test, ANOVA and Tukey test by spss16 software.
  Results
  The ANOVA test results showed no significant differences between the groups prior to treatment. After the treatment, there was a significant difference between groups in Brief pain Inventory variables (P=0.017) and VAS (P=0.019). All the amounts of changes, before and after treatments in all the three groups were significantly different in the Brief pain Inventory variables and the VAS. The largest amount of changes was seen in group 1. The most painful areas were respectively related to the knees, back and neck.
  Conclusion
  Combined strengthening- stretching exercises are effective in reducing the number of affected areas in the musculoskeletal system and improving pain scores.
  Keywords: Pain, Musculoskeletal, Strengthening, Stretching Exercise
 • Khodabakhshi M.⃰ , Sepahvandi M., Sheikhaleslami A., Habibi E. Pages 207-213
  Aims: Procrastination has negative and inappropriate side effects in organizations. Some of these side effects include productivity reduction, clients’ dissatisfaction, loss of motivation among personnel, increase of absenteeism and displacement them. The purpose of this study was to predict organizational procrastination and life satisfaction according to job burnout and years of career.
  Methods
  This study was a cross sectional research. The statistic population included all the military personnel who were in the military during this study. A hundred people were selected randomly. Data gathering was done by a procrastination questionnaire (Safarinia & Amirkhanirazlighi), life satisfaction (SWSL) (Diener, Emmon & Larsen) questionnaire and job burnout questionnaire (Maslach).
  Results
  Results showed that there was a significant positive relationship between procrastination and job burnout. There was a significant negative relationship between procrastination and years of career, but there wasn’t a significant relationship among life satisfaction with job burnout and years of career. Regression analysis also showed that the factors of the years of career and job burnout can predict 0/245 of the variance of procrastination.
  Conclusion
  According to the results, we can say that with increasing the years of career, the amount of procrastination will decrease .Normally, with the rise of the years of career in the military, people who live in military environments become more consistent and their procrastination will decrease. This is while at the beginning of careers, due to inconsistency, as well as further activities of the individual, they prefer to escape from their responsibilities.
  Keywords: Procrastination, Life Satisfaction, Job Burnout, Years of Career
 • Ghorbani G. , Zahraei Sm. , Doosti F. , Moosazadeh M.* Pages 215-222
  Aims: This study aims to investigate the epidemiological characteristics of the reported cases of pertussis in Iran during the years 2011-2013.
  Methods
  This cross sectional study was conducted by using the existing data from 2011 to 2013. The Nasopharyngeal samples were collected from each suspected case to detect Bordetella Pertussis by culture or PCR methods. Data analysis were performed using Chi square test and logistic regression models by SPSS V.16 software after refining.
  Results
  Among 3629 suspected cases reported from all provinces, 6.6% were definitely diagnosed by lab tests. Univariate analysis showed that confirmed cases were more common among women (7.3% in women vs. 5.9% in men; p=0.045), urban residents (6.8% in rural vs. 6% in rural residents; p=0.195), unvaccinated subjects (9.4% in unvaccinated vs. 4.2% in vaccinated persons; p
  Conclusion
  Results showed that age, particularly under 2 months, could be a main determinant factor for the incidence rate of confirmed Pertussis cases in Iran.
  Keywords: Bordetella Pertussis, Epidemiology, Iran
 • Ataee Ra. , Araqi Zade H. , Farahmand E. , Nazary S. Pages 223-229
  Aim: The aim of this study was to determine the effect of oral disinfectant washes before intubation on the incidence of respiratory infections.
  Methods
  In this cross-sectional study which was carried out on patients undergoing elective surgery under general anesthesia with endotracheal intubation, 100 patients were enrolled on a voluntary basis. They were randomly assigned to intervention and control groups. The intervention group was given 3ml of 0/2 % chlorhexidine mouth wash for 1 minute in 3 times 30 minutes before intubation. The control group received no intervention. Standard hospital care was provided for both groups equally. The demographic questionnaire was also completed in all patients and they were followed up at 10, 30, and 60 days. Measure of respiratory infections included fever, cough, chest pain, headache, if necessary bacterial culture of sputum and antibiotic consumption. The results were analyzed by SPSS Version 19.
  Results
  The mean age of patients in the control group was 49.3±17.54 years and in the interventional group was 47.3±18.7 years (P≤ 0.506). The duration of anesthesia in the control group was 2.66±1.46 hours while in the experimental group was 2.31±0.89 hours (P≤0.392). The length of stay in the recovery room for the control group was 38.7±11.23 minutes and for the interventional groups was 34.8± 9.14 minutes. Although smoking was 8% in the control group and in the interventional group was 26%, however, the incidence of fever with respiratory infection in the control group was 20% and in the interventional group, was 4% after surgery (P≤0.014).
  Conclusion
  Based on these results, mouth disinfectant before anesthesia is associated with a significant reduction in fever and symptoms of respiratory infection. Therefore, it is recommended to disinfect the patient's mouth 30 minutes before general anesthesia when endotracheal intubation is performed on a routine basis.
  Keywords: Chlorhexidine, Antiseptic, Mouthwash, Anesthesia, Respiratory infections
 • Moshkani, Farahani D. , Tavalaee Sa. , Fathi, Ashtiani A., Ahmadi K. Pages 231-239
  Aims: The current study has aimed to investigate the effectiveness of neurofeedback therapy on the treatment of primary headaches in military personnel.
  Methods
  The present study was a quasi-experimental single group with a pre-test and posttest. The method of sampling was convenience sampling. The independent variable was the neurofeedback intervention and the dependent variables were frequency, severity and the duration of the headache. The assessment tool was the Blanchard headache diary. At the end, 15 military personnel with a primary headache were selected. The subjects completed the headache dairy record form a week before intervention as a pre-test. Then the subjects were treated with neurofeedback over fifteen 30-minute sessions, three times a week. At the end of the treatment period, the subjects completed the headache dairy record form for a week as a post-test. Finally, the results of the pre-test and post-test were compared.
  Results
  The results of the paired t-test carried out on the pre-test and post-test indicated that neurofeedback treatment significantly decreased the frequency (P
  Conclusion
  Considering the obtained results and the dramatic reduce of the headache frequency, severity and duration, it seems that treatment with neurofeedback as a behavioral intervention can be effective in the reduction and treatment of primary headaches in the military personnel.
  Keywords: Primary Headache, Neurofeedback, Military Personnel
 • Mohammadfam I. , Amid M. , Mirzaei Aliabadi M. , Hajiakbari M. , Soltanian A. Pages 241-247
  Aims: Considering the dangers of de-mining operations and the wide area of minefields left from war in Iran, this study has been conducted in order to identify, to assess and to manage human errors among demining personnel, in a demining workshop in war zones at the west side of this country.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2015, using the potentials of the CREAM technique, in four main steps. These steps included: task analysis, assessment of working conditions affecting the tasks, determining controlling approaches and estimating the probability of total cognitive error. The linear regression model indicated that working conditions was significantly correlated with the possibility of the total error.
  Results
  The results of this study show that demining operation is composed of 18 tasks. The maximum and minimum probability of total cognitive error was related to the tasks of the technical exploration group by 0.0099 and the digging group by 0.0031.The most effective factors in performance reduction included: working conditions, available time and the coordination of human and machine systems. Among the nine working condition factors which can affect performance, six of them had a significant level and their P-Values were less than 0.05.
  Conclusion
  It can be concluded the possibility of human error in demining operations can be declined, by reducing the performance reduction factors through coordinating the available time, working conditions, human and machine systems and on the other hand, by increasing improvement factors by enhancing cooperation and interaction in activities which must be performed with the cooperation of two or more people.
  Keywords: Human Error, Cognitive Error, De, mining, CREAM Technique
 • Nosratabadi M. , Halvaiepour Z.⃰ Pages 249-255
  Aims: The purpose of this study was to explain suicide ideation among soldiers based on drug abuse and depression.
  Methods
  In this correlation-based structural modeling study, 176 soldiers were selected using stratified random sampling. The Beck Scale for Suicidal Ideation, The Beck depression Scale and Possibility of Substance Abuse Scale, were completed and analyzed by SPSS and AMOS Software (Version19)
  Results
  Out of 176 soldiers, 28.4% were at high risk for suicidal thoughts. There was a significant and positive association between depressions, possibility of substance abuse and with suicidal ideation. The final model showed that 74% of the overall variance of suicidal ideation was attributed to depression and substance abuse.
  Conclusion
  According to the results it can be concluded that the risk of suicidal thoughts is relatively high in soldiers of the Aja University of Medical Sciences. This issue requires serious action by the authorities in order to improve the psychosocial health of soldiers.
  Keywords: Suicide Ideation, Substance Abuse, Depression
 • Javdaneh N. , Minoonejad H. , Shirzad E. , Javdaneh N. Pages 257-264
  Aims: The aim of this research was to investigate the timing factors of ACL agonist and antagonist muscles in athletes with ankle pronation deformity.
  Method
  In the present research, 15 athletes with an increased pronation of ankle and 15 normal athletes were purposefully selected. Electromyographic signals were recorded by using surface electrode from four muscles (rectus femoris, medial hamstring, lateral hamstring, vastus medialis, vastus lateralis and Medial gastrocnemius). The MANOVA method was used as a statistical analysis to investigate muscle timing of jump-landing between the two groups.
  Results
  Results showed that there is a significant difference between the two groups in muscle timing of rectus femoris (p=0/007) and vastus lateralis (p=0/002). There is also no significant difference between the muscle timing of the other muscles of the two groups (p≥0.05).
  Conclusion
  Increased pronation of the ankle along with change in muscle timing of rectus femoris and vastus lateralis muscles can be a risk factor in ACL injury incidences.
  Keywords: Ankle Pronation, Anterior Cruciate Ligament, Neuromuscular Factors, Electromyography, Muscle Timing
 • Allahkarami A Pages 265-272
  Aims: This study aimed to compare Internet addiction and the components of public health in the children of veterans and non-veterans during the academic year of 3102-3102.
  Method and Materials: This research is a descriptive-comparative study. The population included all the children of veterans and non-veterans of high school in the city of Ghods, children of veterans with census method and the children of non-veterans which were selected by simple random method. Finally, after matching in the social and economic variables, 188 students were investigated as the statistical sample. The tools in this study were public health (G.H.Q-28) and Young's Internet Addiction Test [IAT]. Data were analyzed using methods of descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (T-test and MANOVA) using SPSS software.
  Results
  The findings showed that two groups were ordinary Internet users and there was no significant difference in the use of Internet. The scores of the two groups in the social dysfunction and somatic symptoms didnt differ. This is while the difference in anxiety and insomnia and depression are significant and the children of veterans did not have ideal conditions.
  Conclusion
  It can be concluded that mental and physical problems of veterans has negatively impacted on their children. Anxiety and depression in children of veterans show educational programs. This means specialized mental health programs for is necessary for veterans and their children.
  Keywords: Internet Addiction, Public Health, Children of Veterans
 • Rohollahi Aa. , Moftakhari Tabrizi A. , Asadi E. Pages 273-281
  Aim: The purpose of this study was to investigate the relationships between organizational justice, organizational commitment and job burnout in military airports staff.
  Methods
  The method of this research was a descriptive-analytic one. The research sample consisted of 90 subjects who were chosen through a stratified random sampling. All participants completed the Niehoff & Moorman (1993) and Meyer, Allen, & Smith (1993) and Maslach Burnout Inventory (MBI). The results of the survey were analyzed by SPSS19 and SEM (Smart PLS).
  Results
  The research findings indicated that organizational justice has an average of 45.67 and a standard deviation of 17.17, organizational commitment has an average of 65.14 and a standard deviation of 4.93 and job burnout has an average of (68.67) and standard deviation (4/93). Also, organizational justice has a positive and meaningful relationship with organizational commitment (path coefficient 0.507 and T- Value 14.436). Also, organizational commitment has a negative relationship with job burnout and a meaningful relationship (path coefficient -0.559 and T- Value 9.994). Besides, organizational justice has a negative and meaningful relationship with job burnout (path coefficient :(-0.559) and T- Value (9.994)).
  Conclusion
  According to the findings of this study, it can be understood that partnership organizational justice has an extremely important role in assist to Iranian aeronautical industry’s managers for identification of weakness and omitting of them and also it’ cause to increase flights safety coefficient.
  Keywords: Organizational Justice, Job Burnout, Organizational Commitment, Air Traffic Control.
 • Habibzadeh A. , Monajem A., Lajovardi H. Pages 283-290
  Aims: The present study was an attempt to assess the sense of coherence and education selfconcept in the children of veterans with secondary trauma stress disorder and normal children in the city of Qom.
  Methods
  The study sample consisted of all seventh and eighth grade students in Qom. These students were chosen by a multi-stage cluster sampling method. Based on the number of students veteran children boys (304) and 196 male (total 500) in the seventh and eighth bases are chosen studying in 1393-1394 . Participants were assessed by using the Secondary Trauma Stress Scale (STSS). And then post-traumatic stress disorder in veterans 'children were identified (76 boys, 49 girls’ total 125). The next step is to compare the two groups (children of veterans and normal) sense of coherence and academic self-study questionnaires were completed. In addition, methods for data analysis, descriptive statistics, ANOVA test was used in the MANOVA. Statistical analysis revealed that the sense of coherence and the self-concept of students was significantly affected by Secondary Trauma Stress. It can be also mentioned that the children with Secondary Trauma Stress and those who are differ with each other in regards to sense of coherence and education self-concept.
  Results
  Psychological problems in the children of veterans led to low academic self-concepts.
  Conclusion
  Despite the important role of Secondary Trauma Stress and a sense of coherence and academic self-concept in veteran children, educational programs can be used in order to reduce Secondary Trauma Stress disorder.
  Keywords: Sense of Coherence, Self, Study, Secondary Trauma Stress Disorder, Students, Veteran Children
 • .Shahbazi A., Ghorbanzadeh A, Golvardi Yazdi, Azad M., Sharifi A Pages 291-297

  Aims: Simulation is one of active learning techniques that learners are encouraged to acquire skills and knowledge. This study aimed to determine comparing the effect of lecture and rescue training methods with the war maneuvers on the public aid preparedness in the personnel of the navy's military barracks in 2014. At first, Kolmogorov Smirnov test was used to detect normal data, and independent t-test was performed for normal data, and Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used for non-normal data to examine the proposal.

  Methods

  This research was a quasi-experimental study. 132 military personnel were selected by stratified sampling and divided identically in two groups into lectures and training along with combat maneuvers. Multiple-choice test made by researcher was used to determine the level of knowledge before and after the intervention. After gathering information and bringing them into the SPSS software, version 19, data were analyzed using descriptive statistics (Mean and Standard deviation) and inferential statistics.

  Results

  The mean score of the subjects before and after intervention was obtained 12.81 ± 3 and 20.59 ± 3.34, respectively. The results of the comparison between the two groups before and after intervention showed that there were significant differences both lectures and practical groups (P

  Conclusion

  The practical training of military forces with war maneuvers has more impact than lecture training method on the amount of preparation and rescue. It is recommended to be used practical training method of military forces along with war maneuvers for military preparedness.

  Keywords: Rescue, Aids, Combat Maneuvers, Military Personnel, Training, Navy Force
 • Dehghan H. , Valipour F. , Mobasheri Demneh M. , Mahaki B. , Mobasheri Demneh A. Pages 299-305
  Aims: The aim of this study is to investigate the effect of mine protective clothes on reaction time and vision performance.
  Methods
  12 healthy males with mean age 26.83±3.09 and normal Body Mass Index (BMI) was recruited in the current study. Each samples was investigated in climate chamber with 35°C and 30% relative humidity. Physiologic Strain Index score (PSI), Reaction time and vision fatigue frequency was measured with and without mine protective clothes and data were analyzed by Wilcoxon and Friedman test.
  Results
  Without the mine protective clothing the mean PSI was 1.62)0.29(, Reaction time 0.5739)0.048(, Oral temperature 36.5)0.33(, Heart rate 101.33)4.49( and Vision fatigue frequency was 37.65)3.36(. and with mine protective clothing the mean PSI was 3.19)0.36(, Reaction time 0.721)0.09(, oral temperature 37.23)0.20(, Heart rate 111.41)5.16( and Vision fatigue frequency was 35.45)3.26(. Wilcoxon test showed that the differences of variables between two conditions was significant (p=0.002).
  Conclusion
  Using of the mine protective clothing causes increase in reaction time and vision fatigue due to heat strain that cause human error.
  Keywords: Reaction Time, Heat Stress, Protective Clothing