فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 96، اردیبهشت 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 96، اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/21
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سلمان خزایی، علی ظهیری، عظیم حسن بیگی، سمیه خزایی، عبدالله محمدیان هفجانی، رضا پاکزاد، محمد ساعتچی *، مختار سهیلی زاد صفحات 1-7
  مقدمه
  سل، بیماری عفونی نکروز دهنده حاد یا مزمنی است که باعث گرفتاری ارگان های مختلف بدن به ویژه ریه ها می شود. شناسایی عوامل تعیین کننده پیامد درمان در این بیماران حائز اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با هدف ارتباط درجه مثبت بودن اسمیر خلط بیماران بر پیامد درمانی آن ها انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی(cross-sectional) بر روی 465 بیمار مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت که طی سال های 1392-1385 در استان همدان شناسایی شده بودند انجام شد. با استفاده از آمار توصیفی توزیع وضعیت مثبت بودن خلط بیماران در بدو درمان تعیین گردید و با استفاده از آزمون کای دو به بررسی ارتباط وضعیت اسمیر خلط بیماران و نتیجه درمان پرداخته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata نگارش 12، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: از مجموع 465 بیمار مورد بررسی، 61/51 درصد آن ها مرد و 14/59 درصد آن ها ساکن مناطق شهری استان بودند. 94/41 درصد بیماران با اسمیر خلط +3 در بدو درمان شناسایی شده بودند. 32/10 درصد بیماران در نهایت فوت کرده بودند و در 3/4 درصد موارد نیز دچار شکست درمان شده بودند. بین سطح باسیل در ابتدای درمان با نتیجه درمانی رابطه نسبتا معناداری وجود داشت(P=0.06).
  بحث و نتیجه گیری
  بین سطح باسیل در اسمیر خلط ابتدای درمان و پیامد درمان ارتباط وجود دارد به طوری که میزان بهبودی در افراد با اسمیر خلط کم باسیل بیشتر و از سوی دیگر مرگ و شکست درمان در بیماران با اسمیر خلط پرباسیل بیشتر است.
  کلیدواژگان: سل، اسمیر خلط، پیامد درمان، سل ریوی اسمیر مثبت، همدان
 • شهرام مامی، ستار کیخاونی، کامران امیریان *، الیاس نیازی صفحات 8-17
  مقدمه
  مداخله های خانوادگی کوتاه مدت ممکن است بر اعضای خانواده های بیماران روانی تاثیر مثبتی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش روانی خانواده(مدل اتکینسون و کویا) بر سلامت روانی اعضای خانواده های دارای فرزند مبتلا به بیماری روان پریشی بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است که تاثیر یک برنامه آموزش روانی چهار هفته ای را برای یک دوره زمانی دو ماهه بر روی 44 نفر از مراقبین خانوادگی بیماران روان پریشی بستری در بیمارستان بهزیستی شهر تهران که به صورت دسترس انتخاب شدند بررسی نمود؛ سلامت روانی مراقبین با استفاده از پرسش نامه GHQ-28 تعیین شد؛ سپس داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش روانی خانواده موجب افزایش سطح سلامت روانی، عملکرد اجتماعی، کاهش علائم اضطراب و افسردگی می شود اما در کاهش علائم جسمانی تاثیر معناداری ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  برنامه آموزش خانواده به منظور بهبود سلامت عمومی در مراقبین خانوادگی بیماران روان پریشی موثر بوده و این امر می تواند کیفیت زندگی بیماران و مراقبین را به طور بالقوه ای بهبود و ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، آموزش روانی خانواده، بیماران روان پریشی
 • محمد حسنوند، فاطمه کشاورزی *، پرویز اشتری، بهروز علیرضاپور صفحات 18-27
  مقدمه
  نانوذرات مغناطیسی به عنوان گروهی از مواد نانو مقیاس، انقلاب عظیمی را در روش های تشخیص و درمان در دانش پزشکی ایجاد کرده اند. نیمه عمر مناسب رادیوایزوتوپ ایندیم-111 باعث شده تا این رادیوایزوتوپ برای مطالعات داخل بدن، مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش، در ابتدا تهیه کمپلکس رادیو داروی ایندیم-111 با نانوذرات مغناطیسی سیلیکات(Fe3O4@SiO2)، جهت به دست آوردن شرایط بهینه جذب و پایداری، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نفوذپذیری این رادیودارو در رده سلولی SKBR3 سرطان پستان، به منظور استفاده در تشخیص سایر بیماری ها آزمایش گردید.
  مواد و روش ها
  هسته مگنتیک با روش رسوب دهی تهیه شد. سپس به عنوان هسته ای برای سنتز نانوذرات سیلیکات مورد استفاده قرار گرفت. نانوذرات بر اساس روش سل- ژل در میکروامولسیون وارونه و با استفاده از TEOS و APTS به عنوان مونومرها و پیش سازها سنتز شد. سپس رادیو ایزوتوپ ایندیم-111 بر سطح نانو پارتیکل های سیلیکات مگنتیت چذب شد و ذرات رادیو کونژوگه شکل گرفت. سرانجام ورود این ذرات رادیو کونژوگه در رده سلولی SKBR3 سرطان پستان از طریق کشت سلول مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: نتایج حاصل از میکروسکپ الکترونی عبوری نشان داد که سایز متوسط نانوذرات تولید شده 40 نانومتر است. این سایز برای کاربردهای بیولوژیک مناسب است. بررسی رادیو آنالیز آشکار کرد که بیش از 92 درصد ایندیم-111 اولیه بر روی نانوذره تثبیت می شود. در بررسی ورود رادیو نانوکنژوگه 111In- MSN به درون سلول های SKBR3، مشخص شد فعالیت ایندیم رادیواکتیو وارد شده در سلول های SKBR3 برای رادیونانو کنژوگه های 111In- MSN پس از یک ساعت از آغاز مطالعه به بالاترین کارایی یعنی 26 درصد تا 27 درصد رسید. نتایج تست های پایداری آشکار کرد رادیو کونژوگه های پایدار شده در طی شست و شو و پراکندگی محکم هستند و بنا بر این به عنوان یک کانژوگیشن محکم در نطر گرفته می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  نظر به ویژگی های منحصر به فرد ایندیم-111 نانوذرات ذکر شده که با استفاده از روش های بیوتکنولوژی آماده شده اند می توان برای اهداف تشخیص استفاده شوند.
  کلیدواژگان: رادیودارو، نانوذرات مغناطیسی سیلیکات، ایندیم، 111، سرطان پستان، رده سلولیSKBR3
 • نرگس نیسی، علی اشرف عیوضی *، منیژه حسینی راد، اشرف دیرکوند مقدم، عبدالحسین پورنجف صفحات 28-34
  مقدمه
  نوجوانی یکی از مهم ترین و پرارزش ترین دوران های زندگی هر فرد محسوب می شود و بلوغ بارزترین تغییر و تحول این دوره است. توجه به سلامت دختران نوجوان به لحاظ مسئولیت و ایفای نقش مادری اهمیت موضوع را بیشتر می نمایاند. این بررسی با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر ایلام در زمینه سلامت بلوغ در سال تحصیلی 93-1392 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ای توصیفی-مقطعی تعداد 201 دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی در شهر ایلام به روش نمونه گیری چند مرحله ای(خوشه ای-تصادفی ساده) بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، مجذورکای و دقیق فیشر توسط نرم افزارSPSS vol.16 انجام شد.
  یافته های پژوهش: میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 63/0±87/13 سال و سن اولین قاعدگی(منارک) 13 سال بود. سطح آگاهی 2/61 درصد از مطالعه شوندگان در حد متوسط بود. از نظر نگرش 1/71 درصد دانش آموزان نگرش بینابینی نسبت به دوران بلوغ داشتند، و 9/12 درصد آنان از نظر عملکرد خوب و 1/77 درصد متوسط بودند. بین میزان تحصیلات و شغل مادر و سطح آگاهی دانش آموزان در رابطه با سلامت بلوغ همبستگی معناداری دیده شد(r=0.18، P=0.01). هم چنین ارتباط معناداری بین داشتن خواهر بزرگ تر با سطح آگاهی دانش آموزان در رابطه با سلامت بلوغ وجود داشت(P=0.019).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به کم بودن میزان آگاهی مطالعه شوندگان، گنجاندن دروس آموزشی در ارتباط با بهداشت جسمی، روانی و اجتماعی بلوغ و هم چنین ایجاد دفاتر مشاوره در ارتباط با بهداشت بلوغ در مدارس ضروری به نظر می رسد. از آن جا که منبع کسب آگاهی اکثر واحدهای مورد پژوهش مادر آنان بوده است، پیشنهاد می شود با برگزاری کلاس های آموزشی، اطلاعات مادران در این زمینه افزایش یابد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، بلوغ دختران
 • سید حسن حجازیان *، محمد گلزار اصفهانی صفحات 35-42
  مقدمه
  در طب سنتی، استفاده از گیاهان دارویی برای معالجه بیماری های مختلف گوارشی از جمله اسپاسم صورت می گیرد، بعضی از این گیاهان دارای آثار گوارشی می باشند که از آن جمله، آثار ضد اسپاسمی را می توان نام برد و در روغن های فرار بعضی از گیاهان وجود دارد یکی از این گیاهان که در طب سنتی ایران از آن یاد شده آویشن است. مطالعه حاضر نقش اسانس آویشن را بر فعالیت مکانیکی عضلات صاف ایلئوم جدا شده از موش صحرائی مورد بررسی قرار داده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه جهت بررسی آثار اسپاسمولیتیک اسانس آویشن، محلول های مختلف را پس از اعمال استیل کولین 4-10 مولار، به حمام بافت اضافه کردیم و هم چنین جهت بررسی آثار آنتی اسپاسمودیک آن، محلول های مختلف را قبل از اعمال استیل کولین 6-10تا 3-10 مولار اضافه کردیم و سپس با استفاده از دستگاه فیزیوگراف و حمام بافت، انقباضات ایزوتونیک ایلئوم را در گروه های کنترل، آزمون و شاهد مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده از اثر غلظت های مختلف این اسانس بر انقباض ناشی از استیل کولین 4-10 مولار در ایلئوم موش نشان داد غلظت 50 نانوگرم/میلی لیتر و بالاتر آن منجر به کاهش انقباض ناشی از استیل کولین به میزان 95 درصد شد که از لحاظ آماری معنی دار می باشد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  اسانس آویشن دارای آثار اسپاسمولیتیک و آنتی اسپاسمودیک می باشد. این آثار ممکن است ناشی از وحود تیمول در اسانس باشد که باعث کاهش فعالیت کلسیم و رهایش آن از شبکه سارکوپلاسمی می شود.
  کلیدواژگان: اسانس آویشن، اسپاسمولیتیک، استیل کولین، ایلئوم
 • منوچهر امیدواری *، داریوش شهبازی صفحات 43-54
  مقدمه
  امروزه توجه به فرصت ها و تهدیدهای موجود در عرصه خدمات بهداشت و درمان به خصوص در بیمارستان ها شناسایی و ارزیابی ریسک های موجود و مدیریت آن ها در این مراکز بسیار حائز اهمیت می باشد. این مطالعه با هدف، ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ارائه راهکارهای کنترلی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق در قدم اول ریسک های اصلی در بیمارستان ها شناسایی شده و بر اساس منطق FMEA برای هر ریسک سه شاخص شدت، احتمال و آسیب پذیری مشخص گردید. سپس معیارهای اولویت بندی تعیین گردیده و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی(FANP) نسبت به اولویت بندی ریسک ها اقدام گردید.
  یافته های پژوهش: نتایج این مطالعه نشان داد که از نظر عدد اولویت ریسک در بیمارستان ها بالاترین میزان عدد الویت ریسک با میزان 85/32 مربوط به عوامل بیولوژیکی موثر بر انسان و کمترین عدد اولویت ریسک با میزان 68/11 مربوط به عوامل فیزیکی موثر بر انسان بود. هم چنین نتایج نشان داد که میزان اولویت ریسک عوامل مختلف موثر بر شهرت سازمان نیز از اولویت های نسبی بالایی برخوردار بود
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مدیریت بیمارستان باید در خصوص کنترل عوامل شیمیایی و بیولوژیکی برنامه های مدیریتی خاصی را با دو رویکرد سلامت و شهرت سازمانی پیش بگیرد. هم چنین با توجه به نتایج مشخص می گردد که برنامه های ارگونومیکی محیط کار لازم است مد نظر مدیریت قرار گرفته و اقدامات کنترلی در آن حوزه تعریف شود.
  کلیدواژگان: HSE، مدیریت ریسک، بیمارستان، FANP، FMEA
 • طاهره ولدبیگی *، میترا چالابزردی صفحات 55-63
  مقدمه
  اشریشیاکلی شایع ترین عامل عفونت های ادراری می باشد. یکی از مکانیسم های مقاومت در برابر آنتی بیو تیک های بتالاکتام، تولید آنزیم های بتالاکتاماز است. از جمله بتالاکتامازها، بتالاکتامازهای حاصل از ژن های TEM، PER و VEB در این باکتری را می توان نام برد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی فراوانی ژن های مذکور درسویه های اشریشیاکلی مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت های ادراری در شهر ایلام است.
  مواد و روش ها
  تعداد 100 سویه باکتری اشریشیاکلی از نمونه های ادراری جداسازی و با تست های بیوشیمیای شناسایی گردید. سپس حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های شناسایی شده با روش انتشار دیسک تعیین شد. در نهایت با تست دیسک ترکیبی سویه های مولد بتالاکتامازی مشخص و MIC این سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک سفتازیدیم و سفوتاکسیم به روش Microbroth dilution تعیین شد. جهت بررسی حضور ژن های blaPER، blaVEB وblaTEM از روش PCR با پرایمرهای اختصاصی استفاده گردید.
  یافته های پژوهش: نتایج تست ترکیبی نشان داد که 40 سویه(40 درصد) تولیدکننده ESBL بودند. از بین 40 سویه تولیدکننده بتالاکتاماز، MIC برای سفتازیدیم در رقت 16، 18 نمونه، رقت 32، 9 نمونه، رقت64، 16 نمونه، رقت 128، 1 نمونه، رقت 256، 2 نمونه گزارش شد.MIC برای سفوتاکسیم در رقت 16، 13 نمونه، رقت 32، 9 نمونه، رقت 64، 5 نمونه، رقت 128، 8 نمونه، رقت 256، 4 نمونه تعیین گردید. فراوانی آنزیم TEM 5/52 درصد به دست آمد، در حالی که در سویه های تولیدکننده بتالاکتاماز ژن های VEB و PER در هیچ سویه ای شناسایی نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  فراوانی اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز در شهر ایلام40 درصد و ژن TEM شایع ترین ژن مسئول ESBL در E.coli های جدا شده در شهر ایلام بود.
  کلیدواژگان: بتالاکتاماز، TEM، PER، VEB
 • حشمت نورمرادی، یوسف امیدی خانی آبادی *، غلامرضا گودرزی، مهدی جوروند، کمیلا نیک مهر صفحات 64-75
  مقدمه
  گرد و غبار حاصل از تولید سیمان به عنوان یکی از مهم ترین نگرانی های زیست محیطی شناخته می شود. کارخانه سیمان دورود یکی از منابع اصلی انتشار ذرات معلق در شهرستان دورود می باشد. هدف از این مطالعه اندازه گیری میزان گرد و غبار (PM10 و PM2.5) محیط اطراف کارخانه سیمان دورود، بررسی کیفیت هوا از نظر ذرات معلق و مطالعه میزان مواجهه فردی با آن ها می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. نمونه برداری توسط دستگاه Dust Truck مدل TSI 8520 در مدت 3 ماه بر اساس دستورالعمل EPA صورت گرفت. غلظت PM10 وPM2.5 در 10 ایستگاه مهم از نظر مواجهه با ذرات در محیط اطراف کارخانه سیمان مورد سنجش قرار گرفت. کیفیت هوا با استفاده از شاخص AQI مورد بررسی قرار گرفت و میزان مواجهه فردی با PM10 وPM2.5 محاسبه شد. اطلاعات هواشناسی 10 ساله شهرستان دورود بررسی گردید و رزباد آن رسم شد. داده های غلظت PM10 وPM2.5 توسط نرم افزارSPSS vol.16 و آزمون های آماری ANOVA یک طرفه و T-test آنالیز گردید.
  یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حداکثر میانگین غلظت ذرات مشاهده شده برای PM10 و PM2.5 به ترتیب برابر μg/m302/12±4/61 و μg/m312/2±8/36 بوده است. در 06/3 درصد نمونه های PM10 کیفیت هوا در محدوده غیر بهداشتی قرار داشت در حالی که در 100 درصد موارد کیفیت هوا از نظر PM2.5 در شرایط خوب قرار داشته است. هم چنین حداکثر میزان وزنی-زمانی مواجهه فردی برای PM10 و PM2.5 به ترتیب μg-h/m3614-2/491 و μg-h/m3368-4/294 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  افزایش غلظت گرد و غبار ناشی از کارخانه سبب انتقال این آلاینده ها(که ممکن است حاوی مواد محرک و خطرناک باشد) به سمت مرکز شهرستان دورود و مناطق مسکونی می گردد. بنا بر این، توصیه می شود که از سیستم ها و روش های جدید مانند بگ فیلترها، بگ هوس ها و رسوب دهنده های الکتروستاتیکی به منظور کاهش گرد و غبار خروجی از دودکش این صنعت به محیط اطراف استفاده شود.
  کلیدواژگان: پراکنش گرد و غبار، کارخانه سیمان، PM10، PM2، 5، مواجهه فردی
 • محمدرضا سمرقندی، محمد تقی صمدی، جمال مهرعلی پور، رویا هراتی* صفحات 76-88
  مقدمه
  فنل و کادمیوم از ترکیبات متداول در فاضلاب صنایعی مانند پالایش نفت و پتروشیمی و تولید آفت کش ها می باشند. هدف از این مطالعه، حذف همزمان کادمیوم و فنل با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/TiO2 از محیط های آبی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از یک فتوراکتور مجهز به لامپ کم فشار بخار جیوه ای 125 وات فشار و با طول موج 3/247 نانومتر، شدت W/cm2μ 1020 و بررسی اثرات انواع پارامترهای موثر بر فرآیند مانند pH (11-3)، دوز نانوذرات(g/L 3- 25/0) و غلظت کادمیوم و فنل(mg/L 20-5)، حضور فرمات و حذف COD انجام شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که pH بهینه در حذف کادمیوم و فنل توسط فرآیند نانوفتوکاتالیستی 7 می باشد. حضور هر کدام از آلاینده ها نقش مثبتی در افزایش حذف آلاینده دیگر دارد، حضور فنل سبب افزایش کارایی حذف کادمیوم و حضور کادمیوم نیز سبب افزایش کارایی حذف فنل می شود. کارایی حذف COD پس از گذشت 120 دقیقه، 4/71 درصد به دست آمد. نتایج حاصله از مطالعات سینتیکی نشان داد که سینتیک حذف فنل و کادمیوم به ترتیب از معادلات درجه صفر و درجه یک پیروی می کند. با تغییر شرایط آزمایش، کارایی حذف در فرآیند کاهش پیدا می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/TiO2، به عنوان یک روش موثر در حذف همزمان فنل و کادمیوم از محیط های آبی، در مقیاس آزمایشگاهی دارای کارایی بالایی می باشد.
  کلیدواژگان: کادمیوم، فنل، دی اکسید تیتانیوم، نانوفتوکاتالیستی
 • علی محمدزاده *، اکبر رضایی، سید ابراهیم آقازاده صفحات 89-97
  مقدمه
  مقیاس افسردگی مرگ به منظور سنجش نگرش های مرضی نسبت به مرگ ساخته شده است. این مقیاس دارای دو فرم دو گزینه ای و لیکرت است. هدف پژوهش حاضر اعتباریابی فرم لیکرت مقیاس افسردگی مرگ در نمونه دانشجویی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه ای به حجم 894 نفر از بین دانشجویان دانشگاه های شهر تبریز که در سال 1391 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با مقیاس افسردگی مرگ مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش: نتایج تحلیل عاملی نشان داد این پرسش نامه مقیاسی سه بعدی بوده و عوامل ناامیدی مرگ/ شکست مرگ، تنهایی مرگ و پذیرش مرگ 43/59 درصد واریانس را تبیین می کنند. به منظور بررسی روایی هم زمان از اجرای هم زمان مقیاس اضطراب مرگ استفاده شد که حاکی از روایی هم زمان مطلوب می باشد(0.73=r P<0.001،). علاوه بر این، سه نوع پایایی(بازآزمایی، تنصیفی و همسانی درونی) گزارش شد.
  بحث و نتیجه گیری
  فرم لیکرت در مقایسه با فرم دو گزینه ای از سه عامل اشباع شده و از ضرایب روایی و پایایی نسبتا بالاتری برخوردار است، لذا ابزار حاصل از پژوهش حاضر می تواند در تحقیقات مربوط به مرگ قابلیت کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: مقیاس افسردگی مرگ، روایی، پایایی
 • صنم مرادان *، مژکان رحمانیان صفحات 98-103
  مقدمه
  حاملگی هتروتوپیک حاملگی است که با لانه گزینی در داخل رحم و اکتوپیک به طور هم زمان بروز می کند. این نوع حاملگی بسیار نادر بوده و میزان بروز آن بین 1 در 100 تا 1 در 30000 مورد حاملگی می باشد. حاملگی هتروتوپیک معمولا به دنبال روش های کمک باروری اتفاق می افتد و بروز آن در سیکل های طبیعی بسیار نادر است.
  گزارش مورد: خانم باردار 28 ساله با سابقه یک مورد حاملگی ترم با شکایت درد ناگهانی شکم از یک ساعت قبل به بیمارستان مراجعه کرد. بیمار سابقه نازایی نداشت ولی با تشخیص سندرم تخمدان پل کیستیک از یک ماه قبل از مراجعه روزی یک عدد قرص متفورمین مصرف کرده بود. با بررسی های تشخیصی شامل سونوگرافی سریال و تیتراژ BHCG احتمال حاملگی هتروتوپیک در 8 هفته و 4 روز برای بیمار مطرح شد و بیمار کاندید عمل جراحی شد. حین عمل جراحی لاپاراتومی حاملگی خارج رحمی پاره شده در ناحیه آمپول لوله سمت چپ داشت که سالپنژکتومی لوله چپ و کورتاژ تخلیه ای انجام شد. نتیجه پاتولوژی بیمار وجود محصولات حاملگی در لوله سمت چپ و داخل آندومتر هر دو را تایید کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  حاملگی هتروتوپیک ممکن است در سیکل های طبیعی اتفاق بیفتد و در مورد احتمال بروز آن به دنبال مصرف متفورمین نیاز به مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: حاملگی هتروتوپیک، حاملگی های خارج رحمی، سیکل طبیعی
 • عبدالرضا کاظمی، صادق امانی *، سید رسول سید یزدی صفحات 104-113
  مقدمه
  چاقی نتیجه تجمع بافت چربی اضافی به خاطر عدم تعادل بین غذای دریافتی و انرژی مصرفی است. تمرینات ورزشی به دلیل افزایش انرژی مصرفی، می توانند در کاهش بافت چربی نقش موثری ایفا کنند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات تناوبی شدید(HIIT) بر سطوح آدیپونکتین در بافت چربی و هم چنین غلظت پلاسمایی گلوکز و انسولین موش های نر ویستار بود.
  مواد و روش ها
  20 سر موش 8 هفته ای به طور تصادفی به دو گروه تمرین(HIIT) و گروه کنترل تقسیم شدند. هر گروه شامل 10 موش صحرایی بود. کل برنامه تمرینی به مدت پنج هفته و با 5 جلسه در هفته انجام شد. موش های صحرایی نر ویستار در هفته اول با سرعت m/min37 در 6 وهله دو دقیقه ای روی نوارگردان دویدند. در بین هر وهله به مدت یک دقیقه استراحت داده شد. هفته دوم، سوم و چهارم تعداد وهله ها به ترتیب به 7، 9 و 10 مرحله افزایش پیدا کرد. در هفته پایانی تعداد وهله ها 12 مرحله با سرعتی برابر با m/min 52 اجرا شد. 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، نمونه برداری بافت چربی احشایی و زیرپوستی و خون گیری انجام شد تا متغیرهای پژوهش اندازه گیری شود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون t مستقل استفاده شد.
  یافته های پژوهش: افزایش معنی داری سطوح آدیپونکتین چربی احشایی(P<0.001) و کاهش معنی دار انسولین پلاسمایی(P<0.001) در گروه تمرین مشاهده شداما این تغییرات در آدیپونکتین چربی زیر پوستی و گلوکز پلاسمایی معنی دار نبود(P>0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات HIIT می تواند باعث افزایش آدیپونکتین در بافت چربی احشایی و زیر پوستی شود. افزایش حساسیت انسولین در پژوهش حاضر احتمالا با افزایش سطوح آدیپونکتین در بافت چربی و هم چنین با HIIT به عنوان یک عامل موثر در کاهش بافت چربی مرتبط است.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، آدیپونکتین، چربی احشایی، چربی زیرپوستی
 • مریم دارابی، علی دل پیشه، اسکندر غلامی پریزاد، محترم نعمت الهی *، رکسانا شریفیان صفحات 114-125
  مقدمه
  مجموعه حداقل داده اولین گام مهم در توسعه سیستم اطلاعات مراقبت بهداشتی است. زیرا روشی استاندارد برای جمع آوری عناصر داده ای کلیدی در پرونده ایجاد می کند. این پژوهش با هدف تعیین حداقل مجموعه داده ها برای پرونده بهداشتی کودکان برای ایران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش توصیفی-تطبیقی در سال 1394 انجام شد. با استفاده از یک مطالعه تطبیقی مجموعه داده های مراقبت های بهداشتی کودکان در سه کشور توسعه یافته شامل استرالیا، کانادا و آمریکا با ایران، پرسش نامه ای شامل عناصر داده مراقبت بهداشتی کودکان پیشنهاد شد. مجموعه داده های پیشنهادی در میان 20 نفر از متخصصان حوزه های سلامت کودکان و مدیریت اطلاعات سلامت کشور با استفاده از روش دلفی به نظر سنجی گذاشته شد. اعتباریابی الگو نیز از طریق آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزارSPSS صورت پذیرفت.
  یافته های پژوهش: از بین 242 عنصر مراقبت های بهداشتی کودکان که به نظرسنجی گذاشته شد، 146 عنصر با موافقت بیش از 75 درصد و 86 عنصر با موافقت 50 تا 75 درصد مواجه و به ترتیب به عنوان عناصر اصلی و پیشنهادی مطرح شدند و 10 عنصر نیز به دلیل موافقت کمتر از 50 درصد از الگوی نهایی حذف گردیدند. در مورد اهمیت وجود 242 عنصر مورد بررسی تنها در دو مورد(روش پیشگیری از بارداری و تجربه ناموفق مادر در شیردهی قبلی) بین نظر متخصصان کودک، مامایی، بهداشت عمومی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی نسبت به متخصصان مدیریت اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی اختلاف معنی داری یافت شد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد که بعضی عناصر داده ای ضروری موجود در سایر کشورها، مورد نیاز سازمان ها یا ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی در کشور هستند، که جمع آوری نمی شوند. لذا فهرست کاملی از مجموعه حداقل عناصر داده ای ایجاد شد.
  کلیدواژگان: مجموعه حداقل داده، کودکان، سیستم اطلاعات بهداشتی، مراقبت بهداشتی
 • سیدمحمود طباطبایی* صفحات 126-132
  مقدمه
  بیماری آلزایمر یک اختلال تحلیل برنده عصبی است که با اختلالات شناختی، رفتاری و حرکتی همراه است. مهم ترین علامت این بیماری یاد زدودگی است که باعث مشکلات عدیده در انجام عملکردهای روزمره افراد مبتلا می گردد. با توجه به چند عاملی بودن این بیماری و وجود عوامل متعدد ایجادکننده آن، به نظر می رسد که سطوح سرمی برخی فلزات ممکن است در ایجاد آلزایمر نقش داشته باشد. یکی از این فلزات آلومینیوم می باشد. هدف از این تحقیق بررسی میزان آلومینیوم سرم با شدت بیماری از سوئی و مقایسه میران آن در سرم بیماران آلزایمری افراد سالم از سوی دیگر است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی، 50 بیمار با تشخیص قطعی بیماری آلزایمری توسط مقیاس زوال کلیGlobal deterioration scale(GDS) از نظر شدت بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. میزان آلومینیوم سرمی به روش جذب اتمی در هر بیمار و افراد گروه کنترل(به تعداد 50 نفر) اندازه گیری گردید. در نهایت ارتباط بین میزان آلومینیوم و شدت بیماری و نیز سن افراد مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: میزان آلومینیوم سرمی در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب ug/L 12±17/37 و ug/L30±83/23(P=0.006) بود. هم چنین سطح سرمی آلومینیوم در بیماران با شدت بیماری ارتباط معنی داری داشت(P<0.001، r=0.913).
  بحث و نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان داد که بین میزان سرمی آلومینیوم بیماران آلزایمری و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود دارد و فلز آلومینیوم به عنوان یکی از عوامل محیطی تاثیرگذار در ایجاد آلزایمر و نیز شدت آن می تواند نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، آلومینیوم، جذب اتمی، Global deterioration scale
 • شهرزاد مسعودی *، شهربانو عریان، فخری سادات حسینی، روزبه فلاحی صفحات 133-143
  مقدمه
  دیابت یک ناهنجاری متابولیکی می باشد که علت نقص در ترشح انسولین، نقص در عملکرد انسولین یا هر دو، باعث ایجاد هیپرگلایسمی می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات پودر میوه گیاه بامیه(Abelmoschus Esculentus (AE)) بر گلوکز و انسولین سرم موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 25 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده شد. موش ها به طور تصادفی در 5 گروه 5 تایی شامل گروه کنترل نرمال، کنترل دیابتی و 3 گروه تیمار با پودر میوه بامیه با سه دوز 200، 400 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند. پس از تهیه و تایید گونه گیاه بامیه، میوه این گیاه خشک و به پودر تبدیل شد. گروه های کنترل نرمال و کنترل دیابتی در طول دوره از غذای استاندارد دام تغذیه شدند. گروه های کنترل دیابتی و تیمار در آغاز دوره با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دیابتی شدند. پس از محرز شدن دیابت هر گروه تیمار به مدت سه هفته دوز بامیه مربوط به خود را به صورت ترکیب با غذای اصلی دریافت کرد. در انتهای مدت آزمایش از تمامی حیوانات خونگیری به عمل آمد و فاکتورهای مورد نظر سنجیده شدند. داده های به دست آمده توسط نرم افزارهای Excel وSPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش: نتایج حاکی از افزایش معنی دار سطح گلوکز خون گروه کنترل دیابتی نسبت به کنترل نرمال، و نیز کاهش معنی دار سطح این فاکتور در گروه های دیابتی تیمار شده نسبت به کنترل دیابتی و رسیدن به سطح نرمال بود. هم چنین سطح انسولین گروه کنترل دیابتی به نسبت کنترل نرمال کاهش معنی دار داشته، ولی با وجود این که هر سه گروه دیابتی تیمار شده نسبت به کنترل دیابتی، به صورت معنی دار افزایش در سطح انسولین خون داشتند تنها گروهی که بامیه را با دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن مصرف کرده بود، توانست سطح انسولین خون را به حد نرمال برساند.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه میوه گیاه بامیه می تواند علی رغم به حد نرمال نرسیدن سطح انسولین در گروه های دریافت کننده دوز بالاتر، در هر سه دوز مورد مطالعه، سطح گلوکز خون را به حد نرمال رسانده و به عنوان یک غذای دیابتی مطرح شود.
  کلیدواژگان: انسولین، بامیه، دیابت، رت
 • مژگان موگویی *، غلامحسین حسن شاهی، حسین خرم دل آزاد، مریم موگویی، شیرین فتاح پور صفحات 144-153
  مقدمه
  شبکه پیچیده کموکاین ها و رسپتور آن ها نقش مهمی در گسترش و متاستاز تومورها دارد. این مطالعه به بررسی میزان بیان mRNA ی CCR2 و CCR5 و هم چنین سطح سرمی CCL2 و CCL5 در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول های ترانزیشنال مثانه قبل و بعد از عمل TUR می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق پیش رو 40 نفر بیمار مرد مبتلا به Transitional Cell Carcinoma (TCC) و 40 نفر مرد سالم وارد مطالعه شدند. نمونه های خون قبل از TUR و 28 روز بعد از آن جمع آوری شد. هم چنین از 12 نفر از این بیماران، بافت توموری و بافت نرمال در حین عمل گرفته شد. بیان ژن CCR2 و CCR5 از نمونه بافت سالم و توموری به صورت ظاهری(Gross) و هم چنین در PBLs با استفاده از تکنیک Real-Time PCR مشخص شد. سطح پروتئین CCL2 و CCL5 در PBLs با استفاده از تکنیک الیزا بررسی شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با سطح معنی داری P<0.05 آنالیز شد.
  یافته های پژوهش: بیان ژن CCR2 و CCR5در بافت توموری نسبت به بافت سالم و در PBLs بعد از عمل TUR نسبت به قبل از عمل، افزایش معنی داری نشان می دهد(P<0.05). در بررسی سطح سرمی CCL2 و CCL5 در افراد مبتلا به TCC نسبت به افراد نرمال افزایش معنی داری نشان می دهد(P<0.05). در این بررسی سطح سرمی CCL2 و CCL5 رفتار متمایزی نشان می دهد، بدین صورت که سطح سرمی CCL2 بعد از عمل TUR به طور معنی داری افزایش و سطح سرمی CCL5، به طور معنی داری کاهش دارد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان دهنده تغییرات محور کموکاین/رسپتور CCL2/CCR2 در بافت توموری نسبت به بافت سالم و هم چنین در PBLs است که بعد از عمل TUR نسبت به قبل از عمل، افزایش معنی داری نشان می دهد تغییرات محور کموکاین/رسپتور CCL5/CCR5 متفاوت می باشد و سطح سرمی CCL5، به طور معنی داری کاهش پیدا کرده است. به نظر می رسد ماهیت سلول های توموری در تولید و بیان CCL2/CCR2 و CCL5/CCR5 متفاوت عمل کرده است. در حالی که به طور کلی انتظار داریم با پیشرفت تومور میزان لیگاند و رسپتور افزایش پیدا کرده باشد که حائز اهمیت بوده و نیاز به بررسی های بیشتر آن به خصوص در تومورهای توپر را نشان می دهد. از طرفی حذف فیزیکی تومور نقش عمیقی در بیان و ترشح کموکاین های مورد نظر نداشته است.
  کلیدواژگان: کارسینوم سلول های ترانزیشنال، CCR5، CCR2، CCL5، CCL2
 • زهرا نظری، غلامغلی مرادلی *، بیتا بخشی صفحات 154-161
  مقدمه
  عفونت اسهالی یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در کودکان است. هر ساله تقریبا حدود دو میلیون نفر در اثر اسهال در جهان جان خود را از دست می دهند. اشریشیاکلی پاتوژنیک عامل مهم اسهال حاد و مزمن در کودکان کشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع ژنهای انتروپاتوژنیک EPEC و مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه ها در بین کودکان زیر 5 سال مشکوک به اسهال در شهر کرمانشاه می باشد.
  مواد و روش ها
  با جمع آوری 150 نمونه مدفوع اسهالی از کودکان مراجعه کننده به مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طول مدت 5 ماه، در نهایت 55 نمونه اشریشیاکلی شناسایی و با آزمون های مختلف میکروبی و بیوشیمیایی تایید گردیده و سپس آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن بر اساس دستورالعمل CLSI با آنتی بیوتیک هایی از گروه های مختلف انجام گردید. جهت شناسایی ژن های eae و bfp پاتوتیپ از آزمون PCR چندگانه ای استفاده شد.
  یافته های پژوهش: اشریشیاکلی جدا شده نسبت به ایمی پنم (100 درصد) و تتراسایکلین (34/73 درصد) مقاوم و میزان حساسیت به سیپروفلوکساسین (100 درصد) و جنتامایسین (66/96 درصد) گزارش شد. نتایج Multiplex-PCR نشان داد که 3 نمونه (4/5 درصد) دارای ژن eae بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  به دلیل اهمیت E.coli به عنوان مهمترین عامل اسهال کودکان در کشورهای در حال توسعه و با توجه به افزایش روزافزون مصرف و مقاومت نسبت به عوامل آنتی باکتریال، خطر جدی بیماران را تهدید می نماید. مطالعه حاضر نشان می دهد میزان شیوع اشریشیاکلی آتیپیک از تیپیک متداول تر است و عوامل گوناگونی در فراوانی گروه اشریشیاکلی آتیپیک نقش دارند.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، دیسک دیفیوژن، EPEC، Multiplex PCR
 • ساهره فضل اللهی، امیرحسام حسنی *، مهدی برقعی، حمیدرضا پورزمانی صفحات 162-173
  مقدمه
  نفتالین متقدم ترین هیدروکربن آروماتیک با دو حلقه بنزنی است که با عث کم خونی و آسیب به شبکیه چشم می شود و برای گیاهان و آبزیان نیز سمیت دارد. در این مطالعه حذف این ترکیب از آب با نانولوله کربنی چند دیواره با هدف تعیین بیشترین راندمان حذف و تعیین مقدار بهینه متغیرهای آزمایش بررسی می شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی ناپیوسته انجام شده که در آن تاثیر پارامترهایی نظیر زمان ماند(دقیقه 5،15،30،60،90،120،180)، غلظت نانولوله کربنی چند دیواره(01/0، 05/0، 1/0، 2/0، 3/0، 5/0، 1و 2 گرم در لیتر)، غلظت محلول(1/0-5/0-1-3-5-5/7-10-15میلی گرم بر لیتر ) و pH (3،5،7،10 در غلظت 3، 5/7 و 10 میلی گرم بر لیتر نفتالین) در حذف نفتالین بررسی شده است. داده های تجربی تعادل جذب با مدل های مختلف ایزوترم جذب لانگمیر و فروندلیخ ارزیابی و همراه با سینتیک جذب از طریق مقایسه ضریب تبیین( R2) مورد بررسی و به وسیله نرم افزارExcel مورد تحلیل قرار گرفته است.
  یافته های پژوهش: حداکثر ظرفیت جذب سطحی نفتالین بر روی نانوتیوب های کربنی چند جداره 3/33 میلی گرم بر گرم در pH اسیدی(3pH=) و زمان مناسب جهت دستیابی به حداکثر جذب نفتالین و حالت تعادل، 90 دقیقه می باشد. با افزایش دوز جاذب از 2/0 به 3/0گرم در لیتر راندمان حذف برای محلول نفتالین با غلظت اولیه 10 میلی گرم در لیتر از 97 درصد به 99/99 درصد و با افزایش غلظت اولیه نفتالین از 3 به 10میلی گرم در لیتر در 3pH= و زمان 90 دقیقه از 33/73 درصد به 99/99 درصد افزایش می یابد. مکانیسم جذب با ایزوترم جذب فروندلیخ(99/0= R2) سازگار بوده و از سنتیک جذب درجه اول(96/0= R2) تبعیت می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  نانوتیوب های کربنی چند جداره به دلیل اندازه کوچک، سطح مقطع زیاد و در نتیجه واکنش پذیری بسیار زیاد، به عنوان جاذب جهت حذف نفتالین از آب راندمان بالایی دارد.
  کلیدواژگان: نانو لوله های کربنی چند دیواره، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، جذب، ایزوترم، نفتالین
 • مینا جعفری، غلامحسین شیروی، پیراسته نوروزی *، مهدی خاکساری صفحات 174-185
  مقدمه
  زخم و عوارض ناشی از آن می تواند مشکلات زیادی را برای بیماران به وجود آورد. لذا شناخت عواملی که بتوانند در درمان زخم موثر باشند و از گسترش آسیب ها جلوگیری کنند حائز اهمیت است. بنا بر این مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ترمیم زخم از شیرابه زرد رنگ گیاه آلوئه ورا و عصاره الکلی بره موم مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 50 سر موش صحرایی نژاد ویستار(180-130گرم) به 5 گروه 10 تایی در گروه های کنترل (بدون دیابتی شدن و تیمار)، شاهد(دیابتی، بدون تیمار)، گروه تجربی 1 (دیابتی و تیمار با شیرابه زرد رنگ گیاه آلوئه ورا) و گروه تجربی 2 (دیابتی و تیمار با عصاره بره موم) و گروه تجربی 3(دیابتی و تیمار با ترکیب شیرابه زرد رنگ گیاه آلوئه ورا و عصاره بره موم) تقسیم شدند و سپس در هر 5 گروه بریدگی هایی به طول 2 سانتی متر بر روی پوست پشت ایجاد شد و روند بهبود زخم روزانه پیگیری شد. مساحت زخم در روز های آزمایش با استفاده از نرم افزار Matlab اندازه گیری شد و درصد بهبود زخم محاسبه شد. به منظور مطالعات بافت شناسی در روزهای 4، 7، 14 و 21 از هر گروه نمونه هایی از زخم برداشته شد تمامی داده ها از نظر آماری با واریانس یک طرفه(One way ANOVA) و آزمون تکمیلی(Tukey)، تحت نرم افزار آماری SPSS انجام شد.
  یافته های پژوهش: متوسط زمان ترمیم زخم در گروه تجربی تیمار شده با ترکیب شیرابه زرد رنگ گیاه آلوئه ورا و عصاره بره موم نسبت به چهار گروه دیگر کمتر(P≤0.01) بود. در بررسی بافت شناسی نیز علائم بهبود بافت پوست در درمان با ترکیب شیرابه زرد رنگ گیاه آلوئه ورا و عصاره بره موم نسبت به چهار گروه دیگر تفاوت معنی داری(P≤0.01) داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که تجویز موضعی ترکیب شیرابه زرد رنگ گیاه آلوئه ورا و عصاره بره موم روند بهبود زخم های دیابتی را تسریع می کند.
  کلیدواژگان: دیابت، آلوئه ورا، زخم، رت، بره موم
 • الهام شفیعی، اسماعیل فخاریان *، عبدالله امیدی، حسین اکبری، علی دلپیشه صفحات 186-198
  مقدمه
  آسیب مغزی شدید می تواند افراد را مستعد ابتلاء به اختلال روانی نماید. اما در مورد آسیب تروماتیک مغزی خفیف هنوز جای بحث و بررسی وجود دارد. اهداف این پژوهش پیش بینی عوامل خطرزای اختلال روانی پس از وقوع آسیب مغزی تروماتیک خفیف می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کوهورت آینده نگر، بر روی 72 بیمار مبتلا به MTBI و 72 نفر فرد سالم انجام شد. پس از گذشت 6 ماه پیگیری، افراد جهت ارزیابی آزمون حافظه و دادن پاسخ به دو پرسش نامه شامل پرسش نامه سلامت روان BSI و DERS به مرکز تحقیقات ترما واقع در دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه نمودند. ریسک اختلال روانی بر حسب متغیرهای دموگرافیک محاسبه و ارزش اخباری هر یک ارائه شد.
  یافته های پژوهش: نتایج مدل رگرسیون لجستیک نشان داد که آسیب تروماتیک مغزی خفیف، شانس ابتلاء به اختلال روانی 6 ماه پس از تروما را 11 برابر افزایش می دهد(OR=11.2). پس از آسیب دیدگی، سطح تحصیلات(OR=4.287)، وضعیت اقتصادی(OR=2.497)، سن(OR=1.07)، شانس ابتلاء به اختلال روانی را افزایش می دهند.
  بحث و نتیجه گیری
  وقوع اختلال روانی پس از TBI پیوند تنگاتنگی با عوامل دموگرافیک(سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی) و عوامل روان شناختی دارد. بر پایه اطلاعات حاصل از این مطالعه می توان مداخلات آموزشی، روان پزشکی و روانی را به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و مدیریت بهتر نشانگان اختلالات روانی در این بیماران طراحی و اولویت بخشی نمود.
  کلیدواژگان: آسیب تروماتیک مغزی، اختلال روانی، عوامل خطر زا، مدل پیش بینی کننده
|
 • Salman Khazaei, Ali Zahiri, Azim Hasanbeigi, Abdollah Mohammadian, Hafshejani, Hamid Salehiniya, Mohammad Saatchi *, Mokhtar Soheylizad Pages 1-7
  Introduction
  Tuberculosis is an acute or chronic necrotizing infection which involves various organs of the body especially the lungs. Identifying the determinants of outcome in these patients is important; therefore, this study was conducted to study the relationship between the degree of sputum smear -positive patients on treatment outcome.
  Materials and Methods
  This study was done on 465 pulmonary tuberculosis patients with smear-positive during the years of 2005 to 2013 and they were identified in Hamadan province. By using descriptive statistics the distribution of status of sputum positive at the beginning of treatment was determined. Chi-square test was used to assess the relationship between sputum smear status of patients and treatment outcome. Data were analyzed using Stata vol 12.
  Findings: As total of 465 patients, 51.61% were male and 59.14% of them were living in urban areas. 41.94 % of patients with sputum smear 3 were identified at the beginning of treatment. 10.32 % of patients eventually died and at 4.3 % of them had treatment failure. Relation between basil level at the beginning of treatment with a therapeutic relationship was relatively significant (P = 0.06).
  Discussion &
  Conclusions
  There is relation between level of basil at beginning of treatment and treatment outcome. So that the improvement rate in low- Basil in sputum smear is higher and on the other hand death and treatment failure is higher in high basil in sputum smear patients.
  Keywords: Tuberculosis, Sputum smear, Treatment outcome, Hamadan
 • Shahram Mami, Satar Kaikhavani, Kamran Amirian *, Elias Neyazi Pages 8-17
  Introduction
  Short-term interventions may affect on family members of psychosis ' families. The aim of this research is studying the effectiveness of family Psychoeducation (Atkinson and Coia model) on mental health families will produce a child with a psychotic illness.
  Materials and Methods
  This study uses a quasi-experimental and pre-posttest design with the control group and investigates the effect of a four-week psycho-educational program for a two-month period on 44 caregiver families of patients with psychotic hospitalized in Welfare Hospital in Tehran in 93-94. Mental health workers were determined by questionnaires GHQ-28 .The data were analyzed using analysis of covariance.
  Findings: study results showed that family Psychoeducation enhances mental health, social functioning and reduces symptoms of anxiety, depression, but doesnt have significant effect in reducing physical symptoms.
  Discussion &
  Conclusions
  Family education programs are effective to improve public health in caregivers of patients with psychotic issues and it would improve the quality of life for patients and caregivers.
  Keywords: Mental health, Family Psychoeducation, Psychotic patients
 • M. Hasanvand, Fatemeh Keshavarzi *, P. Ashtari, B. Alirezapoor Pages 18-27
  Introduction
  Magnetic nanoparticles are as nanoscale materials causing a great revolution in the diagnosis and treatment methods in medical science. Suitable half-life of the In-111 radioisotope makes use for in vivo studies. In this study, in order to obtain optimal absorption and stability the first synthesis of the silicate magnetic nanoparticles (Fe3O4@SiO2) and stabilization of the In-111 radioisotope were investigated. Then, the permeability was examined in SKBR3 breast cancer cell line for using the diagnosis of diseases.
  Materials and Methods
  The magnetite core was prepared by precipitation method. Then it was used as the core for the synthesis of magnetic silicate nanoparticles. Nanoparticles were synthesized according to sol-gel method in the reverse micro emulsion using tetraetoxy silane (TEOS) and 3-amino propyl tree-ataxia silane (APTS) as the monomers and precursors. Then the In-111 radioisotope adsorbed on the surface of the magnetite silicate nanoparticles and formed the radio-conjugated. Finally, the entry of the radio-conjugated nanoparticles on SKBR-3, breast cancer cell line, is studied through the cell culture.
  Findings: TEM results were shown the average size of the nanoparticles about 40 NM. The size is suitable for biological applications. The radio-analysis revealed more than 92 percent of the primary In-111stablized on the nanoparticles. The nanoparticles cell culture results are revealed the highest entrance efficiency about 26-27%- during the first hour from beginning the cultivation. The stability tests results revealed the stabilized radio-conjugated are stable during of washing and scattering and then considered as stable conjugation.
  Discussion &
  Conclusions
  Due to the unique properties of In-111the mentioned nanoparticles, which are prepared using nano biotechnological methods would be able to apply for diagnosis purposes.
  Keywords: Magnetic nanoparticles, In, 111, SKBR3 cell line, Breast cancer
 • Narges Naisi, Ali Ashraf Aivazi *, Manijeh Hoseiny Rad, Ashraf Direkvand Moghadam, Abdolhossein Pournajaf Pages 28-34
  Introduction
  Teenage is considered as a critical and invaluable period of any individual life, and puberty is the most important development of such age. The girl's health caring due to their future motherhood tasks is so important. The current study aimed at the assessment of knowledge, attitude and performance of k9 female students toward puberty health at Ilam, in 2013-14 academic year.
  Material &
  Methods
  In a cross-sectional study, 201 female k9 students were selected through multiple stage (cluster-simple random) sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect data and the data were analyzed using χ2, Fisher exact, and Pearson’s correlationtestsin SPSS-16 software.
  Findingss: The age average of studied people was 13.87 ± 0.63 while menarche one was 13 years. The puberty awareness for 61.2%, and attitude for 77.1% of attendants were moderate, however their performance in this regard for 12.9% and 71.1% were good, and moderate, respectively. The mother's education and job showed a statistically significant correlation to students puberty awareness (r= 0.18, P= 0.01). Further, having an older sister showed statistically significant correlation to students knowledge on puberty health (P=0.019).
  Discussion &
  Conclusions
  Due to low level of puberty knowledge among studied students, arrangement of educational and curricular programs on physical, mental, and social aspects of puberty, along with development of consultation offices at schools are recommended. Improvement of mother's knowledge through educational programs will be useful, as knowledge source for the most of the respondents was their mother.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Performance, Puberty
 • Seyed Hassan Hejazian *, Mohammad Golzar Isfahani Pages 35-42
  Introduction
  Herbal plants have been used for the treatment of different abnormalities such as spasm disorders. Some of these plants have gastro intestinal property. One of these herbs in iranian traditional medicine is Thymus migricus which used for antispasmodic activity and its effects present in essential oil. The present study was designed to find out the effects of Thymus migricusessence on mechanical activity of the isolated rat’s ileum.
  Materials and Methods
  In this study, for evaluation of spasmolythic property of essense, different doses of the solution were added to organ bath after acetylcholine (Ach) with concentration of 10-4 molar (M) and for assessment of its antispasmodic, different doses of the solution were added to the organ bath before Ach with concentration of 10-6upto 10-3 M, then isotonic contraction of ileum were recorded in three groups of control, test and shamthrough an isolated tissue chamber in an organ bath by using isotonic transducer and oscillographic device.
  Findings:The results from different concentration of Thymus migricusessence on Ach 10-4 M showed that concentration of 50 ng/ml of essense and higher was reduced to 95% of Ach induced contraction which is significant (PDiscussion &
  Conclusions
  Thymus migricusessence hasspasmolythic and antispasmodic property.these effects may be produced by Thymol which is present in its essence and reduced calcium activity and release by sarcoplasmic reticulum.
  Keywords: Thymus migricusessence, Spasmolythic, Acetylcholine, Ileum
 • Manouchehr Omidvari *, Dariush Shahbazi Pages 43-54
  Introduction
  Nowadays, attention to opportunities andthreatsinthe field ofhealthcare and culminating in thehospitals facedwith uncertaintyandrisks wasessentialandmanage the risks involvedin thesecentersis very important. The aimof thisstudy is HSErisk assessmentmodelbasedsystemsinhospitalsmartyrBeheshtiUniversityof Medical Sciences, approaches thatcan becontrolled.
  Materials and Methods
  In thisstudy,weidentifythe principalrisksandsetstandards formeasuring andprovidingcomprehensive questionnaire. Theanalytical Network predictionbased onfuzzy logic(FANP)was used for priority of risk.
  Findings:Theriskprioritynumber isused inhospitals,Biological factorsaffectinghumanRPNequal to32.85 was the highest risk and Physical factorsaffectinghumanisequal to11.68 was the least HSE risk of hospital.Also the result showed that priority of the risk factors affecting the company's reputation was high.
  Discussion &
  Conclusions
  The results showed thatHospital managementshould beincontrol ofchemical and biologicalagentstoadopta specificmanagement plans. Also, according tothe results, it is clear thatit is necessary toconsider themanagementof workplaceergonomicsprogramhas beenandcontrol measureswithinthescopedefined.
  Keywords: HSE, Risk management, Hospital, FANP, FMEA
 • Valadbeigi T.*٫ Chalabzardi M Pages 55-63
  Introduction
  Escherichia coli are the most common agent of urinary tract infection. One of mechanisms of resistance to the beta-lactam antibiotics beta lactamase is enzyme production. Including beta lactamase٫as beta-lactamase producing of genes of the TEM, PER and VEB in these bacteria can be named. Purpose of present study evaluation frequency of foresaid gens extended spectrum beta lactamase producing of Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections was in city Ilam.
  Materials and Methods
  A total of 100 strains of E. coli were isolated from samples urinary tract and were identified using biochemical tests. Then antibiotic susceptibility was determined by disk diffusion method. Finally testing combined disk detects ESBL producing strains and MIC of strains to antibiotic CAZ and CTX by Micro broth dilution method. PCR with specific primers was used for determining the presence of blaPER, blaVEB and blaTEM genes.
  Findings: Combined disk test showed 40 strains (40%) to be ESBL producing. Of the 40 ESBL producing strains, MIC for ceftazidime in the dilutions 16, 18 samples, 32, 9 samples 64, 16 samples, 128, 1 sample, 256, 2 samples were reported. MIC for cefotaxime in the dilutions 16٫13samples, 32٫9samples, 64, 5 samples, 128, 8 samples, 256, 4 samples were determined. Of the 40strains ESBL the frequency of TEM was 52. 5%; however, blaPER and blaVEB genes were not detected among ESBL producing isolates.
  Discussion &
  Conclusions
  Frequency of Escherichia coli producing ESBL was 40% in city of Ilam and TEM gene in ESBL- producing E. coli isolated is the most common gene in Ilam City.
  Keywords: Beta, lactamase, TEM, VEB, PER
 • Heshmat, Nourmoradi, Yusef Omidi Khaniabadi *, Gholamreza Goudarzi, Mehdi Jourvavd, Komeila Nikmehr Pages 64-75
  Introduction
  Dust originated from cement production is one of the most important environmental problems. Doroud Cement Plant is one of pollutant industries in Doroud Township. The aim of this study was to survey the dust amounts measuring (PM10 and PM2.5), air quality investigation in terms of PM10 and PM2.5 and compute of individual exposure rate.
  Materials and Methods
  In this analytical-description study, Dust Truck Model TSI 8520 was used for the sampling of particulate matter. PM10 and PM2.5 concentrations were evaluated in 10 sampling stations in surrounding of cement plant according to the EPA guideline. These stations were important in terms of exposure with dust. The data was analyzed by SPSS-16.0 software and statistics tests of One-way ANOVA and T-test.
  Findings: The results of this study showed that the maximum concentration of PM10 and PM2.5 was 61.4±12.02 µg/m3 and 36.8±2.12 µg/m3, respectively. In 3.06 % of the samples of PM10, the air quality was in unhealthy state and 100 % of the samples of PM2.5, the air quality were reported to be in good condition. In addition, the amounts of personal exposure with PM10 and PM2.5 were in the range of 491.2-614 μg-h/m3 and 294.4-368 μg-h/m3, respectively.
  Discussion &
  Conclusions
  Increase of dust concentration from the plant stack has been transferred the irritant and hazardous pollutants to the Doroud Township and residential areas. Therefore, it is recommended that novel methods such as Bag Filters, Bag Houses and Electrostatic Precipitators (ESP) should be used to reduce the dust from stack.
  Keywords: Dust Dispersion, Cement Plant, PM10, PM2.5, Individual exposure
 • Mohammad Reza Samar Ghandi, Mohammad Taghi Samadi, Jamal Mehralipoor, Roya Harati* Pages 76-88
  Introduction
  Phenol and Cadmium are of common components used in industries wastewater such as petroleum refining, petrochemicals, and pesticides. The aim of this study was simultaneous removal of Cadmium and Phenol from aqueous solution by using Titanium dioxide nanoparticles in nano-photocatalytic process UV/TiO2.
  Materials and Methods
  This experimental study in lab-scale batch was accomplished by using photo-reactor equipped with a 125 W low-pressure mercury vapor lamp and with Wavelength 247.3 nm and intensity 1020 µW/cm2 and emphasis on the effect of various parameters; such as pH (3-11), nano-particles doses (0.25-3 g/L) and Phenol, Cadmium at a concentration of (5-20 mg/L), presence of Format and removal rate of COD was investigated.
  Findings: The obtained results showed that optimum pH in the removal of Cadmium and phenol is 7. The presence of each of pollutants has positive role in increasing the removal of other contaminants. The presence of Phenol cause increase removal of Cadmium and presence of Cadmium cause increase removal of Phenol. Removal efficiency of COD by UV/TiO2 process after 120 min was obtained %71.4. Obtained results of experimental kinetics showed that Phenol and Cadmium removal kinetics ­was followed (by both photocatalytic processes) of equations zero-order and pseudo-first order, respectively. By changing in conditions of experiment, the degradation efficiency decreases in this process.
  Discussion &
  Conclusions
  The result of this study showed that nano-photocatalytic process UV/TiO2 in pilot scale has high efficiency as an effective method in simultaneous removal of phenol and Cadmium from aqueous solution.
  Keywords: Cadmium, Phenol, Titanium Dioxide, Nano, photo catalysis
 • Ali Mohammadzadeh *, Akbar Rezaei, Seyed Ebrahim Aghazadeh Pages 89-97
  Introduction
  The Death Depression Scale is made to measure pathological attitudes towards death. This scale has two options and likert forms.The purpose of this study was to determine the validity and reliability of the Likert version of Death depression Scale (DDS) in an university students samples.
  Materials and Methods
  The current study was conducted in correlational context. A group of 894 students from Tabriz universities in 2012, using Stratified random sampling method, took part in this research. Participants answered to the Death Depression Scale (DDS). Data were analyzed using explanatory factor analysis of variance and Pierson correlation methods.
  Results
  Factor Analysis results showed multidimensional structure of scale and extracted three factors which were labeled death despair/ death finality, death loneliness & death acceptance which accounted for 59.43 % of variances. Concurrent validity reported parallel using of Death Anxiety Scale, showing good coefficient (PDiscussion &
  Conclusions
  In comparison with two options format, Likert form of Death Depression Scale is saturated by three factors, and has relatively higher validity and reliability. Thus it can be used, as valid measure, in death related studies.
  Keywords: Death depression scale, Validity, Reliability
 • Sanam Moradan *, Mojghan Rahmanian Pages 98-103
  Introduction
  Heterotopic pregnancy occurs when intrauterine and ectopic implantation happens simultaneously. This type of pregnancy is extremely rare and the incidence is about 1 in 100 to 1 in 30000 of pregnancy. However, a heterotopic pregnancy usually occurs after using assisted reproductive technology, their occurrence in natural cycles is extremely rare.
  Case report: A 28- year- old woman with prior term pregnancy was referred to the hospital with complain of acute abdominal pain .She had no history of infertility and was a known case of polycystic ovarian syndrome. Every day she used a tablet of metformin from 1 month ago.
  Heterotopic pregnancy were diagnosed in 8 week plus 4 days of gestation by using the titrate Of BHCG and serial sonography and the fetus in the uterine cavity was missed. Laparotomy were Performed and a ruptured ampullary ectopic gestation was present in left tube. Therefore, left tube Salpingectomy and dilation plus curettage were performed. Heterotopic pregnancy was confirmed by histopathologic evaluation.
  Discussion &
  Conclusions
  Heterotopic pregnancy could occur in natural cycle. In regard to metformin as a risk factor of occurrence of heterotopic pregnancy, more studies are needed.
  Keywords: Heterotopic pregnancy, Ectopic pregnancy, Natural cycle
 • Kazemi A., Amani S.*, Syedyazdi R Pages 104-113
  Introduction
  Obesity is the consequence of an excess of adipose tissue, resulting from an imbalance between food intake and energy expenditure. Exercise training due to increase energy expenditure, can play an affective role in decrease adipose tissue. The aim of the present study was to investigate the effect of the High Intensity Interval Training (HIIT) on adipose tissue levels of adiponectin and plasma insulin and glucose in male rats.
  Materials and Methods
  20 male rats (8 week years old) were randomly divided in to two training and control groups and each group consists of 10 rats. Training program performed in 5 weeks, and 5 sessions per week. Male wistar rats completed 6 HIIT bouts with 2 minutes duration and 37 m/min in first week, between each bout, rats resting for one minute. In second, third and fourth weeks, number of bouts increased respectively to 7, 9 and 10. In the final week (fifth week), 12 HIIT bouts with 52 m/min speed performed. To measure study variables, 72 hours after last exercise training session, blood samples were collected and visceral and subcutaneous adipose tissue removed. Independent t-test was used to analyze the data.
  Findings: Significant increase in levels of visceral adipose tissue Adiponectin (p0/05).
  Discussion &
  Conclusions
  The results of present study indicated that HIIT can result in increase in subcutaneous and visceral adipose tissue levels of adiponectin. In the present study improvement in insulin sensitivity are related to increase levels of adiponectin in adipose tissue and HIIT as effective factor induce decrease adipose tissue as well.
  Keywords: High intensity interval training, Adiponectin, Visceral fat, Adipose fat
 • Maryam Darabi, Ali Delpisheh, Eskandar Gholami Parizad, Mohtaram Nematollahi *, Roksana Sharifian Pages 114-125
  Introduction
  Minimum data set(MDS) is the first important step in the development of healthcare information systems, becauseit makes a standard method for collecting key data elements .The aim of the current study was to determine the minimum data set forIranian children's healthcare records.
  Materials and Methods
  This study is an applied and descriptive-comparative research carried out in 2015. Data collection was done through a researcher made check list of children's health care data which was modeled by observing Australia, Canada, United States and Iran and contained 242 items. The check list was subjected to debate in Delphi method by 20 experts in the field of Child Health and health information management.
  Findings: Out of 242 elements of children's health care discussed, 146 and 86 agreed by more than %75 and by 50-75% of experts respectively while 10 elements were rejected by them. Out of 242 items,just two (contraceptive method and mother unsuccessful experience in previous lactation) showed significant differences between responses of alumni groups of pediatrician, midwifery, public health and health care management experts with medical record and information management professionals (PDiscussion &
  Conclusions
  This study showed that some of the essential data elements presented in other countries’MDS are required for Iranian organizations and health care providers. So, a complete list of a minimum set of data elements was created.
  Keywords: Minimum data set, Children, Health information systems, Health care
 • Seyed Mahmoud Tabatabaei* Pages 126-132
  Introduction
  Alzheimer's disease (AD) is one of the neurodegenerative diseases which is associated with cognitive, behavior and motoral impairments. The main symptom of this disease is dementia, which may cause difficulties in carrying out daily practices. According to multifactorial nature of the disease and its several causing factors, studies have raised the hypothesis that serum levels of some metals may be involved in causing of AD. One of these metals is aluminum. The aim of this study was to evaluate aluminum levels in Alzheimer patient's serum with severity of disease on one hand and comparing it in patients and healthy individuals on the other hand.
  Materials and Methods
  In this study a group of patients with a definite diagnosis of Alzheimer's disease were assessed with Global Deterioration Scale (GDS) for severity of illness. The amount of aluminum in serum was measured by atomic absorption spectrophotometry in each patient and control groups. The relationship between the aluminum and the severity of disease was examined.
  Findings: 50 patients (26 male / 24 female) and 50 healthy subjects (29 male / 21 female) were enrolled in the study. Serumic Aluminum levels in patients and controls were 37.17± 17ug/L and 23.38±30 ug/L respectively (p= 0.006). Also the serumic aluminum was significantly associated with severity of disease (r = 0.913 and pDiscussion &
  Conclusions
  The study indicated that significant differences of the serumic Aluminum levels between Alzheimer's disease and normal subjects and Aluminum can be raised as a environmental factor in causing & severity of AD.
  Keywords: Alzheimer\'s disease (AD), Aluminum, Atomic absorption, Global deterioration scale
 • Shahrzad Masoudi *, Shahrbanoo Oryan, Fakhri, Alsadat Hoseini, Rozbe Fallahi Pages 133-143
  Introduction
  Diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia due to defective secretion or activity of insulin or both. This study was done to investigate the effects of oral administration of Abelmoschus Esculentus (AE) fruits on blood levels of glucose and insulin in diabetic rats.
  Matherials &
  Methods
  25 animals were grouped into five: normal control (NC), diabetic control (DC), and 3 diabetic groups that received 200,400 and 600 mg/kg/body weight of AE powder in their standard food. NC and DC groups fed with standard food. Diabetes mellitus was induced by single doze intraperitoneal injection of streptozotocin 60 mg/kg/body weight in diabetic groups. The period of experiment was 3 weeks after confirming diabetes induction and each group received its particular diet at this time. Blood samples were collected at the end of experiments. Obtained data were analyzed with excel and SPSS software.
  Findings: The results indicated that glucose level in DC group not only shows significant growth compared with NC group but also show significant reduction and reaches to normal level in treated diabetic group compared with DC group. Insulin level in DC group shows significant reduction compared with NC group but despite of significant increase of insulin level in each treated diabetic groups, only 200mg/kg bw treated group showed normal level of insulin compared with DC group.
  Discussion &
  Conclusions
  Despite of not getting to normal level of insulin in upperdose of treated groups, AE fruit could get glucose to normal levels in each treated groups.
  Keywords: Insulin, Abelmoschus esculentus, Diabetes, Rat
 • Mozhgan Moogooei *, Gholamhossein Hassanshahi, Hossein Khorramdelazad, Maryam Moogooei, Shirin Fattahpour Pages 144-153
  Introduction
  The complex network of chemokines and their receptors play an important role in development and metastasis of tumors. This study examines the mRNA expression rate of CCR2 and CCR5 and also the serum levels of CCL2 and CCL5 in patients with bladder transitional cells carcinoma before and after transurethral resection (TUR) surgery.
  Materials and Methods
  In the present study, 40 male patients with transitional cell carcinoma (TCC) and 40 healthy subjects were included in the study. The blood samples were collected before TUR surgery and 28 days thereafter. Also, tumor and normal tissue samples were collected during the operation from12 of these patients. The CCR2 and CCR5 gene expressions of normal and tumor tissues were determined grossly and also in PBLs using real-time PCR technique. The protein levels of CCL2 and CCL5 in PBLs were investigated using ELISA technique.
  Findings: The CCR2 and CCR5 gene expression in tumor tissue compared to normal tissue, and in PBLs after TUR surgery compared to pre-surgery rate showed a significant increase (P Discussion &
  Conclusions
  This study showed variations of chemokine / receptor axis of CCL2 / CCR2 which in tumor tissue compared to normal tissue, and in PBLs after TUR surgery compared to pre-surgery rate showed a significant increase. variations of chemokine / receptor axis of.CCL5 / CCR5 is so different, serum levels of CCL5 significantly reduced. It seems that the nature of the tumor cells acts differently in producing and expressing CCL2 / CCR2 and CCL5 / CCR5. While it is generally expected that with tumor progression, the ligand and the receptor rates will increase which is important and requires further research, particularly regarding solid tumors. However, physical removal of the tumor has not a profound role in expression and secretion of studied chemokines.
  Keywords: Transitional cells carcinoma, CCL2, CCL5, CCR2, CCR5
 • Zahra Nazari, Gholamaliye Moradli *, Bita Bakhshi Pages 154-161
  Introduction
  Infection Diarrhea is one of the most common causes of death in children. Each year, approximately two million people die worldwide of diarrhea. Entropathogenic E. coli is the most common cause of the acute and chronic diarrhea in children in developing countries. The aim of this study was to evaluate the prevalence of the EPEC pathotype genes and their antibiotic resistance among isolated bacteria from suspected cases of diarrhea children under age of 5 years.
  Materials and Methods
  A total of 150 fecal samples of diarrheic children referred to Kermanshah hospital were collected during 5 months. 55 isolates were confirmed as E.coli by biochemical and microbiological tests. Antimicrobial susceptibility were tested by disk diffusion method according to CLSI guidelines. Multiple PCR assay was used to identify pathotype geneseae and BFP.
  Findings: E.coli isolates were reported resistant to imipenem (100%) and tetracycline (73.34%) and were sensitive to ciprofloxacin (100%) and gentamicin (96.66 %). Results of M-PCR showed that three isolated (5.4%) have eae gene.
  Discussion &
  Conclusions
  Because of the importance of E.Coli as the main cause of diarrhea in children in developing countries, and due to increasing consumption and resistance to antibacterial agents, it is a threat for the health of patients. This study shows that the incidence of Atypical E.coli is more than typical prevalence.
  Keywords: Escherichia coli, Disk diffusion, EPEC, Multiplex PCR
 • Sahere Fazlollahi, Amirhesam Hassani *, Mehdi Borghei, Hamidreza Pourzamani Pages 162-173
  Introduction
  Most of the early aromatic hydrocarbon, naphthalene with two benzene rings causes anemia and damage to the retina. It is also toxic to plants and aquatic.The removal of this compound from water by multi-walled carbon nanotubes with the aim of determining the removal efficiency and optimum variables examination are reviewed.
  Matherials &
  Methods
  This study was done in Batch reactor to investigate the effects of Variations such as contact time ) 5¡15¡30¡60¡90¡120¡180 min), naphthalene concentration (0.1, 0.5,1,3,5,7.5,10,15mg/l and dose of nanotubes (0.01,0.05,0.1, 0.2,0.3,0.5,1,2)gr/l and pH(3,5,7,10in concentration3,7.5,10mg/l of naphthalene in removal of naphthalene. Experimental data were evaluated with Freundlich and Langmuir isotherm models for adsorption equilibrium and different isotherm models for kinetics of absorption were analyzed by comparing the total number coefficient of samples by the software.
  Findings: Maximum surface adsorption of naphthalene onto multi-walledcarbon nanotubes was 33.3 mg/gr and maximum adsorption had occurred at acidic pH (pH =3), And appropriate time for receiving maximum adsorption of naphthalene and equalizationstate is 90 min. with increasing the adsorbent dose fro0.2 to 0.3 gr / l, removal efficiency of naphthalenesolution with 10 mg/l initial concentration increased from 97 %to 99.99 %, andwith increasing naphthaleneinitial concentration from 3 to 10 mg/l, removal efficiency increased from 73.33to 99.99 % at pH=3 after 90min. Adsorption mechanism consistent with freundlichIsoterm (R2=0.99)and followed pseudo first-order kinetics. (R2=0.96)
  Discussion &
  Conclusions
  Due to small size, large surface area and consequently very high reactivity of multi-walled carbon nanotubes, this adsorbent could be effective for removal of
  Keywords: Multi, walled carbon nanotubes, Polycyclic aromatic hydrocarbons, Adsorbtion, Naphtalene from aqueous solution, Isoterm, Naphtalene
 • Mina Jafari, Abdolhossein Shiravi, Pirasteh Norouzi *, Mehdi Khaksari Pages 174-185
  Introduction
  Ulcer and its complications can cause many problems for patients. Therefore, understanding the factors that can influence wound healing and prevent the spread of damage is important. The study aimed to identify factors affecting wound healing yellow Aloevera plant and propolis extracts.
  Materials and Methods
  In this study, 50 male wistar rats (180-130Grm) were randomly selected and divided into five groups: control, diabetic rats, diabetic rats treated with Aloevera plant, diabetic rats treated with propolis extract and diabetic rats treated with their combination. Then each of five groups after being injured 2 cm in length, were made on the skin and the wound healing process was followed daily. Wound area was measured at the next days and MATLAB software was used for calculating the percentage of wound healing. In order to study pathology on days 4, 7, 14 and 21 of the wounds were sampled and one way analysis of variance (ANOVA) test was used to compare the differences between the groups and Tukey post hoc test was used to specify where the difference occurred.
  Findings: The mean healing time in the experimental group treated with a combination of Aloevera plant and propolis extract was less than the other groups (P≤0.01). Also, the histological study Confirmed improvement in skin texture treatment with Aloevera plant and propolis extract significant difference compared to the other groups (P≤0.01).
  Diacussion &
  Conclusions
  The study showed that topical administration of Aloevera plant and propolis extract accelerate healing of diabetic ulcers.
  Keywords: Diabetes, Aloevera, Rats, Propolis
 • Elham Shafiei, Esmaeil Fakharian *, Abdollah Omidi, Hossein Akbari, Ali Delpisheh Pages 186-198
  Introduction
  Severebrain injurycan make peoplesusceptible to mental disorder.However, themildtraumatic braininjuryisstill open for discussion.The objectives of thisstudy was topredict theriskofmental disordersafter mildtraumaticbraininjury.
  Materials and Methods
  Thisprospectivecohort studywasdoneon72patients withMTBIand 72other healthy controls.After6 months offollow-up, the individualswere assessed formemory testandtheirresponses toquestionnairesof DERS, BSI,and Wechsler Memory Scale (WMS) as well.Then, the risk ofmental disordersin terms ofdemographic variablesandpredictive valueof eachpatient wascalculated.
  Findings: The results oflogistic regression modelshowed thatthe mildtraumatic braininjury, increases the risk ofmental disorder6months after thetraumaup to 11 times.After the injury, level of education (4.287 = OR), economic situation, (2.497 = OR), and age (1.07 = OR), enhances the risk of mental disorders.
  Discussion &
  Conclusions
  Mental disordersafter TBIare closelyassociated with demographic factors(level of education andeconomic status) andpsychologicalfactors.Based on the data gained inthisstudy,educational, psychiatric,and psychologicalinterventionscould be prioritized and accounted forprevention andbetter management ofsymptoms ofmental disordersin the patients.
  Keywords: Traumatic braininjury, Mental disorder, Risk factors, Predictivemodel