فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 4 (زمستان 1391)
 • پیاپی 4 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • جمشید پژویان، تانیا خسروی صفحات 1-18
  سرمایه گذاری از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد،لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل موثر بر آن نظیر تورم است. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور می باشد که هزینه های جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. این پدیده موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می شود، تخصیص منابع را دچار اخلال می کند، و بر سوددهی سرمایه گذاری تاثیر منفی دارد. لذا در این مطالعه اثر تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک مدل سرمایه گذاری نئوکلاسیکی، تاثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات برشرکت ها، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM و نرم افزار Eviews، برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات برشرکت ها و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته، اما تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی ، تاثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشتهاند.با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری وتورم ، اعمال سیاست های موثر بر کاهش تورم که در نتیجه سبب تشویق پس اندازها و ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه از بخش تولیدی به سمت فعالیت های سفته بازی و دلالی می گردد.
  کلیدواژگان: تورم، مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بخش خصوصی
 • محمدرضا نیکبخت، محمدمراد بهادری صفحات 19-46
  بحران مالی شرکتهای بزرگ دردهه اخیر باعث گرایش اکثریت گروههای ذینفع به شاخص ها، مدلها و الگوهای پیش بینی برای کاهش ریسک ناشی از ورشکستگی گردیده است.
  هدف این پژوهش بدست آوردن مدل های تعدیل شده بر مبنای الگوهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و لوالی با مدل لگات و ورنانیو جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین مقایسه نتایج بکارگیری دو مدل می باشد.از این رو در این پژوهش 49 شرکت سالم و 49 شرکت ناسالم،که از نظر نوع صنعت و طبقه صنعت مربوطه و سال تطابق داشته اند در بازه زمانی بین سالهای 1388-1380، انتخاب و سپس به روش تکنیک تحلیل تمایزی مورد آزمون قرار گرفتند.که نتایج حاصل حاکی از توانائی هر دو مدل تعدیل شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد. و بین نتایج بکارگیری دو مدل تفاوت معنادداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: تکنیک تحلیل تمایزی، نقطه انقطاع (تفکیک)، الگوی التمن و لوالی، الگوی لگالت و ورنانیو
 • محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، میرفیض فلاح شمس، شهناز آذرنگ صفحات 47-60
  این مقاله به بررسی حباب قیمت درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش (باکس جنکینز) پسماند مدل برآورد کرده و برروی پسماند مدل آزمون های تسلسل، چولگی، کشیدگی وریشه واحد (دیکی فولرتعمیم یافته) استفاده شده است که در بورس تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون های حباب قیمت، تمامی شرکت هایی که در قلمرو زمانی مذکور از رشد و سقوط شدید قیمتی در بورس برخوردار بوده به دو گروه شرکت های بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. برای پیش بینی حباب از متغیرهای درونزای شرکت ها از قبیل: اندازه شرکت، ترکیب سهامدارن، نسبتP/E ، شفافیت اطلاعات و سرعت نقدشوندگی استفاده گردید درمرحله بعد با استفاده ازمدلهای لوجیت و پروبیت از نوع (0و1) مدلی برای پیش بینی حباب قیمت طراحی گردید. در برازش مدل از داده های شش ماه قبل از بروزحباب (شتاب قیمت) استفاده گردید. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد بین دو متغیر مستقل درونزای شرکت (اندازه شرکت و شناوری سهم) و حباب قیمتی ارتباط معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: بورس تهران، حباب قیمت، نقدشوندگی سهام، شفافیت اطلاعات، شناوری سهام، اندازه شرکت
 • حمیدرضا وکیلی فرد، جلال سیف الدینی، آرش ابجد پور، حسین مقصود صفحات 61-86
  دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و برخی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود و دلایل اصلی بکارگیری آن جلوگیری از نوسانات بیش از دامنه قیمت، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران های مالی و حفظ بازار عنوان شده است.
  به طور کلی محققان همواره بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارایی و میزان بهینه آن با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند. طرفداران معتقدند که اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می شود اما از نوسانات شدید و بیش واکنشی جلوگیری می کند. اما عده ای دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند که اعمال محدودیت دامنه نوسان تنها باعث می شود که نوسانات قیمت به روز بعد منتقل شود و بیش واکنشی را تشدید می کند. از آنجایی که تحقیقات انجام شده در دنیا در خصوص دامنه نوسان قیمت به نتایج متفاوتی دست یافته، توصیه شده است که رویکردهای مختلفی برای تحقیق بیشتر در این باره به کار گرفته شوند. به همین خاطر، در تحقیق حاضر به دنبال این هستیم که با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری معکوس آثار اعمال دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کنیم.
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اعمال دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران موجب تاخیر در کشف قیمت می شود و موجب بیش واکنشی سرمایه گذاران نمی گردد. بنابراین می توان گفت که مسئولان بورس اوراق بهادار تهران توانسته اند با اعمال دامنه نوسان قیمت مانع از نوسانات شدید و بیش واکنشی سرمایه گذاران گردند، اگرچه این محدودیت موجب به تاخیر قیمت افتادن کشف قیمت می شود و کارایی بازار را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: متوقف کننده خودکار، دامنه نوسان قیمت سهام، نوسان بازار سهام، استراتژی سرمایه گذاری معکوس، تاخیر در کشف قیمت، بیش واکنشی
 • حسین کرباسی یزدی، یدالله نوری فرد، حسن چناری بوکت صفحات 87-104
  پژوهش گران در حوزه ی مدیریت مالی همواره به تمایز میان این که قیمت های سهام می توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین، علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک های وارده به قیمت سهام اثر دایمی دارند و قیمت ها به مسیر روند قبلی خود برنمی گردند. در یک بازار کارا بازده سهام را نمی توان براساس تغییرات گذشته ی قیمت پیش بینی کرد. اما ارایه ی شواهدی مبنی بر وجود ناهنجاری هایی در بازارهای سرمایه توسط پژوهشگران، فرضیه ی بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری ها می باشد. هدف این پژوهش، مطالعه ی وجود پدیده ی بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1389-1380 است. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از آزمون ریشه واحد (دیکی فولر تعمیم یافته)، وجود پدیده ی بازگشت به میانگین در شاخص کل قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی سهام، و شاخص پنجاه شرکت برتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیان گر آن است که تغییرات متوالی در شاخص کل قیمت سهام و شاخص پنجاه شرکت برتر از فرآیند گام تصادفی پیروی کرده یا به عبارت بهتر واجد خاصیت بازگشت به میانگین نشان داده نشده اند. ولی در مورد شاخص قیمت و بازده نقدی نتیجه ی حاصله بیان گر آن است که بجز سطح خطای 1% که خاصیت بازگشت به میانگین تایید نشد، در سایر سطوح خطای 5% و 10% شاخص مذکور از فرآیند گام تصادفی پیروی نکرده و خاصیت بازگشت به میانگین تایید شد. در حالت کلی بورس اوراق بهادار تهران وجود کارایی را در دو شاخص کل و پنجاه شرکت برتر نشان می دهد ولی نتایج شاخص قیمت و بازده نقدی نبود کارایی را در سطح ضعیف بیان می کند.
  کلیدواژگان: بازار کارا، بازگشت به میانگین قیمت سهام، گام تصادفی
 • رویا دارابی صفحات 105-132
  این پژوهش تاثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و دارویی، سایر کانی های غیرفلزی، سیمان، آهک، گچ، ، کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، محصولات غذایی و آشامیدنی، قند و شکر، نفت، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای در طی سال های 1385- 1390 فعال بوده اند، انتخاب گردید. برای این تحقیق، یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی تدوین شد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی است و روش آماری به کارگرفته شده، تحلیل همبستگی و اجرای رگرسیون خطی چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که از اجزای سرمایه فکری، تاثیر دو جزء سرمایه ارتباطی و سرمایه انسانی بر متغیر وابسته کیفیت گزارشگری مالی مثبت و معنادار و تاثیر سرمایه ساختاری بر کیفیت گزارشگری مالی منفی و معنادار است. از بین سه جزء سرمایه فکری، تاثیر سرمایه انسانی بر کیفیت گزارشگری مالی نسبت به دو عامل دیگر به مراتب قویتر بوده است. تحلیل داده ها به تفکیک صنعت حاکی از آن است که تاثیر مثبت دو عامل کارایی ایجاد ارزش( توانایی فکری) و کارایی سرمایه انسانی در تمام صنایع تقریبا مشابه و مثبت بوده است ( به عبارتی صنعت در نوع ارتباط این دو عامل بر کیفیت گزارشگری مالی بی تاثیر بوده است) اما تاثیر کارایی سرمایه بکار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری بر کیفیت گزارشگری مالی در صنایع مختلف، متفاوت است (صنعت در نوع ارتباط این دو عامل بر کیفیت گزارشگری مالی موثر بوده است).
  کلیدواژگان: اجزای سرمایه فکری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت اقلام تعهدی
 • سیدرضا میرغفاری صفحات 133-150
  در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصربه فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین المللی دنیا جهت ارزیابی ریسک، در این شاخص به عنوان یک نو آوری ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران با دو روش محاسبه شاخص شارپ و شاخص شارپ تجدید نظر شده در دوره زمانی سال 1385 تا 1389 مورد مقایسه و آزمون قرار گرفته است.
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرکت هایی که پرتفوی متنوعی دارند (شرکت های سرمایه گذاری) استفاده از شاخص شارپ یا شارپ تجدید نظر شده، تفاوت معناداری در رتبه بندی شرکت ها ایجاد نمی کند. در مورد شرکت هایی که پرتفوی ندارند (شرکت های تولیدکننده فلزات اساسی) و یا پرتفوی متنوعی ندارند به رغم مشاهده تفاوت ظاهری در رتبه بندی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.
  کلیدواژگان: شاخص شارپ تجدید نظر شده، شاخص شارپ، ارزش در معرض خطر، روش میانگین متحرک موزون نمایی، پس آزمایی ارزش در معرض خطر
 • آزیتا جهانشاد، محسن زردکوهی صفحات 151-174
  هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تاثیرگذاری اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها بوده و به دنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد که آیا اخبار تعدیل مثبت یا تعدیل منفی پیش بینی سود اثر با اهمیتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها دارد یا خیر؟ در این راستا تلاش گردیده تا علاوه بر تاثیر جداگانه هر یک از اخبار تعدیل مثبت و تعدیل منفی پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی، متقارن یا نامتقارن بودن اثر این دو نوع خبر بر هزینه سرمایه سهام عادی نیز بررسی شود. بدین ترتیب چهار فرضیه تدوین و با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 132 شرکت در دوره زمانی 1389-1385 می باشد و با بهره گیری از روش رگرسیون داده های پانل و ترکیبی مورد آزمون واقع شدند. شواهد تجربی بدست آمده از این تحقیق گویای آن است که هم اخبار تعدیل منفی و هم اخبار تعدیل مثبت پیش بینی سود، هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد بطوری که اخبار تعدیل منفی اثر افزایشی و اخبار تعدیل مثبت اثر کاهشی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد. همچنین نتایج گویای آن است که میزان تاثیر اخبار تعدیل منفی بر هزینه سرمایه سهام عادی بیشتر از اخبار تعدیل مثبت می باشد. علاوه بر این بررسی ها نشان دادند که برای روندهای نزولی سودآوری، پیش دستی مدیریت در انتشار اخبار تعدیل منفی پیش بینی سود اثر اعلام سود واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: هزینه سرمایه سهام عادی، اخبار تعدیل مثبت پیش بینی سود، اخبار تعدیل منفی پیش بینی سود
 • فرید رادمهر، ناصر شمس قارنه صفحات 175-194
  در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای برروی مدل ها ی سری زمانی فازی انجام شده است اما در بسیاری از این تحقیقات، همواره فضای مسئله و بازه های مربوطه، بر اساس سطوح داده ها ی سری زمانی تعیین شده است. در این تحقیق با نگاهی جدید به تعیین فضای مسئله و استفاده از مفهوم نرخ بازده در بازارهای مالی، نوع جدیدی از فضای مسئله بر اساس نرخ بازده برای کاربرد در بازار های مالی و پیش بینی سری های زمانی مالی ارائه شده است. یکی از مسائل دیگر در مدل های سری زمانی فازی که تاثیر به سزایی در عملکرد آنها دارد طول بازه های مورد استفاده و نحوه ی تقسیم بندی فضای مسئله می باشد که در این زمینه تحقیقات متنوعی انجام شده است اما نتایج حاصله تا کنون راضی کننده نیست. لذا در این تحقیق با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید سعی در برطرف نمودن ایرادات مطالعات قبلی برای تعیین بازه های مناسب شده است.
  حاصل تحقیق مدل RBFTS است. برای مقایسه عملکرد مدل ارائه شده و مدل های موجود در ادبیات، از دو مسئله ی بورس تایفکس و پذیرش دانشگاه آلاباما که به عنوان مرجع مقایسه ی این دسته از مدل ها هستند استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده ی برتری مدل های ارائه شده نسبت به مدل های پیشین است. در نهایت به عنوان مورد اجرایی، دو مدل نامبرده برروی شاخص بازار بورس تهران اجرا شده و نتایج تحلیل گردید.
  کلیدواژگان: سری زمانی فازی مرتبه ی بالا، نرخ بازده، شبیه سازی تبرید، پیش بینی
 • رضا تهرانی، سیدمحمد هاشمی نژاد، محسن صیقلی صفحات 195-214
  از جمله مباحثی که در چند ساله اخیر، بیشترین توجه را از طرف شرکت های تجاری به خود اختصاص داده، موضوع کیفیت است، این موضوع که از جوانب مختلفی قابل بررسی است، درحال حاضر، از اولویت های اصلی استراتژی های سازمانی به شمار می رود. با توجه به بکارگیری سیستم های گوناگون کنترل کیفیت در کشور و علاقمندی بسیاری از شرکت های تولیدی و خدماتی در زمینه برقراری این گونه سیستم ها و دریافت گواهینامه های معتبر کیفی جهت بالابردن سطح کیفی محصولات و دریافت سهم بیشتری از بازار این موضوع در کشورمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این بین سیستم تضمین کیفیت استاندارد بین المللی ایزو 9000، بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده است. در این مقاله اثربخشی استقرار این استاندارد بین المللی را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور شرکت های دارنده این گواهینامه استاندارد را مشخص نموده و برای هریک شرکتی هم خوان برای مقایسه انتخاب کرده و تاثیر استقرار این سیستم مدیریتی را در سه شاخص رشد فروش، حاشیه سود و سود هر سهم بررسی نمودیم. اطلاعات بدست آمده از مشاهدات زوجی نشان داد که اخذ گواهینامه ایزو9000 فقط توانسته است بر مقدار رشد فروش تاثیر داشته باشد و بر شاخص های حاشیه سود و سود هر سهم تاثیر معناداری نداشته است.
  کلیدواژگان: بورس، سیستم مدیریت کیفیت، عملکردمالی، ISO9001
 • محمدرضا رستمی، سحر فرهمندی صفحات 215-228
  در این تحقیق فواید مدل های گارچ چندمتغیره ی پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک و اثرات سرریز بازده ی قیمت نفت خام اوپک و نفت خام تگزاس غربی مورد بررسی قرار داده می شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چند متغیره پرداخته می شود.
  نتایج نشان داد که از بین مدل های گارچ چندمتغیره و گارچ تک متغیره ، گارچ چندمتغیره به واسطه به کار گیری کامل تر اطلاعات ماتریس همبستگی بهتر از مدل تک متغیره ارزش در معرض ریسک را محاسبه می کند. آزمون ها بیانگر اهمیت همبستگی وابسته به زمان در مدیریت ریسک پرتفوی است. ارزش در معرض ریسک محاسبه شده بیانگر برتری مدل چندمتغیره نسبت به مدل تک متغیره است. همچنین بر اساس مدل گارچ چندمتغیره اثرات سرریز بین دو بازار نفت خام اوپک و تگزاس غربی وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک، گارچ چندمتغیره، اثرات سرریز
|
 • Jamshid Pajooyan, Tania Khosravi Pages 1-18
  Investment is one of the effective factors on economical growth and development. So paying attention to the growth and development of private investment is very important. Inflation is known as the most basic problems over the economic life of the country. Inflation the continuous increase in general level of prices or the continuous decrease in purchasing power of money that would impose great costs on society. It causes the lack of certainty and therefore motivation denial and delay in making decision of investment ,making problem for allocating of resources and has negative influence on the benefits of investment. So in this study the effect of inflation on private investment. The data were collected through library and they were based on time series data taken from central bank and Organization the tax affairs. They were evaluated through a neoclassical investment model and and the effect of explanatory variables on governmental section ,corporate tax ,inflation, interest rate and two dummy variables using the econometrics metoth GMM and software Reviews for the economy of Iran were assessed. The investment in governmental section ,corporate tax, inflation and interest rate had a negative relationship with private investment but facilities, Adjustment policies and Currency reserve fund had positive effects on private investment. Regarding the reverse relationship between investment and inflation and applying effective policies on decreasing inflation that cause encourages of saving and causing motivations for investment, preventing capital escape from production section toward speculative and broker`s activities .
  Keywords: Inflation, Corporate income tax, Private investment
 • Mohammadreza Nikbakht, Mohammadmorad Bahadori Pages 19-46
  In recent decades, the dominant conditions in economy such as Increasing speed of change in production technologies, growth and expension of markets, extensive range of exchange among industries,focusing on custmore-oriented approaches and change in competition basics and product variations form one hand, and concern about bankruptcy reports in economy of the world , on the other hand leads to alteration of attitudes of economists and planners in terms of resourse allocation with the aim of reducing bankruptcy –related investmsnt risk. therefore,indentification and prediction the scope of business in relation to the interests of wild rang of stakeholders seems something to be dsirabe and critical.
  Statistical models, Artificially Intelligent Expert System models and Theoretic models approaches are used by researchers to predict the business scppe, focusing on symptom of bankruprcy in Statistical models and Artificially Intelligent Expert System models but Theoretic models merily concern about the causes leading to bankruptcy. Each model has some advantage and disadvantage .although the methods differ in the models, there is no difference interms of effect and outcome.
  The results show that the both befitted models are able to predict the bankruptcy of accepted companies in the stock exchange,general accuracy levels of prediction for modified version of Altman-Levalle model 91.85% and 84.7% for one year and two years before bankruptcy events respectively and the same levels for modified version of Legault-Veronneau model are 88.8% and 86.7% for one year and tow years before bankruptcy events respectively. Thus, the firt and the second hypothesis are confirmed but for the third, it is concluded that there is no differnens between the two modles in terms o f their application, that is, the third Hypothesis is rejected.
  Keywords: Legault model, Veronneau model
 • Mohammadhassan Ebrahim Sarvolia, Mirfeyz Fallah Shams, Shahnaz Azarang Pages 47-60
  The Tehran exchange after reopening in 1368 ,has been undergone fluctuations during its activities that these fluctuations often were market inherent and indicate what it has happened in the markets. But sometimes the market reacts suddenly. Perhaps the decline of share market in 1383 was one of these reactions. In this research we explore the price bulb in public companies in Tehran exchange. firstly by using of box Jenkins method, we estimate the residual of model and based on model residual ,the continuum, skew and unit root has been used that the price bulb have been occurred during 1383 to 1388. Then by testing price bulb, all of companies that have been undergone to high growth and decline of price in exchange are divided to 2 companies. One without bulb and other one with price bulb. In order to prediction of bulb, the independence variables inside of companies like company size ,shareholders demography ,p/e ratio, information transparency and liquidity speed have been used. In the next step, by using of binary logit and probit regression method, a model has been designed for the prediction of price bulb. for model reliability, the data 6 months before bulb expression have been used. The test of hypothesis show that there is no significant relationship between independent variables (company size, shareholders demography, P/E ratio, information transparency, liquidity speed) and price bulb, except 2 companies inherent independent variable(share floatability and company size).
  Keywords: exchange Tehran, price bulb, liquidity speed, information transparency, share floatability, company size
 • Hamid Reza Vakili Fard, Jalal Seifoddini, Arash Abjadpour, Hossein Maghsoud Pages 61-86
  Price limit is a kind of circuit breaker which is used in developing stock exchanges and futures markets to prevent extreme price volatility, price manipulation, and financial crashes.
  Generally speaking, researchers and market participant usually disagree about price limit application, its efficiency, and optimum range. Pros believe although price limit may delay price discovery, it prevents extreme price volatility and overreaction. On the other hand, cons assert that price limit causes price volatility spillover and intensify investor’s overreaction. Since there is no consensus over the price limit application and efficiency, it is recommended to study this issue using different methods. Therefore, we are trying to study price limit effects in Tehran Stock Exchange using Contrarian Investment Strategy.
  Our results show that price limit application in Tehran Stock Exchange delays price discovery but has nothing to do with investor’s overreaction. Consequently, it seems that regulators have prevented extreme volatility, although this constraint delays price discovery and reduces market efficiency.
  Keywords: circuit breakers, price limit, stock market volatility, contrarian investment strategy, delayed price discovery, Overreaction
 • Hossein Karbasi Yazdi, Yadollah Noorifard, Hassan Chenari Bouket Pages 87-104
  Financial Scientists have always been eager to distinguish between whether the price series could be random walk (unit root) or mean reversion processes. Random walk means that accruing shocks to the stock price have permanent impacts and prices dont revert to their previous trend path. In efficient market, the stock return couldnt be predicted using previous price variation. However, efficient market hypothesis is under question because the researchers have provided evidences that reveal some anomalies in stock markets. Mean reversion stock price is one of these anomalies. The purpose of this research is the study of mean reversion in the period 1380-1389. In line with this research, using unit root test (Dickey Fuller generalized), the phenomenon of mean reversion in the total stock price index, stock price and cash returns index, and the index's top fifty companies were examined. The results of the study indicate that continuous changes in the total stock price index and the index of the top fifty companies follow a random walk process or more words that are not eligible for mean reversion. But the price and cash returns index index the result shows that only 1% error level was confirmed that the mean reversion. Error levels of 5% and 10% of the rest of the process did not follow a random walk and mean reversion confirmed. In general, the performance of the Tehran Stock Exchange Index and fifty top companies indicate But the price and returns index results in poor performance suggests a lack of cash.
  Keywords: Efficient market, Mean reversion price, Random Walk
 • Roya Darabi Pages 105-132
  This study investigates the relationship of different intellectual capital components on the financial reporting quality. In order to conduct this study, a sample including 184 accepted companies in Tehran Stock Exchange that work in deference industries between 2006 and 2011 have been selected. The methodology of the present study is co relational research and has an applied purpose. Co relational analysis and multiple linear regressions are the statistical methods are used in this study. The results from hypothesis testing demonstrated among the different components of intellectual capital, two components of capital employed efficiency and human capital efficiency have significant positive effect on the dependent variable of financial reporting quality and structural capital efficiency has a significant negative effect on the financial reporting quality. Among these three components of intellectual capital, the effect of human capital efficiency on the financial reporting quality is stronger with than the other two factors.
  Keywords: Intellectual capital, Intellectual Capital Components, financial reporting, Financial Reporting Quality, quality of accruals
 • S. Reza Mirghaffari Pages 133-150
  Initially in this research we introduce a new method for evaluating the performance of company in Tehran Stock Exchange that called Revised-Sharp ratio and then examine this index was compared with sharp ratio. In Revised- Sharp ration we used of Value at Risk (Var) concept. Due to the unique properties and its application in the international financial institutions, VaR was applied as a financial innovation in Revised Sharp index.
  In this study, evaluating the performance by Revised-Sharp and Sharp was done in Investment and Metal Producer Company for period of study (2007-2011). The results show that there is no difference between ranking of Revised-Sharp and Sharp index in Investment companies (Portfolio). Although in Metal companies there were some differences between ranking of Revised Sharp and Sharp apparently, but also this hypothesis was not approved by nonparametric statistical examination.
  Keywords: Revised Sharp ratio, Sharp ratio, value at risk, Exponentially veragVaR Back testing
 • Azita Jahanshad, Mohsen Zardkouhi Pages 151-174
  The main object of this study is investigation of effectiveness state of earning forecasts news on the firms cost of equity capital and look for answer to this question that is the cost of equity capital affected importantly by forecasts negative or positive adjustment news or not? at this course tried to more over than separated effects of forecasts positive adjustment news or negative adjustment news on the cost of equity capital, investigate the symmetrical or asymmetrical effects of these two types of news on the cost of equity capital. for this purpose four hypothesis compiled and examined with use of gathered data from statistical samples include 132 firms at time period from 1385 to 1389by put panel and compound data regression method into operation Resulted Experimental evidences from this research indicated that both forecasts negative and positive adjustment news affected the firms cost of equity capital in the manner that negative adjustment news have increasing effect and positive adjustment news have decreasing effect on the cost of equity capital. The results also indicated that effect measure of negative adjustment news on the cost of equity capital have been more than positive adjustment news. In addition the investigations indicated that for descending profitability trends, management’s preemption in issue of earning forecasts negative adjustment news was modifying the really earning declare effect on the cost of equity capital.
  Keywords: cost of equity capital, earning forecasts positive adjustment news, earning forecasts negative adjustment news
 • Farid Radmehr, Naser Shams Gharneh Pages 175-194
  During the recent years extensive researches have been done on fuzzy time series. In many of these studies, universe of discourse and relevant intervals have been determined based on levels of price or data; in this study a new type of universe of discourse is established based on rate of return concept in financial markets.
  Another point that has a significant effect on the performance of fuzzy time series models is the length of intervals, therefore doing research in this area became an interesting topic for time series researchers, there are some studies on this issue but their results are not good enough. So we propose a novel simulated annealing heuristic algorithm that is used to promote the accuracy of forecasting. The experimental results show that proposed model (RBFTS) is more accurate than existing models on forecasting Alabama university enrollments data. At the final step, Tehran’s bourse price index (TEPIX) is used as a case study for forecasting. The obtained results indicate a good forecasting performance on this test problem.
  Keywords: high order fuzzy time series, Rate of return, Simulated Annealing, Forecasting
 • Reza Tehrani, Seyed Mohammad Hasheminejad, Mohsen Seyghali Pages 195-214
  Quality is a topic which the most attentions are allocated to it by business companies. This topic which can be studied from different aspects is considered as primary precedence of organizational strategies. According to using different quality control systems in the country and favorites of many manufacturing and service companies for establishing such systems and obtaining valid quality certification in order to enhance quality level of production and receiving a great share of market, considerable attention is allocated to this topic in our country. Hence, the most application is allocated to system of international standards quality assurance - ISO 9000.
  In this paper, efficiency of establishing this international standard in the companies which are listed on the stock exchange has been evaluated. So, companies which are holder of this standard certification were determined, a counterpart was chosen for each company in order to comparison. Then, we studied effect of establishing this management system on 3 indexes as sales growth, margin, earning per share.
  The obtained data from paired observations showed that obtaining ISO 9000 certification just could have effect on sales growth level. It does not have any significant effect on margin and EPS.
  Keywords: Stock exchange, quality management system, financial performance, ISO 9001
 • Mohammadreza Rostami, Sahar Farahmand Pages 215-228
  In this paper we examine the usefulness of multivariate GARCH models to estimate Value-at-Risk (VaR) and spillover effect using a portfolio of returns in the OPEC and WTI oil spot market. In this procedure first we estimate conditional covariance matrix using multivariate GARCH models, results show that in multivariate GARCH models, although CCC model estimate variance matrix well with utilize more complete information of correlation matrix. Also we detect extreme risk spillover effect between the two oil markets from existence covariance between variable. The tests showed the importance of time varying correlation in risk portfolio management. The estimated Value-at-Risk represents the superiority of CCC to other models. The distributional assumption has large impact on VaR estimation. These results are valuable for anyone who needs to evaluate and forecast the risk situation in international crude oil markets.
  Keywords: Value at Risk (VaR), Multi variate GARCH, spillover effect