فهرست مطالب

یافته - سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1395)
 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • قدرت الله شمس خرم آبادی، حاتم گودینی، عبدالله درگاهی، لیلا تابنده، لقمان منصوری صفحات 5-16
  مقدمه
  خوردگی می تواند باعث آسیب های اقتصادی، کاهش عمر مفید تاسیسات آبرسانی و بیماری در مصرف کنندگان گردد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری منابع آب شرب شهرستان نورآباد لرستان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده که طی فصول پاییز و زمستان از 7 حلقه چاه و 2 مخزن تامین آب شرب شهرستان نورآباد نمونه برداری صورت گرفت. بدین منظور پارامترهای pHs،pH ، درجه حرارت، سختی کلسیم، قلیاییت کل و TDS اندازه گیری و بر اساس مقدار آن ها، چهار اندیس خوردگی شامل لانژلیه، رایزنر، تهاجمی و پوکوریوس تعیین شدند.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که شاخص لانژلیه، رایزنر، پوکوریوس و تهاجمی در فصول مورد بررسی به ترتیب در محدوده 0/07+ تا 0/61+، 7/44 تا 8/06، 6/9 تا 7/25 و 11/38 تا 11/9 می باشد. بر اساس شاخص های رایزنر، پوکوریوس و تهاجمی تمامی منابع تامین آب شرب شهرستان نورآباد خورنده بوده به طوری که بر اساس شاخص لانژلیه همه منابع تامین آب شرب شهرستان نورآباد از نوع رسوب گذار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بررسی شاخص های مربوطه نشان می دهد که آب آشامیدنی شهر نورآباد خورنده بوده و لذا بایستی کیفیت آب موجود در شبکه توزیع به طور مستمر مورد پایش قرار گرفته و اقدامات لازم در زمینه کنترل خوردگی اعمال نمود. بهترین راهکارهای قابل اجرا در مورد سیستم آبرسانی شهر نورآباد برای کاهش خورندگی آب، کنترل مداوم pH و مکانیسم کلرزنی و همچنین استفاده از لوله ها و تاسیسات مقاوم به خورندگی می باشند.
  کلیدواژگان: شاخص لانژلیه، رایزنر، پوکوریوس و تهاجمی، رایزنر، رسوب گذاری، منابع آب، نورآباد
 • کیانا شاه زمانی، حامداسمعیل لشکریان، امید علی پاپی، حمید مخیری صفحات 17-27
  مقدمه
  روش های تشخیصی مولکولی ابزار عمده ای در مدیریت بیماران مبتلا به ویروس هپاتیتHCV)C هستند. مطالعات نشان داده اند که بار ویروسی با مرحله عفونت و میزان پاسخ به درمان مرتبط می باشد و لذا ارزیابی و تعیین بار ویروسی اهمیت بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بکارگیری روش دقیق و در عین حال ارزان قیمت جهت سنجش کمی بار ویروسی در پلاسمای بیماران می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از راه اندازی و تعیین اعتبار روش راه اندازی شده، سنجش کمی بار ویروسی بر روی پلاسمای 200 بیمار آلوده به فرم مزمن HCV انجام شد. بار ویروس با استفاده از منحنی استاندارد خارجی و با بهره گیری از پانل استاندارد RNA صورت گرفت. نتایج حاصل از این روش با نتایج بدست آمده از کیت تجاری آرتوس مقایسه شد.
  یافته ها
  محدوده تعیین این روش IU/ml 50 می باشد. میانگین بار ویروسی اندازه گیری شده در مقیاس لگاریتمی (22/0  81/5)، (05/0P<) بدست آمد. آنالیز موازی نمونه ها با استفاده از این روش و کیت تجاری آرتوس همبستگی خوبی بین دو روش نشان داد (05/0>P ، 988/0=R2).
  بحث و نتیجه گیری
  تعیین کمی بار ویروسی HCV در افراد آلوده به این ویروس در شهرستان خرم آباد برای اولین بار گزارش شده است. توجه به نتایج، این روش دارای حساسیت خوب و ویژگی برای سنجش کمی HCV RNA در مقیاس بزرگ است. این روش می تواند جایگزین مناسبی برای کیت های تجاری به ویژه برای ارزیابی بالینی درمان باشد.
  کلیدواژگان: تعیین کمی، بار ویروسی، ویروس هپاتیت C، روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی
 • فرزاد ابراهیم زاده، جواد ناصریان، مهرزاد قربانی، افشین الماسی صفحات 28-41
  مقدمه
  شناسایی نقاط ضعف پژوهش اولین گام برای سامان بخشیدن به پژوهش در جامعه است. چون عمده فعالیت های پژوهشی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها صورت می گیرد در این پژوهش سعی شده تا ارتباط موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با عملکرد پژوهشی ایشان بررسی گردد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش سرشماری انجام گردید. یک پرسشنامه محقق ساخته برای ارزیابی متغیرهای جمعیت شناختی و آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی نسبت به موانع موجود در مراحل مختلف پژوهش تدوین و به صورت خود ایفا تکمیل شد و ارتباط آن با نمرات ارزشیابی سالیانه اساتید در معیار پژوهشی با استفاده از آزمون مجذور کای، من-ویتنی و کروسکال-والیس بررسی گردید.
  یافته ها
  متغیرهای دانشکده محل خدمت، کمیت تدریس، انگیزه پژوهشی اولیه، آگاهی نسبت به متغیرهای اصول روش تحقیق، اصول جستجو در بانک های اطلاعاتی پزشکی، اصول پروپوزال نویسی و اصول مقاله نویسی و نیز نگرش نسبت به متغیرهای اولویت های پژوهشی مصوب، نگارش پروپوزال، کیفیت مشاوره پژوهشی، فرآیند تصویب طرح ها در شوراهای پژوهشی، تسهیلات پژوهشی، نگارش مقاله، فرآیند داوری مقالات داخلی، ارائه مقاله در همایش ها و مشارکت در پایان نامه ها در ارتباط معنادار با عملکرد پژوهشی افراد بودند (005/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد با اعطای امتیازات ویژه به جمعیت های خاص نظیر اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی، افراد دارای کمیت تدریس بالا و افراد دارای آگاهی و نگرش نامطلوب بتوان انگیزه ایشان جهت انجام فعالیت های پژوهشی را تقویت کرد.
  کلیدواژگان: موانع پژوهش، اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عملکرد پژوهشی
 • ساناز رستمی، فاطمه باقری، اصغر سپه وند، علی فرهادی، عاطفه دریکوندی، ایمان روزبهانی، محمد عباسی، سما نظری صفحات 42-50
  مقدمه
  پیتریازیس ورسیکالر عفونت مزمن، عود کننده و معمولا بدون علامت لایه شاخی پوست می باشد که به وسیله ی مخمرهای لیپوفیل از جنس مالاسزیا ایجاد می شود. انتقال انسان به انسان از طریق تماس مستقیم امکان پذیر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع پیتریازیس ورسیکالر در دانشجویان خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان به ویژه افراد با ضایعات مشکوک به پیتریازیس ورسیکالر به سه روش تراشیدن پوست، استفاده از چسب اسکاچ و لامپ وود انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 115 نفر از دانشجویان خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان به سه روش تراشیدن پوست، استفاده از چسب اسکاچ و لامپ وود مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  از بین 115 نفر، 66/94 درصد دختر و 33/05 درصد پسر بودند. میانگین سنی افراد 21/38 سال بود. 25 درصد دانشجویان پسر و 11/1 درصد دانشجویان دختر مبتلا بودند. شیوع پیتریازیس ورسیکالر به هر سه روش فوق 7/15 درصد تعیین شد. در مطالعه حاضر، شایع ترین محل های ابتلا، کتف و گردن بود.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه اخیر شیوع بالایی از پیتریازیس ورسیکالر را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نشان داد. شیوع پیتریازیس ورسیکالر بین دختران و پسران تفاوت معناداری داشت و در پسران شایع تر بود. در مقایسه دو به دویی نتایج بدست آمده از هر سه روش با استفاده از ضریب کاپا، روش استفاده از چسب اسکاچ بیشترین تطابق نتیجه را با دو روش دیگر داشت.
  کلیدواژگان: پیتریازیس ورسیکالر، مالاسزیا، خوابگاه، تراشیدن پوست، چسب اسکاچ، لامپ وود
 • اسماعیل بادپروا، ابراهیم بادپروا، محسن میرزایی صفحات 51-55
  مقدمه
  آب یک مایع حیاتی است که توسط عوامل متعدد بیولوژیکی مانند انگل، قارچ، ویروس و باکتری آلوده می شود. انتروباکتریاسه ها بخصوص اشرشیاکلی از مهم ترین شاخص های آلودگی آب با مدفوع می باشند. هدف از این مطالعه بررسی انتروباکتریاسه ها در آب آشامیدنی چاه های شهرستان رومشکان می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 160 نمونه 2/5 لیتری آب جمع آوری و در اسرع وقت و تحت شرایط مطلوب دمایی به آزمایشگاه انتقال و در آنجا با عبور از فیلترهای 0/45 میکرونی تغلیظ گردید. سپس کلنی های انفرادی تشکیل شده در محیط کشت مک کانکی، برای تعیین نوع باکتری روی دیگر محیط های افتراقی انتقال یافتند.
  یافته ها
  تعداد 18 مورد (11/25%) از آب آشامیدنی چاه ها به اشرشیاکلی آلوده بودند که در اکثر موارد با سایر انتروباکتریاسه ها مانند انتروباکتر، سیتروباکتر و کلبسیلا توام بود. این آلودگی ها با فاصله چاه های فاضلاب و درب های معیوب چاه ها رابطه معنی داری داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  هر چند میزان آلودگی نسبت به بعضی مطالعات انجام شده پایین تر بود ولی بر اساس استاندارد WHO بسیار بالاست. پیشنهاد می شود پیش از آنکه بیماری های منتقله از آب چاه ها اپیدمیک شوند دست اندرکاران با لوله کشی و یا راه های ممکن اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی چاه ها، انتروباکتریاسه، اشرشیاکلی، آلودگی
 • سعید فروغی، فاطمه الحانی، انوشیروان کاظم نژاد، آرمین زارعیان صفحات 56-64
  مقدمه
  شناخت ارزش ها در بین پرستاران به دلیل نقش اساسی که بر سلامتی و حیات انسان ها دارند اهمیت زیادی دارد زیرا کیفیت رفتار و عملکرد حرفه ای آنان را شکل می دهند. مطالعه حاضر با هدف کشف ارزش های موثر بر مراقبت اخلاق حرفه ای پرستاران ایرانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  تجارب 23 مشارکت کننده پرستار، سرپرستار، پزشک، مددجو و همراه بیمار از اسفند 1391 تا مرداد 1393 در مطالعه ا ی کیفی با رویکرد استقرایی، به روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بررسی شد. با کسب رضایت مشارکت کنندگان مصاحبه ها ضبط، بازنویسی شده و با روش تحلیل درون مایه ای براون و کلرک تجزیه وتحلیل شد. دقت و استحکام داده ها با معیارهای لینکلن و گوبا موردبررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  درنهایت یک درون مایه سایه بانی با عنوان باورهای موثر بر مراقبت اخلاق حرفه ای پرستاری شکل گرفت که حاصل تلفیق دو درون مایه فرعی بود. درون مایه فرعی ارزش های عام را پنج درون مایه اولیه (عقیده به کرامت ذاتی مددجو، عاطفه و علاقه به انسان ها، احساس نگرش و رفتار با بیمار مانند اعضای خانواده خود، باورهای اخلاقی معنوی موثر بر مراقبت و وجدان و تعهد حرفه ای پرستار) و درون مایه فرعی ارزش های خاص را سه درون مایه اولیه (شناخت حفظ و حمایت از حقوق بیمار، تنگناهای اخلاقی موجود در حرفه، پرهیز از روابط غیرحرفه ای و سوء استفاده از مددجو) پدید آوردند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج با مطالعات مشابه داخل و خارج کشور همخوانی های کلی داشت. پیشنهاد می شود برای عملی شدن ارزش ها در مراقبت های پرستاری در بالین سازوکارهای سنجش و نظارت مداوم فراهم گردد.
  کلیدواژگان: پرستاری، اخلاق، مراقبت اخلاقی حرفه ای، ارزش ها، تحلیل درون مایه ای
 • کبری مرادی، علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور، پرویز بهرامی صفحات 65-73
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر مقایسه سیستم های مغزی رفتاری افراد دارای بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) و افرادی عادی بوده است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری شامل تمام افراد عادی و تمام بیماران مبتلا به ام اس می باشد که در تابستان و پاییز سال 1393 به متخصصین مغز و اعصاب در استان لرستان مراجعه نموده اند. از جامعه آماری گروه نمونه ای به اندازه 117 نفر (75 فرد مبتلا و 42 فرد عادی) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس پرسش نامه شخصیتی گری- ویلسون بر روی آنان اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، در خرده مقیاس فعال ساز رفتاری، افراد مبتلا به ام اس به طور معناداری نمرات پایین تری را در مقایسه با افراد عادی کسب کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  آنچه از یافته ها بر می آید این است که نمره پایین در فعال سازی رفتاری به عنوان یکی از عوامل آسیب شناختی در بیماری های مزمن از جمله ام اس مطرح می باشد و نیازمند درمان روان شناختی است.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، سیستم های مغزی رفتاری، فعالسازی رفتاری، بازداری رفتاری، جنگ و گریز
 • عباسعلی پالیزبان، رضا رازانی، مهناز رضایی، اکبر بدیعی، مرتضی پورفرزام صفحات 74-81
  مقدمه
  بیماری دیابت ششمین علت مرگ و میر می باشد و امروزه تلاش های زیادی برای شناسایی عوامل تاثیر گذار آن صورت می گیرد این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین غلظت خونی کروم و وانادیوم با بیماری سندروم متابولیک با و بدون دیابت تیپ 2 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ابتدا نمونه های خونی توسط اسید نیتریک هضم شد. غلظت خونی کروم و وانادیوم در گروه سندروم متابولیک با دیابت تیپ 2، 47 بیمار (30 زن و 17 مرد) و گروه سندروم متابولیک بدون دیابت تیپ 2، 45 بیمار (33 زن و 12 مرد) و گروه شاهد 35 نفر (23 زن و 12 مرد) با استفاده از دستگاه جذب اتمی بدون شعله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از اندازه گیری نشان داد اختلاف معناداری بین گروه ها وجود دارد (05/0>P). میزان عناصر اندازه گیری شده در گروه نرمال بیشتر از گروه سندروم متابولیک بدون دیابت تیپ 2 و در گروه سندروم متابولیک بدون دیابت تیپ 2 بیشتر از گروه سندروم متابولیک با دیابت تیپ 2 می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد سطح خونی عناصر اندزه گیری شده با بیماری دیابت و سندروم متابولیک ارتباط دارد. در نتیجه با انداز گیری سطح این عناصر و دادن آن ها به صورت مکمل از بروز و یا پیشرفت بیماری می توان جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: کروم، وانادیوم، دیابت، سندروم متابولیک
 • آذین علوی، سامیه کریمی، سهیلا اکبری، صغری فلاحی، فاطمه عالی نژاد صفحات 82-89
  مقدمه
  آدنومیوز یکی از اختلالات شایع خوش خیم در میان زنان سنین پری منوپوزال است. این بیماری می تواند بدون علامت باشد یا با علائمی چون بزرگی رحم، درد لگنی، خونریزی های زیاد قاعدگی و دیس منوره ظاهر شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی سابقه جراحی قبلی به عنوان یک ریسک فاکتور برای آدنومیوز بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی به بررسی زنانی پرداخت که طی سال های 1385- 1380 در بیمارستان شریعتی بندرعباس تحت هیسترکتومی غیر اورژانسی قرار گرفته بودند. اطلاعات شامل سن، تعداد حاملگی و زایمان، اندازه رحم، سابقه سقط خود به خود، سابقه جراحی قبلی رحمی (سزارین و کورتاژ) و میومکتومی از پرونده های پزشکی افراد و وجود آدنومیوز نیز از دفاتر ثبت پاتولوژی جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری T و ANOVA استفاده شد. 05/0>P معنی دار در نظر گرفته شد
  یافته ها
  از 191 زن مورد مطالعه، 72 نفر (7/37 درصد) پاتولوژی مثبت داشتند. شیوع آدنومیوز در این مطالعه 7/37 درصد بود. زنان مبتلا به آدنومیوز به طور واضح سابقه قبلی جراحی رحمی بیشتری داشتند (03/0=P). ولی سن، منارک، سابقه سقط، سایز رحم، تعداد حاملگی و بارداری در هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که سابقه جراحی قبلی رحمی یک ریسک فاکتور برای آدنومیوز است. با کاهش جراحی های رحمی غیرضروری می توان از ایجاد آدنومیوز و عوارض ناشی از آن کاست.
  کلیدواژگان: آدنومیوز، جراحی رحمی، میومکتومی، سزارین، دیلاتاسیون، کورتاژ
 • سید محمد هادی امامت، پروین میرمیران، آزیتا حکمت دوست صفحات 90-100
  مقدمه
  شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی به طور جهانی افزایش یافته و در جمعیت عمومی جهان 24-10% می باشد. مقاومت به انسولین و تجمع چربی در سلول های کبدی در پاتوژنز این بیماری نقش موثری دارند. اخیرا استفاده از آنتی اکسیدان ها در پیشگیری و درمان بیماری ها مورد توجه قرار گرفته است. کوئرستین، آنتی اکسیدانی از گروه فلاونوئیدهاست. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی اثر کوئرستین بر بیماری کبد چرب غیر الکلی انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  با استفاده از کلید واژه های NAFLD، antioxidant، quercetin، insulin resistance، liver activity، lipid و inflammation. جستجو در پایگاه های اینترنتی Pubmed، Sciencedirect، Scopus وgoogle scholar صورت گرفت. در نهایت از بین مقالات جستجو شده، 20 مقاله کامل و 12 چکیده که مطابقت موضوعی با هدف مطالعه حاضر داشتند، بررسی شد.
  یافته ها
  کوئرستین علاوه بر خواص ذاتی آنتی اکسیدانی، ویژگی هایی در زمینه کاهش معنی دار التهاب، کاهش سطح چربی های سرمی و تجمع چربی کبدی، کاهش مقاومت به انسولین از طریق افزایش فعالیت آنزیم هگزوکیناز، افزایش محتوای گلیکوژن عضلانی و کبدی، افزایش فسفریلاسیون و فعال سازی گیرنده های انسولینی، ارتقای کارکرد کبدی و کاهش آنزیم های ترانس آمیناز کبدی سرم و جلوگیری از تولید فاکتورهای فیبروزه کننده کبد را نیز دارا می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، هیپولیپیدمیک، افزایش حساسیت به انسولین و ضد فیبروزی کوئرستین در مطالعات سلولی و حیوانی، استفاده از آن ممکن است سبب پیشگیری و بهبود کبد چرب غیر الکلی در انسان نیز بشود.
  کلیدواژگان: کوئرستین، کبد چرب غیر الکلی، آنتی اکسیدانی، مقاومت به انسولین، التهاب
 • لیلا حیدری نسب، اعظم سادات مدنی، حمید یعقوبی، رضا رستمی، رضا کاظمی صفحات 101-112
  مقدمه
  اختلال نقص توجه/بیش فعالی، یکی از اختلالات روان شناختی شایع در افراد می باشد که از کودکی تا بزرگسالی تداوم می یابد و در ابعاد مختلفی از زندگی فرد، نظیر زندگی شخصی، اجتماعی، حرفه ای، کارکرد اجرایی نظیر حافظه فعال اختلال ایجاد می کند. مطالعات متعددی نشان دهنده ارتباط نزدیک نقایص حافظه فعال و اختلال نقص توجه/بیش فعالی بوده است. با توجه به فقدان مطالعه در خصوص اثربخشی نوروفیدبک در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال، این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی نوروفیدبک در حافظه فعال شکل گرفته است.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی، با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه آماری را بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی که به کلینیک آتیه در تهران مراجعه می کنند، تشکیل دادند؛ که از بین آن ها پس از بررسی ملاک های ورود و خروج، دو گروه آزمایشی و کنترل و در هر گروه 8 آزمودنی، به طور تصادفی جایگزین گردیدند. ابزارهای پژوهش عبارت اند از پرسشنامه اضطراب بک، افسردگی بک، آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری رایانه ای و آزمون علائم حیاتی سیستم عصبی مرکزی. اطلاعات، از طریق SPSS و با استفاده از روش آماری یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین از آزمون های تی مستقل، ویلکاکسون و کروسکال والیس نیز جهت نتایج تکمیلی استفاده شد. در این مطالعه پروتکل مورد استفاده، تقویت موج بتا در نقطهFZ می باشد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که نوروفیدبک منجر به افزایش معنادار ظرفیت حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش که همسو با نتایج بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه می باشد، نوروفیدبک، موجب افزایش فعالیت لوب فرونتال و همچنین فعال سازی مدارهای عصبی مربوط به کارکردهای اجرایی و حافظه فعال گردیده و موجب بهبود نقایص کارکردهای اجرایی و حافظه فعال در افراد دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی می گردد. در نتیجه، با توجه به اثر بخشی نوروفیدبک در بهبود حافظه فعال، استفاده از این روش برای درمان های مشابه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، تمرین های شناختی رایانه ای، اختلال نقص توجه، بیش فعالی بزرگسالی، حافظه فعال
 • ملیحه فراهانی صفحات 113-121
  مقدمه
  گیاهان در زندگی انسان دارای جایگاه ویژه ای بوده اند و کاربرد دارویی آنها در دست نوشته های بسیاری از دانشمندان جهان آمده است. امروزه درمان بیماری های ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک با داروهای شیمیایی به دلیل پیدایش مقاومت دارویی و دوره نهفتگی ویروس با چالش هایی روبرو شده است، پس نیاز به داروهای ضد هرپسی نوین می باشد. در این پژوهش اثر ضد ویروسی چای سبز، گل گاوزبان و خرزهره با داشتن پیشینه درمانی در پزشکی سنتی بر روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک بررسی شد.
  مواد و روش ها
  نخست عصاره آبی گیاهان با روش جوشاندن فراهم گردید و پس از سنجش سیتوکسیسیته آنها بر روی دودمان یاخته ایHep-2 (Human epithelial type 2) با ارزیابی C PE (cytopathic effect) ، اثر ضد هرپسی عصاره های گیاهی با روش بازدارندگی ازCPE ویروس بررسی گردید.
  یافته ها
  عصاره خرزهره بیشترین توکسیسیته را روی یاخته های Hep-2 داشت (غلظتهای بالای ml/μg 50) و گیاه چای سبز بیشترین ویژگی بازدارندگی از تکثیر ویروس را نشان داد. گل گاوزبان اثر ضد هرپسی کمتری داشت. چای سبز در دامنه غلظتی ml/μg 50-1000 و گل گاوزبان در غلظت های بالای μg/ml 300 بازدارنده تکثیر کامل ویروس بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  چای سبز و گل گاوزبان در غلظت های غیرتوکسیک به خوبی توانستند از تکثیر کامل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک پیشگیری کنند. برای پیداکردن مکانیسم اثر این داروها نیاز به پژوهش های بیشتر می باشد تا بتوان آنها را در ساخت داروهای ضدهرپسی نوین به کار برد.
  کلیدواژگان: اثر بازدارندگی، اثر ضد ویروسی، هرپس سیمپلکس تیپ یک
|
 • Ghodratolah Shams Khorramabadi, Hatam Godini, Abdolah Dargahi, Leyla Tabandeh, Loghman Mansoori Pages 5-16
  Background
  Corrosion can cause economic damages, decreased useful life and diseases in the consumers. Therefore, in the present study, the status of potential of corrosion and scaling were investigated in water resources of Noorabad city of Lorestan.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, samples were collected from 7 wells of drinking water and 2 water storage tanks during from autumn to winter in Noorabad. To do so, parameters including pH, pHs, temperature, calcium hardness, alkalinity and TDS were measured and based on their values, four indexes including Langelier, Ryznar, Aggressive and Pokoryus were determined.
  Results
  Results showed that Langelier, Rayznr, Pokoryus and Aggressive indexes were in the range of .07 to .61, 7.44 to 8.06, 6.9 to 7.25 and 11.38 to 11.9, respectively. According to the Langelier, Ryznar, Pukorius and Aggressive indexes, all of drinking water sources were corrosive which were studied in Noorabad city. However, according to the Langelier index, all of drinking water sources were sedimentary.
  Conclusion
  Result obtained from studied indexes showed that the drinking water in Noorabad is corrosive and so the water quality in water supply system should be monitored continuously. The best applicable practices for decreasing water corrosion in water supply system are including continuous control of pH, chlorination mechanism and the use of corrosion resistant pipelines and facilities.
  Keywords: Pukorius, Aggressive indexes, Langelier, Ryznar, Scaling, Water resources, Noorabad
 • Kiyana Shahzamani, Hamed Esmaeil Lashgarian, Omid Ali Papi, Hamid Mokhayeri Pages 17-27
  Background
  Molecular diagnostic methods are among major tools in management of hepatitis C virus (HCV) in infected patients. Many studies have shown that viral load is associated with stage of infection and response to treatment. Therefore, the evaluation and quantification of viral load is very important. The goal of this study is implementation of inexpensive, yet accurate method for quantitative assessment of viral load in plasma samples of infected patients.
  Materials And Methods
  After development and validation of the assay, quantification of HCV RNA on 200 chronic patients the start of therapy was performed using an In-House Real-time PCR assay. Measuring the concentration of viral RNA was performed using an external standard curve. It should be noted that the validation and standardization of all procedures in this study were performed using RNA standard panel. The results of this method were compared with results obtained from Artus commercial kit.
  Results
  Detection limit of the assay was 50 IU/ml. The mean viral load measured on a logarithmic scale (5/81± 0/22, p
  Conclusion
  Viral load detection of HCV was reported for the first time in Khorramabad city. According to the results, this method has a good sensitivity and specificity for HCV quantification in large-scale. It can be a good replacement for commercial kits especially for clinical evaluation of therapy.
  Keywords: Quantification_Viral load_Hepatitis C virus_Real_Time Polymerase Chain Reaction
 • Farzad Ebrahimzadeh, Javad Nasseryan, Mehrzad Ghorbani, Afshin Almasi Pages 28-41
  Background
  The first step in improving research conduction in society can be conceived as identifying the weak points of research. Given that faculty members of universities carry out most of the research activities, the present study attempts to study the relationship between barriers to research from the viewpoint of the faculty members of Lorestan University of Medical Sciences and the research activities of them.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study, using census method, assessed all of the faculty members of Lorestan university of medical sciences. A self-administered questionnaire analyzing the faculty members’ demographic variables, knowledge about and attitudes toward barriers to different steps of research was designed and the self-report questionnaires were filled out and their relationship with the annual assessment scores in research criteria were assessed by chi-square, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests.
  Results
  Variables such as the faculty members’ department, number of their modules, primary motivation for research conduction, knowledge about variables such as research methodologies, searching strategies in medical databases, putting forward proposals, research article writing and also, attitude towards vaiables such as approved research priorities, putting forward proposals, quality of research advice, approval of proposals in research councils, research facilities, the process of peer review of national scientific articles, presenting papers in conferences and participating in theses were related to the research performance of them (p
  Conclusion
  If seems that giving special privileges to the faculty members of faculty of medicine, those with many modules and those with no optimal knowledge and attitude, we can enhance their motivation to participate in research activities.
  Keywords: Barriers to research, Faculty members, Lorestan University of Medical Sciences, Research performance
 • Sanaz Rostami, Fateme Bagheri, Asghar Sepahvand, Ali Farhadi, Atefe Derikvandi, Iman Rouzbahani, Mohammad Nazari, Sama Nazari Pages 42-50
  Background
  Pityriasis versicolor is a chronic, recurrent and often asymptomatic infection of stratum corneum, Which is caused by lipophilic yeasts of Malassezia. Human to human transmission through direct contact is possible.
  The present study aimed to assess the prevalence of pityriasis versicolor in the dormitories of the Lorestan University of Medical Sciences by the three
  Methods
  skin scraping, use of scotch tape and wood’s lamp was perfumed.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study,115 students in the dormitories of the university of medical sciences were studied with the three
  Methods
  skin scraping, using scotch tape and wood’s lamp.
  Results
  Among 115 patients, 66.94% were female and 33.05% were male. The mean age was 21.38 years.25% of boys and 11.1% of girls were affected.The prevalence of Pityriasis versicolor by the three methods was determined 15.7%.
  In this study, the most common site of infection was shoulder and neck.
  Conclusion
  The recent study showed a high prevalence of Pityriasis versicolor in Lorestan University of Medical Sciences students .
  The prevalence of pityriasis versicolor had a statistically significant difference between males and females, and was more common in females . The pairwise comparison results obtained from the three methods using the Kappa coefficient, scotch tape method was the most consistent results than the other two methods.
  Keywords: Pityriasis versicolor, Malassezia, Dormitory, Skin scraping, Scotch tape, Wood's lamp
 • Esmaeyl Badparva, Ebrahim Badparva, Mohsen Mirzaee Pages 51-55
  Background
  Water is a vital liquid which is contaminatied by multiple biological agents such as; parasites, fungi, viruses and bacteria. The Enterobactriaceae, especially E.Coli are the most important indicator of fecal contamination of water. The aim of this study was to evaluate the Enterobacteriaceae in drinking water of the wells in Romeshkan town.
  Material and
  Methods
  160 of 2.5 liter water samples were collected and quickly transferred to the laboratory under the desired temperature then were concentrated by passing through a 0.45 µm filter. Then the bacteria were differentiated by culture in Macconkey medium and the grown single colonies were cultured on other differentiate media.
  Results
  18 (%11.25) of the drinking water of the wells were contaminated with E.Coli which in most cases accompanied with other Enterobactoaceae such as; Enterobacter, Citrobacter and Klebsiella. These contaminations had significant relationship with distance between sewage wells and damaged lids of wells.
  Conclusion
  Although the contamination rate was lower than some previous studies, but according to standards of WHO, it is very high. It is suggested that authorities apply pipetting before wells waterborne diseases become epidemic.
  Keywords: Drinking water of wells, Enterobacteriaceae, E.Coli, Contamination
 • Saeid Foroughi, Fateme Alhani, Anoshirvan Kazemnejad, Armin Zareiyan Pages 56-64
  Background
  Study and recognition of values among nurses are important due to their role on health and human life. The present study carried out on nursing education with the aim of discovering the impact of ethical values on Iranian nurses; professional ethics.
  Materials And Methods
  through an inductive approach the experiences of 23 participants including nurses, head nurses, physicians, clients and their companions examined by deep semi-structured interviewing from February 2013 to July 2014. The interviews were recorded by participant's permission, then were rescript and data analysis was performed based on thematic analysis by Brown and Clarke method. Data accuracy and consistency were evaluated by Lincoln and Guba scales.
  Results
  This study ultimately formed an overarching theme as effecting beliefs on professional moral nursing care which was the result of an integration of two sub-themes. Sub-themes of public values came into view from five initial themes: (belief in the inherent dignity of the clients; human's compassioning and love, feeling, looking and dealing patients like their own family; spiritual and moral beliefs effecting care giving; and conscience and professional commitment of nurse ). The specific values sub-theme appeared in three initial themes: recognizing, preservation and protection of patient,s rights, professional moral distresses, abstaining of non-professional relationships and abuse of the client.
  Conclusion
  The final results were in accordance with the studies done in and out of our country. It is suggested for the implementation of values in nursing care practice, continuous assessment and monitoring mechanisms be created.
  Keywords: Nursing, Ethics, Professional ethical care, Values, Thematic analysis
 • Kobra Moradi, Ali Reza Agha Yousefi, Ahmad Alipour, Parviz Bahrami Pages 65-73
  Background
  The aim of this study was to compare Brain-Behavioral Systems in patient with multiple sclerocis (MS) and normal individuals.
  Materials And Methods
  This research was a post facto comparative study, subjects included healthy persons and all patients with MS, which in summer and autumn 2013 referred to neurologists in the Lorestan province. Of the population using as samples, 117 cases (75 patients and 42 normal subjects) were selected, then Gray- Wilson Personality Questionnaire was completed for them. To analyze the data, multivariate analysis of variance (MANOVA) test was used to compare the two groups.
  Results
  The results showed, in BAS scales, people with MS had significantly lower scores than normal subjects
  Conclusion
  What comes from findings indicates that a low score in behavioral activation as a pathological factors in chronic diseases such as MS is concerned and is in need of psychological treatment.
  Keywords: Nursing, Ethics, Professional ethical care, Values, Thematic analysis
 • Abas Ali Palizban, Reza Razani, Mahnaz Rezaei, Akbar Badii, Morteza Pourfarzam Pages 74-81
  Background
  Diabetes is the 6th leading cause of death and nowadays much efforts are done to identify the influential factors in creation of diabetes. The aim of this study was to investigate the relationship between blood concentration of Chromium and Vanadium in metabolic syndrome (MetS) subjects with or without type 2 diabetes (T2D).
  Materials And Methods
  Blood samples from subjects digested in nitric acid. The concentration of Chromium and Vanadium in MetS group with T2D 47 patients (30 women, 17 men) and MetS group without T2D 45 patients (33women 12 men) plus normal group 35 person (23 women 12 men) were measured by Furnace Graphite Flameless Atomic Absorption instrument.
  Results
  The results of Cr and V measurements in blood subjects indicated that there are significant differences between the two groups (p
  Conclusion
  The results of this study indicated that the blood level of measured elements has a correlation with diabetes and metabolic syndrome. Therefore, by measuring the elements level for providing them as a supplements to prevent from the ongoing of the disease or its progress.
  Keywords: Chromium, Vanadium, Diabetes, Metabolic Syndrome
 • Azin Alavi, Samiye Karimi, Soheyla Akbari, Soghra Falahi, Fateme Alinejhad Pages 82-89
  Background
  Adenomyosis is a common benign disorder in premenopausal women. It may be presents with uterus enlargement, pelvic pain, abnormal uterine bleeding and dysmenorrheal. The main objective of this study was to assess prior uterine surgery was a risk factor for adenomyosis.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, we reviewed the medical records of all women who underwent hysterectomy for benign and nonemergency gynecologic condition between 2001 – 2006 in Shariate hospital of Bandar Abbas. Data included: age, gravidity, parity, abortion, prior uterine surgery and uterine size by physical examination before hysterectomy, were collected from the clinical records and the information about adenomyosis was obtained from pathology records. Analysis was done using SPSS-16, descriptive statistics, T test and ANOVA. Significant level was set as P
  Results
  Of the 191 participants , 72 (37.7%) women had pathologically confirmed adenomyosis. The prevalence of adenomyosis in this study was 37.7%. women with adenomyosis reported a history of prior uterine surgery more frequently than women without adenomyosis but age, menarch, gravidity, parity and history of abortion were similar between the 2 groups.
  Conclusion
  This study indicated that adenomyosis had significant correlation with prior uterine surgery. And, confirmed that we can decrease prevalence of adenomyosis with decreased unnessecery uterine surgery.
  Keywords: Uterine surgery, Adenomyosis, Myomectomy, Cesarean section, Dilatation, curtage
 • Mohammad Hadi Emamat, Parvin Mirmiran, Azita Hekmatdoost Pages 90-100
  Background
  The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) increased globally. Prevalence of NAFLD in general population estimated as 10-24%. Insulin resistance and fat accumulation in liver cells playing an important role in this disease. Recently usage of antioxidants in prevention and treatment of disease is considered. Quercetin is an antioxidant in flavonoids group. In the present study we aim to determine the effects of quercetin on NAFLD.
  Materials And Methods
  After searching relevant keywords such as NAFLD, antioxidant, quercetin, insulin resistance, liver activity, lipid and inflammation, 20 fulltext papers and 12 abstracts that which were in accordance with the aim of this study were evaluated.
  Results
  Quercetin in addition to its inherent antioxidant activity can reduce inflammation; improve serum lipids; decrease lipid accumulation in the liver; improve insulin resistance by increasing hexokinase activity, glycogen content of muscle and liver, phosphorylation and activation of insulin receptors; and promote liver activity by reducing serum liver transaminase enzymes and inhibiting the production of liver fibrotic factors.
  Conclusion
  In animal and cell-culture studies, the application of quercetin was shown to have antioxidant, anti-inflammatory, hypolipidemic, insulin resistance reduction and antifibrotic effects. All these factors clearly show that quercetin can be counted as one of the important dietary factors having a role in the prevention and also treatment of NAFLD.
  Keywords: Quercetin, Non, alcoholic fatty liver disease, Antioxidant, Insulin resistance, Inflammation
 • Lila Heydarinasab, Azam Sadat Madani, Hamid Yaghoubi, Reza Rostami, Reza Kazemi Pages 101-112
  Background
  Attention deficit / hyperactivity disorder, is a common psychological disorder in persons, that continues from childhood into adulthood and leads to problem in various aspects of their life, such as personal, social, professional, and executive function such as working memory. Several studies indicate a close relationship between working memory deficits and attention deficit / hyperactivity disorder. Given the lack of studies on the effectiveness of neurofeedback in improving working memory in adults with ADHD, this study was designed to evaluate the effectiveness of neurofeedback in working memory.
  Materials And Methods
  Research design was experimental with pre-test and post-test and control group and carried out on adults with attention deficit / hyperactivity disorder referred to the Atieh clinic in Tehran .After reviewing inclusion and exclusion criteria,16 persons based on purposive sampling were selected in 2 groups of 8 cases as experimental and control groups. The research instruments were the Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Inventory adult attention deficit/ hyperactivity disorder of Barkley, vital cns test, auditory and visual integrated test signs. Data analysis, through SPSS software using U Mann-Whitney, was performed. The independent t-test, Wilcoxon and Kruskal-Wallis tests were used also for complementary results. The protocol used in this study, was increasing of beta waves on FZ.
  Results
  The results showed that neurofeedback was led to a significant increase in working memory in experimental group.
  Conclusion
  According to the results of this study, which is consistent with results of the researches done in this field, neurofeedback increases frontal lobe activity and activation of neural circuits involved in executive function and working memory, and improve executive function and working memory deficits in patients with attention deficit / hyperactivity disorder. As a result, given the efficacy of neurofeedback in improving working memory, using this method, is suggested for the same treatment.
  Keywords: Neurofeedback, Adult attention deficit, hyperactivity disorder, Working memory
 • Malihe Farahani Pages 113-121
  Background
  plants have had special position in human life and their medicinal application have been observed in manuscripts of many world scientists. Nowadays the treatment of HSV-1 infections with the available chemical drugs often leads to the problems due to viral resistance and virus latency duration, therefore there is a requirement for new anti-herpes drugs.In this research the antiviral effects of Camellia sinesis, Echium amoenumL and Nerium oleander, with ethnomedical background on HSV-1 were studied.
  Materials And Methods
  The plants were extracted with decoction method to obtain aqueous extracts and after evaluating their cytotoxicity on Hep-2 cell lines by evaluating CPE, antiherpes effect of the plants extracts were determined by cytopathic effect inhibition assay.
  Results
  Nerium oleander extract had the most toxicity (> 50 μg/ml) on cell line and Camellia sinesis showed the most inhibitory property on HSV-1 multiplication. Echium amoenumL had the lowest antiherpes effect. Camellia sinesis was inhibitor of virus multiplication completely at 50-1000 μg/ml and Echium amoenumL at concentrations >300 μg/ml.
  Conclusion
  Camellia sinesis and Echium amoenumL could inhibit well HSV-1 multiplication completely at concentrations nontoxic. Further researches are needed to find the effect mechanism of these drugs which may be used in the manufacture of new antiherpes drugs.
  Keywords: Inhibition effect, Antiviral effect, HSV, 1