فهرست مطالب

 • Volume:25 Issue:91, 2016
 • تاریخ انتشار: 1394/11/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهین سواد زاده*، کژال حسامی صفحه 1
  بیشتر از صد میلیون زن در جهان از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی اعم از روش های تزریقی و خوراکی استفاده می کنند. نگرانی بزرگی وجود دارد که بسیاری از زنانی که از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی استفاده می کنند، احتمالا«در معرض خطر ابتلا به ویروس نقص ایمنی (HIV) هستند؛ بنابراین این مطالعه با هدف مروری بر شواهد مربوط به خطر ابتلا به HIV در افراد استفاده کننده از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه خطر آلودگی به HIV در زنان استفاده کننده از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی است. برای دستیابی به مقالات منتشر شده در این زمینه، با استفاده از کلید واژه های پیشگیری از HIV، پیشگیری از بارداری هورمونی، سلامت زنان، عوامل خطر، در سایت هایScienceDirect ،BMJ ، JAMA و PubMed جستجو انجام شد. مقالاتی که در طی سال های 1989 تا 2013 به زبان انگلیسی منتشرشده بودند جهت مرور بررسی شدند.
  یافته ها
  در حال حاضر بیشتر از 42 میلیون نفر به HIV مبتلا هستند. اکثر افراد آلوده در سنین باروری 49- 15 سال قرار دارند. حدود 45 درصد از این زنان از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی استفاده می کنند. استفاده طولانی مدت از روش های پروژسترونی تنها مانند DMPA و NET-EN موجب باریک شدن موکوس سرویکوواژینال شده و سبب دسترسی آسان HIV به سلولهای +4CD در بافت ساب موکوسال می شود و زمینه برای کسب HIV فراهم می شود. اگرچه هنوز اهمیت بالینی مکانیسم بیولوژیکی که ارتباط بین مصرف روش های پیشگیری از بارداری هورمونی و خطر ابتلا به HIV را مطرح می کند، ناشناخته است.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که ارتباطی بین مصرف روش های پیشگیری از بارداری هورمونی و خطر ابتلا به HIV وجود ندارد. با وجود این مراکز ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده نقش مهمی را در پیشگیری از ابتلا به HIV دارند.
  کلیدواژگان: روش های پیشگیری از بارداری هورمونی، ویروس نقص ایمنی انسان (HIV)، عوامل خطر، سلامت زنان
 • میمنت حسینی*، سکینه رشیدی، پروانه وصلی، سوده شهسواری صفحه 9
  زمینه و هدف
  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، فعالیت های مناسبی جهت بهبود وضعیت سلامت و نیز پیشگیری از تشدید نقصان عملکردی ناشی از نارسایی قلبی می باشند و قدرت درونی، عامل سلامت روانی و بهزیستی و در نتیجه یک جزء پویا از بهبودی کل نگر می باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین همبستگی قدرت درونی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در زنان مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1392 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی– همبستگی، 145 نفر از زنان مبتلا به نارسایی قلبی به روش در دسترس از بین مراجعین به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سه قسمتی شامل: «پرسش نامه مشخصات فردی»، «پرسش نامه قدرت درونی» و« نیمرخ2 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت» بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس 20 استفاده گردید.
  یافته ها
  بین متغیر قدرت درونی و تمامی ابعاد و کل رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (001/0>p) و همچنین بین تمامی ابعاد قدرت درونی (به غیر از بعد دانستن و جستجو با فعالیت بدنی و بعد پیوستگی با مسئولیت سلامتی و نیز بعد پیوستگی با فعالیت بدنی) با ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت همبستگی مستقیم و معنی داری وجود داشت (01/0>p).
  نتیجه گیری
  بین قدرت درونی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت زنان مبتلا به نارسایی قلبی همبستگی معنی دار وجود دارد. لذا جهت افزایش سطح سلامت در زنان مبتلا به نارسایی قلبی، توجه به تقویت قدرت درونی توسط پرستاران، امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: قدرت درونی، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، زنان، نارسایی قلبی
 • ندا شیخ ذکریای، فروزان آتش زاده شوریده* صفحه 21
  زمینه و هدف
  اخلاق حرفه ای و میزان تعهد سازمانی یکی از موارد مهم در نظام آموزش عالی است، که رعایت آن ها از موارد چالش برانگیز در بین اساتید دانشگاه ها می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی در اعضای هیات علمی دانشگاه انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که نمونه آماری آن شامل 150 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها به وسیله سه پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، اخلاق کار و تعهد سازمانی جمع آوری شدند. داده ها بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، میانگین نمره اخلاق حرفه ای 05/1± 06/6 و میانگین نمره تعهد سازمانی 10/1 ±26/4 بودند که بالاتر از سطح میانگین قرار داشتند. همچنین نمرات ابعاد اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی بالاتر از میانگین بودند. بین دو متغییر اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی در تمام ابعاد رابطه معنی دار دیده شد (P<0. 05 و r=0. 12).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های بدست آمده، لزوم توجه هرچه بیشتر به استانداردهای اخلاقی و ارتقای آن ها در بین اساتید دانشگاه جهت افزایش تعهد سازمانی در بین آنان لازم است، که مسئولیت این مهم به عهده مدیران مراکز آموزش عالی می باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی، اعضای هیات علمی
 • فاطمه ناهیدی*، فرشته رهجو، فریبرز معطر صفحه 31
  زمینه و هدف
  درد ناشی از انقباضات دردناک رحمی، پس درد زایمانی است. با توجه به عوارض ناشی از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر زیره سیاه و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی در مادران بستری در بخش مراقبت های پس از زایمان بیمارستان امیدوار اوز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1393 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی دو سوکور، با تعداد 102 زن دارای پس درد زایمانی متوسط و شدید به روش تصادفی در سه گروه زیره سیاه 615 میلی گرم، مفنامیک اسید 250 میلی گرم و دارونما تقسیم و تحت درمان قرار گرفتند. نمره درد با مقیاس عددی 10 تایی، قبل از مداخله و نیم، 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ساعت پس از مداخله و سپس هر 6 ساعت یک بار، قبل و نیم ساعت پس از مداخله تا 72 ساعت پس از زایمان اندازه گیری شد. در صورت عدم تسکین درد، یک عدد قرص ایبوبروفن 200 میلی گرمی تجویز می شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس، کروسکال والیس و مربع کای استفاده شد.
  یافته ها
  در 6 ساعت اول پس از زایمان میزان مصرف قرص ایبوپروفن در گروه دارونما (8/75 درصد)، زیره سیاه (7/45 درصد) و مفنامیک اسید (3/35 درصد) بود(003/0p=). میانگین مصرف قرص ایبوپروفن، 72 ساعت بعد در گروه دارونما 041/3±0/4، زیره سیاه 271/3±66/3 و مفنامیک اسید 948/2±76/1 بود(0001/0p=). دوگروه زیره سیاه و دارونما تفاوت آماری معنی داری نداشتند (516/0p=). گروه دارونما و مفنامیک اسید(0001/0 p=) و زیره سیاه و مفنامیک اسید (006/0 p=) تفاوت آماری معنی داری داشتند.
  نتیجه گیری
  مصرف ایبوپروفن در گروه مفنامیک اسید کمتر از گروه زیره سیاه و دارونما بود. زیره سیاه موجب کاهش نیاز به مصرف مسکن های خوراکی می شود.
  کلیدواژگان: طب گیاهی، زیره سیاه، مفنامیک اسید، پس درد
 • پری زرینی، ملیحه کدیور*، زیبا مصیبی، فریبا اصغری، هادی رنجبر صفحه 37
  زمینه و هدف
  مسایل اخلاقی که کارکنان بخش های مختلف با آن مواجه می شوند با هم تفاوت های زیادی دارند. همچنین عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر این عوامل موثرند. تیمی از پژوهشگران با توجه به سابقه خود در زمینه اخلاق و مراقبت ویژه نوزادان سعی کردند تا با انجام پژوهشی اکسپلورتری چالش ها اخلاقی در بخش های نوزادان را شناسایی نمایند.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع روش شناسی (Methodological Research ) بود که در دو مرحله انجام گرفت. مرحله اول شناسایی چالش های اخلاقی در محیط بالین بود. طراحی ابزار پژوهش در حد فاصل اردیبهشت ماه 1392 تا آبان ماه همان سال پس از شش دور اصلاح پرسشنامه انجام شد. برای روایی ابزار از روش اعتبار محتوی استفاده شد برای پایایی از روش همسانی درونی و محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ برای کل ابزار و حیطه های آن محاسبه گردید. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 ساخت شرکت IBM و نرم افزار AMOS ویرایش 16 استفاده شد.
  یافته ها
  نتیجه مرحله اول پژوهش طراحی پرسشنامه ای با 26 گویه بود که چالش ها و معضلات اخلاقی را در چهار حیطه شامل وظیفه شناسی و همکاری، حقوق بیمار، عدم تعامل مناسب با والدین و ملاحظات پایان زندگی مورد بررسی قرار می داد. محاسبه پایایی ابزار با استفاده از همبستگی درونی، آلفای کرونباخ 26 بخش چالش ها =0.89α به دست آمد. نتایج نشان داد که مدل از برازندگی خوبی برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر موضوعات اخلاقی بخش های ویژه را در ابعاد مختلف نشان داد. زمینه پژوهشی برای پژوهش های بعدی وجود دارد.
  کلیدواژگان: چالش های اخلاقی، بخش مراقبت ویژه نوزادان، پزشک، پرستار
 • مهشید بکایی، معصومه سیمبر*، سید مجتبی یاسینی اردکانی، حمید علوی مجد صفحه 47
  زمینه و هدف
  گرچه مطالعات زیادی به نتایج روانی ناشی از فشارهای مربوط به ناباروری پرداخته اند، اما مطالعات معدودی تاثیرات ناباروری را بر تمایلات جنسی بررسی کرده است. این مطالعه با هدف پاسخگویی به سه سوال طراحی گردید: آیا ناباروری تاثیر منفی بر رضایت و روابط جنسی زوج های نابارور دارد؟ آیا عملکرد جنسی تحت تاثیر ناباروری قرار می گیرد؟ چگونه افکار هجومی زوجین نابارور را تحت تاثیر قرار می دهد؟
  مواد و روش ها
  این مطالعه مروری با استفاده از کلمات کلیدی مانند ناباروری، روابط جنسی، رفتار جنسی، عملکرد جنسی از منابع سازمان بهداشت جهانی، پاب مد، اسکوپوس، گوگل اسکالر، بانک اطلاعات نشریات ایران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و مقالات محققین از سال 1990 تا 2014 گرداوری شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه مروری، مقالاتی که جنبه های مختلف رفتار و عملکرد جنسی در زمینه ناباروری را مورد مطالعه قرار داده بودند، بررسی شدند. اکثر نتایج نشان دادند که ناباروری و روش های درمان آن می تواند به تغییراتی در اعتماد به نفس جنسی، رضایت و روابط جنسی و عملکرد جنسی منجر شود ولی نتایج معکوسی هم یافت شد.
  نتیجه گیری
  برآیند مطالعات نشان می دهد زنان نابارور مشکلات جنسی بیشتری را تجربه می کنند. با این حال، پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در مورد روابط متقابل بین رفتار و رابطه جنسی، عملکرد جنسی و خودپنداره جنسی در زمینه ناباروری با رویکرد کیفی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ناباروری، جنسیت، رفتار جنسی، رضایت جنسی، فعالیت جنسی
 • ناهید دهقان نیری*، فاطمه غفرانی، حسن رضا عاجز صفحه 57
  زمینه و هدف
  بخش اورژانس بیشترین مراجعه مردم در روزها و ساعات غیر متعارف را به خود اختصاص می دهد. به دلیل فلسفه اقامت موقت و کوتاه در اورژانس، لازم است بیماران سریعا تعیین تکلیف و ترخیص شوند. از انجا که پرستاران بیشترین تماس را با بیماران دارند لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر طول مدت بستری در اورژانس از دیدگاه پرستاران طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی بود. نمونه گیری از بین پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران به عمل آمد. جهت جمع آروی داده ها از پرسشنامه مبتنی بر متون و مصاحبه با پرستاران استفاده شد. بعد از روایی ابزار با استفاده از نظرات اعضای هیات علمی متخصص، پایایی ابزار با استفاده از روش همبستگی درونی انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری شد و در نهایت 200 پرسشنامه بازگردانده شد.
  یافته ها
  یافته ها مشخص کرد عوامل متعددی بر طولانی شدن اقامت در اورژانس و یا موانع ترخیص وجود دارد. از دیدگاه بیش از نیمی از پرستاران عوامل پزشکی، ساختاری، پرسنلی، و پاراکلینیک در حد زیاد بودند و از دیدگاه یک سوم پرستاران عوامل مربوط به بیمار در حد متوسط بوده و از دیدگاه نیمی از آنها نوع بیمارستان نیز به طور متوسط موجب طولانی شدن اقامت در بخش می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به به آنکه پرستاران معتقد بودند عوامل پزشکی، ساختاری و پرسنلی منجر به طولانی شدن دوره اقامت و بستری در اورژانس می شود لذا مدیران می توانند با طراحی برنامه های تیمی و دستورالعمل های مربوطه اقدام به کوتاه نمودن اقامت بیمار در این بخش ها به همراه تعیین تکلیف و برنامه ترخیص نمایند.
  کلیدواژگان: بخش اورژانس، پرستاران، طول مدت اقامت
 • لاله حسن پور، سیما زهری انبوهی*، مهدی صفری، نادره نادری روش، سهیلا خدا کریم صفحه 65
  زمینه و هدف
  سبک زندگی سالم سبب حفظ و ارتقاء سلامت فرد و جامعه می گردد. اشتغال پرستاران در نوبت های کاری مختلف زمینه سبک های نامطلوب زندگی را در آنان ایجاد می کند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با سبک زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های تهران در زمینه تغذیه، فعالیت فیزیکی و آزمون های غربالگری در سال1392 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی همبستگی 27 بیمارستان تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پژوهش بر روی 553 پرستار که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل دو بخش مشخصات جمعیت شناسی و شغلی و پرسشنامه سنجش سبک زندگی شامل 21 سوال بود. روایی ابزار به روش روایی صوری و محتوا و پایایی آن با روش آزمون مجدد با ضریب همبستگی70/0تایید شد. از نرم افزار اس پی اس اس 22 جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج در بعد تغذیه، بیش از نیمی از پرستاران شاغل در بیمارستان های تهران (9/59درصد) وضعیت خوبی داشتند. در زمینه فعالیت فیزیکی، 2/34 درصد پرستاران، وضعیت متوسط و 3/20 درصد آنان وضعیت ضعیف داشتند. بین متغیرهای جنسیت، وضعیت مسکن، تاهل و اشتغال، نوبت کاری، سن، ساعات کاری و تعداد شبکاری ماهانه و وضعیت تغذیه در پرستاران ارتباط آماری معنی دار وجود داشت. وضعیت فعالیت فیزیکی با جنسیت، وضعیت تاهل، اشتغال و سطح تحصیلات، تعداد شبکاری و سابقه کاردرمانی رابطه آماری معنی دار داشت. وضعیت پرستاران در زمینه انجام آزمون های غربالگری سرطان پستان، دهانه رحم و پروستات قابل قبول نبود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها، بهبود سبک زندگی پرستاران در زمینه فعالیت فیزیکی و آزمون های غربالگری، ضروری و نیازمند بررسی بیشتر است. به نظرمی رسد لازم است دوره های آموزشی سبک زندگی سالم، متناسب با نیازهای بهداشتی با تاکید بر ارتقاء فعالیت بدنی، مشارکت منظم در برنامه های غربالگری و تشخیص بیماری ها، در برنامه آموزشی ضمن خدمت کارکنان پرستاری گنجانده شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، پرستار، تغذیه، فعالیت فیزیکی، آزمون های غربالگری سرطان
|
 • Savadzadeh Shahin*, Hesami Kajal Page 1
  Introduction
  More than 100 million women worldwide use hormonal contraceptive, including using DMPA or oral contraceptive. There is particular concern about a putative link between hormonal contraception and HIV infection. The aim of this review article was to evaluate the association between hormonal contraception use and risk of HIV infection.
  Methods
  We were retrieved through a systematic search of electronic databases such as PubMed, Science Direct, Elsevier, BMJ, JAMA by utilizing keywords HIV prevention, hormonal contraception, womens` health, risk factors and human immunodeficiency virus (HIV). This search conducted for relevant literature published between 1989 and 2013.
  Finding: An estimated 40 million people live with human immunodeficiency virus (HIV) globally. Most HIV infected human are of reproductive age 15–49 years. Approximately 45% of women using hormonal contraceptions. Long term used of Progestin-only Injectable such as DMPA and NETEN, may cause thinning of cervico-vaginal mucosa, it may lead to abrasions that facilitate access of HIV to CD4 target cells in submucosal tissue and increased simian immunodeficiency virus acquisition. Although the clinical significance of this thinning remains uncertain.
  Conclusions
  The data do not support an association between use of oral contraceptives and increased risk of HIV acquisition. Nonetheless, family planning services are an important venue for HIV prevention activities
  Keywords: Hormonal Contraception, HIV, Risk Factors, Women Health
 • Meimanat Hosseini*, Sakineh Reshidi, Parvaneh Vasli, Soodeh Shahsavari Page 9
  Background
  Health promoting behaviors are appropriate actions to promote health and prevent further decompensation due to heart failure. Inner strength is a factor of psychological health and well- being and therefore is a dynamic element in holistic recovery. The aim of this study was to determine the correlation of inner strength and health promoting behaviors in women with heart failure referring to hospital affiliated with Beheshti University of Medical Sciences in 2013.
  Materials And Methods
  In this descriptive-Correlation Study, 145 women with heart failure referring to hospital affiliated with Shaheed Beheshti Medical University were selected by convenience sampling method. A 3-part questionnaire including demographics, inner strength questionnaire and Health-promoting lifestyle profile II was used for data collection. Data were analyzed with SPSS 20.
  Finding :There was significant correlation between inner strength and health promoting behaviors dimensions and health promoting behaviors in general (pConclusion :There is significant correlation between inner strength and health promoting behaviors of women with heart failure. Therefore, attention to enhancement of inner strength by nurses seems necessary to improve the health in women with heart failure.
  Keywords: Inner strength, Health promoting behaviors, Women, Heart failure
 • Neda Sheikhzakaryaie, Foroozan Atashzadeh, Shoorideh* Page 21
  Background And Aim
  Organizational commitment and professional ethics are two of the most important issues in higher education. The commitment to these issues is very challenging for the faculty members. The aim of this study was to investigate the relationship between professional ethics and organizational commitment of faculty members.
  Materials And Methods
  This was a descriptive-correlative study. The sample consisted of 150 faculty members of Kurdistan University of Medical Sciences, they were randomly selected. The data selection tools were three questionnaires including demographic work ethics and organizational commitment questionnaires. Data was analyzed by Pearson correlation and single-sample t test using SPSS (V. 16).
  Results
  The mean score of professional ethics was 6.06 ± 1.05 and the mean score of organizational commitment was 4.26 ± 1.10 which were above average of 4. The scores of professional ethics and organizational commitment dimensions were also higher than average. There was a significant relationship between professional ethics and organizational commitment and their dimensions (P
  Conclusion
  According to the findings, more attention to ethical standards and promotion of them among faculty members is necessary. This is the responsibility of the managers of higher education institutions.
  Keywords: Professional Ethics, Ethics, Institutional, Faculty
 • Fatemeh Nahidi*, Fereshteh Rahjoo, Fariburz Moattar Page 31
  Background And Aim
  After pains are painful contractions of the uterus occurring after delivery. According to the side effects of NSAIDs to assess the efficacy of Carumcarvi L. vs. Mefenamic acid on the severity of after pains in postpartum this study was done in Laretsan university affiliated hospital in 2013.
  Materials And Methods
  In a double-blind randomized clinical trial, 102 hospitalized women who complained of moderate to severe after pains, after uncomplicated spontaneous vaginal delivery, were treated with oral doses of Carumcarvi L. 615 mg, Mefenamic acid 250 mg or placebo. Pain ratings were recorded before the first dose and at 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours after the first dose on a 0-10 numeric pain intensity scale. Thereafter every six hours, pain rating was recorded and if the patient required analgesic after 30 minute, pain rating was recorded again. If the pain will not relieve, a 200-mg ibuprofen tablets was administered to the patient. The number of ibuprofen tablets consumed during the intervention was compared between three groups. The data was analyzed by ANOVA, kruskal-wallis and chisquare test.
  Results
  In first six hours ibuprofen consumption in placebo group (75.8%) was more than caraway group (45.7%) and mefenamic acid group (35. 3%) (p=0. 003). 72 hours after delivery the mean number of ibuprofen consumption after intervention showed statistically significant differences between three groups (placebo 4.0±3.04, caraway 3.66±3.271 and mefenamic acid 1.76±2.948) (p=0. 000). There were no significant difference between caraway and placebo (p=0.51). In mefenamic acid group the analgesic use was less than Caraway, and Placebo groups (p=0.001).
  Conclusion
  This study showed that Caraway can reduce the need for chemical analgesics.
  Keywords: Herbal Medicine, Caraway, Mefenamic acid, After pains
 • Pari Zarrini, Maliheh Kadivar*, Ziba Mosayebi, Fariba Asghari, Hadi Ranjbar Page 37
  Background And Aim
  Staff of different wards face diverse ethical issues. Also cultural, social and economic factors affect these issues. A team of experts in the fields of neonatal care and medical ethics tried to explore ethical issues in intensive care units in Iran.
  Methods and Materials: this was a Methodological Research that was done in two steps. In the first step ethical issues in clinical settings explored. The instrument was designed between Aprils to October 2013. The content validity method was used for validity of the instrument. To calculate the reliability, internal consistency was used. The data was analyzed by SPSS 16 and AMOS 16.
  Findings: The result of the first run was a 26 item questionnaire with four domains including commitment, patient rights, and inappropriate interaction with parents and end of life care. Internal consistency for the whole instrument was α= 0.89. The result model has suitable fitness.
  Conclusion
  The results of our study showed the ethical issues of neonatal care with main domains of it. There is an interesting field for research in future.
  Keywords: Ethical issues, Neonatal Intensive Care Units, Physician, Nurse
 • Mahshid Bokaie, Masoumeh Simbar*, Seyed Mojtaba Yassini Ardekani, Hamid Alavi, Majad Page 47
  Introduction and Aim: A large number of studies have examined the psychological impact of infertility, but few studies have looked at the impact of infertility on sexuality. This study designed to answer these three questions: Does infertility have a negative impact on the sexual satisfaction and sexual relationship? Sexual function is affected by infertility? How sexual self-concept is impacted in infertile couples.
  Materials And Methods
  This is a review article in which the impact of infertility on sexual function have been investigated. The data was collected from WHO, PubMed, Scopus, and Iranian Journal Database, Scientific Information Database (SID) databases by searching related literature published from 1990 to 2014, by keywords such as infertility, sexual relationship, sexual behavior and sexual function.
  Results
  In this review, articles were selected, which were paid to the impact of infertility on sexual function. Most of the results recommended that infertility and its treatments can change sexual selfesteem, sexual behavior and relationship and sexual function, but there were controversy in some studies.
  Conclusion
  The results suggest that infertile women experience more problems than men. More researches needs to be done in the field of relations between sexual behavior and sexual relationship, sexual function and sexual self-concepts in infertile couples.
  Keywords: Infertility, Sexuality, Sexual Behavior, Sexual Activity, Sexual Satisfaction
 • Nahid Dehghan Nayeri*, Fatemeh Ghofrani, Hasanreza Ajez Page 57
  Background And Aim
  Most admission to the hospitals occur through Emergency unitts. Because of temporary staying nature of the emergency units the patients should refer to other units or discharge as soon as possible. However, several factors effect on the prolonged staying of the patients in the emergency units. Since nurses have the most relationship and contact with the patients, therefore, this study was conducted for determination of the factors affecting on the staying duration of patients in the emergency units.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional descriptive study. Samples were taken of the nurses working in hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Data collected with the questionnaire that was made based on literature and interviews with nurses. Content validity method was used for validity of the questionnaire and internal correlation for assessing the reliability. Data was collected by the questionnaire and finally 200 questionnaires were returned.
  Findings: The findings revealed a number of factors effecting prolonged hospital stay or discharge barriers. Over than half of the nurses believed that, medical, structural, personnel and Para-clinic factors have a high effect on the patient prolong stay. On the other hand one third of the nurses believed that patient factors have a medium effect. Hospital type is another factor which can effect on the duration of staying.
  Conclusion
  According to the nurses’ perspectives medical, structural and personnel factors cause the long duration of patients’ stay in emergency units. Hospital managers can design guidelines for decreasing length of stay.
  Keywords: Emergency Units, Nurses, Length of Stay, perspective, Emergency
 • Laleh Hasanpour, Sima Zohari Anbuhi*, Mahdi Safari, Nadereh Naderiravesh, Soheila Khodakarim Page 65
  Background And Aim
  Healthy lifestyle leads to promotion of health in societies. Nurses as the largest group of health care providers, are good models for healthy lifestyle behaviors, but working in rotating shifts is a predisposing factor to have risky lifestyle behaviors. The aim of this study was to determine factors associated with nurses’ lifestyle in nurses who working in Tehran hospitals in field of nutrition, physical activity and screening tests in 2012.
  Materials And Methods
  In this correlational descriptive study, 553 nurses from 27 hospitals of Tehran, were selected by convenience method. Hospitals were selected by multistage cluster sampling method. A questionnaire with items related to demographic-occupational information and lifestyle behaviors was used for data collection. Its validity and reliability were determined by content validity method and internal consistency and test-retest (r=0. 70) methods respectively.
  Findings :A significant correlation was found between gender, marital and occupational status, kind of working shifts, age, work hours, frequency of night shifts and nutrition status. Physical activity was associated with gender, marital and occupational status, level of education, frequency of night shifts and work experience of nurses. Nurses reported breast, cervical and prostate cancer screening behaviors was not suitable in compare with general population.
  Conclusion
  We suggest more specific researches to survey nurses’ lifestyle in mentioned aspects. Having healthy lifestyle courses by means of modern methods of education with an emphasis on physical activity and screening behaviors promotion in training programs of nursing students and nursing staffs, seems to be essential.
  Keywords: Life style, Nurse, Diet, Food, Nutrition, Physical activity, Cancer Screening Tests