فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1394)
 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن قالیباف اصل، نازیلا پورداداش مهربانی، لیلا دهقان نیری صفحه 1
  انواع متفاوت نهادهای مالی، نقش مهمی در واسطه گری مالی ایفا کرده و به حل مشکلات حاصل از کاستی های بازار کمک شایان توجهی می کنند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری گونه ای از نهادهای مالی هستند که وجوه دریافتی از افراد را به مجموعه ای از اوراق بهادار تخصیص داده و هر فرد به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم می برد. با توجه به اینکه این نوع صندوق ها ابزاری برای سرمایه گذاری افراد ریسک گریز و بدون تخصص هستند، بازدهی حاصل از نحوه عملکرد مدیران آن ها بسیار اهمیت می یابد. فارغ از تمام عوامل خارجی که بر این مقوله اثرگذار هستند، ویژگی های شخصیتی افراد نیز می تواند اثر قابل توجهی بر تصمیم گیری و عملکرد مدیران نهادهای مالی داشته باشد. از جمله این ویژگی ها می توان به میزان ریسک گریزی مدیران اشاره نمود. در نتیجه این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه به صورت خاص صندوق های مشترک سرمایه گذاری صورت گرفته است. برای محاسبه عملکرد صندوق ها، چهار شاخص: بازده، ریسک پرتفوی، نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بررسی شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از طریق تحلیل مولفه های اصلی، متغیرهای موثر و بااهمیت در عملکرد، از میان چهار شاخص تعیین و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات، مدل تخمین زده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، ریسک گریزی، عملکرد، نهادهای مالی، صندوق های مشترک سرمایه گذار
 • ناصر ایزدی نیا، غلامرضا منصور فر، موسی رشیدی خزایی صفحه 25
  شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود. جامعه آماری پژوهش، همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، معیار جداسازی شرکت ها، مدل آلتمن(1983) می باشد که از 43 شرکت درمانده مالی و 43 شرکت سالم بدست آمده است. متغیرهای دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی از طریق مدل روچوهری (2006) و متغیر دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش از طریق مدل کاسنیک(1999) بدست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آماره t و برای معناداری کل مدل از آماره F استفاده شده است. در انتها نتایج آماری پژوهش نشان می دهد که مدیریت شرکت در سال قبل ورشکستگی به دستکاری اقلام واقعی (دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی) می پردازد، اما به دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبادرت نمی نماید.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی اختیاری سرمایه درگردش، درماندگی مالی، جریان نقد غیر عادی، مدیریت سود، هزینه های تولید غیر عادی
 • عسل صادقپور، حمیدرضا فعالجو صفحه 49
  وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. در این مطالعه نحوه اثرگذاری شاخص ریسک کشوری بر نرخ بازدهی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ استفاده شد. سایر متغیرهای به کار رفته عبارتند از: نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت اوپک، نرخ بازده مسکن، قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم و نرخ تورم که در دوره زمانی 01/1380 تا 12/1392 به صورت ماهانه استفاده شدند. نتایج بیان می کند که احتمال انتقال از رژیم صفر به رژیم صفر ( ) بالا می باشد، پس این رژیم (ریسک کشوری متوسط) نسبت به رژیم یک (ریسک کشوری بالا) دارای پایداری بیشتری است و رژیم صفر پایدارترین رژیم می باشد. نتایج تخمین پارامترهای مدلMSIH(2)-AR(2) از روش درست نمایی در بیشترین حد نشان می دهد که اغلب ضرایب در سطح 10 درصد معنادار می باشد و شاخص ریسک کشوری هنگام قرار گرفتن در هر دو رژیم صفر و یک (ریسک متوسط و بالا) تاثیر منفی دارد اما ضریب تاثیر در رژیم یک (ریسک بالا) بیشتر از رژیم صفر است. بنابراین توصیه می شود تا سرمایه گذاران، قبل از سرمایه گذاری در بازار بورس، به جایگاه ایران در شاخص ریسک کشوری توجه نمایند.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، شاخص ریسک کشوری، مارکوف، سوئیچینگ
 • سعید جبارزاده کنگرلویی، مرتضی متوسل، امین رحیم زاده خزاعی صفحه 79
  این پژوهش تاثیر مساله نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش (چسبندگی هزینه ها) در کنار متغیرهای اقتصادی تعدیل کننده این عدم تقارن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی این روابط، 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1392 انتخاب شده است. جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل، نمادهای مساله نمایندگی در این پژوهش می باشند. به پیروی از چن و همکاران (2012)، در این پژوهش به منظور سنجش متغیرهای اقتصادی ایجادکننده عدم تقارن در هزینه های اداری، عمومی و فروش از شدت دارایی ها، کاهش درآمدی پیاپی و عملکرد سهام و برای نمادهای حاکمیت شرکتی از اندازه هیات مدیره، درصد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت نهادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل بر میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تاثیر ندارد. به عبارت دیگر، جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل، عوامل موثر در چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های بورسی نمی باشند. همچنین حاکمیت شرکتی بر رابطه میان مساله نمایندگی و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: مساله نمایندگی، چسبندگی هزینه ها، سازوکار های حاکمیت شرکتی و بورس اوراق بهادار تهران
 • محمد محمودی، سید امین هادیان، طاهره فلاح عابد صفحه 105
  مطالعات بسیاری به بررسی تاثیر متغیرهایی چون اندازه شرکت، افق پیش بینی سود، نسبت های اهرم مالی و سایر متغیرهای موثر بر دقت پیش بینی سود پرداخته اند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر ارزیابی عملکرد (معیارهای مالی و غیرمالی) و بررسی تاثیر افشای آن ها بر صحت پیش بینی سود می باشد. معیارهای مالی شامل امتیاز افشای معیارهای مالی ارزیابی عملکرد از فرآیندهای داخلی، نوآوری و آموزش و رویکردهای محیطی و معیارهای غیرمالی شامل امتیاز افشای معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از دیدگاه سرمایه گذار، کارمندان، مشتریان، عرضه کنندگان و عملکرد اجتماعی حسب مورد خواهد بود. متغیرهایی چون واریانس بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک، نسبت بدهی، نقدینگی، رشد و سوددهی نیز مورد سنجش قرارگرفته اند. نمونه آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1393 می باشد. این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از نظر استنتاج توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش سطح افشای اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل محتوا از طریق جمله اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که میان افشای معیارهای موثر ارزیابی عملکرد و صحت پیش بینی سود و همچنین میان افشای معیارهای ارزیابی عملکرد غیرمالی و صحت پیش بینی سود رابطه معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: افشای معیارهای ارزیابی عملکرد، افشای معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد، صحت پیش بینی سود
 • نرگس سرلک، سعید عظیم زاده آرانی صفحه 129
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه نسبت های مالی میان شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول می باشد. بدین منظور 10 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، بدهی و سودآوری در 7 گروه از صنایع مختلف میان این کشورها مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش 159 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1391 شمسی و 84 شرکت عضو بورس اوراق بهادار استانبول، طی سال های 2010 تا 2012 میلادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها، نخست نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی و سپس حسب مورد برای مقایسه نسبت ها از آزمون T یا آزمون ناپارامتریک من ویتنی برای دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت کلی بیانگر این است که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار استانبول در نسبت های نقدینگی، فعالیت و بدهی و شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در نسبت سودآوری به مراتب وضعیت مناسب تری نسبت به یکدیگر دارند.
  کلیدواژگان: مقایسه تحلیلی، نسبت های مالی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار استامبول
 • طاهره کیانی، داریوش فرید، حجت الله صادقی صفحه 149
  همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های GARCH اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و می توان بیان نمود که مدل GARCH(1،1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است.
  کلیدواژگان: ریسک، ارزش در معرض ریسک (VaR)، مدل GARCH، بورس اوراق بهادار
|
 • Hasan Ghalibaf Asl, Nazila Poordadash Mehrabani, Leila Dehghan Page 1
  Different types of financial institutions play an important role in financial intermediation and help to solve market deficiencies problems. Mutual funds are kinds of financial institutions that allocate investor's funds in different financial portfolios such as securities. In this mechanism profit or loss of investment divides between investors based on their portion of portfolios. Regarding to the importance of mutual funds for risk averse and non-professional persons, mutual funds manager's performance is very important. Regardless of all external factors that affect managers` performance, personal characteristics have significant effects on manager's decisions and performance. Therefore, this research investigates the relationship between Investment managers` risk aversion and the performance of financial institutions (specially mutual funds).In order to calculate the fund's performance, 4 indicators including return, portfolio risk, trading activity ratio and portfolio diversity were evaluated. In order to data analysis, first determine the effective variables through four indicators by principal component analysis method and then estimate relative OLS model. The results of this research indicate that there is a reverse significant relationship between the managers` risk aversion and mutual fund performance.
  Keywords: Behavioral Finance, Risk Aversion, Performance, Financial Institutions, Mutual funds
 • Naser Izadinia, Gholamreza Masourfar, Musa Rashidi Khazaee Page 25
  To be survived and also to continue the activities, firms need enough resources such as enough cash to pay debtors. If the firm does not have enough resources to respond its requirements, it will be frustrated and firms in facing with frustration, manipulate the accounting profit with one of the performance evaluation items. In these conditions, management manages the profit with accounts manipulation and his purpose is to provide good information and news to capital market to protect the firm value. In accounts manipulation, the existence philosophy of financial inventory would be tarnished and their reliance ability would be lost. The separation criterion of current research is the Z Altman's model which has been produced from 43 financial frustrated and 43 safe firms. The manipulation variables of earnings and production costs are obtained by (Ruchury, 2006) and the manipulation variable of production operational capital accruals is obtained by (Kasznik, 1999) model. Finally, the statistical results of research indicate that the firm management manipulated the actual items (earnings and production costs) a year before the bankruptcy but did not manipulate the accrual working capital.
  Keywords: Discretionary accruals, financial distress, unusual cash flow, earnings management, abnormal production costs
 • Asal Sadeghpour, Hamidreza Faaljou Page 49
  Political stability is a necessary introduction for achieving economic growth and development. In this study, the impact of country risk index on the Tehran Stock Exchange price index rate of return was evaluated. To do so, the non-linear approach Markov-Switching was applied. Other variables used are: market exchange rate, OPEC oil prices, the rate of return on housing prices, the price of Iran Gold Coin (old design), and inflation rate in the period of 1380/01 to 1392/12 (Iranian Calendar) based on a monthly basis. The results indicate that the probability of transition from regime 0 to regime 0 (P_00) is high. Therefore, this regime (average country risk) is more stable than regime one (high country risk) and the regime 0 is the most stable regime. The result of MSIH (2)-AR (2) model parameters by using maximum likelihood estimates show most factors are significant at the level of 10%. And country risk index during both regimes (medium and high risk) have a negative effect. The effect coefficient, however, in regime 1 (high risk) is greater than that in 0 regime. Therefore, investors are suggested, before investing in the stock market, to pay attention to the position of Iran in country risk index.
  Keywords: Tehran Stock Exchange, Index of Country Risk, Markov, switching
 • Saeid Jabbarzadeh Kangarluei, Morteza Motavassel, Amin Rahimzadeh Khazaei Page 79
  This research investigates the impact of the agency problem and the corporate governance mechanisms on cost stickiness in firms listed in Tehran Stock Exchange. To do so, 125 listed firms of Tehran Stock Exchange are selected as a sample to be studied during the period 2006-2014. Free Cash Flow (FCF), CEO Tenure, CEO Horizon and CEO Bonus are proxies for agency problem in this study. The results indicate that none of Free Cash Flow (FCF), CEO Tenure, CEO Horizon and CEO Bonus affects (administrative, general, sale) cost stickiness. The result also shows that corporate governance has no effect on the relationship between agency problem and (administrative, general, sale) cost stickiness.
  Keywords: Agency Problem, Cost Stickiness, Corporate Governance Mechanisms, Tehran Stock Exchange
 • Mohammad Mahmoodi, Seyyed Amin Hadiyan, Tahereh Fallah Abed Page 105
  Many studies have been carried out to evaluate the effect of variables such as firm size, forecast horizon, financial leverage ratios, etc. on the earning forecast accuracy. The aim of this study was to identify Key Performance Indicators (financial and non-financial) and examine the effect of their disclosure on the earnings forecast accuracy in Tehran Stock Exchange companies. Financial indicators include disclosure of financial key performance of internal process, innovation, training and environmental perspectives and non-financial indicators include disclosure of non-financial key performance from investors’`, employees`, customers`, suppliers` perspectives and social performance. In this regard, the variables such as variance of return on equity, sales growth, firm size, systematic risk, leverage, liquidity, growth, profitability as well as the control variables are considered. The sample consists of 118 companies listed in Tehran Stock Exchange from the beginning of 1390 until the end of 1392 (Iranian Calendar). This research with regard to purpose is practical and for conclusion is descriptive - analytical. In this study, the level of disclosure of information connected to assessing the performance is measured by the sentence. The results of this study show that there is a significant relationship between the disclosure of key performance indicators and earnings forecast accuracy. Also, there is a significant relationship between the disclosure of non-financial key performance indicators and earnings forecast accuracy.
  Keywords: Voluntary Key Performance Indicators Disclosure, Non, Financial Key Performance Indicators Disclosure, Earnings Forecast Accuracy
 • Narges Sarlak, Saeid Azimzadeh Page 129
  The purpose of this study is to compare financial ratios of companies listed in Tehran Stock Exchange and Istanbul Stock Exchange. To do so, 10 financial ratios including liquidity ratios, activity, debt and profitability in 7 different industrial groups were compared. 159 companies of Tehran Stock Exchange and 84 companies of Istanbul Stock Exchange were selected during 2010 to 2012. In order to test the hypotheses, first Kolmogorov-Smirnov was used to check the normality of the data. Then, T-test and nonparametric Mann-Whitney were used for testing two independent statistical populations. The overall results indicated that liquidity, activity, and debt ratios of companies in Istanbul Stock Exchange had a better condition than those in Tehran Stock Exchange. In contrast, profitability ratios of Tehran Stock Exchange companies were higher.
  Keywords: Analytical comparison, financial ratios, Tehran Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange
 • Tahereh Kiani, Dariush Fareed, Hojatolah Sadeghi Page 149
  All of investors in the Stock Exchange face risks. Thus, the measurement of risk is among the most important matters to investors. This study deals with the measurement of risk by criterion of Value at Risk. VaR was measured by using a GARCH model. The stock of the listed companies in Tehran Stock Exchange for the cement industry and the time period of the study is the price of cement companies between the years of 1389 to 1391. The results show that the GARCH model has good performance in estimating VaR in stock of listed companies in Tehran Stock Exchange for the cement industry and it can be concluded that the GARCH (1,1) model with the t-student distribution for the majority of listed companies is optimal. The results of this research can lead to favorable outcomes for risk management decisions.
  Keywords: Risk, Value at Risk, GARCH Model, Tehran Stock Exchange