فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 22 (بهار 1395)
 • پیاپی 22 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • پروین حیدریه، آذر دخت خسروی، عبدالرزاق هاشمی شهرکی، سعید ذاکر بستان آباد، روح انگیز نشیبی، سولماز خندان دزفولی، نیره اعتماد، نازنین احمد خسروی، ارمغان عباسپور، محمد هاشم زاده* صفحات 9-16
  سابقه و هدف
  مایکوباکتریوم های غیر سلی بعنوان عوامل ایجاد کننده بیماری های انسانی شناخته شده و گزارش های متعددی از افزایش مقاومت آن ها به رژیم های درمانی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی حساسیت دارویی سویه های مایکوباکتریوم غیر سلی با اهمیت بالینی با استفاده از روش میکروبراث دایلوشن بود.
  مواد و روش ها
  تست تعیین حساسیست دارویی بر اساس دستورالعمل کمیته بین المللی استاندارد های آزمایشگاه بالینی (NCCLS) برای 88 ایزوله بالینی مایکوباکتریوم کند رشد و 154 ایزوله بالینی مایکوباکتریوم تند رشد انجام شد.
  یافته ها
  در میان 40 ایزوله مایکوباکتریوم کانزاسی، همگی به اتامبوتول، ایزونیازید، کلاریترومایسین، موکسی فلوکساساین و لاین زولید حساس بودند. همچنین ایزوله ها به داکسی سایکلین مقاوم بودند. 50% ایزوله ها به ریفامپین و سیپروفلوکساسین مقاوم بودند.
  نتیجه گیری
  وجود تفاوت زیاد در حساسیت ایزوله های مایکوباکتریوم های غیر سلی با اهمیت بالینی به عوامل ضد میکروبی موجود، لزوم شناسایی صحیح و انجام تست های حساسیت دارویی استاندارد نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم های غیر سلی، میکروبراث دایلوشن، تست حساسیت دارویی، ایران
 • سارا باقری، پونه رحیمی*، روح الاه وهاب پور، سید مهدی سادات، محمدرضا آقا صادقی، فاطمه متولی صفحات 17-22
  سابقه و هدف
  پوشش گلیکوپروتئینی E2 ویروس هپاتیت سی برای ورود ویروس به سلول های میزبان مورد نیاز است، همچنین به دلیل اختلاف توالی نوکلئوتیدی در ناحیه C ترمینال ژن E2 تنوع ویروسی به وجود می آید که موجب پایداری عفونت می گردد، در نتیجه این ژن هدف اصلی برای تولید آنتی بادی های خنثی کننده و ساخت واکسن می باشد. در این تحقیق نیز جهت مطالعات مقدماتی، تمام طول ژن E2 از ژنوتیپ 2a استرین JFH1 ویروس هپاتیت سی درون وکتورpET28a(+) قرار گرفته و به درون باکتری E-coli انتقال یافته است.
  مواد و روش ها
  ژن ناحیه E2 از ژنوتیپ2a استرین JFH1 ویروس هپاتیت سی پس از طراحی پرایمرهای دارای جایگاه آنزیم های محدودگر EcoR1 و Nde1 توسط واکنش PCR تکثیر گردید و محصول آن پس از تائید درون وکتورpET28a(+) نوترکیب گشت، سپس به روش شوک حرارتی درون سلول باکتری E-coli سویه DH5α، ترانسفورم شده و تائید گردید.
  یافته ها
  همسانه سازی ژن E2 به صورت تمام طول درون وکتورpET28a(+) با موفقیت انجام شد و سازه نوترکیب (pET28a – E2) به درون سلول باکتریE-coli DH5α منتقل شده و تائید گردید.
  نتیجه گیری
  ساخت وکتور نوترکیب pET28a(+) دارای ناحیه تمام طول ژن E2 از ژنوتیپ 2a استرین JFH1 ویروس هپاتیت سی و انتقال به درون باکتری E-coli این امکان را فراهم می کند تا جهت بیان ژن مزبور در سویه های بیانی از این وکتور نوترکیب استفاده شود.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت سی، تمام طول ژن E2، ژنوتیپ 2a استرین JFH1، وکتورpET28a(+)، باکتری E، coli
 • حمید تبیانیان، بهزاد اطروشی، علی کرمی، حمید باباولیان صفحات 23-28
  سابقه و هدف
  پروتئازها رده ای از آنزیم ها می باشد و به دلیل نقش های فیزیولوژیک و کاربردهای تجاری موقعیت بسیار ارزشمندی دارند. پروتئازهای قلیایی ایجاد توسط شده توسط گونه های جنس Bacillus به دلیل ثبات حرارتی و پایداری که در pH های متفاوت دارند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این تحقیق که با هدف بررسی مقایسه ای دو روش کشت بسته و نیمه پیوسته در محیط کشت غوطه ور برای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی با سوبسترای گلوکز 2، 10 و20 درصد انجام شد.
  مواد و روش ها
  باکتری ها از جنس Bacillus از خاک های قلیایی استان گیلان جداسازی و پس از غربالگری بررسی تولید آنزیم به طور هم زمان در دو روش کشت بسته و نیمه پیوسته از نظر تولید آنزیم مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی مقایسه ای دو سیستم در بهترین حالت نشان از تولید 3/2 برابری در کشت نیمه پیوسته با گلوکز2 درصد U/ml 207/0 در مقایسه با U/ml 088/0 در کشت بسته بوده و حاکی از برتری این روش بر روش بسته است.
  نتیجه گیری
  سویه Bacillus جدا سازی شده توان تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در هر دو روش کشت را دارد اما فعالیت آنزیمی در کشت نیمه پیوسته در مقایسه با کشت بسته 3/2 برابر بیشتر بود.
  کلیدواژگان: آنزیم، کشت غوطه ور، Bacillus
 • مهسا مختاری، مهدی ارجمند، مهدی رهایی جهرمی، علیرضا نیک فرجام صفحات 29-34
  سابقه و هدف
  کشف اخیر راجع به اینکه «بیان miRNA غالبا در سرطان دچار تغییر می شود» و از آنجایی که امروزه سرطان دومین عامل مرگ و میر انسان ها در جوامع بشری است، مسیر جدیدی از تحقیقات را باز نموده است. در چندین سال گذشته، از رویکرد بسیار متفاوتی نسبت به توسعه انواع روش های مختلف تشخیص بیومارکرهای miRNA استفاده شده است. به طوری که در طول دهه گذشته پیشرفت های زیادی در استفاده از روش های نانو جهت تشخیص مولکولی حاصل شده است.
  مواد و روش ها
  برای تهیه نانوذره های طلا، نسبت مشخصی از سدیم سیترات و HAuCl43H2O با یکدیگر ترکیب نموده. میانگین قطر نانوذره های طلا با استفاده از دستگاه زتا سایزر محاسبه شد. سپس نسبت های مشخصی اولیگونوکلئوتید به نانوذرات اضافه نموده و نانوپروب ساخته شده در معرض توالی هدف قرار گرفت و نواسانات پلاسمون سطحی با استفاده از دستگاه طیف سنج مرئی-فرابنفش بررسی گردید.
  یافته ها
  میانگین قطر نانوذرات طلای سنتز شده با کمک دستگاه زتا سایزر اندازه گیری شد که 20 نانومتر به دست آمد. غلظت بهینه اولیگونوکلئوتید برای اتصال به نانوذرات با استفاده از دستگاه طیف سنج مرئی-فرابنفش حدود pM5 به دست آمد. حد تشخیص این روش برای miRNA سنتز شده تک رشته ای با طول mer23، در حدود pM5 می باشد.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد، تهیه نانوذرات طلا با استفاده از روش کاهش سیترات جهت تشخیص بیومارکرهای miRNA با استفاده از خاصیت SPR نانوذرات طلا میسر می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان، بیومارکر، miRNA، نانوذرات طلا
 • پریا ریاضی، فاطمه نجات زاده*، ابراهیم ولیزادگان صفحات 35-40
  سابقه و هدف
  به منظور بررسی تاثیر آبیاری و تغذیه روی بر رشد و خواص آنتی اکسیدانی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) آزمایشی در بهار 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد خوی به اجرا درآمد.
  مواد و روش ها
  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش تاثیر آبیاری در چهار سطح شامل 40، 60، 80 و 100 درصد ظرفیت زراعی (FC) و تغذیه روی در چهار سطح شامل صفر، 5/2، 5 و 10 میلی گرم در کیلوگرم از منبع سولفات روی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر آبیاری بر روی ارتفاع گیاه، تعداد برگ، قطر ساقه اصلی، وزن تر و وزن خشک گیاه معنی دار (1% p≤) بود. بیشترین عملکرد اسانس (91/20 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 100% رطوبت بدست آمد.
  بحث: هم چنین نتایج نشان داد که محلولپاشی روی، بر روی ارتفاع گیاه، تعداد شاخه های فرعی، تعداد برگ، تعداد میانگره، وزن تر و خشک و درصد اسانس معنی دار (1% p≤) بود. محلولپاشی روی تنها بر روی قطر ساقه اصلی و آبیاری و محلوپاشی روی، بر روی صفت ارتفاع گیاه در سطح دار (5% p≤) معنی دار بود. به طوری که بیشترین عملکرد اسانس (81/15) از تیمار 5/2 میلی گرم سولفات روی بدست آمد.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود برای افزایش عملکرد اسانس گیاه دارویی مریم گلی از تیمار رطوبت 100% و محلولپاشی روی 5/2 میلی گرم استفاده گردد.
  کلیدواژگان: مریم گلی (Salvia officinalis L.)، تغذیه، آبیاری، اسانس
 • امیر رجبی*، حسین عباسپور، جعفر مسعود سینکی صفحات 41-50
  سابقه و هدف
  در این پژوهش، اثر محرک های شیمیایی متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید در محیط کشت پایه (MS) بر تحریک تولید هایپرسین در یک دوره 42 روزه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  ریز نمونه های برگ و ساقه به محیط MS حاوی محرک های متیل جاسمونات و محرک سالیسیلیک اسید منتقل شدند. عصاره های متانولی این گیاه به وسیله دستگاه HPLC به منظور بررسی تغییرات در میزان هایپرسین مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که غلظت 100 میکرومولار متیل جاسمونات نسبت به سایر غلظت ها بیش ترین میزان هایپرسین (66/34%) را تولید می کند. هم چنین نیز استفاده از غلظت های بیشتر از 100 میکرومولار سالیسیلیک اسید باعث از بین رفتن نمونه های کشت بافتی گیاه گل راعی می شود.
  نتیجه گیری
  محرک شیمیایی متیل جاسمونات در افزایش میزان هایپرسین در کشت بافت گل راعی بسیار تاثیر داشته است. اما محرک شیمیایی سالیسیلیک اسید تاثیر محسوسی در افزایش میزان هایپرسین در گیاه گل راعی نداشت.
  کلیدواژگان: هایپرسین، متیل جاسمونات، سالیسیلیک اسید، گل راعی، متابولیت های ثانویه
 • حمید حجتی نیا، آذر سبکبار* صفحات 51-58
  سابقه و هدف
  آسپرژیلوزیس شایعترین عامل ایجاد کننده عفونت های قارچی با منشاء خارجی است. علی رغم توسعه داروهای ضد قارچی، به دلیل افزایش مقاومت دارویی، افزایش میزانMIC در بین سویه های آسپرژیلوس، میزان مرگ و میر عفونت های فرصت طلب ناشی از گونه های آسپرژیلوس فلاووس افزایش یافته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در طی 9 ماه بر روی 40 سویه آسپرژیلوس فلاووس شامل 20 سویه بالینی و 20 سویه محیطی انجام شد. سپس تست حساسیت دارویی طبق روش استاندارد NCCLS-M38P انجام شد. سوسپانسیون قارچی از هر کلنی قارچ خالص شده با محدوده سلولی cfu/ml 104 x4-1 توسط اسپکتروفتومتر 530 نانومتر تهیه گردید. رقت های سریالی از دارو برای ایتراکونازول و وریکونازول از mg/ml 16 -015/0 و برای داروی کاسپوفانژین از mg/ml 8-007/0 تهیه و میزان MIC داروها بعد از 48 ساعت انکوباسیون در دمای 30 درجه سانتی گراد تعیین گردید.
  یافته ها
  محدوده MIC بدست آمده آسپرژیلوس فلاووس در برابر داروی ایتراکونازول بین 2-125/0 و5/0 MIC50= و1MIC90= و داروی وریکونازول بین 2-25/0 و5/0 MIC50= و1MIC90= و برای داروی کاسپوفانژین بین 125/0-0131/0 و063/0 MIC50= و125/0MIC90= بدست آمد.
  نتیجه گیری
  تمامی نمونه ها به داروهای مورد مطالعه حساسیت نشان دادند. میزان محدودهMIC حاصل از ایتراکونازول، وریکونازول و کاسپوفانژین، سویه های بدست آمده آسپرژیلوس فلاووس، جزء سویه های حساس ارزیابی شدند و سویه مقاوم مشاهده نگردید. دامنه MIC سویه ها در دامنه مطالعات مشابه و در مواردی نیز خارج از این دامنه ها قرار گرفت که نشان دهنده حساسیت بیشتر سویه های مورد مطالعه بود.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس فلاووس، حساسیت دارویی، کاسپوفانژین، ایتراکونازول، وریکونازول
 • ماهرخ بابایی، مجید حسن زادگان رودسری، نیلوفر رشیدی، مهدی ارجمند، عظیم اکبرزاده خیاوی* صفحات 59-64
  سابقه و هدف
  نیوزوم یکی از نانوحامل های با سورفاکتانت غیریونی می باشد که باعث افزایش پایداری دارو در بدن می شود. در این مطالعه داروی سیس پلاتین مورد استفاده برای درمان سرطان با استفاده از فناوری نانو، نیوزومه شد.
  مواد و روش ها
  نانونیوزوم ها به دو روش تبخیر فاز معکوس و تزریق اتر ساخته شدند. میانگین قطر ذرات تهیه شده با استفاده از دستگاه زتاسایزر اندازه گیری شد. بازده انکپسولاسیون، بارگذاری دارو و رهایش دارو طی 48 ساعت با استفاده از روش اسپکتروفتومتری محاسبه شد. میزان سمیت سلولی نیز به کمک روش MTT بر روی رده سلولی C6 بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج اندازه ذرات را در ابعاد نانو تایید کرد. بازده انکپسولاسیون، بارگذاری و رهایش دارو برای هر دو روش تبخیر فاز معکوس و تزریق اتر به ترتیب 59/4± 6/43%، 22/3 ± 8/52%؛ 08/0± 36/4%، 17/0±28/5%؛ 55/0±53/97% و 74/1±23/81% بود.
  بحث: این مطالعه نشان داد سمیت فرمولاسیون تهیه شده با استفاده از روش تزریق اتر بیشتر از فرمولاسیون تهیه شده با روش تبخیر فاز معکوس است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد تهیه نانونیوزوم های بارگذاری شده با سیس پلاتین از روش سنتز تزریق اتر نسبت به تبخیر فاز معکوس مناسب تر است.
  کلیدواژگان: دارورسانی، سیس پلاتین، نیوزوم، MTT، رده سلولی C6
 • غزاله زندی، مجتبی دشتی زاد، گلناز اسعدی تهرانی، مهدی شمس آراء صفحات 65-72
  سابقه و هدف
  اگرچه امروزه IVF به عنوان یک تکنیک پرکاربرد در درمان ناباروری می باشد، اما مطابق مطالعات صورت گرفته، استرس ایجاد شده به واسطه ی تغییرات اسمزی، اکسیژن، دما و pH در شرایط خارج از رحم می تواند باعث تغییرات مورفولوژیکی، ژنتیکی و اپی ژنتیکی در جنین های برون تنی نسبت به حالت درون تنی گردد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر IVF بر کیفیت جنین ها از طریق ارزیابی نرخ زنده مانی و رشد و هم چنین بررسی میزان بیان ژن هایOct4 و Nanog موثر در پرتوانی توده سلولی داخلی بلاستوسیست می باشد
  مواد و روش ها
  در این آزمایش بلاستوسیست های 5/4-5/3 روزه ی موش در دو گروه بررسی شدند. در گروه تیمار بلاستوسیست های برون تنی با گذشت 100 ساعت از لقاح اسپرم و تخمک حاصل گشتند. بلاستوسیست های درون تنی تیمار نشده نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. در هر دو گروه، نرخ زنده مانی و میزان خروج بلاستوسیست ها از زونا و هم چنین میزان بیان ژن Oct4، و Nanog، توسط تکنیک Real-time PCR بررسی شدند.
  یافته ها
  اگرچه میزان خروج بلاستوسیست از زونا نسبت به کنترل دارای کاهش معنی داری بود (40/10± 73/67% در مقابل 80/5± 88/86%) اما میزان زنده مانی در بلاستوسیست های برون تنی مانند گروه کنترل همچنان 100% باقی ماند. هم چنین بیان ژن های Nanog و Oct4 در بلاستوسیست های برون تنی نسبت به گروه کنترل دارای افزایش بود.
  بحث: این مطالعه نشان داد که لقاح آزمایشگاهی می تواند بر خروج بلاستوسیست از زونا و بیان ژن تغییر ایجاد کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل، لقاح آزمایشگاهی می تواند باعث تغییر بیان ژن و کیفیت در رویان گردد.
  کلیدواژگان: لقاح آزمایشگاهی، بلاستوسیست، Oct4، Nanog، Real Time PCR
 • هانیه امینی نیا، علی ناظمی، شیوا ایرانی صفحات 73-82
  سابقه و هدف
  ترومبوز یا ترومبوزیس، به تشکیل لخته خون در داخل یک رگ خونی می گویند. این عارضه عموما با تجمع پلاکت های خون پدید می آید. این تمایل به لخته شدن ناشی از عوامل بیرونی و فاکتورهای ژنتیکی است که حاصل تغییر در مکانیسم لخته شدن می باشد.
  این مطالعه با هدف به کارگیری از روش Taq man Allele-Specific Real-Time برای تشخیص و غربالگری جهش V617F ژن JAK2 در بیماران مستعد به ترومبوزیس صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با مراجعه به آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهرستان رشت واقع در استان گیلان از میان مراجعین برای بررسی عوامل ترومبوزیس، 110 خون کامل از افراد مبتلا و 105 خون کامل از افراد عادی (بدون سابقه بیماری) تهیه شد و پس از استخراج DNA از تمامی نمونه ها، اقدامات لازم برای بررسی حضور جهش V617F ژن JAK2 با روشTaq man Allele-Specific Real-Time PCR انجام گرفت و با استفاده از روش های آماری، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از تائید صحت تکنیک مورد نظر بر روی نمونه های کنترل، نتایج غربالگری این روش در جمعیت افراد مراجعه کننده برای بررسی عوامل ترومبوزیس از جمله فاکتورهای 2 و 5 نشان از عدم حضور این تغییر بوده است. همچنین با غربالگری روی نمونه های جمعیت کنترل، هیچ جهش V617F در ژن JAK2 شناسایی نگردید.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد تکنیک بکار گرفته شده قابلیت کافی جهت تشخیص جهشV617F ژن JAK2 را دارا است. همچنین عدم شناسایی جهشV617F ژن JAK2 در جمعیت مراجعین ترومبوزیس جهت بررسی فاکتورهای2 و 5، نشان داد که جهشV617F ژن JAK2 در جمعیت مورد مطالعه به عنوان یکی از عوامل ترومبوزیس مطرح نمی باشد.
  کلیدواژگان: ترومبوزیس، JAK2 V617F، Taq man Allele، Specific Real، Time PCR
 • آتنا بازجو، پروانه جعفری صفحات 83-90
  سابقه و هدف
  دیابت یکی از مهترین اختلالات متابولیک است که شیوع آن به سرعت رو به گشترش بوده و می تواند و مشکلات درمانی فراوانی را سبب گردد. عدم وجود درمان مناسب برای این بیماری سبب گشته استفاده از پروبیوتیک ها در درمان و پیشگیری از این بیماری مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق اثر باسیلوس سوبتی لیس JQ61819˓ به عنوان پروبیوتیک بومی ایران به همراه عصاره زیره سبز بر بهبود الگوی لپیدی و قند خون در رت نر نژاد ویستار مدل دیابتی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  35 رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی در 5 گروه تقسیم به شرح زیر تقسیم شدند: کنترل منفی˓ کنترل مثبت دیابتی˓ پروبیوتیک˓ زیره سبز ،پروبیوتیک به همراه زیره. پس از 21 روز رت ها با اتر بیهوش و پس از خونگیری از قلب، میزان قند خون، پروفایل لیپیدی، رت ها در هر گروه تعیین گشت.
  یافته ها
  در پی توسعه دیابت سطوح قند خون، کلسترول و تری گلیسرید در رت ها افزایش یافته و مصرف پروبیوتیک و زیره و مصرف توام این کارایی بالایی در کنترل قند خون داشت (حداکثر 2/62٪). مصرف توام این دو ترکیب سبب کاهش معنی دار کلسترول، تری گلیسرید در رت های دبابتی گشت.
  نتیجه گیری
  استفاده از پروبیوتیک بومی باسیلوس سوبتی لیس به تنهایی و یا همراه عصاره زیره میتواند در کنترل قند خون مبتلایان به دیابت مفید باشد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، قند خون، کلسترول، باسیلوس سوبتیلیس JQ61819، عصاره زیره
 • معصومه حسنی، علیرضا بابایی، کبری مسلم خانی صفحات 91-96
  سابقه و هدف
  گیاه مامیران کبیر یکی از ذخایر مهم دارویی در دنیا محسوب می شود. از آن جایی که تنوع ژنتیکی این گیاه در مطالعات جهانی بررسی نشده، لذا در تحقیق حاضر تنوع ژنتیکی 14 اکوتیپ مامیران کبیر با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  استخراج DNA از نمونه های برگی جوان با استفاده از روش CTABانجام شد. محصولات ISSR براساس حضور (1) و غیاب (0) در هر پرایمر امتیازدهی شدند. برای ارزیابی شباهت ژنتیکی میان نمونه ها از تجزیه خوشه ایبا روش Jaccard استفاده گردید.
  یافته ها
  آغازگر (CA)8G بش ترین چندشکلی (8/92) را در بین آغازگرها تولید کرد. کمترین شباهت ژنتیکی 16/0 بین دو نمونه مامیران شیرگاه (C16) و سیاه کلاه (C30) دیده شد. تجزیه خوشه ایداده های مولکولی، نمونه ها را در 7 شاخه، دسته بندی کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج گروه بندی تجزیه کلاستر تا حد زیادی عدم ارتباط بین تنوع مولکولی و تنوع جغرافیایی را نشان می دهد. به نظر می رسد این امکان وجود دارد که یک نمونه از یک منطقه جغرافیایی به منطقه دیگر مهاجرت کرده باشد و از منشاء اولیه خود فاصله گرفته باشد
  کلیدواژگان: Chelidonium majus، نشانگر ISSR، تنوع ژنتیکی، پرایمر
 • فیروزه خلیل آبادی نژاد، سعید تمدنی جهرمی، سیده منصوره منصوری، کیانا پیریان صفحات 97-102
  سابقه و هدف
  اطلاعات کروموزومی جانداران علاوه بر کمک به شناخت بهتر بیولوژی و طبقه بندی آنها، در جهت اصلاح نژاد و دستکاری های کروموزومی نیز موثر است. میگو سفید هندی Penaeus indicus از مهمترین گونه های پرورشی ایران است.
  موادو روش ها
  میگوهای مولد از آب های حوزه شرق و غربی بندر جاسک صید شدند. رنگ آمیزی مراحل رشدی توسط کلشی سین و هیپوتونیک KCl در غلظت و زمان های مختلف انجام شد. گسترش کروموزومی متافازی به دو روش کامپوس- راکوس و له کردن بافت و رنگ آمیزی با گیمسا یا آب مقطر بررسی شد.
  یافته ها
  بافت بیضه بهترین گسترش را نشان داد. تعداد کروموزوم های دیپلویید (86n=2) با هاپلویید (43n=) تایید شد که در این میان 27 جفت کروموزوم متاسنتریک /ساب متاسنتریک و 16 جفت اکرو/تلو سنتریک تشخیص داده شد.
  بحث: با وجود اختلافات کروموزومی مشاهده شده در مطالعات کاریوتایپی گونه های خانواده پنائیده، تعداد کروموزوم های دیپلویید (86n=2) تعیین شده در این مطالعه در محدوده تعداد کروموزوم دیپلوئیدی (86 تا 92n= 2) گزارشات پیشین قرار دارد.
  نتیجه گیری
  جهت مطالعه کاریوتایپینگ و گسترش کروموزومی گونه های جنس پنائیده بافت بالغ بیضه و رنگ آمیزی گیمسا 10% و تهیه لام به روش له کردن بافت به عنوان بهترین روش های آماده سازی تعیین شدند.
  کلیدواژگان: کاریوتایپ، خلیج فارس و دریای عمان، Penaeus indicus (Fennero penaeus)
 • نیره فلاح نژادتفتی، بهرام وخشور، اقدس مهدیزاده شاهی، فاطمه انوری، مهدی انتظام، رضا امرایی صفحات 103-109
  سابقه و هدف
  نانو ذرات نقره کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف دارند. در روش های معمول نانو ذرات با روش شیمیایی سنتز می شوند، در تحقیق حاضر، سنتز نانو ذرات نقره در شبکه هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون (PVP) به وسیله پرتودهی با باریکه الکترون انجام می شود.
  مواد و روش ها
  برای تهیه هیدروژل، پلی وینیل پیرولیدون به میزان 7 درصد به آب مقطر اضافه شد و تا دمای C◦80 همراه با هم زدن حرارت داده شد. پس از حل شدن، محلول نیترات نقره به مقادیرppm 200-100-70، به محلول PVP اضافه شد. سپس نمونه ها با دز kGy 33 پرتودهی شدند. خصوصیات هیدروژل تهیه شده به وسیله اسپکتروسکوپی UV-vis، طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )، کسر ژل، تورم و آزمون فعالیت ضد میکروبی بررسی شد.
  یافته ها
  طیف جذبیUV-vis نانوکامپوزیت Ag/PVP، تشکیل نانو ذرات را تایید کرد و بررسی نمونه با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) تشکیل نانو ذرات نقره در ابعاد 5 تا 10 نانومتر را نشان داد. بررسی طیف FTIR نشان داد که پیوند کئوردینانس بین نیتروژن حلقه پیرولیدونPVP و نانو ذرات نقره تشکیل می شود. میزان تورم و درصد ژل نانوکامپوزیت Ag/PVP با هیدروژل بدون نقره یکسان می باشد. نتایج آزمون ضدمیکروبی نشان داد که هیدروژل Ag/PVP دارای خاصیت ضدمیکروبی می باشد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص شد که پرتودهی با الکترون روشی مناسب برای تولید نانو ذرات نقره در درون ماتریس هیدروژل ها می باشد. توانایی تولید نانو ذرات نقره در ماتریس پلیمر هم زمان با فرایند استریلیزاسیون، تکنیک پرتودهی را برای کاربردهای پزشکی جذاب می سازد.
  کلیدواژگان: پرتودهی، هیدروژل، نانو ذرات نقره، الکترون
|
 • Parvin Heidarieh, Azar Dokht Khosravi, Abdolrazagh Hashemi, Shahraki, Saeed Zaker Bostanabad, Rohangiz Nashibi, Solmaz Khandan Dezfuli, Nayereh Etemad, Nazanin Ahmad Khosravi, Armaghan Abbaspour, Mohammad Hashemzadeh* Pages 9-16
  Aim and
  Background
  Non-tuberculous mycobacteria have long been identified as capable of causing human disease. Several reports have suggested increasing trend to available treatment regimes. The aim of this study was to evaluate antibiotic susceptibility of clinically significant NTM using standard micro broth dilution test.
  Material and
  Methods
  The antimicrobial susceptibility testing was performed following National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) method for 88 clinical isolates of slowly growing mycobacteria (SGM) and 154 clinical isolates of rapidly growing mycobacteria (RGM).
  Results
  Among the 40 isolates of M. kansasii, all were susceptible to Ethambutol, Isoniazid, Clarithromycin, Moxifloxacin and Linezolid. The isolates also were resistant to Doxycycline and 50% isolates were resistant to Rifampicin and Ciprofloxacin.
  Conclusion
  The presence of high variations in susceptibility among clinically important NTM to the currently available antimicrobial agents confirms the need for accurate identification as well as performing standard susceptibility testing of any clinically important isolate.
  Keywords: Non, tuberculous mycobacteria, Micro broth dilution, Susceptibility testing, Iran
 • Sara Bagheri, Pooneh Rahimi*, Rouhallah Vahabpour, Seyed Mehdi Sadat, Mohammad Reza Aghasadeghi, Fatemeh Motevalli Pages 17-22
  Aim and
  Background
  The envelope glycoprotein E2 in Hepatitis C virus is required for host-cell entry. The nucleotide sequence diversity in carboxyl-terminus (C-terminal) of this gene results in induction of neutralizing antibody that makes this gene an important target for vaccine development studies. In this study we tried to make a recombinant pET28a () containing full length of the E2 gene from genotype 2a (JFH1) followed by being transformed into the E-coli (DH5a).
  Material and
  Methods
  Full-length of HCV E2 region from genotype 2a (JFH1) was amplified by PCR reaction using the specific primers including the restriction sites for EcoR1 and Nde1. The confirmed PCR product was cloned into the pET28a () vector and transformed into the E-coli (DH5a) using the heat shock method.
  Results
  The HCV E2 gene was successfully cloned into the pET28a () vector in full length size. Transformation of the E-coli strain DH5a by this recombinant vector was confirmed.
  Conclusion
  Transformation of the E-coli (DH5a) using the recombinant vector pET28a- HCV 2a (JFH1) E2 gene provides useful tools for further expression of this gene in full length size in different expression system.
  Keywords: Hepatitis C Virus, E2 gene full, length, genotype 2a (JFH1), pET28a (+) vector, E, coli (DH5α)
 • Hamid Tebyanian, Behzad Otroshi, Ali Karami, Hamid Babavalian Pages 23-28
  Aim and
  Background
  Proteases is family of enzymes which has valuable commercial applications due to their very crucial physiological roles. Alkaline proteases is produced by Bacillus species which are of particular importance because of their thermal stability at different pHs. This study aimed to evaluate and compare two methods of package cultivation and semiconductor in immersed culture medium for the production of alkaline protease enzyme using 2, 10 and 20 percent of glucose substrate.
  Materials And Methods
  Bacteria of the genus Bacillus were isolated from alkaline soils of Guilan province and after screening for enzyme production being simultaneously evaluated in both closed and semi-continuous culture methods.
  Results
  Comparison of two methods showed that enzyme production in semi-continuous culture was 2.3 times more than package culture using 2% glucose (0.207U / ml vs. 0.088 U / ml) indicating that the former is more effective.
  Conclusion
  isolated Bacillus strains could produce alkaline protease enzyme in both culture methods, but enzyme activity in semi-continuous culture was 3.2 times higher compared to package culture.
  Keywords: Enzyme, submerged culture, Bacillus
 • Mahsa Mokhtari, Mehdi Arjmand, Mahdi Rahaei Jahromi, Alireza Nikfarjam Pages 29-34
  Aim and
  Background
  The recent discovery about the "miRNA expression is frequently altered in cancer," and since it is now the second leading cause of cancer mortality in human society, it has opened a new direction of research. In the past several years, a very different approach to the development of various methods for the detection of miRNA biomarkers has been used. Over the past decade, an enormous progress has been made in the use of nanotechnology for molecular diagnostics.
  Material and
  Method
  For the preparation of gold nanoparticles, a certain proportion of sodium citrate and HAuCl4 3 H2O were combined with each other. The mean diameter of the gold nanoparticles was calculated using the Zeta sizer. The ratios of specific oligonucleotide were added to the nanoparticles, nanoprobes made were exposed to target sequences, and the fluctuations of surface plasmons were investigated by UV-visible spectrometer.
  Results
  The mean diameter of the gold nanoparticles synthesized was measured by Zeta sizer about 20 nm, respectively. The optimal concentration of oligonucleotide for binding to nanoparticles was about 5pM measured by UV-visible spectrometer. The detection limit of this method for the synthesis of a single strand of miRNA with the 23mer, is about 5pM.
  Conclusion
  The study showed that gold nanoparticles prepared by citrate reduction method for the detection of miRNA biomarkers by using SPR properties of gold nanoparticles is possible.
  Keywords: Cancer, biomarker, miRNA, gold nanoparticles
 • Parya Riyazi, Fatemeh Nejatzadeh *, Ebrahim Valizadegan Pages 35-40
  Aim &
  Background
  : To study the effect of irrigation and zinc nutrition on yield and essential oil production of (Salvia officinalis L.), a field experiment was conducted at the College of Agriculture, Islamic Azad University of Khoy during spring 2013.
  Material and
  Methods
  The experiment was conducted as a factorial based on complete randomized block design with four replications. The effects of irrigation in four levels including 100, 80, 60, 40 % (FC) and zinc nutrition in four levels including 0 (control), 2.5, 5, 10 mg/kg (ZnSO4) were investigated.
  Results
  The results showed that the effect of irrigation on plant height, number of leaves, stem diameter, fresh weight and dry weight were significant (p ≤1%). The highest oil yield (20.91 kg/ha) was obtained with 100% humidity. The results also showed that zinc spraying on the height, number of branches, leaves, internodes, fresh and dry weight, and percentage of essential oil was significant (p≤0.01). Zinc Spraying and watering on only the main stem diameter and plant height was also significant (p≤0.05). The highest essential oil yield (15.81) was obtained in 2.5 mg/kg (ZnSO4).
  Conclusions
  According to our results it is recommended to increase the essential oil yield using 100% humidity and 2.5 mg/kg (ZnSO4) in (Salvia officinalis L.).
  Keywords: (Salvia officinalis L.), Nutrition, Irrigation, Essential oil
 • Amir Rajabi, Hosein Abbaspoor, Jafar M. Sinaki Pages 41-50
  Aim and
  Background
  Hypericin is a photosensitive Naphthodianthrones with photodynamic activities. In recent years, the pharmacology studies have shown that extracts and compounds obtained from Hypericum perforatum have some properties such as: antidepressants, anti-cancer, anti-antioxidant, anti-bacterial and anti-microbial and recently, there is great attention to this herb due to its effect for treatment of AIDS. In this work, the chemical stimuli effects of methyl-jasmonate and salicylic acid in medium stage (MS) on Hypericin production stimulation during a 42-day period was examined.
  ­­Material and
  Methods
  Stem and leaf explants were isolated from planted sterile seedlings in medium and were transferred to MS condition including methyl-jasmonate stimulus with concentration of (0, 50, 100, 150, 250 and 500 µicro-Molar) and salicylic acid stimuli with concentration of (0, 50, 100, 150, 200 and 400 µicro-Molar) and then were kept in temperature about 21 ± 3 °C in 16 hours lighting and 8 hours dark light condition. The methanol extracts of this plant were analyzed with HLPC apparatus for studying the changes in Hypericin amount.
  ­­
  Conclusion
  The results showed that the concentration of 100µM methyl-­jasmonate produces more Hypericin (%34, 66) than other producers. Also these results showed that salicylic acid stimuli have no tangible effect on Hypericin production and using concentrations more than 100­µM of salicylic acid causes destruction of plant tissue cultures of Hypericum perforatum.
  Results
  The chemical stimulus, methyl -jasmonate is more effective in Hypericum production of plant Hypericin tissue culture. The chemical irritant effect of salicylic acid did not significantly increase the amount Hypericin in the plant Hypericum.
  Keywords: Hypericin, Methyl, jasmonate, salicylic acid, Hypericum perforatum, secondary metabolites
 • Hamid Hojatinia, Azar Sabokbar* Pages 51-58
  Aim and
  Background
  Different studies have shown that despite the expanding number of antifungal agents, death rate caused by Aspergillus species has been increased during the recent decades due to drug-resistance occurrence, increased minimum inhibitory concentration (MIC) and cross-resistance among the isolated species. Regarding the lack of effective response to conventional treatments and antifungal susceptibility patterns of the most common isolated Aspergillus species.
  Material and
  Method
  In this study, during 9 months; 20 clinical isolates and 20 environmental strains were studied. In the next stage, drug sensitivity test was done according to the NCCLS-M38P method. A fungal suspension was made with 1-4*104cfu/ml cellular range using 530nm spectrophotometer. Serial dilution of Itraconazol, Voriconazol (0.015-16mg/ml) and Caspofungin (0.007-8mg/ml) were performed and MIC was determined after 48Hr of incubation on 350c.
  Results
  In studied strains we did not find any drug resistance gene. MIC range for Aspergillus flavus in Itraconazol was determined as 0.125-2mg/ml which MIC50= 0.5 and MIC90=1mg/ml. also for vericonazol range was 0.25-2mg/ml and MIC­­­50=0.5 and MIC90=1 determined and caspofungin 0.0131-0.125mg/ml and MIC50=0.063 and MIC50 = 0.063 and MIC90 = 0.125.
  Conclusion
  According to MIC range for Itraconazol, voriconazol and caspofungin , the studied aspergillus flavus strains were drug sensitive; also, we did not find any drug resistance strain.
  Keywords: Aspergillus flavus, drug sensitivity, Itraconazol, Voriconazol, Caspofungine
 • Mahrokh Babaei, Majid Hasanzadegan Rudsari, Nilofar Rashidi, Mehdi Ardjmand, Azim Akbarzadeh Khiyavi* Pages 59-64
  Aim and
  Background
  Nowadays, using nanocarriers has increased in drug delivery industry. Niosome is one of the nanocarriers with non-ionic surfactant which increases the stability of drug in body. Since, using cisplatin in the treatment of cancers has some side effects, it was nanoniosomed.
  Materials And Methods
  Nanoniosomes were synthesized by reverse phase evaporation and ether injection methods. The mean diameter of particles was determined using Zetasizer. The encapsulation and drug loading efficiency of two formulations which were prepared from both reverse phase evaporation and ether injection methods was measured by spectrophotometric method. Drug release pattern was examined by dialysis in a period of 48 hours. Cytotoxicity effect on nanoniosomal cisplatin was determined on C6 cell line by MTT assay.
  Results
  The mean diameter of particles was synthesized by reverse phase evaporation and ether injection methods was determined 242.1±5.10 nm and 218.6±3.42 nm, respectively. The encapsulation and drug loading efficiency of two formulations were measured 43.6±4.59%, 52.8±3.22%; 4.36±0.08% and 5.28±0.17%, respectively. The results of drug release showed that released drug from prepared formulation using reverse phase evaporation was 97.53±0.55% and using ether injection was 81.23±1.24%. In addition, the results of cytotoxicity showed that the cytotoxicity of prepared formulation using ether injection more than prepared formulation applying reverse phase evaporation.
  Conclusion
  This study showed that using reverse phase evaporation to synthesize nanoniosomal cisplatin is more appropriate method than ether that of injection method.
  Keywords: Drug delivery, Cisplatin, Niosome, MTT, C6 cell line
 • Ghazaleh Zandi, Mojtaba Dashtizad, Golnaz Asaadi Tehrani, Mehdi Shamsara Pages 65-72
  Aims and
  Background
  Since the birth of the first baby using In vitro fertilization (IVF) in 1978, huge changes have been established in the field of reproductive biology and infertility treatment. Although IVF is considered as a useful technique, but studies have shown that during IVF, some stresses induced by osmosis, oxygen, temperature and pH changes in ectopic conditions can cause morphological, genetic and epigenetic changes in embryos derived from IVF compared to the In vivo. The purpose of this study was to assess the effect of IVF in embryo quality regarding the survival and hatching rates and the expression level of Oct4 and Nanog genes. These genes are effective in the pluripotency of blastocyst inner cell mass.
  Materials And Methods
  In this experiment 3.5 to 4.5 days old mouse blastocysts were studied in two groups. In treated group, In vitro blastocysts were obtained by passing 100 hours after In vitro fertilization of sperms and oocytes. Fresh blastocysts were also considered as control group. Survival and hatching rates and also Oct4 and Nanog genes expression level were evaluated using Real Time PCR technique in both groups.
  Results
  Although the hatching rate of blastocysts decreased significantly in treated group (67.73 ± 5.80 vs. 86.88 ± 10.40%), the survival rate was remained 100% as well. In addition Oct4 and Nanog genes expression level was significantly increased in, In vitro blastocyst compared to the control group.
  Conclusion
  According to the results, in vitro fertilization can change gene expression and quality in the embryo.
  Keywords: IVF, Blastocyst, Oct4, Nanog, Real Time PCR
 • Hanie Amini Nia, Ali Nazemi, Shiva Irani Pages 73-82
  Aim and
  Background
  Formation of the blood clot inside a blood vessel is known as thrombose or thrombosis. This complication usually appears through the blood platelets. The tendency to clot originates from external and genetic factors which in turn, is a result of changing in the clotting mechanism.
  With the aim of applying a method known as ''Taq man Allele- Specific Real-Time'' for diagnosis and screening of V617F mutation in JAK2 gene, this study was carried out in those patients being susceptible to thrombosis.
  Materials And Methods
  In this study, through referring to the Pathobiology Laboratory of RASHT city situated in Guilan province, 110 perfect bloods from the afflicted individuals and 105 perfect bloods from the ordinary individuals (lacking past record of the disease) were provided out of the referrers in order to study the thrombosis factors and, after DNA extraction from the whole samples, required measures to study presence of V617F mutation in JAK2 gene were taken by a method known as Taq man Allele-Specific Real-Time PCR, then, using statistical methods, the results were analyzed.
  Results
  After confirming the accuracy of the desired technique applied on the control samples, the results of screening this method in the population of individual referring to study the factors of thrombosis, including factors of 2 and 5, presence of this change was suggested. Also, none of the V617F mutation in JAK2 was identified by screening on the samples of the control population.
  Conclusion
  Our findings showed that the applied technique is sufficiently capable of diagnosing the V617F mutation in JAK2 gene. Also, lack of identification of V617F mutation in JAK2 gene in the population of those referring to the Pathobiology Laboratory for thrombosis in order to investigate factors of 2 and 5 showed that V617F mutation in JAK2 gene in the studied population is not propounded as one of the thrombosis factors.
  Keywords: Thrombosis, JAK2V617F, Taq man Allele, Specific Real, Time PCR
 • Atena Bazjoo, Parvaneh Jafari Pages 83-90
  Aims and
  Background
  Diabetes mellitus is a chronic disease caused by lack of insulin secretion or inability of cells to use insulin. Various methods are used to treat the disease; however they are associated with many problems. Therefore, access to novel methods of treatment and prevention of the disease is of great importance. This study investigated the impacts of a native probiotic of Iran and cumin plant extract on reducing blood sugar levels in diabetic rats.
  Materials And Methods
  Thirty-five male Wistar rats aged 4 weeks, with same weighs of 110-130 g were selected. After 2 weeks of adaptation, they were made diabetic by streptozotocin and divided randomly into normal control, diabetic control, probiotic receiving diabetic, cumin receiving diabetic, and probiotic plus cumin receiving diabetic groups. The probiotic used was Bacillus subtilis JQ61819, purchased as lyophilized powder (1×109 cfu/g) from Takgene Co., and cumin extracts were purchased from Barij Essence pharmaceutical Co. The rats were daily fed with the probiotic and cumin through gavage using a needle. After the treatment period, the rats were anesthetized and blood samples were taken from their hearts, and sugar and lipids were measured in serum using appropriate kits.
  Results
  Bacillus subtilis and cumin extract lowered blood sugar by 61% and cholesterol by 44% and increased triglycerides by 14% in diabetic Wistar rat models.
  Conclusion
  The use of indigenous probiotic Bacillus subtilis alone or in combination with cumin extract may be useful in controlling blood sugar in patients with diabetes.
  Keywords: probiotic, blood sugar, Bacillus subtilis, cumin extract
 • Masomeh Hassani, Alireza Babaii, Kobra Moslemkhani Pages 91-96
  Aim and
  Background
  One of the world's important pharmaceutical resources is Greater Celandine. Since the genetic diversity of this plant is not assessed in the global studies, this study investigates the genetic diversity in Greater Celandine via molecular markers ISSR in 14 ecotypes.
  Materials And Methods
  DNA was extracted from young leaves of all the genotypes using the CTAB method. The ISSR products were scored for the presence (1) and absence (0) of each primer. Clustering result of molecular data was divided distinctly into 7 quite genetic groups.
  Results
  primers (CA) 8G provided the most polymorphism (92.8) among the primers. The lowest genetic similarity was 0.16 between two samples Shirgah (C16) and Siahkolah (C30).
  Conclusion
  The results of classified cluster clearly indicated that there is no relation between molecular diversity and geographical variety. It seems that it might be possible that one sample of a geographical region is migrated to another region being distanced from its primary source.
  Keywords: Chelidonium majus, ISSR marker, Genetic diversity, primer
 • Firouzeh Khalil Abadi, Saeed Tamadoni Jahromi Pages 97-102
  Aim and
  Background
  Chromosomal information of different species, in addition to improving classification and biological recognitions; it can be effective in breeding and genetic studies.
  Material and
  Methods
  Bred stocks were preyed from the east and west of Jask Harbour. Different growth stages were stained by Cholchicine and hypotonic KCL in different concentration and duration. Metaphase chromosome spreads were studied based on Campos-Ramos and Crash tissue methods and stained by Giemsa and distilled water.
  Results
  The testis tissue showed the best obtained spread. The number of diploid chromosomes (2n=86) was confirmed by the modal haploid chromosome number (n=43) in which 27 and 16 chromosome pairs were counted in meta/submetacentric and acro/telocentric, respectively.
  Discussion
  despite observed chromosome variations in karyotyping further Penaeidae family, the achieved diploid chromosome number of this study (2n= 86) exits within the range of diploid chromosome numbers previously reported for other species of shrimp (86 to 92).
  Conclusion
  treatments of testis tissue, staining by Giemsa 10% and crashing tissue method recognized as the best methods for karyotyping and chromosome spread analysis of Penaeidae family.
  Keywords: karyotype, Penaeus indicus, Persian Gulf, Oman Sea
 • Nayere Fallahnejad Tafti, Bahram Vakhshour, Aghdas Mehdizade Shahi, Fatemeh Anvari, Mehdi Entezam, Reza Amraee Pages 103-109
  Aim and
  Background
  Silver nanoparticles have many applications in different industries. In original methods nanoparticles are synthesized by chemical methods. While, in this research we synthesized Silver nanoparticles (AgNPs) within Poly (N-vinyl-2-pyrrolidone) (PVP) hydrogel matrix by Electron beam irradiation
  Materials And Methods
  For hydrogel preparation, PVP (7% wt) was dissolved in distilled water and heated at 80◦C under stirring. Then 70,100 and 200 ppm amount of AgNO3 solution was added into solution. The samples were then irradiated with 33 kGy. Ag/PVP hydrogel was characterized using UV-Vis spectroscopy and transformed infrared spectroscopy (FTIR), Atomic force microscopy, swelling ratio, gel content and antibacterial activity test.
  Results
  The Plasmon Absorption spectra of Ag/PVP nanocomposite confirmed the formation of AgNPs. The Atomic Force microscopy (AFM) analysis of Ag/PVP nanocomposite showed AgNPs in the range of 5-10 nm. FTIR spectrum indicated that, the coordination between N in PVP and silver was the main reaction. Ag/PVP nanocomposite and pure PVP exhibited the same values of swelling ratio and Gel fraction. Antimicrobial test indicated Ag/pvp hydrogel has antimicrobial properties.
  Conclusion
  In this research, it was shown the electron irradiation is a suitable technique for synthesis of AgNPs into hydrogel matrix and insitu synthesis of AgNPs simultaneously with sterilization, making this method very attractive for biomedical applications.
  Keywords: Irradiation, Silver nanoparticles, Hydrogel, Electron beam