فهرست مطالب

زن و جامعه - سال هفتم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/07
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهدی چرمچیان لنگرودی صفحات 1-28
  این تحقیق با هدف نقش سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان مرکبات کار شهرستان ساری انجام شد. روش شناسی پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود. نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه به کاربرده شد و 128 نفراز زنان مرکبات کار انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها ازSPSS 16 استفاده شد. آلفا کرونباخ سوالات پرسشنامه 87/0 بدست آمد. میانگین سن و سابقه کار باغداری زنان مرکبات کار مورد مطالعه به ترتیب 88/49 و 66/25 سال بود. میانگین میزان سرمایه اجتماعی و توانمندسازی زنان مرکبات کار شهرستان ساری در حد زیاد می باشد. رگرسیون بیانگر آن بود که 8/9 درصد از واریانس توانمندسازی زنان مرکبات کار شهرستان ساری بوسیله ی سرمایه اجتماعی تبیین می شود. برای تقویت توانمندسازی زنان مرکبات کار توصیه می گردد به متغیرهای سرمایه اجتماعی مانند استفاده زنان مرکبات کار از وسایل ارتباط جمعی، استفاده مرکبات کاران از توصیه های مرکبات کاران دیگر، کمک گرفتن زنان مرکبات کاران از یکدیگر در امور شخصی و خانوادگی، استفاده از دهیار و اعضای شورای روستا برای کمک به زنان مرکبات کار و بالا بردن اطلاعات زن مرکبات کار از ماشین آلات مدرن باغی توجه گردد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، زنان مرکبات کار، سرمایه اجتماعی، ساری
 • سوسن سهامی *، سیروس احمدی، لیلا دوکوهکی، محمد حاجی پور صفحات 29-44
  کیفیت زندگی در ایران بویژه در بین زنان، در وضعیت مطلوبی نیست. با توجه به اینکه تحقق کیفیت زندگی در شاخص های عینی و ذهنی، پیوند نزدیکی با آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی شان دارد، این تحقیق تلاش کرده است تا رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار دهد. روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، زنان 25-44سال شهر شیراز می باشد که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL) است و ابزار تحقیق جهت سنجش آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته و مشتمل بر سه بعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده اعتبار محتوا تعیین اعتبار شده و با استفاده از آزمون مجدد، تحلیل پایایی گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهند، کیفیت زندگی زنان در سطح متوسط است. نتایج تحلیلی تحقیق نشان دادند، رابطه معنادار و مثبتی بین آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی وجود دارد. به علاوه، در بین متغیرهای زمینه ای و جمعیتی، تنها متغیر تحصیلات دانشگاهی رابطه معناداری با کیفیت زندگی دارد. نتیجه گیری این تحقیق این است که در راستای ارتقای کیفیت زندگی زنان باید آگاهی آنان از حقوق شهروندی شان که در قانون اساسی کشور انعکاس یافته است، افزایش یابد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، حقوق شهروندی، زنان، شیراز
 • منصور سودانی، مهرآور مومنی جاوید *، مهناز مهرابی زاده هنرمند، رضا خجسته مهر صفحات 45-66
  هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر مقابله زوجی، سبک های حل تعارض، گفتگوی غیر موثر و امنیت صمیمانه در زوج ها بود. روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل و جامعه آماری زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در سال 1393 هستند که از بین آنها به روش نمونه گیری داوطلب- دردسترس و با استفاده از مصاحبه و ملاک های ورود و خروج 30 زوج انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) جای گرفتند. ابزارهای پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه ی مقابله ی زوجی بودنمن، پرسشنامه سبک حل تعارض، پرسشنامه ی گفتگوی غیرموثر کوردک و پرسشنامه تجدید نظر شده امنیت صمیمانه کوردووا. داده ها با استفاده از بررسی میانگین ها و روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های به دست آمده می توان به این نتیجه دست یافت که آموزش تقویت مقابله زوجی توانسته است بر متغیرهای مقابله زوجی، سبک های حل تعارض، گفتگوی غیر موثر و امنیت صمیمانه در زوج های شرکت کننده اثر داشته باشد.
  کلیدواژگان: آموزش تقویت مقابله زوجی، مقابله زوجی، سبک های حل تعارض، گفتگوی غیر موثر، امنیت صمیمانه
 • سید ابراهیم حسینی*، سهیلا کریمی، قاسم نظیری، سیده صدیقه شجاعی صفحات 67-80
  هدف از این تحقیق، بررسی اثربخشی موسیقی آرام و بی کلام برسلامت معنوی دختران نوجوان انجام شد. طرح پژوهش این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهر شیراز بود. با روش نمونه گیری در دسترس یک دبیرستان در سطح شهر شیراز انتخاب و30 دانش آموز پس از همتا سازی، به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش وکنترل قرار گرفتند. برای آزمودنی ها 8 جلسه30 دقیقه ای موسیقی درمانی غیرفعال به صورت شنیدن آهنگ های آرامبخش و بی کلام برگزار گردید. سلامت معنوی نوجوانان دختر قبل و پس از اجرای مداخله موسیقی درمانی با استفاده از پرسش نامه سلامت معنوی (پولوتزین والیسون) سنجیده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش در میزان سلامت معنوی تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه ای پژوهش مبنی بر تاثیر موسیقی درمانی بر سلامت معنوی نوجوانان تائیدگردید. براساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که موسیقی آرام و بی کلام به طور معنادار و اثربخش سلامت معنوی نوجوانان دختر را افزایش می دهد
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، نوجوانان، موسیقی آرام و بی کلام
 • یاسر رضاپور میرصالح*، محسن فلاح، مصطفی صابری صفحات 81-100
  زنان سرپرست خانوار در معرض آسیب های مختلف روانشناختی و اجتماعی هستند که کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر بخشی مداخله مبتنی بر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان میبد بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع طرح های دوگروهی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان بی سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان میبد تشکیل می دادند که تعداد 30 نفر از این افراد با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش طی دوازده جلسه دو ساعته، دو بار در هفته، تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای آموزش، به تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پرداختند. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون کوواریانس چند راهه (مانکووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی در افزایش کیفیت زندگی شرکت کنندگان گروه آزمایش تاثیر معنی داری داشت. این تاثیر در هر چهار زیر مقیاس این متغیر نیز معنی دار بود. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای ارتقای کیفیت زندگی زنان بی سرپرست می توان از آموزش مهارت های زندگی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، زنان بی سرپرست، مهارت های زندگی
 • آزاده مختارنامه*، زرین تاج واردی صفحات 101-122
  آثار ادبی و مسائل اجتماعی با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند؛ چنانکه با بررسی آثار بزرگ ادبی می توان به نکات ظریف اجتماعی در کنار آن پی برد. از جمله مسائل مهمی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، نقش اجتماعی زنان در طول تاریخ می باشد.
  در این پژوهش به جستجو و تامل درباره ی حقایق اجتماعی که در مورد زنان در متون ادبی منتخب بیان شده است پرداخته ایم؛ چنانکه دیده می شود بر اساس این تحقیقات بسیاری از حقایق تاریخی و ادبی با هم همسو می باشند. به این ترتیب با کمک آثار ادبی، می توان بسیاری از زوایای تاریک وضعیت اجتماعی زنان را روشن ساخت.
  در این پژوهش روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. با مطالعه و بررسی چهار اثر شاهنامه، بانوگشسپ نامه، خسرو و شیرین و گل و نوروز به جمع آوری شواهد لازم پرداخته ایم. امید است که با این پژوهش به نتایج ارزنده ای در باب وضعیت اجتماعی زنان دست یابیم و دریچه ای تازه برای ادامه مطالعات ادبی- جامعه شناسی به روی خوانندگان گشوده شود.
  کلیدواژگان: زن، ادبیات، جامعه
 • خدیجه سفیری، زهرا رضایی نسب* صفحات 123-142
  خودکشی به عنوان نابودکردن آگاهانه خویش برای رهایی از موقعیت غیرقابل تحمل تعریف شده است و در واقع یکی از پدیده های تاسف آوری است که دارای ابعاد شناخته شده ی روانی، اجتماعی، فرهنگی، بیولوژی و پیامدهای اقتصادی، انسانی می باشد. اقدام به خودکشی به روش خوسوزی خشن ترین و دردناک ترین روش درجهت پایان دادن به زندگی است، خودسوزی مرگ یک زندگی است؛ زندگی زنانی که پس از سال ها صبر و انتظار در تلخی های زندگی، جز خودسوزی طریق دیگری را برای رهایی ندیده اند. هدف این پژوهش مطالعه پدیده خودسوزی در بین زنان شهر ایلام با استفاده از روش کیفی می باشد که برای این رسیدن به این منظور، مصاحبه های عمیقی با 12 نفر از اقدام کنندگان به خودسوزی در سال های اخیر انجام گرفت. پشتوانه نظری ما در این پژوهش نگاهی به دو نظریه می باشد یکی تئوری خودکشی دورکیم؛ با این ادعا که خودسوزی زنان ایلامی روایتی از خودکشی تقدیر گرایانه دورکیمی می باشد. و دیگری دیدگاه فمنیست ها و توجه به اینکه فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه ایلام بیش ترین نقش را در آسیب رساندن زنان به خود ایفا می کند. یافته های این مطالعه کیفی ضمن بیان عناصر عمومی پدیده خودسوزی از قبیل کم سوادی، بیکاری و نظایر آن، مقوله های خاصی نیز به دست داد این مقوله ها عبارتنداز: الگوهای جنسیتی سنتی (در قالب مردسالاری و تعصب گرایی، خشونت خانگی)، برچسب زدن، محرومیت، و افسردگی زنان خودسوز. مقوله های مذکور با استناد به داده های مصاحبه ای بیانگر ماهیت چند بعدی پدیده خودسوزی زنان در شهر ایلام می باشد.
  کلیدواژگان: خودسوزی، خودکشی تقدیرگرایانه، مردسالاری، خشونت خانگی
 • موسی اعظمی، پوریا عطایی*، وحید علی آبادی، مریم موسیوند صفحات 143-162
  زنان روستایی نقش عمده ای در فعالیت های تولیدی دارند. این زنان در امور گوناگون در جوامع روستایی مشارکت دارند و در جریان تولید اقتصاد در سطوح ملی و خانواده نقش مهمی ایفا می کنند که از آنها به عنوان کلید دستیابی به توسعه روستایی نام می برند. این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف ارزیابی تاثیر مولفه های توانمندسازی روانشناختی بر مشارکت اجتماعی زنان در سازمان های اجتماع- محور در شهرستان کنگاور انجام شد. جامعه آماری تحقیق را زنان روستاهای شهرستان کنگاور تشکیل دادند که در سازمان های اجتماع محور فعال بودند و حجم نمونه 168 نفر تعیین شد. در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزارSPSS19 و Amos22 استفاده شد. براساس یافته ها 71 درصد از تغییرات مشارکت اجتماعی زنان در سازمان های اجتماع محور را مولفه های توانمندسازی تعیین می کنند. آزمون تحلیل واریانس فریدمن گویای آن است که بین مولفه های توانمندسازی اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین سواد و درآمد و میزان اراضی و میزان ارتباطات و استفاده از اینترنت و روزنامه و رسانه های انبوهی با مشارکت اجتماعی زنان در سازمان های اجتماع محور رابطه مثبت معنی داری در حد 0.01 و 0.05 وجود دارد.
  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، سازمان اجتماع محور، توانمندسازی روانشناختی، شهرستان کنگاور
 • رضا بابایی گیوی*، علی محمد نظری، فرشاد محسن زاده صفحات 163-180
  هدف
  با توجه به حضور روزافزون زنان در عرصه اجتماع و اهمیت سلامت روانی آنها و ارتباط آن بازندگی زناشویی، این تحقیق با هدف مقایسه بهزیستی روان شناختی و دل زدگی زناشویی زنان شاغل و غیر شاغل در سال 1393 انجام شده است.
  روش
  به همین منظور تعداد 175 نفر از معلمان ابتدائی شاغل در مدارس شهر کرج و 175 نفر زنان خانه دار شهر کرج به صورت خوشه ایو تصادفی انتخاب شده است. سپس آنان با استفاده از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و دل زدگی زناشویی پاینز مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون تی مستقل برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل های آماری گویای آن بود که زنان شاغل بهزیستی روانشناختی بالاتری برخورداربودند (p<0/01)؛ ولی در دلزدگی زناشویی این تفاوت در زنان خانه دار بیشتر بود (p<0/05). همچنین زنان شاغل در همه مولفه های بهزیستی روانشناختی به غیر از مولفه های رشد شخصی و خود مختاری از زنان خانه دار وضعیت بهتری داشتند. مقایسه ابعاد دلزدگی زناشویی نشان داد زنان شاغل فقط در بعد دلزدگی روانی تفاوت معنی داری با زنان خانه دار داشتند و در ابعاد دیگر تفاوت معنی داری بین این دو گروه وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد اگر شغل دارای ویژگی منفی مثل ساعات کاری طولانی و استرس و فشارهای زیاد نباشد تاثیرات مثبتی بر بهزیستی روان شناختی زنان دارد. از سوی دیگر اشتغال باعث خستگی و دل زدگی زناشویی بیشتری در زنان شاغل نشده بود، لذا فراهم نمودن زمینه های مشارکت اجتماعی و اشتغال زائی متناسب با شان زنان در تامین بهزیستی آنان موثر است.
  کلیدواژگان: زنان شاغل، زنان غیر شاغل، بهزیستی روان شناختی، دل زدگی زناشویی
 • عبدالزهرا نعامی، نسیم شمس علیزاده*، علی عبدی صفحات 181-200
  این مطالعه با هدف تاثیر آموزش جراتمندی بر میزان کمرویی و خود پنداره کلی دختران نوجوان مقطع متوسطه اول انجام شد. روش این پژوهش، شبه آزمایشی با طرح مطالعه پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل نامعادل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه اول شهر کرمانشاه بودند که از این جامعه به روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس پایه اول دوره اول متوسطه انتخاب شد. به یک کلاس 32 نفره مهارت جراتمندی آموزش داده شد و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل که سابقه شرکت درکلاس های آموزش جراتمندی را نداشتند در نظر گرفته شد. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه خودپنداره بک و کمرویی چیک بریکز بود. در گروه آزمایش مهارت جراتمندی به مدت 4 جلسه آموزش داده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمره پس آزمون کمرویی و خوپنداره گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت جراتمندی در کاهش میزان کمرویی و بهبود خودپنداره دانش آموزان دختر نوجوان تاثیر مثبت دارد و با توجه به اینکه آموزش مهارت های زندگیکوتاه مدت را به آسانی می توان در مدارس اجرا نمود توصیه می گردد برنامه آموزشی مدون در برنامه های مدارس گنجانده شده و با مشارکت مشاوران و روانشناسان در مدارس اجرا گردد.
  کلیدواژگان: آموزش جراتمندی، کمرویی، خودپنداره
 • محمد علی علیزاده، علی باغدار دلگشا* صفحات 201-218
  هدف این پژوهش بررسی مطالبات اجتماعی زنان در مطبوعات عصر مشروطه با تاکید بر روزنامه ایران نو در سال 1327 قمری 1288 شمسی و شمارگان سال نخست این روزنامه می باشد. روزنامه ای که باچاپ نگارش های زنان که بیشتر رویکرد مطالبه گری حقوق اجتماعی آنان را دارد نقشی اساسی در بیداری، آگاهی و به ثمر رسیدن، مطالبات اجتماعی زنان ایرانی را داشته است. این پژوهش به روش اسنادی و با شیوه توصیفی- تحلیلی گردآوری شده است. اهمیت پرداختن به این دوره نیز به دلیل حضور فعال اجتماعی زنان برای نخستین باربه شکل شبه صنفی می باشد. دوره ای که زنان به مطرح کردن درخواست های اجتماعی خود می پردازند که در این بین ایجاد مدارس برای دختران و تلاش برای فراهم کردن زمینه های سوادآموزی دختران از اصلی ترین یافته ها و نتیجه گیری های آنان بوده است. این تحقیق به ثمر رسیدن تلاش اجتماعی زنان و احقاق حقوق اجتماعی آنان را در شکل ایجاد مدارس دخترانه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مطالبات اجتماعی، مدارس، زنان ایرانی، مشروطه، ایران نو
 • محسن صفاریان، گلمراد مرادی*، مریم نریمانی صفحات 219-246
  هدف این مطالعه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان مزاحمت های خیابانی در شهر کرمانشاه است که با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری مورد مطالعه دختران و زنان 15 تا 49 سال شهر کرمانشاه که در زمان پژوهش به استناد آمار سال 1390 تعداد کل آنها 20325 نفر می باشند. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاستفاده به عمل آمد. نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد که بین بی نظمی اجتماعی، محرومیت نسبی، میزان دینداری و میزان تاثیرگذاری دوستان رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین نتایج مقایسه میانگین ها نشان می دهد که پایگاه اقتصادی اجتماعی، وضعیت تاهل و همراه داشتن در رفتن به خیابان بر میزان مزاحمت های خیابانی تاثیر معناداری دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان می دهد که چها متغیر میزان محرومیت نسبی (364/0Beta=)، تاثیرگذاری دوستان (272/0Beta=)، میزان دینداری (199/0-Beta=) و متغیر بی نظمی اجتماعی (168/0Beta=) به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشتند، وارد معادله شده و توانستند روی هم رفته 57 درصد از تغییرات درونی متغیر وابسته را تبیین نمایند.
  کلیدواژگان: مزاحمت خیابانی، زنان، محرومیت نسبی، دوستان، بی نظمی
 • علی شمس الدینی* صفحات 247-264
  فرهنگ به عنوان مجموعه ای از خاستگاه اندیشه، هنجارها، عادات و باورهای جوامع انسانی که ضمن ایجاد قوام و پویایی جامعه؛ بازگوکننده تاریخ و هویت ساکنین یک کشور می باشد، در گذر زمان و با تکیه بر آموزش و ارتباط میان انسانها دائما دستخوش تحول شده است. در این میان باورهای فرهنگی روستانشینان به دلیل داشتن ارتباط محدود با دیگر جوامع و نیز حاکم بودن سنت بر زندگی آنها در طی تاریخ کمتر دچار تغییرات بنیادین گشته است. پژوهش پیش رو با رویکردی کاربردی به بررسی و سنجش عملکرد موسسه قرآنی- فرهنگی بیت الاحزان در تغییرات فرهنگی زنان روستایی دهستان فهلیان از توابع شهرستان ممسنی می پردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها تهیه پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری شامل 438 نفر از زنان روستایی است؛ که از بین آنها تعداد 120 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق، ابتدا پرسشنامه ها کدگذاری شدند، سپس داده های کدگذاری شده به نرم افزار spss انتقال داده شد. جهت سنجش سوالات از آزمون T تک نمونه ای و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن می باشد که موسسه بیت الاحزان بیشتر در زمینه تربیت و آموزش کودکان موفق بوده است، به طوری که رضایت بیش از90 درصد از زنان نمونه را به همراه داشته است. همچنین در زمینه های برگزاری کلاس های قرآن خوانی، مداحی و نیز برگزاری سفرهای زیارتی زنان روستایی رضایتمندی بالای80 درصد داشته اند. در نهایت با ضریب همبستگی 985/0رابطه معناداری بین برگزاری کلاس ها و جلسات فرهنگی توسط سازمان مردم نهاد بیت الاحزان و ایجاد تغییر نسبی در باورها و ارزش های فرهنگی جامعه زنان روستایی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: زنان روستایی، تغییرات فرهنگی، بیت الاحزان، ممسنی
|
 • Mehdi Charmiyan* Pages 1-28
  The overall aim of this research was to identify the role of social capital on empowerment of female citrus orchardists in Sari Township. A combination of quantitative, descriptive-inferential statistics served as the methodology of the study. In this research, 248 female citrus orchardists were selected through stratified random sampling. SPSS 16 was applied for data analysis. Cronbach's alpha was 0.87. The average age range of female citrus orchardists in the study was 49.88 years old and their relative work experience was 25.66 years old. The average amount of social capital and female citrus orchardist's empowerment in Sari Township were more. Regression showed that 8.9 percent of the variance of female citrus orchardist's empowerment was determined by social capital. It is recommended that social capital variables be considred to strengthen the women citrus orchardist's empowerment including th use of mass media by female citrus orchardists. However recommendations from other citrus orchardists, help from other female citrus orchardists with personal and family affairs, municipality and village council member's help and female citrus orchardist's information increase about modern horticultural machinery would be effective.
  Keywords: Empowerment, Female Citrus Orchardists, Social Capital, Sari
 • Susan Sahami*, Siroos Ahmadi, Leila Dokoohaki, Mohammad Hajipour Pages 29-44
  Quality of life is not in good condition in Iran especially among women. Considering that the realization of the objective and subjective quality of life indices has a close relation with citizen's awareness of the citizenship rights, the present study has tried to investigate the relationship between citizenship rights and the quality of life. The research method is a survey one. The population includes the women aged 25-44 in Shiraz that 400 people were selected by using random multi-stage sampling method. The research instrument to measure the quality of life is the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL). The research tool for measuring awareness of citizenship rights is a researcher-made questionnaire including three dimensions: civil rights, political rights and social rights based on the constitution of the Islamic Republic of Iran that its validity was measured using content validity and the reliability was calculated through test-retest method. Descriptive results of the study show that, the women's quality of life is at average level. Analytical results showed that, there is a significant and positive relationship between the awareness of citizenship rights and the quality of life. In addition, among demographic variables, there is only significant relationship between academic education and quality of life. Research conclusion is that in order to improve the women’s quality of life, their awareness of their citizenship rights that have been reflected in the constitution of the Islamic Republic of Iran should be improved.
  Keywords: Quality of Life, Citizenship Rights, Women, Shiraz
 • Mansour Mansour Sodani, Mehravar Momeni Javid*, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand, Reza Reza Khojastehmeher Pages 45-66
  The aim of this research was to determine the effectiveness of couple coping enhancement training on dyadic coping, conflict resolution styles, ineffective dialogue and intimate safety among couples. The method of this research was semi- experimental pre -posttest with following and control group and statistical population included the couples referring to clinics in Ahwaz city in 2014 among whom 30 couples (15 ones for experimental group and 15 ones for control group) were selected by volunteer convenience sampling method and extra and exclude criteria. Research instrument includes Bodenman dyadic coping questionnaire, conflict resolution styles questionnaire, Kurdek ineffective dialogue questionnaire, Cordova intimate safety revised questionnaire. Data were analyzed with means and covariance. The results suggest that couple coping enhancement training has effect on dyadic coping variables, conflict resolution styles, ineffective dialogue and intimate Security.
  Keywords: dyadic Coping, Conflict Resolution Style, Intimate Safety in Couples, Couple Coping Enhancement Training
 • Seyyed Ebrahim Hosseini*, Soheila Karimi, Ghasem Naziry, Seyydeh Sedigheh Shojaee Pages 67-80
  The goal of present study is to determine the effect of instrumental and relaxing music on spiritual health of teenage girls. This research is a quasi-experimental study with a pretest-posttest theme and a control group. The statistical community included all High school girl students in Shiraz city. A high school was selected by available sampling. 30 students were randomly divided into two groups of control and experimental (each contained 15 persons). Passive music therapies for the subjects were held during 8 sessions for 30 minutes to form a kind of listening of relaxing and nonverbal songs. Before and after music therapy intervention the spiritual health of teenage girls was measured with using spiritual health questionnaire (Palutzian and Ellison). The results of covariance analysis showed an effective increase in the spiritual health of teenage girls. However, the result of the study indicated that the relaxing and nonverbal music would increase the teenage girls ' spiritual health significantly and effectively.
  Keywords: Spiritual health, Teenagers, Instrumental, relaxing music
 • Yasser Rezapour Mirsaleh*, Mohse Fallah, Mostafa Saberi Pages 81-100
  Women who are headed-household are in exposure of various psychological and social risk factors which influence their quality of life. The purpose of the present study was to investigate effect of Life Skills Intervention on quality of life of women headed-household and supported by Meybod welfare organization. This study was a semi experimental study with pretest posttest design and included control and study groups. The population of this study included all of women Headed-Household and supported by Meybod welfare organization. Between them, 30 women were selected by purposive sampling and randomly assigned in experimental and control group (15 subjects in each group). In experimental group, participants received 12 weekly 2 hour session life skills teachings and control group received no intervention. World health organization quality of life scale (WHOQoL) was completed by all the participants before and after the treatment program. Finally, data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test. The results show that life skills teachings have a significant effectiveness in improvement of quality of life of experimental group participants. Also, four subscales of quality of life significantly improved. These results indicate that for improvement of quality of life of Women Headed-Household, life skills interventions should used.
  Keywords: Quality of Life, Women Headed, Household, life skills
 • Azadeh Mokhtarnameh*, Zarin Tajvardi Pages 101-122
  Literary works are closely related to social issues. As we can discover social subtle points by searching through great works of literature. The woman’s role in the field of literature is among the important issues engaging human's mind constantly, which has been the answer of the most questions concerning with women especially their roles in the society. By studying through literary works in various periods, worthy results are achieved concerning with women and their roles in the society through the lyrical and epical literary texts consisting of Shahnameh, Banoogoshasp nameh, Khosro & Shirin and Gol & Norooz. The research method in this survey is analytic-descriptive method. Studying the above-mentioned four works led to collecting the convincing evidence. Valuable results of this research regarding woman’s state open a fresh window for more social –literary studies.
  Keywords: female, woman, literature, society
 • Khadijeh Safiri, Zahra Rezaeinasab* Pages 123-142
  Suicide is defined as knowingly harming oneself to escape from an intolerable situation that is in fact regarded as an unfortunate phenomenon, which includes recognized psychological, social, cultural, and biological dimensions, as well as human and economic consequences. Attempted suicide by self-immolation is the most violent and painful Approach towards the termination of life. Self-immolation means the death of a life for the women who could find no solution better than self-immolation as a reaction against challenges of life after years of patience. The purpose of this research is to study the phenomenon of self-immolation among women of Ilam city by using qualitative method. To achieve this purpose in-depth interview with 12 women who had attempted suicide in recent years was conducted. The theoretical background of this research is looking at two theories. One is Durkheim's theory of suicide, claiming that women's self-immolation in Ilam is a version of Durkheim's fatalistic Suicide. The other theory was the feminist view that explains that patriarchal culture in Ilam society plays the most significant role in harming women. Findings of this qualitative study include general elements of suicide phenomenon such as illiteracy, unemployment, and so on, in addition to some specific elements such as traditional gender patterns (in the form of patriarchy and fanaticism, violence), labeling, deprivation, and depression of women attempting self-immolation. These categories, with reference to the data collected from the interviews suggest multidimensional nature of the phenomenon of self-immolation of women in the city of Ilam.
  Keywords: Self, Immolation, Suicide Fatalistic, Patriarchy, Domestic Violence
 • Mousa Aazami, Pouria Ataei*, Vahid Aliabadi, Maryam Maryam Mousivand Pages 143-162
  Rural women have a main role in productive activities. They participate in a variety of activities and at the national levels of economic productivity and family play an important role, so they should be considerate as a key to rural development. This study attempted to evaluate the effect of psychological empowerment components enabling social participation of women in community-based organizations in Kangavar County. Population study consisted of rural women of Kangavar County who participated in community-based organizations. The sample size included 168 people and enumeration method was used. SPSS19 and Amos22 helped to analyze data. According to findings, the component of the empowerment determined 71 percent of changes in women's social participation in community-based organizations. Friedman ANOVA test suggested a significant difference between the components of empowerment. The correlation analysis shows that there is a significant positive relationship at 0.01 and 0.05 between education, income, the amount of land, the communication, and the use of Internet, newspapers and mass media and social participation of women in the social oriented organizations.
  Keywords: Community Participation, Community, Based Organizations, Psychological Empowering, Kangavar County
 • Reza Babaei Givi*, Ali Mohammad Nazari, Farshad Mohsenzadeh Pages 163-180
  Due to the increasing presence of women in society and the importance of mental health and its relationship to marriage, the study aims to compare the psychological well-being and marital burnout among employed and unemployed women in 2014. The sample size randomly selected by cluster included 175 primary teachers working at schools of Karaj and 175 homemakers. Then the psychological well-being and marital burnout were assessed by means of questionnaires. Collected data were analyzed by descriptive statistics and independent t-test. Statistical Analysis revealed a significant difference between employed and unemployed women's psychological well-being and couple burnout, so that working women had higher psychological well-being (p
  Keywords: Employed Women, Unemployed Women, Psychological Well, Being, Marital Burnout
 • Abdolzahra Naami, Nasim Shams Alizadeh*, Ali Abdi Pages 181-200
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of an assertiveness training program on female teenager's shyness and self-concept. This study is a semi-experimental one with pretest and post- test. 57 students from two different classes were involved in the study (Experimental N=32 and Control N= 25). The experimental group was instructed through assertiveness skill training in four sessions (each 2 hours). Two questionnaires were used for the samples: 1- revised Cheek and Briggs Shyness questionnaire 2-Beck self- concept questionnaire. The Analysis of Covariance (ANCOVA) was used for analyzing the collected data. Overall, the difference between pre- and post-test scores related to self -concept and shyness was significantly meaningful in favor of experimental groups (P
  Keywords: assertiveness training, shyness, self, concept
 • Mohammad Ali Alizadeh, Ali Baghdar Delgosha* Pages 201-218
  The chief intention in this study was to investigate the sociological demands of women in the press of constitutional era with an emphasis on the first edition of New Iran newspaper in 1948. This newspaper published women’s writings that had a demanding approach towards their social rights and also played a great role in their awakening, awareness, and the fruition of their social demands. Documented, descriptive-analytical method was applied in an attempt to gather information in this review. The importance of addressing this era is also due to the active presence of women for the first time in a guild-like association. This era, when women bring up their social demands, their most fundamental request was opening schools for girls and providing education for girls. The fruition of women’s social efforts to get their social demands in the form of girl schools is the focal purpose of this revision.
  Keywords: Social Demands, Schools, Iranian Women, Constitutionalism, New Iran
 • Mohsen Safarian, Golmorad Moradi*, Maryam Narimani Pages 219-246
  The purpose of this study was to examine sociological factors affecting the level of street harassment in the city of Kermanshah. The research used descriptive and survey method. Required data collected by a questionnaire was analyzed by SPSS software. The population included all girls and women aged between 15 and 49 years old in Kermanshah that in date of study (2015) and by statistic of 2011 all of them included 20325. Cluster random sampling contributed to choose the sample size. The result of correlation coefficient shows that there is meaningful relationship between the social disorganization and religion, influence of friends and the relative deprivation. The result of comparing averages indicates that socioeconomic status, material status and being accompanied with others in the street have a significant effect on street harassment. The result of multivariate regression shows that four variables including the relative deprivation (Beta=.36), influence of friends (Beta=.27), the religion (Beta= .19), and social disorganization (Beta=.17), in order of importance in explaining the dependent variable were entered and all together explained 57% of internal changes in dependent variable.
  Keywords: Street Harassment, Women, Relative Deprivation, Friends, Disorganization
 • Ali Shamsoddini* Pages 247-264
  Culture as a set of beliefs, habits of thought on the origin of human societies that create consistency and dynamics of indicate history and society; the identity of the inhabitants of a country can be fitted, on the passing of time and relying on the relationship between human beings and education, constantly undergoing transformation. In the meantime the cultural beliefs of the rural population due to having limited contact with other communities as well as being a ruler, during their life history tradition less change. Research ahead with an approach applied to the review and assessment of the effects of the Cultural Institute of Beytolahzan Quran, cultural changes a bit in Fahlyan rural district of rural women fitted mamasani County functions. Descriptive analytical research methods and data collection tools and interview preparation questionnaire forklift can be fitted. The statistical population consists of 440 persons from rural women, which between them total 120 persons as specified in the sample size. In order to analyze the findings of the research, the beginning of the questionnaire were encrypted, then lift the encrypted data to spss software, data transfer software. For the assessment of single samples T-test questions and to test the hypothesis of lift of Pearson has been used. The results of the research suggest that it is fitted a bit more in the field of Beytolahzan, Institute of education and training has been successful, so children of which more than 90 per cent of women. Also in the context of the Quran classes for reading, discussion, and also hold the pilgrimage have up 80% satisfaction of rural women. Finally, a significant relationship between the correlation coefficient with 0/985 classes and meetings organized by the cultural institution of the people a bit of beytalahzan and make a change in society's cultural values, beliefs, and relative rural women view.and change in relative beliefs and cultural values rural women society.
  Keywords: Rural women, Cultural changes, Religious beliefs, Beytolahzan, Mamasani