فهرست مطالب

نظام ها و خدمات اطلاعاتی - سال چهارم شماره 1 (زمستان 1393 و بهار 1394)
 • سال چهارم شماره 1 (زمستان 1393 و بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نجلا حریری صفحه 0
  اگر این واقعیت را بپذیریم که اجرای پایان نامه کارشناسی ارشد، گام مهمی در مسیر آموزش اجرای پژوهش است، باید بر این امر نیز مصرانه پافشاری کنیم که اجرای هر مرحله از پایان نامه باید توسط خود دانشجو انجام بگیرد. در فرایند اجرای پژوهش های کارشناسی ارشد، البته استفاده از تخصص کارشناسان آمار در حد محدود و صرفا برای مشاوره های آماری و اجرای آزمون های مورد نیاز، مجاز تلقی می شود، اما آیا برون سپاری کامل اجرای پایان نامه به صورت نگارش کلیه فصول و تحویل آماده آن به دانشجو می تواند در محیط آکادمیک که اصولا باید فضای آموزش و پژوهش باشد، توجیهی داشته باشد؟ در چند سال گذشته کم و بیش زمزمه هایی از نگارش کامل فصول مربوط به روش شناسی و تحلیل داده ها توسط متخصصان آمار به گوش می خورد، اما متاسفانه به نظر می رسد اخیرا برون سپاری کل اجرای پایان نامه برای دانشجویانی که انگیزه یا توان اجرای پژوهش را ندارند، به صورت گزینه مقدور و متداولی درآمده است. عمق فاجعه زمانی بیشتر احساس می شود که حتی برخی دانشجویان در صحبت هایی که در بین خود رد و بدل می کنند، به مراکزی اشاره دارند که فعالیت آن ها علاوه بر تهیه پایان نامه، نوشتن کامل پروپوزال و تحویل آماده آن به دانشجو است به این معنی که دانشجو بدون این که ذره ای درگیر اندیشه و عمل در اجرای پایان نامه شود، همه این مراحل یعنی اندیشه و عمل را در ازای پرداخت مبلغی خریداری می کند. این سوءتفاهم برون سپاری که کم و بیش زمزمه های آن از گوشه و کنار به گوش می رسد، در صورت رواج بیشتر، تمامی هدف و رسالت پایان نامه را از درون مایه اصلی تهی خواهد کرد و در نهایت پوسته ای توخالی و تشریفاتی از پایان نامه بر جای خواهد ماند.
  سوال این است که با وجود مراکزی که اجرای پایان نامه را اعم از تهیه پروپوزال تا اجرای کامل و حتی تهیه فایل پاورپوینت دفاع پایان نامه برای دانشجویان تقبل می کنند، چگونه می توان از افتادن دانشجویان در دام برون سپاری پایان نامه جلوگیری کرد؛ و آیا در صورت رواج بیشتر اینگونه برون سپاری، اصلا اجرای پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد ضرورت دارد؟ شاید در پاسخ به همین سوال بوده است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این مهم پرداخته و جایگزینی تعدادی واحد درسی به جای اجرای پایان نامه را در صورت درخواست دانشجو مطرح کرده است. در صورت تحقق این امر احتمالا دانشجویانی که علاقه ای به اجرای پایان نامه ندارند و در صورت اجبار، انجام آن را خود به عهده نخواهند گرفت و صرفا به عنوان یک حلقه واسط میان دانشگاه و مراکز تهیه پایان نامه عمل خواهند کرد، به کلی از اجرای پایان نامه صرفنظر کنند و دست کم با گذراندن چند واحد درسی در زمینه پژوهش، تا حدی با اجرای پژوهش آشنا شوند که البته برای آن ها سودمندی بیشتری در مقایسه با برون سپاری پایان نامه خواهد داشت. در کنار راه حل فوق، به نظر می رسد توجیه این امر برای دانشجویان که اجرای پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد اصولا برای یادگیری پژوهش است، تا حدی بتواند در درگیری کامل فکری و عملی آن ها با اجرای پایان نامه کارساز واقع شود. از سوی دیگر لازم است این ذهنیت که پایان نامه محصول فعالیت استاد راهنماست و نمره پایان نامه، در واقع نمره ای است که به استاد راهنما داده می شود، کنار گذاشته شود. این دیدگاه احتمالا بتواند به طور ناخودآگاه برخی راهنمایان پایان نامه ها را به سمت چشم پوشی از اینگونه تخلفات و حتی تشویق دانشجویان به برون سپاری پایان نامه ها با انگیزه بهبود کیفیت پایان نامه ها و کاستن از فشارکاری راهنمایی پایان نامه سوق دهد. این دیدگاه همچنین سبب می شود مسوولیت دانشجو در اجرای پژوهش کمتر شود و برخی راهنمایان نیز با اصرار بر گرفتن بالاترین نمره برای دانشجویان خود، واقعی بودن جلسات دفاع و نمره دانشجو را خدشه دار نمایند. علاوه بر آن، شاید بتوان با ساده تر کردن موضوع های پایان نامه ها در دوره کارشناسی ارشد و تاکید بیشتر بر فرایند اجرای پژوهش که قضاوت آن نیز بیشتر با استادان راهنما و مشاور باشد، و کاستن از اهمیت دفاع های پرطمطراق که صرفا نتیجه نهایی را مدنظر دارد، به رسالت اصلی پایان نامه در دروه کارشناسی ارشد نزدیک تر شد.
 • آتوسا مویدپور*، میترا صمیعی صفحات 1-8
  هدف
  هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت آمادگی الکترونیکی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران است. این پژوهش به بررسی شش بعد منابع انسانی، زیرساخت ها ی الکترونیکی، برنامه ها و خدمات شبکه ای، امنیت اطلاعات، محیط بیرونی سازمان و طرح ها و سیاست های آتی توسعه می پردازد.
  روش
  پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی و نوع تحقیق کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. در این پژوهش با تکیه بر سه مدل آی یو پی، استاپ، مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران نورافروز، حریری و حنفی زاده الگویی جدیدی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولان و کار کنان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران می باشد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج شش عامل مورد بررسی بنا برمیانگین محاسبه شده، در ابعاد منابع انسانی(56/31)، زیرساخت های الکترونیکی(02/13)، وضعیت برنامه ها و خدمات شبکه ای(51/29)، وضعیت امنیت اطلاعات(68/15)، وضعیت ارتباط با محیط بیرونی(24/21) و وضعیت طرح ها و سیاست های آتی توسعه(83/37) مقادیر فوق را بدست آوردند. همچنین، یافته ها نشان داد که تلاش هایی جهت ارتقاء آمادگی الکترونیکی صورت گرفته است و این تلاش ها باید ادامه یابند تا به کاهش شکاف رقمی بینجامد و کتابخانه ها بتوانند در سطح مطلوبی از آمادگی الکترونیکی باقی بمانند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آمادگی الکترونیکی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران در ابعاد فوق در حد متوسطی قرار دارد.
  کلیدواژگان: آمادگی الکترونیکی، شکاف رقمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های مرکزی
 • طاهره غلامی* صفحات 9-22
  هدف
  هدف از این پژوهش ارزیابی و تعیین کیفیت وب سایتهای آموزش الکترونیکی دانشگاه های صنعتی ایران است، تا ضمن کسب اطلاعات لازم از کیفیت آن ها، وب سایتهای مفید و کارآمد شناسائی، معرفی و رتبه بندی شوند.
  روش
  ابزار مورد استفاده در این پژوهش ابزار ارزیابی کیفیت تارنماها (WQET) است، که هنجاریابی شده و روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ برابر با 95%) می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل 10 وب سایت آموزش الکترونیکی از 20 وب سایت دانشگاه های صنعتی ایراناست، که با استفاده از ابزارسنجش کیفیت وب سایتها WQET مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و گردآوری داده ها از طریق مشاهده مستقیم پرتال آنها صورت پذیرفته است.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ویژگی های سرعت بارگذاری، هدف مشخص برای محدوده اطلاعاتی، پایدار بودن ساختار در تارنماهای مورد مطالعه رتبه عالی را کسب کرده اند.
  نتایج
  نتیجه رتبه بندی تارنماها نشان داد که تارنمای دانشگاه صنعتی اصفهان با امتیاز 82 حائز رتبه اول است. تهیه و تدوین استانداردی از سوی وزارت علوم در جهت سازماندهی وب سایت های آموزش الکترونیکی دانشگاه های ایران از پیشنهادات این پژوهش است.
  کلیدواژگان: دانشگاه صنعتی ایران، آموزش الکترونیکی، WQET
 • رویا پورنقی* صفحات 23-34
  هدف
  این تحقیق با هدف تعیین کاربرد جی آی اس در ایجاد راهنمای پیوسته جستجوی مکانی کتابخانه و بررسی خروجی جستجوی مکانی برای مکان نمایی بخش های کتابخانه از طریق سیستم اطلاعات مکانی انجام شده است.
  روش
  به منظور گردآوری داده ها از روش پیمایشی و میدانی و برای پیاده سازی و ورود داده ها به نرم افزار آرک جی آی اس. همچنین، برای تحلیل داده ها و نمایش نتایج بر روی نقشه های طبقات کتابخانه از روش طراحی سیستم استفاده شد. پایگاه راهنمای جستجوی مکانی کتابخانه بر روی نقشه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به عنوان نمونه موری ایجاد شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد در هنگام جستجو در راهنمای مکانی پیوسته ایجاد شده، امکان جستجوی هر بخش در طبقات مختلف ساختمان کتابخانه، با استفاده از زبان ساخت یافته جستجوی پایگاه داده وجود دارد. همچنین، کاربران می توانند برای آشنایی با فضا و محیط کتابخانه بر روی بخش های مختلف موجود در نقشه ساختمان کتابخانه کلیک کنند و فایل اطلاعات و عکس مربوط به آن بخش را ببینند.
  نتیجه گیری
  با استفاده از این راهنمای مکانی پیوسته جستجوی بخش های کتابخانه به صورت مکانی و مصور توسط کاربران انجام می شود و شناسایی و دریافت خدمات مورد نیاز کاربران بهبود خواهد یافت.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مکانی، راهنمای مکانی کتابخانه، جستجوی مکانی، کتابخانه های دانشگاهی، مرکز اسناد دانشگاه تهران
 • آرزو مقصودی*، هاجر زارعی، سیدمحمد سیدعلوی صفحات 35-50
  هدف
  هدف این پژوهش شناخت وضعیت بهداشت کتابخانه های مرکزی دانشگاهی مستقر در شهر تهران است.
  روش شناسی: روشاین پژوهش پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 20 کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی و آزاد شهر تهران است که با استفاده از سیاهه وارسی ای محقق ساخته داده های مرتبط با هفت شاخص بهداشت کتابخانه جمع آوری گردید. داده های به دست آمده از سیاهه وارسی با استفاده از نرم افزارها و تکنیک های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای رتبه بندی مولفه های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد که کتابخانه های مرکزی دانشگاهی تهران، در خصوص مجموع شاخص بهداشت و سلامت 18 درصد در وضعیت نامناسب، 40 درصد در وضعیت متوسط، 36 درصد در وضعیت مناسب و 3 درصد در وضعیت بسیار مناسب قرار دارند و در 3 درصد از کتابخانه ها این شاخص ها رعایت نشده است.
  نتیجه گیری
  وضعیت بهداشت و سلامت محیط کار در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی مستقر در شهر تهران با در نظر گرفتن مولفه های بهداشت و سلامت محیط کار در سطح متوسط قرار گرفته اند و تا حدودی موفق عمل کرده اند.
  کلیدواژگان: کتابخانه های دانشگاهی، آبدارخانه، سرویس های بهداشتی، تهویه، بیولوژیکی، بوفه و رستوران، بهداشت محیط کار
 • فاطمه نادری، فاطمه نوشین فرد*، احمد شاه بیگ صفحات 51-62
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه های عمومی استان البرز اجرا شده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی تحلیلی اجرا شده است. جامعه پژوهش را کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان البرز تشکیل داده اند که تعداد آنها 107 نفر بوده است. نمونه مورد پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 84 نفر تعیین گردید که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 917/0 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمارتوصیفی، تحلیلی و آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین شرکت در کلاس های برگزار شده مربوط به دوره های مقدماتی و پیشرفته ICDL و تکنیک های قصه گویی و کتابداری است و نقش دوره های آموزشی در ارتقاء مهارت های مجموعه سازی، سازماندهی، مرجع شناسی وارائه خدمات و فناوری اطلاعات زیاد است. بهتر است شکل برگزاری کلاس های آموزشی بصورت حضوری، زمان برگزاری کلاس های آموزشی در ساعت کاری و مدرس کلاس های آموزشی اساتید دانشگاه باشند و بیشترین مهارت ها و آموزش های مورد نیاز در آینده مربوط به آشنایی با سیستم های هوشمند درکتابخانه، آشنایی با منابع اطلاعاتی اینترنتی وآشنایی با اصول اخلاق حرفه ای درکتابخانه ها است.
  نتیجه گیری
  حدود نیمی از کارکنان دارای سابقه زیر بیست سال هستند؛ با این حال هنوز از فرصت ارتقا و دانش اندوزی برخوردارند. ازاین رو، ضروری است برنامه ریزی بهتری در جهت روزآمدکردن فعالیت کتابخانه، با توجه به مهارت ها و تمایلات شرکت کنندگان در دوره ها ، طراحی و اجراشود.
  کلیدواژگان: نیازهای آموزشی، کتابداران، کتابخانه های عمومی، استان البرز
 • مهدی رحمانی *، محسن حاجی زین العابدینی صفحات 63-74
  هدف
  حجم مقالات منتشرشده روزبه روز درحال افزایش است و ارزیابی بانک های اطلاعاتی که این منابع را ارائه می کنند ضروری به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پایگاه های اطلاعاتی ساینس دایرکت واشپرینگروهمچنین بررسی رابط کاربری این پایگاه ها درچهار مقوله معیارهای جستجو، نمایش، راهبری وکاربرپسندی است.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی تحلیلی است. در پژوهش حاضر برای بررسی رابط کاربری هر دو پایگاه، از سیاهه وارسی محقق ساخته که به تایید 7 تن ازاساتید حوزه علم اطلاعات ودانش شناسی رسیده، استفاده شد. همچنین، برای سنجش جامعیت به جستجوی تعداد 20 کلید واژه در هر کدام از پایگاه ها پرداخته شده است.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که بانک اطلاعاتی ساینس دایرکت جامعیت بیشتری نسبت به بانک اطلاعاتی اشپرینگر دارد ولی پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر علاوه بر مقالات و سایر منابع اطلاعاتی کتب الکترونیکی را نیز پوشش می دهد. مقایسه دو پایگاه از نظر شاخصه رابط کاربری نشان داد که تفاوت زیادی بین دو پایگاه براساس شاخصه رابط کاربری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اشپرینگر، بانک های اطلاعاتی، ساینس دایرکت، رابط کاربری، جامعیت
 • زهرا چالیک*، مرتضی کوکبی، محمدحسن عظیمی صفحات 75-86
  هدف
  هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان رضایت و دیدگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در رابطه با قابلیت های محیط رابط کاربری دو نسخه ی تحت وب و تحت ویندوز نرم افزار پارس آذرخش است.
  روش شناسی: این پژوهش، پژوهشی پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه ی آماری آن شامل کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (40 نفر) و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته بوده است. روایی این پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد تایید قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد . آلفای کرونباخ به دست آمده 2/83 درصد بود که می توان گفت از پایایی قابل قبولی برخوردار است. جهت تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار، آزمون تی و آزمون آنوا در نسخه ی 19 نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.
  یافته ها
  در هر دو نسخه از نرم افزار پارس آذرخش کتابداران کمترین میزان رضایت را از راهنما و بیشترین میزان رضایت را از صفحه نمایش رابط کاربری داشتند. همچنین، میزان رضایت کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از تعامل با نرم افزار پارس آذرخش در هر دو نسخه ی تخت وب و تحت ویندوز این نرم افزار در حد متوسط قرار دارد که نشان دهنده ی کارایی متوسط این دو نسخه از دید کتابداران است. از سویی بین میزان رضایت کتابداران بر حسب رشته ی تحصیلی و مدرک تحصیلی از تعامل با رابط کاربری نسخه های تحت وب و تحت ویندوز نرم افزار پارس آذرخش تفاوت معناداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  رضایت کتابداران از دو نسخه ی تحت وب و تحت ویندوز نرم افزار پارس آذرخش درحد متوسط است و لازم است که جهت ارتقای کارآیی و استفاده ی بهتر از این نرم افزار، اقدامات لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آذرخش، دیجی لیب، رابط کاربری، نرم افزار پارس آذرخش
 • فاطمه هلالیان مطلق *، محمد حسن زاده، فاطمه زندیان صفحات 87-105
  هدف
  در این دوران توجه مدیران سازمان ها به مقوله هایی همچون دانش و خلاقیت بیشتر جلب شده است و در پی آن، انسان های دانشگرا نسبت به انسان های عملگرا اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. از این رو این پژوهش سعی دارد به شناسایی نگرش کارمندان شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی نسبت به کاربرد مدیریت دانش بپردازد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در اجرای آن از روش تحقیق پیمایشی - تحلیلی استفاده شده است. جامعه پژوهش را 11424 نفر از کارکنان 13 شرکت پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی می باشد که بر اساس جدول مورگان 370 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید تائید گردید و برای تعیین پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی آن 91/0 تعیین گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های توصیفی (فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار) و آزمون های استنباطی(اسپیرمن، پیرسون، من ویت نی، کروسکال –والیس) در نرم افزار SPSS21 انجام شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق حاکی از آن است که نگرش کارکنان نسبت به کاربرد مدیریت دانش مثبت است. همبستگی مثبت و معنا داری بین متغیر های جنس، سن، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با نگرش کارکنان وجود دارد. علاوه بر این بر اساس یافته ها تفاوت معنا درای بین این متغیرها و نگرش کارکنان نسبت به کار برد مدیریت دانش در سازمان وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر برافزایش درک وجود دانش و مدیریت دانش در سازمان، تصمیم گیری های موثر و دقیق در سایه اشتراک دانش تاکید دارد.
  کلیدواژگان: : مدیریت دانش، نگرش، نیروی انسانی، اشتراک دانش، شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی
|
 • Atousa Moayedpour*, Mitra Samiee Pages 1-8
  Purpose
  The purpose of this research is to assess the e-readiness assessment of Central Libraries at the Islamic Azad University, Branches of Tehran. This model includes six dimensions of human resources, electronic infrastructure, programs and networking services, information security, the external environment (other organizations) and Future development plans and policies.
  Methodology
  The method conducted by this research, applied research in a way, descriptive-survey research, and the gathering data tool is the questionnaire. A new model for academic libraries offered e-readiness assessment is based on IUP, stope, e-readiness assessment of academic libraries by Noorafrooz, Hariri, Hanafizadeh. The statistical sample consisted of all officials and employees of Central Libraries at the Islamic Azad University. Branches of Tehran.
  Findings: Average calculated based on six factors examined, on the dimensions of human resources (31.56), electronic infrastructure (2.13), the status of programs and networking services (29.51), the status of information security (15.68), the relationship with the external environment (21.24) and Future development plans and policies (37.83) obtained those values. The findings indicated that efforts have been made to improve e-readiness and these efforts should be continued to reduce the digital divide and libraries could lead to a desirable level e-readiness remain.
  Conclusion
  The results showed that the e-readiness of Central Libraries at Islamic Azad University, Branches of Tehran in the above-mentioned dimensions is moderate.
  Keywords: Academic Libraries, Central Libraries, Digital Divide, Electronic Readiness, ICT
 • Tahereh Gholami* Pages 9-22
  Purpose
  The aim of this study is to assess the quality of E-learning Websites of Iran’s Technological Universities .
  Methodology
  In addition to the necessary information of details of these website which are useful to recognize, report and rating tools are used in this study to evaluate the quality of Web tools (WQET) which validated the validity and reliability (Cronbach''s alpha equaled to 95%), respectively. The study included 10 of the 20 websites, e-learning website of Iran''s Technology Universities, which used measuring tools WQET and evaluate the quality of web data collection is done through the observation of their portal.
  Findings: In sum, according to the research questions, the results suggest that the characteristics of speed, range information for specific purpose, stable structure, subjects rated excellent Website shave won. Characteristics of internal links, the ease of searching, audience and purpose, background and experience of the author or corporate body are at good average level. The content is updated features, points mean demographic, lower mean levels where found out in portals.
  Conclusion
  The results also showed that the ranking of Websites ranked first with 82 points Grdydwebsite Isfahan University of Technology, Shahrood University of Technology, Iran University of Science and Technology, Sahand University of Technology, ranked second to fourth respectively are devoted to the rating of excellent quality were identified.
  Keywords: Iran's Technological Universities, E, learning, Website Quality Instrument WQET
 • Roya Pournaghi* Pages 23-34
  Purpose
  This study aimed to determine the application of GIS to create an online Guide in libraries and study outputs of searching for a place in library section through GIS.
  Methodology
  A survey was used to collect the data. The implementation of GIS software for data entry and data analysis and display the results on the library floors plan design method was used. Database of location search guide for library location on the map of Tehran University's central library was established as a case study.
  Findings: The results showed that searching the database for any part the library building on different floors was using structured query language database. Users can also familiarity with library space and environment on different parts of the map, click the library building to observe photos and information of each part.
  Conclusion
  The use of this guides to search locations and illustrated a place by users of the library can improve and identify the need of services.
  Keywords: GIS, Library Spatial Guide, Place Searching, University Libraries The Documentation Center of Tehran University
 • Arezou Maghsoudi*, Hajar Zarei, S. Mohammad S. Alavi Pages 35-50
  Purpose
  This study aimed to assess the occupational health in the University Central Librarriess located in Tehran.
  Methodology
  This study is a descriptive survey. The population consisted of central libraries of universities in Tehran (a total of 20 libraries). Data were collected using a questionnaire. The data obtained from the questionnaire were analyzed using SPSS software.
  Findings: Analysis showed that the health indicators if Tehran university libraries in total, is18 percent in poor condition, 40% percent medium, 36% good condition, and 3% very good condition. Health indicators are not observed in 3% of the libraries.
  Conclusion
  Assessment of occupational health in Central University Libraries in Tehran with safety measures, showed that occupational health and safety is in medium condition and can be considered as successful.
  Keywords: Academic libraries, pantry health, health care services, ventilation, sanitation, biological, health, restaurant buffet, workplace health
 • Fatemeh Naderi, Fatemeh Nooshinfard *, Ahmad Shahbeigh Pages 51-62
  Purpose
  This study aimed to identify the training needs of public libraries Alborz Province implemented.
  Methodology
  This study applied a survey analysis. The study population consisted of librarians working in public libraries Alborz Province have formed a number of 107 people. The sample was determined using a sample of 84 patients who were randomly selected. The data collection tool was questionnaire and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient 917/0. Data analysis using descriptive, analytical and test a sample mean comparisons were performed using SPSS software.
  Findings: Most participants in the courses of basic and advanced courses ICDL and storytelling techniques and libraries and the role of training in enhancing the skills of collecting, organizing, and providing services and information technology Reference is high. The presence better educational classes, educational classes time in hours and university teacher training courses and the skills and training required in the future to become familiar with libraries intelligent systems, introduction to Internet information resources familiarity with the principles of professional ethics the libraries.
  Conclusion
  About half of the employees have a history of twenty years, yet have the opportunity to upgrade and knowledge accumulation. Leda is essential for better planning in order to update library activities, according to the skills and interests of participants in the program, designed and implemented.
  Keywords: educational needs, librarians, public library. Alborz Province
 • Mehdi Rahmani *, Mohsen Hajizaynolabedini Pages 63-74
  Purpose
  This study aimed to assess the occupational health in the University Central Librarriess located in Tehran.
  Methodology
  This study is a descriptive survey. The population consisted of central libraries of universities in Tehran (a total of 20 libraries). Data were collected using a questionnaire. The data obtained from the questionnaire were analyzed using SPSS software.
  Findings: Analysis showed that the health indicators if Tehran university libraries in total, is18 percent in poor condition, 40% percent medium, 36% good condition, and 3% very good condition. Health indicators are not observed in 3% of the libraries.
  Conclusion
  Assessment of occupational health in Central University Libraries in Tehran with safety measures, showed that occupational health and safety is in medium condition and can be considered as successful.
  Keywords: Academic libraries, pantry health, health care services, ventilation, sanitation, biological, health, restaurant buffet, workplace health
 • Zahra Chaik *, Morteza Kokabi, Mohammad Hassan Azimi Pages 75-86
  Purpose
  The purpose of the present study is to examine and compare the users interfaces of web-based and windows-based versions of Pars Azarakhsh software from librarian's viewpoints in Jundi Shapur University of Medical Sciences, and studying their satisfaction with user interfaces of these two versions.
  Methodology
  The research is a survey one. Statistical population consists of librarians working with user interfaces of two versions of Pars Azarakhsh software, from Jundi Shapur University of Medical Sciences. The data were gathered by a questionnaire. The collected data were analyzed by SPSS software, Ver. 19.
  Findings: The results of studying librarian's satisfaction with user interfaces of the two versions of ParsAzarakhsh showed that they were mostly satisfied with display and less with help factor.
  Conclusion
  The results showed that the status of the user interfaces factors in the web-based and windows-based versions of Pars Azarakhsh was moderate and in this end, necessary steps need to be taken to improve efficiency and optimization
  Keywords: Azarakhsh, DigiLib, User interface, Pars Azarakhsh Software
 • Fatemeh Helaliyan Motlagh *, Mohammad Hasanzadeh, Fatemeh Zandian Pages 87-105
  Purpose
  In this era of knowledge and creativity are likely to draw the attention of managers on issues and subsequently, Danshgra people are more important than pragmatic people. Thus, this study aims to identify the attitudes of staff of the South Pars Special Economic Energy Zone petrochemical companies to use their knowledge management..
  Methodology
  A descriptive - survey. The population included 11,424 employees, 13 of South Pars Petrochemical Special Economic Zone, which according to Morgan as the sample size was 370 people. The data collection instrument was a questionnaire. Its validity was confirmed by experts and professors and Cronbach's alpha was used to determine its reliability and 0/91 reliability was determined. Data analysis using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential (Spearman, Im Whitney, Kruskal -Valys) software was SPSS21.
  Findings: The findings show that a positive attitude toward the application of knowledge management. And a significant positive correlation between gender, age, education and years of service with the attitude of the staff there. Moreover, based on the findings Mnadray difference between these variables and attitude toward applied knowledge management in the organization.
  Conclusion
  Results of this study was to understand the accretion of knowledge and knowledge management in the organization, effective and accurate decisions in the light emphasizes knowledge sharing.
  Keywords: Attitude, Human Resources, Knowledge management, Share knowledge, South Pars Special Economic Energy Zone petrochemical companies