فهرست مطالب

حیات - سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 69، بهار 1395)
 • سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 69، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیمین تعاونی، ندا ناظم اکباتانی*، حمید حقانی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  فقدان ارگاسم در روابط جنسی و کاهش میل جنسی در دوران یائسگی بسیار شایع بوده و می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی زنان شود. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر آفرودیت بر ارگاسم و میل جنسی در زنان یائسه بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه از طراحی کارآزمایی بالینی تصادفی همراه با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان را 80 زن یائسه 60-50 ساله تشکیل می دادند. ابزار مورد استفاده شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه مقیاس اندازه گیری عملکرد جنسی Sabatsbrg بود که بخشی از آن وضعیت ارگاسم و میل جنسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. از آمارهای توصیفی و آزمون های تی زوجی و تی مستقل در نرم افزار SPSS v.16 جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره ارگاسم قبل از مداخله در گروه آفرودیت 6/20±25/30 و در گروه دارونما 99/21±29 بود. بعد از یک ماه مداخله این نمره در گروه آفرودیت به 08/10±12/41 و در گروه دارونما به 66/29±12/29 رسید که از لحاظ آماری تفاوت بین دو گروه معنادار بود (02/0=p). همچنین در بعد نمره میل جنسی بین دو گروه آفرودیت و دارونما بعد از مداخله تفاوت معناداری دیده شد (008/0=p).
  نتیجه گیری
  مصرف آفرودیت می تواند وضعیت ارگاسم و میل جنسی را در زنان یائسه بهبود ببخشد. بنابراین آشنایی مراقبان بهداشتی با این مکمل ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: یائسگی، ارگاسم، مقیاس Sabatsbrg، آفرودیت، میل جنسی
 • مینا گالشی، مژگان میرغفوروند، فریبا علیزاده شرج آباد، فوزیه صناعتی صفحات 13-26
  زمینه و هدف
  پیوند مادر- کودک بعد عاطفی رابطه مادر و نوزاد می باشد که بر رشد روانی نوزاد موثر است. مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش گویی کننده های پیوند مادر و کودک انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در مورد 270 مادر مراجعه کننده به 18 مرکز بهداشتی درمانی شهر تبریز در هفته 8 تا 10 پس از زایمان در سال 94-1393 انجام گرفته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های فردی- اجتماعی و مامایی، پیوند مادر- کودک، افسردگی ادینبرگ و اضطراب اشپیل برگر جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های پیرسون، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چندمتغیره در نرم افزار SPSS v.21 انجام گرفت. سطح معناداری 05/0>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) نمره پیوند مادر- کودک 4/8±2/46 از محدوده نمره قابل دستیابی 125-0 بود. 2/85% دارای پیوند مادر و کودک مختل بودند. بیش ترین فراوانی اختلال مربوط به مولفه پیوند معیوب مادر و کودک و کم ترین فراوانی اختلال در مولفه اضطراب مراقبت بود. متغیرهای افسردگی، اضطراب آشکار و حاملگی ناخواسته از پیش گویی کننده های پیوند مادر و کودک بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان می دهد که اضطراب، افسردگی و حاملگی ناخواسته از مولفه های موثر بر پیوند مادر و کودک هستند، لذا غربالگری مادران برای شناسایی و درمان به موقع اضطراب و افسردگی و همچنین کاهش میزان بروز حاملگی ناخواسته از طریق مشاوره های هدفمند تنظیم خانواده می تواند به بهبود پیوند مادر- کودک و در نتیجه به رشد و تکامل بهتر کودک کمک کند.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، پیوند مادر، کودک، پس از زایمان
 • محبوبه شالی، سودابه جولایی*، عباس هوشمند، حمید حقانی، حسین معصومی صفحات 27-37
  زمینه و هدف
  «سقوط بیمار» از شاخص های مهم ایمنی بیمار است و پرستاران جایگاه مهمی در پیشگیری از سقوط و ارتقای ایمنی بیماران دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تعهد حرفه ای پرستاران با میزان وقوع سقوط بیماران انجام یافته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی تعداد 300 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه تعهد حرفه ای پرستار و گزارش تعداد موارد سقوط بیمار در سه ماه گذشته استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری پیرسون، کروسکال والیس و تی مستقل در نرم افزاز آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین موارد سقوط بیماران در طی سه ماه 61/1±6 (متوسط) و میانگین نمره تعهد حرفه ای 61/8±86 (متعهد) به دست آمد. ارتباط معکوس و معناداری بین تعهد حرفه ای پرستار و وقوع سقوط بیماران دیده شد (018/0p< ؛51/0-=r). بین مشخصات فردی پرستاران و وقوع سقوط بیمار ارتباطی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  هرچند که وقوع سقوط بیماران تحت نظر پرستاران دارای تعهد حرفه ای کم تر بوده است، ولی پیش گیری از وقوع آن علاوه بر ارتقای تعهد حرفه ای، مستلزم توجه به همه عوامل موثر بر این پدیده است.
  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، سقوط بیمار، تعهد حرفه ای، پرستار
 • الهه افشارنیا، مینو پاک گوهر، شهلا خسروی، حمید حقانی صفحات 38-49
  زمینه و هدف
  یائسگی مردان با تغییرات هورمونی، فیزیولوژیکی و شیمیایی آغاز می شود و به طور معمول تقریبا بین سنین چهل تا پنجاه و پنج سالگی اتفاق می افتد. این تغییرات بر کیفیت زندگی مردان تاثیر می گذارد. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی وضعیت کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مردان آندروپوز می پردازد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی به روش تمام شماری در مورد 80 نفر از مردان آندروپوز 60-40 ساله شاغل در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. گردآوری داده ها در سال 1393 با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی، فرم کوتاه 36 سوالی کیفیت زندگی و نسخه فارسی پرسشنامه علایم مردان مسن (AMS) صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام) در نرم افزار SPSS v.22 استفاده شد. سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی مردان آندروپوز 79/4±6/47 سال و اکثر آن ها (8/38%) در گروه سنی 49-45 سال قرار داشتند. میانگین نمره کیفیت زندگی 52/13±75/61 به دست آمد. رگرسیون گام به گام نشان داد که بین متغیرهای نمره کیفیت زندگی، ابعاد سلامت جسمانی و روانی با سن ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین نمره کیفیت زندگی با شدت آندروپوز و بعد سلامت جسمانی با تعداد ساعات خواب در شبانه روز یافت شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که آندروپوز باعث کاهش کیفیت زندگی می شود و سن، شدت آندروپوز و ساعات خواب بر کیفیت زندگی مردان آندروپوز تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: آندروپوز، کیفیت زندگی، مردان، عوامل مرتبط
 • احمد ستوده، رحیم طهماسبی، آزیتا نوروزی* صفحات 50-64
  زمینه و هدف
  استعمال دخانیات یکی از عمده ترین عوامل مرگ و میر در جهان است. کاهش مصرف قلیان از موثرترین روش های کاهش بیمارهای مزمن و همچنین برخی سرطان ها می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی توسط رابطان بهداشتی بر میزان مصرف قلیان در زنان بوده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است که در مورد 127 نفر (63 نفر گروه مداخله و 64 نفر گروه شاهد) از زنان مصرف کننده قلیان شهر بوشهر در سال 1393 انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی، سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در مورد مصرف قلیان، سوالات آگاهی در مورد عوارض قلیان و رفتار بود. گروه مداخله دو جلسه آموزش براساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی توسط رابطان بهداشتی دریافت کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری کای دو، من ویتنی، تی مستقل، آنالیز واریانس داده های تکراری و فریدمن در نرم افزار SPSS v.18 تحلیل شد.
  یافته ها
  قبل از آموزش دو گروه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی و همچنین وضعیت آگاهی و کلیه سازه ها یکسان بوده و تفاوت معناداری نداشتند (05/0p). میانگین نمره وابستگی به نیکوتین در شروع مطالعه در گروه مداخله 58/0±42/2 بود که پس از 3 ماه 43/0±90/1 برآورد شد که نشان د هنده کاهش معنادار وابستگی به نیکوتین بود (001/0>p)، در حالی که در گروه شاهد میانگین وابستگی به نیکوتین از 55/0±45/2 به 45/0±33/2 تغییر محسوسی نداشته و از نظر آماری معنادار نبود (083/0=p). در پایان 3 ماه تعداد دفعات مصرف قلیان در گروه مداخله به طور معناداری کاهش یافته بود (007/0=p). اما در گروه شاهد از نظر میزان مصرف قلیان در پایان 3 ماه تفاوت معناداری مشاهده نشد (905/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاکی از آن است که آموزش توسط رابطان بهداشتی، البته در غالب الگوهای تغییر رفتار می تواند در تغییر باور و کاهش مصرف قلیان در زنان موثر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، الگوی اعتقاد بهداشتی، رابطان بهداشتی، وابستگی به نیکوتین، زنان، قلیان
 • ساره جعفری، جمیله محتشمی*، فاطمه علایی کرهرودی، سمانه منصوری، مریم رسولی صفحات 65-78
  زمینه و هدف
  بیماری های مزمن یکی از شایع ترین مشکلات بهداشتی محسوب می شود که بر کیفیت تعامل نوجوان با دیگران تاثیر می گذارد. حمایت اجتماعی به خصوص در دوران نوجوانی به دلیل تغییرات زیاد درونی و بیرونی که برای فرد اتفاق می افتد، می تواند حایز اهمیت باشد. هدف این مطالعه تعیین میزان حمایت اجتماعی درک شده و عوامل موثر بر آن در نوجوانان مبتلا به بیماری مزمن بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی 172 نوجوان 16-11 مبتلا به بیماری های مزمن مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب تهران، با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف طی 3 ماه در سال 1393 وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق پرسشنامه «حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان» جمع آوری شد. داده ها به وسیله آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار SPSS v.22 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نمره کلی حمایت اجتماعی درک شده (88/5± 46/45) در حیطه حمایت اجتماعی بالا قرار داشت. از بین عوامل جمعیت شناختی، جنس (01/0p<)، قومیت، تحصیلات پدر و مادر، درآمد خانواده، تعداد فرزندان، رتبه تولد و دارا بودن بیمه (001/0p<) با حمایت اجتماعی درک شده ارتباط معناداری را نشان داد. از بین عوامل مربوط به بیماری نیز نوع بیماری مزمن (01/0p<)، دفعات بستری در بیمارستان (001/0p<)، ممانعت بیماری از حضور در فعالیت گروهی (04/0=p)، میزان غیبت از مدرسه (002/0=p) و افت تحصیلی (001/0p<) با حمایت اجتماعی درک شده ارتباط معنادار داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به حمایت اجتماعی درک شده و عوامل مرتبط با آن، توجه بیش تر به مراقبت از نوجوانان مبتلا به بیماری های مزمن در سطح جامعه، براساس شواهد به دست آمده از این مطالعه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی درک شده، بیماری مزمن، نوجوان
 • فاطمه علایی کرهرودی، نسرین نعیمی*، لیلا خانعلی مجن، ملیحه نصیری صفحات 79-89
  زمینه و هدف
  یکی از عوارض ناشی از تعبیه کاتترهای وریدی محیطی، نشت دارو می باشد. با انجام مراقبت های پرستاری مطابق با استاندارد، درمان و مراقبت از نشت دارو به صورت موثرتر و ایمن تر انجام می شود و طول مدت بستری نوزاد در بیمارستان کاهش می یابد. مطالعه حاضر با هدف حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با درمان نشت دارو در بخش های مراقبت ویژه نوزادان انجام یافته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی (از نوع حساب رسی) تعداد 200 مراقبت پرستاری مرتبط با نشت دارو مورد مشاهده قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها فهرست وارسی بود. روش جمع آوری اطلاعات، مشاهده و ثبت گزینه های فهرست وارسی در نوزادان بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394 بود. توصیف داده ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS v.21 انجام گرفت.
  یافته ها
  پرستاران در برخی موارد، استانداردها را به طور کامل رعایت می کردند و در پاره ای از استانداردها عملکردهای ضعیفی از خود نشان دادند. از 25 مراقبت پرستاری مشترک در انواع نشت دارو، 22 مراقبت با استانداردها فاصله داشته است. هیچ کدام از مراقبت های پرستاری مورد نیاز پس از وقوع نشت درجه سه و چهار به درستی انجام نگرفته است.
  نتیجه گیری
  مراقبت های پرستاری مرتبط با نشت دارو در نوزادان بستری در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان، با استانداردها فاصله دارد که این امر را می توان به عدم آگاهی پرستاران از اهمیت مراقبت صحیح نشت دارو و پیامدهای ناشی از آن، نارسایی در آموزش، عدم کنترل مراقبت ها از سوی مسوولان و کمبود امکانات و تجهیزات و کمبود نیروی پرستاری نسبت داد.
  کلیدواژگان: حساب رسی پرستاری، مراقبت استاندارد، مراقبت ویژه نوزادان، نشت دارو
 • زهرا سیف اللهی، فریبا بلورچی فرد*، فریبا برهانی، مهناز ایلخانی، سارا جام برسنگ صفحات 90-101
  زمینه و هدف
  زخم فشاری یکی از عوارض شایع در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه است که همچنان به عنوان مشکل عمده مراقبتی در همه سیستم های بهداشتی و درمانی مطرح و منعکس کننده کیفیت مراقبت های پرستاری در بیمارستان ها است. هدف از این مطالعه تعیین همبستگی بین دانش پرستاران و کیفیت مراقبت های پرستاری در پیشگیری از زخم فشاری در بخش های مراقبت ویژه می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1393 انجام گرفته است. در این مطالعه تعداد 92 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه 4 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و شغلی پرستاران، پرسشنامه سنجش دانش پرستاری Piper و چک لیست بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری در پیشگیری از زخم فشاری جمع آوری و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی (تی مستقل و همبستگی پیرسون) در نرم افزار SPSS v.21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری 05/0 ≥p درنظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمرات دانش پرستاران در مورد پیشگیری از زخم فشاری در مجموع 9/6±7/75 بوده است. کیفیت مراقبت های پرستاری در بیش از نیمی از موارد (3/54%) نسبتا مطلوب بود. بین میزان دانش پرستاران و کیفیت مراقبت های پرستاری در مورد زخم فشاری همبستگی مشاهده نشد (86/0=p و 01/0=r).
  نتیجه گیری
  علاوه بر ناکافی بودن دانش پرستاران در پیشگیری از زخم فشاری، پرستاران آن چه را هم که می دانستند، در بالین به طور کامل به اجرا نمی گذاشتند، لذا توصیه می شود که ارزیابی دقیق تری در این زمینه انجام گیرد.
  کلیدواژگان: دانش پرستاری، کیفیت مراقبت های پرستاری، زخم فشاری، بخش ویژه
|
 • Simin Taavoni, Neda Nazem Ekbatani *, Hamid Haghani Pages 1-12
  Background and Aim
  Lack of orgasm during intercourse and loss of libido in menopause is very common and can reduce women's quality of life. The aim of the present study was to determine the effect of Aphrodite on orgasm and sexual desire in postmenopausal women.
  Methods & Materials: The study design was a randomized clinical trial with a control group. Participants were comprised of 80 postmenopausal women 50-60 years old. The instruments consisted of the demographic characteristics form and the Sabbatsbergsexual function scale that a part of itevaluates orgasm and sexual desire. Descriptive statistics, paired t-test and independent t-test were used to analyze data through SPSS software v.16.
  Results
  The mean score of orgasm before intervention in the Aphrodite group was 30.25±20.6 and in the placebo group was 29±21.9. One month after intervention, this score increased to 41.12±10.08 in the Aphrodite groupand was 29.12±29.66 in the placebo group, that the difference between the two groups was statistically significant (P=0.02). As well, for the sexual desire score, there was a significant difference between the two groups of Aphrodite and control after intervention (P=0.008).
  Conclusion
  The use of Aphrodite can improve sexual desire and orgasm in menopausal women. So, it is essential that healthcare providers be familiar with this herbal supplement.
  Keywords: Menopause, orgasm, Sabbatsbergscale, Aphrodite, sexual desire
 • Mina Galeshi, Mojgan Mirghafourvand *, Fariba Alizadeh, Sharajabad, Favziye Sanaati Pages 13-26
  Background and Aim
  Mother-Child bonding is an emotional aspect of relationship between mother and baby that affects children's psychological development. This study was performed to determine the predictors of mother-child bonding.
  Methods & Materials: This cross-sectional study was performed on 270 mothers 8 to 10 weeks postpartum referred to eighteen health centers of Tabriz, 2014-2015. Data were collected using the obstetric and socio-demographic characteristics questionnaire, the Postpartum Bonding Questionnaire, the Edinburgh Postnatal Depression Scale and the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. The statistical tests including Pearson correlation, Independent t, one-way ANOVA and multivariate linear regression were used for data analysis through SPSS v.21. The significance level was considered as P
  Results
  The mean (SD) of mother-child bonding score was 46.2±8.4, with achievable scores range from 0 to 125. 85.2% of mothers had a mother-child bonding disorder. The most frequent disorder pertained to the dimension of impaired mother-child bonding and the least frequent disorder was anxiety about child care. Variables of depression, state anxiety and unwanted pregnancy were among the predictors of mother-child bonding.
  Conclusion
  The study shows that anxiety, depression, and unwanted pregnancy are the determinants affecting mother-child bonding. Thus, the screening of mothers for the early identification and treatment of anxiety and depression, and also the reduction of unwanted pregnancy rate using purposeful family planning counseling can improve the mother-child bonding, resulting in improved children's growth and development.
  Keywords: Anxiety, Depression, Mother, Child bonding, Postpartum
 • Mahboobeh Shali, Soodabeh Joolaee *, Abbas Hooshmand, Hamid Haghani, Hosein Masoumi Pages 27-37
  Background and Aim
  Patient falling is one of the most important indicator of patient safety. Nurses have an important role in the prevention of patient falls and the improvement of patient safety standards. The current study aimed to determine the relationship between the incidence of patient falls and nurses’ professional commitment.
  Methods & Materials: In this cross-sectional study,300 nurses employed in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences, were selected through a proportional stratified sampling method. Data were collected by a three-part questionnaire consisted of the demographic data, the Nurses’ Professional Commitment Scale and the reports on the number of patient falls in the past three months. Data were analyzed on SPSS software using statistical tests including Pearson's correlation coefficient, Kruskal-wallis and independent-t test.
  Results
  The mean score of patient falls in the past 3 months was 6±1.61(moderate) for each nurse and the mean score of nurse's professional commitment was 86±8.61 (committed).A significant and reverse relationship was observed between the incidence of patient falls and nurses’ professional commitment (R= -0.51; p
  Conclusion
  Despite the lower incidence of falls in the patient under the supervision of the committed nurses, its prevention entails taking into account all factors that influence this phenomenon besides improving professional commitment.
  Keywords: patient safety, patient fall, professional commitment, nurse
 • Elahe Afsharnia, Minoo Pakgohar, Shahla Khosravi, Hamid Haghani Pages 38-49
  Background and Aim
  Male andropause begins with hormonal, physiological and chemical changes, and usually occurs in men between the ages of 40 to 55 years. These changes affect their quality of life. Hence, the current study investigated the quality of life of men with andropause and its related factors.
  Methods & Materials: This preliminary cross-sectional study was conducted through the census method on 80 males aged 40 to 60 years, employed at the schools of Tehran University of Medical Sciences. Data were collected in 2014 using a demographic questionnaire, the Short-Form 36 (QOL) questionnaire, and the Persian version of the Aging Male's Symptoms (AMS) questionnaire. Data were analyzed by SPSS software v.22 through descriptive and inferential statistics (Independent t-test, one-way ANOVA, Pearson’s Correlation Coefficient and Stepwise multivariate Regression). The level of significance was set at 0.05.
  Results
  The mean age of the andropausal men was 47.6±4.79 years and the majority (38.8%) of the samples were in the 45-49 age group. The mean quality of life score was 61.75±13.52. Stepwise regression showed a significant relationship between age and the scores of overall quality of life, physical and psychological health dimensions. Moreover, significant associations were observed between the overall quality of life score and the andropause severity, and between physical health dimension and sleep hours per day.
  Conclusion
  This study indicates that andropause lowers the quality of life, and age, andropause severity and sleep hours affect the quality of life in the andropausal men.
  Keywords: andropause, quality of life, men, related factors
 • Ahmad Setoudeh, Rahim Tahmasebi, Azita Noroozi* Pages 50-64
  Background and Aim
  Tobacco use is one of the main causes of mortality in the world. Reducing water-pipe use is among the most effective ways to reduce chronic disease and some cancers. The aim of this study was to determine effect of education based on Health Belief Model (HBM) by health volunteers on water-pipe use among women.
  Methods & Materials: This Quasi-experimental study performed on 127 women who used water-pipe (63 in the intervention group and 64 in the control group) in Bushehr in 2014. The data collection tool included demographic characteristics, the HBM constructs about water-pipe use, knowledge about water-pipe complications, and behavior (frequency of water-pipe use in last week and nicotine dependence scale). Intervention group received two sessions of education based on HBM by health volunteers. Data were analyzed using descriptive statistics, Chi-square test, Mann-whitney test, independent t-test, repeated measures ANOVA, and Friedman test on SPSS software version 18.
  Results
  Before education, both groups were similar in terms of demographic variables, the mean score of knowledge and all the HBM constructs (P>0.05). After education, the mean scores of HBM constructs and knowledge significantly increased in the intervention group compared to the control group (P
  Conclusion
  The results show that education based on the behavior change patterns by health volunteers can be effective in changing beliefs and reducing water-pipe use among women.
  Keywords: Education, health belief model, health volunteers, nicotine dependence, women, water, pipe
 • Sareh Jafari, Jamileh Mohtashami *, Fatemeh Alaee Karahroudi, Samaneh Mansouri, Maryam Rassouli Pages 65-78
  Background and Aim
  Chronic diseases are one of the most prevalent health problems affecting the quality of an adolescent's interaction with others. Social support can be important particularly during adolescence due to the many internal and external changes that happen to a person. This study aimed to determine the levels of perceived social support and its correlated factors in adolescents with chronic disease.
  Methods & Materials: In this cross-sectional study, 172 adolescents 11-16 years with a chronic disease referred to Tehran’s selected hospitals, were included using purposive sampling during three months in 2014. Data were collected through “children and adolescents social support questionnaire”. Data were analyzed by independent t-tests, one-way ANOVA, Pearson correlation coefficient and multiple linear regression on SPSS software v.22.
  Results
  The total score of perceived social support (45.46±5.88) was at a high level. Among the demographic factors, gender (P
  Conclusion
  According to the findings of this study, given the level of perceived social support and its related factors, it is recommended to pay more attention to caring for adolescents with chronic disease at the community level.
  Keywords: perceived social support, chronic disease, adolescent
 • Fatemeh Alaee Karahroudy, Nasrin Naeimi *, Leila Khanali Mojan, Malihe Nasiri Pages 79-89
  Background and Aim
  Extravasation is one of the complications of peripheral intravenous catheters. Doing standard nursing cares leads to more effective and safer treatment and care of extravasation and the reduction in the length of hospital stay for neonates. This study aimed to audit nursing cares related to the treatment of extravasation in neonatal intensive care units.
  Methods & Materials: In this descriptive study (the audit), 200 nursing cares regarding neonatal extravasation were observed and assessed. Data gathering tool was a standard check list. The data collection method was the observation and recording of nursing cares related to neonatal extravasation in neonatal intensive care unit of selected hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2015. The data were analyzed using descriptive statistics on SPSS software v.21.
  Results
  The standard cares were performed by nurses in some cases, and in some standards, nurses showed poor performance. Among 25 common nursing cares of extravasation, 22 cares were far from standards. After third and fourth degree extravasation, none of required nursing cares were done properly.
  Conclusion
  Nursing cares of extravasation for neonates in NICU are far from standard cares. This could be attributed to the lack of nurses’ awareness of the importance of proper extravasation care and its consequences, failure in nurses’ education, lack of authorities’ supervision on cares, lack of facilities and equipments, and nursing shortage.
  Keywords: nursing audit, standard care, neonatal intensive care, extravasation
 • Zahra Saifollahi, Fariba Bolourchifard *, Fariba Borhani, Mahnaz Ilkhani, Sara Jumbarsang Pages 90-101
  Background and Aim
  Pressure ulcers are a common complication in patients hospitalized in intensive care units. This complication continues to be a major problem in all health care systems and reflects the quality of nursing care in hospitals. The aim of this study was to evaluate the correlation between nurses’ knowledge and quality of nursing care for prevention of pressure ulcers in intensive care units.
  Methods & Materials: This was a descriptive correlational study on a purposive sample of 92 nurses employed in intensive care units of four hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2014. Data were collected through a questionnaire containing demographic and occupational information, the Pieper’s nursing knowledge questionnaire, and a checklist to assess the quality of nursing care for prevention of pressure ulcers. Descriptive and inferential statistics (independent t-test and Pearson’s correlation) were used to analyze data on SPSS software v. 21. The level of significance was considered at P≤0.05.
  Results
  The study results showed that the average score of nurses’ knowledge of pressure ulcers prevention was a total of 75.7±6.9. The quality of nursing care in more than half of cases (54.3%) was relatively favorable. There was no significant correlation between nurses’ knowledge and the quality of nursing care for pressure ulcers (P=0.86, r=0.01).
  Conclusion
  In addition to inadequate knowledge of pressure ulcers prevention, the nurses did not fully implement what they knew in clinical practices. Therefore, a more accurate evaluation is recommended in this regard.
  Keywords: nurse's knowledge, quality of nursing care, pressure ulcer, intensive care unit