فهرست مطالب

Annals of Military and Health Sciences Research - Volume:14 Issue: 1, 2016
 • Volume:14 Issue: 1, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/03/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ولی الله صبا *، آرش راکی صفحات 1-9
  امروزه تشخیص احساسات برمبنای سیگنال های مغزی EEG نقشی کلیدی در زندگی معلولین جنگی و افراد ناتوان جسمی دارد. در سال های اخیرتلاش های فراوانی برای تشخیص سه احساس اصلی (شاد، ناراحت و عادی) با طبقه بندی کننده های مختلف انجام گرفته است اما آنچه نتایج نهایی روش های متفاوت را از یکدیگر متمایز می کند، روش های استخراج فیچر و انتخاب فیچر مناسب است. در این تحقیق از ترکیبی از چگالی طیف توان (PSD) و یک مجموعه از فیچرهای آماری به عنوان فیچرهای آماری-فرکانسی استفاده می شود. پس از آن یک روش انتخاب فیچر از نرم افزار PRTools برای استخراج فیچرهای برتر ارائه می شود و نتایج آن به طبقه بندی کننده ها اعمال می شود. نتایج عملی بر روی طبقه بندی کننده های مختلف برتری سیستم تشخیص احساسات پیشنهادی را نسبت به روش های قبلی ثابت می کند.
 • آزاده مهدوی *، کامران یزدانبخش، میثم شریفی صفحات 16-21
  زمینه
  مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری پیشرونده عصبی و عامل بسیاری از ناتوانی ها در افراد است. مجموعه علائم و ماهیت مزمن بودن این بیماری در کنار یکدیگر باعث تشدید وضعیت روانی فرد و ایجاد علائم روانشناختی گسترده تری درخصوص وخیم شدن بیماری می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم روانشناختی، فرانگرانی ها و آمیختگی فکر مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس است.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراجعین باتشخیص اسکلروز متعدد یا مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس کرمانشاه می باشند که از بین جامعه آماری، 24 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، در دو گروه آزمایشی و کنترل (12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه کنترل) گمارده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) ، پرسشنامه اضطراب بک (BAI)، مقیاس شدت خستگی (FSS)، پرسشنامه فرانگرانی (MWQ)، پرسشنامه آمیختگی فکر (TFI) و پکیج شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی ، اضطراب، فرانگرانی و آمیختگی فکر مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس تاثیر دارد، اما این روش درمانی بر کاهش شدت خستگی مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس موثر نبوده است.
  نتیجه گیری
  اگرچه درمان های دارویی در تخفیف علائم ناشی از ام اس موثر هستند اما باید دانست که درمان های دارویی در تمام بیماران ام اس موثر نیست و از طرفی دارای عوارض زیادی هستند. بنابراین مهمترین اشاره ی ضمنی پژوهش در مبتلایان به ام اس این است که بهبود متغیرهای افسردگی، اضطراب، فرانگرانی و آمیختگی فکر به میزان قابل توجهی، از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تاثیر می پذیرد. متولیان درمانی در این حوزه باید سعی کنند این روش درمانی را به عنوان یک درمان مکمل در این حوزه مورد توجه بیشتر قرار دهند.
 • امیر نظامی اصل، امیر خوشوقتی، مهدیه دعایی، اکبر نیک پژوه، عباس نورمحمدی* صفحات 22-26
  مقدمه و اهداف
  میکروگراویتی شرایط بی وزنی است که در محیط فضا و یا در شرایطی که بی وزنی را القا می کنند باعث تغییر در فیزیولوژی و عملکرد ارگان های موجودات زنده می شود. محیط بی وزنی در فضا تغییرات عمده ای را در سیستم های مختلف بدن و جریان خون بو جود می آورد. بی وزنی روی کارکرد سیستم قلبی عروقی و اتونوم نیز تاثیر می گذارد و همه اینها به دلیل کاهش حجم خون در فضا روی می دهند. تغییر در سیستم عصبی خودکار و کاهش حجم پلاسما و گلبول های قرمز نیز روی قلب فضانورد اثر می گذارند. این عوارض دلیل مهمی در بکارگیری رویکردهای جدید دارویی برای کنترل عوارض بی وزنی روی فضانورد می باشد. اریتروپویتین هورمون گلیکوپروتئینی می باشد که در کلیه تولید شده باعث تحریک سنتز گلبول های قرمز توسط سلولهای بنیادی مغز استخوان می شود. کاهش اکسیژن بافتی باعث تحریک رهایی این هورمون می شود. این پژوهش برای اولین بار جهت بررسی اثر اریتروپویتین در پیشگیری از عوارض ایجاد شده ناشی از آنمی در فضا و درمان کم خونی ناشی از بی وزنی انجام شد .
  روش کار
  ابتدا با مطالعه کامل در مورد خصوصیات موش های آزمایشگاهی، شرایط لازم در نگهداری از موش ها برای علوم زیستی طب فضایی و اصول لازم در طراحی قفس را جمع آوری کردیم. قفس طراحی شده دارای کلیه ویژگی های لازم با کیفیت بالا بوده و از پلکسی گلاس ساخته شده بود که در مقابل ضربه و آتش مقاوم تر از شیشه می باشد. پژوهش روی 21 عدد موش آزمایشگاهی نر بالغ با نژاد Wistar با سن سه ماه و وزن متوسط حدود 250 گرم انجام شد که در قالب سه گروه کنترل، مداخله با بی وزنی شبیه سازی شده و مداخله با بی وزنی شبیه سازی در کنار تزریق اریتروپویتین قرار گرفتند. از نرم افزار SPSS در تحلیل و توصیف داده ها استفاده شد. برای مقایسه شاخص های خونی در روزهای سوم و چهاردهم نسبت به روز شروع در هر گروه از آزمون Wilcoxon استفاده شد. مقدار معنی داری P -value = 0.05 در نظر گرفته شد. یافته ها و
  نتایج
  میانگین هماتوکریت در موش های گروه کنترل در شروع پژوهش 51/44 با انحراف معیار 76/2 بود. در گروه مداخله با دریافت اریتروپویتین، میانگین هماتوکریت روز سوم 88/48 با انحراف معیار 37/1و در روز چهاردهم 26/46 با انحراف معیار 04/2 بود. در گروه بدون تزریق اریتروپویتین، میانگین هماتوکریت در روز سوم 24/44 با انحراف معیار 54/3 و در روز چهاردهم 8/36 با انحراف معیار 55/3 بود. بیشترین میانگین هماتوکریت در مراحل پژوهش 88/48 با انحراف معیار 37/1 در گروه تحت مداخله اریتروپویتین در روز سوم و کمترین میزان 8/36 با انحراف معیار 55/3 در گروه با بی وزنی شبیه سازی شده بدون دریافت اریتروپویتین بود. سایر شاخص های خونی نیز از الگوی فوق تبعیت می کردند. در مقایسه P-value میزان هماتوکریت گروه کنترل در روزهای سوم و چهاردهم، نسبت به روز اول پژوهش 0/1 و 2/0 بود. در گروهی که تحت بی وزنی بودند، p-value میزان هماتوکریت در روزهای سوم و چهاردهم نسبت به روز اول 9/0 و 068/0 بود. در گروهی که در شرایط بی وزنی اریتروپویتین دریافت نموده بودند این میزان 028/0 و 0/1 بود. سایر شاخص ها نیز از الگوی فوق تبعیت می کردند.
  نتیجه گیری
  هدف این مطالعه بررسی اثر اریتروپویتین روی کم خونی ناشی از بی وزنی شبیه سازی شده بود. در گروه کنترل هماتوکریت از ابتدا تا انتها دامنه ثابتی داشت. در گروه تحت بی وزنی شبیه سازی در روز سوم و چهاردهم افت هماتوکریت و هموگلوبین مشاهده گردید کمترین میزان هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز و رتیک در پایان روز چهاردهم در این گروه دیده شد. در گروه سوم که تحت بی وزنی و تزریق اریتروپویتین بودند، در پایان روز سوم میزان هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز و اندازه گلبول های قرمز به طور معناداری نسبت به روز اول افزایش داشتند و با اینکه تا روز چهاردهم مجددا کاهش یافتند اما بالاتر از مقدار پایه بودند. در این مطالعه مشخص شد که اریتروپویتین می تواند علاوه بر درمان، در پیشگیری از کم خونی ناشی از بی وزنی نیز موثر باشد و روش بدیعی بود که تا کنون به آن پرداخته نشده بود.
 • سید حجت زمانی ثانی* صفحات 27-32
  هدف
  کیفیت زندگی شامل بهزیستی عمومی افراد و جوامع را شامل می شود. هدف تحقیق حاضر مقایسه کیفیت زندگی بین دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین (ع) و نرم دانشجویان ایران و بررسی اثر فعالیت بدنی با شدت متوسط و شدید بر کیفیت زندگی بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی، پس نگر و مقایسه ای بود. نمونه 227 نفری از دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین (ع) ایران به طور تصادفی انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه های کفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و پرسشنامه جهانی فعالیت بدنی را تکمیل کنند.
  نتایج تحقیق نشان داد که حیطه های جسمانی و محیطی به ترتیب بیشترین و کمترین نمره را در میان حیطه های مختلف دارند. بهرحال، نشان داده شد که دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) در عوامل روان شناختی (t = 7.75, p = 0.0001) و محیطی (t = 6.33, p = 0.0001) بهتر از نرم دانشجویان ایرانی هستند. علاوه براین، دانشجویانی که فعالیت بدنی شدید داشتند نسبت به دانشجویانی که فعالیت بدنی متوسط داشتند، سلامت جسمانی بالاتر (t = 2.94, p = 0.004)، بهزیستی روان شناختی بهتر (t = 2.17, p = 0.031) و در کل کیفیت زندگی بالاتری (t = 2.57, p = 0.011) داشتند.
  نتیجه گیری
  دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) ادراک بهتری از تصویر و ظاهر بدنی، احساسات مثبت، عزت نفس، حالات روحی بهتر، باورهای فردی و مذهبی بالاتر، تفکرات، یادگیری، حافظه و تمرکز بیشتر و احساسات منفی کمتری از خود نشان دادند. این یافته ها در مقایسه با یافته های نرم دانشجویان ایران به مقرری مالی دانشجویان دانشگاه امام حسین، بورسیه تحصیلی و برنامه های ویژه درسی آنها نسبت داده شد. علاوه براین، به نظر می رسد که فعالیت بدنی شدید در دانشجویان جوان منجر به افزایش کیفیت زندگی می شود.
 • محمدرضا رفیعی، مصطفی شهرضایی، محمد افصحی، وحید ضیایی، سعیدرضا غدیرپور، ابراهیم حضرتی* صفحات 41-45
  هدف
  با توجه درخواست مکرر جراحان حین عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک مبنی بر کار گذاری لوله معده از طریق بینی جهت دکمپرس کردن معده و افزایش فیلد و دید جراح و مشکلات خاصی که حین انجام آن رخ می دهد برآن شدیم تا از طریق مقایسه دو روش کار گذاری بهترین را انتخاب کنیم.
  مواد و روش ها
  تعداد 40 بیمار با روش تخصیص تصادفی از طریق اعداد زوج و فرد در دو گروه کار گذاری NG Tube با استفاده از و بدون استفاده از Guide Wire تقسیم و سپس متغییرهای مورد در دو گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند.
  نتایج
  دو گروه از نظر متغییرهای دموگرافیک سن وجنس یکسان بودند. همچنین در گروه استفاده از Guide Wire موارد تکرار جهت کارگذاری و موارد خونریزی و موارد رضایت جراح و میزان تولید نبض – فشار کمتر از روش بدون استفاده از Guide Wire بود از طرفی در دو گروه موارد موفقیت در کارگذاری از طریق سوراخ بینی چپ بیشتر از سوراخ بینی راست بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بهتر است در عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک جهت دکمپرس کردن معده از طریق کارگذاری لوله معده از Guide Wire و از سوراخ بینی چپ استفاده کرد.
 • فاطمه ریاحی*، سیمین ریاحی صفحات 46-50
  چاقی یکی از مهمترین مشکلات جهان میباشد. عدم تعادل بین مصرف و تولید انرژی عامل اصلی در اختلالات وزن می باشد. فعالیت ورزشی با افزایش مصرف انرژی و تعدیل میزان مصرف غذا به کاهش وزن کمک میکند. مطالعه حاضر اثر حفاظتی فعالیت ورزشی شنا با شدت متوسط را در جلوگیری از افزایش وزن موش صحرایی دارای رژیم پرچرب بررسی می کند. موش های صحرایی نر نژاد ویستار به وزن g20 ± 200 به طور تصادفی به 4 گروه ) 5n= ( تقسیم شدند: گروه طبیعی ) ntoc ،) گروه طبیعی ورزشی ) Ex (، گروه کم تحرک و دارای غذای پرچرب ) HFD/sed ( و ورزش و رژیم پرچرب ) HFD/Ex (. رژیم پرچرب با اصافه کردن 10 % روغن حیوانی به غذای استاندارد تهیه شد. پروتکل ورزشی عبارت از فعالیت ورزشی شنا با شدت متوسط به مدت 1 ساعت در روز، 5 روز در هفته به مدت 8 هفته بود. افزایش وزن برای هر حیوان با توجه به وزن آن در شروع فغالیت بدنی محاسبه شد. غذای مصرفی هر هفته در روز خاصی اندازه گیری شد.
  نتایج
  فعالیت ورزشی شنا میزان غذای مصرفی گروه Ex را در هفته اول ) P<0.001 ( سوم و چهارم و پنجم ) P<0.05 ( و هفته هشتم) P<0.001 ( افزایش داد. غذای پرچرب غذای مصرفی را در هفته اول، دوم، سوم ) P<0.0 ( و چهارم و پنجم ) P<0.05 ) در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد. فعالیت ورزشی شنا غذای مصرفی را در گروه HFD/Ex در هفته اول و سوم (P<0.001) کاهش داد. افزایش تدریجی وزن در تمام گروها تفاوت معناداری با هم نداشت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ورزش شنا با شدت متوسط به تنهایی بدون محدودیت کالری برای جلوگیری از افزایش وزن کافی نیست.
|
 • Valiallah Saba*, Arash Rocky Pages 1-9
  Purpose
  To assess three main emotions (happy, sad and calm) by various classifiers, using appropriate feature extraction and feature selection.
  Materials And Methods
  In this study a combination of Power Spectral Density and a series of statistical features are proposed as statistical-frequency features. Next, a feature selection method from pattern recognition (PR) Tools is presented to extract major features and apply to classifiers.
  Results
  The experimental results on various classifiers demonstrated the priority of proposed emotion assessment system to the previous ones where Back-Propagation Neural Network was the most accurate classifier to complete the proposed system and Linear Discriminant Analysis was the best choice regarding to the accuracy and runtime of the system.
  Conclusion
  In this paper we proposed a prominent method that led to a highly accurate system with three emotion states. In this regard, unequal numbers of experiments on different emotion states were employed. This idea indicated that in order to avoid domination of one emotion state rather than other states in self-induced emotion signals unequal number of different states should be applied.
  Keywords: electroencephalography, classification, emotions, physiology, humans, pattern recognition, methods, evoked potentials
 • Azadeh Mahdavi *, Karmran Yazdanbakhsh, Maisam Sharifi Pages 16-21
  Purpose
  Multiple sclerosis is a progressive neurological disease and a cause of many disabilities in individuals. Set of symptoms and the chronic nature of this disease, together impair the mental state of the person and cause awidervariety of psychological symptoms worsening the disease. Therefor, this study aimed to evaluate the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness psychological symptoms, meta-worry and thought fusion in patients suffering from Multiple sclerosis.
  Materials And Methods
  This research is a quasi-experimental research in which pretest, post test and control group designs were used. The population included all patients recognized having multiple sclerosis admitted to the Multiple sclerosis Society of Kermanshah, among whom 24 people were chosenusing random sampling for both experimental and control groups. The instruments of study were the Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Fatigue Severity Scale, Meta-worry Questionnaire, Thought Fusion Inventory and the mindfulnessbased cognitive therapy package.
  Results
  The results of the study showed that mindfulness-based cognitive therapy effectively lowers the rates of depression, anxiety, meta-worry and thought fusion in patients with Multiple sclerosis but is not effective in reducing fatigue severity in these patients.
  Conclusion
  Although drug treatments are effective in relieving the symptoms of Multiple sclerosis, they conversely accompany with a lot of side effects. Thus, the implicit orientation of this study suggests that the variables of depression, anxiety, meta-worry and thought fusion can significantly be improved as the result ofmindfulness-based cognitive therapy. Health authorities in this area should try to consider this therapy as a complementary therapy in the afore mentioned patients.
  Keywords: relapsing, remitting, mindfulness, cognitive therapies, meta worry, thought fusion
 • Amir Nezami Asl, Amir Khoshvaghti, Mahdieh Doaee, Akbar Nikpajouh, Abbas Nourmohammadi* Pages 22-26
  Purpose
  Microgravity causes major changes in various systems of the body in space, such as shift in cerebrospinal fluid, decreased red blood cells count, and electrolyte loss. These complications are very important in space and we should find new approaches to prevent the side effects of microgravity in astronauts.
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted on 21 adult male rats in three groups: control, Hind-limb unloaded, Hind-limb unloaded plus Erythropoietin. SPSS software was used for data analysis. RBC indices were assessed in the first, third and fourteenth day in different groups.
  Results
  The highest mean of hemoglobin was 17.98 ± .35 in the Hind-limb unloaded plus Erythropoietin group (on the 3rd day) and the lowest amount was 13.52 ± 1.22 in the Hind-limb unloaded group (on the 14th day). The P value to compare RBC and reticulocyte count in Hindlimb unloaded group with those in Hind-limb unloaded plus Erythropoietin group was .017 (on the3rd day), to compare hemoglobin in Hind-limb unloaded group with that in Hind limb unloaded plus Erythropoietin group was 0.004 (on the 3rd day), and to compare reticulocyte values in Hind-limb unloaded group with those of Hind-limb unloaded plus Erythropoietin group was 0.036 (on the 14th day).
  Conclusion
  The lowest amount of RBC indices was in the Hind-limb unloaded group (on the 14th day). RBC indices were significantly higher in Hind-limb unloaded plus Erythropoietin group than those on the 1st day. Erythropoietin injection induced significant improvement in RBC indices in rats under microgravity condition. Erythropoietin is very useful to prevent space anemia and its highest effect occurson the 3rd day after injection. This is as an innovative method to prevent space anemia.
  Keywords: microgravity, anemia, erythropoietin
 • Seyed Hojjat Zamani Sani* Pages 27-32
  Purpose
  The quality of life is the overall well-being of individuals and societies. This study aimed to compare the quality of life between students in Imam Hossein University and Iranian students’ norms and the effects of high and moderate physical activity on the quality of life.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional, retroactive and comparative research. A sample of 227 scholar students of Imam Hossein University was randomly selected and asked to fill out WHOQOL-BREF and Global Physical Activity Questionnaire.
  Results
  The results pointed out that physical and environmental dimensions show the highest and the lowest scores, respectively, among quality of life domains. Moreover, it was shown that psychological (t = 7.75, P = .0001) and environmental (t = 6.33, P = .0001) domains of Imam Hossein University students were better than Iranian students’ norms. In addition, students with high physical activity had higher scores of Physical health (t = 2.94, P = .004), psychological well-being (t = 2.17, P = .031), and total quality of life (t = 2.57, P = .011) in comparison with those with moderate levels of physical activity.
  Conclusion
  Imam Hossein University students had a better perceived image of their body and appearance, more positive feelings, more self-esteem, more spiritual orientation, and religious and constructive personal beliefs. They also showed better learning potential, better memory, and better concentration powers while they had lower negative feelings. These findings were attributed to Imam Hossein University students’ monetary provisions, scholarships and the curriculum. Furthermore, it seems that high physical activity triggers better quality of life in young students, overall.
  Keywords: quality of life, motor activity, military personnel
 • Naser Goudarzi, Salaheddin Ebrahimi *, Zakarya Ahmadiyan Pages 33-40
  Purpose
  To investigate the factors affecting communicational skills of regimental commanders toward conscripts at an army introductory military training center in Tehran.
  Materials And Methods
  The participants were 82 regimental commanders of the regiments and battalions of an introductory military training center. A 21-item questionnaire was used to collect the required data. Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. Pearson correlation coefficient tests and stepwise regression were also used.
  Results
  Stepwise regression analysis indicates that in the first step, the individual factors are involved in Regression equation. Individual factors predict 28% and in the second step, environmental and organizational factors can predict 35% of the regimental commanders’ communicational skills toward conscripts at the studied military training center.
  Conclusion
  There is a meaningful correlation between the environmental factors and regimental commanders’ communicational skills.
  Keywords: communication, communication skills, introductory military training, regimental commander, conscript
 • Mohammadreza Rafiei, Mostafa Shahrezaei, Mohammad Afsahi, Vahid Ziae, Saeedreza Ghadirpour, Ebrahim Hazrati* Pages 41-45
  Purpose
  According to frequent needs to gastric decompression by nasogastric tube insertion during laparoscopic Cholecystectomy, the current comparative study was accomplished through single blind clinical trial considering both the presence and the absence of guide wire insertion.
  Materials And Methods
  Twenty patients were selected for elective surgery of laparoscopic Cholecystectomywith general anesthesia.Guide wires were usedin the nasogastric tube insertion operation of patients with even numberswhile the operation of patients with odd numberswas not assisted withthese guide wires.Afterwards, the considered parameters between the two groups were evaluated.The gathered data was analyzed by SPSS softwareversion 18.The results were considered statistically significant for (P = .05).
  Results
  The two groups were uniform regarding demographic parameters such as age, and sex (P = .05).In the group utilized guide wiresthe surgeon’s satisfaction rate was higher while some other parameters such as trial score, bleeding episodes, insertion time, and Rate Pressure Production Index were meaningfully lower than the those of the group not utilized guide wires. Also, in both groups the success rate of insertion through left nostril was statistically higher (P = .05).
  Conclusion
  In laparoscopic Cholecystectomy, theinsertion method of nasogastric tube with guide wires is better than not using theguide wires.
  Keywords: laparoscopy, cholecystectomy, ngtube, guide wire, evaluation
 • Fatimah Riahi*, Simin Riahi Pages 46-50
  Purpose
  Obesity is one of the most common problems in the world. Imbalance between energy consumption and expenditure is a main factor in weight disorder. Exercise helps losing weight by increasing energy expenditure and modulation of the energy intake. The present study examined protective effects of daily moderate aerobic exercise on preventing weight gain in high fat diet rats.
  Materials And Methods
  Male wistar rats weighing 200 ± 20 grams were randomly divided into 4 groups of five rats as follow: Normal (cont), Normal and exercise (Ex), sedentary and high fat diet (HFD/sed) and exercise and high fat diet (HFD/Ex). High fat diet (HFD) was made by adding 10% animal oil to the standard rodent chow. Exercise protocol consisted of swimming for 1 hr/day, 5 days/week for a period of 8 weeks. Weight gain was calculated according to weight of each rat in the initiation of exercise and food intake was measured in a certain day each week.
  Results
  Moderate swimming exercise increased the food intake in control group, which was significant in the first (P = 001), third, fourth, fifth (P = .05) and eighth weeks (P = 001). Moderate swimming exercise decreased the food intake in HFD/Ex group, which was significant in the first and third weeks (P = .001). HFD decreased the food intake in the first, second, third, (P = .001) fourth and fifth weeks (P = .05) in comparison with the control group. There was a gradual increment of weight gain in all groups during the experiment without any significant difference.
  Conclusion
  Findings of this study indicated that moderate swimming exercise without any calorie restrictions was not sufficient to prevent weight gain.
  Keywords: exercise, high fat diet, weight gain