فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/24
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • هاشم حشمتی، ناصر بهنام پور، بهناز رضایی، آسیه پیرزاده صفحه 1
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تعیین کننده های پیشگیری از بیماری ایدز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی، در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر آشخانه در سال 1391 انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی و با شرکت 384 دانش آموز دبیرستانی انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. در نهایت، داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های Independent t و ANOVA در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از تقسیم بندی آگاهی دانش آموزان، مشخص شد که 66 نفر (2/17 درصد) آگاهی خوب، 303 نفر (9/78 درصد) آگاهی متوسط و 15 نفر (9/3 درصد) آگاهی ضعیفی داشتند. میانگین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی نشان داد که میانگین حساسیت درک شده 04/13 ± 48/51، شدت درک شده 97/18 ± 90/51، منافع درک شده 60/23 ± 90/72 و موانع درک شده 00/21 ± 74/53 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که آگاهی دانش آموزان در حد متوسط است و آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی و تاکید بر سازه حساسیت درک شده در این دانش آموزان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ایدز، دانش آموز، مدل اعتقاد بهداشتی، آگاهی
 • امیر موسی رضایی، حسین عابدی، حکیمه آقایی، محمدرضا خبازی فرد، محمد درویش صفحه 6
  مقدمه
  دانشجویان رشته های علوم پزشکی به دلیل مواجهه با محیط پرتنش و وجود عوامل تنش زا در تجارب آموزشی و بالینی، از نظر ابتلا به اختلالات روانی جزء گروه های پرخطر محسوب می شوند. با توجه به تاثیر سلامت روان بر عملکرد فرد، مطالعه حاضر با هدف پیش بینی سطح سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 521 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شرکت نمودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی (General Health Questionnaire یا GHQ-28) بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های Independent t، ANOVA و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، جنسیت با ضریب تعیین 6/9 درصد، بیشترین سهم را در پیش بینی سلامت روان دانشجویان ایفا کرد (میانگین نمره اختلال سلامت روان در دختران بیشتر از پسران بود) و متغیرهای جنسیت، تاهل، وضعیت سکونت، علاقمندی به رشته، شاخص توده بدنی، شغل، وضعیت اقتصادی، استعمال سیگار و تحصیلات والدین نیز در مجموع، 1/30 درصد از واریانس سلامت روان دانشجویان را تبیین نمود (1/30 = R2).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، نزدیک به نیمی از دانشجویان مورد مطالعه نمره بالاتر از نقطه برش را کسب کردند و می توان اذعان داشت که سلامت روان آنان در سطح پایینی قرار دارد. همچنین، عوامل جمعیت شناختی موثر بر سلامت روان دانشجویان قابل توجه بود. بنابراین، برنامه ریزی به منظور شناسایی دقیق عوامل موثر بر سلامت روان دانشجویان و کمک به ارتقای آن ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، دانشجویان علوم پزشکی، پرسش نامه سلامت عمومی، متغیرهای جمعیت شناختی
 • محمد ملکوتیان، مرضیه جاودان، فرناز ایرانمنش صفحه 14
  مقدمه
  غلظت فلوراید آب آشامیدنی یکی از شاخص های موثر در سلامت انسان است. بنابراین، یافتن راهی برای حذف فلوراید بیش از مقدار استاندارد، از اهداف مهم در پروژه های تامین آب می باشد. این مطالعه با هدف، بررسی کارایی بوکسیت معدن مندون در حذف فلوراید آب آشامیدنی انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تجربی بود که از اردیبهشت تا آبان سال 1392 بر روی نمونه های سنتتیک و واقعی آب منطقه کوهبنان در مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. بوکسیت از معدن مندون استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه گردید و تجزیه و تحلیل آن به روش طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس و طیف سنجی تفرق اشعه ایکس انجام گرفت. تاثیر پارامترهای pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت های مختلف فلوراید بر روی حذف، با استفاده از محلول های سنتتیک بررسی گردید و شرایط بهینه روی نمونه واقعی انجام شد. به منظور درک بهتر فرایند جذب، سنتتیک و ایزوترم جذب نیز مورد بررسی قرار گرفت. میزان فلوراید به روش اسپادنس تعیین و در نهایت، داده ها در نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  حداکثر راندمان حذف نمونه سنتتیک در 7 = pH، زمان تماس 120 دقیقه توسط محلول 20 گرم بوکسیت در لیتر، به میزان 96/76 درصد به دست آمد. راندمان حذف در نمونه واقعی و در شرایط بهینه، 64/56 درصد بود. یافته ها نشان داد که جذب فلوراید، از ایزوترم Langmuir با ضریب همبستگی 719/0 و سنتتیک واکنش درجه دوم با ضریب همبستگی 989/0 پیروی نمود.
  نتیجه گیری
  بوکسیت مندون بدون نیاز به آماده سازی اولیه جهت حذف فلوراید از آب های آشامیدنی، دارای راندمان جذب قابل قبولی می باشد.
  کلیدواژگان: ایزوترم جذب، سنتتیک جذب، حذف فلوراید، بوکسیت مندون
 • صمد رحمتی، هادی کرامتی صفحه 21
  مقدمه
  با وجود تمام ویژگی های مثبت اینترنت، اما نگرانی های جدی در خصوص استفاده و تاثیرات این تکنولوژی بر سلامت روانی انسان وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط اعتیاد به اینترنت با خودکارامدی اجتماعی، سبک های هویت و تفاوت های جنسیتی در دانشجویان انجام گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 200 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه های اعتیاد به اینترنت Young، خودکارامدی اجتماعی Smith و Betz و سبک های هویت Berzonsky را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های Independent t، ANOVA، ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که اعتیاد به اینترنت با خودکارامدی اجتماعی (050/0 > P) و سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری رابطه منفی (010/0 > P) و با سبک هویت سردرگم- اجتنابی رابطه مثبتی داشت (050/0 > P). تفاوت های جنسیتی در میزان استفاده از اینترنت موثر و این میزان در پسران بالاتر از دختران بود (010/0 > P). همچنین، 23 درصد از کل واریانس اعتیاد به اینترنت توسط متغیرهای مذکور تبیین گردید (010/0 > P).
  نتیجه گیری
  فضای مجازی بسیار جذاب و جالب است و نوجوانان و جوانان بیشتر از سایر افراد به استفاده از آن روی می آورند. بنابراین، والدین و مربیان باید توجه خاصی به رشد ذهنی و اجتماعی این قشر به خصوص در مرحله بحران هویت داشته باشند و با ارایه روش تربیتی مناسب، زمینه رشد و تکامل را برای فرزندان خود فراهم نمایند تا از زندگی سالمی بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، خودکارامدی اجتماعی، سبک های هویت، تفاوت های جنسیتی، دانشجویان
 • مهدی جهانگیری، فریبا سرخی، زهرا رسولی عمادی، فهیمه ایزدی صفحه 27
  مقدمه
  به علت وجود شرایط خاص در بیمارستان از نظر تجمع افراد، حضور افراد ناتوان و بیمار، وجود تجهیزات مختلف و پیچیده، مواد شیمیایی و عفونی مصرفی، مواد قابل اشتعال، مواد شیمیایی سرطان زا و تشعشعات یونیزان، رعایت اصول ایمنی جهت پیشگیری از رخداد حوادثی همچون آتش سوزی و برق گرفتگی و مواجهه با مقادیر غیر مجاز عوامل مخاطره آمیز در بیمارستان ها ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی میزان تحقق استانداردهای مربوط به ایمنی محیط بر اساس استاندارد بیمارستان های دوستدار ایمنی، انجام شد.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در شش بیمارستان آموزشی شهر شیراز صورت گرفت. وضیعت ایمنی بیمارستان ها بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان بیمارستان های دوستدار ایمنی، بررسی شد. بدین منظور، چک لیست های مطالعه به شیوه بررسی میدانی تکمیل و امتیازبندی گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین درصد تحقق استانداردهای الزامی و اساسی در کل بیمارستان های مورد بررسی به ترتیب 100 و 3/78 درصد بود. میانگین درصد تحقق در زیرگروه های استانداردهای اساسی شامل 1D و 2D نیز به ترتیب 7/76 و 6/89 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که همه بیمارستان های مورد بررسی از نظر استانداردهای ایمنی محیط، در سطح 2 طبقه بندی می شوند. جهت تحقق کامل مفاد مندرج در استاندارد های لازم، باید اقدامات ضروری در جهت ایمن سازی بیمارستان ها به ویژه در زمینه استانداردهای اساسی گروه 1D صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بیمارستان های دوستدار ایمنی، بیمار، محیط ایمن
 • مرجان گلی، مینا جوزی، شادی گلی صفحه 32
  مقدمه
  استفاده از روش های طب مکمل در سال های اخیر افزایش چشمگیری به خصوص در میان زنان داشته است، تا جایی که این استفاده در بارداری نیز ادامه می یابد؛ در حالی که مطالعات اندکی در زمینه میزان و الگوی مصرف انجام شده است. بنابراین، با توجه به حساسیت دوران بارداری و کمبود اطلاعات در مورد نحوه به کارگیری روش های طب مکمل در بارداری، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت کاربرد طب مکمل در دوران باردای انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر در سال 1392 بر روی 599 نفر از خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان انجام شد. اطلاعات با استفاده از مصاحبه توسط پرسشگر آموزش دیده و با کمک پرسش نامه جمع آوری گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون Independent t و همبستگی Pearson و Spearman در نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 8/45 درصد از مشارکت کنندگان از یک روش و 0/21 درصد از بیش از یک روش طب مکمل در بارداری استفاده نموده بودند. 2/33 درصد از خانم ها هیچ کدام از روش های طب مکمل را در دوران بارداری استفاده نکرده بودند. شایع ترین روش های طب مکمل به کار رفته شامل دعا و نذر، داروهای گیاهی و ماساژ بود. بین سطح تحصیلات و شغل با تعداد روش های طب مکمل استفاده شده در بارداری رابطه معنی داری وجود داشت؛ به طوری که استفاده از روش ها در خانم های شاغل (020/0 = P) و با تحصیلات بالاتر (001/0 > P) بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه بیانگر مصرف بالای روش های طب مکمل در میان خانم های باردار می باشد. بنابراین، انجام تحقیقات بیشتر در مورد اثربخشی، عوارض و تداخلات هر یک از این روش ها پیشنهاد می گردد. همچنین، آموزش منسجم کارکنان بهداشت و درمان و آموزش عمومی در مورد اثرات و عوارض طب مکمل ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بارداری، زنان، طب مکمل
 • زهرا زمانیان، شهرزاد ریاعی، نجمه کاوه، امینه خسروانی، هادی دانشمندی، مهراب صیادی صفحه 38
  مقدمه
  بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، اختلالات روانی جزء 10 علل مهم ناتوانی و از کارافتادگی در جهان است. مطالعه حاضر با هدف، بررسی شیوع افسردگی و تعیین عوامل موثر بر آن در دانشجویان صورت پذیرفت.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 358 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز داوطلبانه شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای شامل دو قسمت ویژگی های دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد Beck (فرم 21 سوالی) بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری Spearman''s correlation، Kruskal-Wallis و Mann–Whitney U و در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) نمره افسردگی در افراد مورد مطالعه برابر با 98/10 (68/8) به دست آمد. همچنین، مشخص گردید که 162 نفر (25/45 درصد) از دانشجویان مورد مطالعه دچار درجات مختلفی از افسردگی هستند. بین نمره افسردگی با وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، رضایت از رشته، مصرف مواد روان گردان، امید به آینده شغلی، مشکل داشتن در امر ازدواج و پایبند بودن به امور مذهبی از نظر آماری رابطه وجود داشت.
  نتیجه گیری
  شیوع افسردگی در دانشجویان مورد مطالعه بالا بود. از عواملی همچون فاکتورهای شخصی و تحصیلی و نوع سبک زندگی، می توان به عنوان عوامل موثر بر افسردگی نام برد. با توجه به شیوع بالای افسردگی بایستی تدابیری اتخاذ شود تا عوامل موثر در بروز این اختلالات کاهش یابد.
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، افسردگی، پرسش نامه Beck، دانشجویان
 • ابوذر رضایی، محمد کامرانی فر، سولماز ذبیح الهی، هادی رحیمی، حمیدرضا پورزمانی صفحه 44
  مقدمه
  فاضلاب صنایع نساجی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست محسوب می شود. Navy Blue CE-RN (NB) یک رنگ شیمیایی مهم و پرکاربرد در صنایع نساجی می باشد. با توجه به کارایی فرایند جذب در حذف رنگ، مطالعه حاضر با هدف بررسی حذف رنگ نساجی NB از محلول های آبی توسط جاذب مگنتیک اکسید آهن انجام گرفت.
  روش ها
  این تحقیق بر روی فاضلاب سنتتیک با غلظت رنگ 50 میلی گرم بر لیتر انجام شد و تاثیر متغیرهای مختلفی مانند زمان تماس، pH محلول و دوز جاذب مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از فرایند حذف رنگ توسط جاذب مگنتیک اکسید آهن، برای جداسازی آن از محلول آبی، از دستگاه سانتریفوژ استفاده گردید. جهت تعیین میزان حذف رنگ، دستگاه DR-5000 و آزمایش COD (Chemical oxygen demand) مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین ابعاد جاذب نیز از تصویر تهیه شده با دستگاه میکروسکوپ الکترونی پویشی (Scanning electron microscope یا SEM) استفاده شد.
  یافته ها
  میزان جذب رنگ NB با افزایش زمان تماس از 10 به 210 دقیقه، راندمان حذف را از 0/74 به 4/80 درصد افزایش داد. تغییرات pH محلول از محدوده اسیدی به قلیایی حاکی از آن بود که بیشترین حذف در 6 = pH صورت گرفت. با افزایش جرم جاذب از 1 به 4 گرم بر لیتر، راندمان جذب رنگ از 1/73 به 7/93 درصد افزایش یافت. همچنین، طبق یافته های به دست آمده، راندمان حذف COD برابر با 4/78 درصد و ظرفیت جذب برابر با 8/11 میلی گرم بر گرم بود.
  نتیجه گیری
  در این آزمایش، تاثیر متغیرهایی مانند زمان تماس، pH محلول و مقدار ماده جاذب بررسی شد و مشخص گردید که حذف رنگ در زمان تماس 210 دقیقه، 6 = pH و دوز جاذب 4 گرم بر لیتر حداکثر راندمان را دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که جاذب مگنتیک اکسید آهن استفاده شده در تحقیق می تواند به عنوان روش قابل قبولی با کارایی بالا برای حذف رنگ نساجی NB به کار رود.
  کلیدواژگان: جاذب مگنتیک، حذف رنگ، محلول آبی
 • جلال عبدی، حسن افتخار، محمود محمودی، داوود شجاعی زاده، رویا صادقی صفحه 50
  مقدمه
  عدم فعالیت فیزیکی، چهارمین علل مرگ و میر در دنیا به شمار می رود. با توجه به افزایش کم تحرکی در بین کارمندان، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی کارمندان ادارات دولتی شهر همدان با بهره گیری از سازه مراحل تغییر مدل فرانظری، در سال 1392 انجام گردید.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود و بر روی 1200 نفر از کارمندان دولتی که به صورت نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه سه قسمتی شامل ویژگی های دموگرافیک، پرسش نامه کوتاه سنجش فعالیت فیزیکی (Short questionnaire to assess health-enhancing physical activity یا SQUASH) و الگوریتم پنج بخشی Marcus وForsyth بود. داده ها با استفاده از آزمون های رگرسیون خطی و لجستیک، 2c و آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه، 04/8 ± 12/38 سال بود. از نظر مراحل تغییر، نیمی از مشارکت کنندگان در مرحله آمادگی قرار داشتند. از نظر فیزیکی، به ترتیب 2/49 و 8/50 درصد افراد غیر فعال و فعال بودند. بین وضعیت فعالیت فیزیکی (فعال یا غیر فعال) با مراحل تغییر انجام فعالیت فیزیکی رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین، رابطه معنی داری بین فعالیت فیزیکی با متغیرهای سن، جنس، سابقه کار، تاهل و تحصیلات مشاهده شد (05/0 > P). تحصیلات و سابقه، قوی ترین پیشگویی کننده های فعالیت فیزیکی بودند (01/0 = R2 change،
  312/0 = Adjusted R2).
  نتیجه گیری
  با توجه به غیر فعال بودن حدود نیمی از کارمندان از نظر فیزیکی و مطلوب نبودن وضعیت آن ها از نظر شدت فعالیت (متوسط یا شدید)، نتایج مطالعه حاضر می تواند به برنامه ریزان جهت طراحی و اجرای استراتژی های مناسب و تئوری محور به منظور ارتقای فعالیت فیزیکی کارمندان، به ویژه در محیط های کاری کمک نماید.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، مدل مراحل تغییر، نیروی انسانی
 • رویا سادات مدنی، زهرا اسفندیاری، محمد سراجی صفحه 58
  مقدمه
  دوغ نوشیدنی تخمیری است که مانند دیگر نوشیدنی ها قابلیت فساد میکروبی دارد. نگهدارنده اسید بنزوئیک و نمک آن (بنزوات سدیم) جهت کنترل فساد میکروبی در دوغ مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالی است که بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، استفاده از هر گونه نگهدارنده در شیر و فرآورده های لبنی ممنوع اعلام شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان بنزوات سدیم در دوغ های توزیع شده در سطح عرضه شهر اصفهان بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، غلظت بنزوات سدیم در 36 نمونه دوغ تولیدی ازسه برند (A، B و C) توزیع شده در سطح عرضه شهر اصفهان در سال 1394، با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون آماری ANOVA جهت مقایسه میانگین بنزوات سدیم در برندهای مختلف نمونه برداری شده دوغ صورت گرفت. در تمامی آزمون ها سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  طبق بررسی انجام شده، دوغ تولیدی کارخانه فراورده لبنی با برند C بیشترین میزان بنزوات سدیم (ppm 55/0 ± 84/4) و برند A کمترین محتوای بنزوات سدیم با مقدار (ppm 11/0 ± 03/4) را دارا بود. در همه نمونه های دوغ، بنزوات سدیم شناسایی شد. اختلاف معنی داری در غلظت بنزوات سدیم اندازه گیری شده در سه برند مورد مطالعه مشاهده گردید (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  مشاهده غلظت پایینی از بنزوات سدیم در همه نمونه های دوغ مورد بررسی در مطالعه حاضر، می تواند به دلیل تشکیل طبیعی این ترکیب در ماست و انتقال آن به دوغ باشد. همچنین، نظر به فاصله زیاد بنزوات سدیم شناسایی شده در مطالعه حاضر با مقادیر تعیین شده در استاندارد بین المللی کدکس برای نوشیدنی های تخمیری تا مقدار mg/kg 300، تعیین حد مجاز بنزوات سدیم در دوغ بر اساس الگوی تغذیه ای بومی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: دوغ، بنزوات سدیم، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • فواد علیمرادی، آمنه باریکانی، مریم جوادی، نیشتمان زمانی، الهام نوری، سحر عبدالملکی صفحه 64
  مقدمه
  مصرف غذاهای آماده توسط دانش آموزان دبیرستانی رو به افزایش است. این مطالعه با هدف، بررسی عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در نوجوانان شهر سنندج انجام شد.
  روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر، 553 دانش آموز دبیرستان های شهر سنندج به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها توسط پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن تایید شده بود، جمع آوری گردید و در نهایت، با استفاده از آزمون های آماری 2c و Independent t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  8/69 درصد افراد حداقل یک بار در هفته غذای آماده مصرف می کردند. نوع غذای آماده مصرفی در دو جنس متفاوت بود (001/0 > P). رابطه آماری معنی داری بین تحصیلات مادر و آگاهی نوجوانان از غذای آماده وجود داشت (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش مهم اعضای خانواده و به ویژه مادر بر انتخاب غذای نوجوانان و اثر سواد مادر در میزان آگاهی و گرایش دانش آموزان به مصرف غذای آماده، توجه بیشتر به ارتقای سطح آگاهی مادران می تواند راهکار مهمی در کاهش مصرف غذاهای آماده محسوب شود.
  کلیدواژگان: غذای آماده، نوجوان، دانش آموزان
 • آرزو محمدخانی غیاثوند، شهناز گلیان تهرانی، شکوفه مدانلو، مرجان وجدانی، اکبر بابایی حیدرآبادی، لیلا دهقانکار صفحه 70
  مقدمه
  یکی از مهم ترین مشکلات جوامع بشری، شیوع عفونت های Human immunodeficiency virus (HIV) و هپاتیت B در معتادان است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع سرولوژیک عفونت های هپاتیت B و HIV و ارتباط آن با عوامل خطر رفتاری مربوط به آن، در معتادان وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد زمزم انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، بر روی 220 نفر از معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد زمزم وابسته به مرکز بهداشت جنوب تهران، به مدت سه ماه (دی تا اسفند سال 1389) انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری صورت گرفت. شیوع سرمی هپاتیت B و HIV از طریق آزمایش (ELISA) Enzyme-linked immunosorbent assay بررسی گردید. مشخصات جمعیت شناختی و رفتاری شرکت کنندگان با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه چهره به چهره جمع آوری شد. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون های 2c و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان شیوع عفونت های HIV و هپاتیت B به ترتیب 8/1 و 1/4 درصد بود. بین اعتیاد تزریقی (001/0 > P)، تعداد دفعات تزریق در روز (001/0 > P) و استفاده از سوزن و سرنگ مشترک (001/0 > P) با آلودگی بهHIV و هپاتیت B ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. علاوه بر این، ارتباط معنی داری بین وضعیت تاهل با شیوع عفونتHIV مشاهده شد (026/0 = P). همچنین، بین داشتن سابقه زندان با شیوع هپاتیت B (032/0 = P) رابطه معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  شیوع عفونت های HIV و هپاتیت B در معتادان مراجعه کننده به مرکز بهداشت زمزم، به ویژه در میان معتادان تزریقی بالا می باشد. بنابراین، مداخلات پیشگیری کننده مانند مشاوره و آموزش رایگان توسط افراد حرفه ای، توزیع سرنگ های استریل رایگان، غربالگری دقیق و منظم بیماری های منتقل شونده از راه خون و واکسیناسیون هپاتیت B برای مصرف کنندگان مواد مخدر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: HIV، هپاتیت B، عوامل خطر رفتاری، معتادان وابسته به مواد مخدر
 • محمدرضا زارع، علی فاتحی زاده، محمدمهدی امین، افشین ابراهیمی، بیژن بینا، آیت رحمانی، محمدرضا عرفانی، حمیده ابراهیمی، مهناز حیدری صفحه 77
  مقدمه
  در بین آلاینده های شیمیایی موجود در فاضلاب، فلزات سنگین جزء ترکیبات مقاومی به شمار می روند که سمیت آن ها بر فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب و همچنین، بر انسان و محیط در مطالعات مختلفی به اثبات رسیده است. در مطالعه حاضر، غلظت موثر 50 درصد بازدارنده رشد (50% Effective concentration یا EC50) فلزات کادمیوم، سرب و جیوه بر باکتری های غالب موجود در رآکتور منقطع متوالی (Sequencing batch reactor یا SBR) مورد بررسی قرار گرفت
  روش ها
  نمونه بیومس SBR از واحد بیولوژیکی SBR تصفیه خانه شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان تهیه شد. پس از کشت و ایزوله باکتری های غالب موجود در این واحد، توالی DNA آن ها به وسیله تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase chain reaction یا PCR) تعیین و نوع باکتری ها نیز مشخص گردید. پس از مواجهه این باکتری ها با غلظت های مختلفی از فلزات جیوه، کادمیوم و سرب، مقادیر EC50 آن ها با استفاده از آزمون زیستی Resazurin تعیین شد.
  یافته ها
  چهار گونه باکتریایی «آئروموناس، سودوموناس، باسیلوس و انتروباکتر»، بیشترین تعداد را در SBR داشتند. تفاوت زیادی در حساسیت این چهار باکتری به فلزات سنگین مشاهده گردید و سودوموناس حساس ترین باکتری به کادمیوم و جیوه بود؛ در حالی که آئروموناس گونه حساسی به فلز سرب بود.
  نتیجه گیری
  می توان گفت که سودوموناس و آئروموناس بیواندیکاتورهای باکتریایی مناسبی جهت ارزیابی سمیت فاضلاب ها و پساب های آلوده به فلزات سنگین می باشند.
  کلیدواژگان: غلظت موثر بازدازنده، رآکتور منقطع متوالی، سمیت، فلزات
 • مریم حاتم زاده، بی بی فاطمه نبوی، مهناز نیک آئین، اکبر حسن زاده صفحه 84
  مقدمه
  پایش میکروبی منابع آبی به منظور اجرای مدیریت صحیح این منابع حیاتی، ضروری می باشد. روش معمول برای پایش میکروبی منابع آبی، ردیابی میکروارگانیسم های شاخص توسط روش متداول تخمیر چند لوله ای است، اما امروزه روش سنجش آنزیمی به عنوان رویکرد جانشین، توسعه یافته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش متداول تخمیر چند لوله ای، برای شمارش کلی فرم های کل و مدفوعی در آب های آشامیدنی و غیر آشامیدنی بود.
  روش ها
  در این تحقیق، 64 نمونه از منابع آبی مختلف (شرب، چشمه، چاه و قنات و پساب) برداشت گردید. ردیابی کلی فرم های کل و مدفوعی (اشرشیا کلی) در نمونه های فوق توسط روش متداول تخمیر چند لوله ای و روش سنجش آنزیمی و با استفاده از محیط کشت LMX Broth، انجام گرفت. جهت بررسی میزان ارتباط پارامترهای اندازه گیری شده توسط دو روش، از آزمون همبستگی Pearson استفاده شد. همچنین، میزان حساسیت، ویژگی و صحت روش سنجش آنزیمی برآورد گردید.
  یافته ها
  یافته ها ارتباط بالایی را بین اندازه گیری کلی فرم کل و مدفوعی از طریق هر دو روش سنجش آنزیمی و تخمیر چند لوله ای نشان داد. در کل، روش سنجش آنزیمی از حساسیت، ویژگی و دقتی به ترتیب حدود 92، 95 و 94 درصد برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به مزایای روش سنجش آنزیمی از قبیل سرعت، حساسیت و دقت به نسبت بالا و ردیابی هم زمان کلی فرم های کل و اشرشیاکلی، می توان روش سنجش آنزیمی با استفاده از LMX را به عنوان روش جایگزینی جهت روش تخمیر چند لوله ای به کار برد.
  کلیدواژگان: سنجش آنزیمی، تخمیر چند لوله ای، کیفیت میکروبی، منابع آبی، LMX
 • فاطمه زارع، تیمور آقاملایی، امین قنبرنژاد، کبری حاجی علیزاده، حمزه زارعی صفحه 90
  مقدمه
  ارتقای فعالیت های جسمانی یکی از موثرترین استراتژی ها جهت کاهش خطر بعضی از بیماری های غیر واگیر و مزمن است. یکی از رویکردهای نظری برای ارتقای فعالیت جسمانی، الگوی فرانظری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر ارتقای فعالیت جسمانی در کارمندان جزیره ابوموسی بود.
  روش ها
  در مطالعه نیمه تجربی حاضر، کارمندان به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند و در سه مرحله قبل، 3 و 6 ماه بعد از مداخله آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی شامل اطلاعات دموگرافیک، مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمی، منافع و موانع درک شده و خودکارامدی نسبت به فعالیت جسمانی بود. مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری نیز شامل سخنرانی، بحث گروهی، پوستر، پمفلت و فیلم آموزشی بود. داده ها در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  قبل از مداخله آموزشی، گروه مداخله و شاهد از نظر فعالیت جسمانی اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. در افراد گروه مداخله، 3 ماه پس از مداخله آموزشی، فعالیت جسمانی به طور معنی داری افزایش یافت (05/0 > P). 6 ماه پس از مداخله آموزشی، میزان فعالیت جسمانی در گروه مداخله و شاهد اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله مبتنی بر الگوی فرانظری می تواند در تغییر رفتار فعالیت جسمی کارمندان تا 3 ماه بعد از مداخله آموزشی موثر باشد، اما تغییرات ایجاد شده ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد. بنابراین، باید از این الگو جهت ارتقای فعالیت جسمی به طور مداوم استفاده شود و تا رسیدن تمام افراد به مرحله حفظ و نگهداری ادامه یابد.
  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، الگوی فرانظری، فعالیت جسمانی، کارمندان
 • شهرام نظری، اسرافیل عسگری، رحیم عالی ده چناری صفحه 96
  مقدمه
  با توجه به اهمیت روزافزون ذرات معلق و اعلام وضعیت هوا در بسیاری از کشورها از نظر میزان پرتو فرابنفش، در این مطالعه داده های ماکزیمم آلودگی ذرات معلق 10، 5/2 و 1 میکرونی که به صورت سری زمانی 1 ساعته تهیه شد و شاخص جهانی پرتو فرابنفش، به منظور پیش بینی میزان آلودگی این آلاینده ها مورد استفاه قرار گرفت.
  روش ها
  به منظور ارایه حدود تقریبی این شاخص در استان زنجان از تکنیک همپوشانی، نقشه ایران و نقشه پرتو فرابنفش ارایه شده توسط سازمان جهانی بهداشت برای مناطق مختلف جهان استفاده شده است. به منظور اندازه گیری ذرات معلق از دستگاه سنجش گرد و غبار محیطی در شهر زنجان استفاده شد که به مدت یک ساعت به صورت یک روز در میان از اواسط مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه اقدام به نمونه برداری شد.
  یافته ها
  با توجه به روش تکنیک همپوشانی نقشه ها، مقدار شاخص پرتو فرابنفش برای استان زنجان 4 تا 5 بود که مطابق با محدوده طبقه بندی شاخص در حد متوسط از نظر در معرض قرارگیری می باشد و با داده های سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور مطابقت دارد. مقدار متوسط یک ساعته ذرات معلق برای 10PM، 5/2PM و 1PM به ترتیب برابر با 95/64، 6/18 و 67/12 میکروگرم بر متر مکعب برای شهر زنجان به دست آمد.
  نتیجه گیری
  از نظر مقدار ذرات معلق در مقایسه با استانداردهای کیفیت هوای آزاد شهر زنجان شرایط مطلوب بود. در تفسیر شاخص پرتو فرابنفش می توان گفت که استان زنجان از نظر شاخص پرتو فرابنفش در مقایسه با معیار مورد استفاده، در وضعیت متوسط می باشد. با توجه به افزایش مقدار این شاخص در کشور از شمال به سمت جنوب، استان زنجان در وضعیت بهتری نسبت به استان های جنوبی تر قرار دارد.
  کلیدواژگان: شاخص پرتو فرابنفش، ذرات معلق، آلودگی هوا، ایران
 • سیده فاطمه رحیمی، ایرج ضاربان، مهناز شهرکی پور صفحه 114
  مقدمه
  عفونت ادراری یکی از شایع ترین عفونت های زنان به شمار می رود و در دوران بارداری به علت تغییراتی که در بدن رخ می دهد، احتمال ابتلا به آن بیشتر می شود و به علت عوارض بالقوه ای که بر مادر و جنین دارد، بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و نگرش زنان باردار درباره عفونت های ادراری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 140 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر زاهدان انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای چند بخشی شامل اطلاعات فردی، آگاهی، سوالات اجزای مدل (ادراک) و رفتار بود. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر استادان (81 درصد) و پایایی آن با محاسبه ضریب Cronbach¢s alpha (67 درصد) تایید شد. داده ها با استفاده از آزمون های Pearson، Independent t و ANOVA در نرم افزار آماری SPSS و با سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 00/4 ± 55/22 سال بود و 3/64 درصد از آن ها تحصیلات کمتر از 9 سال داشتند. نمره آگاهی فقط در 9/24 درصد افراد خوب برآورد شد. نمره حساسیت درک شده در 4/40 درصد خوب، شدت درک شده در 7/49 درصد خوب، موانع درک شده در 1/56 درصد خوب، منافع درک شده در 0/61 درصد خوب و رفتار در 0/38 درصد خوب ارزیابی گردید. بین افراد شاغل و خانه دار از نظر آگاهی اختلاف معنی داری وجود داشت و بین نمره آگاهی با نمرات همه اجزای مدل همبستگی مثبت معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، میزان آگاهی مشارکت کنندگان در زمینه عفونت ادراری ضعیف است و نگرش و رفتار آنان نیز در سطح متوسطی قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که جلسات و کلاس های آموزشی با هدف ارتقای آگاهی، نگرش و رفتار زنان در زمینه عفونت ادراری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی که چارچوب و خط مشی را مشخص می کند، برگزار گردد.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری زنان، بارداری، آگاهی، نگرش، رفتار، مدل اعتقاد بهداشتی
 • فرهاد فروهرمجد، زهرا محمدی صفحه 119
  مقدمه
  صدا یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده سلامت شاغلان می باشد. مواد جاذب روش موثری برای کنترل صدا است که لوله امپدانس با دو میکروفن جهت تعیین ضرایب جذب آن ها کاربرد دارد و دقت و کارایی آن باید به صورت دوره ای تست شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی عملکرد لوله امپدانس و تعیین ضریب جذب برخی از مواد انجام شد.
  روش ها
  پس از ساخت لوله امپدانس و اطمینان از کارایی آن بر اساس مقایسه نمودار فوم استاندارد با نمودار اندازه گیری شده، ضرایب جذب چهار نمونه شامل پشم شیشه (چگالی
  15 کیلوگرم بر مترمکعب)، پشم معدنی (چگالی 40 کیلوگرم بر متر مکعب)، چوب پنبه (چگالی 390 کیلوگرم بر متر مکعب) و لاستیک (چگالی 1100 کیلوگرم بر متر مکعب) در دو ضخامت مختلف ارزیابی گردید. همچنین، ضرایب جذب پشم شیشه و پشم معدنی با مقادیر ضرایب جذب ذکر شده مربوط به این دو نمونه در خارج از ایران (به عنوان مرجع)، با ضخامت و چگالی یکسان مقایسه شد. اندازه گیری هر نمونه توسط نرم افزار VA-Lab4 انجام گردید و در نهایت، نتایج به صورت نمودار نمایش داده شد.
  یافته ها
  نتایج دقت و کارایی نشان داد که لوله امپدانس با ضریب همبستگی 98/0 قابل استفاده بود. همچنین، نمونه های پشم معدنی و پشم شیشه بیشترین ضریب جذب و لاستیک و چوب پنبه کمترین ضریب را داشتند. مقایسه پشم شیشه با مقادیر مرجع نشان داد که در هر دو با افزایش فرکانس، میزان جذب نیز افزایش یافت که البته مقادیر ضرایب جذب این دو نمونه متفاوت بود. علاوه بر این، در نمونه پشم معدنی اندازه گیری شده با ضخامت 50 میلی متر نسبت به ضخامت کمتر، در همه فرکانس ها به جز محدوده 1250 تا 3200 هرتز، جذب بیشتری مشاهده شد؛ در حالی که پشم معدنی مرجع با ضخامت بیشتر در فرکانس های 2000 و 5000 هرتز، ضریب جذب کمتری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، می توان ضریب جذب همه مواد و مصالح را با بالاترین دقت توسط لوله امپدانس با دو میکروفن تعیین نمود تا به نتایج مطلوبی از روش های کنترلی آلودگی صوتی با استفاده از جاذب های صوتی در محیط و صنعت دست یافت.
  کلیدواژگان: لوله امپدانس، ضریب جذب صوت، تابع انتقال
|
 • Aboozar Rezaei, Mohammad Kamranifar, Solmaz Zabihollaei, Hadei Rahimi, Hamidreza Pourzamani Page 44
  Background
  Textile wastewater is the most important pollutant of the environment. Navy Blue (NB) CE-RN is an important chemical dye widely used in the textile industry. The present study aimed to investigate the removal of NB textile dyes from aqueous solutions using magnetic iron oxide absorbents.
  Methods
  In this study, a sample of synthetic wastewater with NB concentration of 50 mg/l was used. The effect of different variables such as contact time, pH, and adsorbent dose was evaluated. Magnetic iron oxide absorbent was separated from the solution through centrifuging. Dye removal efficiency was evaluated by the color and chemical oxygen demand (COD) concentration of the solution. The size of the magnetic iron oxide absorbent was determined using a Scanning Electron Microscope (SEM).
  Findings: NB removal was increased from 74% to 80.4% when the contact time was increased from 10 to 210 minutes. The effect of pH variation from acidic to alkaline was investigated and it was found that the highest removal rate was achieved at a pH of 6. With the increasing of absorbent dose from 1 to 4 g/l, the dye removal efficiency was increased from 73.14% to 93.71%. The COD removal of 78.38% occurred in absorption capacity of 11.8 mg/g.
  Conclusion
  The results of the present study showed that maximum absorption was achieved in 210 minutes, pH of 6, and dose of 4 g/l. The magnetic iron oxide absorbent used in this research can be accepted as a method through which a high removal rate of textile NB can be achieved.
  Keywords: Magnetic absorbent, Dye removal, Aqueous solutions
 • Jalal Abdi, Hassan Efthekhar, Mahmod Mahmodi, Davoud Shojaeizadeh, Roya Sadeghi Page 50
  Background
  Lack of physical activity is the fourth common cause of human death. Given the increased rate of sedentary life style among employees, the aim of this study was to evaluate physical activity status of governmental employees in changing stage based on the transtheoretical model (TTM) in Hamadan, Iran, in 2014.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed on 1200 government employees. The study subjects were selected using proportional stratified random sampling. Data collection was performed using a three-section questionnaire containing demographic characteristics, Short Questionnaire to Assess Health-Enhancing Physical Activity (SQUASH), and the five-part algorithm of Marcus et al. Data were analyzed using logistic and linear regression, chi-square, t-test, and ANOVA in SPSS software.
  Findings: The mean age of the participants was 38.12 ± 8.04. About half of the employees were in the preparatory stage of TTM. Moreover, 49.2% and 50.8% of the subjects were classified as active and inactive, respectively. There was significant association between physical activity status and change stages of exercise. The associations between physical activity status and age, gender, work experience, education, and marital status were also significant (P
  Conclusion
  Since half of the employees were inactive and their physical activity status was not favorable, the results of this study can be utilized by health promotion planners to design and implement appropriate intervention strategies to improve the physical activity status of employees, specifically in the workplace.
  Keywords: Physical activity, Transtheoretical model, Manpower
 • Roya Alsadat Madani, Zahra Esfandiari, Mohammad Saraji Page 58
  Background
  Doogh is a fermented beverage in which microbial spoilage is possible. Benzoic acid and its salt (sodium benzoate) are added to Doogh as antimicrobial preservative to control microbial spoilage. However, the use of this preservative has been prohibited in milk and dairy products such as Food and Drug Administrationand Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Thus, the aim of the present study was to determine sodium benzoate concentration in Doogh distributed in Isfahan, Iran.
  Methods
  In this descriptive, cross-sectional study, the sodium benzoate concentration of 36 samples of 3 brands of Doogh (A, B, and C) distributed in Isfahan in 2015 were assessed using high performance liquid chromatography (HPLC). Collected data were analyzed using ANOVA in SPSS software. All P values of smaller than or equal to 0.05 were considered significant.
  Findings: Results showed that the highest and lowest concentrations of sodium benzoate were found in brand C and A Doogh with amounts of 4.84 ± 0.55 and 4.03 ± 0.11 ppm, respectively. Sodium benzoate was detected in all Doogh samples. A significant difference was observed in sodium benzoate concentration between the 3 different dairy brands (P
  Conclusion
  The existence of low concentrations of sodium benzoate in all Doogh samples may be due to the natural occurrence of this compound in yoghurt and its transfer to Doogh. Furthermore, due to the great difference of the detected sodium benzoate in the current study with the permitted amount in Codex International Standard for Fermented Drinks (300 mg/kg), it the suggested to define the permitted level of sodium benzoate in Doogh based on
  national nutritional pattern.
  Keywords: Doogh, Sodium benzoate, High performance liquid chromatography (HPLC)
 • Arezo Mohammadkhani, Ghiasvand, Shahnaz Golian, Tehrani, Shokoufeh Modanlu, Marjan Vejdani, Akbar Babaei, Heydarabadi, Leila Dehghankar Page 70
  Background
  The prevalence of human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis B infections in drug addicts is one of the most important problems of human societies. This study was conducted in order to determine the serologic prevalence of hepatitis B and HIV infections and its relationship with behavioral risk factors in drug addicts in Zamzam Health Center, Southern Tehran, Iran.
  Methods
  This descriptive-analytical survey was conducted during 3 months (from January to March 2011) on 220 drug addicts under methadone maintenance treatment in Zamzam Health Center. The census sampling method was used in the present study. The serological prevalence of AIDS and hepatitis B was examined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) test. Demographic and behavioral characteristics of participants were collected using a researcher-made questionnaire and through face-to-face interviews. Data were analyzed using chi-square and t-test in SPSS software.
  Findings: The prevalence of HIV and hepatitis B infections were respectively 1.8% and 4.1%. HIV and hepatitis B infections had a statistically significant relationship with drug injection (P
  Conclusion
  The prevalence of HIV and hepatitis B infections was high among drug addicts referred to Zamzam Health Center, especially among injecting drug users. Therefore, preventive interventions such as providing free consultation and training by professionals, distribution of free sterile syringes, precise and regular screening of blood transmitted diseases, and hepatitis B vaccination are recommended for drug addicts.
  Keywords: HIV, Hepatitis B, Behavioral risk factors, Drug addicts
 • Mohammad Reza Zare, Ali Fatehizadeh, Mohammad Mehdi Amin, Afshin Ebrahimi, Bijan Bina, Ayat Rahmani, Mohammadreza Erfani, Hamideh Ebrahimi, Mahnaz Heydari Page 77
  Background
  Among the chemical pollutants present in wastewater, heavy metals are persistent compounds the toxicity of which on biological wastewater processes, humans, and the environment has been proven in various studies. In this study, the half maximal effective concentration (EC50) of growth inhibition of cadmium, lead, and mercury was assessed on dominant bacterial species present in sequencing batch reactors (SBR).
  Methods
  Biomass sample was obtained from the biological unit of the SBR established in Moorchekhort Industrial Settlement, Isfahan, Iran. After cultivation and isolation of the dominant bacterial species, their DNA was sequenced through polymerase chain reaction (PCR) technique and the bacteria species were determined. After exposure of these bacteria to different concentrations of mercury, cadmium, and lead, their EC50 was determined using resazurin bioassay.
  Findings: Aeromonas, Pseudomonas, Bacillus, and Enterobacter were registered as the 4 dominant bacterial species in the SBR. A great difference was observed in the sensitivity of these 4 bacteria to the heavy metals. Pseudomonas was the most sensitive bacteria to cadmium and lead, while Aeromonas was the most sensitive specie to lead.
  Conclusion
  It can be concluded that Aeromonas and Pseudomonas are suitable bioindicators for toxicity assessment of wastewater and effluents contaminated with heavy metals.
  Keywords: Inhibitory effective concentration, Sequencing batch reactor, Toxicity, Metals
 • Maryam Hatamzadeh, Bibi Fatemeh Nabavi, Mahnaz Nikaien, Akbar Hassanzadeh Page 84
  Background
  Microbial monitoring of aquatic sources is essential in the correct management of these vital sources. Multiple tube fermentation (MTF) technique is currently used for assessment of the microbial quality of water sources. However, today enzymatic assay has been presented as an alternative approach for detecting indicator bacteria. The purpose of this study was to compare enzymatic assay with MTF technique in terms of the detection of total and fecal coliforms in potable and non-potable waters.
  Methods
  A total of 64 samples were collected from different water sources (potable, spring, well, and aqueduct water, and wastewater effluent). Detection of total and fecal (Escherichia coli) coliforms was performed using MTF method and enzymatic assay using LMX broth. The relationship between the parameters measured by the two methods was tested using the Pearson correlation. The sensitivity, specificity, and accuracy of enzymatic assay were also evaluated.
  Findings: Statistical analysis of results showed a high correlation between total and fecal coliform measurements by the two methods. Enzymatic assay had a sensitivity, specificity, and accuracy of 92, 95, and 94 percent, respectively.
  Conclusion
  Due to the advantages of enzymatic assay, such as its relatively high sensitivity, accuracy, and speed, and simultaneous detection of total coliforms and E. coli, enzymatic assay using LMX can be used as an alternative method to MTF.
  Keywords: Enzymatic assay, Multiple tube fermentation (MTF), Microbial quality, Water sources, LMX
 • Fatemeh Zare, Teamur Aghamolaei, Amin Ghanbarnejad, Kobra Hajializadeh, Hamzeh Zarei Page 90
  Background
  Promoting physical activity is one of the most effective strategies for reducing the risk of some chronic and non-communicable diseases. One of the theoretical approaches to the promotion of physical activity is the transtheoretical model. The aim of this study was to determine the effect of transtheoretical model-based education on promoting physical activity among employees of Abu Musa Island, Iran.
  Methods
  In this quasi-experimental study, employees were divided into intervention and control groups and assessed before, and 3 and 6 months after the educational intervention. Studied variables included demographic data, stages of change in physical activity, perceived benefits and barriers, and self-efficacy regarding physical activity. The transtheoretical model-based intervention included lectures, group discussions, poster, pamphlet, and video. Data were analyzed using SPSS software.
  Findings: Before the educational intervention, intervention and control groups were not significantly different in terms of physical activity. In the intervention group, physical activity increased significantly 3 months after the intervention (P 0.05).
  Conclusion
  This study showed that transtheoretical model based-intervention can be effective on promoting physical activity 3 months after the intervention, but these changes may decrease with further passage of time. Hence, the use of this model for improvement of physical activity should be continuous until all individuals reach the maintenance stage.
  Keywords: Educational intervention, Transtheoretical model, Physical activity, Employee