فهرست مطالب

پژوهش در پزشکی - سال چهلم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال چهلم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا شیرزادی، عذرا رمضانخانی، رقیه رمضانخانی، فرانک قراچورلو صفحات 1-7
  سابقه و هدف
  واکسن های تهیه شده به روش کشت سلولی جزء دسته واکسنهای مورد تایید سازمان جهانی بهداشت می باشند که عوارض ناچیزی دارند. واکسن مورد استفاده در ایران واکسن تهیه شده از کشت سلولی v ero بوده است که به دلیل تک منبعی بودن آن نوع دیگری از واکسن به نامPCEC اخیرا مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه عوارض موضعی و منتشر حاصل از دو نوع واکسن مذکور در جمعیت ایرانی میباشد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور،1449 نفر (279 نفرزن) از 8 شهرستان کشور واردمطالعه شدند وبه طور تصادفی به روش بلوک متوازن در دو گروه دریافت کننده واکسن VeroوPCEC قرار گرفتند. واکسنها در 5 نوبت به افراد حیوان گزیده تزریق شدند. عوارض موضعی و منتشر بعد از استفاده از واکسن توسط پزشک و فرد ثبت و مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شایعترین عارضه موضعی در هر دو گروه مربوط به درد در محل تزریق بود (4%). از بین عوارض منتشر بیشترین عارضه در گروهPCEC سردرد (5/2%) و در گروه Vero، تب (9/1%) بود. مقایسه عوارض دو واکسن نشان داد که در بین عوارض موضعی تنها خارش بین دو گروه دریافت کننده واکسن تفاوت معنی داری داشت، به طوریکه در گروه PCEC موارد خارش کمتر از گروه دیگر بود ( 1/.% در برابر 1%). نتایج مطالعه تفاوت معنی داری را بین دو گروه دریافت کننده واکسن از نظر عوارض منتشر نشان نداد. در هیچیک از گروه ها موردی از بستری شدن در بیمارستان در اثر عوارض واکسن مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که واکسنPCEC از نظر بروز عوارض موضعی و منتشر تفاوت معنی داری با واکسن Vero نداشته و حتی نسبت به واکسن Vero سبب خارش کمتری شده است. بنابر این در صورت مواجهه با مشکل تهیه واکسن Vero، این واکسن (PCEC) می تواند جایگزین مناسبی برای واکسن Vero گردد.
  کلیدواژگان: هاری، واکسن، کارآزمائی بالینی، Vero، PCEC
 • میترا نیافر، اکبر علی عسگرزاده، مجید مبصری، ساناز ابراهیمیان صفحات 8-11
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت در بیشتر موارد با هیپرلیپیدمی همراه است. کنترل وضعیت قندی موجب بهبودی این وضعیت می شود و مصرف استاتین ها و فیبرات ها هم بهترین انتخاب برای کمک به این بهبود می باشند. با توجه به اهمیت بیماری دیابت از نظر بروز عوارض متعدد و نیز هزینه های تحمیل شده بر سیستم درمان کشور بر آن شدیم به مقایسه اثرات درمانی فنوفیبرات و ژم فیبروزیل در بهبود پروفیل چربی در بیماران دیابتی نوع دو بپردازیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 60 بیمار دیابتیک که سطح لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) آنها در محدوده هدف قرار داشته، دچار افزایش سطح تری گلیسیرید خون بودند، بطور تصادفی به دو گروه 30 نفری تقسیم و بمدت 3 ماه متوالی فنوفیبرات (200 میلی گرم در روز) یا ژم فیبروزیل (450 میلی گرم در روز) دریافت کردند. تغییرات پروفیل لیپیدی در این دو گروه در انتهای مطالعه مقایسه شد.
  یافته ها
  بجز تغییرات تری گلیسیرید در دو گروه بعد درمان که از نظر آماری معنی دار بود در سایر پارامترهای بررسی شده تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. ولی در کل بهبود بیشتر در سطح لیپیدها درگروه فنوفیبرات مشهود بود.
  نتیجه گیری
  تاثیر فنوفیبرات بر بهبود پروفیل چربی در بیماران دیابتی بهتر از ژم فیبروزیل است.
  کلیدواژگان: دیابت قندی، فنوفیبرات، ژم فیبروزیل
 • علیرضا ترکی، محمد باقر خلیلی، آقای جلال قاسم زاده صفحات 12-16
  سابقه و هدف
  با توجه به شواهد مختلف مبنی بر شیوع بالای عفونت های باکتریایی بخصوص باکتری اشریشیا کلی (ای.کلی) در مایع منی مردان نابارور در مقایسه با مردان بارور و وجود گزارشات متناقض در مورد ارتباط این باکتری با ناباروری مردان، در مطالعه حاضر شیوع باکتری ای.کلی در مایع منی مردان نابارور و ارتباط احتمالی آن با پارامترهای تعیین کننده باروری اسپرم مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، به روش نمونه گیری در دسترس در سال 1393، نمونه منی از مردان نابارور (575 نفر) و بارور (1725 نفر) جمع آوری و روی محیط ائوزین متیلن بلو کشت داده شد (تازمانی که 80 نمونه ای.کلی مثبت در هر گروه بدست آید). برای شناسایی باکتری ای.کلی از رنگ آمیزی گرم و تست های بیوشیمیایی استفاده شد. به منظور بررسی موروفولوژی و پارامترهای مختلف حرکت اسپرم از قبیل؛ تحرکت سریع (fast)، تحرکت آهسته (slow) و تحرکت غیر پیشرونده (non-progress) از پروتکل سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. سپس، خصوصیات اسپرم بین افراد ای.کلی مثبت دو گروه بارور و نابارور مقایسه شد.
  یافته ها
  باکتری ای.کلی در مایع منی 63/4 درصد از مردان بارور و در 91/13 درصد نابارور مشاهده شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001). همچنین، بین دو گروه بارور و نابارور ای.کلی مثبت، از نظر میانگین سن افراد، میانگین درصد مورفولوژی طبیعی و همه ویژگی های حرکتی اسپرم اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (P<0.01).
  نتیجه گیری
  با وجود شیوع بالای باکتری ای.کلی در مایع منی مردان نابارور در مقایسه با مردان بارور، به نظر می رسد این باکتری مسئول تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی و ویژگی های حرکتی اسپرم ها نبوده و ارتباطی با بروز ناباروری در مردان ندارد. با این حال، پیشنهاد می گردد که با افزایش سن افراد ارتباط باکتری ای.کلی با کیفیت اسپرم اهمیت بیش تری پیدا می کند.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، مایع منی، ناباروری
 • مجید خادم رضاییان، سیدمجتبی موسوی بزاز صفحات 17-23
  مقدمه
  دانشجویان مشتریان عمده آموزش عالی هستند و نظرات آنها می تواند در بهبود کیفیت خدمات نقش به سزایی داشته باشد. به همین دلیل تعیین میزان اختلاف بین وضع موجود و مورد انتظار از منظر دانشجویان می تواند زمینه تدوین برنامه های ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 216 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی در مشهد انجام شد. شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از دانشجویان ترم سوم و بعد از آن انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سرواکال جمع آوری گردید که شامل بخش دموگرافیک (4 سوال) و در ادامه 27 جفت سوال برای سنجش کیفیت خدمات در ابعاد «تضمین»، «پاسخگویی»، «همدلی»، «اطمینان» و «فیزیکی» با مقیاس 5 قسمتی لیکرت بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و با در نظر گرفتن p<0.05 انجام شد.
  نتایج
  میانگین سنی 9/2±7/22 سال بود. 139 نفر (64%) از افراد را خانم ها تشکیل می دادند. در تمامی گویه ها و نیز در تمامی ابعاد بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت آماری معنی داری وجود داشت. شکاف کلی خدمات 50/0±98/0- بود که بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی (74/0±22/1-) و کمترین شکاف مربوط به بعد فیزیکی (62/0±79/0-) بود. جنسیت، مقطع تحصیلی و وضعیت دانشجو ارتباط معنی داری با شکاف خدمات نداشتند.
  نتیجه گیری
  شکاف منفی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، نشان دهنده برآورده نشدن انتظارات دانشجویان است. برخی از گویه ها با اقدامات مدیریتی مناسب و اصلاح و بازآرایی الگوهای ارائه خدمت به آسانی قابل بهبود می باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، خدمات آموزشی، شکاف، دانشجو، مدل سرواکال
 • داود یادگاری، مریم طاهری، خانم زهرا عرب مازار، خانم آذر درویشی صفحات 24-29
  مقدمه
  عفونت استافیلوکک اورئوس مقاوم به متی سیلین یکی از علل اصلی عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی از جامعه است. بدلیل شیوع روزافزون عفونتهای استافیلوکک اورئوس مقاوم به اکثر آنتی بیوتیکهای رایج در سراسر جهان، درمان بیماران وکنترل عفونت بسیار مشکل است.با توجه به اهمیت بالینی، هدف از این مطالعه بررسی شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی درعفونت استافیلوکک اورئوس در بیماران بستری در بیمارستان خاتم الانبیا تهران است.
  روش ها
  از فروردین 1392 تا فروردین 1394تعداد 62 بیماربستری در بیمارستان خاتم الانبیا تهران که مبتلا به عفونت استافیلوکک اورئوس بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و MIC میکروب استافیلوکک اورئوس تعیین شد و نتایج حاصله همراه با اطلاعات دموگرافیک بیماران مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از 62 بیمار مورد بررسی37 نفر مذکر (7/59%) و 25 نفر مونث (3/40%) بودند . میانگین سنی بیماران 58/68% بود. بیشترین شیوع عفونت در افراد مسن( بالای 60 سال) شامل 52 نفر (9/83%) بود. بیشترین تعدادنمونه از خلط (5/43%) و بعد BAL بود. بیشترین شیوع عفونت، در ICU شامل40 نفر (5/64%) مشاهده گردید. شیوع عفونت MRSA 1/96% و MSSA 9/3% و VRSA 4% و VISA 18% بود. بیشترین حساسیت میکروب به لینزولید ( 100%) و تیکوپلانین و بیشترین شیوع مقاومت به مروپنم، سفپیم و اگزاسیلین مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  متاسفانه در این مطالعه شیوع عفونت MRSA و موارد مقاوم آنتی بیوتیکی در استافیلوکک اورئوس در این مرکز درمانی بسیار بالاست و باید ضمن شناخت عوامل زمینه ساز، اقدامات مناسب جهت کنترل این عفونت مقاوم و جلوگیری از افزایش موارد VRSA وVISA اعمال گردد.
  کلیدواژگان: MRSA، VISA، VRSA، E، test، MIC، مقاومت آنتی بیوتیکی، استافیلوکک اورئوس
 • فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روحانی، فاطمه سفید صفحات 30-35
  سابقه و هدف
  ایمونوگلوبولین G (IgG) فراوانترین آنتی بادی سرم و مایعات خارج سلولی بوده و سطح IgG سرم با شدت بیماری هایی مثل نقائص ایمنی، عفونتها و بیماری های خود ایمنی ارتباط دارد. لذا IgG ارزش تشخیصی بالایی دارد. ایمونوانفورماتیک، شاخه ای از علم ایمونولوژی است که با استفاده از اطلاعات زیستی در کامپیوتر به حل مسائل ایمونولوژیک، فهم بهتر پاسخهای ایمنی وتشخیص دقیق تر بیماری ها کمک می کند. این پژوهش با هدف تعیین اپی توپهای ایمونوژن خطی IgG انسان با استفاده از ایمونوانفورماتیک انجام شد.
  روش بررسی
  توالی و ساختار سوم IgG مرجع انسان در پایگاه داده PDB، ساختار دوم آن توسط نرم افزار Phyre2 و اپی توپهای خطی آن توسط نرم افزارهای Ellipro و IEDB تعیین شدند.
  یافته ها
  مهمترین اپی توپهای خطی IgG انسان توسط نرم افزار IEDB در ناحیه بین اسید آمینه های 160 تا 175 در زنجیره سبک و 350 تا 360 در زنجیره سنگین معرفی شدند. 11 اپی توپ خطی توسط نرم افزار Ellipro در دومینهای ثابت IgG انسان ( یکی در ناحیه اتصالی به آنتی ژن (Fab) و 10 اپی توپ دیگر در ناحیه ثابت (Fc) در دومینهای ثابت 2 و 3 زنجیره سنگین (CH2 و (CH3 با توزیع مساوی( معرفی شد. شاخص ترین اپی توپها (5 عدد) در دومین CH3 واقع شده ند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه تعداد قابل توجهی از اپی توپهای خطی IgG انسان شناسایی شدند. مطالعات آزمایشگاهی قبلی در این زمینه، تایید کننده این نتایج هستند. اپی توپهای تعیین شده ابزار مناسبی جهت تولید آنتی بادی های مونوکلونال اختصاصی IgG، تعیین نقشه اپی توپهای IgG و مطالعات فیلوژنیک می باشند.
  کلیدواژگان: IgG انسان، ایمونوانفورماتیک، اپی توپ خطی
 • منصوره نوروزی، عطیه اعظمی، عبدالفتاح صراف نژاد، هومن چیتساز، نرگس رحمتی صفحات 36-41
  هدف
  طول مدت حفاظت سرمی ناشی از واکسیناسیون دوره نوزادی، علیه هپاتیت B و خاطره ایمنی آن همچنان نامشخص است و هدف از مطالعه حاضر بررسی دوام و خاطره ایمنی، 18 سال پس از واکسیناسیون دوره نوزادی علیه هپاتیت B در نوجوانان بزرگسال ایرانی است.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 395 دانشجو که به طور تصادفی از بین دانشجویان جدیدالورود که 18 سال پیش واکسن نوترکیب هپاتیت B را در دوره نوزادی و در سه نوبت دریافت کرده بودند انجام شد. ابتدا سطوح سرمی anti-HBs تعیین و افرادیکه دارای حفاظت سرمی بودند (mIu/mL 10 ≤ anti-HBs) از مطالعه خارج شدند و به افرادیکه فاقد حفاظت سرمی بودند (mIu/mL 10 > anti-HBs)، یک دوز یادآور (20 میکروگرم واکسن نوترکیب Euvax B) تزریق شد و 10 تا 14 روز بعد، پاسخ ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش تیتر آنتی بادی (mIu/mL 10 ≤ anti-HBs)، به عنوان پاسخ تشدید یافته در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این مطالعه، 2/79% افراد دارای حفاظت سرمی بودند. از 82 نفر (8/20%) که فاقد حفاظت سرمی بودند 42 نفر واکسن یادآور دریافت کردند و در 9/92% آنها پاسخ تشدید یافته مشاهده شد. میانگین ژئومتریک (GMCs) آنتی بادی anti-HBs بعد از تزریق واکسن یادآور 8/216 و محدوه آن 30/1084 بود. میانگین غلظت آنتی بادی قبل (37/1±07/3) و بعد از تزریق واکسن یادآور (75/43±97/517) تفاوت معنی دار داشت (000/0=P).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که درصد بالایی از شرکت کنندگان در این پژوهش، دارای حفاظت سرمی بودند و خاطره ایمنی واکسیناسیون دوره نوزادی علیه هپاتیت B، حداقل به مدت 18 سال در آنها حفظ شده است.
  کلیدواژگان: واکسیناسیون دوره نوزادی علیه هپاتیت B، آنتی بادی anti، HBs، پاسخ تشدید یافته، ایمنی طولانی مدت
 • آرزو سعادتیان فریور، جمیله نوروزی، گیتا اسلامی، آذر سبکبار، علی هاشمی صفحات 42-48
  مقدمه
  افزایش مقاومت ضد میکروبی در بین باکتری های گرم منفی خصوصا خانواده انتروباکتریاسه به مشکل جهانی تبدیل شده است و در نتیجه انتخاب های درمانی را محدود کرده است. کلبسیلا پنومونیه پاتوژن فرصت طلب گرم منفی است که به علت ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها و مقاومت آنتی بیوتیکی امروزه مورد توجه قرار گرفته است. پمپ های ترشحی به عنوان یکی از مکانیزم های مقاومت به آنتی بیوتیک ها در این باکتری مطرح است. لذا هدف از این مطالعه تشخیص ژن های acrB، acrA، oqxA، oqxB ، تعیین میزان بیان پمپ acrA، oqxA و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه جداشده از بیمارستان های تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر تعداد 83 کلبسیلا پنومونیه از بیماران مراجعه کننده به سه بیمارستان در تهران جمع آوری شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفوژن انجام شد. وجود یا عدم وجود ژن های مقاومت acrA، oqxB، oqxA و acrB با استفاده از تکنیک PCR بررسی شد. از CCCP به عنوان مهارکننده استفاده شد و سپس میزان بیان ژن های oqxA و acrA از طریق Real-time PCR بررسی شد.
  نتایج
  نمونه های مقاوم به فلوروکینولون ها، به اکثر عوامل ضدمیکروبی استفاده شده در این مطالعه هم، مقاومت نشان دادند. اکثریت نمونه ها دارای پمپ های OqxAB (96%) و AcrAB (97%) بودند. استفاده از مهارکننده نتایج متفاوتی را در MIC سیپروفلوکساسین نشان داد. Real-time PCR ، افزایش بیان 3/2 برابری پمپ دفعی OqxAB و 4 برابری پمپ دفعی AcrAB در نمونه های مقاوم را آشکار ساخت.
  بحث: وجود ژن های مقاومت، افزایش سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج و افزایش عفونتهای بیمارستانی و مرگ و میر ناشی از آن همه و همه لزوم تشخیص دقیق باکتری های مقاوم و جلوگیری از ایجاد مقاومت های جدید و کنترل گسترش مقاومت ها را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، پمپ های ترشحی، مقاومت آنتی بیوتیکی، Real، Time PCR
|
 • Mohammad Reza Shirzadi, Azra Ramezankhani, Roghieh Ramezankhani, Faranak Gharachorloo Pages 1-7
  Background
  The World Health Organization (WHO) has recommended the cell culture based rabies vaccines that have no significant side effects. Vero is a type of cell culture based vaccine which is used for human rabies vaccination in Iran. Because Vero is produced by a single source provider other cell-culture derived vaccines, PCEC, has recently been used for vaccination.
  Methods
  In this double blind clinical trial study 1449 people bitten by animals (279 females) were recruited from 4 different cities of Iran and randomly assigned to receive Vero and PCEC vaccine in 5-dose regimen. The local and systemic adverse reactions to both of two vaccines were reported by the patients and confirmed by a physician.
  Results
  The most common local adverse reaction in both groups was pain at the injection site (4%). Most of the reported systemic adverse reaction was headache (2.5%) and fever (1.9%) in PCEC and VERO group, respectively. The percentage of subjects had itching after vaccination was fewer In PCEC group than VERO group (0.1% vs. 1%) (p
  Conclusion
  The result of the present study indicated that PCEC administered to people bitten by animals associated with fewer itching at the injection site. There was no significant difference between PCEC and VERO vaccine considering local and systemic adverse reaction. Therefore the PCEC vaccine can be administered instead of Vero, when the country encounters serious challenges in Vero vaccine supply.
  Keywords: Rabies, Vaccine, Clinical Trial, PCEC, Vero
 • Dr Mitra Niafar, Dr Akbar Ali Asgharzadeh, Dr Majeed Mobasseri, Dr Sanaz Ebrahimian Pages 8-11
  Background And Objective
  Diebetes is frequently along with hyperlipidemia. Glycemic control could improve this condition and including statins and fibrates is the best option to aciliate this amelioration. Noting the importance of diabetes in terms of its multiple complications and the load of its huge cost on the sghoulders of the health system of our contry, this study aimed to to compare the efficacy of fenofibrate and gemfibrozil in improving lipid profile in patients with diabetes type II.
  Methods and materials: In this case-cotrol setting, a total of 60 diabetic patients with serum low-density lipoprotein (LDL) in the target range but with increased srum triglyceride were randomized in to 30-patient groups, receving either fenofibrate (200 mg/day) or gemfibrozil (450 mg/day) for 3 consecutive months. Lipid profile changes at the endpoint were compared between the two groups.
  Results
  Although there were no significant differences between the two groups as to the percent changes in serum total cholesterol, triglyceride, high-density lipoprotein (HDL), Non-HDL, and LDL levels, the improvement was bettwe in fenofibrate receivers. No significant complications were documented in both groups.
  Conclusion
  The efficacy of fenofibrate in improving serum lipid profile in diabetic patients is marginally better that that of gemfibrozil.
  Keywords: diabetes mellitus, fenofibrate, gemfibrozil
 • Dr. Alireza Torki, Dr. Mohammad Bagher Khalili, Mr. Jalal Ghasemzadeh Pages 12-16
  Background And Aim
  given the high prevalence of bacterial infections, particularly the E.coli in the semen of infertile men compared to fertile men and according to the controversial reports on the association of E.coli with male infertility, herein, the prevalence of this bacterium in the semen of infertile men and its possible association with parameters determining sperm fertility was evaluated.
  Methods
  In this case-control study and in a convenient sampling manner in 2014, semen specimens were collected from infertile and fertile men and were cultured on eosin methylene blue medium, and then, gram staining and biochemical tests were used to identify the E.coli bacteria. Sperm morphology and motility and other related parameters such as; fast, slow and non-progress motility was investigated according to the World Health Organization protocol. Finally, the sperm characteristics were compared between fertile and infertile E.coli-positive groups.
  Results
  the prevalence of E.coli in the semen of the infertile group was significantly higher than that in the fertile group (P
  Conclusion
  despite the high prevalence of E.coli bacteria in the semen of the infertile compared to the fertile men, it seems that this bacterium is not responsible for alterations in morphology and motility properties of sperm. However, it suggested that in individuals with E.coli infection, along with increasing the age, the association between this bacterium and sperm quality becomes much more tangible.
  Keywords: Escherichia coli, infertility, semen
 • Dr. Majid Khadem Rezaiyan Pages 17-23
  Introduction
  Students are the main clients for educational system and their opinions can improve service quality. Thus determination of educational gap based on their viewpoints can trigger quality promotion programs. This project was performed to evaluate educational service quality based on Mashhad medical student's viewpoints.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 216 medical students of Mashhad University of Medical Sciences in 2015. Multi stage random sampling method was used to gather post third grade students. The evaluation tool was the standardized SERVQUAL questionnaire which had demographic (4 questions) and 27 paired question for measuring service quality in 5 dimensions: Assurance, Accountability, Empathy, Confidence and Physical with 5 point Likert scale. SPSS 22 with p
  Results
  Mean age was 22.7±2.9 years. Sixty four percent (139) were female. There were significant differences between desired and existing situation in all items and dimensions. Total service gap was -0.98±0.50 out of which accountability had the highest (-1.22±0.74) and physical had the lowest (-0.79±0.62) educational gap. Gender, educational level and student's situation were not related to educational gap.
  Conclusion
  Negative gap in all dimensions of educational services shows that student's expectations are not met. Some of these gaps can be easily disappeared by proper management and reconstruction of presenting services.
  Keywords: Quality of services, Educational Services, Gap, student, SERVQUAL Model
 • Dr Davood Yadegarynia Pages 24-29
  Staphylococcus aureus is a fastidious pathogen of global concern. S. aureus can not only cause a wide range of serious infections, but can also colonize healthy individuals. Nosocomial- associated S. aureus infection is a major concern for healthcare facilities. Recent increases in antibiotic resistance and community-acquired infection highlight the need for improved understanding for prevention and treatment of this pathogen. This study aimed to determine the antibiotic susceptibility pattern of Staphylococcus aureus (SA). This cross sectional study was performed during April 2013-April 2015 among 62 samples of community acquired S. aureus minimal inhibitory concentration (MIC) for various antibiotics against organisms was determined by E-test method and statistical analysis was done by SPSS ver 13. Overall, 62 patients (including 25 women and 37 men) were included in the study. Sensitivity percentage of organisms based on break point used in CLSI M7A6 (Clinical & Laboratory Standard Institute) for various antibiotics. Highest sensitivity was noted to Linezolid (100%) and highest re4sistance was noted against Oxacillin ( 96.1 %). Keywords: MRSA, VISA ,VRSA , E-test, Staphylococcus aureus, Antibiotic resistance
  Keywords: MRSA, VISA, VRSA, E, test, Staphylococcus aureus, Antibiotic resistance
 • Dr Fatemeh Hajighasemi, Dr Soheila Rohani, Fatemeh Sefid Pages 30-35
  Background And Objective
  Immunoglobulin G (IgG) is the most abundant antibody in serum and extracellular fluids. The amount of serum IgG is associated to severity of some diseases like immunodeficiency, infections and autoimmunity. Therefore IgG has a high diagnostic value. Immunoinformatic is a branch of immunology which helps in solving of immunologic problems, well understanding of immune responses and precise diagnosis of diseases using the computational biology. The aim of this study is epitope mapping of human IgG by immunoinformatic approaches.
  Methods of study : The amino acid sequence and third structure of reference human IgG was found in PDB database. The second IgG structure was determined by Phyre 2 software. IgG linear epitopes were determined by Ellipro and IEDB softwares.
  Results
  Linear epitopes are located in 160 - 175 and in 350 – 360 amino acid sequence of light and heavy chains respectively as was determined by IEDB software. 11 linear epitopes in constant domains of human IgG, one in fragment of antigen binding (Fab) and others in fragment of crystalizable (Fc) region (equally distributed in the second and third domains of IgG heavy chain constant region (CH2 and CH3) were determined by Ellipro. 5 main epitope are located in CH3 domain.
  Conclusion
  In this study a lot of linear epitopes located on human IgG were determined by two softwares and the results of previous experimental studies confirm our results. These epitopes are useful tools for producing specific monoclonal anti IgG antibodies, epitope mapping of human IgG and phylogenic studies.
  Keywords: Human IgG, Immunoinformatic, Linear epitope
 • Mansoureh Norrozi, Attieh Azami, Abdolfattah Sarraf, Neduad, Homan Chitsaz, Narges Rahmati Pages 36-41
  Background
  The duration of infantile hepatitis B vaccination-induced immunity is still unknown. We assessed antibody persistence and immunological memory to hepatitis B 18 years after vaccination during infancy in Iranian young adults at risk of hepatitis B virus infection due to behavioral or occupational exposures.
  Methods
  This study was conducted on 395 freshman students of with a history of 3 times infant HB vaccination (10 µg recombinant HBV vaccine) 18 years ego (in accordance with the national vaccination program). Antibody against HBs Ag (anti-HBs) was measured and participants who had a serum protection (anti-HBs ≥ 10 mIu/mL) excluded. The others (anti-HBs
  Results
  Anti-HBs seropositivity rate was 79.2% (n=313). 42 of 82 seronegative participants received a booster dose and anamnestic response observed in 92.9% (n=39). After the booster dose geometric mean (GMCs) and range of anti-HBs antibodies were 216.8 and 1084.3 respectively (n=42). The mean antibody concentration was significantly different after the boost than before (3.07±1.37 vs. 517.97±435.75, p=0.000).
  Conclusion
  These findings show that the infantile HBV immunization induced a long-term protection in our group and immunological memory retained for at least 18 years.
  Keywords: Infantile HBV vaccination, anti, HBs antibody, anamnestic response, long term immunization
 • Pages 42-48
  Background
  The increasing emergence of antimicrobial resistance among gram negative bacteria especially Enterobacteriaceae has become a global problem. Klebsiella pneumoniae is an opportunistic pathogen, which recently due to causing broad spectrum of disease and antibiotic resistance has been lionized. Efflux pumps are one of the antibiotic resistance mechanisms, which were introduced in this bacteria. Therefore, the aims of this study were detection of oqxA, oqxB, acrA and acrB genes, evaluation of expression level of oqxA and acrA genes and determination of antibiotic resistance patterns among Klebsiella pneumoniae isolated at Tehran hospitals.
  Materials And Methods
  In this descriptive study 83 Klebsiella pneumoniae were collected from patients attending to three hospitals in Tehran. Antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion method. The presence of oqxA, oqxB, acrA and acrB resistance genes was detected by PCR. The CCCP was used as efflux pump inhibitor and the oqxA, acrA genes expression level was analyzed by using real-time PCR.
  Results
  The most of strains showed to have OqxAB (96%) and AcrAB (97%) pumps. The use of efflux pump inhibitor showed different results for ciprofloxacin MIC. Real-time PCR assay showed higher expression level of OqxAB (2.3 folds) and AcrAB (4 folds) pumps in resistant strains.
  Conclusion
  The existence of antibiotic resistance genes, increasing of Klebsiella pneumoniae strains, which become resistant to common antibiotics and nosocomial infections, highlights the need for particular detection, prevention and control of spread of resistant bacteria.
  Keywords: klebsiella Pneumeniae, Efflux Pumps, Antimicbial resistance, Real, Time PCR