فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 48، خرداد و تیر 1395)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 48، خرداد و تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله پژوهشی
 • محترم نعمت الهی، حسین منعم، علی گراوند* صفحات 65-70
  مقدمه
  برای موفقیت در اجرای سیستم های جدید اطلاعاتی در نظام سلامت به ویژه مدارک پزشکی الکترونیکی، شناخت عوامل موثر بر پذیرش آن از دیدگاه کاربران و به ویژه مدیران امر مهمی محسوب می گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین عوامل موثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی با استفاده از مدل پذیرش فن آوری بود.
  روش بررسی
  این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1393 انجام گرفت. جامعه پژوهش را 235 نفر از مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شیراز تشکیل دادند که بدون نمونه گیری و به روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد مدل TAM (Technology acceptance model) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری رگرسیون، Independent t و ANOVA در نرم افزار SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  رابطه مثبت و مستقیمی بین نگرش به آسانی با نگرش به استفاده وجود داشت (46/0 = r، 05/0 > P). همچنین، بین نگرش به سودمندی و نگرش به استفاده رابطه مثبت و مستقیمی مشاهده شد (42/0 = r، 05/0 > P). رابطه بین نگرش به استفاده و استفاده واقعی، مثبت و مستقیم بود (36/0 = r، 05/0 > P).
  نتیجه گیری
  می توان در ارزیابی ها و برنامه ریزی ها با در نظر گرفتن عوامل نگرش به سودمندی و آسانی استفاده که بر نگرش به استفاده موثر هستند، میزان پذیرش سیستم مدارک پزشکی الکترونیکی در میان مدیران ارشد و میانی بیمارستانی را ارتقا داد.
  کلیدواژگان: مدارک پزشکی الکترونیکی، بیمارستان های آموزشی، مدل پذیرش فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • لیلا احمدیان، صدریه حاج اسمعیل گوهری، رضا خواجویی* صفحات 71-77
  مقدمه
  مطالعات متعددی سیستم های اطلاعات سلامت را ارزیابی نموده، اما اغلب مطالعات از قالب استانداردی برای گزارش یافته ها استفاده نکرده اند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان مطابقت مقالات ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت به چاپ رسیده در مجلات فارسی با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک سلامت (Statement on Reporting of Evaluation Studies in Health Informatics یا STARE-HI) بود.
  روش بررسی
  در مطالعه مروری حاضر، مقالات مرتبط با ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت توسط یک چک لیست، با 51 اصل دستورالعمل STARE-HI مطابقت داده شد. این مقالات با استفاده از ترکیب دو دسته کلید واژه مربوط به مطالعات ارزیابی و سیستم های اطلاعات سلامت بدون محدودیت زمانی تا سال 1391 از پایگاه های فارسی Iranmedex، Magiran و SID استخراج شد. در نهایت، داده ها بر اساس 13 بخش اصلی دستورالعمل دسته بندی و گزارش گردید.
  یافته ها
  از مجموع 727 مقاله بازیابی شده از پایگاه ها، 36 مقاله با اهداف پژوهش مرتبط بودند. بخش مقدمه در همه مقالات آمده بود، اما بخش سهم نویسندگان و تضاد منافع در هیچ مقاله ای ذکر نشده بود. میانگین رعایت اصول دستورالعمل در کل مقالات مورد مطالعه 40/71 درصد، کمترین آن 94/52 درصد و بیشترین آن 35/82 درصد بود.
  نتیجه گیری
  شیوه نگارش و ساختار مطالعات ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت نیاز به ارتقا دارد. با ذکر اطلاعات ضروری در مقالات و استفاده از دستور العمل موجود در طراحی راهنمای نویسندگان مجلات، می توان کیفیت گزارش مطالعات در این حوزه را بهبود بخشید. بهبود شیوه گزارش مقالات می تواند باعث به کارگیری بیشتر و بهتر نتایج پژوهش های انجام شده و افزایش استناد به آن ها گردد.
  کلیدواژگان: مطالعات ارزیابی، سیستم های اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، دستورالعمل گزارش مطالعات ارزیابی انفورماتیک سلامت
 • مهدی کاهویی، امید نجاریون، نسیم ابراهیمی، فاطمه احمدی تخورانی، سمیه حیدری صفحات 78-83
  مقدمه
  اگرچه مطالعات زیادی در زمینه بیماران مبتلا به تالاسمی در ابعاد مختلف صورت گرفته است، اما هیچ کدام از آن ها ترجیحات والدین این بیماران را در کسب اطلاعات سلامت شناسایی نکرده اند. والدین این دسته از بیماران نیاز به کسب اطلاعات مناسب و به هنگام دارند تا مشکلات فرزندان و خانواده خود را مدیریت و حل کنند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی ترجیحات والدین بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در کسب اطلاعات برای مدیریت سلامت فرزندان آن ها انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه کاربردی و از نوع توصیفی- مقطعی بود که به وسیله پرسش از والدین بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بستری شده در بخش اطفال بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان، در سال 1393 انجام گرفت. در این مطالعه از یک پرسش نامه محقق ساخته روا و پایا (با ضریب Cronbach''s alpha برابر با 87/0) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونFriedman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  6/39 درصد از والدین کسب اطلاع از مشکلات روانی و 6/56 درصد از آن ها، اطلاع از عوارض دارویی دسفرال را در اولویت اول خود بیان کردند. همچنین، 6/56 درصد تمایل داشتند که اطلاعات در اختیار پدر خانواده قرار گیرد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که والدین ابتدا کسب چه نوع اطلاعاتی را ترجیح می دهند. حمایت اطلاعاتی باعث می شود تا والدین بتوانند بیماری فرزند خود را بهتر مدیریت نمایند. ارایه اطلاعات مفید از طریق منابع اطلاعاتی متعدد، به بهبود سلامت جامعه منجر می شود و والدین احساس می کنند که مورد حمایت اجتماعی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: والدین، تالاسمی ماژور، اطلاعات سلامت
 • محمد نقی زاده*، مه سیما کاظمی موحد، سمانه صباغیان، سهراب آقازاده صفحات 84-89
  مقدمه
  با وجود اهمیت فراوان ارزیابی جامع سیستم های سلامت همراه به عنوان بخشی از خدمات نوین حوزه سلامت، بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر ابعاد فنی ارزیابی این سیستم ها تمرکز داشته و سایر ابعاد را نادیده گرفته اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت بندی ابعاد و شاخص های ارزیابی کیفیت خدمات سلامت همراه با در نظر گرفتن تمامی وجوه کلیدی مرتبط همچون ابعاد فنی، اطلاعاتی و تعاملی بود.
  روش بررسی
  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد که روایی آن به تایید خبرگان و استادان دانشگاه رسید. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و فعالان حوزه ارزیابی کیفیت خدمات سلامت با تاکید بر سلامت همراه با بیش از سه سال سابقه فعالیت در این حوزه بود. با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی (غیر احتمالی هدفدار)، نمونه آماری به حجم 28 نفر، تعیین و پرسش نامه ها میان آن ها توزیع شد. روایی محتوا با نظر پانل خبرگان و پایایی آن با محاسبه نرخ ناسازگاری کمتر از 1/0 مورد تایید قرار گرفت. داده های آماری با استفاده از روش مقایسه زوجی در نرم افزار Expert Choice تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که بعد کیفیت تعامل، بیشترین اهمیت را در میان ابعاد ارزیابی کیفیت سیستم های سلامت همراه داشت. همچنین، شاخص های محرمانگی، مشتری محوری، پاسخگویی و خدمات پس از فروش، ثمربخشی، ایمنی و به موقع بودن به ترتیب بیشترین اهمیت را در میان شاخص ها داشتند.
  نتیجه گیری
  نباید خدمات سلامت همراه را در بستری جدا از خدمات سلامت و تنها به عنوان یک نرم افزار و ابزار فن آوری اطلاعات مورد توجه قرار داد. موفقیت یک خدمت مبتنی بر سلامت همراه، در ابتدا وابسته به کیفیت شاخص های عمومی خدمات سلامت مانند محرمانگی، مشتری محوری و پاسخگویی است و سپس کیفیت شاخص های مربوط به سیستم نرم افزاری، مورد نظر قرار می گیرد. از این رو، در توسعه خدمات سلامت همراه باید گروه های مختلف ذی نفع حضور فعال داشته باشند تا همه ملاحظات به صورت جامع در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: سلامت همراه، تحلیل سلسله مراتبی، ارزیابی کیفیت
 • گلنسا گلینی مقدم*، حسن جعفری صفحات 90-95
  مقدمه
  همکاری علمی فرایندی است که طی آن دو یا چند نویسنده برای خلق اثر مشترکی با یکدیگر همکاری می کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی وضعیت همکاری های علمی پژوهشگران ایرانی رشته تصویربرداری پزشکی بر اساس شاخص های تحلیل شبکه بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی بود و در آن از روش علم سنجی و تحلیل شبکه استفاده گردید. جامعه پژوهش شامل تولیدات علمی در حوزه تصویربرداری پزشکی، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم طی سال 2014 بود و 1938 مورد را در برمی گرفت. در نهایت داده ها در نرم افزار های HistCite، VOSviewer، UCINET، Pajek، Bibexcel و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد تولیدات علمی طی سال 2014، 1938 با نرخ رشد تولید علم 3/11 بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران فعال ترین دانشگاه محسوب شد و شاخص چگالی شبکه 63 درصد به دست آمد که نشان دهنده بالا بودن انسجام شبکه در مقایسه با دیگر تحقیقات می باشد.
  نتیجه گیری
  در تحلیل شبکه همکاری، «ساغری، بیگی، افتخاری، جوادی، اسدی و فلاحی» هسته های اصلی شبکه را تشکیل دادند و بیشترین همکاری علمی بین آن ها صورت گرفته بود. ضریب خوشه بندی شبکه همکاری پژوهشگران برتر رشته رادیولوژی پزشکی در پایگاه استنادی علوم 52/0 به دست آمد.
  کلیدواژگان: رادیولوژی، تصویربرداری پزشکی، علم سنجی، همکاری، ایران
 • نسرین نصیری پور*، محسن نوکاریزی، معصومه تجعفری صفحات 96-101
  مقدمه
  کتابداران کتابخانه های دانشگاهی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مراجعان، باید از مهارت های سواد اطلاعاتی مطلوبی برخوردار باشند. از این رو، پژوهش حاضر به تعیین وضعیت مهارت های سواد اطلاعاتی و سطوح سه گانه آن و همچنین، عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد پرداخت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. 80 نفر به عنوان نمونه نهایی از همه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های مذکور که با مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته های کتابداری یا غیر کتابداری مشغول به کار بودند (102 نفر)، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیر نسبتی انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسش نامه محقق ساخته بود که از نظر روایی مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha برابر با 86/0 تایید گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (توزیع درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون های t، Independent t، ANOVA و Duncan) در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران جامعه مورد بررسی، پایین تر از حد مطلوب بود؛ به گونه ای که هیچ یک از سطوح مقدماتی، پایه و پیشرفته سواد اطلاعاتی کتابداران در حد مطلوبی قرار نداشت. میانگین نمرات سواد اطلاعاتی کتابداران رشته های تحصیلی کتابداری و کتابداری پزشکی به طور معنی داری بالاتر از میانگین نمرات سواد اطلاعاتی کتابداران سایر رشته ها بود. همچنین، میانگین نمرات سواد اطلاعاتی کتابداران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از میانگین نمرات کتابداران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، بالاتر بود. تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات سواد اطلاعاتی کتابداران بر حسب سابقه خدمت مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر وضعیت نامطلوب مهارت های سواد اطلاعاتی و سطوح سه گانه آن را در میان کتابداران مشخص نمود و عوامل موثر بر تقویت سواد اطلاعاتی را پیش روی برنامه ریزان و مدیران کتابخانه های این دو دانشگاه قرار داد.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، کتابداران، کتابخانه ها، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد
 • محمد هیوا عبدخدا*، سید جواد قاضی میرسعید، محمدرضا علی بیک، رقیه ارشاد سرابی صفحات 102-107
  مقدمه
  وب سایت های بیمارستانی می توانند ابزار مناسب و کارامدی برای جذب گردشگران سلامت باشند. تحقق این امر مهم، مستلزم پیروی از معیارهای ساختاری و محتوایی در طراحی آن هاست. این پژوهش با هدف ارزیابی وب سایت های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران از لحاظ ارایه اطلاعات لازم برای جذب گردشگران سلامت انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش کاربردی حاضر به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش را وب سایت های کلیه بیمارستان های تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی که در مجموع 50 بیمارستان بودند، تشکیل داد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه
  MDS-Hospital website بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود (90/0 = a). در نهایت، داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین نمرات بعد ساختاری بر اساس پرسش نامه MDS-Hospital website برای وب سایت بیمارستان های مورد مطالعه، 5/64 درصد به دست آمد؛ در حالی که میانگین نمرات حاصل از ارزیابی وب سایت های این بیمارستان ها از لحاظ بعد محتوایی، کمتر از 0/50 درصد بود. از لحاظ بعد ساختاری، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و از لحاظ بعد محتوایی، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در وضعیت مطلوب تری قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  وب سایت بیمارستان های مورد ارزیابی از لحاظ ساختاری در وضعیت به نسبت مطلوبی قرار دارند، اما وضعیت آن ها از لحاظ محتوایی نامطلوب ارزیابی می شود. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش، لازم است بیمارستان ها به بازطراحی وب سایت های خود از لحاظ محتوایی بپردازند تا بتوانند جایگاه خود را در بازاریابی صنعت توریسم درمانی تثبیت نمایند.
  کلیدواژگان: وب سایت ها، بیمارستان ها، گردشگری پزشکی، دانشگاه ها
 • الهام سلجوقی، ننا آقاسی، مهدیه اسدی، مریم اخوتی* صفحات 108-113
  مقدمه
  از آن جایی که ارتباط بین کاربر و محیط وب از طریق رابط کاربری صورت می گیرد، ضروری است که وب سایت های سلامت، کاربر محور باشد. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف رابط کاربری وب سایت های سلامت در ایران انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به روش کاربردی و از نوع توصیفی بود که در آن از روش مکاشفه ای بهره گرفته شد. در این پژوهش، 13 وب سایت سلامت با روش نرخ صفحات مرتبط و رتبه Alexa انتخاب گردیدند و بر اساس سیاهه وارسی مشتمل بر 5 معیار اصلی و 27 مولفه توسط پنج ارزیاب متخصص (3 نفر علوم کامپیوتر، 2 نفر کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آنالیز توصیفی در نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  وب سایت های سواد سلامت، 7/63 درصد از معیارهای سیاهه وارسی را رعایت کرده اند. معیارهای «انعطاف پذیری» با 89 درصد، «نکات فنی» با 81 درصد، «وضوح و زیبایی» با 77 درصد بالاترین امتیازها و «رهنمونی و راهنمایی» با 9/36 درصد و «پاسخگویی و تعامل با کاربر» با 35 درصد کمترین امتیازها را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  رابط کاربری در وب سایت های سلامت، تا حدودی مطلوب بود و با توجه به امتیازات به دست آمده، چنین استنباط می شود که دو معیار «رهنمونی و راهنمایی» و «پاسخگویی و تعامل با کاربر» نیاز به توجه بیشتری دارد. پیشنهاد می شود که وب سایت های مورد بررسی با رفع مشکلات شناسایی شده، شکاف خود را با کاربران به حداقل برساند و بدین ترتیب موجبات مراجعات مکرر و بعدی کاربران را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: رابط کاربر، سواد سلامت، وب سایت ها
 • ناهید جمالی*، حبیب دانایی، محمد تقی امینی، اکبر حسن زاده، سید محمدحسن امامی صفحات 114-119
  مقدمه
  تفکر راهبردی که معماری هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت و فهم کسب و کار مدیران است، منجر به خلق استراتژی مناسب در محیط متلاطم کسب و کار امروزی می شود. عدم موفقیت برنامه های راهبردی و تغییر سازمانی در بیش از نیمی از سازمان ها می تواند این سوال را در ذهن ایجاد کند که شاید عنصر مشترکی مسوول این عدم موفقیت ها باشد. این مطالعه با هدف شناسایی ارتباط بین آمادگی سازمان برای تغییر و تفکر راهبردی مدیران بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان بر اساس مولفه های مدل Liedtka شامل عناصر تفکر سیستمیک، عزم فشرده، پیشروی بر اساس فرضیه سازی، فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر در زمان پرداخت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی تحلیلی و از نوع مطالعات همبستگی بود که با استفاده از پرسش نامه دو بخشی سنجش تفکر راهبردی (شامل 29 سوال با ضریب Cronbach¢s alpha برابر با 3/87 درصد) و سنجش آمادگی به تغییر Dunhaim (شامل 18 سوال با ضریب Cronbach¢s alpha برابر با 84 درصد) انجام شد. روایی پرسش نامه توسط متخصصان از طریق اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفت. پژوهش بر روی همه 94 مدیر ارشد، میانی و عملیاتی بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان (به صورت سرشماری) در زمستان سال 1392 صورت گرفت و با نرخ بازگشت 85 درصد، 80 پرسش نامه پاسخ داده شده با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون در نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل گردید.
  یافته ها
  بین تفکر راهبردی (ضریب Pearson = 25/0، 02/0 > P) و عناصر آن طبق مدل Liedtka مشتمل بر تفکر سیستمیک (ضریب Pearson = 28/0، 01/0 > P)، عزم راهبردی (ضریب Pearson = 24/0، 03/0 > P) و فرصت طلبی هوشمندانه (ضریب Pearson = 22/0، 04/0 > P) مدیران و آمادگی برای تغییر رابطه معنی داری وجود داشت، اما بین متغیرهای پیشروی بر اساس فرضیه (ضریب Pearson = 18/0، 01/0 > P) و تفکر در زمان (ضریب Pearson = 10/0، 20/0 > P) با آمادگی برای تغییر مدیران رابطه معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که ارتباط کلی معنی داری بین تفکر راهبردی و اغلب عناصر آن با آمادگی برای تغییر در مدیران وجود دارد، آموزش و توسعه تفکر راهبردی می تواند آمادگی به تغییر در مدیران سازمان ها را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، مدیران، بیمارستان ها، تامین اجتماعی
 • مسعود نادریان، محمود بنی مسنی، سید مرتضی موسوی نافچی، احمدعلی آصفی، جهانگیر کریمیان صفحات 120-125
  مقدمه
  با توجه به وضعیت نامطلوب سخت افزاری ورزش کشور که در زمینه هایی مانند اماکن، تجهیزات، اسباب و لوازم با کمبود و نارسایی مواجه است، ورزشکاران و مربیان همواره در معرض خطرات و آسیب های زیادی قرار دارند. بنابراین، یکی از ابزارهای مناسب برای حمایت ورزشکاران در مقابل حوادث، بیمه است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت بیمه ورزشی از دیدگاه مدیران ورزشی و ورزشکاران آسیب دیده در استان چهارمحال و بختیاری بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود و جامعه آماری آن را مدیران ورزشی و ورزشکاران آسیب دیده استان چهارمحال و بختیاری شامل دو گروه (64 نفر از مدیران، 278 نفر ورزشکاران) در سال 1393 تشکیل دادند. 103 نفر از ورزشکاران آسیب دیده و 42 نفر از مسوولان به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه محقق ساخته شامل دو قسمت بود. بخش اول سوالات مربوط به میزان موفقیت بیمه و بخش دوم سوالات مربوط به مشکلات و موانع در انجام تعهدات بیمه بود. روایی پرسش نامه مورد تایید متخصصان مدیریت ورزشی، پزشکی ورزشی و مدیریت بیمه قرار گرفت. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش Cronbach¢s alpha محاسبه و با میزان 84/0 تایید شد. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  از دیدگاه مدیران، فدراسیون پزشکی ورزشی نتوانسته است به طور معنی داری عملکرد مطلوبی در زمینه بیمه ورزشی اجباری داشته باشد. همچنین، فدراسیون پزشکی ورزشی از دیدگاه ورزشکاران به طور معنی داری فقط در مولفه پیشگیری موفق عمل نموده است (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان متولی امر توسعه خدمات فنی و پزشکی، باید با برنامه ریزی های دقیق شرایط لازم را برای موفقیت در درمان، ارایه خدمات اداری و ارتباطی و پیشگیری مهیا سازد.
  کلیدواژگان: بیمه، ورزشکاران، آسیب های ورزشی
 • جعفر صادق تبریزی، سعیده علیدوست*، حسین مشهدی عبدالهی، مصطفی فرشی خرسند صفحات 126-131
  مقدمه
  یکی از رویکردهای موثر در ارتقای سلامت عمومی، مراقبت های بهداشتی اولیه می باشد و ارایه مراقبت های مطلوب مستلزم تامین منابع مختلف از جمله منابع مالی است که کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی یکی از مسایل قابل توجه در این حوزه به شمار می رود. از این رو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی- کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی در استان آذربایجان شرقی و در سال 1393 انجام شد. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف بود و برای جمع آوری داده ها از روش بحث گروهی متمرکز و مصاحبه استفاده شد. بحث گروهی و مصاحبه ها بر اساس راهنمای تهیه شده توسط محققان تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. روایی راهنما توسط متخصصان کیفی مورد تایید قرار گرفت و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  بر اساس تجارب و دیدگاه شرکت کنندگان، دو درون مایه با عنوان «کسورات نقدی و غیر نقدی» استخراج گردید. کسورات نقدی شامل «کسورات مربوط به تخفیفات، کسورات مربوط به واریز درامدهای نقدی از مراکز بهداشتی و کسورات ناشی از ثبت» بود و کسورات غیر نقدی نیز در قالب سه زیرطبقه «کسورات مربوط به ارسال مستندات،کسورات بیمه ای و کسورات سرانه ای» مورد بررسی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  کسورات مراکز بهداشتی در درامدهای نقدی و غیر نقدی و همچنین، در همه مراحل تبدیل خدمت به درامد صورت می گیرد و مستلزم توجه ویژه و انجام اقداماتی جهت کاهش آن می باشد.
  کلیدواژگان: مراکز بهداشتی، درامد، کسورات
 • حسینعلی قاسمی، مهدیه رئیس زاده* صفحات 132-137
  مقدمه
  جایگاه دارو و هزینه های آن در نظام مراقبت های سلامت کشور بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رشد هزینه های دارویی در مقایسه با رشد سرانه دارویی بیماران سرپایی در بیمه سلامت ایرانیان انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی بود. ابزار مورد استفاده، فرم جمع آوری اطلاعات در برگیرنده متغیرهای هزینه دارویی، سرانه دارویی، تعداد بیمه شدگان به تفکیک شهرستان، سرانه مصوب، سرانه عملکردی، تعداد داروخانه، داروهای پرهزینه، داروهای با بیشترین فراوانی سرانه و داروهای با بالاترین فراوانی مصرف بود. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سهم هزینه های دارویی از کل هزینه های بیمه سلامت اصفهان طی سال های 1388 تا 1392 به ترتیب 25، 23، 22، 22 و 31 درصد بود. مبلغ سرانه سال 1392 نسبت به سال های 1388، 1389، 1390 و 1391 به ترتیب 58، 49، 28 و 21 درصد افزایش نشان داد. مبلغ هزینه های عملکردی دارویی و نرخ رشد آن در مقایسه با هزینه های مصوب در پنج سال مورد بررسی افزایش داشت. هزینه 35 داروی پرهزینه طی سال های 1388 تا 1392، بیش از نیمی از هزینه های دارویی را به خود اختصاص داد. نتایج نشان داد که در طول این سال ها، با افزایش هزینه های عملکردی، بار مراجعه به داروخانه ها نیز کاهش یافته بود.
  نتیجه گیری
  عواملی همچون بازنگری در برنامه های بازپرداخت هزینه های دارویی، جایگزین نمودن داروهای کم هزینه تر و اصلاح الگوی تجویز دارو توسط پزشکان، می تواند در جهت بهینه سازی هزینه های دارویی موثر باشد.
  کلیدواژگان: هزینه دارویی، تحلیل هزینه ای، بیمه
 • عبدالله خوان زاده، محمد اسماعیل مطلق، عبدالرضا میرشکاک، ندا اکبری نساجی، مریم نیاکان، سید داود نصرالله پور شیروانی* صفحات 138-144
  مقدمه
  جایزه ملی تعالی سازمانی ایران یکی از جوایز کیفیت است که به عنوان یک ابزار مدیریتی برای اندازه گیری عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه کاربردی، از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در تابستان سال 1393 انجام گرفت. نمونه مورد پژوهش، 7 بیمارستان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. مدیران و کارشناسان با شرکت در یکی از سه کارگاه دو روزه و بعد از آشنایی با ساختار مدل و منطق رادار، در قالب کار گروهی اقدام به خودارزیابی کردند. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست استاندارد مدل با 135 سوال در 54 صفحه بود که بر اساس معیارها و زیرمعیارهای مدل طبقه بندی شده بود. امتیازات داده شده در نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 7 بیمارستان مورد ارزیابی، امتیاز دو بیمارستان بالاتر از 300، دو بیمارستان بین 300-200 و امتیاز سه بیمارستان کمتر از 200 محاسبه شد. میانگین امتیاز بخش توانمندسازها (از 500 امتیاز)، نتایج (از 500 امتیاز) و میانگین کل امتیاز بیمارستان ها (از 1000 امتیاز) به ترتیب 6/32 ± 8/109، 9/47 ± 8/112 و 4/71 ± 6/222 به دست آمد. بین امتیاز توانمندسازها و اندازه بیمارستان (زیر 64 تخت فعال با میانگین 4/43 ± 5/96 و بالای 64 تخت فعال با میانگین 5/23 ± 9/119) رابطه معنی داری وجود داشت (02/0 = P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بیمارستان های مورد ارزیابی بین سازمان های مبتدی و سازمان های بهبود یافته قرار دارند و به بهبود و توسعه عملکرد سازمانی نیازمند هستند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بیمارستان ها، جایزه ملی تعالی سازمانی ایران
 • مریم غلامی، علیرضا جباری*، زهرا کاوسی، پریسا چمن پرا صفحات 145-152
  مقدمه
  گردشگری پزشکی یکی از زیرشاخه های صنعت گردشگری است و به دلیل درامد بالا در مقابل هزینه پایین آن، بسیاری از کشورها در پی به حداکثر رساندن منابع رقابتی خود به منظور توسعه آن می باشند. همچنین، ارتقای سطح کیفیت خدمات، عاملی کلیدی در جلب رضایت گردشگران پزشکی به شمار می رود. بنابراین، با توجه به این که شهر شیراز یکی مقاصد اصلی گردشگران پزشکی در ایران محسوب می شود، مطالعه حاضر با هدف تعیین انتظارات و ادراک گردشگران پزشکی از کیفیت خدمات ارایه شده توسط بیمارستان های شیراز صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و کاربردی بود که به صورت مقطعی در سال 92-1391 انجام شد. نمونه مورد بررسی شامل 200 گردشگر پزشکی مراجعه کننده به بیمارستان های شیراز (اردیبهشت، دکتر خدادوست، پارس، مادر و کودک، مرکزی و دنا) بود. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه های برگرفته از ابزار SERVQUAL استفاده شد. روایی این پرسش نامه توسط متخصصان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha به تفکیک انتظارات (90/0) و ادراک (89/0) مورد تایید قرار گرفت. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون Paired t در نرم افزار SPSS تجریه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در تمام ابعاد تحت بررسی، شکاف منفی کیفیت وجود داشت. میانگین شکاف کلی مشاهده شده 38/0- برآورد گردید؛ به طوری که بیشترین شکاف مربوط به بعد قابلیت اطمینان (6/0-) و کمترین شکاف مربوط به بعد دسترسی به مراقبت (08/0-) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح کیفیت خدمات دریافتی در حد انتظارات گردشگران نبوده است و نیاز به انجام اقداماتی برای بهبود آن احساس می شود. همچنین، بهبود جنبه اعتماد گردشگران پزشکی نسبت به خدمات ارایه شده توسط بیمارستان ها، عامل موثری در جهت افزایش سطح رضایت آنان خواهد بود.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، گردشگری پزشکی، سروکوال، بیمارستان ها، شیراز
|
 • Mohtaram Nematollahi, Hussein Monem, Ali Garavand* Pages 65-70
  Introduction
  To successfully implement new information systems in health care, especiallyý electronic medical ýrecords,ý it is important to understand the factors that influence the adoption of these systems in ýthe opinions of users, particularly managers.ý Therefore, the purpose of this study was to ýdetermine the factors affecting the adoption of electronic medical records using the technology ýacceptance model (TAM).
  Methods
  This descriptive-analytical survey was conducted in 2015. The study population consisted of ý235 top and middle managers of teaching hospitals in Shiraz, Iran. The subjects were selected through census method without the use of sampling. Dataý were collected using the standard ýTAM questionnaire and analyzed in SPSS and LISREL software using regression analysis,ý independent t-test, and ANOVA.
  Results
  The findings of this study showed a positive direct relationship between perceived ease of use ýand attitude of the users (r = 0.46) (P
  Conclusion
  In evaluations and plans, through the consideration of factors of perceived usefulness and ýperceived ease of use, which affect the attitude toward use, the adoption of the electronic medical records system among top and middle managers in hospitals can be improved.
  Keywords: Electronic Medical Records, Teaching Hospitals, Technology Acceptance Model, Shiraz ýUniversity of Medical Sciences
 • Leila Ahmadian, Sadrieh Hajesmaeel, Gohari, Reza Khajouei * Pages 71-77
  Introduction
  Numerous studies have evaluated health information systems in Iran, but most studies have not ýfollowed a standard format for reporting their findings. The objective of this study was to ýevaluate the compliance of health information systems’ evaluations published in Persian journals ýwith the Statement on Reporting of Evaluation Studies in Health Informatics (STARE-HI).
  Methods
  This was a review study in which papers reporting on evaluation of health information systems ýwere assessed in terms of 51 principles of the STARE-HI using a checklist. These papers were ýretrieved from the Persian databases of Magiran, IranMedex, and SID using appropriate ýkeywords. Data were classified and reported based on 13 main sections of the STARE-HI.
  Results
  From the 727 retrieved papers, 36 were relevant to the study objectives. All paper had an ýintroduction section, but none of the paper had the authors’ contribution and conflict of interests ýsections. The mean compliance of articles with the STARE-HI was 71.4%, with the lowest being ýý52.94% and the highest being 82.35%.
  Conclusion
  The writing style and structure of studies evaluating health information systems require ýimprovementsþ.þý The quality of study reports can be improved through reporting essential ýinformation in articles and using corresponding guidelines in the design of authors’ instruction ýsections of journals. Improving the reporting format of papers can result in better and higher rate ýof application of study results and increased citation of articles.
  Keywords: Evaluation Studies, Health Information Systems, Medical Informatics, STARE, HI
 • Mehdi Kahouei, Omid Najarioon, Nasim Ebrahimi, Fatemeh Ahmadi, Takhorani, Somayeh Haidari Pages 78-83
  Introduction
  Although many studies have been conducted on thalassemia from different aspects, none of ýthem have yet identified the preferences of parents of patients with thalassemia major in ýreceiving health information. Parents of these patients need appropriate and timely ýinformation to manage and resolve the problems of their children and family. This study ýaimed to identify the preferences of these parents in obtaining information to manage their ýchildren’s health.
  Methods
  This was an applied, descriptive, and cross-sectional research. The study was conducted ýthrough interviews with the parents of patients with thalassemia major who were admitted to ýthe pediatric ward of a hospital affiliated to Semnan University of Medical Sciences, Iran, in ýý2014. The data collection tool was a valid and reliable researcher-made questionnaire (Cronbach’s alpha = 0.87). The data were analyzed using descriptive statistics and the ýFriedman test.
  Results
  According to the results, 39.6% of the parents reported obtaining information about mental ýhealth problems as their first priority, while 56.6% of the parents reported obtaining ýinformation about the side effects of Desferal as their first priority. In addition, 56.6% of the ýparents preferred that the information be given to the patients’ father.
  Conclusion
  The results indicated the type of information parents prefer to obtain first. Informational ýsupport can help the parents better manage their children’s illness. Transference of valuable ýknowledge through several information sources to the parents can lead to improvement of ýhealth in the society and parents feeling that they are socially supported.
  Keywords: Parents, Thalassemia Major, Health Information
 • Mohammad Naghizadeh*, Mahsima Kazemi, Movahed, Samaneh Sabaghian, Sohrab Aghazadeh Pages 84-89
  Introduction
  Despite the great importance of comprehensive evaluation of mobile health services, as a part of ýnovel health services, most researches have only focused on the evaluation of the technical ýaspects and have neglected other aspects of these services. The main objective of this study was ýthe identification and prioritization of the indicators and dimensions of mobile health systems’ ýquality by considering all critical aspects including technical, information, and interactive ýdimensions.
  Methods
  This applied and descriptive study was conducted through survey method. A questionnaire was ýused to collect data the validity of which was confirmed by academic experts. The statistical ýpopulation of the study included experts of health services quality evaluation with emphasis on ýmobile health with more than 3 years of experience in this field. Using judgmental sampling (non-ýprobability purposive sampling), 28 subjects were selected and questionnaires were distributed ýamong them. The content validity of the scale was confirmed by experts and its reliability was ýapproved through calculation of inconsistency rate for all pairwise comparison matrixes (less than ýý0.1). The collected data were analyzed using the analytic hierarchy process in Expert Choice ýSoftware.
  Results
  The interaction quality dimension was the most important among the dimensions of quality ýassessment of mobile health services. In addition, the indicators of privacy, effectiveness, safety, ýreal-time performance, accountability, after-sales service, and patient-centered services were ýrespectively, the most important quality indicators.
  Conclusion
  It is necessary to study mobile health services in the context of other health services and not just ýsimply as software. The success of a mobile health system is based, first, on the quality of general ýhealth service indicators such as accountability, patient-centered services, and privacy, and then, ýon the quality of software system indicators. Therefore, it is necessary for all stakeholders to be ýinvolved in the process of designing a mobile health service in order to improve the chances of ýsuccess.
  Keywords: Mobile Health, Analytic Hierarchy Process, Quality Evaluation
 • Golnessa Galyani, Moghaddam*, Hassan Jafari Pages 90-95
  Introduction
  Scientific collaboration is a process in which two or more scientists collaborate in a project or ýwrite an article. The purpose of this study was the mapping of scientific collaboration among ýIranian researchers in the field of radiology in the Science Citation Index until the end of ýý2014.
  Methods
  This applied research was conducted using scientometric and network analysis methods. The ýstudy population consisted of all scientific publications in the field of radiology in the Science ýCitation Index until the end of 2014. A total of 1938 documents were retrieved. Data were ýanalyzed using HistCite, VOSviewer, UCINet, PAJEK, and Excel software packages.
  Results
  The scientific production growth rate was 11.3. The Tehran University of Medical Sciences ýý(661 documents) was the most prolific university in this field. The collaboration network ýshowed high density (63%).
  Conclusion
  The collaboration network analysis showed that Saghari, Beiki, Eftekhari, Javadi, Assadi, and ýFallahi were the most important authors and the majority of scientific collaboration took place ýamong them. The clustering coefficient of the collaboration network was 0.52.
  Keywords: Radiology, Medical Imaging, Scientometrics, Collaboration, Iran
 • Nasrin Nasiripour*, Mohsen Nowkarizi, Masoumeh Tajafari Pages 96-101
  Introduction
  Librarians in academic libraries should have suitable information literacy skills in order to ýaccess the information they need and meet the needs of their clients. Hence, the present study ýaimed to evaluate and determine the status of the three levels of information literacy skills ýand their related factors among librarians of Mashhad University of Medical Sciences and ýFerdowsi University of Mashhad, Iran.
  Methods
  This applied research was conducted through survey method. The study population consisted ýof all librarians with a bachelor’s degree or master's degree in librarianship or non-librarianship ýfields working in the abovementioned university libraries (n = 120). Through non-proportional ýstratified random sampling method, 80 individuals were selected as the final sample. The ýassessment tool was a researcher-made questionnaire the validity and reliability (Cronbach's ýalpha = 0.86) of which were confirmed. Data were analyzed through descriptive statistics ýý(frequency distribution, mean and standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-ýtest, independent t-test, ANOVA, and Duncan's post hoc test) in SPSS software.
  Results
  The librarians’ information literacy status was less than desirable; neither of the elementary, ýbasic, and advanced levels of information literacy had desirable scores among the librarians. ýThe mean scores of information literacy of librarians with degrees in librarianship and medical ýlibrarianship were significantly higher than that of librarians with other degrees. Moreover, the ýmean information literacy score of librarians with a master’s degree was higher than that of ýlibrarians with a bachelor’s degree. There was no significant difference between the mean ýinformation literacy scores of librarians based on their work experience.
  Conclusion
  The results of this study showed the undesirable status of information literacy and its three ýlevels among librarians. Moreover, it indicated the effective factors for improving information ýliteracy among librarians for the planners and administrators of the libraries of these two ýuniversities.
  Keywords: Information Literacy, Librarians, Libraries, Mashhad University of Medical Sciences, ýFerdowsi University of Mashhad
 • Mohammadhiwa Abdekhoda*, Sayed Javad Ghazimirsaeed, Mohammadreza Alibyek, Roghieh Ershad, Sarabi Pages 102-107
  Introduction
  Hospital websites can be appropriate and effective tools for attracting medical tourism. However, ýmany structural and content criteria should be considered in designing hospital websites. The aim ýof this study was the evaluation of websites of hospitals affiliated to medical universities in ýTehran, Iran, based on information necessary for attracting medical tourists.
  Methods
  This study was carried out using applied survey method. The study population consisted of all ýhospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences, Iran University of Medical ýSciences, and Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran, (n = 50). The data collection ýtool was the MDS-Hospital website questionnaire, the validity and reliability of which were ýapproved in previous literature (α = 0.90). Data were analyzed using descriptive statistics ýý(frequency and percentage).
  Results
  The average score of the structural dimension of hospital websites based on the questionnaire was ýý64.5%. However, the average score of the contextual dimension of hospital websites was less ýthan 50%. The websites of hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences and ýIran University of Medical Sciences had a more favorable score in terms of structural dimension ýand contextual dimension, respectively.
  Conclusion
  The websites of the studied hospitals had an acceptable status in terms of the structural ýdimension. However, they did not obtain favorable scores on the contextual dimension. Thus, ýthese hospitals must redesign their websites in terms of the contextual dimension in order to be ýmore successful in attracting medical tourism.
  Keywords: Websites, Hospitals, Medical Tourism, Universities
 • Elham Saljoughi, Nona Aghasi, Mahdieh Asadi, Maryam Okhovati* Pages 108-113
  Introduction
  Since the relationship between the user and the web is through the user interface, it is ýessential that health websites be userþ-þcentric. The aim of the present study was to identify the ýstrengths and weaknesses of the user interface of health websites in Iran.
  Methods
  This applied and descriptive research was conducted using heuristic method. Based on their ýAlexa rank and the rate of related pages, 13 health websites were selected. The websites were ýexamined by 5 evaluators (3 graduates in computer sciences and 2 in medical library and ýinformation sciences) using a checklist containing 5 major criteria and 27 items. The data were ýanalyzed using descriptive statistics in Excel software.
  Results
  The health literacy websites had observed 63.78% of the criteria of the checklist. The criteria ýof flexibility (89%), technical features (81%), and aesthetics and visibility (77%) gained the ýhighest scores, respectively. However, the lowest scores belonged to the criteria of help and ýdocumentation (36.9%) and responsiveness and interaction (35%).
  Conclusion
  The websites’ user interfaces were in relatively desirable conditions. According to the ýfindings, the criteria of help and documentation and responsiveness and interaction require ýmore attention. It is suggested that these websites resolve the identified problems and ýminimize the gap between them and the users, so that users can visit these websites more ýfrequently.
  Keywords: User Interface, Health Literacy, Websites
 • Nahid Jamali *, Habib Danayi, Mohammad Taghi Amini, Akbar Hassanzadeh, Sayed Mohammad Hassan Emami Pages 114-119
  Introduction
  Strategic thinking is the infrastructure of artistic maneuvers of managers based on creativity and ýtrue perception of business environments. It results in the creation of strategies suitable to the ýpresent changing business environment. Due to the failure of strategic plans and organizational ýchanges in more than half of organizations, it can be concluded that there might be a common ýcause for these failures. The goal of the present study was to assess the relationship between ýreadiness to change and strategic thinking in managers of social security hospitals of Isfahan, Iran, ýbased on the Liedtka model including the five elements of systemic thinking, intensive focus, ýhypothesis approach, intelligent opportunism, and thinking in time.
  Methods
  This practical, analytical, and correlative research was conducted using the Strategic Thinking ýAssessment Questionnaire (α = 87.3) and Readiness to Dunhaim Change Assessment ýQuestionnaire (α = 84) in 2013. The participants consisted of 94 head, intermediate, and ýoperational managers of social security hospitals in Isfahan. Our response rate was 85% (80 ýquestionnaire). Data were analyzed using the Pearson correlation and regression analysis in SPSS ýsoftware.
  Results
  Strategic thinking (Pearson coefficient = 0.25) (P
  Conclusion
  Since there was an overall relationship between most elements of strategic thinking and readiness ýto change among the managers in this study, education and development of strategic thinking may ýenhance readiness to change among managers of institutions.
  Keywords: Strategic Thinking, Managers, Hospital, Social Security
 • Masud Naderian, Mahmood Banimasani, Sayed Morteza Mousavi, Nafchi, Ahmad Ali Asefi, Jahangir Karimian Pages 120-125
  Introduction
  Due to the unfavorable condition of sport infrastructure in Iran, including locations, equipment, ýfacilities, and accessories, athletes and coaches are at an increased risk of accidents and ýinjuries. One of the main tools for protecting athletes in case of accidents is insurance. The ýobjective of this study was to determine the status of sports insurance from the perspective of ýinjured athletes and sports administrators in Chaharmahal Va Bakhtiyari Province, Iran.
  Methods
  This applied and descriptive study was conducted through field surveys in 2014. The study ýpopulation consisted of injured sport administrators and athletes in Chaharmahal va Bakhtiari ýProvince (64 managers and 278 athletes). From among them, 103 athletes and 42 officials were ýselected through convenience sampling. The data gathering tool was a researcher-made ýquestionnaire consisting of two parts; one part related to the success rate of insurance plans ýand the other on problems and obstacles to a successful insurance coverage. The validity of the ýquestionnaire was confirmed by sports management professionals, sports medicine experts, ýand insurance management experts. Its reliability was calculated using Cronbach’s alpha which ýwas equal to 0.84. Data analysis was carried out using descriptive and inferential statistics.
  Results
  From the managers’ perspective, the Federation of Sports’ Medicine has not shown a ýsignificantly favorable performance in regards to mandatory sports’ insurance. Moreover, from ýthe athletes’ perspective, the Federation of Sports’ Medicine has only been significantly ýsuccessful in the prevention dimension (P
  Conclusion
  Based on the findings of this study, the Federation of Sports’ Medicine, as the organization ýresponsible for the development of technical and medical services in sports, must create ýfavorable conditions for success in the treatment and prevention of sports related incidents and ýprovision of administrative services.
  Keywords: Sport Insurance, Athletes, Sport Injuries
 • Jafar Sadegh Tabrizi, Saeideh Alidoost*, Hossein Mashhadi, Abdolahi, Mostafa Farshi, Khorsand Pages 126-131
  Introduction
  Primary health care is an effective approach to improving public health. Providing optimal ýcare requires supplication of various resources including financial resources. Thus, fraction ýof revenues of health care centers is one of the main problems in the domain of financial ýresources management. Therefore, the present study was carried out to identify the ýbottlenecks on dedicated revenues fractions in health centers.
  Methods
  This qualitative phenomenological study was carried out in East Azerbaijan Province of ýIran in 2014. Purposeful sampling method was used for the selection of participants. Focus ýgroup discussion and semi-structured interviews were used for data collection. Data ýcollection was carried out based on prepared guidelines and continued until data saturation.ýþ þThe validity of the guidelines was approved by qualitative experts. Data were analyzed ýusing content analysis method.
  Results
  Based on the experiences and perspectives of participants, two main themes were extracted ýincluding cash fractions and none-cash fractions. Cash fractions consisted of three sub-ýthemes of discounts fractions, fractions related to deposit of cash revenues by health ýcenters, and registration fractions. None-cash fractions included fractions related to sending ýdocuments, fractions in the insurer's reimbursement, and fractions per capita.
  Conclusion
  Fraction of dedicated revenues of health centers occurred in all cash and none-cash ýrevenues and also in all stages of conversion of service into revenue. Therefore, special ýattention and efforts are required in order to reduce these fractions.
  Keywords: Health Centers, Income, Fractions
 • Hosseinali Ghasemi, Mahdieh Raeeszadeh* Pages 132-137
  Introduction
  Medication and its cost in the country's health care system are of grave importance. Thus, the ýaim of this study was to investigate the increase in medication costs in comparison to the ýincrease in medication funding per capita of the outpatients insured by the Iranian Salamat ýInsurance in Isfahan, Iran.
  Methods
  This was a descriptive-analytic study. The data were collected using an information form ýincluding the variables of pharmaceutical expenditure, pharmaceutical expenditure per capita, ýthe number of insured per city, approved cost per capita, operating cost per capita, the number ýof pharmacies, expensive drugs, drugs with the highest rate per capita, and drugs with the ýhighest frequency of use. The collected data were analyzed using descriptive statistics and the ýPearson correlation coefficient.
  Results
  From 2009 to 2013, the drug costs constituted, respectively, 25, 23, 22, 22, and 31 percent ýof the total health care costs of the Iranian Salamat Insurance. Amount per capita in 2013 ýcompared to years 2009, 2010, 2011, and 2012 were 58, 49, 28, and 21 percent higher, ýrespectively. Drug operating cost and its growth rate had increased during the studied 5 ýyears, compared to the approved costs per capita. More than half of the total drug cost in ýý2009-2013 was allocated to the 35 most expensive drugs. The Pearson correlation showed ýthat with increase in operating cost, the number of visits to pharmacies decreased.
  Conclusion
  Revision of drug reimbursement, substitution of lower-cost drugs, and modification of the ýprescription pattern used by physicians can be effective in the optimization of drug costs.
  Keywords: Drug Costs, Cost Analysis, Insurance
 • Adbollah Khanzadeh, Mohammad Esmaeil Motlagh, Adbolreza Mirshakak, Neda Akbari, Nassaji, Maryam Niakan, Seyed Davoud Nasrollahpour, Shirvani * Pages 138-144
  Introduction
  The Iranian national excellence award is a quality award which is used as a management instrument ýfor assessment of performance of organizations. The aim of this study was to evaluate the ýperformance of hospitals of Abadan School of Medical Sciences, Iran, based on the Iranian ýnational excellence award.
  Methods
  This practical and cross-sectional study was conducted in the summer of 2014. The research ýsample included 7 hospitals affiliated to Abadan School of Medical Sciences which were ýinvestigated using census approach. Managers and experts attempted self-assessment after ýparticipation in one of three two-day workshops and familiarization with the RADAR structure and ýlogic model through group work. The data collection tool was a 135-item standard checklist of the ýmodel containing categorized in 54 pages based on the criteria and sub-criteria of the model. Scores ýwere analyzed using Excel and SPSS software.
  Results
  Among the 7ýþ þevaluated hospitals, two had a score higher than 300, two had scores of 200-300, and ýthree hospitals had a score of less than 200ýþ.þý The average total score (from 1000 points) and the ýaverage score of development (total: 500 points) and results sections (total: 500 points) were 222.6 ýý± 71.4, 109.8 ± 32.6, and 112.8 ± 47.9, respectively. There was a significant correlation between ýdevelopment score and size of hospitals (under 64 active beds: 96.5 ± 43.4, and over 64 active ýbeds: 119.9 ± 23.5) (P = 0.02).
  Conclusion
  The results indicate that the studied hospitals are among beginner and developing organizations, ýand thus, need to improve and develop their organizational performance.
  Keywords: Performance Assessment, Hospitals, Iranian National Excellence Award Model
 • Maryam Gholami, Alireza Jabbari *, Zahra Kavosi, Parisa Chamanpara Pages 145-152
  Introduction
  Medical tourism is one of the branches of the tourism industry and, due to its low cost vs. high ýincome, many countries seek to maximize their competitive resources in order to develop this ýindustry. Moreover, improving service quality is considered a key factor in gaining medical ýtourist's satisfaction. In Iran, Shiraz is one of the main destinations of medical tourists; therefore, ýthe present study aimed to determine medical tourist's expectations and perceptions of the ýquality of services provided by hospitals in Shiraz, Iran.
  Methods
  The current study is an analytical,ýþ þapplied,ýþ þand cross-sectional study whichþ þwas carried out in ýý2013. The study populationþ þconsisted of 200 medical tourists who referred to hospitals in Shiraz (Ordibehesht, Doctor Khodadoust, Pars, Madar and Koudak, and Markaziþ þand Dena). In order ýtoþ þcollectþ þinformation, an adaptation of the SERVQUAL questionnaireþ þwas used. The validity of ýthis questionnaire was approved by experts and its reliability was confirmed separately for ýexpectations and perceptions using Cronbach’s alpha (90% and 89%, respectively).ýþ þDataþ þwere ýanalyzedþ þusingþ þpaired t-test in SPSS software.
  Results
  The findings of this study showed negative gaps in all dimensions of quality. Overall quality gap ýwas estimated to be -0.38. The largest gap pertained to the dimension of reliability (-0.6) andþ þthe ýsmallestþ þwas related toþ þthe dimension of accessþ þ
  toþ þcare (-0.08).
  Conclusion
  The present study showed that theþ þquality of servicesþ þdid notþ þcorrespond to medical tourists’ ýexpectationsþ þand needed improvement. Moreover, improving the reliability aspect of the services provided by hospitals can be an effective factor in increasing the satisfaction of medical tourists.
  Keywords: Service Quality, Medical Tourism, SERVQUAL, Hospitals, Shiraz