فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (پاییز 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد اعرابی صفحات 7-28
  امروزه مزیت راهبردی پایدار، نصیب سازمانهایی خواهد شد که بتوانند در بازار و بهتر از دیگران، گروهی شامل بر بهترین و درخشانترین استعدادهای انسانی را جذب، پرورش و حفظ کنند. سرمایه انسانی توان براورده کردن همه نیازمندیهای راهبرد هر شرکت را داراست اما این منبع راهبردی زمانی کارا و اثربخش خواهد بود که همراستا و همسو با سایر عناصر سازمانی قرار گیرد. برای برقراری هماهنگی بین راهبردهای سرمایه انسانی با سایر عناصر سازمانی می توان از سه الگوی بخردانه، فزاینده و همه جانبه استفاده کرد. استفاده از الگوی همه جانبه باعث می شود با افزایش هماهنگی بین عناصر مختلف، عملکرد افزایش یابد.
  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، مدیریت راهبردی سرمایه های انسانی، راهبرد سرمایه انسانی، هماهنگی راهبرد مدیریت
 • علی محمد احمدوند صفحات 29-50
  امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که از حداقل سیستم اطلاعاتی استفاده نکند. در هزاره سوم، که توسعه فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی ، ظرفیتهای جدیدی را برای بشر فراهم کرده است، استفاده از سیستمهای اطلاعاتی برای آسان شدن کارها، سرعت و دقت در تصمیم گیری، بهبود روندها، روش ها و فعالیتها، اجتناب ناپذیر است. سازمانها در استقرار سیستم های اطلاعاتی علاوه بر چشم انداز، خط مشی ها، ماموریتهای سازمانی، باید به انتظاراتی نیز توجه کنند که از آن دارند. ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی می تواند به مدیران و کاربران این فرصت را بدهد تا ضمن بررسی سیستم و پی بردن به نقاط قوت و ضعف آن، وضعیت را برای استفاده بهینه آماده سازند. هدف این مقاله برجسته کردن بحث ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی و بررسی ضرورتها، رویکردها و چارچوب آن است؛ لذا تلاش شده است تا ضمن بررسی ادبیات موضوع، ضرورتهای ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت آن برای بهبود امور، رویکردها و چارچوب ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی و شاخصهای ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی مورد بحث و مداقه قرار گیرد. ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی زمینه را برای بهبود، یادگیری سازمانی، توجیه سرمایه گذاری، تصمیم گیری و استفاده بهینه از منابع فراهم می کند و می تواند قبل از استقرار، هنگام و بعد از استقرار سیستم اطلاعاتی در سازمان انجام شود.
  کلیدواژگان: ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، شاخصهای ارزشیابی، انواع سیستم های اطلاعاتی
 • دکتر علیرضا جبه دار صفحات 51-84
  در چرخه فعالیتهای اطلاعاتی، مدیران عالی بنا به برخی ملاحظات اساسی از جمله مسئولیت و محدودیت زمانی در
  تصمیم گیری، میزان دسترسی به اطلاعات و اصول حیطه بندی نقش ویژه ای در هدایت موضوعات و منابع انسانی دارند و لذا فرایندهای انتخاب و انتصاب آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که مشاغل، شاخص اصلی برای انطباق، انتخاب و انتصاب مدیران است، موضوع بررسی تناسب بین ویژگی مدیران عالی با مشاغل مدیریتی، بستر اجرای این پژوهش را فراهم کرد. این تحقیق بر اساس مدل عمومی شایستگی شرودر در صدد شناسایی عوامل شایستگی مشاغل مدیریتی و شاخصهای هر عامل در جایگاه های مدیریتی و پاسخگویی به دو سوال اساسی به شرح زیر است:1- آیا بین عوامل مدیریتی و شایستگی مدیریت عالی در پل اوا رابطه معنی داری وجود دارد؟
  2- آیا عوامل شایستگی مدیران عالی دارای میزان اهمیت برابری است؟
  پس از مصاحبه با مدیران عالی دو نوع پرسشنامه در میان نمونه آماری تحقیق (شامل 130 نفر از مدیران در حوزه مرکزی) توزیع شد. برای طبقه بندی داده های توصیفی از روش های آمار توصیفی و برای گروه بندی عوامل مربوط به شایستگی و تجزیه و تحلیل داده های آزمودنی پرسشنامه از آزمون T یک نمونه ای، آزمون علامت، تکنیک تحلیل عاملی و آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده، و با استفاده از روش راه حل اجزای اصلی و شیوه چرخش واریماکس، ابعاد 7 گانه شایستگی در چند عامل و شاخص دسته بندی، و این نتایج حاصل شد:در سطح اطمینان 95% میان شاخصهای هر یک از ابعاد شایستگی و شایستگی مدیریتی مدیران عالی رابطه معنی داری هست. هم چنین عوامل کلی و ابعاد شایستگی، اهمیت برابر ندارد و اولویت آنها در سطح مدیران عالی به این شرح تعیین گردید:ویژگیهای شخصیتی، نگرش و بینش، مهارتهای مدیریتی، دانش و معلومات نظری، تجربه و فعالیتهای حرفه ای، ابعاد اجتماعی و توانائیهای فردی.
  کلیدواژگان: مدیران عالی، شایستگی در مشاغل، کارایی و اثر بخشی شغلی، بهره وری مشاغل، انتخاب و انتصاب مدیران
 • محمدعلی هرمزی زاده صفحات 85-108
  این تحقیق پیمایشی به منظور شناخت میزان آشنایی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15 ساله و بالاتر کل کشور است. اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 13034 نفری از 30، استان و 63 شهر کشور گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها کمتر از یک چهارم مردم از وظایف مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی آگاهی دارند و بیش از سه چهارم آنها نمی دانند که اگر شکایت یا انتقادی از ماموران نیروی انتظامی دارند، آن را باید با چه مرجعی در میان بگذارند. بیش از یک چهارم (28 درصد) از مردم به منظور ارائه گزارش درباره ماموران نیروی انتظامی(شکایت، انتقاد، تشکر و پیشنهاد) تاکنون به گونه ای با بخشهای مختلف این نیرو بویژه پلیس110 تماس گرفتهاند، اما تنها حدود 12 درصد مردم به این منظور با «دفاتر نظارت همگانی» تماس گرفته اند. افرادی که قبلا با مرکز نظارت همگانی تماس گرفتهاند (12 درصد از کل پاسخگویان)، بیشتر از رفتار و نحوه برخورد کارمندان مرکز نظارت درحد متوسط(تاحدی) رضایت دارند. بیشتر تماسگیرندگان سرعت رسیدگی دفاتر نظارت همگانی به گزارشهای مردم را متوسط دانستهاند. طبق نتایج تحقیق، بیش از نیمی از پاسخگویان از حداقل اعتماد به این دفاتر برخوردارند، 30 درصد آنها نسبت به قابل اعتمادبودن این دفاتر تردید دارند و 15 درصد باقیمانده به این دفاتر کاملا بی اعتمادند.
  کلیدواژگان: دفاتر، نظارت همگانی، آگاهی و ارتباط مردمی، رضایت و اعتماد عمومی، شکایت از ماموران پلیس
 • حمید قاضی صفحات 109-142
  جوامع بشری، همیشه در صدد پیشگیری و یا کنترل جرم بوده اند. روزگاری، پیشگیری از جرم را در عقوبتهای سخت بدنی و جانی تا مجازاتهای سالب آزادی طولانی مدت به همراه کارهای شاقه می یافتند، برای پیشگیری از جرم، شناسایی علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم از مهمترین اقدامات است. جرم شناسان برای پیشگیری از جرم انواع و اقسامی را تعریف کرده اند که هریک به نوعی در میزان بزه موثر است. پیشگیریهای اولیه، ثانویه و ثالث به کنترل شرایط جرم زا و محیط، پایش افراد خاص، که در معرض بزهکاری قرار دارند و بازسازی مجرمان متمرکز است. پیشگیری کیفری بر رعب و عبرت آموزی افراد و پیشگیری وضعی به عواملی اسنقرار است که باعث سوق دادن فرد به بزهکاری می شود. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز حرفهایی برای گفتن دارد.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که بر اساس قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده دارد از سال 1384 با تهیه لایحه ای در تکاپوی نظم دادن به پیشگیری از جرم است. این امر یگانه اقدام منحصر به فرد آن قوه است که به صورت جدی برای پیشگیری از جرم به عمل آمده است. در کنار قوه قضاییه، سازمانهای پرشماری بر اساس قوانین عادی - عمدتا در قوه مجریه - عهده دار پیشگیری از جرم در محدوده شرح وظایف خود هستند که لازم است مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. هرچند لایحه اشاره شده تقریبا عمر دو دوره مجلس و فراز و فرود و اصلاحات زیادی را پشت سر خود دارد در صورت تصویب می تواند تاثیرات چشمگیری در پیشگیری از جرم در کشور داشته باشد. در این مقاله ضمن تبیین جایگاه پیشگیری از جرم در قوای قضاییه، مجریه و مقننه در قالب بررسی قانون اساسی به بحث در خصوص این لایحه و سیر مراحل تصویب آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، لایحه پیشگیری از جرم، اقدامات تقنینی پیشگیری
 • سید جواد فرمهینی فراهانی صفحات 143-168
  حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص انتظار دارد در آن محدوده مورد تعرض قرار نگیرد. بر این اساس، چهار مصداق به این شرح برای این حق قابل شناسایی است: حریم خصوصی اماکن و اشیا، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطات. ضوابط قانونی و مبانی شرعی، این مصادیق را در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی و تضمین قرار می دهد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. در ارتباط با تضمین و رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی، نیروهای پلیس الزامات دو گانه ای را باید مدنظر قرار دهند؛ به گونه ای که در وهله اول باید از مداخله خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی افراد بپرهیزند و در مرحله دوم به حمایت از این حقوق در برابر تعدیات احتمالی سایر افراد بپردازند که ضوابط آن در این مقاله بررسی شده است. از سویی دیگر استثنائات مربوط به نقض حریم خصوصی افراد در چارچوب نظم عمومی و مصالح عمومی و امنیت ملی باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه ضوابط عملکرد پلیس با سه معیار قانونی بودن، خودسرانه نبودن و ضروری بودن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: الزامات پلیس، حریم خصوصی، رعایت حق
 • دیوید لیلی صفحات 169-203
  اگرچه میزان نارضایتی از سیستم های ارزیابی عملکرد افسران پلیس در بسیاری از سازمانها به طور قابل توجهی زیاد است، تحقیق اخیر صورت گرفته در ششصد سازمان پلیس نشان داد که میزان رضایتمندی کلی به صورت چشمگیری در میان سازمانهایی که از سطوح بیشتر اقدامات جامعه محور بهره می گرفتند، مشهود است. در این تحقیق پیشنهاد شده است که نارضایتی از فرایند بررسی عملکرد می تواند بر عملکرد آینده کارکنان و ابقای آنها تاثیر گذار باشد. تاکید این تحقیق این است که تفاوتهای موجود را بین سازمانهایی که می توانند بیانگر این میزان تفاوت و تنوع باشند شرح دهد. با بهره گیری از الگوهای ساختاری، نتایج نشان داد که سازمانهای پلیسی با سطح بالای اقدامات جامعه محور به طور ناخودآگاه با رضایتمندی بیشتر همراه نیست؛ بلکه، این سازمانها با همتایان سنتی خود از نظر فرایند ارزیابی تفاوت دارند که در آن ارزیابها تحت آموزش بیشتری قرار گرفته، بر ارزیابی عملکرد به منظور ارتقا و پیشرفت افسران تاکید می-ورزند و معیارهای گسترده تری از عملکردافسران را مورد ارزیابی قرار می دهند.
  کلیدواژگان: آموزش ارزیابی، شیوه های ارزیابی عملکرد پلیس، ارتباط ارزیابی و رضایتمندی، عملکرد افسران پلیس
|
 • Seyyed Mohammad Aarabi Pages 7-28

  H
  uman resources can be converted into a source of competitive advantage for the firm. but this strategic resource will be efficient when coordinated with other organizational factors. In this article, we suggest three models (rational, natural and integrated models) that can utilize for coordinating among these organizational factors. In rational models, organizational strategy set up human capital strategy. In natural models, other factors (such as culture, structure, technology, …) influence human capital strategy. Integrated models that coordinated different organizational and environmental factors, increase performance.
  Keywords: human capital, Strategic human capital management, Human capital strategy, Coordination
 • Ali Mohammad Ahmadvand Pages 29-50

  N
  owadays, a few organizations do not use information systems. In the third millennium, when development of advanced information technologies have provided human beings with new capacities, the use of information systems to facilitate jobs, rapidity and accuracy of decision making, improving routines, efforts and strategies is inevitable. Organizations should consider the expectations as well as perspectives, policies and organizational missions in deploying information systems. The evaluation of information systems can enable managers and users to prepare the condition for using system as well as analyzing and determining its strong and weak points. In this paper, it has been tried to emphasize the evaluation of information systems and considering necessities, approaches and frameworks; hence, literature and necessities of information system evaluation as well as using its capacities for improving efforts, approaches and evaluation framework and evaluating measures of information systems have been studied in this paper. The evaluation of information systems makes the ground ready for improving organizational learning, investment justification, decision making and efficient usage of resources and can be done before, while and after deploying information systems.
  Keywords: The evaluation of information system, Information Technology, Evaluation measures, Types of information systems
 • Alireza Jobbedar Pages 51-84

  I
  n the process of intelligence affairs, senior managers have a certain role in leading issues and human resources according to considerations like accountability and time limitation in decision making, the access to the information and categorization principles;Since job positions are fundamental measures for adoption and deploying managers, the issue of considering the consistency between senior manager's features and management jobs have been the base for this study. This paper aims to identify the management competency factors according to Schruder's general pattern for competency. It also tries to answer these two questions:1-Is there a meaningful relationship between management and senior management competency factors in public security and intelligence police section?2-Do senior management's competency factors have the same significance?After surveying the senior managers, generally two types of questionnaires were distributed among statistical samples of the study ( 130 of police managers ). For categorizing the descriptive statistical strategies and competency factors and analyzing the questionnaire the data, we used a single-sample T test, Friedman variance analysis test. Using the major strategies and Varmax solution, 7-type competency dimensions were classified in numerous factors and results were concluded: There is a meaningful relation between each of competency factors of senior managers in public security and intelligence police with the reliability of 95%. The general and competency factors do not have the same significance and their priorities are as follows: Personality features, perspective and view, managing skills, knowledge and theoretical information, experience and skilled affairs, social factors and personal abilities.
  Keywords: Senior managers, jobs' competency, job efficiency, productivity, Productivity, jobs, selection, deployment of managers
 • Mohammad Ali Hormozizade Pages 85-108

  T
  his analytical study has been done in order to determine the level of people's trust, satisfaction, relation and familiarity with police public supervision centers. The statistic population of this study includes 15-year-old people and above all over the country. The needed information has been collected and analyzed through a 13034 sample from 30 provinces and 63 cities. The results show that less than only one-forth would not know where to refer in case they had a complaint or criticism of police officers. More than 28 percent of people have contacted different sections of police particularly 110 in order to complain, compliment and give suggestions about police officers;however, only about 12 percent of people have contacted public supervision centers. The ones who had called these centers before ( 12 percent of all respondents ) ranked the staffs' behavior average. Most of respondents ranked the investigation time of staffs average. According to the results, more than half of respondents have the least trust on these centers, 30 percent have doubt about accountability of these centers and the rest do not have any trusts.
  Keywords: Centers, Public Supervision, Familiarity, people's relation, Satisfaction, public trust, Complaints of police officers
 • Hamid Qazi Pages 109-142

  H
  uman societies have always been trying to prevent or control crime. Once, crime prevention was defined as hard capital punishment to long-term freedom limitations as well as hard work. Identifying the effective reasons on committing crime is one of the most significant efforts in crime prevention. Criminologists have defined some types of crime prevention each of which is effective on committing crime. The primary, supplementary and third preventions focus on controlling criminal environment and conditions, observance of particular people likely to commit crime and rehabilitating criminals. Penal prevention is based on people's experimentation and establishing a fear of committing crime. Crime prevention through environmental design(CPTED) is also considerable. The justice system of Islamic republic of Iran, which is responsible for crime prevention according to the Constitution, has been making efforts to systematize crime prevention since 1384. This unique act is its certain responsibility. Moreover, numerous organizations based on routine laws- often in executive power- are accountable for crime prevention which will be studied in this paper.
  Keywords: Crime Prevention, crime prevention parliamentary bill, crime legislative acts
 • Sayyed Javad Farmahini Farahani Pages 143-168

  P
  rivate bounds is an area in each person's life through which the person is expected not to be disturbed. According to this, four evidence can be considered for this right: Private bounds of properties and places, physical private bounds, information private bounds and communication private bounds. The legal principles and religious essentials will identify these evidence in criminal justice system of Iran which are studied in this paper. Police forces should consider dual necessities regarding to consideration of private bounds as one of the important evidence in civilian rights; in a way that they should avoid illegal and willful disturbing of people's private life as a first step and support these rights against possible disturbing of others whose criteria are studied on this paper. On the other hand, the exceptions related to disturbing civilians' private bounds within the public ordinance and national security should be considered on which police performance standards with three criteria of being legal, not being willful and being necessary have been evaluated.
  Keywords: Police necessities, Private bound, Consideration of right
 • Davil Lilley Pages 169-203

  A
  lthough the level of dissatisfaction with police officer performance appraisal systems in many agencies is substantial, a recent nationwide survey of six hundred police organizations indicated that overall satisfaction was significantly higher among agencies with greater level of community policing implementation. Given that research has suggested that dissatisfaction with the appraisal process may impact future employee performance and retention, the of this analysis was to examine differences among police agencies that might explain this variation. Utilizing structural equation models, results indicated that agencies with a high level of community policing implementation were not automatically associated with increased satisfaction. Rather, these organizations differed from their more traditional counterparts with regard to evaluation procedure in that they provided substantially more training to raters, emphasized the use of performance appraisal for officer development, and evaluated a broader range of performance criteria.
  Keywords: Evaluation training, strategies for police performance evaluation, the relationship between evaluation, satisfaction, police officers’ performance