فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (پاییز 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمد اعرابی صفحات 9-26
  ارزشهای اخلاقی بر بسیاری از تصمیمات و رفتارهای مدیران و کارکنان در سازمانها تاثیرگذار است. مطالعات زیادی درباره اخلاق مدیریت و اخلاق در سازمان صورت گرفته که هر یک بهنوعی تلاش کرده است تا نظریه های مرتبط با موضوع را جمع آوری یا نظریه ای جدید براساس آن عنوان کند. اگر رفتار اخلاقی را رفتاری «مناسب» و «منصفانه» بدانیم در این مقاله در پی شناسایی و ارائه چارچوبی برای رفتار اخلاقی در سازمان با هدف بهبود عملکرد فردی و هماهنگی عناصر سازمانی بر مبنای رفتار اخلاقی به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب سازمانی هستیم. نظریه نقاط مرجع استراتژیک، چارچوبی مناسب برای هماهنگ کردن عوامل موثر بر رفتار فردی ارائه می کند. با استفاده از این نظریه و الگوی یادگیری اجتماعی، گونه های رفتاری شناسایی می شود و مبنایی برای تعیین رفتار اخلاقی (مناسب) به دست می آید. همچنین عناصر سازمانی (اهداف و استراتژی، ساختار، تکنولوژی و نیروی انسانی) را نیز می توان توسط نظریه نقاط مرجع استراتژیک بر مبنای رفتار فردی هماهنگ ساخت. این هماهنگی می تواند به ارتقای عملکرد سازمان منجر شود.
  کلیدواژگان: ارزشهای اخلاقی، نظریه نقاط مرجع استراتژیک، عناصر تشکیل دهنده سازمان، عملکرد فردی، هم افزایی سازمانی
 • محسن اسماعیلی صفحات 27-38

  نظارت همگانی، نمونه و نماینده برجسته، حق حاکمیت ملی، حق مشارکت عمومی و حق نقد و اعتراض علنی در ملت است . بنابر دیدگاه اسلامی، همه تصمیم گیری ها و اقدامات حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است؛ از جمله دولت امانتدار، اطلاعات و مصالح ملی است و به غیر از موارد استثنا، باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهند. یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر وضعیت موجود است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه های جمعی (اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم) همگی نشانه هایی از این واقعیت است؛ واقعیتی که در تعالیم اسلامی ریشه دارد. با توجه به آموزه هایی که شرحش در این مقاله رفته است آشکارا می توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: نظارت همگانی- حاکمیت ملی- حق مشارکت عمومی
 • محمد وزین کریمیان صفحات 39-52

  «توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیف های متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تاکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غیررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) رو به رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازم بوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهرا کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حل آن باز تنظیم گردد.

  کلیدواژگان: حقوق، قاعده حقوقی، قانون، مدیریت، کارایی، اثربخشی، نظارت، بازرسی
 • محمد حسین الیاسی صفحات 53-68
  گرچه ورود روان سنجی به قلمرو پلیس با تاخیر معناداری صورت گرفت، در مدت زمان کوتاهی پس از شروع علمی فرایند اندازه گیری و ارزشیابی روانی در سازمان پلیس، کاستی آن تاخیر از میان رفت. چه در کمتر از سه دهه پس از شروع سنجش و اندازه گیری روانی در سازمان پلیس، قلمروهای ارزشیابی روانی پلیس به بیش از ده ها قلمرو گسترش یافت. این رشد فزاینده بیش از هر چیز، مرهون جستجوها و تلاشهای علمی متخصصان و کارشناسانی است که پژوهش در رشته نوبنیاد «روان سنجی کاربردی پلیس» را وجهه همت خویش قرار داده اند. در وهله دوم نیز راز رشد و گسترش قلمرو ارزشیابی روانی را باید در استقبال و حمایت روزافزون فرماندهان پلیس جستجو کرد؛ زیرا اینان پس از آگاهی از سودمندی و ضرورت ارزشیابی روانی از هیچ تلاشی برای گسترش دامنه و ابعاد آن فروگذار نکردند. این استقبال و اهتمام، ارزشیابی روانی را به بخش اصلی و جدایی ناپذیر فرایند نظارت، بازرسی و ارزشیابی فرماندهان و افسران پلیس تبدیل کرده است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی روانشناختی، شخصیت، نگرش، منش، روان سنجی کاربردی پلیس، هوش، عملکرد
 • علی بنی اسدی صفحات 69-78

  زمانی در کشور امنیت ایجاد می شود که امنیت روانی وجود داشته باشد. امنیت روانی ناشی از احساس امنیت است و احساس امنیت نمایشی از تلاش همگانی برای اداره جامعه سالم است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه است. روش تحقیق، پیمایشی، و جامعه آماری شهروندان تهرانی 15 سال به بالا را در برگرفته است که به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای، مناطق 2،5،7،12و 18 از مناطق بیست و دوگانه تهران انتخاب شد و سپس در درون هر یک از مناطق منتخب به شیوه نمونه گیری در دسترس (سهمیه ای) به تفکیک تعداد 350 نفر (در مجموع 1750 نفر شهروند) به عنوان نمونه آماری، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی (86،0) بود که با روش پرس و جو (مصاحبه) با شهروندان مناطق مربوط، کسب اطلاعات شد. داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون ویل کاکسون، آزمون کالموگراف، اسمیرنوف) و با کمک برنامه spssوExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها اعلام کرد که نظارت همگانی، اهرم مثبت و موثری است که با توسل به آن، رضایتمندی افراد جامعه از بعد امنیت و آسایش،جامعه پذیری فعالانه و مثبت آحاد اجتماع، ظهور و شکوفایی پدیده «اعتماد متقابل» در جامعه، تعامل گسترده مردم با پلیس، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی، شهروندان، تضمین سلامت و تکامل ساختار شخصیت افراد جامعه محقق و تامین می گردد. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور شناخت و تغییر شاخص های تاثیرگذار بر نظارت همگانی، بررسی علمی انجام گیرد تا بدین وسیله، پلیس با آگاهی از چگونگی عملکرد و خدمات ابواب جمعی خود، بتواند در تامین نظم، استقرار و نگهداری امنیت منطقه و جامعه پرتوان و ساعی باشد.

  کلیدواژگان: نظارت همگانی، احساس امنیت، جامعه، نیروی انتظامی و پلیس
 • محمدعلی برزنونی صفحات 79-108
  موضوع اصلی این نوشتار کوتاه، نظارت همگانی از دیدگاه اسلام است. در مقاله، ابتدا برای روشن شدن موضوع، مباحثی مقدماتی در باب نظارت آمده است. تعریف نظارت، اهمیت، چرایی، چگونگی و مراحل و نظارت اثربخش از آن جمله است. در ادامه به بحث نظارت در اسلام پرداخته شده است. این نظارت در سه نوع مشخص بررسی شده است: اولین سطح، نظارت عالی سبحان که تمام اعمال، حرکات و سکنات و حتی نیات آدمیان را مورد ثبت، ضبط و رسیدگی دقیق قرار می دهد. علاوه بر نظارت نامرئی الهی، دو نظارت دیگر در طول آن وجود دارد. یکی نظارت مستقیم و غیرمستقیم امام و حاکم مسلمین با بهره گیری از اهرمهای نظارتی مختلف در جامعه و دیگری نظارت همگانی عموم مردم جامعه بر یکدیگر و نیز بر حاکمان و دستگاه های عمومی است. نظارت همگانی در زبان دین با تعبیر«امر به معروف و نهی از منکر» در زمره تکالیف شرعی قرار گرفته و یادآور مسئولیت عظیم اجتماعی آحاد مردم جامعه در برابر عملکرد مردم و نیز دستگاه های عمومی است که از منابع بیت المال تغذیه می کنند. بی تفاوتی و سهل انگاری در برابر جامعه در دین پذیرفته نیست و به تعبیر پیامبر اعظم (ص) همه نسبت به یکدیگر مسئولند.در ادامه نوشتار نیز در باب همین نوع نظارت توضیح بیشتری داده شده است. موانع نظارت همگانی از قبیل حیای ناروا، ترس، طمع، رفاه طلبی، جبرگرایی و... ارائه شده و آثار شوم عدم نظارت همگانی در رده گام شیطانی مطرح شده است. در ادامه نیز شیوه های نظارت همگانی از قبیل زمینه چینی، آیینه واری، استفاده از هنر، بازسازی روانی، تحریک عواطف، آموزش، الگوسازی، تدریج، تکرار، مماشات، تغافل، احترام، سکوت، متارکه و... به اجمال ارائه شده است.
  کلیدواژگان: نظارت، نظارت در اسلام، نظارت همگانی، شیوه های نظارت همگانی
 • محمد قصری صفحات 109-122
  تدوین و ابلاغ چشم انداز بیست ساله کشور جمهوری اسلامی ایران و ملزم شدن تمام ساختارهای اداری کشور و به تبع آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ایفای نقش خود در دستیابی به آن، رویکرد راهبردی توسعه ساختار تحقیقات کاربردی را در این سازمان به دنبال داشته است. حوزه عملکردی برخی از دفترهای تحقیقات کاربردی بویژه بخشهای ستادی، که دارای نقشی جامع و فرابخشی هستند، بنابر دلایل مختلف با حوزه عملکردی برخی از دفترهای دیگر تداخلهایی را داشته است.بازرسی ناجا، که مسئولیت ایفای نقش کنترلی و نظارتی را در قالب ستاد تخصصی بر عهده دارد از جمله این دفترهاست که به دلیل بهره مندی از اطلاعات پایه ای ناشی از ایفای وظایف گوناگون، بیشتر در معرض تداخل وظیفه ای با حوزه هایی از قبیل نیروی انسانی، آموزش، اجتماعی، برنامه ریزی، حقوقی و... است.نظام ساختاری تحقیقاتی ناجا، که با هدف افزایش تولید دانش عمومی انتظامی، تدوین و اجرایی گردیده است در بخش مدیریت کلان خود (ستاد تحقیقات) عهده دار ماموریت کاهش این گونه تداخلها و هدایت منابع اختصاص داده شده به طرف مسائل خاص و ضروری رده های ستادی است که باید از مسیر تحقیقات کاربردی به انجام رسد.شناخت عوامل موثر بر شکل گیری تداخل حوزه ای در تحقیقات کاربردی به منظور پیش بینی راهکارهای مناسب از مسیر، تحلیل نیازها یا مسئلهسنجی مبتنی بر تحلیل وظایف، ایفای نقش کامل و قاطع نظارتی، تقویت نظام اطلاع رسانی مناسب و جاری نمودن فرهنگ رجوع به بانکهای اطلاعاتی در بستر فعالیتها از جمله نتایج و توصیه های انجام شده در این خصوص است.
  کلیدواژگان: تحقیقات کاربردی، نظارت، کنترل، نقشه علمی، مسئله یابی، تداخل حوزه ای
 • جانی فریزر ترجمه: سیدمجتبی اسلامی، حسین درجانی صفحات 123-145

  این مقاله با تاکید بر این مطلب، که بازرسی اساسا مقوله ای کیفی است، حول استانداردسازی کیفی بازرسی و درباره سه محور اساسی به بحث می پردازد.
  بازرس: بخش اول این مقاله به سه شاخص کفایت، استقلال و قضاوت حرفه ایاشاره دارد که هر بازرس باید این سه شاخص را دارا باشد. هرگونه غرض ورزی شخصی، و فشارهای خارجی و سازمانی از عواملی است که بازرس در طول بازرسی باید از آنها دور باشد.
  عملکرد بازرسی با حاکم بودن نگرشی کارکردگرایانه در جهت نوعی بازرسی هدفمند از سه بخش تشکیل یافته است:

  الف) استاندارد و هماهنگ کردن فعالیتهای طراحی شده با سایر قسمتهای بازرسی

  ب) تحقیق به منظور تسهیل در فهم برنامه یا فعالیتی که بناست مورد بازرسی قرار گیرد.

  ج) طرح کار که درآن فرایند بازرسی به روشنی و زمانمند تعریف می شود.


  تحلیل و جمع آوری اطلاعات که بر عواملی چون قابل اعتماد بودن، مفصل بودن اطلاعات، پاسخگو بودن اطلاعات و هدفمند بودن اطلاعات تکیه دارد. گزارش استخراج شده از اطلاعات باید بموقع، دقیق، قانع کننده، روشن و موجز باشد.

  به طور معمول گزارش باید توصیف کننده اهداف حوزه و روش بازرسی و نشان دهنده تطابق با سیاستهای استانداردهای کیفی برای بازرسی باشد و سرانجام اینکه گزارش از حالت تک بعدی و خطی خارج، و به صورت چند بعدی و کیفی ارائه گردد.

  کلیدواژگان: بازرس، استاندارد، بازرسی، نظارت
|
 • Seyed Mohamad Aarabi Pages 9-26
  Ethical values effect on lots of decision making and behaviors of managers and personnel in organizations. Various studies have been done on management behavior and behavior in organizations and each have tried to collect relevant theories or propose new theories. If we consider the ethical behavior as a «suitable» and «rightful» behavior, in this article our purpose is to find and propose a framework for ethical behavior in organizations in order to better the individual performance and coordinate organizational elements on the basis of ethical behavior to achieve a high organizational performance.
  The theory of strategic reference points, proposes a proper framework for coordinating affecting factors on behavior. Using this theory and social learning model, we can recognize the behavioral manners and achieve a base for determining (proper) ethical behavior. And also, organizational elements (purposes and strategies, formation, technology and demographics) can be coordinated through the theory of reference points on the basis of individual behavior. This coordination can lead to a higher performance of organization.
  Keywords: organization
 • Mohsen Esmaeili Pages 27-38

  Public supervision is the prominent pattern and representative of national ruling right, public participation right and open criticism within the society. Based on the point of view of Islam, the purpose of all decision making and governmental actions is for maintaining the public interest and is stipulated to that. For example, the government is the safe keeper of information and national interest and apart from some exceptions; they should inform people of news and conditions. One of the main problems of modern political philosophies is specifying the scale of citizen's participation in sociological matters. Citizen's public participation in administrating country matters necessitates their freedom in making suggestion. Directing to right and deterring the bad manners from the point of view of citizens toward the government is also recognized as a duty (the 8th principle), also the freedom in expressing opinions in the medias (the 24th and 175th principle) are all signs of this reality;
  A reality which is rooted in Islamic principles. According to instruction which is described in this article, we can openly say that the supervision right and open criticism to rulers in not found in any political system as much as Islamic system.

  Keywords: Public Supervision, National Ruling, Public Participation Right
 • Mohammadvazinkarimian Pages 39-52

  people's «description» of phenomena depends on their approaches. In other words, various approaches lead to different descriptions from a single phenomenon. From the juridical point of view, a «proper» behavior is the one which is accorded to «legal rule»; However, managerial approach emphasizes on «efficiency» and «effectiveness» and although the law must not be broken, «informal organization » is considered as a natural phenomenon which has also positive features and effects. This difference in approaches is one of the most underlying theoretical issues in inspection and control. The practical emergence of this theoretical issue is that sometimes inspectors and controllers face this practical issue-which has the potential to be worsened to a challenge and crisis-that organizations, offices or agents or lacked the needed efficiency and did not posit organizational objectives, nevertheless, no legal violation can be attributed to them, or the managers, have apparently developed efficiency and effectiveness, although they have broken the regulations unintentionally.

  Keywords: law, Legal Rule, Act, management, efficiency, effectiveness, Control, Inspection
 • Mohamadelyasi Pages 53-68
  Although the advent of psycho measuring in police domain was done with a meaningful delay, in a short time after the experiential onset of psycho measuring process in the police organization, the failure resulted from that delay was removed. Less than 3 decades after the onset of psycho measuring in police organization, the police psycho measuring domain developed to more than 10 domains. This development is beholden to scientific researches and attempts of experts who worked hard on this new field of «applied psycho measuring of police ». In the second place, the other reason for fast development in psycho measuring domain is the ever-increasing endorsement of police chiefs. When they discovered the advantages of psycho measuring, they did their best to extend and develop it. This high acceptance has turned the psycho measuring into the main and inseparable process of control, inspection, and measurement of police chiefs and officers.
  Keywords: Psycho measuring, Character, Attitude, disposition, police applied psycho measuring, Intelligence, performance
 • Alibaniasadi Pages 69-78

  Safety in a country is generated whenever there is mental safety, and mental safety is generated from safety feeling and the safety feeling is a demonstration of a community for enhancing the safety feeling. The purpose of this research was to study the influences of public supervision on enhancing the safety feeling in community. Research method, involves the statistical community (above 15) of Tehran citizens that the areas of 2, 5, 7, 12, 18 were chosen among the 20 areas of Tehran and then inside every chosen areas by the method of sampling 350 people as a sample of statistics, were studied. The implement of evaluation was a survey which was filled by interviewing with citizens. Achieved data were analyzed by descriptive and inferential statistical techniques (unity factor, Will Caxon exam, Smirnoff exam), also by Excel and Spsssoftwares. These findings showed that public supervision is an effective and useful tool that by using that, citizen's satisfaction from the perspective of safety and comfort- emergence and prosperity of mutual trust in society- active and positive society acceptance of citizens- citizen's acceptance of responsibility and participation- will be guaranteed. Therefore it is suggested that for recognizing and changing the effective parameters of public supervision, a scientific study be done so that the police will be notified of its services and functions and this will be a big help for police through providing safety and order in the area and society.

  Keywords: Public Supervision, Safety, Society, Police
 • Mohammadalibarzanooni Pages 79-108

  T
  he main issue of this article is about the public supervision from point of view of Islam. for clarification we have initially focused on the preliminary issues of supervision such as the definition of the supervision, importance, reason, status, levels and effective supervision. This supervision has been studied in three specific types. The main level is God's supervision that precisely records and handles all of human's works and even his intention. In addition to God's supervision, there are two other supervisions interrelated with that. One of them is direct and indirect supervision of Imam and Master of Muslims by practicing different supervisory implements in community. The other one is public supervision in which people of a community supervise each other, their master and public systems. In religion we know the public supervision by the perception of "directing to right and deterring the bad manners" which belongs to canon law and reminds people of their big responsibility toward people manners and also public systems which is funded by public property resources. From religion point of view, indifference and negligence is not accepted in a society and as the prophet Muhammad said: all of people are responsible toward each other.
  There is more definition about this kind of supervision in the article. Public supervision obstacles such as fear, greed, comfort, determinism and … has been proposed, and the pernicious influence of lack of public supervision has been broached in ten devilish steps. Within the article the methods of public supervision such as strategy, use of art, psychological reformation, affection motivation, training, designing, repetition, respect, silence, cessation and … has been thoroughly proposed.
  Keywords: supervision, Supervision in Islam, Public Supervision, Public Supervision Methods
 • Mohammadghasri Pages 109-122
  Formulating and serving Iran's 20-year-panorama and requiring all of country's administrative system and also Islamic Republic of Iran Police Force, in attempting to reach it, has entailed the approach for development of applied research system. Performance scope of some applied research offices especially the staff departments which have the general and comprehensive role, due to some reasons, have had some overlaps with Performance scope of other offices.
  AJA inspection which in a form of a specialized administration is responsible for control and inspection is one of these offices that because of exploiting basic information consequent on executing diverse duties is more liable to responsibilities overlaps with domains such as education, social, planning and juridical ones.
  NAJA researching framework which has been formulated and executed with the purpose of increasing the production of general knowledge of police, in mass management (research staff) is responsible for decreasing these overlaps and guiding the allotted resources toward necessary and especial staff issues which must be executed by applied research.
  Recognizing the affecting factors on forming the domain overlaps in applied research with purpose of predicting suitable ways of beat, needs analysis or problem measurement based on responsibilities analysis, full and determined inspection role execution, reinforcing the suitable intelligence system and practicing data banks in work execution, are part of achieved results and suggestions in this matter.
  Keywords: Applied researches, Inspection, Control, problem finding, domain overlap
 • Janifriz Pages 123-145

  This article emphasis that inspection is basically a quality subject and it focuses on inspection qualities and the three basic pillars of it.


  Inspector:the first part’ this article focuses on three parameters of competence, independence and professional judgment that having these three parameters is mandator for every inspector. During the inspection, no bias, external and organizational pressure must affect on inspector's job.

  Inspection Performance:with a functionalism view towards a kind of meaningful inspection, it is formed from three parts.
  A) Standard and coordinating the planned works with other inspection departments.
  B) Research in order to facilitate the perception of a plan or the process which is supposed to be inspected.
  C) Planning which the inspection process is defined precise and timely

  Data collection and analysis:it depends on factors such as meaningful data and being trustful, detailed, accountable. The report which is extracted from the data must be timely, precise, convincing, thorough, and brief. Generally the report must express the area purposes, inspection process, and it should reflect the conformity of inspection quality policies for inspection. And finally the report must be qualitative and multidimensional rather than one-dimensional.

  Keywords: dimensional