فهرست مطالب

فرآیند و کارکرد گیاهی - سال پنجم شماره 16 (1395)
 • سال پنجم شماره 16 (1395)
 • 204 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/05/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • الهه هاشمی دهکردی، موسی موسوی*، نورالله معلمی، محمدهادی غفاریان مقرب صفحه 1
  به منظور بررسی اثر نانوذره دی اکسید تیتانیوم (آناتاز) بر روی برخی شاخص های گیاه توت فرنگی رقم کوئین الیزا آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. نانو آناتاز در 7 غلظت 0، 5/1، 5/3، 5/5، 5/7، 5/9 و 5/11 میلی گرم بر لیتر، همراه با محلول غذایی هوگلند به گیاه در محیط کشت هایدروپونیک (کوکوپیت)، به صورت 4 مرتبه در هفته اضافه شد. در پایان دوره ی آزمایش (3 ماه) میزان کلروفیل برگ، میزان نسبت TSS/TA، میزان ویتامین C، درصد تشکیل میوه، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی و میزان عملکرد گیاه با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نانو آناتاز در بالاترین غلظت (5/11 میلی گرم بر لیتر) باعث افزایش صفات، گردید.
  کلیدواژگان: تیتانیوم، کلروفیل، فتوکاتالیست، نانو
 • فائزه قناتی*، سارا سبحان نژاد صفحه 9
  توانایی درک و پاسخ به محرک های فیزیکی در بین تمامی موجودات از اهمیت زیادی برخوردار است. امواج فراصوت به عنوان یک محرک فیزیکی می توانند در شدت های بالا تاثیرات مخربی بر روی سیستم های زنده داشته وتغییرات پایداری در آنها ایجاد کنند. اما در مورد امواج فراصوت با شدت پایین گزارشهایی از تاثیرات ویژه این امواج و کاربردهای آنها در زیست فناوری وجود دارد. یکی از گسترده ترین تاثیرات غیر مخرب امواج فراصوت بر سلول های زنده افزایش نفوذپذیری غشاها است که جذب ترکیبات خارجی و دفع فرآورده های درون سلولی توسط سلول را افزایش می دهد. در تحقیق حاضر سلول های جداکشت جعفری با امواج فراصوت با شدت 455 mW/cm3 و فرکانس ثابت 29 kHz برای مدت زمان 10، 20 و 40 دقیقه تیمار شدند. زنده مانی سلول ها به کمک محلول آبی اوانس بلو سنجیده شد و میزان آسیب به غشاها با سنجش مقدار مالون دی آلدهید، درصد نشت الکترولیت ها و میزان نشت پتاسیم و کلسیم به مایع برون سلولی مورد بررسی قرار گرفت. تیمار سلول ها با امواج فراصوت به مدت 10 و 20 دقیقه تاثیری برروی زنده مانی سلول ها و میزان مالون دی آلدهید نداشت اما افزایش زمان تیمار تا 40 دقیقه سبب کاهش معنی دار درصد زنده مانی و افزایش مقدار مالون دی آلدهید و نشت پتاسیم به مایع برون سلولی نسبت به سلول های کنترل شد. نتایج نشان داد که دریافت بیشتر انرژی از امواج فراصوت تمامیت غشاهای سلول ها ی جعفری را کاهش می دهد اما سطوح پایین انرژی این امواج می تواند محرک رشد سلولهای گیاهی باشد.
  کلیدواژگان: امواج فراصوت، تمامیت غشا، سلول های جعفری
 • میثم محمدی، اورنگ خادمی*، مهدی صیدی، مسعود بازگیر صفحه 17
  کیتوزان علاوه بر خاصیت ضدمیکروبی امروزه به عنوان یک پوشش خوراکی جهت افزایش ماندگاری انواع میوه ها و سبزی ها کاربرد دارد. چروکیدگی، از دست دادن رطوبت و آلودگی های قارچی ناشی از جنس های Alternaria و Botrytis از مهمترین مشکلات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای می باشند، بنابراین در این پژوهش اثر کیتوزان در غلظت های صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد بر حفظ صفات کیفی و کنترل عوامل قارچی میوه فلفل دلمه ای در طی انبارداری مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، میوه ها در غلظت های مختلف پوشش خوراکی کیتوزان غوطه ور شده و پس از خشک شدن به مدت 28 روز در دمای 10 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95 درصد نگهداری شدند. میوه ها طی انبار از نظر صفاتی مانند درصد کاهش وزن، شدت بیماری، بازارپسندی، سفتی، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتر، نسبت قند به اسید، مقدار اسیدآسکوربیک، وزن خشک، نشت یونی، مقدار فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی، مقدار کلروفیل و کاروتنوئید و میزان فعالیت آنزیم کاتالاز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پس از دوره انبارمانی نمونه های تیمار شده با غلظت های مختلف کیتوزان در مقایسه با شاهد کاهش وزن و بیماری قارچی کمتری نشان دادند و دارای بازارپسندی، سفتی بافت، مقدار فنل کل، درصد اسید قابل تیتر، مقدار مواد جامد محلول و فعالیت آنزیم کاتالاز بیشتری بودند. اثر مثبت تیمار کیتوزان با افزایش غلظت نیز بیشتر شد. باتوجه به نتایج این پژوهش استفاده از این پوشش خوراکی به عنوان یک برنامه کاربردی جهت افزایش ماندگاری میوه فلفل دلمه ای توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فلفل دلمه ای، حفظ کیفیت، انبا رمانی، کیتوزان، آنتی اکسیدان
 • علی عبادی*، قاسم پرمون، سدابه جهانبخش گده کهریز صفحه 27
  زوال بذر موجب افزایش فعالیت مولکول های اکسیژن واکنشگر می گردند و آنزیم های آنتی اکسیدان نقش کلیدی در مقابله با تنش های اکسیداتیو ناشی از افزایش رادیکال های آزاد دارند. نقش پیش تیمار بذر در افزایش فعالیت این آنزیم ها و اثر آن بر ویژگی های جوانه زنی بذور زوال یافته ماریتیغال در آزمایشی در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پیش تیمار بذر در 5 سطح (0، 15، 30، 45 و 60 میلی گرم در لیتر نیترات پتاسیم) و زوال در 4 سطح (عدم زوال، 48، 96 و 144 ساعت زوال) انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش سطح زوال (144 ساعت)، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز (62 درصد)، کاتالاز (34 درصد)، پراکسیداز (43 درصد)، آسکوربات پراکسیداز (57 درصد)، گلوتاتیون پراکسیداز (61 درصد) و گلوتاتیون رداکتاز (58%) کاهش پیدا کرد و در نهایت منجر به کاهش درصد جوانه زنی (25 درصد) و سرعت جوانه زنی (15 درصد) نسبت به تیمار شاهد (عدم زوال) شد. پیش تیمار بذر با نیترات پتاسیم تاثیر زوال را کاهش و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان را افزایش داده و در نهایت به افزایش جوانه زنی منجر شد. غلظت 30 تا 40 میلی گرم بر لیتر نیترات پتاسیم بیش ترین تاثیر را در کاهش زوال نشان داد. نتایج رگرسیونی نشان داد که فعالیت تمام آنزیم ها با درصد و سرعت جوانه زنی از رابطه خطی پیروی می کند. همچنین مطابق با نتایج تحلیل مسیر، آنزیم های آنتی اکسیدان به ترتیب دارای تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر درصد و سرعت جوانه زنی در طی تغییرات رادیکال های آزاد بودند، به طوری که فعالیت پراکسیداز دارای بیش ترین تاثیر بر درصد (568/0) و سرعت جوانه زنی (739/0) بود.
  کلیدواژگان: پیش تیمار، ماریتیغال، سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز، نیترات پتاسیم
 • رعنا فیروزه، رمضانعلی خاوری نژاد*، فرزانه نجفی، سارا سعادتمند صفحه 45
  تنش شوری یکی از عوامل محیطی محدود کننده رشد و نمو گیاهان است که بر فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان تاثیر منفی دارد. بر هم کنش شوری و برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی مانند جیبرلین پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهند. در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف کلرید سدیم (صفر،30،60،90 و120 میلی مولار) و جیبرلین( صفر و 100 میکروگرم در لیتر) بر محتوای آنتوسیانین، پرولین و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز گیاه مرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت های مختلف کلریدسدیم میزان آنتوسیانین و پرولین را به طور معنی داری نسبت به نمونه شاهد افزایش داد. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز نیز در همه تیمارهای کلریدسدیم به طور معنی داری افزایش یافت، افزایش و تغییر در مقدار این آنزیم ها بروز تنش اکسیداتیو در گیاه مرزه را نشان می دهد، با افزودن جیبرلین به محیط کشت محتوی کلریدسدیم فعالیت آنزیم های مذکور نسبت به نمونه شاهد و تیمارهای شوری به تنهایی افزایش بیشتری را نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد جیبرلین می تواند اثرات مخرب نمک بر روی گیاهان تحت تنش را کم کرده و با افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی مقاومت گیاهان مرزه در برابر سمیت نمک را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، آنزیم های آنتی اکسیدانی، پرولین، جیبرلین، شوری، مرزه
 • اعظم کدخدایی، سمیرا فتح اللهی، پرویز احسان زاده* صفحه 57
  به منظور مطالعه تاثیر سطوح شوری بر تولید ماده خشک در مرحله رشد رویشی و تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد دانه، درصد روغن، پروتئین دانه و سایر صفات گیاه بزرک، تعداد شش ژنوتیپ از این گیاه در دو آزمایش گلدانی و مزرعه ای بررسی شدند. در آزمایش گلدانی عامل شوری در چهار سطح: صفر (شاهد)، 35 (شوری متوسط)، 70 (شوری شدید) و 105 (شوری بسیار شدید) میلی مولار از نمک طعام خالص (NaCl)) بود و عامل دوم شش ژنوتیپ بزرک (شامل ژنوتیپ های C1، C2، C3، B، خراسان و 33) بودند. در این آزمایش محتوای سدیم و پتاسیم و نسبت سدیم به پتاسیم و وزن خشک گیاه در مرحله گلدهی اندازه گیری شد. در آزمایش مزرعه ای اثر سه سطح آبیاری (شامل آبیاری پس از 75 ، 115 و 145 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاسA ) بر عملکرد دانه، میزان پروتئین و روغن و سایر صفات شش ژنوتیپ بزرک ارزیابی شد. در آزمایش گلدانی با افزایش شوری، میزان سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم افزایش یافت و غلظت پتاسیم و میانگین وزن خشک بوته کاهش نشان داد. این نتایج بیانگر آن بود که سطوح شوری بالا و متوسط نیز بر صفات فیزیولوژیک، رشد و تولید ماده ی خشک بزرک تاثیر منفی داشت. ژنوتیپ های خراسان و C3 که کاهش کمتری را در تولید ماده خشک داشتند مقاومت بالاتری را در مقابل شوری نشان دادند. در آزمایش مزرعه ای با افزایش خشکی رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ ها کاهش یافت، درصد روغن دانه تغییر معنی داری را نداشت ولی درصد پروتئین دانه حدود چهار درصد کاهش داشت. با توجه به اینکه ژنوتیپ های B و C2 در شرایط کمبود آب کمترین کاهش عملکرد دانه را نشان دادند، می توان این ژنوتیپ ها را مقاوم تر به خشکی معرفی کرد.
  کلیدواژگان: بزرک، خشکی، شوری، رشد، سدیم، پتاسیم، عملکرد
 • حسن موسی پور یحیی آبادی، محمدرضا اصغری پور* صفحه 71
  تنش خشکی باعث تحریک ساخته شدن گونه های اکسیژن فعال در کلروپلاست های گیاهی می شود. گونه های اکسیژن فعال نیز سبب پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و تخریب غشای سلولی می شوند. در این پژوهش، اثر غلظت های متفاوت سیلیکون بر تنش اکسیداتیو ناشی از خشکی در گیاه رازیانه بررسی شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی تنش خشکی بود که بر اساس آبیاری در 100 درصد، 70 درصد و 40 درصد ظرفیت زراعی اعمال گردید و فاکتور فرعی نیز محلول پاشی سیلیکون در پنج سطح (صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 میلی مولار) بود. این آزمایش در مزرعه دانشگاه زابل در سال 1393 انجام گرفت. نتایج نشان داد تنش خشکی باعث کاهش معنی دار کلروفیل a و کلروفیل b، کارتنوئیدها، محتوای نسبی آب برگ و فعالیت آنزیم کاتالاز شد. میزان مالون دی آلدئید و نشت الکترولیت ها در شرایط خشکی به میزان دو برابر نسبت به شاهد افزایش نشان دادند. محلول پاشی سیلیکون در زمان آبیاری کامل اختلاف معنی داری با تیمار شاهد از نظر صفات مورد بررسی نشان نداد، ولی در شرایط تنش شدید خشکی تیمار 5/7 میلی مولار سیلیکون میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و قند های محلول را به ترتیب 18، 25، 14 و 28 درصد افزایش و مالون دی آلدئید و نشت الکترولیت ها را به میزان 30 و 28 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. با توجه به نتایج به دست آمده محلول پاشی غلظت های 5 و 5/7 میلی مولار سیلیکون توانست با تقویت سیستم آنتی اکسیدان گیاه و افزایش میزان اسمولیت ها، توانایی گیاه رازیانه را در پاسخ به تنش خشکی افزایش دهد و اثر محافظتی در برابر پراکسیداسیون لیپیدها (که ناشی از تنش خشکی می باشد) داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پراکسیداسیون لیپیدی، پرولین، سیلیکون، رنگیزه های فتوسنتزی
 • زهرا توحیدی نژاد، حسن فرحبخش*، علی اکبر مقصودی مود صفحه 85
  برای بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک (صفر، 10، 15 و 20 میکرو مولار) بر برخی صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش خشکی (0، 3- و 6- بار) ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال زراعی 1391 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی میزان نشت یونی، پرولین و قندهای احیا کننده را به طور معنی داری افزایش داد اما سبب کاهش معنی دار سایر صفات(محتوای نسبی آب، شاخص پایداری غشاء، کلروفیل های a ، b ، a+b و کاروتنوئید) شد. افزایش سطح اسید سالیسلیک توانست اثر تنش خشکی را بر صفات ذکر شده به جزء پرولین و قندهای احیاء کننده کاهش دهد و منجر به افزایش میزان محتوای نسبی آب، شاخص پایداری غشاء، کلروفیل های a ، b ، a+b و کاروتنوئید و کاهش نشت یونی، در شرایط تنش خشکی شد. همچنین اثر متقابل بر روی همه ی صفات به جزء پرولین و قندهای احیا معنی دار گشت، که بیانگر پاسخ نسبتا متفاوت اسید سالیسیلیک در سطوح تنش مختلف می باشد. بنابراین تیمار با سالیسیلیک اسید تحت شرایط تنش می تواند در کاهش و تعدیل اثرات تنش نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: پرولین، قندهای احیا کننده، محتوای نسبی آب، نشت یونی
 • سکینه بهرامیان، علی اکبر رامین*، فریبا امینی صفحه 97
  به دلیل فسادپذیری بالای گوجه فرنگی، نمی توان آن را برای مدت طولانی نگهداری کرد ولی با استفاده از تکنولوژی پس از برداشت می توان تا حدودی این فسادپذیری را کنترل نمود. کلسیم یک ماده غذایی مهم و ضروری در گیاهان است که نقش فعالی در دیواره سلولی ایفا می کند. آزمایش حاضر به منظور مطالعه تاثیر تیمارهای کلسیم بر عمر پس از برداشت میوه گوجه فرنگی رقم دافنیس انجام گرفت. جهت بررسی عمر انباری گوجه فرنگی از تیمارهای کلسیم کلرید (1%، 5/1% و 2%) و کلسیم آسکوربات (25/0%، 5/0% و 1%) استفاده شد. پس از تیمار با ترکیبات ذکر شده، میوه ها به مدت 35 روز در انکوباتور با دمای °C 10و رطوبت نسبی 90% نگهداری شدند. هر 7 روز یکبار شاخص های اسید آلی، pH، مواد جامد محلول، ویتامین ث، سفتی، کاهش وزن و لیکوپن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در3 تکرار انجام شد. نتایج حاصل، نشان داد تیمارهای کلسیم، اثر معنی داری بر شاخص های اندازه گیری شده داشتند. کمترین میزان لیکوپن در تیمار کلسیم آسکوربات 1% بدست آمد که با سایر تیمارها تفاوت معنی داری داشت. همچنین بیشترین میزان ویتامین ث در تیمار کلسیم آسکوربات 1% مشاهده شد. کمترین pH، مواد جامد محلول و بیشترین اسیدآلی در تیمار کلسیم آسکوربات 1% بدست آمد که به جز تیمار کلسیم کلرید 2% با سایر تیمارها از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد تیمار میوه ها با کلسیم آسکوربات 1% و کلسیم کلرید2% موجب حفظ بیشتر خصوصیات کیفی میوه طی مدت نگهداری در انبار گشته است.
  کلیدواژگان: پس از برداشت، کلسیم آسکوربات، کلسیم کلرید، گوجه فرنگی
 • نجمه زینلی، کمال الدین حق بین، مجتبی دلشاد* صفحه 105
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی شامل پتانسیلهای آب، اسمز، تورژسانس برگ، اسمولیتهای قند، پرولین و فعالیت آنزیم اینورتاز در طالبی ایرانی سمسوری، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (شروع آبیاری در پتانسیلهای ماتریک 50- (شاهد)، 65- (تنش سطح میانه) و 75- کیلوپاسکال (تنش شدید)) در رقم طالبی سمسوری ورامین بودند. بر طبق نتایج حاصل از این تحقیق، کاهش شدید پتانسیل اسمزی حتی کمتر از میزان انتظار (حدود 23- بار) در شدیدترین سطح تنش کم آبی (شروع آبیاری در پتانسیل ماتریک 75- کیلوپاسکال) رخ داد. نتایج نشان داد که سطوح تنش کم آبی بکار رفته در این آزمایش باعث تغییراتی در میزان قندها و فعالیت آنزیم اینورتاز گردید. تنش کم آبی میزان فعالیت آنزیم اینورتاز را در سی و پنجمین روز پس از شروع تنش تا حد 01/2 کاهش داد، در حالیکه میزان فعالیت این آنزیم در آبیاری شاهد در همین مرحله حدود 14/4 اندازه گیری شد. شدیدترین سطح تنش کم آبی (شروع آبیاری در پتانسل ماتریک 75- کیلوپاسکال) موجب افزایش میزان قندهای ساکارز (32/0 میلی گرم بر گرم وزن تازه) و گلوکز میوه (08/0 میلی گرم بر گرم وزن تازه)، پرولین برگها (35/0 میکرومول بر گرم وزن تازه) در سی و پنجمین روز پس از شروع تنش در مقایسه با شاهد در همین مرحله شد. همچنین تنظیم اسمزی در این گیاه در نتیجه تجمع ساکارز، گلوگز و پرولین تحت تنش کم آبی و باتوجه به این که پتانسیل اسمزی حتی نسبت به مقدار مورد انتظار کاهش بیشتری داشته، اتفاق افتاده است.
  کلیدواژگان: اسمولیت ها، تنظیم اسمزی، سمسوری، فعالیت اینورتاز، تنش کم آبی
 • فاطمه بارنده، حمیدرضا کاوسی* صفحه 117
  کادمیوم به آسانی توسط سیستم ریشه ای بسیاری از گونه های گیاهی جذب شده و به علت سمیت و حلالیت بالا در آب به عنوان یکی از مهمترین آلاینده ها محسوب می شود و بررسی اثرات فیزیولوژیک آن در گیاهان حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر سمیت کادمیوم بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه های عدس بود. از این رو، گیاهچه های دو هفته ای به مدت 10 روز با غلظت های مختلف (صفر (شاهد)، 0.125، 0.25، 0.5، 1، 2.5 و 5 میکرومولار) کلرید کادمیوم مورد تیمار قرار گرفتند و سپس میزان رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین و پروتئین محلول آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم، کاهش معنی داری در میزان رنگیزه های فتوسنتزی مشاهده می شود. به علاوه، کادمیوم بطور معنی داری میزان پرولین را در گیاهچه های تیمار شده در مقایسه با شاهد افزایش داد. همچنین، کادمیوم سبب کاهش شدید پروتئین های محلول گیاه شد و محتوی پروتئین با افزایش غلظت کادمیوم بطور فزاینده ای کاهش یافت. به دلیل کاهش محتوای پروتئین و میزان رنگیزه های فتوسنتزی گیاه، می توان چنین نتیجه گیری کرد که گیاه عدس به سمیت کادمیوم پاسخ منفی نشان می دهد. بعلاوه، گیاهچه های عدس برای غلبه بر تنش کادمیوم، میزان تولید ترکیبات آنتی اکسیدانت غیر آنزیمی نظیر پرولین را افزایش داده اند.
  کلیدواژگان: عدس، کادمیوم، پرولین، رنگیزه های فتوسنتزی، آنزیم های آنتی اکسیدان
 • بختیار کریمی، یاور وفایی*، چنور عبدی، آرزو گلزاری صفحه 133
  کم آبیاری یکی از راهکارهای مصرف بهینه آب در اراضی فاریاب است. به منظور بررسی اثر تیمارهای آبیاری به در 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی در دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی و کمی ارقام گوجه فرنگی (شقایق و شهرزاد)، پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر قطر میوه، سفتی، مواد جامد محلول، PH، اسیدیته، ویتامین ث، کاروتنوئید، شاخص سطح برگ، عملکرد کل و کارایی مصرف آب در دو رقم گوجه فرنگی شهرزاد و شقایق معنی دار می-باشد. بر اساس نتایج بیشترین میزان مواد جامد محلول (47/5 بریکس)، اسیدیته (618/0)، ویتامین ث (4/65 میلی گرم بر گرم وزن میوه) و کاروتنوئید (89/10 میکروگرم بر گرم وزن میوه) مربوط به تیمار با کمترین درصد آب آبیاری (50 درصد نیاز آبی) می باشد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میزان کارایی مصرف آب در تیمار 50 درصد نیاز آبی در روش آبیاری قطره ای زیر سطحی به دست آمد. بیشترین عملکرد محصول نیز مربوط به روش آبیاری زیرسطحی با سطح تامین 50 درصد نیاز آبی گیاه و برای رقم شقایق (7/29782 کیلوگرم در هکتار) بود. به طور کلی، نتایج این آزمایش بیانگر آن است که کم آبیاری باعث کاهش شاخص های رویشی و افزایش کیفیت پس از برداشت ارقام گوجه فرنگی های مورد آزمایش شده است.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، عملکرد، کارایی مصرف آب، کم آبیاری، کاروتنوئید
 • سیده یلدا رئیسی ساداتی، سدابه جهانبخش گده کهریز* صفحه 143
  فلزات سنگین یک مشکل زیست محیطی مهم بوده و سبب نگرانی های بسیار جدی به دلیل خصوصیات سرطان زایی، تجزیه ناپذیری و تجمع بیولوژیکی شده است. بخش عمده ای از این مواد توسط گیاهان جذب شده و منجر به غیر فعال سازی برخی از آنزیم ها، ایجاد اختلال در انواع واکنش ها، کاهش تولید پروتئین و نیز بسیاری از اعمال سلولی را مختل و رشد و نمو را متوقف می سازند. هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تیمار ناشی از کلرید جیوه و کادمیوم بر میزان پروتئین کل محلول در برگ، میزان قند محلول، غلظت اسید آمینه های پرولین، لیزین و متیونین به همراه آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز بر دو رقم تجن و گنبد گندم می باشد. در مرحله سه برگی گیاهچه ها با کلرید جیوه در چهار غلظت 5، 10، 15 و 20 میکرومولار و کلرید کادمیوم در دو غلظت 25/0 و 5/0 میلی مولار همراه با شاهد تیمار شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که در دو رقم گنبد و تجن، تیمار کلرید جیوه سبب کاهش معنی دار میزان قند محلول و آنزیم پلی فنل اکسیداز و افزایش میزان پروتئین کل، پرولین، لیزین و متیونین نسبت به تیمار شاهد گردید. در رقم گنبد با افزایش غلظت کلرید کادمیوم میزان پروتئین کل، قند محلول و لیزین کاهش و مقدار پرولین و متیونین افزایش یافت اما در رقم تجن نتیحه برعکس بود. در نتیجه رقم تجن متحمل تر از گنبد می باشد. همچنین در رقم گنبد با افزایش غلظت جیوه از فعالیت کاتالاز و پراکسیداز کاسته شد اما در تجن فعالیت این آنزیم ها افزایش یافت. با افزایش غلظت کادمیوم فعالیت این آنزیم ها نسبت به شاهد کاهش یافت. بنابراین این تحقیق نشان داد که تیمار کلرید کادمیوم و جیوه در حد میکرومولار و میلی-مولار نیز قادر بوده تا مکانیسم های دفاعی گیاه را تحریک و گیاه را در مقابل تنش ها متحمل تر سازد.
  کلیدواژگان: اسموپروتکتانت ها، فلزات سنگین، کلرید کادمیوم، کلرید جیوه، گندم
 • سمیه رستگار*، امید ذاکری، بتول ذاکری صفحه 157
  خشکی یکی از تنشهای محیطی است که اثرات مخربی بر اغلب مراحل رشد، ساختار و فعالیت اندامهای گیاه دارد. این آزمایش در سال 1392 به منظور مطالعه اثرهای تنش خشکی بر رشد رویشی و تغییرات بیوشیمیایی شش گونه زینتی شامل نیلوفر درختچهای (Ipomoeacarnea)، پانسانیا (Delonix regia)، شاهپسند درختچهای(Lantana camara)، کاغذی (Bougainvillea glabra)، ناترک (Dodonaea viscosa) و شمشاد اهوازی (Clerodendron inerme) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا در آمد. تنش خشکی از طریق توقف آبیاری، شروع و تا پژمردگی برگها ادامه یافت. نمونه های شاهد بطور منظم، آبیاری گردید. در نهایت میزان رشد شاخساره، محتوای نسبی آب برگ، محتوای رنگدانهای (کلروفیل b ،a و کارتنوئید) و پرولین نمونه های شاهد و تنش دیده اندازهگیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تنش خشکی رشد رویشی گیاه را در بیشتر گونه های مورد بررسی کاهش داد. رشد طولی ناترک نسبت به سایر گونه ها کمتر تحت تاثیر قرار گرفت. محتوای نسبی آب برگ، محتوای رنگدانه ای (کلروفیلb،a و کارتنوئید) در تمام گونه های تیمار شده نیز کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد. نیلوفر درختچه ای و ناترک اختلاف کلروفیل کمتری نسبت به شاهد نشان دادند. در تمام گونه ها، میزان پرولین بطور قابل توجهی در پاسخ به خشکی افزایش یافت. پانسانیا و شاهپسند بیشترین افزایش محتوای پرولین را نشان دادند. به طور کلی واکنش گیاهان به تنش خشکی بسته به نوع گیاه متفاوت بود. پاسخ برخی به صورت کاهش رشد در حالیکه در برخی محتوای کلروفیل کاهش می یافت.
  کلیدواژگان: پرولین، تنش خشکی، زینتی، کلروفیل
 • علی ماهرخ، مجید نبی پور، حبیب الله روشنفکر ذزفولی، رجب چوکان صفحه 165
  این مطالعه به منظور تعیین پاسخ برخی پارامتر های فیزیولوژیکی ذرت دانه ای در هیبرید سینگل کراس 704 به تغییرات غلظت هورمون های سیتوکینین و اکسین در شرایط تنش خشکی اجرا شد. آزمایش در سه محیط جداگانه، شامل محیط بدون تنش خشکی، تنش خشکی در مرحله رشد رویشی و تنش خشکی در مرحله رشد زایشی انجام شد. هورمون های سیتوکینین در سه غلظت (صفر، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) در مرحله هشت تا ده برگی و اکسین در سه غلظت (صفر، 10 و 20 میلی گرم در لیتر) در مرحله ظهور ابریشم در سه تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال زراعی 1392 اجرا شد. تنش خشکی در مرحله رشد زایشی باعث کاهش کلروفیل a و b به ترتیب با میانگین 13/28 و 93/37 درصد شد. مصرف هورمون سیتوکینین با غلظت 50 میلی گرم در لیتر کلروفیل a را به مقدار 73/37 درصد افزایش داد و تولید اسید آمینه پرولین به مقدار 58/16 درصد کاهش داد و همچنین هورمون اکسین با غلظت 10 و 20 میلی گرم در لیتر به ترتیب باعث افزایش کلروفیل a به میزان 78/22 درصد و کاهش پرولین به میزان 02/18 درصد شد.
  کلیدواژگان: تنش رویشی، تنش زایشی، کارتنوئیدها، کلروفیل a، کلروفیل b
 • الیاس سلطانی، رمضانعلی خاوری نژاد، سیدعبدالحمید انگجی، فرزانه نجفی صفحه 179
  نخود حساسیت بالایی به تنش شوری دارد. جهت به حداقل رساندن اثرات مخرب شوری از ترکیبات مختلفی استفاده می شود. در این پژوهش اثر جیبرلین بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی دو رقم نخود ایرانی(جم و کاکا) تحت تنش شوری بررسی شده است. نتایج نشان داد که تنش شوری با غلظت 80 میلی مولار محتوای پروتئین و کلروفیل ها(کلروفیل های a ، b) را در هر دو رقم مورد مطالعه کاهش و کاروتنوئیدها را در رقم کاکا کاهش و در رقم جم افزایش می دهد. همچنین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز را افزایش و کاتالاز را کاهش می دهد. در حالیکه در گیاهان تحت تیمار جیبرلیک اسید (10 و 20 میکرومولار) و شوری (80 میلی مولار) محتوای پروتئین و رنگیزه ها به طور معنی داری(001/0 P‹) افزایش داشته و فعالیت آنزیم های پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز کاهش و فعالیت آنزیم کاتالاز نیز افزایش نشان داد. این یافته ها حاکی از آن است که جیبرلین موجب بهبود اثرات سوء نمک در گیاه نخود می شود.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، تنش اکسیداتیو، جیبرلین، شوری، نخود
|
 • Elahe Hashemi Dehkourdi, Mousa Mousavi*, Norolah Moallemi, Mohammad Hadi Ghafariyan Moghareb Page 1
  To study the effect of nanoparticle anatase on some parameters of strawberry plant (Queen Eliza) an experiment in randomized complete block design was carried out with 3 replications. Nano Anatase in seven concentrations of 0, 1/5, 3/5, 5/5, 7/5, 9/5 and 11/5 mg per liter, with Hoagland solution for hydroponically grown plants (Cocopeat) was added to 4 times a week. At the end of the experimental period (3 months), chlorophyll content, TSS/TA, vitamin C, fruit set percentage, shoot and root dry weight and yield were measured and their data analyzed with SAS software. The results showed that nano-anatase at the highest concentration (11/5 mg/ ml) was best treatment and significantly increased all the different strawberry measured traits in this experiment.
  Keywords: Titanium, chlorophyll, photo catalyst, nano
 • Sara Sobhannejad, Faezeh Ghanati* Page 9
  The ability to sense and respond to physical stimuli is an important key of the life. It was recognized that ultrasound as a physical stimulus could produce drastic changes in biological systems. High-intensity ultrasound is well known to be destructive to biological materials, but low-intensity ultrasound, on the other hand, has shown a range of biological effects with potential significance in biotechnology. One of the most studied effects of ultrasound on living cells is the increase in their membrane permeability, enhancing the uptake of foreign substances and the release of intracellular products into the media. In the present research suspension-cultured parsley cells were treated with ultrasound at 29 kHz with the power of 455 mW/cm3, for 10, 20, and 40 min. The viability of cells was examined using Evanꞌs blue dye. Alteration of membrane permeability was evaluated by measuring the lipid peroxidation rate and leakage of electrolytes such as Ca2 and K from membranes to the extracellular medium. According to the results exposure to ultrasound for 10 and 20 min neither changed the viability of the cells nor lipid peroxidation of the membranes. Exposure of parsley cells to ultrasound for 40 min however, decreased the viability and increased the release of K to the extracellular medium. The results suggest that low dosage of ultrasound energy dose not adversely affect the membrane integrity of parsley cells and also stimulates their growth.
  Keywords: Membrane integrity, Parsley cells, Ultrasound
 • Meysam Mohammadi, Orang Khademi*, Mehdi Saidi, Masoud Bazgir Page 17
  Chitosan in addition to antimicrobial properties is used as an edible coating for improvement storage life of various fruit and vegetables. Weight loss and fungal rot, are the main limiting factors in sweet pepper postharvest life. Therefore in this study the effects of chitosan at concentration of 0.5, 1, 1.5 and 2% were investigated on the quality preservation and fungal rot controlling of sweet pepper during storage period. For that, fruit were dipped at different chitosan solutions and after drying were stored for 28 days in 10˚C and 95% RH. After storage, fruit traits such as weight loss, diseases incidence, marketability, firmness, total soluble solids, titratable acidity, ascorbic acid content, dry weight, electrolyte leakage, total phenol content, antioxidant capacity, chlorophyll and carotenoid content and catalase activity were analyzed. Results showed that treated fruits, showed lower weight loss as well as lower fungal disease in comparison to control fruit, however, treated fruit had higher marketability, firmness, total phenol content, titratable acidity, total soluble solid and catalase activity. The positive effects of chitosan improve with increasing its concentration. According to these results, it has been recommended that chitosan ability to extend the storage life of sweet pepper fruit.
  Keywords: Sweet pepper, Quality maintenance, Storage life, Chitosan, Antioxidant
 • Ali Ebadi*, Ghasem Parmoon, Soodabe Jahanbakhsh Page 27
  Seed aging increases activity of reactive oxygen molecules and antioxidant enzymes have a key role against increased oxidative stress which is caused by free radicals. Effect of seed priming on increasing of these enzymes activity and its impacts on seed germination characteristics of deteriorated milk thistle seeds was studied in University of Mohaghegh Ardabili in 2013. Factoral experiment based on Complete Randomized Design (CRD) with three replications. The accelerated seed aging was to increase free radicals activates and seed priming with potassium nitrate was to decrease. Priming treatment was done in five levels (0, 15, 30, 45 and 60 mg per liter potassium nitrate) and seed aging at four levels (non-aging, 48, 96 and 144 hours aging). The results showed that enhancing seed aging reduced the activity of antioxidant enzymes superoxide dismutase (62%), catalase (34%), peroxidase (43%), ascorbate peroxidase (57%), glutathione peroxidase (61%) and glutathione reductase (58%), which eventually led to a decrease in germination percentage (25%) and germination rate (15%). Effect of seed priming reduced aging effect and increased the activity of antioxidant enzymes, which eventually led to an increase in germination. The concentration of 30- 40 mgL-1 nitrate showed the greatest impact. Regression results showed that the enzyme activity follows a linear relationship with the percentage and rate of seed germination. According to path analysis results, the antioxidant enzymes had direct and indirect effects on the germination rate and percent respectively, during changes in free radicals activity, so that the peroxidase activity had the greatest impact on the germination percent (0.56) and rate (0.73), respectively.
  Keywords: priming, potassium nitrate, superoxide dismutase, catalase, milk thistle
 • Rana Firuzeh, Dr Ramazanali Khavarinejad*, Dr Farzaneh Najafi, Dr Sara Saadatmand Page 45
  Salinity stress is one of the limiting factor determining plant growth and development through negative effects on plant physiological processes. Interaction of salinity and certain plant growth regulators such as gibberellin affected physiological and biochemical responses in plants. In present research, the effects of different concentrations of sodium chloride (0, 30, 60, 90 and 120 mM NaCl) and gibberellin (0 and 100 µg L-1) on anthocyanin, prolin contents and activity of catalase and peroxidase enzymes, were studied. Results showed that different concentrations of NaCl caused significant increase in anthocyanin and proline contents. The individual concentrations of NaCl increased the activity of catalase and peroxidase considerably. Changes in the activity of the antioxidant enzymes, catalase and peroxidase, indicated that NaCl causes oxidative stress in Savory (Satureja hortensis L.) plant. With adding GA3 in medium, activity of these enzymes increased more than those of control and NaCl single treatments. The results showed that GA3 alleviates adverse effects of NaCl and could increase the tolerance of Satureja hortensis to salinity stress by increasing activities of antioxidants.
  Keywords: anthocyanin, antioxidant enzymes, gibberellin, prolin, salinity, savory
 • Azam Kadkhodaie, Samira Fatholahi, Parviz Ehsanzadeh* Page 57
  In order to study the effect of salinity on dry mass production of linseed at vegetative phase and the effects of water deficit on some agronomics, grain yield, seed oil and protein content of six linseed genotypes two experiments were carried out in 2012. In pot experiment, four levels of NaCl salt including 0 (control), 35 (moderate salinity), 70 (high salinity) and 105 mM (severe salinity) were applied onto six linseed genotypes including C1, C2, C3, B, Khorasan and 33. Plants were grown to flowering and their Na, K, Naﲯ and dry mass were measured. In field experiment, three levels of soil moisture including irrigation after 75 (control), 115 (moderate water deficit) and 145 mm (severe water deficit) evaporation from Class-A Pan were applied to linseed genotypes. Plants were grown to physiological maturity and some growth attributes and seed oil and protein content and yield were measured. In the pot experiment, results showed that Na content and Naﲯ increased and K content and dry mass decreased with progressive salinity, to the extent that the moderate salinity was sufficient to negatively affect physiological, growth and dry mass attributes of linseed. Genotypes Khorasan and C3 were proven more tolerant to salinity. In the field experiment, growth, grain yield and its attributes were decreased with water deficit in all linseed genotypes but seed oil content remained unchanged and protein content decreased by nearly four percent. Since genotypes B and C2 indicated the least decreases in their grain yield, they may be considered as more drought-tolerant genotypes. Key words: Linseed, drought, salinity, growth, Na, K, yield.
  Keywords: Drought, growth, K+1, linseed, Na+1, salinity, yield
 • Hasan Mosapour Yahyaabadi, Mohammad Reza Asgharipour* Page 71
  Drought stress stimulates the production of reactive oxygen species (ROS) in chloroplasts. ROS laed to lipid peroxidation and damage to the cell membrane. In the current study, the effect of different concentrations of silicon were examined on oxidative stress caused by drought in fennel plant. The experimental design was a split plot based on RCBD with three replications in which irrigation regimes includingirrigation at 100%, 70% and 40% of field capacity were assigned as main plots and five levels of silicon foliar sprays (0, 2.5, 5, 7.5 and 10 mM) were allocated to sub plots. The experiment was conducted in 2009 at the Zabol University research farm, Zabol, Iran. The results showed that drought stress significantly decreased chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, leaf relative water content and catalase activity. In drought conditions, malondialdehyde levels and electrolyte leakage showed a 2 -fold increase over the control. Silicon treatment (7.5 mM) accompanied by drought, increased the activity of peroxidase and ascorbate peroxidase, proline and soluble sugars by 18, 25, 14 and 28%, respectively and decreased malondialdehyde and electrolyte leakage by 30 and 28%, respectively over the control, suggesting that silicon spraying (5 and 7.5 mM) could increase the ability of plants in response to drought stress by strengthening the antioxidant system of the plant and increasing osmolytes, and have protective effect against lipid peroxidation, induced by stress.
  Keywords: Antioxidant enzymes, Lipid peroxidation, Photosynthetic pigments, Proline, Silicon
 • Zahra Touhidi Nejad, Hassan Farahbakhsh*, Ali Akbar Maghsoudi Moud Page 85
  To investigate the effects of salicylic acid (0, 10, 15 and 20 µM) on some physiological characteristics of Fenugreek (Trigonellafoenum- graecum L.) under drought stress (0, -3 and -6 Bar) a Factorial experiment based on completely randomized design with three replications was employed in research greenhouse of Shahid Bahonar University of Kerman in 2012 growing season. Results showed that drought stress significantly increased ion leakage, proline and reduced sugar, but decreased other traits (relative water content, membrane stability index, chlorophyll a, b, a and carotenoids (ion leakage,Proline and reduced sugar) significantly. Increasing in salicylic acid level ameliorated deleterious effects of drought stress on mentioned traits except proline and reduced sugar and led to increase in relative water content, membrane stability index chlorophyll a, b, a and carotenoids under drought stress. Ion leakage also decreased with increasing salicylic acid. All the traits were affected by the interactions except prolin and reduced sugar. This implies different response of salicylic acid in different drought stress. Therefore salicylic acid is able to reduce the negative effects of drought stress on this plant.
  Keywords: Ion leakage, Proline, Reduced sugar, Relative water content
 • Sakine Bahramian, Ali Akaber Ramin*, Fariba Amini Page 97
  Due to high perishability of tomato, it cannot be stored for long duration but by means of postharvest technologies somewhat can control their decay. Calcium as an essential plant nutrient actively participates in cell wall structure. The current experiment was conducted to find the effect of calcium on postharvest life of tomato fruit cv. "Dafnis". The experiment was conducted to asses the shelf life of tomato using treatments of calcium choloride (%1, %1.5, %2) and calcium ascorbate (%0.25, %0.5, %1). After treatment, the fruits were presereved at an incubator with 10 °C and 90% humidity for 35 days. After that the fruits were gotten out each 7 days and were assesed to determine parameters such as titratable acid, pH, soluble solids, vitamin C, firmness, weight loss and lycopene content. experiments was performed as a factorial in a complete randomized design with three replications. The results showed that calcium treatments, had a significant effects on all measured indexes. The lowest lycopene content was recorded at the %1 calcium ascorbate and except with %2 calcium choloride it to had significant difference to other treatments. The lowest pH, soluble solids, the highest titratable acid and vitamin C in the %1 calcium ascorbate and except with %2 calcium choloride it to had significant difference to other treatments.. According to the result of this study, treated fruits with %1 calcium ascorbate and 2% calcium choloride cause maintain fruit quality properties during storage period.
  Keywords: tomato, postharvest, calcium ascorbate, calcium choloride
 • Najme Zeinali, Seyyed Kamahldin Haghbeen, Mojtaba Delshad* Page 105
  In order to study the effect of water deficit stress on some physiological characteristics including leaf water osmotic and turgor potentials and osmolytes including sugars, proline and invertase activity of Persian melon (Cucumis melo Group. cantaloupensis cv. samsoury), an experiment was conducted in complete randomized design. Treatments including three irrigation levels (start of irrigation at -50 (control), -65 (moderate stress) and -75 kPa (severe stress) of matric potentials. Severe decrease of osmotic potential even less than predicted value (about -23 bar) was happened in severe water deficit stress (start of irrigation at -75 kPa of matric potential). Results indicate that water deficit levels in this experiment were cause to changes in sugars content and invertase activity. Water deficit stress decreased invertase activity to 2.01 at 35th days after start of stress, while the activity of this enzyme at this stage was measured about 4.14, for control (start of irrigation at -75 kPa of matric potential). Severe level of water deficit (start of irrigation at -75 kPa of matric potential) increased fruit sucrose content (0.32 mg/g FW) and glucose content (0.08 mg/g FW), leaves proline content (0.35 µmol/ g FW) at 35th days after start of stress. Also, an osmotic regulation was happened in this plant by sucrose and proline aggregation under water deficit stress and according to the leaf osmotic potential has decresed even more than expected value.
  Keywords: Osmolytes, Osmotic regulation, Samsoury, Invertase activity, Water deficit stress
 • Hamid Reza Kavousi*, Fatemeh Barandeh Page 117
  Cadmium (Cd) is easily absorbed by the root system in many plant species and due to its solubility in water and toxicity is considered as a major pollutant. The aim of this study was investigation of cadmium toxicity on some physiological characteristics of lentil seedlings. So, two-week-old plantlets were treated with different concentrations (0 as control, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2.5 and 5 μM) of cadmium chloride for 10 days and then the amounts of photosynthetic pigments, proline and soluble proteins were investigated. Survey results indicated that with increasing in cadmium concentration, a significant decrease was observed in photosynthetic pigments. In addition, the cadmium significantly was increased amount of proline in treated seedlings compared with control. Also, cadmium has imposed drastic decrease in total soluble proteins and the amount of proteins declined progressively with increasing concentrations of cadmium. Due to a decrease in protein content and photosynthetic pigments, the present results allow us to conclude that the lentil plants showed a negative response to cadmium toxicity. In addition, to overcome cadmium stress, seedling have increased the amount of non-enzymatic antioxidant compounds such as proline.
  Keywords: Lentile, Cadmium, Proline, Photosynthetic pigments, Soluble proteins
 • Karimi Bakhtiar, Yavar Vafaee*, Chonoor Abdi, Arezoo Golzari Page 133
  Deficit Irrigation (DI) is a fundamental solution for efficient water use in irrigated lands under conditions of water scarcity. The aim of the present study was to evaluate the potential for water saving and yield improvements of two greenhouse tomato cultivar (Shaqayeq and Shahrzad) with use of three DI treatment ,50, ,75, and ,100, percent of full irrigation along with surface and subsurface drip irrigation. This study was conducted in research greenhouse of agricultural faculty, university of Kurdistan as factorial design based on randomized complete block with three replications in ,2014,. Result showed that DI regimes could affect fruit diameter, firmness, TSS, pH, acidity, C vitamin content, Carotenoids, leaf area index (LAI), total yield and water use efficiency, significantly. The highest TSS, 5.47, acidity, 0.618, percent C vitamin, 65/4, mg/Fw and Carotenoids, 65/4, mg/Fw were obtained with lowest water supply treatment, 50, percent of full irrigation. Data also showed that, 50, percent water requirement treatment in subsurface drip irrigation resulted in the most efficient use of water which was about, 23.4, and, 11.3, WUE in Shaqayeq and Shahrzad cultivars, respectively. Regarding total yield, the highest value, 29782.7 kg/ha was obtained in Shaqayeq tomato cultivar using, 50, percent use of water requirement and subsurface drip irrigation. In total, it can be concluded that deficient irrigation resulted in reducing vegetative parameters while fruit quality parameters have been improved.
  Keywords: DI, Drip Irrigation, Carotenoids, Water use efficiency, Yield
 • Seyede Yalda Raeesi Sadati, Soodabeh Jahanbakhsh Godekahriz* Page 143
  Heavy metals are a major environmental problem and have caused serious concerns because of characteristics of carcinogenesis, non-degradability and biological accumulation. Major part of this material is absorbed by plants and leads to inactivation of some enzyme, decreased protein production and disrupting variety of reactions and many cellular functions and growth and development cessation. The aim of this study was to evaluate the treatment effects of mercuric chloride and cadmium chloride on total soluble protein, soluble sugars content, concentration of proline, lysine and methionine amino acids with catalase, peroxidase and polyphenol oxidase activity in Tajan and the Gonbad wheat cultivars. The Seedlings were treated in three leaflets stage with mercuric chloride at concentrations of 5, 10, 15 and 20 µM and cadmium chloride at concentrations of 0.5 and 0.25 mM as well as control. The experiment were conducted as factorial in a completely randomized design with three replications. The results showed that in both Gonbad and Tajan cultivars, mercuric chloride treatment significantly decreased the total soluble sugars content and polyphenol oxidase and increased the amount of protein, proline, lysine and methionine compared to control. In Gonabd, with increasing concentrations of cadmium chloride, total protein, soluble sugar and lysine contents increased but proline and methionine contents reduced. But inTajan cultivar opposite result was obtained. Tajan is therefore more tolerant than Gonbad. Also in Gonabd cultivar, with concentration increasing of mercury, catalase and peroxidase activity were reduced but in Tajan increased activity of these enzymes. With increasing concentration of cadmium activity were reduced compared to control enzymes. Thus, this study showed that treatment with cadmium chloride and mercury chloride at micromolar and millimolar levels is able to stimulate plant defense mechanisms and makes plants more tolerant against stress.
  Keywords: Cadmium chloride, Heavy metals, Mercuric chloride, Osmoprutektants, Wheat
 • Somayeh Rastegar*, Omid Zakeri, Batol Zakeri Page 157
  Drought is one of the environmental stresses, which have detrimental effects on most of plant growth stages, structure of organs and their activities. This experiment was conducted in 2014 to study the effects of drought stress on vegetative and biochemical changes of three six ornamental species include Ipomoea carnea, Delonix regia, Lantana camara, bougainvillea glabra, dodonaea viscose, clerodendron inerme. The experiment was performed with factorial based on a completely randomized design with 3 replications. Drought stress starteded by withholding irrigation and continued until plants wilted. Control pots were irrigated regulatory. Growth of the shoot, relative water content pigments concentrate (total chlorophyll, chlorophyll a, b and carotene) and proline was determined in control and treatments. According the results, drought stress significantly reduced vegetative growth of the most species that studied. Compared to other plant, the growth of dodonaea viscose was less affected. Leaf relative water content, and content of photosynthetic pigments (chlorophyll a, b and carotene) significantly reduced compared to control, in all species. Ipomoea carnea and dodonaea viscose showed the less chlorophyll difference rather than other. However proline increased dramatically in all plant species in response to drought stress. Royal Poinciana and Lantana camara showed the most increase in the amount of prolin. In general depending on the plant type, the response of plants to drought stress was different. Response of some species was reducing growth however in some plant chlorophyll content was reduce.
  Keywords: Drought Stress, Ornamental, Proline, Chlorophyll
 • Ali Mahrokh, Majid Nabipour, Habib Alah Roshanfekr Dezfuli, Rajab Choukan Page 165
  This study was conducted to determine some physiological parameters of maize cultivar KSC 704 affected auxin and cytokinin hormones concentration variations under drought stress condition. The experiment was carried out in three environments separately including non-drought stress environment, drought stress in vegetative stage and drought stress in reproductive stage. Cytokinin hormone in three concentrations (control, 50 and 100 mg/lit) in V8-V10 stage and auxin hormone in three concentrations (control, 10 and 20 mg/lit) in silk emergence stage was laid out as a factorial design based on randomized complete block with three replications in each environment at Seed and Plant Improvement Institute, Karaj in 2014. Drought stress in reproductive stage decreased chlorophyll a and b respectively %28.13 and %37.93. The use of cytokinine hormone in concentration 50 mg/lit increased %37.73 chlorophyll a and decreased % 16.58 proline amino acid and also auxine hormone in concentration 10 and 20 mg/lit increased %22.78 chlorophyll a and decreased %18.02 proline.
  Keywords: carotenoids, chlorophyll a, chlorophyll b, vegetative stage, reproductive stage
 • Elias Soltani, Ramazan Ali Khavari, Nejad, S.Abdolhamid Angaji, Farzaneh Najafi Page 179
  Chickpea is highly sensitive to salt stress. Several compounds are examined to minimize the harmful effects of salt stress. In this research the effect of gibberellic acid (10 and 20 µM) on physiological parameters in two cultivars of Iranian chickpea (Jam and Kaka) under salt stress (80mM NaCl) were studied. The results showed that chlorophylls and protein contents were decreased in plants treated with NaCl. However, the activity of peroxidase and superoxide dismutase increased and catalase activity decreased. In plants treated with GA and NaCl, chlorophylls and protein contents were accelerated and the activity of peroxidase and superoxide dismutase were diminished and catalase activity increased. It is concluded that gibberellic acid could alleviate the adverse effects of salt stress in chickpea plants.
  Keywords: chickpea, salinity, gibberllic acid, carotenoids, chlorophylls