فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هادی حسن زاده، حسین فرازمند*، علی اولیایی ترشیز، محمد سیرجانی صفحات 76-85
  پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) مهم ترین آفت باغات پسته در ایران است که با تغذیه از شیره نباتی برگ، جوانه و میوه، خسارت زیادی به محصول پسته وارد می آورد و از این رو هرساله باغداران برای کنترل آفت از حشره کش های مختلفی استفاده می کنند. با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی، تاثیر کائولین فرآوری شده (سپیدان® WP 95%) بر روی تخمریزی پسیل پسته در منطقه بردسکن استان خراسان رضوی در سال 1391 بررسی شد. به همین منظور، سه مرحله محلول پاشی کامل درختان پسته با غلظت های 3 و 5 درصد کائولین در مقایسه با حشره کش استامی پراید (موسپیلان®SP 20% ) (250 پی پی ام) انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، کاربرد کائولین موجب بازدارندگی تخمریزی پسیل در درختان پسته شد. میانگین مقدار بازدارندگی تخمریزی در درختان محلول پاشی شده با کائولین 5 و 3 درصد و حشره کش استامی پراید، در زمان 7 روز پس از محلول پاشی، به ترتیب، 93، 82 و 41 درصد بدست آمد. علاوه براین، میزان بازدارندگی تخمریزی کائولین تا 21 روز پس از محلول پاشی در مقایسه با حشره کش استامی پراید مناسب بود، به طوری که مقدار آن در تیمارهای کائولین 5 و 3 درصد و حشره کش استامی پراید، به ترتیب، 87، 79 و 23 درصد مشاهده شد. همچنین کاربرد کائولین موجب افزایش وزن خشک و درصد خندانی میوه ها، کاهش درصد پوکی و بهبود اونس دانه در مقایسه با شاهد گردید. لذا با توجه به تاثیر بازدارندگی تخمریزی بالای کائولین، محلول پاشی درختان پسته با کائولین فرآوری شده (سپیدان® WP 95%) با غلظت 5 درصد می تواند به طور موفقیت آمیزی از تخمریزی پسیل پسته و در نتیجه آلودگی درختان پسته جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: Agonoscena pistaciae، استامی پراید، بازدارندگی تخمریزی، کائولین
 • داریوش قنبری بیرگانی، محمدرضا کرمی نژاد*، رضا طباطبایی نیم آورد، ناصر ظریفی نیا صفحات 86-102
  به منظور بررسی کارایی و اثر چند علف کش روی علف های هرز و عملکرد گوجه فرنگی در کشت مستقیم در سال های 1385 و 1386 آزمایشی در مراکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول، اصفهان و تهران (کرج) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از کاربرد علف کش های: متری بوزین (سنکور® WP 70%) به میزان 75/0 و 1 کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و پس رویشی در مرحله 4 برگی گوجه فرنگی، آکسی فلورفن (گل® EC 24%) به میزان 2 لیتر در هکتار به صورت پیش کاشت و مخلوط با خاک، ناپروپامید (دورینول® FL 45%) به میزان 5/2 و 5/4 کیلوگرم در هکتار به صورت پیش کاشت و مخلوط با خاک، و شاهدهای با و بدون علف هرز. نتایج آزمایشات در صفی آباد دزفول نشان داد در تیمار متری بوزین به میزان 1 کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و آکسی فلورفن موثرترین تیمارها در کنترل مجموع تعداد علف های هرز بودند. در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز و متری بوزین به میزان 75/0 و 1 کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی موثرترین تیمارها بودند. در اصفهان، در کاهش مجموع تعداد علف های هرز علف کش آکسی فلورفن و متری بوزین به میزان 1 کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی و در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز، ناپروپامید به میزان 5/4 کیلوگرم در هکتار و متری بوزین به میزان 75/0 کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و 1 کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی موثرترین تیمارها بودند. نتایج آزمایشات کرج نشان داد تیمار متری بوزین به میزان 1 کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و آکسی فلورفن موثرترین در کاهش مجموع تعداد علف های هرز و در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی، شاهد بدون علف هرز، متری بوزین به میزان 1 کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و آکسی فلورفن موثرترین تیمارها بودند.
  کلیدواژگان: آکسی فلورفن، متری بوزین، ناپروپامید، کنترل شیمیایی، عملکرد
 • سید رضا فانی*، محمد مرادی، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، کاظم دشتکیان، ابولفضل سرپله صفحات 103-114
  یکی از مهم ترین بیماری های خیار در کشت های گلخانه ای در ایران سفیدک داخلی با عامل Pseudoperonospora cubensis است که هر ساله خسارت زیادی به محصول کشاورزان وارد می سازد. جهت ارزیابی اثر قارچ کش سیازوفامید (رانمن® SC 400) به عنوان ترکیبی جدید و ایمن درکنترل این بیماری، 3 منطقه در استان یزد با سابقه شیوع این بیماری انتخاب و آزمایشات گلخانه ای در 5 تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال های 89 و 90 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی با قارچ کش های رانمن به نسبت های 2/0، 3/0 و 4/0 در هزار و فاموکسادون (6/16%) + سیموکسانیل (1/22%) (اکوییشن® پرو WDG 52.5%) به نسبت 3/0 در هزار بعد از مشاهده اولین علائم بیماری سم پاشی و با شاهد بدون سم پاشی مقایسه شدند. تاثیر قارچ کش ها با اندازه گیری شدت بیماری بر اساس میزان لکه روی سطح برگ و تشکیل و یا عدم تشکیل اسپورانژیوم در زمان آلودگی50 درصدی تیمار شاهد برای هر بلوک آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. داده های بدست آمده با نرم افزار SAS تجزیه و میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه گردیدند. به طور میانگین بهترین اثر در کنترل بیماری مربوط به تیمار 4/0 در هزار سیازوفامید به میزان 77/75 درصد بود. کنترل بیماری در تیمارهای 3/0 در هزار سیازوفامید و 3/0 در هزار اکوییشن پرو به ترتیب 48/68 و 6/66 درصد بود و تیمار 2/0 در هزار سیازوفامید با میانگین کنترل بیماری به میزان 91/40 درصد کم ترین تاثیر را از خود نشان داد، لذا استفاده از سیازوفامید با غلظت 3/0 تا 4/0 در هزار برای کنترل بیماری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رانمن، کدوییان، مبارزه شیمیایی، یزد
 • رئوف کلیایی*، هاشم کمالی صفحات 115-124
  مگس گیلاس(Rhagoletis cerasi L.) یکی از آفات مهم و کلیدی انواع گیلاس و آلبالو در ایران است. حشرات ماده پس از جفت گیری و هم زمان با تغییر رنگ ارقام دیررس گیلاس، تخم های خود را داخل نسج میوه و زیر پوست آن قرار می دهند. لاروهای جوان آفت پس از تفریخ تخم، شروع به تغذیه از قسمت گوشت میوه کرده و آن را از بین می برند. در حال حاضر در مناطق مختلف کشور 1 تا 3 نوبت سمپاشی جهت کنترل این آفت انجام می شود. این تحقیق در راستای مدیریت کنترل مگس میوه در دو منطقه کرج و بجنورد در سال های 1386 و 1387 انجام شد. به منظور کاهش مصرف سموم و آلودگی های زیست محیطی، از مخلوط پروتئین هیدرولیزات و مالاتیون ( EC 57%) به صورت پاشش روی یک سوم پایین تاج درختان در یک و دو نوبت، اسپری پاشی تنه درختان آزمایشی تا ارتفاع 2 متر از سطح زمین با اسپینوسد (GF-120®) در دو و سه نوبت، اسپری پاشی تنه درختان آزمایشی تا ارتفاع 2 متر از سطح زمین با پروتئین هیدرولیزات و مالاتیون در دو و سه نوبت همراه با شاهد و سمپاشی کل تاج درخت (عرف محل) انجام شد. هدف از این کار، جلب و تغذیه حشرات کامل آفت و از بین رفتن آنها بوده است. ارزیابی به صورت بازدید تصادفی 160 عدد میوه از هر تکرار انجام شد. نتایج حاصل نشان می دهد از میان هفت تیمار آزمایشی، محلول پاشی یک سوم پایین تاج درخت با حشره کش مالاتیون و پروتئین هیدرولیزات در دو نوبت در سال 1386 در بجنورد و کرج با میانگین های (67/0±42/4) و (57/0±38/4) و در سال 1387 با میانگین های (23/0±24/2) و (65/0±81/2) در همان مناطق، به همراه طعمه مسموم پاشی تنه درختان تا ارتفاع 2 متری با سم مالاتیون و پروتئین ئیدرولیزات در سه نوبت در سال 1386با مبانگبن های (18/0±6/4) و (83/0±69/4) در بجنورد و کرج و در سال 1387 با میانگین های (93/0±85/4) و (0±41/1) و محلول پاشی تنه درختان تا ارتفاع 2 متری در سه نوبت با GF-120 در سال 1386 با میانگین های (47/0±6/3) و (24/0±22/4) در بجنورد و کرج و میانگین های (23/1±85/4) و (5/0±92/2) در سال 1387 در همان مناطق بهترین نتایج را داشته اند.
  کلیدواژگان: اسپینوسد، پروتئین هیدرولیزات، مالاتیون، تنه درخت، مگس گیلاس
 • حسین عظیمی* صفحات 125-136
  تاثیر قارچ کش متالاکسیل- مانکوزب (رزالاکسیل® WP 72%) در کنترل بیماری بوته میری خیار در مقایسه با قارچ کش متالاکسیل (ریدومیل® G 5%) به عنوان قارچ کش مرجع در مزرعه و گلخانه بررسی گردید. آزمایش مزرعه با چهار تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی و با روش کاربرد همراه با آب آبیاری در میکروپلات ها و آزمایشات گلخانه ای با پنج تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه روش کاربرد همراه با آب آبیاری، اختلاط با خاک و ترکیب دو روش در سه نوبت متوالی طی سال های 92-1391 در کرج اجرا شد. ارزیابی تیمارها با تعیین درصد گیاهچه های بیمار از مرحله جوانه زنی تا چهار برگی انجام گرفت. نتایج آزمایش در شرایط مزرعه نشان داد که رزالاکسیل به نسبت 2 و 3 درهزار و ریدومیل به نسبت 2 درهزار تفاوت معنی داری نداشتند و توانسته اند مقدار بیماری را نسبت به شاهد به ترتیب 74، 67/74 و 67 درصد کاهش دهند. نتایج آزمایشات گلخانه ای نشان دادند که رزالاکسیل در روش اختلاط با خاک با مقدار مصرف 300 گرم در هر متر مکعب خاک با 51/63 درصد، در استفاده به روش همراه با آب آبیاری به نسبت 3 درهزار با 50/74 درصد و در تلفیق دو روش، با مقدار مصرف 300 گرم در هر متر مکعب به صورت اختلاط با خاک در مرحله کاشت و به نسبت 3 درهزار در مرحله دو برگی به صورت استفاده همراه با آب آبیاری با 11/87 درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد بیشترین اثر را در کنترل بیماری بوته میری خیار داشته است. بر اساس نتایج حاصل، قارچ کش رزالاکسیل با دز 2 درهزار برای کنترل بیماری بوته میری و مرگ گیاهچه خیار در کشت های مزرعه و نیز در خزانه های تهیه نشائ خیار به روش استفاده همراه با آب آبیاری توصیه می گردد. هم چنین برای شرایط گلخانه ای استفاده از روش کاربرد تلفیقی با 300 گرم رزالاکسیل در هر متر مکعب خاک به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت و نیز استفاده از رزالاکسیل 3 درهزار در مرحله دو برگی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بیماری خاکزاد، جالیز، رزالاکسیل، ریدومیل، مرگ گیاهچه
 • پیمان نامور*، احمد حیدری صفحات 137-147
  کنه زرد و پهن سیب زمینیPolyphagotarsonemus latus Banks به عنوان مهم ترین آفت سیب زمینی در مزارع کشت پاییزه جیرفت محسوب می شود. با توجه به استفاده از کنه کش ها به عنوان روش اصلی درکنترل این آفت، ارزیابی کارایی سم پاش های مختلف در کنترل آن و بررسی امکان کاهش مصرف سموم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا در این تحقیق کارایی چهار نوع سم پاش شامل سم پاش میکرونر پشتی بومدار، سم پاش اتومایزر پشتی با هد الکترواستاتیک، سم پاش اتومایزر پشتی با هد معمولی و سم پاش فرغونی لانس دار با دو دز 75/0 و 5/0 لیتر در هکتار از کنه کش بروموپروپیلات (نئورون®EC 25%) جهت کنترل کنه زرد و پهن سیب زمینی در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دو عاملی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین سم پاش ها به لحاظ کنترل کنه تفاوت معنی داری وجود دارد. به طوری که سم پاش اتومایزر پشتی با هد الکترواستاتیک (1/6 ±85) و سم پاش اتومایزر پشتی با هد معمولی (9/6 ±83) بالاترین تاثیر را نسبت به سایر سم پاش ها ایجاد کرد. میزان محلول سم مصرفی در سم پاش میکرونر پشتی بومدار، سم پاش اتومایزر پشتی با هد الکترواستاتیک، سم پاش اتومایزر پشتی با هد معمولی و سم پاش فرغونی لانس دار به ترتیب 56، 8/37، 100 و 563 لیتر درهکتار بود که کاهش محلول مصرفی نسبت به سم پاش فرغونی لانس دار را نشان داد. ارزیابی وضعیت پوشش قطرات روی گیاه نشان داد سم پاش اتومایزر پشتی با هد الکترواستاتیک و سم پاش اتومایزر پشتی با هد معمولی بهترین پوشش را داشتند. بنابراین با توجه به کارایی بالا و کاهش محلول مصرفی می توان از این دو نوع سم پاش برای کنترل کنه آفت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: برموپروپیلات، سم پاش الکترواستاتیک، سم پاش اتومایزر پشتی، مبارزه شیمیایی، کنه های گیاهی
 • مهدی نصر اصفهانی*، صادق جلالی، حسن الماسی صفحات 148-15
  بیماری سفیدک داخلی کدوییان با عامل قارچ Pseudopronospora cubensis، یکی از بیماری های مهم گیاهان این خانواده می‏باشد. تعدادی از قارچ‏کش‏ها در مبارزه با این بیماری توصیه شده است. ولی به علت عدم کارایی برخی از آن‏ها و ملاحظات زیست محیطی و هم چنین، رعایت مواظبت‏های اکید بهداشتی برای سلامتی مصرف کنندگان، به کارگیری قارچ‏کش‏ها‏ی جدید با دزهای مناسب، می تواند آثار نامطلوب آن ها را به حداقل رساند. در این بررسی اثرات سه قارچ‏کش جدید ماندیپروپامید (ریووس® SC 250) با دزهای 1 و 5/1 در هزار، پروپاموکارب هیدروکلراید+فلوپیکولید (اینفینیتو® SC 687.5) با دزهای 2 و 5/1 در هزار و مفنوکسام+ کوپراکسی کلراید (ریدومیل گلد® پلاس WP 42.5) با دزهای 4 و 5 میلی لیتر در یک لیتر آب، در مقایسه با قارچ‏کش فاموکسادون+سیموکسانیل (اکوایشن® پرو WG 52.5)، به میزان 4/0 گرم در لیتر آب و تیمار بدون سمپاشی (شاهد)، در طرح بلوک‏های کاملا تصادفی، در سه تکرار در دوگلخانه‏ خیار درختی در شهرستان‏های فلاورجان و مبارکه‏ اصفهان روی خیار رقم خسیب (حساس به بیماری)، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. سم پاشی قارچ کش ها به محض رویت اولین علایم شروع و با گسترش بیماری تا سه مرتبه به فاصله‏ی یک هفته تکرار شد. بر اساس نتایج، قارچ کش های اینفینیتو (2 درهزار)، ریووس (1 درهزار) و اینفینیتو (5/1 درهزار) به ترتیب با 12/8 درصد، 21/20 درصد و 29/37 درصد شدت بیماری و با اختلاف معنی دار، بیشترین کارایی را در کنترل بیماری نشان دادند. نتایج حاصل از اجرای این آزمایش‏ها نشان داد که کمترین شدت بیماری مربوط به تیمار دو بار سمپاشی قارچ‏کش اینفینیتو (2 درهزار) پس از ظهور اولین لکه های ناشی از بیماری و به فاصله‏ی‏ یک هفته بود. هم‏چنین حداکثر اسپور تولید شده در پشت برگ‏ها مربوط به تیمار شاهد با میانگین 425 اسپور به ازای هر لکه و کمترین اسپور تولید شده مربوط به تیمار قارچ‏کش ریدومیل گلد پلاس با غلظت 5 در هزار با میانگین 33 اسپور به ازای هر لکه‏ی آلوده تعیین شد.
  کلیدواژگان: اکوایشن پرو، اینفینیتو، ریدومیل گلد پلاس، ریووس، سفیدک داخلی کدوییان
|
 • Hadi Hassanzadeh, Hossein Farazmand*, Ali Oliaei, Torshiz, Mohammad Sirjani Pages 76-85
  Pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae), is the most important pest of pistachio orchards in Iran which reduces the quantity and quality of the product. Several different synthetic insecticides have been used to control psylla by gardeners. To reduce the use of chemical insecticides, application of kaolin particle film was tested in the Pistachio orchards in Bardaskan region in Razavi Khorasan province in the year 2012. Different concentrations of kaolin clay (Sepidan® WP 95%) (3 and 5%) and Acetamipride insecticide (Mospilan® SP 20%) were sprayed three times over the whole canopy of pistachio trees at 4–5 week intervals from mid May to mid July. Based on the field observations, kaolin application deterred psylla oviposition. The percentage of oviposition deterrency, 7 days after spraying, were 93, 82, and 41% for kaolin (5%), kaolin (3%) and control treatments, respectively. Also, oviposition deterrency for psylla, up to 21 days after spraying, in kaolin treatments were comparable with the synthetic chemical insecticide treatment, so that, the rate of oviposition deterrency were 87, 79, and 23%, in the kaolin (5%), kaolin (3%) and control treatments, respectively.The result also show that, the fruit dry weight & shell dehiscence were increased and there was an improvement in the number of fruits per ounce & reduction in the percentage of blank fruits in the kaolin treatments. Therefore, kaolin (Sepidan® WP 95%) spray over the whole canopy of pistachio trees (5% concentration), could be used successfully against the psylla to reduce its oviposition on pistachio.
  Keywords: Agonoscena pistaciae, Acetamipride, oviposition deterrency, kaolin
 • Daryosh Ghanbari Birgani, Mohammad Reza Karaminejad*, Reza Tabatabaii Nimavard, Naser Zarifi Nia Pages 86-102
  This experiment was conducted in 2006 and 2007 at Agricultural Research Centers of Safi Abad of Dezful, Isfahan and Tehran (Karaj), I. R. Iran, to evaluate the efficacy ofselectedherbicides on weeds and yield of direct seeded tomato. The complete randomized block design was used with 9 treatments in three replications. Treatments included: pre-emergence and post emergence application of metribuzin (Sencor® 70% WP) at 4-leaf stage of tomato at 0.75 and 1 kg/ha, preplant incorporated application of oxyfluorfen (Goal® 24% EC) at 2 kg/ha, pre-plant incorporated application of napropamide (Devrinol® 45% FL) at 2.5 and 4.5 kg/ha, weedy and weed free checks. The experimental results at Safi Abad of Dezful for the reduction of total weed density indicated, pre-emergence application of metribuzin at 1 kg/ha and oxyfluorfen were the most effective herbicide treatments. Also weed free check and post-emergence application ofmetribuzin at 0.75 and 1 kg/ha, were the most effective treatments in increase the yield of tomato fruits. In Isfahan, in reduction of the total weed density, oxyfluorfen and post-emergence application of metribuzin at 1 kg/ha and in tomato yield increase, weed free check, napropamide at 4.5 kg/ha, pre and postemergence application of metribuzin at 0.75 and 1 kg/ha, respectively, were the most effective herbicide treatments. The results of Karaj showed that pre-emergence application of metribuzin at 1 kg/ha and oxyfluorfen in reduction of total weed density, and for tomato yield increase weed free check, pre-emergence application of metribuzin at 1 kg/ha and oxyfluorfen, were the most effective herbicide treatments.
  Keywords: Oxyfluorfen, Metribuzin, Napropamide, Chemical Control, Yield
 • Seyed Reza Fani*, Mohammad Moradi, Seyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, Kazem Dashtekian, Abolfazl Sarpeleh Pages 103-114
  Downy mildew caused by Pseudoperonospora cubensis is one of the most important diseases ofgreenhouse cucumber which causes significant economic losses in Iran annually. For the assessment of cyazofamid (Ranman® SC 400) efficacy on the control of this disease as a new and safe fungicide, three locations in Yazd province with precedent infection were selected and in situ assays were carried out with 5 treatments and four replications during the years 2010 and 2011. Treatments included Ranman in doses of 0.2, 0.3 and 0.4 ml/1000L, Famoxadone 16.6%) Cymoxanil (22.1%) (Equation® pro WDG 52.5%) at a rate of 0.3 g/1000L when the first symptoms of the disease was observed and the results were compared with the control without spraying. The disease severity was assessed when the disease percentage in the control treatment was estimated at 50%. Data were analyzed by SAS software and Duncan's multiple range tests used for mean comparison. Results indicated that fungicide application caused significant decrease in the disease severity compared to control treatment. The highest disease control occurred in treatment of cyazofamid at 0.4 ml/1000L (75.77%) and 0.3 ml/l followed by Equation pro at 0.3 g 1000L (68.48 and 66.6% respectively) application rates. The lowest control percent was that of cyazofamid at 0.2 ml/1000L application rate (40.91%). In conclusion, cyazofamid at 0.3-0.4 ml/1000L is recommended for the disease control.
  Keywords: Ranman, Cucumber downy mildew, Cyazofamid, Yazd
 • Raouf Kolyaee*, Hashem Kamali Pages 115-124
  Cherry fruit fly Rhagoletis cerasi L. is a key pest and one of the important pests of cherry and sour cherry varieties in Iran. After mating adult Female insert eggs under the peel of late cherry varieties with their ovipositor at the time of fruit color change. Larvae develop inside the fruit and feed on the fruit flesh within the fruit. At present, 1 to 3 times spraying are carried out to control this pest in different parts of the country. This study was carried out in Karaj and Bojnord regions during 2007 and 2008. In order to reduce environmental pollution and the use of pesticides, One and two times spraying of Hydrolyzed Protein and malathion (malathion® EC 57%) at the lower one third of the tree canopy, once and two times spraying of the tree trunks to a height of 2 meters above the ground with spinosad (GF-120), two and three times spraying of the tree trunks to a height of 2 meters above the ground with hydrolyzed protein and malathion, with control treatment and spraying the entire tree canopy (conventional method) was used. The aim was to attract the adult pests so as to feed and absorb the pesticides and the toxic compound and to destroy them. Assessment was performed by random observation of 160 fruits per replicate. Results indicated that out of seven experimental treatments, spraying of malathion and hydrolyzate protein on one-third of lower part of tree canopy twice a season in 1386 in Bojnord (mean±SE:4.42±0.674) and Karaj (mean±SE: 4.3775±0.57) and doing the same procedure in following year, 2008, in above mentioned locations, Bojnord (mean±SE: 2.243±0.227) and Karaj (mean±SE: 2.815±0.65), along with using poison baits sprayed on bark from soil surface to 2m higher with of malathion and hydrolyzate protein in 3 times in the year 2007 in Bojnord (mean±SE: 3.597±0.18) and Karaj (mean±SE: 4.69±0.83) and doing the same procedure in following year, 2008, in Bojnord (mean±SE: 4.848±0.93) and in Karaj (mean±SE: 1.407±0.24) and also spraying with spinosad (GF- 120®) on bark from soil surface to 2m higher in the year 2007 in Bojnord (mean±SE: 3.5975±0.47) and in Karaj (mean±SE: 4.22±0.24) and doing the same in following year, 2008, in Bojnord(mean: 4.484±1.23) and in Karaj (mean±SE: 2.97±0.497) had it best results.
  Keywords: Spinosad, Hydrolyzed Protein, malathion, Tree trunks, European cherry fruit fly
 • Hossein Azimi* Pages 125-136
  Efficacy of metalaxyl-mancozeb (Rosalaxyl® WP 72%) in controlling of cucumber damping off disease agent (Phytophthora drechsleri) was studied under field and glasshouse conditions. Treatments were different doses of Rosalaxyl as the new and metalaxyl (Ridomil® G 5%) as the reference fungicide. Field trials were done in micro plots at Complete Randomized Design with 4 treatments and 4 replications as soil drench system. Glasshouse trials were done at Complete Randomized Block Design with 5 treatments and 4 replications at three continuous sequences as soil drench, soil incorporation and combination of the two methods. Trials were done during the years 2012-13 in Karaj. Evaluation of treatments was carried out by the determination of the percentage of infected plants in the period from emergence to 4-leaf stage. The results of the field trials show that Rosalaxyl WP 72% at the rates of 0.2% and 0.3% and Ridomil G 5% at the rate of 0.2% have the same effects and decreased the occurrence of the disease by 74%, 74.67% and 67% respectively compared to the control treatment. The results of the glasshouse trials show that in “Soil Incorporation” application method, Rosalaxyl at the rate of 300 g/m3 of soil decreased the disease rate by 63.51% with the “Soil Drench System” application method, Rosalaxyl at the rate of 0.3% by 74.50% and in the integration of the two application systems, at the rate of 300 g/m3 of soil as soil incorporation method and at the rate of 0.3% as soil drench method along with the irrigation water at 2-leaf stage with 87.11% had the best effects in controlling of cucumber Damping-off disease compared with the control. Based on the present results, Rosalaxyl is recommended to be applied at the rate of 0.2% to control Damping-off disease of cucumber both in field and nurseries as soil drench system. Meanwhile, as a component of integrated control method in glasshouse, the application of Rosalaxyl at the rate of 300 g/m3 as pre-sowing by soil incorporation method and at the rate of 0.2% in the 2 leaf stage by soil drench method is recommended.
  Keywords: Soil born disease, Cucurbits, Rosalaxyl, Ridomil, Damping, off
 • Peyman Namvar*, Ahmad Heidari Pages 137-147
  Potato yellow broad mite (Polyphagotarsonemus latus Banks) is a serious pest of fallseason potato cultivation in Jiroft Region. Application of acaricides is usually done to protect mite pest damages. The main aim of the study is to compare the efficiency of different sprayers in the control of the mite pests so as to reduce the pesticide consumption. In this study the efficiency of 4 different types of sprayers including: knapsack micronear sprayers (model: KP 4000-N10 (KM), motorized knapsack mist blowers sprayer with electrostatic head (MKME), motorized knapsack mist blowers sprayer with common head (MKM) and hydraulic motorized sprayer on trolley (HMT) were compared by using two doses (0.75 and 0.5 l/hec) of bromopropilate EC 25%. The experiment was carried out on the basis of randomized complete block design (RCBD) with factorial test in 3 replications. The results show that there is a significant difference between the efficiency of the sprayers in the control of mite pest. Mortality percent caused by MKME 85±6.1) and MKM (83±6.9) were higher than the other sprayers. The amount of acaricide applied through KM, MKME, MKM and HMT were recorded as 56, 37.8, 100 and 563 liters per hectare respectively. Physical distribution of the insecticide droplets on potato leaf showed that MKME and MKM had the best coverage on plants. Therefore we recommend MKME and MKM sprayers for the chemical control of this pest.
  Keywords: bromopropylate, Electrostatic sprayer, Motorized knapsack mist blowers sprayer, Chemical control, Mites
 • Mehdi Nasr Esfahani*, Sadegh Jalali, Hassan Almasi Pages 148-15
  Downy mildew of cucurbitaceae, Pseudoperonospora cubensis is one of the important diseases in cucumber growing areas, especially in greenhouses. There are certain recommended fungicides for the control of this disease, but, because of inefficacy in proper management, and chemical hazards, introduction of new fungicides based on required standards is highly essential. In this study, three new fungicides, mandipropamid (Revus® SC 250) at the rate of 1 and 1.5:1000, propamocarb hydrochloride繛ꢦ✨闗 (Infinito® SC 687.5) at 1.5 and 2: 1000 and mefenoxam copper oxychloride (Ridomil Gold® Plus WP 42.5) at 4 and 5:1000 were tested in comparison with famoxadone猩髅ꧢ (Equation® Pro WG 52.5) at 0.4:1000 with a control plot in a RCBD with 3 replicates at two different greenhouses at Falvarjan and Mobareke in Isfahan. The lowest disease incidence was observed in Infinito treatment at the rate of 2:1000; the Revus 250 SC at 1:1000 and Infinito SC 687.5 at 1.5:1000 with 8.12, 20.21 and 37.29 disease severity percentage were the most effective respectively. This indicating that the Infinito fungicide at the rate of 2:1000, with two times spraying in a week interval after the appearance of the first symptoms had showed the lowest disease severity. Also, the highest spore production on the lower infected leaves was observed in the control with 425 spores per every infected lesion. Whereas the lowest production was observed in Ridomil WP 42.5 at 5:1000 treatment with 33 spores per infected lesion.
  Keywords: Equation pro, Infinito, Ridomil Gold Plus, Revus, Downy mildew of cucurbitaceae