فهرست مطالب

Management Studies - Volume:9 Issue: 3, Summer 2016

Iranian Journal of Management Studies
Volume:9 Issue: 3, Summer 2016

 • تاریخ انتشار: 1395/05/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله مروری
 • محمد نمازی* صفحات 457-482
  هدف اصلی این مقاله بررسی موقعیت راهبردی هزینه یابی بر مبنای فعالت زمان گرا (TDABC) است تا صحت ادعاهای طرفداران این سیستم در خصوص کاربردهای آن با کمک منابع علمی و حرفه ای بررسی شود. در این راستا، این مقاله چارچوب تجزیه و تحلیل مطالعات مروری را معرفی و با استفاده از پایگاه داده های مربوط، مطالعات منتشرشده طی دوره 2004 تا 2015 را بررسی می کند. یافته های مطالعه نشان می دهد که TDABC کاربردهای مختلفی در زمینه های مدیریت بر مبنای فعالیت در شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ خصوصی و دولتی داشته است. اما به دلیل اینکه بیشتر این مزایا اغلب بر مبنای مطالعات تجربی نیست، تنها مطالعات تجربی آینده مزایای TDABC را روشن می کند. همچنین، TDABC در عمل معایب زیر را دارد: 1. شناسایی فعالیت ها در گام اول پیاده سازی، 2. تعیین نرخ عملی جذب هزینه ها، 3. به کارگیری نرخ هزینه جذب یکنواخت برای تمامی فعالیت ها، 4. پیش بینی مدیریت از هزینه ها، 5. تعیین ظرفیت بلا استفاده، 6. تعیین دقیق داده های مربوط به هزینه ها، و 7. محدودیت داده ها برای تصمیم گیری مدیران. در نتیجه، گسترش موفقیت آمیز TDABC در عمل در آینده با مزایای ذکرشده در هاله ای از ابهام قراردارد.
  کلیدواژگان: چارچوب تحلیل مطالعات مروری، مدل مدیریت هزینه، موقعیت راهبردی حسابداری، نظریه اشاعه، هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)
 • مقاله پژوهشی
 • منصوره معادی، مرجان معادی، محمد جاویدنیا* صفحات 483-503
  امروزه، اعتماد مصرف کنندگان یکی از مهم ترین عوامل توسعه تجارت الکترونیکی شناخته می شود. همین موضوع سبب شده تا محققان زیادی به بررسی نقش اعتماد در تجارت الکترونیکی و عوامل موثر بر آن بپردازند. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد اولیه مصرف کنندگان به فروشگاه های اینترنتی می پردازد، هنگامی که قصد انجام اولین خرید از تارنما را دارند. برای توسعه مدل و شناسایی عوامل، جمع آوری داده ها با استفاده از توزیع پرسشنامه میان 325 پاسخ دهنده انجام شد. سپس، اعتبار مدل با تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی و تایید شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای پژوهش را در شش عامل طبقه بندی می کند. سپس، با تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین متغیرها و عوامل بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل ویژگی های محصول، امنیت و شهرت، کیفیت طراحی تارنما، پشتیبانی، ویژگی های محصول و تبلیغات بر اعتماد اولیه تاثیرگذار است. جامعه آماری مطالعه حاضر را دانشجویان دانشگاه دامغان تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: اعتماد الکترونیکی، اعتماد اولیه، تجارت الکترونیکی، خرید برخط
 • علی حمیدی زاده، رسول ثانوی فرد* صفحات 505-527
  در صنایع خدماتی، شرکت ها به طور فزاینده ای برای باقی ماندن در رقابت، نیازمند تکیه بر عملکرد کارکنان خدمات اند. علی رغم این دیدگاه، بسیاری از مدیران بر این باور نیستند که می توانند در سازمانشان مزیت رقابتی را توسط کارکنان فراهم کنند. بنابراین، هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر برندسازی کارکنان بر سهم بازار بر مبنای ارزش های فردی و سازمانی است. در مطالعه حاضر، مدل برندسازی کارکنان برای صنعت بانکداری به کار برده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت در شهر تهران است. برای انتخاب کارکنان، روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. در مجموع، 410 پرسشنامه پرشده برگشت داده شد. برای تجزیه وتحلیل داده، از حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حداقل مربعات جزئی برازش مدل در جامعه مورد مطالعه را تایید کرد. علاوه بر این، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل نشان داد که برندسازی کارکنان تاثیر معناداری بر سهم بازار دارد.
  کلیدواژگان: ارزش های سازمانی، ارزش های فردی، برندسازی کارکنان، سهم بازار
 • نقطه نظر
 • مهدی دادخواه*، گلن برچاردت صفحات 529-538
  در سال های اخیر، دنیای آکادمیک با مسائل و چالش های متعددی روبه رو شده است. اکثر محققان از مسائل و آسیب های رو به رشد در دنیای آکادمیک بی اطلاع اند و اغلب قربانی آن می شوند. همچنین، اعضای هیئت تحریریه مجلات نیز نیازمند کسب دانش کافی در این زمینه اند تا بتوانند مجلات خود را از آسیب هایی که در دنیای آکادمیک در حال رشد است مصون دارند. اگرچه منابع آکادمیکی وجود دارد و تلاش می کند اطلاعات لازم را به محققان عرضه کند، به نظر می رسد تاکنون تلاش این منابع موفقیت چندانی نداشته است. به علاوه، اکثر این منابع صرفا برای راهنمایی محققان در تلاش است و از ارائه راهکار به سردبیران و اعضای هیئت تحریریه مجلات غافل مانده است. در این مقاله، به معرفی آسیب های موجود در دنیای آکادمیک پرداخته ایم و مجلات هدف این بررسی بوده است و راهکارهای کلی به سردبیران و محققان در این زمینه داده می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق آکادمیک، انتشار علمی، شاخص های جعلی، کیفیت مجلات، مجلات چپاولگر
 • مقاله پژوهشی
 • سمیه محمدی، ابراهیم عباسی*، غلامرضا منصورفر، فهیمه بیگلری صفحات 539-558
  بررسی هم حرکتی بخش ها نقشی اساسی در تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک دارد. این پژوهش با استفاده از رویکرد نوین همبستگی موجکی در چارچوب تبدیل موجک پیوسته، تغییر و پویایی هم حرکتی بازده و اثر سرایت نوسانات شاخص ده صنعت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران را به طور هم زمان در دو دامنه زمان و فرکانس بررسی می کند. تجزیه وتحلیل داده ها نشان دهنده وجود ویژگی پویایی در ساختار همبستگی میان بازده شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران طی زمان است. به علاوه، همبستگی متقابل بازده صنایع دارای ویژگی چند مقیاسی است. به عبارتی دیگر سرمایه گذاران با افق های سرمایه گذاری مختلف، با تشکیل سبد سهام از میان صنایع یکسان به یک میزان منتفع نمی شوند. همچنین، الگوی سرایت نوسانات میان شاخص صنایع پدیده ای وابسته به مقیاس است. این پژوهش افق های سرمایه گذاری 2-32 روزه را بهترین مقیاس های زمانی در تنوع سازی پرتفوی معرفی می کند.
  کلیدواژگان: بازده صنایع، تبدیل موجک پیوسته، سرایت پذیری نوسانات، همبستگی موجکی، هم حرکتی
 • احمد جعفرنژاد چاقوشی، محسن مرادی مقدم*، سهیلا اعتضادی صفحات 559-578
  ارزش سازمان از طریق سازگاری، فرایندهای مهندسی شده با کیفیت بالا در عملیات و تخصیص منابع محدود برای دستیابی به اهداف مطلوب تحقق می یابد. ذات توسعه فرایند بیان گردش کار منسجم، شناسایی مهارت بهینه مورد نیاز در هر مرحله از فرایند و راه اندازی پلت فرم های فناوری است. از این رو، فرایندها نیاز به تکامل با تغییرات محسوس در چارچوب فکری مشتری، فناوری های جدید، نیازهای رشد نمایی و فشار بی امان بر کاهش هزینه دارد. بیش از هر زمانی، سازمان های امروز نیاز به نهادینه کردن بهبود فرایند مستمر برای جلوگیری از خطر ابتلا به منسوخ شدن دارد. در حالی که سازمان ها مجموعه مدل های بهبود فرایندی به منظور شناسایی شکاف های بالقوه و راه حل های مناسب در زمان های بحرانی انتخاب می کند. هدف از این مقاله ارزیابی و رتبه بندی بلوغ فرایندها در شرکت مشاور است. به منظور دستیابی به این هدف، در ابتدا مروری بر متون مرتبط با مدل های بلوغ فرایند سازمان آمده است. سپس، مدل جامعی شامل فاکتورها و شاخص های تاییدشده بیان می شود. در ادامه، بلوغ فرایندها در شرکت مشاور ارزیابی و بحث می شود.
  کلیدواژگان: تکنیک رمبرنت، مدل های بلوغ فرایند کسب وکار، مدیریت فرایند
 • هومن عطار*، سید محمدرضا شهابی، مهدیس محمدی کیا کله املشی صفحات 579-597
  در این مقاله مطالعات دونالد شون در خصوص شرایط عدم قطعیت بازبینی و پیشنهاد می شود برای مقابله با این شرایط مدیران باید رویکرد وجودگرا یا اگزیستنسیالیسم اختیار کنند. این رویکرد کمک می کند دانش ضمنی یا تلویحی مدیر که مختص به خودش است آشکار شود. شون بحث می کند که در شرایط عدم قطعیت، رویکردها و راهکارهای گذشته ممکن است به کار نیاید. باید همانند کودک فضای پیرامون خود را دایم تست نمود ، در هر لحظه تامل کرده و تجربه یا بازخورد جدید دریافت کرد. لذا شرایط عدم قطعیت از طریق ندای درونی حس و ارزیابی میگردد . این رویکرد عملگرا باعث می شود مدیر بتواند قسمتی از فضای پیچیده عدم قطعیت را به تصویر یا مسئله ای کوچکتر و قابل هضم برای خود و اطرافیان تبدیل کند. باید در نظر داشت که تبدیل عدم قطعیت به مسئله ای قابل حل تنها شروع کار است و این پروسه بارها اصلاح و تکرار می شود تا مدیر و اطرافیان بتوانند به صورت مسئله ای مشخص ، مشترک و نسبتا جامع برسند.
  کلیدواژگان: اگزیستانسیالیسم، تامل در عمل، عدم قطعیت، عقلانیت فنی
 • ابوالفضل دانایی *، فرزانه ایرانبخش صفحات 599-625
  هدف این مقاله، شناسایی پیشران های کلیدی نوآوری کارکنان در صنعت هتلداری با استفاده از داده های مربوط به کشوری در حال توسعه است. سوال های پرسشنامه از مقیاس های موجود در ادبیات رفتار سازمانی اقتباس شد. خبرگان دانشگاهی سوال ها را بررسی کردند و روایی صوری آن را تایید کردند. همچنین، روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا و روایی تشخیصی با استفاده از داده های جمع آوری شده از هتل های 3 و 4 ستاره در شهر تهران ارزیابی شد. مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی پیشران های کلیدی رفتارهای نوآورانه کارکنان هتل ها استفاده شد. مدل پژوهش با استفاده از داده های حاصل از نمونه 241 نفری از افرادی آزمون شد که در این هتل ها طی بازه زمانی پژوهش مشغول به کار بودند. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی، برخورد با کارکنان، رضایت شغلی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی ارتباطی غیرمستقیم (از طریق رفتار شهروندی سازمانی) با رفتار نوآوری دارد.
  کلیدواژگان: ایران، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار نوآوری، صنعت هتلداری
 • رانجیت سینق*، ان.ام. لیپسا، نارندرا ناث کوشواها صفحات 627-650
  در این مقاله، نتایج حاصل از آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا، اعمال شده بر شاخص های سهام کارای کربن در بازارهای سهام هند، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و برزیل و شاخص های بازار مربوط به آن ها شاخص معیار مطرح می شود. در این مطالعه، از آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک برای آزمون نرمال بودن داده ها استفاده شد. برای بررسی اتفاقی بودن داده ها از آزمون ران رست و خودهمبستگی استفاده شد. آزمون ها با استفاده از قیمت های نهایی روزانه برای طیف دوره نمونه انجام شده است. با آزمون های آماری مشخص شد که قیمت های نهایی روزانه در هر چهار کشور از گام تصادفی پیروی نمی کند. با این حال، بازده ماهانه در هند، ایالات متحده آمریکا و برزیل، تحت گام تصادفی حرکت کرده است، اما در ژاپن چنین نیست.
  کلیدواژگان: بازار سهام، سرمایه گذاری سبز، شاخص سهام کارای کربن، فرضیه بازار کارا، گام تصادفی
 • رضا راعی، مهدی سعیدی کوشا*، سعید فلاح پور، محمد فدایی نژاد صفحات 651-673
  تخمین ریسک اعتباری یکی از معیارهای کلیدی در موفقیت بانک یا موسسه اعتباری است. هدف این مقاله ارائه مدلی ترکیبی برای تخمین احتمال نکول مشتریان حقوقی در بانک های تجاری است. این مدل ترکیبی از ترکیب مدل لوجیت و شبکه عصبی توسعه یافته است که باعث استفاده از مزایای مدل خطی و غیرخطی به صورت هم زمان می شود. برای تایید مدل از داده های شرکت های بورسی در دوره زمانی 1387 تا 1392 استفاده شده است که حجم نمونه 175 شرکت بوده است که 125 داده برای مدل سازی و 50 داده به عنوان داده های برون نمونه ای برای تست مدل استفاده شده اند. برای انتخاب متغیرهای از روش حداقل مربعات قدم به قدم (پیش رونده- پس رونده) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مدل ترکیبی جدید از مدل لوجیت و شبکه عصبی بهتر عمل می کند. برخلاف تحقیقات گذشته، متغیرهای اثرگذار عبارت است از سود ناخالص به فروش، سود انباشته به دارایی، دارایی ثابت به کل دارایی، بهره به کل بدهی، سود ناخالص به دارایی، سود عملیاتی به فروش و سود قبل از بهره و مالیات به فروش.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، شبکه عصبی، مدل ترکیبی، مدل لوجیت، نکول
|
 • Mohammad Namazi * Pages 457-482
  The aim of this study is to explore the strategic applications and limitations of Time-driven Activity-based Costing (TDABC) and to evaluate the degree of accuracy of the proponents’ arguments concerning its usefulness. In this study, published works directly related to this area from the period 2004-2015 are analyzed. This study reports TDABC's applications in strategic areas such as cost of production, unused capacity, price determination, customer profitability analysis, and modeling complex decisions in various small, medium, and large private, governmental, and nonprofit service and manufacturing organizations. However, since they are not based on any concrete empirical investigations, only future empirical studies can authentically reveal the advantages of this technique. TDABC also severely suffers from the following spheres: it lacks the ability to identify activities in the first implementation step, such as practical capacity costs rate, uniform capacity costs rate, managers’ time estimation for each activity, determination of unused capacity, as well as lack of data accuracy, and limitations of managerial decision makings. As a result of these drawbacks, proponents’ arguments regarding TDABC’s usefulness and its widespread applications -in the future and around the world- are baseless.
  Keywords: Activity, based Costing (ABC), Activity, based Management (ABM), Strategic Management, Time, driven Activity, based Costing (TDABC)
 • Mansoureh Maadi, Marjan Maadi, Mohammad Javidnia* Pages 483-503
  Nowadays, consumer trust is identified as one of the most important factors in electronic commerce (e-commerce) growth. This has led much research to investigate the role of trust in e-commerce and determine the factors which influence trust in this area. This paper explores factors which are engaged in building initial consumer trust in online shopping when a consumer wants to buy from a website for the first time. For developing the model and determining factors, data collection is conducted using questionnaire distribution for 325 respondents. After that, the validity of the proposed model is confirmed with Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA). In EFA, variables are categorized into 6 factors and then using CFA which is based on Structural Equations Model (SEM) the relationship between variables and factors is investigated. The results of research show that factors of Product Characteristics, Security & Reputation, Website Design Quality, Support, Purchase Characteristic, and Advertising are effective factors for building initial trust. In this study the statistical population is students of Damghan University.
  Keywords: E, Commerce, E, trust, Initial trust, Online shopping
 • Ali Hamidizadeh, Rasoul Sanavi Fard* Pages 505-527
  In service industries, companies increasingly need to rely on the performance of their service employees to become and stay truly competitive. Despite this viewpoint, most administrators do not believe that they can make competitive advantage in their organizations through employees. Therefore, the present paper aims to study the effect of employee branding on market share based on individual and organizational values. In the present study, employee branding model was applied to banking industry. The statistical population of this paper includes the employees of Mellat Bank in Tehran. Clustering was used as a sampling method for selecting employees. The instrument for data collection was questionnaire. Totally, 410 filled questionnaires were returned. To analyze the data, Partial Least Square (PLS) was applied. The outcomes of Partial Least Square verified the fitness of the model in the studied population. In addition, the results of method analysis indicated that employee branding has a significant influence on market share.
  Keywords: Employee branding, individual values, Market share, Organizational values
 • Mehdi Dadkhah *, Glenn Borchardt Pages 529-538
  In recent years, scholarly publishing has been faced with many distractive phenomena. Generally, most researchers are unaware of fraudulent practices now common to scholarly publishing and are at risk of becoming a victim of them. Editors also need to have sufficient knowledge about these practices. There are papers that try to increase awareness of authors about fraud in scholarly publishing, but it seems that there is no good academic resource to direct editors. In this paper, we try to present a general guideline for increasing journal quality by discussing the emerging threats to scholarly publishing and methods to avoid being victimized.
  Keywords: academic ethic, bogus metric, journal quality, predatory journals, scholarly publishing
 • Somayeh Mohammadi, Ebrahim Abbasi *, Gholamreza Mansourfar, Fahimeh Beiglari Pages 539-558
  Co-movement analysis has a significant role in recourse allocation, risk management, etc. This study uses the novel approach of wavelet coherence in continuous wavelet transform framework to investigate the correlation dynamic and spillover effect of 10 main sector indices of Tehran Stock Exchange, in time and frequency domains. Analyzing the data indicates that correlation structure among TSE sectors is dynamic and varies over time. Besides, co-movements of industry indices have a multi-scale character. In other words, investors with different investment horizons would benefit differently if they diversify their portfolios via the same industries. In addition, results indicate that the spillover effect pattern is a scaled based phenomenon. This study suggests time scales of 2-32 days as the best time horizon for portfolio diversification.
  Keywords: Co, movement, Continuous wavelet transform, Sector returns, Volatility spillover, Wavelet coherence
 • Ahmad Jafarnejad Chaghooshi, Mohsen Moradi, Moghadam *, Soheila Etezadi Pages 559-578
  An organization’s value is substantiated by consistent, high quality processes engineered in its operations and the allocation of the limited resources to achieve the desired objective. Intrinsic to the development of a process are the articulation of a coherent workflow, identification of the optimal skillset required at each stage of the process, and commissioning of the right technology platform. However, processes need to evolve with perceptible changes in the customer mindset, new technologies, exponential growth needs, and the unrelenting pressure on cost reduction. More than ever, organizations today need to institutionalize continual process improvement to avoid the risk of receding into obsolescence. While organizations choose from a menu of process improvement models, it is important to assess the maturity of the end-to-end process and to identify potential gaps and tailored solutions critically and in order. The purpose of this paper is to evaluate and rank the maturity of processes in a consulting firm. To achieve this goal, a review of the literature related to the organization’s process maturity models is provided and thereafter a comprehensive model including factors and confirmed indicators is presented. It continues to assess and discuss the maturity of processes in a consulting firm.
  Keywords: Business Process Maturity Models, Process Management, Rembrandt Techniques
 • Hooman Attar *, Seyed Mohammad Reza Shahabi, Mahdis Mohammadi Kiakaleh Omlashi Pages 579-597
  In this paper, we revisit Donald Schön’s scholarly work on “handling uncertainty”, suggesting that in order to cope reasonably well with uncertainty, practitioners should be encouraged to take a reflective existential stance, aimed to explore their own tacit personal style (i.e., theories-in-use). They should (i) recall and reflect on their theories-in-use to bear on the phenomenon, (ii) metaphorically explore and establish analogies, and (iii) seek to frame manageable problems while (iv) coping with the anxiety this creates. They should bear in mind that there cannot be an ideal outcome. Some practical implications are also discussed.
  Keywords: Existentialism, Reflective Practice, Technical Rationality, Uncertainty
 • Abolfazl Danaei *, Farzaneh Iranbakhsh Pages 599-625
  The purpose of this paper is to determine the key drivers of innovative behavior of employees in hotel industry using evidence from a developing country. Measurement items were adapted from existing scales found in the organizational behavior literature. Academic colleagues reviewed the items for face validity and readability. The scales were evaluated for reliability, convergent validity, and discriminant validity using data collected in a survey of 3 and 4 star hotels in Tehran, Iran. A structural equation modeling procedure was applied to examine the drivers of employees’ innovative behavior in these hotels. The research model was tested empirically using a sample of 241 respondents who worked at the hotels during the period of research. The paper found that social responsibility, employee treatment, job satisfaction, organizational support, and organizational commitment have indirectly affected innovative behavior through organizational citizenship behaviors.
  Keywords: innovative behavior, organizational citizenship behaviors, organizational commitment, hotel industry, Iran
 • Ranjit Singh *, N.M. Leepsa, Narendra Kushwaha Pages 627-650
  This paper presents the results of tests on the weak form of Efficient Market Hypothesis applied to carbon efficient stock market indices of India, the United States of America (USA), Japan, and Brazil and their corresponding market indices which are used as their benchmark indices. In this study, Kolmogrov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests are used to test the normality of data. Run test and auto-correlation test are used to check the randomness of the data. The tests are performed using daily closing prices for the whole sample period. It is found from the statistical tests that the daily closing prices do not follow random walks in all the four countries. However, monthly returns are following random walk in case of India, USA, and Brazil, but not in case of Japan.
  Keywords: Carbon Efficient Stock Index, Efficient Market Hypothesis, Green Investment, Random Walk, Stock Market
 • Reza Raei, Mahdi Saeidi Kousha *, Saeid Fallahpour, Mohammad Fadaeinejad Pages 651-673
  Credit risk estimation is a key determinant for the success of financial institutions. The aim of this paper is presenting a new hybrid model for estimating the probability of default of corporate customers in a commercial bank. This hybrid model is developed as a combination of Logit model and Neural Network to benefit from the advantages of both linear and non-linear models. For model verification, this study uses an experimental dataset collected from the companies listed in Tehran Stock Exchange for the period of 2008–2014. The estimation sample included 175 companies, 50 of which were considered for model testing. Stepwise and Swapwise least square methods were used for variable selection. Experimental results demonstrate that the proposed hybrid model for credit rating classification outperform the Logit model and Neural Network. Considering the available literature review, the significant variables were gross profit to sale, retained earnings to total asset, fixed asset to total asset and interest to total debt, gross profit to asset, operational profit to sale, and EBIT to sale.
  Keywords: Credit risk, Default, Hybrid model, Logit model, Neural network